(EU) 2017/77Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/77 ze dne 16. ledna 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 12, 17.1.2017, s. 24-25 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. ledna 2017 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 18. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 18. ledna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/77

ze dne 16. ledna 2017,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (1), a zejména na čl. 46 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. března 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 267/2012.

(2)

V souladu s rozhodnutím Rady (SZBP) 2017/83 (2) by ze seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedeného v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 mělo být vyňato několik subjektů.

(3)

Na základě rozsudků Tribunálu ve věcech T-182/13 (3), T-433/13 (4), T-158/13 (5), T-5/13 (6), T-45/14 (7) nejsou Moallem Insurance Company, Petropars Operation & Management Company. Petropars Resources Engineering Ltd, Irani Aluminium Company, Iran Liquefied Natural Gas Co., Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH a Naser Bateni zařazeny na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012.

(4)

Na základě rozsudku Soudního dvora ve věci C-200/13 P (8) není Bank Saderat Iran zařazena na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012. Položka týkající se Bank Saderat PLC (London) v uvedené příloze by tudíž měla být z důvodu právní jistoty vyňata.

(5)

Nařízení (EU) č. 267/2012 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IX nařízení (EU) č. 267/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. ledna 2017.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/83 ze dne 16. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (viz strana 92 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Rozsudek Tribunálu ze dne 10. července 2014, Moallem Insurance Co. v. Rada Evropské unie, T-182/13, ECLI:EU:T:2014:624.

(4)  Rozsudek Tribunálu ze dne 5. května 2015, Petropars Iran Co. a další v. Rada Evropské unie, T-433/13, ECLI:EU:T:2015:255.

(5)  Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2015, Iranian Aluminium Co. (Iralco) v. Rada Evropské unie, T-158/13, ECLI:EU:T:2015:634.

(6)  Rozsudek Tribunálu ze dne 18. září 2015, Iran Liquefied Natural Gas Co. v. Rada Evropské unie, T-5/13, ECLI:EU:T:2015:644.

(7)  Rozsudek Tribunálu ze dne 18. září 2015, HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH a Naser Bateni v. Rada Evropské unie, T-45/14, ECLI:EU:T:2015:650.

(8)  Rozsudek Tribunálu ze dne 21. dubna 2016, Rada Evropské unie v. Bank Saderat Iran, C-200/13 P, ECLI:EU:C:2016:284.


PŘÍLOHA

Ze seznamu uvedeného v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 se vyjímají položky týkající se níže uvedených subjektů.

I.   Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě

B.   Subjekty

„7.

a) Bank Saderat PLC (London)

48.

Neka Novin (alias Niksa Nirou)

65.

West Sun Trade GMBH

159.

Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC)“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU