(EU) 2017/1011Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1011 ze dne 15. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skle pro optické účely (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 153, 16.6.2017, s. 25-26 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 15. března 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. července 2017 Nabývá účinnosti: 6. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1011

ze dne 15. března 2017,

kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skle pro optické účely

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2011/65/EU zakazuje používání olova v elektrických a elektronických zařízeních uváděných na trh.

(2)

Skla na bázi olova jsou používána, protože mají jedinečnou kombinaci vlastností a charakteristik, jako jsou koeficient propustnosti světla, rozptyl světla, tepelná vodivost, dvojlom a další.

(3)

Alternativní řešení optického skla bez olova existují ve formě bezolovnatého skla, plastových čoček a alternativních konstrukcí zařízení. Tyto alternativy však nemohou poskytnout některé vlastnosti a jejich kombinace srovnatelné se sklem na bázi olova.

(4)

Pokud by nalezení náhrad bylo relativně snadné, pak by se tak již stalo a náhrady by byly používány. Alternativy pro zbývající použití dosud nejsou k dispozici. Nahradit celý rozsah použití proto obecně možné není. Olovo ve skle pro optické účely by proto pro kategorie 1 až 7 a 10 mělo být vyňato do 21. července 2021. Vzhledem k inovačním cyklům u tohoto typu použití pro optické účely je nepravděpodobné, že by doba platnosti této výjimky měla negativní dopad na inovace.

(5)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy nejpozději do 6. července 2018 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy použijí ode dne 6. července 2018.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 15. března 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.


PŘÍLOHA

V příloze III směrnice 2011/65/EU se bod 13 a) nahrazuje tímto:

„13 a)

Olovo ve skle pro optické účely

Týká se všech kategorií; platí do:

21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro z kategorie 8,

21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje z kategorie 9 a pro kategorii 11,

21. července 2021 pro všechny ostatní kategorie a podkategorie.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU