(EU) 2017/176Rozhodnutí Komise (EU) 2017/176 ze dne 25. ledna 2017, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU dřevěným, korkovým a bambusovým podlahovým krytinám (oznámeno pod číslem C(2017) 303) (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 28, 2.2.2017, s. 44-68 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 25. ledna 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 26. ledna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/176

ze dne 25. ledna 2017,

kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU dřevěným, korkovým a bambusovým podlahovým krytinám

(oznámeno pod číslem C(2017) 303)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro ekoznačku Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 66/2010 lze ekoznačku EU udělit produktům, které mají během celého životního cyklu omezený dopad na životní prostředí.

(2)

V nařízení (ES) č. 66/2010 se uvádí, že konkrétní kritéria pro ekoznačku EU se stanoví pro každou skupinu produktů.

(3)

Komise rozhodnutím 2010/18/ES (2) v případě dřevěných podlahových krytin stanovila ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování, které platí do 31. prosince 2016.

(4)

Za účelem lepšího zohlednění sortimentu dřevěných, korkových a bambusových podlahových krytin na trhu a aktuálního stavu na trhu s těmito produkty a inovací z posledních let se považuje za vhodné změnit název a oblast působnosti této skupiny produktů a stanovit revidovaný soubor kritérií pro ekoznačku EU.

(5)

Cílem revize kritérií pro ekoznačku EU je, aby se používaly materiály vyráběné udržitelnějším způsobem založeným na přístupu analýzy životního cyklu, omezila se spotřeba energie a používání nebezpečných sloučenin, snížilo se množství nebezpečných reziduí, omezilo se přispívání podlahových krytin ke znečištění vnitřního ovzduší a podpořila se dlouhodobá životnost a vysoká kvalita výrobků. Při zohlednění inovačního cyklu u této skupiny produktů by revidovaná kritéria spolu se souvisejícími požadavky na posuzování a ověřování měla platit po dobu šesti let ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.

(6)

Nedílnou součástí registračních čísel ekoznačky EU je kód odpovídající dané skupině produktů. Aby mohly příslušné orgány dřevěným, korkovým a bambusovým podlahovým krytinám, které splňují kritéria pro ekoznačku EU, přidělit registrační číslo ekoznačky EU, je nutné přidělit této skupině produktů číselný kód.

(7)

Rozhodnutí 2010/18/ES by proto mělo být zrušeno.

(8)

Pro výrobce, jejichž produktům byla udělena ekoznačka EU pro dřevěné podlahové krytiny na základě ekologických kritérií uvedených v rozhodnutí 2010/18/ES, je vhodné stanovit přechodné období, aby měli dostatek času přizpůsobit své produkty revidovaným požadavkům. Výrobci by též měli mít možnost předkládat po dostatečně dlouhou dobu žádosti podle ekologických kritérií stanovených rozhodnutím 2010/18/ES.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 16 nařízení (ES) č. 66/2010,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Skupina produktů „dřevěné, korkové a bambusové podlahové krytiny“ zahrnuje interiérové podlahové krytiny, včetně dřevěných podlahovin, laminátových podlahovin, korkových podlahových krytin a bambusových podlahovin, u nichž je více než 80 % hmotnosti konečného výrobku vyrobeno ze dřeva, korku, bambusu a materiálů a vláken na bázi dřeva, korku a bambusu, přičemž žádná jeho vrstva neobsahuje syntetická vlákna.

Skupina nezahrnuje nástěnné krytiny, krytiny pro vnější použití nebo krytiny s nosnou funkcí či stěrkovací hmoty.

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

1)

„dřevěnými podlahovinami“ se rozumí sestava dřevěných prvků, předem smontovaných desek nebo parket, které tvoří nosnou povrchovou vrstvu podlahy;

2)

„korkovými podlahovými krytinami“ se rozumí podlahové krytiny vyrobené z granulovaného korku smíseného s pojivem a následně vytvrzeného nebo z několika vrstev korku, aglomerovaného nebo dýhového, které mohou být slisovány za pomoci klihu a jsou určeny k použití s nátěrem;

3)

„nátěrovou hmotou“ se rozumí přípravek ve smyslu čl. 2 bodu 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady2004/42/ES (3);

4)

„bambusovými podlahovými krytinami“ se rozumí podlahové krytiny vyrobené z bambusu v celých kusech nebo aglomerátech smíchané s pojivem;

5)

„laminátovými podlahovinami“ se rozumí pevné podlahové krytiny s povrchovou vrstvou složenou z jednoho nebo více tenkých listů vláknitého materiálu (zpravidla papíru) impregnovaného aminoplastickými pryskyřicemi tvrditelnými teplem (zpravidla melaminem), lisovaného nebo lepeného na substrát, obvykle upraveného s podložkou;

6)

„semitěkavými organickými sloučeninami“ (SVOC) se rozumí všechny organické sloučeniny, které na kapilární koloně potažené 5 % fenyl-polysiloxanem a 95 % metyl-polysiloxanem eluují v retenčním rozmezí mezi n-hexadekanem (kromě) a n-dokosanem (včetně);

7)

„hodnotou R“ se rozumí součet všech hodnot Ri, kde Ri je poměr Ci/LCIi, kde Ci je komorová hmotnostní koncentrace sloučeniny i, a LCIi je LCi (nejnižší požadovaná koncentrace) sloučeniny i vymezená v rámci společné evropské iniciativy „Zprávy o ovzduší ve městech, vnitřním prostředí a expozici lidského organismu“ („Urban Air, Indoor Environment and Human Exposure Reports“) (4);

8)

„látkou“ se rozumí látka ve smyslu čl. 3 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006 (5);

9)

„směsí“ se rozumí směs ve smyslu čl. 3 bodu 2 nařízení (ES) č. 1907/2006;

10)

„biocidním přípravkem“ se rozumí biocidní přípravek ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (6);

11)

„konzervanty“ se rozumí jakýkoli produkt spadající pod typ přípravku 8 (konzervační přípravky pro dřevo) podle přílohy V nařízení (EU) č. 528/2012 včetně přípravků používaných ke konzervaci korku nebo bambusu;

12)

„účinnou látkou“ se rozumí účinná látka ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 528/2012;

13)

„recyklovaným materiálem“ se rozumí materiál, který byl znovu zpracován ze zhodnoceného nebo znovuzískaného materiálu ve výrobním procesu a zapracován do konečného výrobku nebo do součásti pro začlenění do výrobku, s výjimkou odpadního dřeva, dřevních štěpek a vláken z těžebních nebo pilařských provozů podle definice v ISO 14021;

14)

„materiálem na bázi dřeva“ se rozumí materiál vyrobený z dřevních vláken, dřevních štěpek nebo dřeva jedním z několika různých postupů, jejichž součástí může být použití vyšších teplot, tlaků a pojivových pryskyřic či lepidel. Materiály na bázi dřeva zahrnují: tvrdé vláknité desky, dřevovláknité desky, středně a vysoce zhuštěné dřevovláknité desky, dřevotřískové desky, desky z orientovaných plochých třísek (OSB), překližky a desky z masivního dřeva. Při výrobě podlahových krytin mohou být potaženy povrchovou úpravou;

15)

„materiálem na bázi korku“ se rozumí materiál vyrobený z korkových vláken, korkových štěpek nebo korku jedním z několika různých postupů, jejichž součástí může být použití vyšších teplot, tlaků a pojivových pryskyřic či lepidel;

16)

„materiálem na bázi bambusu“ se rozumí materiál vyrobený z bambusových vláken, bambusových štěpek nebo bambusu jedním z několika různých postupů, jejichž součástí může být použití vyšších teplot, tlaků a pojivových pryskyřic či lepidel;

17)

„syntetickými vlákny“ se rozumí všechna polymerová vlákna;

18)

„energií z obnovitelných zdrojů“ se rozumí energie z obnovitelných zdrojů ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES (7);

19)

„zárukou původu“ se rozumí záruka původu ve smyslu čl. 2 písm. j) směrnice 2009/28/ES.

Článek 3

Aby mohla být příslušnému produktu udělena ekoznačka EU podle nařízení (ES) č. 66/2010, musí spadat do skupiny produktů „dřevěné, korkové a bambusové podlahové krytiny“ definované v článku 1 tohoto rozhodnutí a musí splňovat ekologická kritéria EU, jakož i související požadavky na posuzování a ověřování stanovené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Kritéria pro ekoznačku EU pro skupinu produktů „dřevěné, korkové a bambusové podlahové krytiny“ a související požadavky na posuzování a ověřování platí po dobu šesti let ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Pro správní účely se skupině produktů „dřevěné, korkové a bambusové podlahové krytiny“ přiděluje číselný kód „035“.

Článek 6

Rozhodnutí 2010/18/ES se zrušuje.

Článek 7

Žádosti o ekoznačku EU pro produkty spadající do skupiny produktů „dřevěné podlahové krytiny“ podané do dvou měsíců ode dne oznámení tohoto rozhodnutí mohou být odchylně od článku 6 předloženy v souladu s kritérii stanovenými v rozhodnutí 2010/18/ES, nebo v souladu s kritérii stanovenými v tomto rozhodnutí.

Licence na ekoznačku EU udělené v souladu s kritérii stanovenými v rozhodnutí 2010/18/ES se smí používat po dobu dvanácti měsíců ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.

Článek 8

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 25. ledna 2017.

Za Komisi

Karmenu VELLA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2010/18/ES ze dne 26. listopadu 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství dřevěným podlahovým krytinám (Úř. věst. L 8, 13.1.2010, s. 32).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES (Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 87).

(4)  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16).


PŘÍLOHA

RÁMCOVÝ PLÁN

KRITÉRIA PRO UDĚLOVÁNÍ EKOZNAČKY EU

Kritéria pro udělování ekoznačky EU pro podlahové krytiny na bázi dřeva, korku a bambusu:

Kritérium 1.

Popis výrobku

Kritérium 2.

Materiály na bázi dřeva, korku a bambusu

Kritérium 3.

Obecné požadavky na nebezpečné látky a směsi

Kritérium 4.

Požadavky na konkrétní látky

Kritérium 5.

Spotřeba energie ve výrobním procesu

Kritérium 6.

Emise těkavých organických sloučenin z podlahových krytin

Kritérium 7.

Emise formaldehydu z podlahových krytin a kompozitních desek

Kritérium 8.

Vhodnost k použití

Kritérium 9.

Opravitelnost a prodloužená záruka

Kritérium 10.

Informace pro spotřebitele

Kritérium 11.

Informace uvedené na ekoznačce EU

Dodatek I.

Pokyny k výpočtu množství použitých těkavých organických sloučenin

Dodatek II.

Pokyny k výpočtu spotřeby energie ve výrobním procesu

Dodatek III.

Seznam norem

POSUZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ

Zvláštní požadavky na posuzování a ověřování jsou uvedeny u každého kritéria.

Pokud je žadatel povinen předložit prohlášení, dokumentaci, analýzy, zprávy o zkouškách nebo jiné důkazy prokazující soulad s kritérii, mohou tyto dokumenty pocházet od žadatele nebo případně jeho dodavatele (dodavatelů) atp.

Příslušné subjekty přednostně uznávají osvědčení vydaná subjekty, které jsou akreditovány podle příslušné harmonizované normy pro zkušební a kalibrační laboratoře, a ověření vydaná subjekty, které jsou akreditovány podle příslušné harmonizované normy pro orgány certifikující výrobky, procesy a služby. Akreditace se provádí podle ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (1).

V případě potřeby lze použít i jiné zkušební metody než ty, jež se uvádějí pro každé kritérium, pokud příslušný subjekt, který posuzuje žádost, uzná jejich rovnocennost.

V případě potřeby mohou příslušné subjekty vyžadovat doplňkovou dokumentaci a provádět nezávislá ověřování nebo kontroly na místě.

Předpokladem je, že výrobek splňuje všechny použitelné požadavky právních předpisů země či zemí, ve kterých se má uvádět na trh. Žadatel poskytne prohlášení, že výrobek tento požadavek splňuje.

Jestliže dodavatel nechce žadateli sdělit látky, které tvoří směs, může tyto informace zaslat příslušnému subjektu přímo.

Kritérium 1.   Popis výrobku

Příslušnému subjektu se předkládá technický popis podlahové krytiny včetně výkresů znázorňujících součásti nebo materiály, které tvoří konečnou podlahovou krytinu, její rozměry a popis výrobního procesu. Tento popis doprovází soupis materiálů použitých ve výrobku, který uvádí celkovou hmotnost výrobku a její rozložení mezi jednotlivé použité materiály.

Prokazuje se soulad s vymezením skupiny výrobků definovaným v článku 1.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží příslušnému subjektu prohlášení o splnění požadavků, podložené následujícími informacemi o podlahové krytině:

značka/obchodní název (2),

popis výrobku včetně výkresů znázorňujících součásti nebo materiály, které tvoří konečný výrobek,

soupis materiálů použitých ve výrobku: hmotnostní procentní podíly surovin, látek nebo směsí ve složení konečného výrobku, dle potřeby včetně případných přídatných látek a povrchových úprav,

seznam všech složek výrobku (3) a jejich příslušné hmotnosti,

popis výrobního procesu. Popis dodavatelů surovin nebo látek musí uvádět oficiální název, místo výroby, kontaktní údaje a popis výrobních kroků, které dodavatelé provádějí nebo kterých jsou součástí.

List údajů o výrobku, prohlášení o vlivu výrobku na životní prostředí nebo rovnocenný doklad lze přijmout jako důkaz splnění tohoto kritéria za předpokladu, že obsahuje výše uvedené informace.

Kritérium 2.   Materiály na bázi dřeva, korku a bambusu

Tento požadavek se uplatňuje na materiály dřevěné, na bázi dřeva, korkové, na bázi korku, bambusové, na bázi bambusu, jejichž hmotnost překračuje 1 % hmotnosti hotového výrobku.

Žádné materiály, které jsou dřevěné, na bázi dřeva, korkové, na bázi korku, bambusové, na bázi bambusu, nesmí pocházet z geneticky modifikovaných organismů (GMO) a musí mít certifikaci spotřebitelského řetězce vystavenou nezávislou třetí stranou v rámci certifikačních systémů, jako jsou Forest Stewardship Council (FSC), Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) nebo rovnocenné systémy.

Veškeré surové dřevo, korek a bambus musí mít platná osvědčení o udržitelném obhospodařování lesů vystavená certifikačním systémem nezávislé třetí strany, jako jsou FSC, PEFC nebo rovnocenné systémy.

Jestliže certifikační systém umožňuje mísení necertifikovaných materiálů s certifikovanými a/nebo recyklovanými materiály ve výrobku nebo produkční řadě, musí být minimálně 70 % dřeva, korku a/nebo bambusu udržitelným certifikovaným primárním materiálem a/nebo recyklovaným materiálem.

Necertifikovaný materiál musí projít ověřovacím systémem, který zajistí, že materiál pochází z legálních zdrojů a splňuje veškeré další požadavky certifikačního systému na necertifikovaný materiál.

Certifikační subjekty, které vydávají osvědčení o udržitelném hospodaření v lesích a/nebo certifikaci spotřebitelského řetězce, musí být akreditovány nebo uznány uvedeným certifikačním systémem.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží příslušnému subjektu prohlášení o splnění požadavků podložené platným, nezávisle ověřeným certifikátem spotřebitelského řetězce daného výrobce pro veškeré materiály, které jsou dřevěné, na bázi dřeva, korkové, na bázi korku, bambusové, na bázi bambusu, a jsou použity ve výrobku nebo produkční řadě, a prokáže, že žádný primární materiál nepochází z geneticky modifikovaných organismů. Žadatel předloží auditované účetní doklady, které prokáží, že nejméně 70 % materiálů pochází z lesů nebo ploch obhospodařovaných podle zásad udržitelného obhospodařování lesů a/nebo z recyklovaných zdrojů, které splňují požadavky stanovené v příslušném nezávislém programu certifikace spotřebitelského řetězce. Jako certifikace nezávislé třetí strany se přijímá certifikace FSC, PEFC nebo rovnocenných režimů.

Jestliže výrobek nebo produkční řada obsahuje necertifikovaný materiál, musí být předložen důkaz, že obsah necertifikovaného primárního materiálu nepřevyšuje 30 % a že je potvrzen systémem ověření, který zajišťuje, že materiál pochází z legálních zdrojů a splňuje veškeré další požadavky certifikačního systému na necertifikovaný materiál.

Kritérium 3.   Obecné požadavky na nebezpečné látky a směsi

Přítomnost látek, které jsou podle čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006 určeny jako látky vzbuzující mimořádné obavy, nebo látek či směsí, které splňují kritéria pro klasifikaci, označování a balení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) (4) pro stupně nebezpečnosti uvedené v tabulce 3.1 tohoto rozhodnutí, ve výrobku a jakýchkoli jeho součástech, je omezena v souladu s body 3.a a 3.b. Pro účely tohoto kritéria jsou klasifikace nebezpečnosti látek vzbuzujících mimořádné obavy uvedených na seznamu látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) a klasifikace nebezpečnosti podle nařízení CLP sdruženy do skupin v tabulce 3.1 podle nebezpečných vlastností.

Tabulka 3.1

Skupiny kategorií nebezpečnosti podléhajících omezení

Nebezpečnosti skupiny 1 – látky vzbuzující mimořádné obavy a látky podle nařízení CLP

Stupeň nebezpečnosti, na základě které je látka zařazena do skupiny 1:

látky vzbuzující mimořádné obavy uvedené na seznamu látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV),

karcinogenní, mutagenní a/nebo toxické pro reprodukci (CMR), kategorie 1 A nebo 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df.

Nebezpečnosti skupiny 2 – látky podle nařízení CLP

Stupeň nebezpečnosti, na základě které je látka zařazena do skupiny 2:

karcinogenní, mutagenní a/nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 2: H341, H351, H361f, H361d, H361df, H362,

toxicita pro vodní prostředí kategorie 1: H400, H410,

akutní toxicita kategorie 1 a 2: H300, H310, H330, H304,

toxicita při vdechnutí kategorie 1: H304,

toxicita pro specifické cílové orgány kategorie 1: H370, H372,

látka senzibilizující kůži kategorie 1 H317.

Nebezpečnosti skupiny 3 – látky podle nařízení CLP

Stupeň nebezpečnosti, na základě které je látka zařazena do skupiny 3:

toxicita pro vodní prostředí kategorie 2, 3 a 4: H411, H412, H413,

akutní toxicita kategorie 3: H301, H311, H331, EUH070,

toxicita pro specifické cílové orgány kategorie 2: H371, H373.

3.a   Omezení látek vzbuzujících mimořádné obavy

Výrobek a jakékoli jeho součásti nesmí obsahovat látky vzbuzující mimořádné obavy v koncentracích vyšších než 0,10 % (hmotnostních).

Z tohoto požadavku se neuděluje žádná výjimka pro látky vzbuzující mimořádné obavy uvedené na seznamu látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) přítomné ve výrobku nebo v jakýchkoli jeho součástech v koncentracích vyšších než 0,10 % (hmotnostních).

Posuzování a ověřování

Žadatel vyhotoví prohlášení o nepřítomnosti látek vzbuzujících mimořádné obavy nad výše uvedené omezení koncentrace pro výrobek a jakékoli součásti použité ve výrobku. Prohlášení musí uvádět odkaz na nejnovější znění seznamu látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV), který zveřejňuje agentura ECHA (5).

3.b   Omezení látek nebo směsí klasifikovaných podle nařízení CLP použitých v podlahových krytinách

Látky nebo směsi, které výrobce podlahových krytin nebo jeho dodavatelé používají během přípravy surovin, výroby, sestavování či jiné úpravy podlahové krytiny, nesmí být klasifikovány jako látky nebo směsi se stupněm nebezpečnosti podle nařízení CLP uvedeným v tabulce 3.1. Mezi látky nebo směsi podléhající omezení patří lepidla, barvy, základní nátěrové hmoty, laky, mořidla, pryskyřice, biocidní přípravky, plniva, vosky, oleje, spárové vložky, barviva a zálivky.

Použití těchto látek podléhajících omezení je však povoleno, jestliže platí nejméně jedna z následujících podmínek:

látka nebo směs podléhající omezení byla použita v množstvích, která činí méně než 0,10 % celkové hmotnosti podlahové krytiny a jakékoli její součásti,

látka podléhající omezení změní své vlastnosti při zpracování (např. již není biologicky dostupná nebo projde chemickou reakcí), takže nebezpečnost podle nařízení CLP podléhající omezení již neplatí a veškerý nezreagovaný zbytkový obsah látky podléhající omezení je nižší než 0,10 % celkové hmotnosti podlahové krytiny a jakékoli její součásti.

Posuzování a ověřování

Žadatel a/nebo jeho dodavatelé předloží příslušnému orgánu prohlášení o splnění kritéria 3.b, které případně podloží seznamem příslušných použitých látek nebo směsí spolu s prohlášeními o klasifikaci nebo neklasifikaci jejich nebezpečnosti, jejich přidaných množstvích a případně prohlášeními o tom, zda látky či směsi mění své vlastnosti při zpracování, aby tak nebezpečnost podle nařízení CLP podléhající omezení již neplatila. V takovém případě musí být uvedena množství veškerého nezreagovaného zbytkového obsahu látky podléhající omezení.

K prohlášení o klasifikaci nebo neklasifikaci nebezpečnosti každé z látek se poskytnou tyto informace:

(i)

číslo látky v seznamu Chemical Abstract Service (CAS) (6), Evropského společenství (ES) (7) nebo v jiném seznamu (též pro směsi, je-li k dispozici);

(ii)

fyzická forma a skupenství, v nichž se látka nebo směs používá;

(iii)

harmonizované klasifikace nebezpečnosti podle nařízení CLP;

(iv)

údaje o vlastní klasifikaci z databáze agentury ECHA pro registrované látky podle nařízení REACH (8) (není-li k dispozici harmonizovaná klasifikace);

(v)

klasifikace směsí podle kritérií stanovených v nařízení (ES) č. 1272/2008.

Při posuzování údajů o vlastní klasifikaci v databázi registrovaných látek podle nařízení REACH se upřednostňují údaje ze společných předložení.

Jestliže je na základě databáze registrovaných látek podle nařízení REACH klasifikace evidována s poznámkou „nedostatek údajů“ nebo „neprůkazné“ nebo jestliže látka dosud nebyla v systému nařízení REACH zaregistrována, musí být poskytnuty toxikologické údaje, které splňují požadavky přílohy VII nařízení (ES) č. 1907/2006, dostačující pro podporu přesvědčivé vlastní klasifikace podle přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008 a podpůrných pokynů agentury ECHA. V případě položek databáze uvedených s poznámkou „nedostatek údajů“ nebo „neprůkazné“ se vlastní klasifikace musí ověřit. Za tímto účelem se přijímají tyto zdroje informací:

(i)

toxikologické studie a posouzení nebezpečnosti, které provedou regulační agentury na téže úrovni jako agentura ECHA (9), regulační subjekty členských států nebo mezivládní subjekty;

(ii)

bezpečnostní list řádně vyplněný v souladu s přílohou II nařízení (ES) č. 1907/2006;

(iii)

zdokumentovaný odborný posudek, který vypracuje odborný toxikolog a který se bude opírat o přezkum vědecké literatury a stávajících údajů o zkouškách, dle potřeby podpořený výsledky nových zkoušek provedených nezávislými laboratořemi pomocí metod schválených agenturou ECHA;

(iv)

osvědčení, případně též vycházející z odborného posudku, vydané akreditovaným subjektem posuzování shody, který provádí posouzení nebezpečnosti podle globálně harmonizovaného systému (GHS) nebo systémů klasifikace nebezpečnosti podle nařízení CLP.

Informace o nebezpečných vlastnostech látek mohou být v souladu s přílohou XI nařízení (ES) č. 1907/2006 získány i jinak než zkouškami, například alternativními metodami, jako jsou metody in vitro, kvantitativní modely vztahů mezi strukturou a aktivitou nebo s využitím sdružování nebo analogického přístupu.

Kritérium 4.   Požadavky na konkrétní látky

4.a.   Kontaminující látky v recyklovaném dřevě, korku a bambusu

Veškerá recyklovaná vlákna nebo štěpky použité při výrobě konečné podlahové krytiny musí projít zkouškami podle normy Evropské federace výrobců desek (European Panel Federation, EPF) pro dodací podmínky recyklovaného dřeva (10) nebo jiné rovnocenné normy, která stanoví stejné nebo přísnější limity, a musí splňovat limity pro kontaminující látky uvedené v tabulce 4.1.

Tabulka 4.1.

Limity pro kontaminující látky v recyklovaném dřevě, korku a bambusu a jejich vláknech nebo štěpkách (mg/kg suchého recyklovaného materiálu)

Kontaminující látky

Limitní hodnoty

Kontaminující látky

Limitní hodnoty

Arsen (As)

25

Rtuť (Hg)

25

Kadmium (Cd)

50

Fluor (F)

100

Chrom (Cr)

25

Chlor (Cl)

1 000

Měď (Cu)

40

Pentachlorfenol (PCP)

5

Olovo (Pb)

90

Dehtové oleje (benzo[a]pyren)

0,5

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží příslušnému subjektu:

prohlášení výrobce, případně dodavatele desek, že v podlahové krytině nebylo použito žádné recyklované dřevo, korek, bambus nebo jejich vlákna či štěpky, nebo

prohlášení výrobce nebo případně dodavatele desek, že veškeré recyklované dřevo, korek, bambus nebo jejich vlákna či štěpky byly v reprezentativním vzorku podrobeny zkoušce podle normy EPF pro dodací podmínky recyklovaného dřeva nebo podle jiné rovnocenné normy, která stanoví stejné nebo přísnější limity, podložené zkušebními protokoly prokazujícími soulad recyklovaných vzorků s limity uvedenými v tabulce 4.1.

4.b.   Biocidní přípravky

Ošetření dřeva, korku a/nebo bambusu v podlahových krytinách biocidními přípravky není dovoleno.

Tyto účinné látky nejsou povoleny ke konzervaci směsí na vodní bázi v obalech, jako jsou lepidla nebo laky:

směs (3:1) chloromethylisothiazolinonu a methylisothiazolinon (CMIT/MIT, číslo CAS 55965-84-9) v koncentraci vyšší než 15 ppm,

methylisothiazolinon v koncentraci vyšší než 200 ppm,

ostatní isothiazolinony v koncentraci vyšší než 500 ppm.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží příslušnému subjektu prohlášení o nepoužití biocidních přípravků, případně prohlášení podložené bezpečnostním listem od dodavatelů směsí na vodní bázi a uvádějící, které účinné látky byly použity jako látky pro konzervaci směsí na vodní bázi v obalech.

4.c.   Těžké kovy v barvách, podkladových nátěrových hmotách a lacích

Žádné barvy, podkladové nátěrové hmoty nebo laky použité na materiály, které jsou dřevěné, na bázi dřeva, korkové, na bázi korku, bambusové, na bázi bambusu, nesmí obsahovat látky na bázi těchto kovů: kadmium, olovo, šestivazný chrom, rtuť, arsen nebo selen v koncentracích vyšších než 0,010 % (hmotnostních) pro každý jednotlivý kov v hotové barvě, základní nátěrové hmotě nebo laku.

Posuzování a ověřování

Žadatel nebo případně jeho dodavatel předloží příslušnému orgánu prohlášení o splnění tohoto kritéria a poskytnou příslušný bezpečnostní list od dodavatele použitých barev, základních nátěrových hmot a laků.

4.d.   Obsah těkavých organických sloučenin v povrchové úpravě

Přípravky pro povrchovou úpravu použité na materiály, které jsou dřevěné, na bázi dřeva, korkové, na bázi korku, bambusové, na bázi bambusu, musí splňovat jednu z níže uvedených podmínek:

celkový obsah těkavých organických sloučenin nižší nebo rovný 5 % hmotnostním (koncentrace látky v obalu),

celkový obsah těkavých organických sloučenin vyšší než 5 % hmotnostních, mají-li být přípravky nanášeny v množstvích nižších než 10 g/m2 ošetřené povrchové plochy.

Toto kritérium se týká celkového obsahu těkavých organických sloučenin v přípravcích pro povrchovou úpravu při chemickém složení, které mají v mokrém stavu. Vyžadují-li přípravky před použitím zředění, vychází výpočet z obsahu ve zředěném přípravku.

Pro účely tohoto kritéria se těkavými organickými sloučeninami rozumí těkavé organické sloučeniny definované v čl. 2 bodu 5 směrnice 2004/42/ES.

Toto kritérium se nepoužije na směsi používané při opravách během výrobního procesu (např. suky, praskliny, promáčkliny, atd.).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží příslušnému subjektu prohlášení o splnění tohoto kritéria podložené bezpečnostním listem všech látek nebo směsí pro povrchovou úpravu použitých na materiály, které jsou dřevěné, na bázi dřeva, korkové, na bázi korku, bambusové a/nebo na bázi bambusu. Jestliže bezpečnostní list uvádí, že obsah těkavých organických sloučenin v použitých látkách nebo směsích pro povrchovou úpravu je nižší nebo rovný 5 % hmotnostním, není další ověřování nutné.

Jestliže bezpečnostní list neobsahuje údaje o obsahu těkavých organických sloučenin, vypočítá se obsah těkavých organických sloučenin podle seznamu látek ve směsi pro povrchovou úpravu. Koncentrace každé složky těkavých organických sloučenin se uvede v hmotnostních procentech.

Případně pokud je obsah těkavých organických sloučenin vyšší než 5 % hmotnostních, předloží žadatel jako alternativu výpočet, který prokáže, že skutečné množství těkavých organických sloučenin nanesených na m2 ošetřené povrchové plochy podlahové krytiny je v souladu s pokyny uvedenými v dodatku I nižší než 10 g/m2.

4.e.   Obsah těkavých organických sloučenin v ostatních použitých látkách a směsích

Obsah těkavých organických sloučenin musí být nižší než:

3 % hmotnostní v hotových lepidlech i pryskyřicích použitých při výrobě podlahových krytin,

1 % hmotnostní v ostatních látkách kromě hotových lepidel, pryskyřic a prostředků pro povrchovou úpravu (kritérium 4.d) použitých při výrobě podlahových krytin.

Obsah volného formaldehydu v kapalných aminoplastových pryskyřicích použitých při výrobě podlahových krytin musí být nižší než 0,2 % hmotnostní.

Toto kritérium se týká celkového obsahu těkavých organických sloučenin v látkách při chemickém složení, které mají v mokrém stavu. Vyžadují-li směsi před použitím zředění, musí výpočet vycházet z obsahu ve zředěném přípravku.

Pro účely tohoto kritéria se těkavými organickými sloučeninami rozumí těkavé organické sloučeniny definované v čl. 2 bodu 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES.

Toto kritérium se nepoužije na směsi používané při opravách během výrobního procesu (např. suky, praskliny, promáčkliny, atd.).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží příslušnému orgánu prohlášení o splnění kritéria podložené bezpečnostním listem pro každé použité hotové lepidlo, pryskyřici nebo jinou látku nebo rovnocennou dokumentací, která podporuje prohlášení o souladu, spolu s úplným vzorcem složení a určením množství a čísel CAS.

Jestliže bezpečnostní list uvádí, že obsah těkavých organických sloučenin v použitých hotových lepidlech a pryskyřicích je nižší než 3 % hmotnostní nebo nižší než 1 % hmotnostní v jiných použitých látkách, není další ověřování nutné.

Jestliže bezpečnostní list neobsahuje údaje o obsahu těkavých organických sloučenin, vypočítá se obsah těkavých organických sloučenin podle seznamu látek. Koncentrace každé složky těkavých organických sloučenin se uvede v hmotnostních procentech.

Žadatel předloží zprávy o zkouškách, které prokazují, že obsah volného formaldehydu v kapalných aminoplastových pryskyřicích je nižší než 0,2 % hmotnostní v souladu s normou EN 1243.

4.f.   Změkčovadla

Žádné lepidlo, pryskyřice nebo látka či směs použitá k povrchové úpravě nesmí obsahovat žádná ftalátová změkčovadla uvedená v článku 57 nařízení (ES) č. 1907/2006. Za nepřítomnost těchto ftalátů se považuje stav, kdy celkové množství uvedených ftalátů činí méně než 0,10 % hmotnosti lepidla, pryskyřice nebo přípravku či směsi pro povrchovou úpravu (1 000 mg/kg).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží příslušnému subjektu buď:

prohlášení dodavatele nebo výrobce podlahové krytiny o splnění tohoto kritéria, v němž se uvádí, že nebyla použita ftalátová změkčovadla, nebo

prohlášení dodavatele nebo výrobce podlahové krytiny o splnění tohoto kritéria, v němž se uvádí, že byla použita ftalátová změkčovadla a že v lepidle, pryskyřici nebo látce či směsi použité k povrchové úpravě nebyl použit žádný ftalát splňující kritéria článku 57 nařízení (ES) č. 1907/2006. Nebude-li odpovídající prohlášení k dispozici, musí být lepidlo, pryskyřice nebo látka či směs použitá k povrchové úpravě testovány na přítomnost těchto ftalátů podle normy ISO 8214-6.

4.g.   Halogenované organické sloučeniny

Halogenované organické sloučeniny nejsou v látkách používaných při výrobě podlahových krytin povoleny (například jako pojiva, lepidla, nátěrové hmoty atd.).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží příslušnému subjektu prohlášení o splnění požadavků podložené prohlášením výrobce látek o tom, že nebyly použity halogenované organické sloučeniny. Kromě toho se předkládá příslušný bezpečnostní list látek.

4.h.   Zpomalovače hoření

Zpomalovače hoření nejsou v látkách používaných při výrobě podlahových krytin povoleny.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží příslušnému subjektu prohlášení o splnění požadavků podložené prohlášením výrobce látek o tom, že nebyly použity zpomalovače hoření. Kromě toho se předkládá příslušný bezpečnostní list látek.

4.i.   Aziridin a polyaziridin

Aziridin a polyaziridin nejsou v látkách používaných při výrobě podlahových krytin povoleny (například jako úprava povrchu, nátěrové hmoty atd.).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží příslušnému subjektu prohlášení o splnění požadavků podložené prohlášením výrobce látek o tom, že nebyl použit aziridin a polyaziridin. Kromě toho se předkládá příslušný bezpečnostní list látek.

Kritérium 5.   Spotřeba energie ve výrobním procesu

Roční průměr energie spotřebované během procesu výroby podlahových krytin se vypočítá podle postupu v tabulce 5.1 a dodatku II a musí překročit následující limity (E skóre):

Výrobek

E skóre

Podlahové krytiny z masivního dřeva

> 11,0

Vícevrstvé dřevěné podlahové krytiny

Dřevěná dýhovaná podlahová krytina

Korkové podlahové krytiny a korkové dlaždice

Bambusové podlahové krytiny

Laminátové podlahové krytiny

> 8,0


Tabulka 5.1

Výpočet hodnoty E skóre

Vzorec

 

Environmentální parametr

Maximální požadavky

Formula

A

Podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie

%

B

Roční množství nakoupené elektřiny

kWh/m2

15 kWh/m2

C

Roční spotřeba paliva

kWh/m2

35 kWh/m2

 

Kde A = poměr energie z obnovitelných zdrojů a celkové energie.

V čitateli koeficientu A jsou uvedena nakoupená paliva z obnovitelných zdrojů jako (objem paliva × standardní hodnota) plus teplo generované na místě z jiných než palivových obnovitelných zdrojů plus 2,5 × elektřina generovaná na místě z jiných než palivových obnovitelných zdrojů plus 2,5 × nakoupená elektřina z obnovitelných zdrojů.

Ve jmenovateli koeficientu A jsou uvedena nakoupená paliva z obnovitelných zdrojů jako (objem paliva × standardní hodnota) plus nakoupená paliva z neobnovitelných zdrojů jako (objem paliva × standardní hodnota) plus teplo generované na místě z jiných než palivových obnovitelných zdrojů plus 2,5 × elektřina generovaná na místě z jiných než palivových obnovitelných zdrojů plus 2,5 × nakoupená elektřina z obnovitelných zdrojů plus 2,5 × nakoupená elektřina z neobnovitelných zdrojů.

 

B = Ročním množstvím nakoupené elektřiny se rozumí součet elektřiny nakoupené od externího dodavatele. Je-li nakoupená elektřina elektřinou z obnovitelných zdrojů, použije se faktor 0,8.

 

C = Roční spotřebou paliva se rozumí součet všech paliv nakoupených nebo získaných jako vedlejší produkty při výrobě podlahových krytin a použitých k výrobě energie na místě.

 

E skóre se vypočítá na m2 vyrobené podlahové krytiny a zahrnuje energii přímo spotřebovanou při výrobě podlahové krytiny. K nepřímé spotřebě energie se nepřihlíží.

Níže je uveden orientační seznam činností, které jsou a nejsou zařazovány do výpočtů spotřeby energie. Činnosti jsou uvedeny od příjmu dřevěných klád (kmenů stromů), korku a bambusu v zařízeních výrobce nebo jeho dodavatele až po konec výrobního procesu.

Výrobek

Podmínky spotřeby elektřiny a paliva (orientační seznam)

Zařazeno

Nezařazeno

Podlahové krytiny z masivního dřeva

sušení, broušení a řezání

úprava na potřebný rozměr a ořez

pískování

nátěr

balení

a jakákoli další činnost potřebná při výrobě

výroba laků a jiných hotových přípravků

energie spotřebovaná při kontrole kvality

nepřímá spotřeba energie (např. vytápění, osvětlení, interní přeprava atd.).

Vícevrstvé dřevěné podlahové krytiny

sušení, broušení a řezání

úprava na potřebný rozměr a ořez

pískování

lisování

nátěr

balení

a jakákoli další činnost potřebná při výrobě

Korkové podlahové krytiny a korkové dlaždice

sušení, broušení a řezání

úprava na potřebný rozměr a ořez

pískování

lisování

výroba kompozitní desky, je-li použita jako strukturní součást

nátěr

balení

a jakákoli další činnost potřebná při výrobě

Bambusové podlahové krytiny

Laminátové podlahové krytiny

výroba kompozitní desky

impregnace dekoru, potahu a podkladového papíru

lisování

úprava rozměru

balení

a jakákoli další činnost potřebná při výrobě

Posuzování a ověřování

Žadatel uvede a prokáže:

druh a množství elektřiny průměrně nakoupené od externího dodavatele za rok. Pokud nakupovaná elektřina pochází z obnovitelných zdrojů, musí být předloženy záruky původu podle směrnice 2009/28/ES. Není-li směrnice 2009/28/ES použitelná v zemi, kde se podlahová krytina vyrábí, předloží se rovnocenný důkaz,

druh (druhy) a množství paliv použitých pří výrobě podlahových krytin, a to prostřednictvím smluv, vyúčtování nebo rovnocenné dokumentace, která uvádí data, dodané/nakoupené množství a specifikace paliva (např. fyzikálně-chemické vlastnosti, výhřevnost atd.). Součástí bude podle směrnice 2009/28/ES též prohlášení o tom, která použitá paliva pocházejí z obnovitelných zdrojů,

množství energie použité ve výrobních krocích zahrnutých do výpočtu E skóre spolu s podkladovými dokumenty (např. měření energie v různých fázích výroby, spotřeba energie zařízení uvedená v listech výrobků atd.),

druh a množství prodané energie. Výpočty musí zahrnovat druh a množství případných paliv použitých k výrobě prodané energie, data nebo období výroby energie a data prodeje,

prohlášení o množství podlahové krytiny, pro kterou se žádá o ekoznačku EU (v m2), které bylo v průměru vyrobeno za rok.

Pro splnění tohoto kritéria lze použít dokumenty obsahující informace o spotřebě energie, nákupech paliv a výrobě energie, jakož i dokumenty, které oznamují výrobu podlahové krytiny vnitrostátním orgánům.

Kritérium 6.   Emise těkavých organických sloučenin z podlahových krytin

Podlahové krytiny nesmí překročit emisní hodnoty uvedené v tabulce 6.1 naměřené ve zkušební komoře v souladu se zkušební normou CEN/TS 16516. Balení a dodávka vzorků odeslaných ke zkouškám, nakládání se vzorky a úpravy vzorků se řídí postupy popsanými v normě CEN/TS 16516.

Tabulka 6.1.

Požadavky na emise

Výrobky

Požadavky na emise

Sloučenina

Limitní hodnota po 28 dnech skladování ve větrané zkušební komoře (viz CEN/TS16516) v mg/m3 vzduchu (d)

Podlahové krytiny z masivního dřeva

Vícevrstvé dřevěné podlahové krytiny

Dřevěná dýhovaná podlahová krytina

Těkavé organické sloučeniny celkem po odečtení kyseliny octové

(CAS 64-19-7)

< 0,3

Korkové podlahové krytiny

Bambusové podlahové krytiny

Těkavé organické sloučeniny celkem

Laminátové podlahové krytiny

Těkavé organické sloučeniny celkem

< 0,16

Všechny podlahové krytiny

Polotěkavé organické sloučeniny celkem

< 0,1

Podlahové krytiny z masivního dřeva

Vícevrstvé dřevěné podlahové krytiny

Dřevěná dýhovaná podlahová krytina

R-hodnota pro látky v nejnižší příslušné koncentraci po odečtení kyseliny octové (CAS 64-19-7)

≤ 1

Korkové podlahové krytiny

Bambusové podlahové krytiny

Laminátové podlahové krytiny

R-hodnota pro látky v nejnižší příslušné koncentraci

≤ 1

Všechny podlahové krytiny

Karcinogenní látky

< 0,001

Pro účely tohoto kritéria je těkavou organickou sloučeninou každá těkavá organická sloučenina, která na plynové chromatografické koloně eluuje mezi n-hexanem (včetně) a n-hexadekanem s teplotou varu v rozmezí přibližně od 68 °C do 287 °C, pokud se měření uskutečnilo s použitím kapilární kolony potažené 5 % fenyl-polysiloxanem a 95 % metyl-polysiloxanem.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží příslušnému orgánu prohlášení o splnění požadavků podložené zprávami o zkouškách v komoře provedených v souladu s normou CEN/TS 16516 nebo rovnocennou metodou, které dokládají, že byly dodrženy limity stanovené v tabulce 6.1. Zkušební protokoly obsahují:

použitou zkušební metodu,

výsledky zkoušek a potřebný výpočet uvádějící limity podle tabulky 6.1.

Jestliže lze koncentrační limity v komoře specifikované pro lhůtu 28 dnů splnit po třech dnech po vložení vzorku do komory nebo po jiném období od tří do 27 dnů po vložení vzorku do komory, lze prohlásit požadavky za splněné a zkoušku lze předčasně ukončit.

Pro výrobky budou platné údaje ze zkoušek provedených v období nejvýše dvanácti měsíců před žádostí o ekoznačku EU, nedojde-li ke změnám výrobního procesu nebo použitých chemických složení, u nichž se bude mít za to, že zvyšují emise těkavých organických sloučenin z konečného výrobku.

Jako důkaz splnění požadavků lze použít i platné osvědčení interiérových klimatických vlastností, jestliže daný systém certifikace interiérových klimatických vlastností splňuje požadavky tohoto kritéria a příslušný subjekt je vyhodnotí jako rovnocenné.

Kritérium 7.   Emise formaldehydu z podlahových krytin a kompozitních desek

Podlahová krytina vyrobená za použití kompozitních desek, lepidel, pryskyřic nebo upravujících činidel na bázi formaldehydu a neošetřené kompozitní desky vyrobené za použití lepidel nebo pryskyřic na bázi formaldehydu, jsou-li použity, musí splňovat alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

emise formaldehydu nižší než 50 % prahové hodnoty, která umožňuje jejich klasifikaci E1 podle přílohy B normy EN 13986+A1 (platné pro všechny podlahové krytiny a jiné než středně či vysoce zhuštěné dřevovláknité kompozitní desky),

emise formaldehydu nižší než 65 % prahové hodnoty klasifikace E1 podle přílohy B normy EN 13986+A1 platné pro neošetřené středně či vysoce zhuštěné dřevovláknité kompozitní desky,

emise formaldehydu nižší než limity stanovené v normě California Air Resources Board (CARB) Phase II nebo japonských normách F-3 star nebo F-4 star.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží příslušnému subjektu prohlášení o splnění tohoto kritéria. Posuzování a ověřování podlahových krytin a kompozitních desek s nízkými emisemi formaldehydu se liší v závislosti na příslušném certifikačním systému. Ověřovací dokumentace vyžadovaná pro každý systém je popsána v tabulce 7.1.

Tabulka 7.1.

Ověřovací dokumentace podlahových krytin s nízkými emisemi formaldehydu

Certifikační systém

Posuzování a ověřování

E1

(podle definice v příloze B normy EN 13986+A1)

Prohlášení výrobce a případně dodavatele kompozitních desek, v němž se uvádí, že podlahová krytina a neošetřené jiné než středně nebo vysoce zhuštěné dřevovláknité desky splňují 50 % hodnoty E1 emisních limitů podle přílohy B normy EN 13986+A1 (11), nebo v případě neošetřených středně či vysoce zhuštěných dřevovláknitých kompozitních desek 65 % hodnoty E1 emisních limitů podle přílohy B normy EN 13986+A1, podložené protokoly o zkouškách provedených buď podle normy EN 120, EN 717-2, nebo EN 717-1, nebo podle rovnocenné metody.

Limity CARB: Phase II

Prohlášení výrobce a případně dodavatele kompozitních desek podložené výsledky zkoušek podle normy ASTM E1333 nebo ASTM D6007, které prokazuje, že podlahová krytina splňuje emisní limity formaldehydu pro fázi II definované v nařízení California Composite Wood Products Regulation 93120 (12).

Podlahová krytina nebo případně kompozitní deska mohou být označeny v souladu s článkem 93120.3(e), který uvádí podrobnosti týkající se názvu výrobce, číslo šarže výrobku nebo vyrobené série a přidělené číslo CARB pro certifikační subjekt – třetí osobu (tato část není povinná, pokud jsou výrobky prodávány mimo Kalifornii nebo pokud byly výrobky vyrobeny za použití pryskyřic bez přidaného formaldehydu nebo na bázi formaldehydu s ultranízkou hladinou emisí).

Limity F-3 nebo F-4 star

Prohlášení výrobce a případně dodavatele kompozitních desek o splnění emisních limitů pro formaldehyd podle norem JIS A 5905 (pro dřevovláknité desky) nebo JIS A 5908:2003 (pro dřevotřískové desky a překližky), podložené protokoly o zkouškách podle exsikátorové metody JIS A 1460.

Kritérium 8.   Vhodnost k použití

Je nutné splnit pouze požadavky týkající se konkrétního druhu podlahové krytiny.

Podlahové krytiny se zkouší a klasifikují podle nejnovějších znění norem a údajů uvedených v tabulce 8.1.

Tabulka 8.1.

Normy pro zkoušky a klasifikaci podlahových krytin

Podlahová krytina

Zkušební metoda

Klasifikace

Dřevěná dýhovaná podlahová krytina (13)

EN 1534 pro odolnost proti vtisku

EN 13329 pro nárůst tloušťky

Vhodná zkušební metoda pro odolnost proti nárazu (14)

Vhodná zkušební metoda pro odolnost proti opotřebení (14)

ISO 24334 pro pevnost pojistkou

EN ISO 10874 (1)

Lakované masivní a vícevrstvé dřevěné podlahové krytiny

Tloušťka horní vrstvy

Tvrdost dřeva povrchové vrstvy (2)

EN 685 (2) CTBA

Olejované masivní a vícevrstvé dřevěné podlahové krytiny bez povrchové úpravy

Korkové dlaždice

EN 12104

EN ISO 10874

Korkové podlahové krytiny

EN 660-1 pro skupinu opotřebení

EN 425 pro kolečkovou židli

EN 425 pro simulovaný pohyb nohy nábytku

ISO 24343-1 pro trvalou deformaci

Bambusové podlahové krytiny

EN 1534 pro odolnost proti vtisku

EN 13696 pro tloušťku vrchní vrstvy nebo nášlapné vrstvy

Laminátové podlahové krytiny

EN 13329

EN 14978

EN 15468

EN ISO 10874

Podlahové krytiny musí dosahovat nejméně těchto parametrů:

Podlahová krytina

Limity

Dřevěná dýhovaná podlahová krytina

třída zatížení 23 pro podlahové krytiny určené k soukromému použití,

třída zatížení 32 pro podlahové krytiny určené ke komerčnímu použití.

Lakované masivní a vícevrstvé dřevěné podlahové krytiny

třída zatížení 23 pro podlahové krytiny určené k soukromému a komerčnímu použití.

Olejované masivní a vícevrstvé dřevěné podlahové krytiny bez povrchové úpravy

Korkové dlaždice

třída zatížení 23 pro podlahové krytiny určené k soukromému použití,

třída zatížení 32 pro podlahové krytiny určené ke komerčnímu použití.

Korkové podlahové krytiny

Bambusové podlahové krytiny

rovnovážný obsah vlhkosti: 8 % při 20 °C a 50 % relativní vlhkosti

odolnost proti vtisku:

≥ 4 kg/mm2 u jednoduchých a bočně lisovaných podlahových krytin

≥ 9,5 kg/mm2 podlahových krytin o vysoké hustotě

Laminátové podlahové krytiny

třída zatížení 23 pro podlahové krytiny určené k soukromému použití,

třída zatížení 32 pro podlahové krytiny určené ke komerčnímu použití.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží příslušnému subjektu prohlášení o splnění požadavků tohoto kritéria. Prohlášení podpoří zkušebními protokoly, které musí obsahovat:

druh podlahové krytiny,

zvolenou zkušební metodu (zvolené zkušební metody),

výsledky zkoušek a klasifikaci podlahové krytiny podle výsledků a případně příslušné normy.

Jestliže byla podlahová krytina podrobena jiné než výše uvedené zkušební metodě, lze tuto zkoušku akceptovat, jsou-li zkušební metody dle názoru příslušného subjektu srovnatelné.

Kritérium 9.   Opravitelnost a prodloužená záruka

Je nutné splnit pouze požadavky týkající se konkrétního druhu podlahové krytiny.

Pro účely provádění oprav a výměn opotřebených částí musí podlahová krytina splňovat následující požadavky:

Opravitelnost: Informace musí být uvedeny v návodu pro spotřebitele nebo na webových stránkách výrobce přístupných uživatelům a osobám, které podlahovou krytinu pokládají.

(a)

Návrh umožňující opravu a návod k opravě: U podlahových krytin, které nejsou lepené k podkladu, musí být podlahová krytina navržena tak, aby umožňovala demontáž a usnadňovala tak opravu, opětovné použití a recyklaci. Musí být poskytnuty jednoduché a ilustrované pokyny k demontáži a výměně poškozených prvků. Operace demontáže a výměny musí být proveditelné pomocí běžných a základních ručních nástrojů. Musí být uvedeny informace/doporučení k uchování náhradních prvků podlahové krytiny pro případ možné opravy;

Prodloužená záruka na výrobek:

(b)

Žadatel bez dodatečných poplatků poskytne nejméně pětiletou záruku účinnou od data dodání výrobku. Tato záruka se poskytuje, aniž jsou dotčeny zákonné povinnosti výrobce a prodávajícího podle vnitrostátních právních předpisů.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží příslušnému subjektu prohlášení o splnění tohoto kritéria podložené:

kopií návodu k opravě nebo jiného materiálu uvádějícího informace umožňující opravu,

kopií záruky, která uvádí podmínky rozšířené záruky na výrobek uvedené v dokumentaci s informacemi pro spotřebitele a splňuje minimální požadavky stanovené v tomto kritériu.

Kritérium 10.   Informace pro spotřebitele

Výrobek se prodává s příslušnými informacemi pro spotřebitele na obalu nebo v jiné dokumentaci přiložené k výrobku. Je nutné splnit pouze požadavky týkající se konkrétního druhu podlahové krytiny.

Pokyny týkající se následujících aspektů musí být čitelné a musí být uvedeny v jazyce země, v níž je výrobek uváděn na trh, a/nebo musí obsahovat grafické vyobrazení nebo ikony:

Informace o podskupině, do které výrobek patří (masivní nebo vícevrstvá dřevěná podlahová krytina, korková podlahová krytina, korkové dlaždice, bambusová podlahová krytina, laminátová podlahová krytina atd.), množství dřevěného, korkového nebo bambusového materiálu v konečném výrobku v procentech hmotnosti a informace o tom, zda je ještě zapotřebí úprava povrchu v místě uživatele.

Doporučení k pokládce. Musí být uvedeny všechny relevantní pokyny týkající se osvědčených postupů při pokládce z hlediska vlivu na životní prostředí:

kdykoli je to možné, doporučuje se pokládka systémem tzv. plovoucí podlahy. Musí být uveden odkaz na nutnou přípravu podkladového povrchu a potřebné pomocné materiály,

doporučuje-li se lepení podlahy k podkladu kvůli případné delší trvanlivosti, musí být uvedeno doporučení k použití lepidla certifikovaného ekoznačkou typu I nebo lepidla s nízkými emisemi, které splňuje požadavky EMICODE EC1 nebo rovnocenné normy,

(případně) ilustrované pokyny k montáži a demontáži podle požadavků kritéria 9.a.

Doporučení k povrchové úpravě podlahových krytin bez povrchové úpravy a podlahových krytin, které vyžadují olejovaný povrch:

relevantní informace o druhu a množství nátěrových hmot (např. oleje nebo laku) potřebných k dosažení zamýšlené trvanlivosti,

relevantní informace o povrchové úpravě podlahových krytin pomocí nátěrových hmot s nízkou hladinou emisí podle směrnice 2004/42/ES,

informace o tom, jak lze prodloužit životnost podlahové krytiny pomocí renovace, např. pískování a povrchové úpravy.

Doporučení pro používání, čištění a údržbu výrobku:

musí být uvedeny relevantní informace k běžnému čištění platné pro daný druh podlahové krytiny spolu s odkazem na čisticí prostředky s ekoznačkou typu I,

pokyny k údržbě včetně přípravků k údržbě a přípravků pro renovaci nebo intenzivní čištění. Je-li to možné, měly by být doporučeny přípravky k údržbě s ekoznačkou typu I,

jasné uvedení prostor pro použití podlahové krytiny a prohlášení o souladu s příslušnými normami EN pro daný výrobek podle kritéria 8.

Informace týkající se opravitelnosti:

jasné prohlášení doporučující uchování náhradních dílů podle požadavků kritéria 9.a,

relevantní informace o podmínkách záruky výrobku podle požadavků kritéria 9.b.

Informace týkající se konce životnosti výrobku:

Spotřebiteli musí být poskytnut podrobný popis nejlepších metod likvidace výrobku (tj. opětovné použití, recyklace, energetické využití atd.) seřazených podle dopadu na životní prostředí.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží příslušnému orgánu prohlášení o splnění kritéria podložené kopií dokumentu s informacemi pro spotřebitele, který má být dodáván spolu s výrobkem. Tato kopie musí prokazovat dodržení každého z příslušných bodů uvedených v tomto kritériu.

Kritérium 11.   Informace uvedené na ekoznačce EU

Logo musí být viditelné a čitelné. Na výrobku musí být uvedeno registrační/licenční číslo ekoznačky EU, které musí být čitelné a jasně viditelné.

Na dobrovolné značce s textovým polem je uveden následující text:

Dřevěný, korkový nebo bambusový materiál z udržitelně obhospodařovaných lesů

Nižší spotřeba energie při výrobě

Výrobek s nízkými emisemi.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží příslušnému orgánu prohlášení o splnění kritéria podložené kopií informací uvedených na ekoznačce EU.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

(2)  Obchodním názvem se rozumí všechny názvy, pod nimiž je látka uváděna na trh v rámci unijního trhu.

(3)  Složkou výrobku se rozumí každá samostatná vrstva, z níž se skládají podlahové krytiny a jejíž materiál, tvar a forma plní specifickou funkci. Zahrnuje například vrstvu odolnou proti opotřebování a poškrábání, vzor nebo dýhovou vrstvu, vrstvu zabezpečující stabilitu a podkladovou vrstvu.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(5)  ECHA, Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení, http://www.echa.europa.eu/cs/candidate-list-table.

(6)  Registr CAS: https://www.cas.org/content/chemical-substances.

(7)  Seznam ES: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory.

(8)  ECHA, databáze registrovaných látek podle nařízení REACH: http://www.echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals/registered-substances.

(9)  Agentura ECHA, Spolupráce s ostatními regulačními agenturami, http://echa.europa.eu/cs/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies.

(10)  „Norma EPF pro dodací podmínky recyklovaného dřeva“, říjen 2002, na adrese: http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf.

(d)  Zkouška v komoře musí být provedena 28 dnů po ukončení povrchové úpravy. Do tohoto okamžiku se výrobek, který má být podroben zkoušce, uchovává v neprodyšně uzavřeném obalu v místě výroby a v tomto stavu se doručuje do zkušební laboratoře.

(11)  Požadavky platí pro podlahové krytiny s obsahem vlhkosti H = 6,5 %.

(12)  Předpis 93120 „Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products“ (Metoda měření toxických látek v ovzduší ke snížení emisí formaldehydu z kompozitních dřevěných výrobků), California Code of Regulations.

(13)  Dřevěnou dýhovanou podlahovou krytinou se rozumí pevná podlahová krytina tvořená podkladovou deskou na bázi dřeva s vrchní vrstvou dřevěné dýhy a případně podkladem.

(14)  Pro účely souladu se měření a výpočty provádějí s použitím spolehlivých, přesných a reprodukovatelných postupů, které zohledňují všeobecně uznávané nejnovější metody měření a výpočtu včetně harmonizovaných norem s odkazy zveřejněnými v Úředním věstníku Evropské unie. Musí splňovat technické definice pojmů, podmínky a parametry popsané v uživatelské příručce ke kritériím.

(1)  Uvádí se zkušební metoda použitá k měření odolnosti proti oděru, jakož i případně tloušťka horní vrstvy.

(2)  Klasifikace druhů dřeva ohledně tvrdosti dřeva a korelace mezi třídami zatížení podle normy EN 685 a tloušťkou nášlapné vrstvy a druhy dřeva viz CTBA Revetements interiors Parquet 71.01.

DODATEK I

Pokyny k výpočtu množství použitých těkavých organických sloučenin

Tento požadavek se týká celkového obsahu těkavých organických sloučenin v přípravcích pro povrchovou úpravu při chemickém složení, které mají v mokrém stavu. Vyžadují-li přípravky před použitím zředění, vychází výpočet z obsahu ve zředěném přípravku.

Tato metoda se opírá o aplikační metodu, která vypočítává množství nanesené na jeden m2 povrchové plochy. Určuje obsah organických rozpouštědel jako procento množství naneseného přípravku pro povrchovou úpravu.

Nanesené množství těkavých organických sloučenin se vypočítává pomocí následujícího vzorce

Formula

Vzorec zahrnuje:

množství přípravku pro povrchovou úpravu: pro každou nanesenou vrstvu nátěrové hmoty se uvádí množství přípravku pro povrchovou úpravu vstupující do systému v g/m2,

podíl těkavých organických sloučenin (VOC) v přípravcích pro povrchovou úpravu: koncentrace musí být uvedena v hmotnostních procentech,

efektivnost povrchové úpravy, která závisí na metodě nanášení. Efektivnost je uvedena v tabulce podle aktuálního stavu odvětví přípravků pro povrchovou úpravu, viz tabulka 4.2,

součet všech nanesených povrchových vrstev.

Tabulka 4.2.

Efektivnost povrchových úprav

Povrchová úprava

Efektivnost (%)

Povrchová úprava

Efektivnost

Automatický nástřik, bez recyklace

50

Válečkový nátěr

95

Automatický nástřik, s recyklací

70

Clonování

95

Nástřik, v elektrostatickém poli

65

Nátěr nanášený ve vakuu

95

Nástřik, zvon/disk

80

 

 

DODATEK II

Pokyny k výpočtu spotřeby energie ve výrobním procesu

Spotřeba energie na m2 podlahové krytiny se vypočítá jako roční aritmetický průměr za poslední tři roky. Jestliže společnost tyto údaje nemá, posoudí příslušné subjekty, zda přijmou rovnocenné údaje.

Má-li výrobce přebytek energie, který se prodává jako elektřina, pára nebo teplo, lze prodané množství odečíst od spotřeby paliva. Do výpočtu se zařadí pouze paliva, která se skutečně spotřebují ve výrobě podlahových krytin.

Spotřeba energie se uvádí v kWh/m2, ačkoli výpočty lze provádět i v MJ/m2 (1 kWh = 3,6 MJ).

Energetický obsah paliv se vypočítá podle tabulky 5.2. Je-li elektřina vyráběná na místě, lze k výpočtu spotřeby paliv použít jednu z následujících metod:

skutečná roční spotřeba paliva,

spotřeba elektřiny vyrobené na místě vynásobená faktorem 2,5, pochází-li elektřina z obnovitelného zdroje, který není založen na spalování.

Hodnoty spotřeby energie se vypočítají pomocí standardních hodnot paliv. Obsah využitelné energie různých paliv je uveden v tabulce 5.2.

Tabulka 5.2.

Standardní hodnoty paliv  (1)

Palivo

MJ/kg

Palivo

MJ/kg

Benzín

44,0

Pelety (7 % W)

16,8

Nafta

 

Rašelina

7,8-13,8

LPG

45,2

Sláma (15 % W)

 

Topný olej Eo1

42,3

Bioplyn

 

Topný olej Eo5

44,0

Dřevěné štěpky (25 % W)

13,8

Zemní plyn

47,2

Odpadové dříví

 

Energetické uhlí

28,5

GJ/t je ekvivalent MJ/kg

Vzorec pro výpočet energetického obsahu dřevěných štěpek závisí na obsahu vody. Odpaření vody z dřeva vyžaduje energii. Tato energie snižuje tepelnou hodnotu dřevěných štěpek. Energetický obsah lze vypočítat takto:

Formula

Faktor 21,442 je součtem výparného tepla vody (2,442 MJ/kg) a energetického obsahu suchého dřeva 19,0 MJ/kg. Má-li žadatel laboratorní analýzy tepelné hodnoty paliva, mohou příslušné subjekty zvážit použití této tepelné hodnoty pro výpočet energetického obsahu.


(1)  Hodnoty stanoví příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).

(% W) je hmotnostní procento vody v palivu, ve vzorci níže označeno písmenem f. Není-li uvedeno jinak, f = 0 % W a obsah popela je průměrný.

DODATEK III

Seznam norem a dalších technických specifikací

Tabulka III.1.

Seznam norem a dalších technických specifikací

Norma

Název

Definice podlahových krytin

EN 12466

Pružné podlahové krytiny – Slovník

EN 13329

Laminátové podlahové krytiny – Specifikace, požadavky a metody zkoušení

ISO 14021

Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)

Emise těkavých organických sloučenin

CEN/TS 16516

Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Stanovení emisí do vnitřního ovzduší

EN 717-1

Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Emise formaldehydu komorovou metodou

EN 717-2

Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Únik formaldehydu metodou plynové analýzy

EN 120

Dřevěné materiály – Zjišťování obsahu formaldehydu – Extrakční postup zvaný „perforátorová metoda“

EMICODE

http://www.emicode.com/en/emicode-r/

Suroviny

EPF

Norma EPF pro dodací podmínky recyklovaného dřeva, říjen 2002. http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf

EN 1243

Lepidla. Stanovení volného formaldehydu v amino a amidoformaldehydových kondenzátech

ISO 8214-6

Bezpečnost hraček – Část 6: Určité estery ftalátů v hračkách a předmětech pro péči o děti

Vhodnost k použití

EN 425

Pružné a laminátové podlahové krytiny. Zkouška kolečkovou židlí

EN 660-1

Pružné podlahové krytiny. Zjišťování odolnosti proti opotřebení. Metoda Stuttgart

EN 685

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny. Klasifikace

EN 1534

Parkety a jiné dřevěné podlahoviny – Stanovení odolnosti proti vtisku (Brinell) – Zkušební metody

EN ISO 10874

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Klasifikace

EN 12104

Pružné podlahové krytiny. Korkové dlaždice. Specifikace

EN 13329

Laminátové podlahové krytiny. Specifikace, požadavky a metody zkoušení

EN 13696

Dřevěné podlahoviny – Metody zkoušení ke stanovení elasticity a odolnosti proti opotřebení a nárazu

EN 14978

Laminátové podlahové krytiny – Prvky s povrchovou vrstvou na bázi akrylátů vytvrzených elektronovým zářením – Specifikace, požadavky a metody zkoušení

EN 15468

Laminátové podlahové krytiny – Prvky s přímo aplikovaným potiskem a pryskyřičná povrchová vrstva. Specifikace, požadavky a metody zkoušení

ISO 24343-1

Pružné a laminátové podlahové krytiny. Zjišťování deformace a trvalé deformace – Část 1: Trvalá deformace


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU