(EU) 2017/1009Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1009 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a olova ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 153, 16.6.2017, s. 21-22 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 13. března 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. července 2017 Nabývá účinnosti: 6. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1009

ze dne 13. března 2017,

kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a olova ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2011/65/EU zakazuje používání olova a kadmia v elektrických a elektronických zařízeních uváděných na trh.

(2)

Optické filtrační sklo s obsahem kadmia nebo olova má široké použití v optických částech různých typů elektrických a elektronických zařízení. Kadmium i olovo se používají proto, že vykazují jedinečné optické vlastnosti, jako například vysokou strmost v oblasti mezní vlnové délky ve viditelném spektru bez ohledu na úhel pohledu.

(3)

Existují sice různé možnosti náhrady, ale žádná z nich neposkytuje dostatečnou strmost pro všechna použití. V několika málo případech, kdy se alternativy považují v tomto směru za uspokojivé, jsou zase předmětné materiály příliš citlivé na okolní provozní podmínky, a nejsou tedy srovnatelně spolehlivé.

(4)

V tomto smyslu stále nejsou alternativy vhodné pro mnohé aplikace, pro které je hledání alternativ složité a časově náročné; 5 let se tedy považuje v případě kategorií 1 až 7 a 10 za opodstatněné časové období.

(5)

Používání kadmia a/nebo olova v určitém optickém filtračním skle by proto mělo být v případě kategorií 1 až 7 a 10 vyňato do 21. července 2021. Vzhledem k inovačním cyklům u dotčených elektrických a elektronických zařízení je nepravděpodobné, že by doba platnosti uvedené výjimky měla negativní dopad na inovace.

(6)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy nejpozději do 6. července 2018 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy použijí ode dne 6. července 2018.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. března 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.


PŘÍLOHA

V příloze III směrnice 2011/65/EU se bod 13 b) nahrazuje tímto:

„13 b)

Kadmium a olovo ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti

Týká se kategorií 8, 9 a 11; platí do:

21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro z kategorie 8;

21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje z kategorie 9 a pro kategorii 11;

21. července 2021 pro ostatní podkategorie kategorií 8 a 9.

13 b)-I

Olovo ve filtračním skle barveném ionty

Týká se kategorií 1 až 7 a 10; platí do 21. července 2021 pro kategorie 1 až 7 a 10.“

13 b)-II

Kadmium v koloidně barvených filtračních sklech; kromě použití, která spadají do bodu 39 této přílohy.

13 b)-III

Kadmium a olovo v glazurách používaných pro etalony odrazivosti.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU