(EU) 2017/118Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/118 ze dne 5. září 2016, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři

Publikováno: Úř. věst. L 19, 25.1.2017, s. 10-25 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 5. září 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. února 2017 Nabývá účinnosti: 14. února 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/118

ze dne 5. září 2016,

kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 11 nařízení (EU) č. 1380/2013 jsou členské státy zmocněny přijímat opatření pro zachování rybolovných zdrojů, která jsou nutná pro účely plnění jejich povinností podle právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí, včetně článku 6 směrnice Rady 92/43/EHS (2) a čl. 13 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES (3).

(2)

Článek 6 směrnice 92/43/EHS ukládá členským státům povinnost zavést nezbytná ochranná opatření pro zvláštní oblasti ochrany, která odpovídají ekologickým požadavkům typů přírodních stanovišť a druhů, jež se v těchto lokalitách vyskytují. Členské státy musí také učinit patřičné kroky, aby v oblastech zvláštní ochrany vyloučily poškozování přírodních stanovišť a stanovišť druhů a aby nedocházelo k přílišnému vyrušování druhů, pro něž jsou tato území určena.

(3)

Podle čl. 13 odst. 4 směrnice 2008/56/ES mají členské státy přijmout programy opatření, včetně opatření územní ochrany, která přispějí k vytvoření koherentních a reprezentativních sítí chráněných mořských oblastí a která přiměřeně pokryjí rozmanitost ekosystémů, které tyto oblasti tvoří, jako například zvláštních oblastí ochrany podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť, zvláště chráněných oblastí podle směrnice o ochraně volně žijících ptáků (4) a chráněných mořských oblastí dohodnutých Společenstvím nebo dotčenými členskými státy v rámci mezinárodních nebo regionálních dohod, jichž jsou smluvními stranami.

(4)

Dánsko se domnívalo, že pro účely souladu s článkem 6 směrnice 92/43/EHS je nutné přijmout ochranná opatření v určitých oblastech spadajících pod jeho svrchovanost v Kattegatu v Severním moři. Pokud nezbytná opatření pro zachování rybolovných zdrojů ovlivní rybolov jiných členských států, mohou členské státy tato opatření předložit Komisi ve společných doporučeních.

(5)

Dánsko, Německo a Švédsko mají přímý zájem na řízení rybolovu, který má být těmito opatřeními dotčen. V souladu s čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 poskytlo Dánsko Německu relevantní informace o požadovaných opatřeních, včetně odůvodnění, vědeckých podkladů a podrobností o jejich praktickém provádění a prosazování.

(6)

Dne 13. března 2015, po konzultaci s poradním sborem pro Severní moře, předložily Dánsko, Německo a Švédsko Komisi dvě společná doporučení ohledně opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany útesových struktur ve třech dánských lokalitách sítě Natura 2000 v Kattegatu v Severním moři a v sedmi lokalitách v Baltském moři. Součástí opatření je zákaz rybolovných činností pomocí mobilních kontaktních zařízení pro lov při dně v oblastech útesů (typ stanoviště 1170) a zákaz veškerých rybolovných činností v oblastech bublajících útesů (v rámci typu stanoviště 1180).

(7)

Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) (5) ve svém vědeckém poradenství ze 17. dubna 2015 uvedl, že ochranných cílů ve zvláštních oblastech ochrany uvedených ve společných doporučeních nelze plně dosáhnout bez odpovídajících opatření, jež v daných oblastech zabrání rybolovné činnosti.

(8)

Výbor VTHVR poukázal na některé obavy, pokud jde o kontrolu a prosazování daných ochranných opatření, a byl názoru, že by mohlo být vhodné přijmout další kontrolní opatření. V souladu s článkem 5 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (6) jsou členské státy povinny přijmout náležitá opatření, přidělit odpovídající zdroje a zřídit struktury nezbytné pro zajištění kontroly, inspekce a vynucování činností provozovaných v rámci společné rybářské politiky. Mohou sem patřit opatření, jako je požadavek, aby v zájmu rozptýlení obav výboru VTHVR udávala všechna dotčená plavidla polohu VMS s vyšší četností nebo aby se ve vnitrostátním kontrolním systému vycházejícím z řízení rizik určily vysoce rizikové oblasti.

(9)

Dne 25. června 2015 přijala Komise nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1778 (7), aby stanovila opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany příslušných útesových oblastí v Baltském moři a v Kattegatu.

(10)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1778 stanovilo zákaz rybolovu pomocí mobilních kontaktních zařízení pro lov při dně v příslušných útesových oblastech v Baltském moři a Kattegatu, protože tento rybolov má negativní dopad na útesová stanoviště, přičemž se dotýká jak útesových struktur, tak biologické rozmanitosti, jež se na útesech nalézá.

(11)

Uvedeným nařízením byly kromě toho v Kattegatu zakázány veškeré rybolovné činnosti v příslušných oblastech s bublajícími útesy, neboť bublající útesy jsou obzvláště zranitelnými strukturami a veškerý fyzický vliv ohrožuje jejich stav z hlediska ochrany.

(12)

Bylo vhodné zajistit, aby byla opatření stanovená uvedeným nařízením posouzena, zejména pokud jde o kontrolu dodržování zákazů rybolovu.

(13)

Švédsko se nyní domnívá, že pro účely souladu s článkem 6 směrnice 92/43/EHS a čl. 13 odst. 4 směrnice 2008/56/ES je nutné přijmout ochranná opatření v určitých oblastech spadajících pod jeho svrchovanost a jurisdikci ve Skagerraku v Severním moři.

(14)

Dánsko, Německo a Švédsko mají přímý zájem na řízení rybolovu, který má být těmito opatřeními dotčen. V souladu s čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 poskytlo Švédsko Dánsku a Německu relevantní informace o požadovaných opatřeních, včetně odůvodnění, vědeckých podkladů a podrobností o jejich praktickém provádění a prosazování.

(15)

Dne 10. června 2016, po konzultaci s poradním sborem pro Severní moře, předložily Dánsko, Německo a Švédsko Komisi další společné doporučení ohledně opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany útesových struktur, prohlubní pockmarks a společenstev pérovníků a megafauny zahrabávající se do mořského dna v oblasti Bratten ve Skagerraku. Předmětnými opatřeními by byly zakázány rybolovné činnosti v řadě oblastí.

(16)

Vzhledem k větší obtížnosti kontrol rybolovných činností a k minimálnímu pelagickému rybolovu je v oblasti Bratten nutno zakázat veškeré rybolovné činnosti v příslušných oblastech s útesy.

(17)

Aby se v chráněné mořské oblasti Bratten zajistila patřičná kontrola rybolovných činností, měla by být všechna rybářská plavidla vybavena systémem automatické identifikace, který by měla při přítomnosti v Brattenu udržovat v provozu, tak aby kolem uzavřených oblastí vznikla výstražná zóna.

(18)

Výbor VTHVR (8) ve svém vědeckém poradenství z 8. července 2016 uvádí, že navrhovaných ochranných cílů v chráněné mořské oblasti Bratten, kde se vyskytují útesy, prohlubně pockmarks a ohrožené druhy, nelze plně dosáhnout bez odpovídajících opatření, jež v předmětných oblastech zabrání rybolovné činnosti.

(19)

Výbor však konstatuje, že navrhované vymezení zón se zákazem rybolovu se nachází velmi blízko útesů a nezahrnuje nárazníkovou zónu definovanou podle pokynů ICES. Domnívá se, že nárazníkové zóny jsou užitečné z hlediska ochrany a kontrolovatelnosti; koridory stanovené v návrhu se však zdají být velmi malé. V oblasti č. 14 je navíc jen velmi málo citlivých stanovišť a důvodem jejího uzavření, schváleného všemi zúčastněnými stranami, je především prevence, aby se předešlo budoucímu zvýšení rybolovnému tlaku na hlubokomořské dno.

(20)

V návaznosti na nové společné doporučení předložené dne 10. června 2016 je vhodné zrušit nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1778 a uspořádat příslušná ochranná opatření podle mořských pánví do dvou různých právních nástrojů.

(21)

Toto nařízení by se mělo vztahovat pouze na Severní moře a mělo by zahrnovat ochranná opatření, která v současné době platí v Kattegatu, a ochranná opatření navržená pro oblast Bratten ve společném doporučení z 10. června 2016.

(22)

Ochranná opatření, jež v současné době platí v Baltském moři, by měla být zahrnuta do samostatného nového nařízení.

(23)

Opatřeními pro zachování rybolovných zdrojů, která jsou stanovena tímto nařízením, nejsou dotčena jakákoli jiná stávající nebo budoucí opatření týkající se řízení zaměřená na zachování dotčených lokalit, včetně opatření pro zachování rybolovných zdrojů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tímto nařízením se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů nezbytná pro dodržení povinností vyplývajících z článku 6 směrnice 92/43/EHS a z čl. 13 odst. 4 směrnice 2008/56/ES.

2.   Toto nařízení se použije na rybářská plavidla v Severním moři.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se kromě definic uvedených v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013, článku 4 nařízení (ES) č. 1224/2009 a článku 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 (9) použijí následující definice:

a)

„kontaktním zařízením pro lov při dně“ se rozumějí kterákoli z těchto zařízení: vlečná síť pro lov při dně, vlečná síť vlečená pomocí výložníků na bocích plavidla, vlečná síť s rozpěrnými deskami, zdvojená vlečná síť s rozpěrnými deskami, párová vlečná síť pro lov při dně, vlečná síť na humry, vlečná síť na garnáty, zátahová síť, dánský nevod, skotský nevod, nevod vydávaný ze člunu a drapák;

b)

„oblastmi 1“ se rozumějí zeměpisné oblasti ohraničené loxodromami postupně spojujícími souřadnice uvedené v příloze I tohoto nařízení, které se měří podle souřadnicového systému WGS84;

c)

„oblastmi 2“ se rozumějí zeměpisné oblasti ohraničené loxodromami postupně spojujícími souřadnice uvedené v příloze II tohoto nařízení, které se měří podle souřadnicového systému WGS84;

d)

„oblastí Bratten“ se rozumí zeměpisná oblast ohraničená loxodromami postupně spojujícími souřadnice uvedené v příloze III tohoto nařízení, které se měří podle souřadnicového systému WGS84;

e)

„dotčenými členskými státy“ se rozumějí Dánsko, Německo a Švédsko.

Článek 3

Zákaz rybolovu

1.   Zakazuje se provádět jakoukoliv rybolovnou činnost kontaktními zařízeními pro lov při dně v oblastech 1. Rybářská plavidla, která mají na palubě jakékoli kontaktní zařízení pro lov při dně, mohou provádět rybolovné činnosti v oblastech 1 s jinými než uvedenými zařízeními za předpokladu, že kontaktní zařízení pro lov při dně jsou přivázána a uložena v souladu s podmínkami stanovenými v článku 47 nařízení (ES) č. 1224/2009.

2.   Zakazuje se provádět jakoukoliv rybolovnou činnost v oblastech 2.

Článek 4

Proplouvání

1.   Rybářská plavidla, která mají na palubě jakékoli kontaktní zařízení pro lov při dně, mohou proplouvat oblastmi 1 za předpokladu, že kontaktní zařízení pro lov při dně jsou přivázána a uložena v souladu s podmínkami stanovenými v článku 47 nařízení (ES) č. 1224/2009.

2.   Rybářská plavidla mohou proplouvat oblastmi 2 za předpokladu, že veškerá zařízení na palubě jsou přivázána a uložena v souladu s podmínkami stanovenými v článku 47 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Článek 5

Systém automatické identifikace

Všechna rybářská plavidla přítomná v oblasti Bratten musí být vybavena systémem automatické identifikace, který vyhovuje výkonnostním normám stanoveným v čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009, a musí udržovat tento systém v provozu.

Článek 6

Přezkum

1.   Dotčené členské státy do 30. června 2017 posoudí provádění opatření, která jsou uvedena v článcích 3 a 4, včetně kontroly dodržování zákazů rybolovu, které platí

a)

v oblastech 1 a

b)

v následujících oblastech 2:

i)

v oblasti bublajících útesů Herthas Flak a

ii)

v oblasti bublajících útesů Læsø Trindel a Tønneberg Banke.

2.   O tomto přezkumu předloží dotčené členské státy Komisi do 31. července 2017 souhrnnou zprávu.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. září 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků ( Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

(5)  http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/991908/STECF-PLEN-15-01_JRCxxx.pdf.

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1778 ze dne 25. června 2015, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany oblastí útesů ve vodách spadajících pod svrchovanost Dánska v Baltském moři a Kattegatu (Úř. věst. L 259, 6.10.2015, s. 5).

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1471816/2016-07_STECF+PLEN+16-02_JRCxxx.pdf.

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1).


PŘÍLOHA I

Souřadnice oblastí 1

1.   Herthas Flak

Bod

s. š.

v. d.

1S

57°39.422′

10°49.118′

2S

57°39.508′

10°49.602′

3S

57°39.476′

10°49.672′

4S

57°39.680′

10°50.132′

5S

57°39.312′

10°50.813′

6S

57°39.301′

10°51.290′

7S

57°38.793′

10°52.365′

8S

57°38.334′

10°53.201′

9S

57°38.150′

10°52.931′

10S

57°38.253′

10°52.640′

11S

57°37.897′

10°51.936′

12S

57°38.284′

10°51.115′

13S

57°38.253′

10°50.952′

14S

57°38.631′

10°50.129′

15S

57°39.142′

10°49.201′

16S

57°39.301′

10°49.052′

17S

57°39.422′

10°49.118′

2.   Læsø Trindel a Tønneberg Banke

Bod

s. š.

v. d.

1S

57°25.045′

11°6.757′

2S

57°26.362′

11°6.858′

3S

57°27.224′

11°9.239′

4S

57°26.934′

11°10.026′

5S

57°27.611′

11°10.938′

6S

57°28.053′

11°11.000′

7S

57°28.184′

11°11.547′

8S

57°28.064′

11°11.808′

9S

57°28.843′

11°13.844′

10S

57°29.158′

11°15.252′

11S

57°29.164′

11°16.861′

12S

57°29.017′

11°17.266′

13S

57°29.080′

11°17.597′

14S

57°28.729′

11°18.494′

15S

57°28.486′

11°18.037′

16S

57°28.258′

11°18.269′

17S

57°27.950′

11°18.239′

18S

57°27.686′

11°18.665′

19S

57°27.577′

11°18.691′

20S

57°27.525′

11°18.808′

21S

57°27.452′

11°18.837′

22S

57°27.359′

11°18.818′

23S

57°26.793′

11°17.929′

24S

57°27.984′

11°15.500′

25S

57°27.676′

11°14.758′

26S

57°25.998′

11°17.309′

27S

57°25.946′

11°17.488′

28S

57°26.028′

11°17.555′

29S

57°26.060′

11°17.819′

30S

57°26.011′

11°18.360′

31S

57°25.874′

11°18.666′

32S

57°25.683′

11°18.646′

33S

57°25.417′

11°18.524′

34S

57°25.377′

11°18.408′

35S

57°25.330′

11°18.039′

36S

57°25.175′

11°17.481′

37S

57°24.928′

11°17.579′

38S

57°24.828′

11°17.366′

39S

57°24.891′

11°17.049′

40S

57°25.128′

11°17.118′

41S

57°25.249′

11°16.721′

42S

57°25.211′

11°16.592′

43S

57°25.265′

11°16.162′

44S

57°25.170′

11°15.843′

45S

57°25.245′

11°15.562′

46S

57°25.208′

11°15.435′

47S

57°25.278′

11°15.083′

48S

57°25.462′

11°15.059′

49S

57°25.517′

11°15.007′

50S

57°25.441′

11°14.613′

51S

57°25.610′

11°14.340′

52S

57°25.630′

11°14.119′

53S

57°25.629′

11°13.827′

54S

57°25.738′

11°13.658′

55S

57°25.610′

11°13.392′

56S

57°25.625′

11°13.176′

57S

57°25.933′

11°12.379′

58S

57°25.846′

11°11.959′

59S

57°25.482′

11°12.956′

60S

57°25.389′

11°13.083′

61S

57°25.221′

11°13.212′

62S

57°25.134′

11°13.221′

63S

57°25.031′

11°13.077′

64S

57°25.075′

11°12.751′

65S

57°24.817′

11°12.907′

66S

57°24.747′

11°12.862′

67S

57°24.616′

11°13.229′

68S

57°24.549′

11°13.240′

69S

57°24.347′

11°13.093′

70S

57°24.256′

11°13.288′

71S

57°24.145′

11°13.306′

72S

57°24.051′

11°13.138′

73S

57°23.818′

11°13.360′

74S

57°23.649′

11°13.280′

75S

57°23.553′

11°13.260′

76S

57°23.432′

11°13.088′

77S

57°23.416′

11°12.861′

78S

57°23.984′

11°9.081′

79S

57°25.045′

11°6.757′

3.   Lysegrund

Bod

s. š.

v. d.

1S

56°19.367′

11°46.017′

2S

56°18.794′

11°48.153′

3S

56°17.625′

11°48.541′

4S

56°17.424′

11°48.117′

5S

56°17.864′

11°47.554′

6S

56°17.828′

11°47.265′

7S

56°17.552′

11°47.523′

8S

56°17.316′

11°47.305′

9S

56°17.134′

11°47.260′

10S

56°16.787′

11°46.753′

11S

56°16.462′

11°46.085′

12S

56°16.455′

11°43.620′

13S

56°17.354′

11°42.671′

14S

56°18.492′

11°42.689′

15S

56°18.950′

11°41.823′

16S

56°19.263′

11°41.870′

17S

56°19.802′

11°40.939′

18S

56°19.989′

11°41.516′

19S

56°18.967′

11°43.600′

20S

56°19.460′

11°44.951′

21S

56°19.367′

11°46.017′


PŘÍLOHA II

Souřadnice oblastí 2

1.   Oblast bublajících útesů Herthas Flak

Bod

s. š.

v. d.

1B

57°38.334′

10°53.201′

2B

57°38.15′

10°52.931′

3B

57°38.253′

10°52.64′

4B

57°38.237′

10°52.15′

5B

57°38.32′

10°51.974′

6B

57°38.632′

10°51.82′

7B

57°38.839′

10°52.261′

8B

57°38.794′

10°52.36′

9B

57°38.334′

10°53.201′

2.   Oblast bublajících útesů Læsø Trindel a Tønneberg Banke

Bod

s. š.

v. d.

1B

57°27.496′

11°15.033′

2B

57°25.988′

11°17.323′

3B

57°25.946′

11°17.488′

4B

57°25.417′

11°18.524′

5B

57°25.377′

11°18.408′

6B

57°25.346′

11°18.172′

7B

57°25.330′

11°18.039′

8B

57°25.175′

11°17.481′

9B

57°24.928′

11°17.579′

10B

57°24.828′

11°17.366′

11B

57°24.891′

11°17.049′

12B

57°25.128′

11°17.118′

13B

57°25.249′

11°16.721′

14B

57°25.211′

11°16.592′

15B

57°25.263′

11°16.177′

16B

57°25.170′

11°15.843′

17B

57°25.240′

11°15.549′

18B

57°26.861′

11°15.517′

19B

57°26.883′

11°14.998′

20B

57°27.496′

11°15.033′

3.   BRATTEN 1

Bod

s. š.

v. d.

s. š.

v. d.

1.1

58.54797

10.61234

58°32.87790′

10°36.74060′

1.2

58.54242

10.59708

58°32.54500′

10°35.82450′

1.3

58.57086

10.57829

58°34.25170′

10°34.69750′

1.4

58.57113

10.58584

58°34.26810′

10°35.15060′

4.   BRATTEN 2

Bod

s. š.

v. d.

s. š.

v. d.

2.1

58.58333

10.70000

58°35.00000′

10°42.00000′

2.2

58.56370

10.70000

58°33.82200′

10°42.00000′

2.3

58.56834

10.68500

58°34.10000′

10°41.10000′

2.4

58.58333

10.67333

58°35.00000′

10°40.40000′

5.   BRATTEN 3

Bod

s. š.

v. d.

s. š.

v. d.

3.1

58.55448

10.66622

58°33.26910′

10°39.97320′

3.2

58.53817

10.65876

58°32.29020′

10°39.52570′

3.3

58.56064

10.62589

58°33.63840′

10°37.55310′

3.4

58.58333

10.60196

58°35.00000′

10°36.11730′

3.5

58.58333

10.64007

58°35.00000′

10°38.40390′

6.   BRATTEN 4

Bod

s. š.

v. d.

s. š.

v. d.

4.1

58.41829

10.56322

58°25.09750′

10°33.79350′

4.2

58.44104

10.54711

58°26.46240′

10°32.82670′

4.3

58.46111

10.53893

58°27.66680′

10°32.33610′

4.4

58.49248

10.55864

58°29.54890′

10°33.51860′

4.5

58.47846

10.58575

58°28.70790′

10°35.14500′

4.6

58.45570

10.60806

58°27.34200′

10°36.48350′

4.7

58.42942

10.58963

58°25.76550′

10°35.37770′

7.   BRATTEN 5

Bod

s. š.

v. d.

s. š.

v. d.

5.1

58.46216

10.62166

58°27.72940′

10°37.29940′

5.2

58.48256

10.59473

58°28.95350′

10°35.68400′

5.3

58.50248

10.58245

58°30.14850′

10°34.94690′

5.4

58.50213

10.61104

58°30.12770′

10°36.66250′

5.5

58.47972

10.63392

58°28.78320′

10°38.03540′

8.   BRATTEN 6

Bod

s. š.

v. d.

s. š.

v. d.

6.1

58.45450

10.49373

58°27.26970′

10°29.62370′

6.2

58.46727

10.47881

58°28.03640′

10°28.72850′

6.3

58.48976

10.46582

58°29.38550′

10°27.94900′

6.4

58.49126

10.47395

58°29.47550′

10°28.43730′

6.5

58.47369

10.50004

58°28.42150′

10°30.00260′

6.6

58.45435

10.49995

58°27.26080′

10°29.99710′

9.   BRATTEN 7A

Bod

s. š.

v. d.

s. š.

v. d.

7 A.1

58.42132

10.53168

58°25.27900′

10°31.90080′

7 A.2

58.41075

10.51853

58°24.64520′

10°31.11190′

7 A.3

58.41982

10.50999

58°25.18910′

10°30.59960′

7 A.4

58.44487

10.51291

58°26.69240′

10°30.77450′

7 A.5

58.45257

10.52057

58°27.15410′

10°31.23410′

7 A.6

58.44918

10.52936

58°26.95050′

10°31.76140′

7 A.7

58.42423

10.52271

58°25.45370′

10°31.36260′

10.   BRATTEN 7B

Bod

s. š.

v. d.

s. š.

v. d.

7B.1

58.38556

10.51815

58°23.13340′

10°31.08930′

7B.2

58.39907

10.50486

58°23.94410′

10°30.29150′

7B.3

58.41075

10.51853

58°24.64520′

10°31.11190′

7B.4

58.42132

10.53168

58°25.27900′

10°31.90080′

7B.5

58.41613

10.54764

58°24.96810′

10°32.85830′

7B.6

58.38776

10.53394

58°23.26560′

10°32.03650′

11.   BRATTEN 7C

Bod

s. š.

v. d.

s. š.

v. d.

7C.1

58.32839

10.44780

58°19.70320′

10°26.86790′

7C.2

58.33196

10.43976

58°19.91750′

10°26.38560′

7C.3

58.34390

10.44579

58°20.63390′

10°26.74760′

7C.4

58.36412

10.46309

58°21.84690′

10°27.78530′

7C.5

58.39907

10.50486

58°23.94410′

10°30.29150′

7C.6

58.38556

10.51815

58°23.13340′

10°31.08930′

7C.7

58.38172

10.50243

58°22.90310′

10°30.14580′

7C.8

58.34934

10.46503

58°20.96020′

10°27.90180′

7C.9

58.33436

10.45233

58°20.06130′

10°27.13950′

12.   BRATTEN 7D

Bod

s. š.

v. d.

s. š.

v. d.

7D.1

58.32839

10.44780

58°19.70320′

10°26.86790′

7D.2

58.30802

10.43235

58°18.48120′

10°25.94100′

7D.3

58.31273

10.42636

58°18.76400′

10°25.58170′

7D.4

58.32300

10.43560

58°19.38030′

10°26.13580′

7D.5

58.33196

10.43976

58°19.91750′

10°26.38560′

13.   BRATTEN 7E

Bod

s. š.

v. d.

s. š.

v. d.

7E.1

58.30802

10.43235

58°18.48120′

10°25.94100′

7E.2

58.30260

10.42276

58°18.15610′

10°25.36540′

7E.3

58.30642

10.41908

58°18.38510′

10°25.14470′

7E.4

58.31273

10.42636

58°18.76400′

10°25.58170′

14.   BRATTEN 8

Bod

s. š.

v. d.

s. š.

v. d.

8.1

58.35013

10.56697

58°21.00780′

10°34.01820′

8.2

58.35000

10.54678

58°21.00000′

10°32.80660′

8.3

58.36596

10.54941

58°21.95780′

10°32.96480′

8.4

58.36329

10.56736

58°21.79740′

10°34.04160′

15.   BRATTEN 9A

Bod

s. š.

v. d.

s. š.

v. d.

9 A.1

58.28254

10.48633

58°16.95260′

10°29.17970′

9 A.2

58.28185

10.46037

58°16.91100′

10°27.62230′

9 A.3

58.32814

10.47828

58°19.68840′

10°28.69670′

9 A.4

58.32314

10.49764

58°19.38860′

10°29.85840′

16.   BRATTEN 9B

Bod

s. š.

v. d.

s. š.

v. d.

9B.1

58.28254

10.49986

58°16.95260′

10°29.99170′

9B.2

58.30184

10.50257

58°18.11030′

10°30.15410′

9B.3

58.30128

10.51117

58°18.07690′

10°30.67040′

9B.4

58.28560

10.51374

58°17.13590′

10°30.82450′

17.   BRATTEN 10

Bod

s. š.

v. d.

s. š.

v. d.

10.1

58.40548

10.47122

58°24.32870′

10°28.27330′

10.2

58.39710

10.45111

58°23.82620′

10°27.06670′

10.3

58.41923

10.45140

58°25.15390′

10°27.08390′

10.4

58.43279

10.45575

58°25.96770′

10°27.34510′

10.5

58.41816

10.46972

58°25.08960′

10°28.18310′

18.   BRATTEN 11

Bod

s. š.

v. d.

s. š.

v. d.

11.1

58.44546

10.48585

58°26.72760′

10°29.15080′

11.2

58.43201

10.48224

58°25.92060′

10°28.93410′

11.3

58.44293

10.46981

58°26.57590′

10°28.18890′

11.4

58.46009

10.46709

58°27.60540′

10°28.02550′

19.   BRATTEN 12

Bod

s. š.

v. d.

s. š.

v. d.

12.1

58.31923

10.39146

58°19.15400′

10°23.48740′

12.2

58.33421

10.41007

58°20.05280′

10°24.60400′

12.3

58.32229

10.41228

58°19.33750′

10°24.73680′

12.4

58.30894

10.39258

58°18.53660′

10°23.55460′

20.   BRATTEN 13

Bod

s. š.

v. d.

s. š.

v. d.

13.1

58.53667

10.41500

58°32.20000′

10°24.90020′

13.2

58.55302

10.40684

58°33.18120′

10°24.41050′

13.3

58.55827

10.41840

58°33.49610′

10°25.10420′

13.4

58.54551

10.42903

58°32.73030′

10°25.74190′

21.   BRATTEN 14

Bod

s. š.

v. d.

s. š.

v. d.

14.1

58.26667

10.02858

58°16.00000′

10°1.71510′

14.2

58.51269

10.14490

58°30.76120′

10°8.69400′

14.3

58.53608

10.18669

58°32.16510′

10°11.20140′

14.4

58.46886

10.23659

58°28.13140′

10°14.19520′

14.5

58.31137

10.26041

58°18.68210′

10°15.62490′

14.6

58.26667

10.16996

58°16.00000′

10°10.19740′


PŘÍLOHA III

Souřadnice chráněné mořské oblasti Bratten

Bod

s. š.

v. d.

s. š.

v. d.

1 NV

58.58333

10.27120

58°35.00000′

10°16.27200′

2 NO

58.58333

10.70000

58°35.00000′

10°42.00000′

3 SO

58.26667

10.70000

58°16.00000′

10°42.00000′

4 SV

58.26667

10.02860

58°16.00000′

10°1.71600′

5 V

58.5127

10.14490

58°30.76200′

10°8.69400′


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU