(EU) 2017/40Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, a mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014

Publikováno: Úř. věst. L 5, 10.1.2017, s. 11-19 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 3. listopadu 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/40

ze dne 3. listopadu 2016,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, a mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 24 a čl. 223 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 64 odst. 6 písm. a) a čl. 106 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví v oddíle I kapitoly II hlavy I části II dva režimy podpory určené ke zlepšení distribuce zemědělských produktů dětem ve vzdělávacích zařízeních. První se týká dodávky ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů (projekt „Ovoce a zelenina do škol“) a druhý se týká dodávek mléka a mléčných výrobků (projekt „Mléko do škol“). Tyto dva projekty nahrazuje jeden projekt zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/791 (3) s účinkem od školního roku 2017/2018. Tento sjednocený projekt stanoví nový společný rámec pro podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, výrobků ze zpracovaného ovoce a zeleniny a čerstvých produktů z odvětví banánů (dále jen „ovoce a zelenina do škol“) a na dodávky mléka a mléčných výrobků (dále jen „mléko do škol“) dětem ve vzdělávacích zařízeních (dále jen „školní projekt“). Nařízení (EU) č. 1308/2013 ve znění nařízení (EU) 2016/791 dále zmocňuje Komisi k přijímání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. V zájmu zajištění hladkého fungování školního projektu v souladu s novým rámcem mají být některé předpisy přijaty prostřednictvím těchto aktů. Těmito akty by měly být nahrazeny nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1047/2014 (4) a (EU) 2016/247 (5), prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/248 (6) a nařízení Komise (ES) č. 657/2008 (7). Uvedené akty by měly být proto zrušeny, měly by však být dále používány až do doby, kdy budou ukončeny stávající projekty „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“.

(2)

V souladu s čl. 23 odst. 8 nařízení (EU) č. 1308/2013 je podmínkou účasti ve školním projektu, že členské státy před zahájením účasti ve školním projektu vypracují na vnitrostátní nebo regionální úrovni strategii pro jeho provádění. Každých šest let je nutné vypracovat strategii novou. Pokud se členské státy rozhodnou pro provádění školního projektu na regionální úrovni, měly by vypracovat strategii pro každý dotčený region zvlášť a stanovit koordinační rámec odpovídající jejich předpisům a postupům. Mají zřídit jednotné kontaktní místo pro výměnu informací s Komisí s cílem usnadnit jí práci na hodnocení strategií a na sledování a hodnocení provádění v dotyčném členském státě. Je rovněž vhodné zavést ustanovení s vymezením lhůt, v nichž se strategie a veškeré následné změny mají předložit Komisi.

(3)

Zvláštní podmínky by měly být stanoveny pro navrhování a provádění doprovodných vzdělávacích opatření, zejména pokud jde o potřebu podporovat distribuci produktů. V zájmu zvýšení účinnosti těchto opatření a celkové účinnosti školního projektu by měla být povolena možnost, že by tato opatření mohla zahrnovat učitele a rodiče.

(4)

V zájmu právní jistoty je vhodné uvést náklady vzniklé v souvislosti s prováděním školního projektu, které jsou způsobilé pro podporu Unie.

(5)

V zájmu řádné správy, řízení rozpočtu a kontroly by měly být stanoveny podmínky poskytování podpory a výběru a schvalování žadatelů o podporu.

(6)

Zvláštní podmínky by měly být stanoveny pro pozastavení schválení a jeho odejmutí a pro správní sankce, které mají být uloženy žadatelům o podporu, kteří nedodrží povinnosti stanovené v rámci školního projektu.

(7)

V zájmu posouzení účinnosti školního projektu a možností vzájemného hodnocení a výměny osvědčených postupů by měly členské státy provádění svých projektů pravidelně sledovat a hodnotit a získané výsledky předávat Komisi. Za tímto účelem by měla být upřesněna povaha a druh informací v monitorovacích zprávách. Pokud členské státy navíc nedodrží požadavky na sledování a hodnocení, může to ohrozit hodnocení účinnosti školního projektu a zajištění řádného řízení podpory Unie. Měla by být proto přijata ustanovení o snížení podpory, která mají odrazující účinek a která má Komise použít v případech, kdy je členský stát v prodlení s předložením hodnotící zprávy.

(8)

Za účelem účinného sledování a hodnocení školního projektu by měla být upřesněna povaha a druh informací, které mají členské státy oznámit Komisi.

(9)

Aby produkty distribuované v rámci školního projektu splňovaly cíle projektu, kterými jsou podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zajistit, aby si děti přivykly na přirozenou chuť těchto produktů, je vhodné stanovit, aby se maximální obsah přidaného cukru u výrobků uvedených v čl. 23 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013, pro jejichž výrobu nebo zpracování není technicky nezbytný, rovnal nule.

(10)

Aby produkty distribuované v rámci projektu splňovaly cíle projektu ve smyslu podpory zdravých stravovacích návyků, je vhodné stanovit maximální obsah přidaného cukru a/nebo medu ve výrobcích uvedených v příloze V nařízení (EU) č. 1308/2013, který mohou členské státy povolit. Členské státy mohou stanovit nižší limity.

(11)

Zvláštní podmínky by měly být stanoveny s cílem zajistit přidanou hodnotu a zviditelnění projektu Unie v případech, kdy jsou produkty, na které je poskytována podpora Unie v rámci školního projektu, distribuovány v rámci pravidelného školního stravování ve vzdělávacích zařízeních.

(12)

Podle čl. 23a odst. 8 nařízení (EU) č. 1308/2013 mají členské státy informovat veřejnost o své účasti v daném školním projektu a o tom, že se jedná o projekt dotovaný Unií. Členské státy by za tímto účelem měly mít možnost využít plakát, který se vyvěšuje v zúčastněných vzdělávacích zařízeních. Plakát by se měl vytvořit v souladu s určitými minimálními požadavky.

(13)

Kapitola V nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (8) stanoví pravidla týkající se rozhodné skutečnosti pro směnný kurz použitelný pro částky a platby podpory Unie. Je proto nezbytné zahrnout pravidla týkající se podpory související s prováděním školního projektu. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ PRAVIDLA ŠKOLNÍHO PROJEKTU

Článek 1

Oblast působnosti a definice

1.   Toto nařízení stanoví pravidla, jimiž se doplňuje nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků ze zpracovaného ovoce a zeleniny a čerstvých produktů z odvětví banánů (dále jen „ovoce a zelenina do škol“) a na dodávky a distribuci mléka a mléčných výrobků (dále jen „mléko do škol“) dětem ve vzdělávacích zařízeních, na doprovodná vzdělávací opatření a některé související náklady v rámci projektu uvedeném v článku 23 uvedeného nařízení (dále jen „školní projekt“).

2.   Pro účely tohoto nařízení se použije definice školního roku stanovená v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39 (9).

Článek 2

Strategie členských států

1.   Členské státy si při vypracovávání strategie uvedené v čl. 23 odst. 8 nařízení (EU) č. 1308/2013 mohou zvolit správní úroveň, na které chtějí školní projekt realizovat. Pokud se členský stát rozhodne pro provádění projektu na regionální úrovni, vypracuje strategii pro každý dotčený region zvlášť a koordinační rámec na úrovni členského státu. Členský stát zřídí jednotné kontaktní místo pro výměnu informací s Komisí.

2.   Pokud členský stát nedává produkty v rámci školního projektu k dispozici zdarma, vysvětlí ve své strategii opatření, která zavedl, aby zajistil, že podpora Unie v rámci školního projektu se odráží v ceně, za kterou jsou produkty k dispozici.

3.   Členské státy, které se hodlají školního projektu zúčastnit, oznámí Komisi svou strategii do 30. dubna roku, jenž předchází prvnímu školnímu roku, na který se strategie vztahuje. Svou strategii na období šesti let počínaje školním rokem 2017/2018 nicméně členské státy Komisi oznámí do 1. srpna 2017.

4.   Členský stát může svou strategii změnit. Členský stát oznámí Komisi svou pozměněnou strategii do dvou měsíců od dané změny.

Článek 3

Doprovodná vzdělávací opatření

1.   Doprovodná vzdělávací opatření uvedená v čl. 23 odst. 10 nařízení (EU) č. 1308/2013 mají přímou souvislost s cíli školního projektu.

2.   Doprovodná vzdělávací opatření podporují distribuci ovoce a zeleniny a mléka do škol a v případě, že zahrnují i jiné zemědělské produkty než produkty nebo výrobky uvedené v čl. 23 odst. 3, 4 a 5 nařízení (EU) č. 1308/2013, zajistí tato opatření ochutnávku těchto jiných produktů.

3.   Doprovodná vzdělávací opatření mohou zahrnovat i rodiče a učitele.

Článek 4

Způsobilé náklady

1.   Pro podporu Unie jsou způsobilé níže uvedené náklady:

a)

náklady na produkty dodávané v rámci školního projektu a distribuované dětem ve vzdělávacích zařízeních uvedených v článku 22 nařízení (EU) č. 1308/2013, které mohou zahrnovat náklady na nákup, pronájem, nájem a leasing vybavení používaného při dodávkách a distribuci produktů podle strategie členského státu;

b)

náklady na doprovodná vzdělávací opatření, včetně:

i)

nákladů na pořádání ochutnávek, zřízení a údržbu školních zahrádek, pořádání exkurzí do zemědělských podniků a podobné činnosti zaměřené na to, aby se děti dostaly do přímého kontaktu se zemědělstvím;

ii)

náklady na opatření, jejichž cílem je vzdělávat děti v oblastech zemědělství, zdravých stravovacích návyků, místních potravinových řetězců, ekologického zemědělství, udržitelné produkce a boje proti plýtvání potravinami;

c)

náklady na propagaci školního projektu, která je přímo zaměřena na informování širší veřejnosti o školním projektu, včetně:

i)

nákladů na plakát podle článku 12 tohoto nařízení;

ii)

nákladů na informační kampaně prostřednictvím vysílání, elektronické komunikace, novin a podobných komunikačních prostředků;

iii)

nákladů na informační setkání, konference, semináře a workshopy zaměřené na informování širší veřejnosti o školním projektu a podobné akce;

iv)

nákladů na informační a propagační materiály, jako jsou dopisy, letáky, brožury, upomínkové předměty a podobně;

d)

náklady na opatření pro vytváření informačních sítí za účelem výměny zkušeností a osvědčených postupů při provádění školního projektu;

e)

náklady související s povinností členských států sledovat a hodnotit účinnost svého školního projektu;

f)

náklady na dopravu a distribuci produktů dodávaných v rámci školního projektu, pokud se na ně nevztahuje písmeno a) tohoto odstavce.

2.   Náklady uvedené v odstavci 1 nesmějí být financovány v rámci jiných režimů, programů, opatření či operací podpory Unie.

3.   Daň z přidané hodnoty (DPH) není způsobilá pro podporu Unie.

4.   Výdaje spojené s personálními náklady nejsou způsobilé pro podporu Unie, jestliže jsou tyto personální náklady financovány z veřejných prostředků daného členského státu.

Článek 5

Obecné podmínky pro poskytnutí podpory a výběr žadatelů o podporu

1.   Podpora poskytnutá členskému státu v rámci školního projektu se vyplatí žadatelům o podporu, jež schválil příslušný orgán členského státu v souladu s článkem 6 a jejichž žádost se týká provedení jednoho nebo více z těchto prvků:

a)

dodání nebo distribuce produktů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci školního projektu; b) doprovodných vzdělávacích opatření;

b)

doprovodných vzdělávacích opatření;

c)

činností v oblasti sledování nebo hodnocení;

d)

propagace.

2.   Členské státy mohou žadatele o podporu vybírat mezi těmito subjekty:

a)

vzdělávacími zařízeními;

b)

vzdělávacími orgány;

c)

dodavateli nebo distributory produktů;

d)

organizacemi jednajícími jménem jednoho nebo více vzdělávacích zařízení nebo vzdělávacích orgánů, jež jsou zřízeny jen pro účely řízení a provádění některé z činností uvedených v odstavci 1;

e)

jakýmikoli jinými veřejnými nebo soukromými subjekty, které se podílejí na řízení a provádění některé z činností uvedených v odstavci 1.

Článek 6

Podmínky pro schválení žadatelů o podporu

1.   Žadatele o podporu musí schválit příslušný orgán členského státu, na jehož území se nachází vzdělávací zařízení, do něhož se produkty dodávají a/nebo v němž se produkty distribuují. Schválení je podmíněno tím, že žadatelé přijmou tyto písemné závazky:

a)

zajistit, aby produkty financované Unií v rámci školního projektu byly dostupné dětem ke konzumaci ve vzdělávacím zařízení nebo zařízeních, pro které se o podporu žádá;

b)

využít podporu přidělenou na doprovodná vzdělávací opatření, sledování, hodnocení a propagaci v souladu s cíli školního projektu;

c)

vrátit jakoukoli podporu vyplacenou neprávem na dotyčná množství, pokud se zjistí, že tyto produkty nebyly distribuovány dětem nebo nejsou způsobilé pro podporu Unie;

d)

vrátit jakoukoli podporu vyplacenou neprávem na doprovodná vzdělávací opatření a opatření v oblasti sledování, hodnocení a propagace, pokud se zjistí, že tato opatření nebo činnosti nebyly řádně provedeny;

e)

zpřístupnit na žádost příslušného orgánu náležité podklady;

f)

umožnit příslušnému orgánu provedení jakékoli potřebné kontroly, zejména prověření záznamů a fyzickou kontrolu.

Pokud se žádosti o podporu týkají činností podléhajících postupům zadávání veřejných zakázek, mohou členské státy považovat schválení za udělené v případě, že závazky stanovené v prvním pododstavci jsou zahrnuty do podmínek pro účast v postupu zadávání veřejných zakázek.

2.   V případě žádostí o podporu pouze na dodávky a/nebo distribuci produktů se neuplatní odst. 1 písm. b) a d). Žadatelé přijmou dodatečný písemný závazek, že budou uchovávat záznamy s názvy a adresami vzdělávacích zařízení nebo vzdělávacích orgánů, jež přijímají jejich produkty, a výkaz množství konkrétních prodaných nebo dodaných produktů.

3.   V případě žádostí o podporu pouze na doprovodná vzdělávací opatření se neuplatní odst. 1 písm. a) a c). Příslušný orgán může stanovit jakékoli dodatečné písemné závazky, které mají žadatelé přijmout, zejména pokud jde o:

a)

doprovodná vzdělávací opatření prováděná ve školách, pokud tyto školy nejsou žadateli o podporu;

b)

doprovodná vzdělávací opatření zahrnující distribuci produktů.

4.   V případě žádostí o podporu pouze na opatření v oblasti sledování, hodnocení a propagace se neuplatní odst. 1 písm. a) a c).

5.   Členské státy mohou považovat schválení udělená v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 a/nebo v rámci režimu pro mléko dodávané do škol podle nařízení (ES) č. 657/2008 za platná, pokud se kritéria a podmínky nezměnily.

Článek 7

Pozastavení a odejmutí schválení

1.   Jestliže schválený žadatel o podporu nedodrží povinnosti stanovené v rámci školního projektu, příslušný orgán pozastaví schválení žadatele na dobu od jednoho do dvanácti měsíců nebo schválení odejme, a to v závislosti na závažnosti nedodržení povinností a s ohledem na zásadu proporcionality.

2.   Pozastavení a odejmutí se nepoužijí v případech uvedených v čl. 64 odst. 2 písm. a) až d) nařízení (EU) č. 1306/2013 nebo v případě, že je nedodržení povinností méně závažné povahy.

3.   Pokud byly odstraněny nedostatky, které byly důvodem pro odejmutí, může příslušný orgán na žádost žadatele obnovit schválení žadatele o podporu, a to po uplynutí doby minimálně dvanácti měsíců ode dne, kdy byly uvedené nedostatky odstraněny.

Článek 8

Správní sankce

V případech nesplnění povinností stanovených v rámci školního projektu, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v čl. 64 odst. 2 písm. a) až d) nařízení (EU) č. 1306/2013, žadatel vrátí neoprávněně vyplacené částky a rovněž zaplatí správní sankci, která se rovná rozdílu mezi původně požadovanou částkou a částkou, na kterou má žadatel nárok.

Článek 9

Sledování a hodnocení

1.   Členské státy stanoví vhodné struktury a způsoby provádění, které jsou nutné k zajištění každoročního sledování školního projektu.

2.   Členské státy hodnotí provádění školního projektu s cílem posoudit jeho účinnost v porovnání s jeho cíli.

3.   Ve výročních kontrolních zprávách členské státy uvedou informace o finančních prostředcích použitých na dodávku a distribuci každé ze skupin produktů a výrobků uvedených v čl. 23 odst. 3, 4 a 5 nařízení (EU) č. 1308/2013 a na doprovodná vzdělávací opatření, počet vzdělávacích zařízení a dětí, které se účastní školního projektu, průměrnou velikost porce a průměrnou cenu za porci, četnost dodávky produktů a výrobků, množství dodaných produktů a výrobků rozdělená podle skupin produktů a výrobků a případně jiných produktů či výrobků, než které jsou uvedeny v čl. 23 odst. 3, 4 a 5 nařízení (EU) č. 1308/2013 a které jsou zahrnuty v rámci doprovodných vzdělávacích opatření podle čl. 23 odst. 7 uvedeného nařízení, druhy prováděných komunikačních a doprovodných opatření a orgány a zúčastněné strany zapojené do přípravy a provádění školního projektu.

4.   Výroční kontrolní zprávy členských států týkající se provedených kontrol na místě a příslušných zjištění obsahují informace o výši požadované, vyplacené a na místě kontrolované podpory, o snížení podpory po správních kontrolách, o snížení podpory z důvodu pozdního podání žádostí, o částce podpory získané zpět po provedených kontrolách na místě a o uložených správních sankcích.

5.   Jestliže členský stát nepředloží Komisi hodnotící zprávu s výsledky hodnocení podle odstavce 2 tohoto článku ve lhůtách uvedených v čl. 8 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2017/39, výše následujícího konečného přidělení podpory se sníží:

a)

o 5 %, pokud je lhůta překročena o 1 až 30 dní;

b)

o 10 %, pokud je lhůta překročena o 31 až 60 dní.

Je-li lhůta překročena o více než 60 dní, snižuje se konečné přidělení podpory o 1 % za každý další den prodlení, přičemž se vypočte z výše zůstatku.

Článek 10

Maximální obsah přísad

1.   Maximální obsah přidaného cukru, který smějí členské státy povolit podle čl. 23 odst. 6 druhého pododstavce ve výrobcích uvedených v čl. 23 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013, se rovná nule.

2.   Maximální obsah přidaného cukru a/nebo medu, který smějí členské státy povolit podle čl. 23 odst. 6 druhého pododstavce ve výrobcích uvedených v příloze V nařízení (EU) č. 1308/2013, je 7 %. Pro účely tohoto odstavce se za cukr pokládají položky, které jsou na seznamu pod kódy KN 1701 a 1702. Cukr přidaný do ovoce se zahrnuje do maximálního obsahu 7 % přidaného cukru.

3.   Sýr smí obsahovat nejvýše 10 % nemléčných látek.

Článek 11

Distribuce produktů ve spojení s pravidelným školním stravováním

V řádně odůvodněných případech, kdy to členské státy považují za účinnější pro dosažení cílů své strategie, mohou umožnit školám distribuovat produkty, na které je poskytována podpora Unie v rámci školního projektu, ve spojení s pravidelným školním stravováním.

V těchto případech členské státy zajistí, aby tyto produkty:

a)

nebyly použity při přípravě pokrmů pravidelného školního stravování;

b)

nebyly použity jako náhrada za produkty, které jsou součástí pravidelného školního stravování, prostřednictvím finančních příspěvků od veřejných a/nebo soukromých subjektů;

c)

byly za pomoci komunikačních a propagačních opatření za všech okolností jasně rozpoznatelné jako součást školního projektu.

Písmeno b) se nepoužije, pokud vzdělávací zařízení poskytuje pravidelné školní stravování zdarma.

Článek 12

Propagace

Členské státy mohou pro účely čl. 23a odst. 8 nařízení (EU) č. 1308/2013 využít plakát splňující minimální požadavky stanovené v příloze tohoto nařízení, který musí být trvale umístěn na dobře viditelném místě u hlavního vchodu do zúčastněného vzdělávacího zařízení.

KAPITOLA II

ZMĚNY, ZRUŠENÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 13

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014

V nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 32a

Částky a platby podpory spojené s prováděním školního projektu

V případě podpory na provádění školního projektu podle oddílu I kapitoly II hlavy I části II nařízení (EU) č. 1308/2013 je rozhodnou skutečností pro směnný kurz 1. leden předcházející dotčenému školnímu roku.“

Článek 14

Zrušení

Nařízení (ES) č. 657/2008, nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1047/2014 a (EU) 2016/247 a prováděcí nařízení (EU) 2016/248 se zrušují. Uvedená nařízení však i nadále platí pro projekty „Mléko do škol“ a „Ovoce a zelenina do škol“ pro školní roky před zahájením školního roku 2017/2018 až do ukončení těchto projektů.

Článek 15

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na podpory na školní rok 2017/2018 a na následující školní roky.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. listopadu 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/791 ze dne 11. května 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1047/2014 ze dne 29. července 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní a regionální strategie členských států pro účely projektu Mléko do škol (Úř. věst. L 291, 7.10.2014, s. 4).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ (Úř. věst. L 46, 23.2.2016, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávání a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, a kterým se stanoví orientační přidělení podpory (Úř. věst. L 46, 23.2.2016, s. 8).

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 657/2008 ze dne 10. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách (Úř. věst. L 183, 11.7.2008, s. 17).

(8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 18).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/39 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

Minimální požadavky na plakát uvedený v článku 12

Velikost plakátu:

A3 nebo větší

Písmena:

1 cm nebo větší

Název:

Školní projekt Evropské unie

Obsah:

minimálně toto znění:

„Naše [upřesněte typ vzdělávacího zařízení (např. jesle/školka/základní nebo střední škola)] se účastní Školního projektu Evropské unie s finanční podporou EU.“

Na plakátě musí být uveden emblém Unie.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU