(EU) 2017/39Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/39 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení

Publikováno: Úř. věst. L 5, 10.1.2017, s. 1-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. listopadu 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 13. ledna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/39

ze dne 3. listopadu 2016,

kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 25 a čl. 223 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. a) až d) a čl. 64 odst. 7 písm. a) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (3), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví v oddíle I kapitoly II hlavy I části II dva režimy podpory určené ke zlepšení distribuce zemědělských produktů dětem ve vzdělávacích zařízeních. První se týká dodávky ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů (projekt „Ovoce a zelenina do škol“) a druhý se týká dodávek mléka a mléčných výrobků (projekt „Mléko do škol“). Tyto dva projekty nahrazuje jeden projekt zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/791 (4) s účinkem od školního roku 2017/2018. Tento sjednocený projekt stanoví nový společný rámec pro podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, výrobků ze zpracovaného ovoce a zeleniny a čerstvých produktů z odvětví banánů (dále jen „ovoce a zelenina do škol“) a na dodávky mléka a mléčných výrobků (dále jen „mléko do škol“) dětem ve vzdělávacích zařízeních (dále jen „školní projekt“). Nařízení (EU) č. 1308/2013 ve znění nařízení (EU) 2016/791 dále zmocňuje Komisi k přijímání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. V zájmu zajištění hladkého fungování školního projektu v souladu s novým rámcem mají být některé předpisy přijaty prostřednictvím těchto aktů. Těmito akty by měly být nahrazeny nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1047/2014 (5) a (EU) 2016/247 (6), prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/248 (7) a nařízení Komise (ES) č. 657/2008 (8). Uvedená nařízení jsou zrušena nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 (9).

(2)

V souladu s čl. 23 odst. 8 nařízení (EU) č. 1308/2013 musejí členské státy, které se chtějí na projektu podílet, vypracovat nejdříve strategii pro jeho provádění. Aby bylo možné vyhodnotit provádění školního projektu, měly by se vymezit prvky této strategie. Aby se snížila administrativní zátěž, je vhodné odlišit ty prvky, které by měly být do strategie zahrnuty, od těch, jež by měly být zpřístupněny Komisi na její žádost, a to v případě auditů, pokud nejsou součástí strategie.

(3)

V zájmu řádné správy a řízení rozpočtu by měly členské státy provádějící školní projekt každý rok podat žádost o podporu Unie. Obsah této žádosti by nadto měl být vymezen.

(4)

Měl by být určen obsah, který mají žádosti o podporu mít, jak často je mají žadatelé o podporu podávat, a rovněž pravidla týkající se podávání žádostí. Kromě toho by mělo být upřesněno, jaké doklady se požadují jako podklad pro žádosti o podporu. Měly by se také stanovit sankce, které má příslušný orgán uložit v případě, že byla žádost o podporu podána pozdě.

(5)

Dále by se měly objasnit podmínky pro výplatu podpory, aby se zohlednilo rozlišení mezi podporou na dodávku a distribuci produktů a podporou na provádění doprovodných vzdělávacích opatření, sledování, hodnocení a propagace. Taktéž by měl být upřesněn obsah písemných dokladů požadovaných jako podklad každé žádosti o výplatu podpory.

(6)

Měly by být stanoveny lhůty pro převody mezi finančními příspěvky přidělenými na ovoce a zeleninu do škol a na mléko do škol a vymezeno předložení, formát a obsah oznámení převodu Komisi.

(7)

S cílem maximálně využít potenciál dostupných finančních prostředků by Komise měla přijmout opatření za účelem přerozdělení nevyžádané podpory Unie mezi členskými státy, které se účastní školního projektu a oznámily, že si přejí využít více prostředků, než kolik činí prostředky dostupné podle čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) č. 1370/2013. Pro tyto převody finančních prostředků mezi členskými státy by měl být stanoveny podmínky.

(8)

S cílem posoudit účinnost školního projektu a napomoci členským státům dále zdokonalit jejich vnitrostátní a regionální strategie by členské státy měly Komisi oznamovat výsledky a zjištění, k nimž dospěly v rámci sledování a hodnocení projektu. V zájmu jasnosti je vhodné stanovit lhůtu, v níž se Komisi oznamují výsledky ročního sledování a předávají hodnotící zprávy. Komise by tyto dokumenty měla zveřejnit.

(9)

Z důvodu ochrany finančních zájmů Unie by měla být přijata opatření, která účinně zamezují nesrovnalostem a podvodům. Součástí těchto kontrolních opatření by měla být systematická správní kontrola všech žádostí o podporu doplněná o kontroly na místě. Rozsah, obsah, časové rozvržení a vykazování těchto kontrolních opatření by měly být stanoveny tak, aby byl zajištěn spravedlivý a jednotný přístup ke všem členským státům, zohledňující rozdíly v tom, jak školní projekt provádějí.

(10)

Neoprávněně vyplacené částky by měly být v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 809/2014 (10) získány zpět.

(11)

V souladu s čl. 23 odst. 10 nařízení (EU) č. 1308/2013 by veřejnost měla být dostatečně informována o finančním příspěvku Unie na školní projekt. V návaznosti na ustanovení týkající se plakátu uvedené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 je vhodné stanovit pravidla pro propagaci školního projektu a používání znaku Unie.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti a definice

1.   Toto nařízení stanoví pravidla pro uplatňování nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1370/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků ze zpracovaného ovoce a zeleniny a čerstvých produktů z odvětví banánů (dále jen „ovoce a zelenina do škol“) a mléka a mléčných výrobků (dále jen „mléko do škol“) dětem ve vzdělávacích zařízeních, na doprovodná vzdělávací opatření a některé související náklady v rámci projektu uvedeného v článku 23 nařízení (EU) č. 1308/2013 (dále jen „školní projekt“).

2.   Pro účely školního projektu se „školním rokem“ rozumí období od 1. srpna do 31. července následujícího roku.

Článek 2

Strategie členských států

1.   Strategie členského státu podle čl. 23 odst. 8 nařízení (EU) č. 1308/2013 a článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 obsahuje tyto prvky:

a)

správní úroveň, na níž bude školní projekt prováděn;

b)

potřeby, které provádění školního projektu uspokojuje, a jejich pořadí z hlediska priorit;

c)

očekávané výsledky, které má provádění školního projektu přinést, a ukazatele, podle nichž se bude jejich dosažení měřit;

d)

výchozí situace, ve srovnání s níž se bude na základě dostupných údajů poměřovat pokrok v dosažených výsledcích;

e)

odhad rozpočtu pro hlavní prvky školního projektu, pokud jde o ovoce a zeleninu do škol a o mléko do škol, jakož i rozpočet pro prvky týkající se celého školního projektu;

f)

cílovou skupinu;

g)

seznam produktů podle skupin produktů uvedených v čl. 23 odst. 3, 4, 5 a případně odst. 7 nařízení (EU) č. 1308/2013, které budou dodávány v rámci školního projektů;

h)

pokud v rámci školního projektu nejsou produkty dávány k dispozici bezplatně, opatření zavedená s cílem zajistit, aby se částka podpory Unie projevila v ceně těchto výrobků;

i)

pokud jsou povoleny standardní stupnice jednotkových nákladů, paušální financování a/nebo jednorázové částky, přiměřenou, spravedlivou a ověřitelnou metodu výpočtu použitou k jejich stanovení; používá-li se systém založený na nákladech, opatření pro posuzování přiměřenosti nákladů, které předkládají žadatelé o podporu;

j)

cíle a obsah doprovodných vzdělávacích opatření;

k)

postupy pro zapojení příslušných orgánů a zúčastněných stran;

l)

postupy pro výběr dodavatelů produktů, materiálu a služeb v rámci školního projektu;

m)

opatření zavedená k propagaci poskytování podpory Unie v rámci školního projektu.

2.   Členské státy zpřístupní Komisi na její žádost tyto informace, pokud nejsou zahrnuty do této strategie:

a)

kritéria pro výběr produktů, které budou dodávány v rámci školního projektu a prioritu nebo priority podle čl. 23 odst. 11 nařízení (EU) č. 1308/2013;

b)

způsoby dodávání a/nebo distribuce těchto produktů, a to i s ohledem na způsobilé náklady, plánovanou četnost a časový rozvrh distribuce a v případě, že je distribuce povolena v rámci pravidelného školního stravování, opatření přijatá pro dosažení souladu s článkem 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40;

c)

pokud jsou stanoveny maximální ceny, které mají příjemci podpory zaplatit za produkty, materiály a služby dávané k dispozici v rámci školního projektu, přiměřené, spravedlivé a ověřitelné metody výpočtu použité k jejich stanovení;

d)

výši vnitrostátní podpory, pokud se tato podpora poskytuje vedle podpory Unie na školní projekt;

e)

pokud se stávající vnitrostátní projekty na základě finančních prostředků Unie prodlužují nebo zefektivňují, opatření zajišťující přidanou hodnotu školního projektu;

f)

pokud se distribuují produkty nebo výrobky uvedené v čl. 23 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013, opatření zajišťující, že je podpora Unie vyplácena pouze na mléčnou složku těchto výrobků a že nepřesáhne částku uvedenou v čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 1370/2013;

g)

strukturu, postupy a formu sledování a hodnocení školního projektu v souladu s článkem 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 a kontrol stanovených v článcích 9 a 10 tohoto nařízení.

3.   Komise strategie členských států zveřejní.

Článek 3

Žádost členských států o podporu Unie

Členské státy předloží každoročně do 31. ledna svou žádost o podporu Unie týkající se následujícího školního roku a případně aktualizují žádost o podporu Unie týkající se školního roku probíhajícího. Žádost obsahuje tyto informace:

a)

Informace týkající se následujícího školního roku:

i)

předběžný příděl podpory na ovoce a zeleninu do škol a na mléko do škol stanovené v příloze 1 nařízení (EU) č. 1370/2013;

ii)

zájem o převod části předběžného přídělu na ovoce a zeleninu do škol nebo na mléko do škol do druhého předběžného přídělu, a to až do výše maximálního procentního podílu uvedeného v čl. 23a odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013, a procentní podíl a výši tohoto převodu;

iii)

zájem o využití více prostředků, než je předběžně přiděleno na ovoce a zeleninu do škol a/nebo mléko do škol, a maximální dodatečnou částku, o kterou se žádá, pokud by k dispozici byly další prostředky k přidělení;

iv)

pokud si stát nepřeje využít celou částku předběžného přídělu na ovoce a zeleninu do škol a/nebo mléko do škol, výše předběžného přídělu, která není požadována;

v)

celková částka požadovaná na ovoce a zeleninu do škol a na mléko do škol.

b)

Informace týkající se probíhajícího školního roku:

i)

převod mezi definitivními příděly podle čl. 23a odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013;

ii)

pokud si stát nepřeje využít celou částku definitivního přídělu podpory na ovoce a zeleninu do škol a/nebo mléko do škol v probíhajícím školním roce, částka, která nebude vyžadována na ovoce a zeleninu do škol a/nebo mléko do škol;

iii)

zájem o využití více prostředků, než činí celková částka definitivního přídělu podpory na ovoce a zeleninu do škol a/nebo mléko do škol, kterou mají k dispozici v probíhajícím školním roce, pokud by k dispozici byly další prostředky k přidělení;

Částky uvedené v tomto článku jsou vyjádřeny v EUR.

Článek 4

Žádosti o podporu, které podávají žadatelé o podporu

1.   Členské státy určí formu, obsah a četnost žádostí o podporu v souladu se svou strategií a pravidly stanovenými v odstavcích 2 až 6.

2.   Žádosti o podporu týkající se dodávky a distribuce produktů zahrnují alespoň tyto údaje:

a)

množství distribuovaných produktů podle skupin produktů a výrobků uvedených v čl. 23 odst. 3, 4, 5 a případně 7 nařízení (EU) č. 1308/2013;

b)

identifikační údaje žadatele a název a adresu nebo jedinečné identifikační číslo vzdělávacího zařízení nebo vzdělávacího orgánu, jimž byla tato množství distribuována;

c)

počet dětí, které jsou v tomto vzdělávacím zařízení nebo těchto vzdělávacích zařízeních zapsány na začátku daného školního roku a které mají dostávat produkty spadající do školního projektu během období, na něž se vztahuje žádost o podporu.

3.   Žádosti o podporu týkající se dodávky a distribuce produktů a doprovodných vzdělávacích opatření se mohou vztahovat na období od dvou týdnů po celý školní rok.

4.   Žádosti o podporu se podávají ve lhůtě tří měsíců od konce období, na které se vztahují, nebo v případě žádostí o podporu týkajících se sledování, hodnocení a propagace, ode dne dodání dotčeného materiálu nebo služeb.

5.   Pokud je lhůta stanovená v odstavci 4 překročena o méně než 60 kalendářních dní, je podpora vyplacena, ale její částka se sníží takto:

a)

o 5 %, pokud je lhůta překročena o 1 až 30 kalendářních dní;

b)

o 10 %, pokud je lhůta překročena o 31 až 60 kalendářních dní;

Jakmile je lhůta překročena o více než 60 kalendářních dní, podpora se za každý další den prodlení dále snižuje o 1 % zbývající částky.

6.   Částky v žádostech o podporu se dokládají písemnými doklady, v nichž se uvádí cena dodaných produktů, materiálu nebo služeb, spolu s potvrzením nebo dokladem o zaplacení nebo rovnocenným dokladem. Členské státy upřesní, jaké doklady se na podporu žádostí o podporu předkládají.

V případě žádostí o podporu na doprovodná vzdělávací opatření, sledování, hodnocení a propagace, obsahují doklady rovněž finanční rozpis podle jednotlivých činností a podrobné údaje o souvisejících nákladech.

Článek 5

Výplata podpory

1.   Podpora týkající se dodávek a distribuce produktů se vyplácí pouze:

a)

po předložení stvrzenky na skutečně dodaná a/nebo distribuovaná množství; nebo

b)

pokud členský stát povolí použití standardních stupnic jednotkových nákladů, paušálního financování a/nebo jednorázových plateb, po předložení náhradního dokladu o tom, že byla tato množství dodána a/nebo distribuována pro účely školního projektu a uhrazena.

2.   Podpora týkající se doprovodných vzdělávacích opatření, sledování, hodnocení a propagace se vyplácí pouze na základě dodání dotčeného materiálu nebo služeb a po předložení souvisejících písemných dokladů, jež požadují příslušné orgány, nebo pokud členský stát povolí použití standardních stupnic jednotkových nákladů, paušálního financování a/nebo jednorázových plateb, po předložení náhradního dokladu o dodání a úhradě tohoto materiálu nebo služeb.

3.   Podporu vyplácí příslušný orgán do tří měsíců ode dne podání žádosti o podporu, pokud nebylo zahájeno správní šetření.

4.   Žádná podpora týkající se školního roku 2017/2018 není příslušným orgánem vyplacena před začátkem uvedeného školního roku.

Článek 6

Převody mezi příděly

1.   Převody mezi předběžnými příděly podle čl. 23a odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013 se provádějí v žádosti o podporu Unie podle článku 3 tohoto nařízení.

2.   Převody mezi definitivními příděly podle čl. 23a odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013 lze provést, pokud nebyly provedeny žádné převody mezi předběžnými příděly, v žádosti o podporu Unie podle článku 3 tohoto nařízení.

Členské státy oznámí Komisi výši veškerých takových převodů do 31. ledna školního roku, v němž se provádějí.

Článek 7

Přerozdělení podpory Unie

1.   Na základě výší požadované podpory Unie podle článku 3 tohoto nařízení, Komise přerozdělí nevyžádané předběžné příděly nebo jejich nevyžádané části podle čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) č. 1370/2013.

Pro tu skupinu produktů, z níž členský stát provedl převod do druhé skupiny produktů podle čl. 6 odst. 1, nebude dotyčnému členskému státu poskytnuta žádná další částka.

Pokud členský stát nepředloží žádost podle článku 3, považují se předběžné příděly tohoto členského státu za nevyžádané.

2.   Komise smí jakékoli nevyžádané definitivní příděly nebo jejich nevyžádané části na probíhající školní rok oznámené v souladu s čl. 3 písm. b) znovu rozdělit mezi členské státy, které oznámily, že si přejí využít více prostředků, než kolik činily jejich definitivní příděly.

Pro tu skupinu produktů, z níž členský stát provedl převod do druhé skupiny produktů podle čl. 6 odst. 2, nebude dotyčnému členskému státu poskytnuta žádná další částka.

Toto nové rozdělení se provádí v rámci přídělu na ovoce a zeleninu do škol a na mléko do škol a vychází z předběžných přídělů žádajících členských států. Částky, které nebyly členskými státy požadovány v rámci téhož přídělu, lze případně rozdělit členským státům, které požádaly o dodatečné částky pro druhý příděl.

3.   Výše definitivního přídělu, které lze přerozdělit jinému členskému státu podle odstavce 1, vychází z úrovně využití definitivního přídělu podpory Unie ze strany tohoto členského státu v předchozím školním roce pro ovoce a zeleninu do škol nebo pro mléko do škol. S ohledem na výkazy výdajů předávané Komisi do 31. prosince před podáním žádosti o podporu v souladu s článkem 10 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 (11) se výše definitivního přídělu vypočte takto:

a)

činí-li využití definitivního přídělu 50 % nebo méně, žádný dodatečný příděl se neposkytne;

b)

je-li využití definitivního přídělu vyšší než 50 %, ale nižší nebo rovno 75 %, činí maximální výše dodatečného přídělu 50 % předběžného přídělu;

c)

je-li využití definitivního přídělu vyšší než 75 %, maximální výše dodatečného přídělu není limitována.

Výpočet uvedený v prvním pododstavci se nepoužije pro výpočet definitivních přídělů na školní roky 2017/2018 a 2018/2019 ani pro členské státy nově uplatňující školní projekt nebo jednu z jeho složek během prvních dvou let provádění.

Článek 8

Sledování a hodnocení

1.   Sledování podle článku 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 čerpá z údajů vyplývajících z řídicích a kontrolních povinností včetně těch, které jsou stanoveny v článcích 4 a 5 tohoto nařízení.

Členské státy oznámí Komisi výsledky sledování do 31. ledna následujícího po skončení dotyčného školního roku.

2.   Pro každé šestileté období, na něž se vztahuje strategie vypracovaná podle čl. 23 odst. 8 nařízení (EU) č. 1308/2013, předkládají členské státy Komisi hodnotící zprávu obsahující výsledky hodnocení stanoveného v článku 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 za prováděcí období prvních pěti školních let do 1. března roku, který následuje po uplynutí tohoto období.

První hodnotící zpráva se předkládá dne 1. března 2023 nebo dříve.

3.   Komise výsledky každoročního sledování ze strany členských států a hodnotící zprávy zveřejní.

Článek 9

Správní kontroly

1.   Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k dodržování tohoto nařízení. Uvedená opatření zahrnují systematickou správní kontrolu všech žádostí o podporu v rámci školního projektu.

2.   Členské státy vymezí, které podpůrné doklady týkající se dodávky a distribuce produktů se předkládají spolu se žádostí o podporu v souladu s článkem 5. Členské státy provádějí kontroly všech žádostí o podporu, včetně reprezentativního vzorku podpůrných dokladů předložených spolu se žádostí o podporu.

3.   Správní kontroly prováděné u podpory, o kterou bylo zažádáno ve vztahu ke sledování, hodnocení, propagaci a doprovodným vzdělávacím opatřením, zahrnují ověření toho, že materiál a služby byly dodány a že výdaje uvedené v žádosti jsou věcně správné.

4.   V případě podpory, o kterou bylo zažádáno ve vztahu k dodávce a distribuci produktů a k doprovodným vzdělávacím opatřením, se správní kontroly doplňují o kontroly na místě v souladu s článkem 10.

Článek 10

Kontroly na místě

1.   V případě podpory týkající se dodávky a distribuce produktů zahrnují kontroly na místě zejména ověření:

a)

záznamů uvedených v článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, včetně finančních záznamů, jako jsou nákupní a prodejní faktury, dodací listy nebo výpisy z bankovních účtů;

b)

využití produktů v souladu s tímto nařízením.

2.   Kontroly na místě se provádějí v průběhu školního roku trvajícího od 1. srpna do 31. července, k němuž se vztahují (období N), a/nebo během následujících 8 měsíců (období N + 1).

Kontroly na místě se smějí provádět v průběhu provádění doprovodných vzdělávacích opatření.

Každá kontrola na místě se považuje za ukončenou, jakmile je vydána příslušná kontrolní zpráva uvedená v odstavci 6.

3.   Celkový počet kontrol na místě se vztahuje na nejméně 5 % podpory, o niž bylo zažádáno na celostátní úrovni, a nejméně 5 % všech žadatelů o podporu, kteří se zabývají dodávkou a distribucí produktů a doprovodnými vzdělávacími opatřeními, v každém školním roce.

Je-li počet žadatelů o podporu v členském státě nižší než sto, provádějí se kontroly na místě v prostorách nejméně pěti žadatelů.

Je-li počet žadatelů o podporu v členském státě nižší než pět, provádějí se kontroly na místě v prostorách všech žadatelů.

Žádá-li o podporu týkající se dodávky a distribuce produktů žadatel, který není vzdělávacím zařízením, doplní se kontrola na místě prováděná v prostorách daného žadatele o kontroly na místě v prostorách nejméně dvou vzdělávacích zařízení nebo alespoň 1 % vzdělávacích zařízení zaznamenaných žadatelem v souladu s článkem 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 podle toho, který počet je větší.

Žádá-li žadatel o podporu týkající se doprovodných vzdělávacích opatření, lze kontroly na místě v prostorách tohoto žadatele nahradit na základě analýzy rizik kontrolami na místě v místech, kde se doprovodná opatření provádějí. Členské státy stanoví na základě analýzy rizik úroveň těchto kontrol na místě.

4.   Příslušný orgán vybere na základě analýzy rizik žadatele, kteří mají být podrobeni kontrolám na místě.

Pro tento účel příslušný orgán zejména zohlední:

a)

různé zeměpisné oblasti;

b)

opakovaný výskyt chyb a zjištění kontrol provedených v minulých letech;

c)

výši dotyčné podpory;

d)

druh žadatelů;

e)

druh případných doprovodných vzdělávacích opatření.

5.   Není-li tím ohrožen účel kontrol, může být kontrola předem oznámena, ale jen s co nejmenším časovým předstihem.

6.   Příslušný kontrolní orgán vypracuje z každé kontroly na místě kontrolní zprávu. Tato zpráva obsahuje přesný popis jednotlivých kontrolovaných položek.

Kontrolní zpráva je rozdělena do následujících částí:

a)

všeobecná část obsahující zejména tyto informace:

i)

období, kterého se kontrola týká, kontrolovaná žádost nebo žádosti o podporu, množství produktů, na něž se vztahovala žádost o podporu, u žádostí týkajících se dodávky a distribuce produktů, zúčastněná vzdělávací zařízení, odhad na základě dostupných údajů o počtu dětí, na které byla podpora vyplacena, a příslušnou finanční částku;

ii)

přítomné zodpovědné osoby;

b)

část popisující zvlášť jednotlivé provedené kontroly a obsahující zejména tyto údaje:

i)

kontrolované doklady;

ii)

povahu a rozsah provedených kontrol;

iii)

poznámky a zjištění.

Všechny kontrolní zprávy jsou dokončeny nejpozději 8 měsíců po skončení školního roku.

7.   Členské státy oznámí Komisi provedené kontroly na místě a související zjištění do 31. října kalendářního roku následujícího po dotyčném školním roce.

Článek 11

Zpětné získávání neoprávněně vyplacených částek

Na zpětné získávání neoprávněně vyplacených částek se obdobně použije článek 7 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014.

Článek 12

Propagace

1.   Pokud se členské státy rozhodnou nepoužít plakát uvedený v článku 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, jasně ve své strategii vysvětlí, jak budou veřejnost o finančním příspěvku Unie na školní projekt informovat.

2.   Prostředky komunikace a propagační opatření uvedené v článku 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, stejně jako vzdělávací materiály a nástroje, které mají být použity v rámci doprovodných vzdělávacích opatření, zviditelňují evropskou vlajku a uvádějí výraz „Školní projekt“, a pokud to velikost materiálů a nástrojů nevylučuje, finanční příspěvek Unie.

3.   Odkazy na finanční příspěvek Unie jsou zviditelněny alespoň ve stejné míře jako odkazy na příspěvky od jiných soukromých nebo veřejných subjektů podporujících školní projekt členského státu.

4.   Členské státy smějí nadále používat stávající zásoby plakátů a jiných propagačních nástrojů, které byly vyrobeny v souladu s nařízeními (EU) 2016/248 a (ES) č. 657/2008.

Článek 13

Oznámení

1.   Oznámení členských států Komisi se provádějí elektronicky za použití technických specifikací pro přenos údajů poskytnutých Komisí.

2.   Forma a obsah oznámení jsou vymezeny na základě vzorů, které Komise poskytne členským státům poté, co je informován Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů.

Článek 14

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na podpory na školní rok 2017/2018 a na následující školní roky.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. listopadu 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/791 ze dne 11. května 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 1).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1047/2014 ze dne 29. července 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní a regionální strategie členských států pro účely projektu Mléko do škol (Úř. věst. L 291, 7.10.2014, s. 4).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ (Úř. věst. L 46, 23.2.2016, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávání a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, a kterým se stanoví orientační přidělení podpory (Úř. věst. L 46, 23.2.2016, s. 8).

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 657/2008 ze dne 10. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách (Úř. věst. L 183, 11.7.2008, s. 17).

(9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, a mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (viz strana 11 v tomto čísle Úředního věstníku)

(10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).

(11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. srpna 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 59).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU