(EU) 2017/14Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/14 ze dne 5. ledna 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 55) (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 4, 7.1.2017, s. 10-115 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 5. ledna 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 6. ledna 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2017/247 Pozbývá platnosti: 9. února 2017

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/14

ze dne 5. ledna 2017,

kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech

(oznámeno pod číslem C(2017) 55)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2122 (3) bylo přijato v návaznosti na ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích v řadě členských států (dále jen „dotčené členské státy“) a vymezení ochranných pásem a pásem dozoru příslušným orgánem dotčených členských států v souladu se směrnicí Rady 2005/94/ES (4).

(2)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2122 stanoví, že ochranná pásma a pásma dozoru vymezená dotčenými členskými státy v souladu se směrnicí 2005/94/ES mají zahrnovat přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2122 dále stanoví, že opatření, která mají být uplatňována v uvedených ochranných pásmech a pásmech dozoru, mají být zachována alespoň do dat stanovených v příloze uvedeného rozhodnutí. Uvedená data zohledňují požadovanou dobu trvání opatření, která mají být uplatňována v ochranných pásmech a pásmech dozoru v souladu se směrnicí 2005/94/ES.

(3)

V návaznosti na další ohniska influenzy ptáků podtypu H5N8 v Unii, konkrétně v Bulharsku, Německu, Francii, Maďarsku, Nizozemsku, Polsku a Spojeném království, byla příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 změněna prováděcími rozhodnutími Komise (EU) 2016/2219 (5), (EU) 2016/2279 (6) a (EU) 2016/2367 (7), a to za účelem změny oblastí uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 tak, aby se zohlednil vývoj epizootologické situace v Unii a vymezení nových ochranných pásem a pásem dozoru příslušnými orgány těchto členských států v souladu se směrnicí 2005/94/ES.

(4)

Od data změny prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 prováděcím rozhodnutím (EU) 2016/2367 oznámily Bulharsko, Německo, Francie, Maďarsko, Nizozemsko a Polsko Komisi další ohniska influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích mimo oblasti v současnosti uvedené v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122, kde se chová drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a přijaly nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem těchto ohnisek.

(5)

Rovněž Chorvatsko, Rumunsko a Slovensko nyní oznámily Komisi ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích na svém území, kde se chová drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a také přijaly nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem těchto ohnisek. Uvedené tři členské státy nejsou v současnosti v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 uvedeny.

(6)

Kromě toho vymezily pásma dozoru v souladu se směrnicí 2005/94/ES Nizozemsko a Rakousko v souvislosti s ohnisky potvrzenými na Slovensku a v Německu.

(7)

Komise opatření, jež Bulharsko, Německo, Francie, Chorvatsko, Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Rumunsko a Slovensko v souladu se směrnicí 2005/94/ES přijaly, ve všech případech prozkoumala a přesvědčila se, že hranice ochranných pásem a pásem dozoru, které vymezily příslušné orgány uvedených členských států, jsou v dostatečné vzdálenosti od jakéhokoli hospodářství, kde bylo ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 potvrzeno.

(8)

Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné na úrovni Unie a ve spolupráci s Bulharskem, Německem, Francií, Maďarskem, Nizozemskem, Rakouskem a Polskem urychleně popsat změny ochranných pásem a pásem dozoru vymezených v těchto členských státech v souladu se směrnicí 2005/94/ES, aby se zohlednil vývoj epizootologické situace. Oblasti, které jsou pro tyto členské státy v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 uvedeny v současnosti, by proto měly být změněny.

(9)

Kromě toho je rovněž nutné na úrovni Unie a ve spolupráci s Chorvatskem, Rumunskem a Slovenskem urychleně popsat ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v těchto členských státech v souladu se směrnicí 2005/94/ES. Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 by proto měla být dále změněna tak, aby zahrnovala oblasti vymezené v souladu se směrnicí 2005/94/ES jako ochranná pásma a pásma dozoru v Chorvatsku, Rumunsku a na Slovensku.

(10)

Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 by proto měla být za účelem aktualizace regionalizace na úrovni Unie změněna tak, aby zahrnovala změny ochranných pásem a pásem dozoru a doby trvání omezení, která mají být v těchto pásmech uplatňována.

(11)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2122 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 5. ledna 2017.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2122 ze dne 2. prosince 2016 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 329, 3.12.2016, s. 75).

(4)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2219 ze dne 8. prosince 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 334, 9.12.2016, s. 52).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2279 ze dne 15. prosince 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 342, 16.12.2016, s. 71).

(7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2367 ze dne 21. prosince 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 350, 22.12.2016, s. 42).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 se mění takto:

1)

část A se mění takto:

a)

položky pro Bulharsko, Německo a Francii se nahrazují tímto:

„Členský stát: Bulharsko

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES

VIDIN

Obec Vidin:

Vidin

Novoseltzi

7.1.2017

Obec Novo selo:

Novo selo

7.1.2017

Obec Dimovo:

Vodnyantzi

11.1.2017

VRAZA

Obec Vratza:

Dabnika

9.1.2017

PLOVDIV

Obec Maritza:

Manole

Manoslkoe Konare

Yasno pole

21.1.2017

Obec Maritza:

Kalekovtes

Krislovo

22.1.2017

Municipality of Maritza:

Trilistnik

Rogosh

Chekeritza

26.1.2017

Obec Rakovski:

Belozem

22.1.2017

Obec Rakovski:

Rakovski

27.1.2017

Obec Berzovo:

Padarsko

27.1.2017

Obec Berzovo:

Tyurkemen

21.1.2017

Municipality of Kaloyanovo:

Glavatar

27.1.2017

Municipality of Purvomai:

Gradina

Kruchevo

Momino selo

27.1.2017

Obec Purvomai:

Vinitsa

21.1.2017

Obec Hisarya:

Staro Zhelezare

Novo Zhelezare

Panicheri

26.1.2017

MONTANA

Obec Montana:

Montana

Blagovo

18.1.2017

KARDZHALI

Municipality of Kardzhali:

Zornitza

25.1.2017

STARA ZAGORA

Obec Bratya Daskalovi:

Mirovo

21.1.2016

Členský stát: Německo

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES

SACHSEN-ANHALT

Landkreis Jerichower Land

In der Gemeinde Burg der Ortsteil

Detershagen

13.1.2017

Landkreis Jerichower Land

In der Gemeinde Möser die Ortsteile

Möser Stadt

Hohenwarthe

Schermen

Pietzpuhl

Lostau

Körbelitz

13.1.2017

NIEDERSACHSEN

Landkreis Vechta

Ausgehend von der Kreisgrenze Osnabrück, entlang des Osterdammer Bergbaches; bis zur Straße Zuschläge; In nördlicher Richtung Moorweg; Vom Moorweg westliche Richtung zur Straße Im Pfeil; Von der Straße Im Pfeil in nördlicher Richtung bis zu der Straße Auf den Kuhlen; Weiter bis zur Teichstraße; In nördlicher Richtung bis zur Dammer Straße; Die Dammer Straße in östlicher Richtung bis zur Straße Stiege; Die Straße Stiege in nördlicher Richtung bis zur Lembrucher Straße; Die Lembrucher Straße in westlicher Richtung bis zur Abfahrt Straße Bokern; Der Straße Bokern entlang in nordöstlicher Richtung bis zur Abfahrt Bergfeine; Der Straße Bergfeine folgend bis zur Straße Klünenberg; Der Straße Klünenberg in östlicher Richtung bis zur ersten Abfahrt rechts; Der Straße Klünenberg in südlicher Richtung bis zum Von-Galen-Weg; Den Von-Galen-Weg in östlicher Richtung bis zur Kirchstraße; Die Kirchstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Wiehenkämpen; Der Straße Wiehenkämpen in östlicher Richtung bis zur Straße Heemke; Der Straße Heemke in östlicher Richtung entlang des Riederwalles bis zum Randkanal; Dem Randkanal folgend in östlicher Richtung bis zur Kreisgrenze Diepholz; Der Kreisgrenze (Hunte) in südwestlicher Richtung folgend bis zum Dümmersee; Der Kreisgrenze um dem Dümmersee folgend bis zum Osterdammer Bergbach

6.1.2017

Landkreis Diepholz

Der im Landkreis Diepholz liegende Teil des Sperrbezirks wird westlich begrenzt durch die Landkreisgrenze des Landkreises Vechta und nördlich, südlich und östlich durch das Ufer des Dümmer Sees

6.1.2017

Landkreis Osnabrück

Gemeinde Bohmte mit dem nördlichen Teilgebiet, das begrenzt ist durch:

Beginn nördliche Kreisgrenze am Schnittpunkt Randkanal, der Kreisgrenze in südöstlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Fluss Hunte und Randkanal, dem Randkanal in nördlicher Richtung folgend bis zum zweiten Zulauf des Hunter-Randgrabens, dem Hunter-Randgraben in westlicher Richtung folgend bis zur K422 (Fischerstatt), dem Graben in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in den Borringhauser Graben, dem Borringhauser Graben in nördlicher Richtung folgend bis zum Kreisgrenzgraben

6.1.2017

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt ist im Ortsteil Rhade die Straße Rhader Sand

nördlich in den Bassumer Weg bis zur Abbiegung Hinterm Feld

der Straße folgend bis zur BEB Betriebsstätte

sofort rechts der Straße folgend bis zur Kreuzung Stedinger Weg

weiter auf dem Stedinger Weg, Rtg. Brettorf bis zur Bareler Str.

auf die Bareler Str. nördlich bis zum Welsburger Holz

südlich weiter auf die Straße Zum Welsburger Holz bis Hasen-Ahlers-Weg

Hasen-Ahlers-Weg entlang nördlich Rtg Immer bis zur Kreuzung K 327

Stüher Str., K327, Rtg Klattenhof bis Am Stühe

Am Stühe weiter südlich folgend bis zur Kreuzung Bassumer Weg

Bassumer Weg östlich Rtg. Hengsterholz bis zur Gemeindegrenze

weiter südlich der Gemeindegrenze Dötlingen folgend bis zur Bundesstraße

B 213 folgend Rtg. Wildeshausen bis zur Einmündung Iserloyer Str., Hockensberg

Iserloyer Str. bis zur Kreuzung Aschenstedt / Wildeshauser Str.

nördliche Richtung bis Klosterkamp/Brettorfer Kirchweg

Brettorfer Kirchweg, Klosterkamp, Am Gehege, Neerstedter Str.

nördlich Neerstedter Str. entlang bis Zum Schwarzen Moor

weiter nördlich Zum Schwarzen Moor mit Übergang Oher Kirchweg

über die Kreuzung weiter nördlich Straße Zur Bäke bis Schinkenweg

östlich Schinkenweg bis zur Kirchhatter Str. / L 872

diese nördlich folgend bis zum Ausgangspunkt Rhader Sand, Rtg. Kirchhatten

15.1.2017

Landkreis Cloppenburg

Von der Aufmündung Düffendamm auf die Oldenburger Straße in Nikolausdorf nach Süden, weiter entlang Beverbrucher Damm bis zur Großenknetener Straße, dieser und der Beverbru-cher Straße in westlicher Richtung folgend bis zur Vehne, entlang dieser nach Süden folgend bis zur Tweeler Straße, entlang dieser nach Norden bis zur Tweeler Straße 8, von dort nach Westen entlang Schlichtenmoor, Roslaes Höhe, Allensteiner Straße bis zur Tannenkampstraße, entlang dieser in nördlicher Richtung bis zur Beverbrucher Straße, weiter in westlicher Richtung über Varrelbuscher Straße bis zur Straße Auf'm Halskamp, entlang dieser und Wätkamp bis zur Pe-tersfelder Straße. Dieser nach Westen und Norden folgend bis zur Thüler Straße. Weiter über Sandrocken, Zum Richtemoor und Brockenweg bis zur Großen Aue, dieser in nördlicher Rich-tung folgend bis Höhe Glaßdorfer Graben, von dort nach Osten auf die Garreler Straße, dieser in nördlicher Richtung folgend bis zur Hauptstraße in Aumühlen, dieser in östlicher Richtung folgend und entlang Moorstraße bis zur Vehne, entlang dieser in südlicher Richtung bis zum Was-serzug von Barken-Tange, diesem in östlicher und südlicher Richtung folgend bis zur Straße Barkentange und von dort in östlicher Richtung über Düffendamm zum Ausgangspunkt

17.1.2017

Landkreis Northeim

Ortschaften Edesheim, Hohnstedt, Hollenstedt und Stöckheim der Stadt Northeim sowie die Ortschaften Vogelbeck, Sülbeck und Drüber der Stadt Einbeck.

B3 / Wirtschaftsweg in Höhe „Rosenplänter“, Richtung Vogelsburg – weiter in Richtung Ahlshausen – entlang der südwestlichen Ortslage von Ahlshausen und südlichen Ortslage von Sievershausen – Waldrand Westerberg bis zum ersten Feldweg in Richtung Eboldshausen – Feldweg bis K618 – südwestlicher Ortsrand von Eboldshausen bis zur K403 – K403 in nordöstliche Richtung bis zur Abzweigung des Feldweges Richtung A7- Feldweg folgend in östliche Richtung bis zur Schnittstelle A7- A7 in südliche Richtung folgend bis zur Schnittstelle mit der L572 – L572 in nordöstliche Richtung folgend bis zur Einmündung des „Weißen Budenweges“ – Verlängerung des „Weißen Budenweges“ in östliche Richtung bis zur Schnittstelle mit dem Fluss Leine – Luftlinie in östliche Richtung bis zum südlichen Ortsrand von Hollenstedt – gedachte Linie in östliche Richtung weiter entlang des südlichen bebauten Ortsrandes von Hollenstedt – weiter in östliche Richtung entlang des Wirtschaftsweges bis zum Teich im Verlauf des Baches „Bölle“- gedachte Linie entlang des östlichen Randes der Domäne Wetze – weiter über den Hundeberg bis zur K506 – am östlichen Ortsrand von Buensen bis zur Einmündung der Straße „Am Plackmorgen“ – der Straße „Am Plackmorgen“ in nördliche Richtung folgend bis zur Einmündung in die K505 – K505 in nordöstliche Richtung bis zum Ortsrand von Sülbeck folgend – westlich des bebauten Gebietes von Sülbeck bis zum Schnittpunkt L572 / „Deichstraße“- gedachte Linie in nordöstliche Richtung durch das Hochwasserrückhaltebecken bis zur B3 / Weg zum „Rosenplänter“ (Ausgangspunkt)

18.1.2017

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt im Osten ist die Kreisgrenze Oldenburg zur Wesermarsch am Stedinger Kanal und die Gemeindegrenze Hude/Ganderkesee

Gemeindegrenze Hude/Ganderkesee südlich bis zur L 867 folgen

L 867 Richtung Hude bis Kreuzung K 224

der K 224 südlich entlang bis Kreuzung K 226 in Vielstedt

K 226 (Vielstedter Straße) südlich über L 888 durch Steinkimmen zur Gemeindegrenze zu Hatten

Gemeindegrenze Hatten/Ganderkesee südlich folgen bis zur Gemeindegrenze Dötlingen

Gemeindegrenze Dötlingen/Hatten westlich über Gemeindegrenze Großenkneten/Hatten bis zur L 871 folgen

L 871 bis Huntloser Kreisel

ab Huntlosen Kreisel K 337 folgen bis Kreuzung L 870 (Sager Straße) in Hengstlage

L 870 nördlich bis Abbiegung Eichenstraße

Eichenstraße / Friedensweg bis Ende der Straße; ab dort der Korrbäke flussabwärts folgen bis zur L 847

L 847 bis Abzweigung Fladderstraße

Fladderstraße/ Zum Fladder / Am Schlatt / Rheinstraße bis Kreisel in Wardenburg

Ab Kreisel die K 235 (Astruper Straße) bis Autobahn A 29

A 29 nördlich folgen bis Abfahrt Sandkrug

ab dort K 346 bis Bahnhof Sandkrug; ab Bahnhof Sandkrug K 314 Richtung Kirchhatten bis Abzweigung Sandweg

Sandweg folgen bis Dorfstraße in Hatterwüsting

ab Dorfstraße zur Hatter Landstraße (L 872)

L 872 Richtung Stadt Oldenburg bis Wulfsweg folgen

Wulfsweg über Ossendamm zum Hemmelsbäker Kanal

Hemmelsbäker Kanal flussabwärts bis Milchweg

Milchweg über Im Tiefengrund zur Kreuzung L 871 (Dorfstraße)

L 871 durch Altmoorhausen über die L 868 in Linteler Straße

Linteler Straße bis Abzweigung Schnitthilgenloh in Lintel

Schnitthilgenloh über Dammannweg zur Linteler Bäke

von Linteler Bäke zum Geestrandgraben

Geestrandgraben flussabwärts bis zur Kreisgrenze Oldenburg/Wesermarsch

Kreisgrenze Oldenburg/Wesermarsch östlich folgen bis Ausgangspunkt am Stedinger Kanal

24.1.2017

Landkreis Cloppenburg

Von der Kreisgrenze mit dem Landkreis Oldenburg in westlicher Richtung entlang Großenknetener Straße und Beverbrucher Straße bis zur Vehne, entlang dieser in nordwestlicher und nördlicher Richtung bis Peterstraße in Petersdorf, entlang dieser in nördlicher Richtung und entlang Am Streek bis zur Moorstraße, entlang dieser in östlicher Richtung bis zur Vehne, entlang dieser in nördlicher Richtung bis zur Hauptstraße, entlang dieser in nordöstlicher Richtung bis zur Kreisgrenze, dieser in südlicher Richtung folgend bis Ausgangspunkt an der Großenknetener Straße

23.1.2017

Landkreis Cloppenburg

Von der Kreisgrenze an der Lethe entlang Mühlenweg bis zum Beverbrucher Damm, weiter Richtung Süden bis zur Hochspannungsleitung Höhe Beverbrucher Damm 15a, der Hochspannungsleitung nach Westen folgend bis Südstraße, entlang dieser in südlicher Richtung bis Schuldamm, diesem in westlicher Richtung folgend bis Weißdornweg, entlang diesem in nordwestlicher Richtung bis Letherfeldstraße, entlang dieser nach Westen und weiter in nordwestlicher Richtung über Hinterm Forde, Lindenweg, Grüner Weg bis zur Hauptstraße in Petersdorf. Dieser in östlicher Richtung folgend bis zur Baumstraße, dieser nach Norden folgend bis zum Oldenburger Weg. Entlang diesem in östlicher Richtung bis Hülsberger Straße, von dort ca. 230 m nach Norden, dann in nordöstlicher Richtung parallel zur Kartz-von-Kameke-Allee über Kartzfehner Weg bis zum Feldweg, der von der Hauptstraße 75 kommend in nordwestlicher Richtung verläuft. Diesem Weg ca. 430 m weiter nach Nordwesten folgend bis zum Graben/Wasserzug. Diesem in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Lutzweg. Diesem in südöstlicher Richtung folgend bis zur Hauptstraße und dieser in nördöstlicher Richtung folgend bis zur Kreisgrenze und entlang dieser nach Süden zum Ausgangspunkt am Mühlenweg

23.1.2017

NORDRHEIN-WESTFALEN

 

Landkreis Soest

Breienweg (Schmerlecke) in nördlicher Richtung bis Aahweg, Aahweg bis K49, K49 in östlicher Richtung bis Hahnebrink, Hahnebrink bis Soester Straße, Soester Straße in östlicher Richtung bis B55, B55 in südlicher Richtung bis zur Brücke am Völlinghauser Weg, Völlinghauser Weg in östlicher Richtung bis Bahnhofstraße, Bahnhofstraße in südlicher Richtung bis Höhe A44, den Eisenbahngleisen folgend in südlicher Richtung bis Mellricher Straße (Anröchte), Mellricher Straße in westlicher Richtung bis Anröchter Straße/K23, K23/Anröchter Straße bis Mittelstraße, Mittelstraße bis Schützenstraße, Schützenstraße in westlicher Richtung bis Dorfstraße, Dorfstraße bis Soestweg, Soestweg in westlicher Richtung bis Zum Kirchenholz, Zum Kirchenholz in nördlicher Richtung bis Soester Straße, Soester Straße/L747 in westlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze/Neuengeseker Warte, Gemeindegrenze von Anröchte in nördlicher Richtung bis Gemeindegrenze Erwitte, Gemeindegrenze Erwitte in nord-westlicher Richtung bis Seringhauser Straße, Seringhauser Straße 100 m in östlicher Richtung bis Feldweg, Feldweg in nördlicher Richtung bis Soester Straße, Soester Straße in östlicher Richtung bis Breienweg (Schmerlecke)

8.1.2017

Landkreis Gütersloh

Im Norden:

Verl: Kreuzung Schillingweg/Reckerdamm; östliche Richtung Frickenweg bis Österwieher Straße südliche Richtung Bornholter Straße; nord-/östliche Richtung bis Marienstraße

Im Osten:

Marienstraße süd-/östliche Richtung bis Verl/Kaunitz Alter Postweg, westliche Richtung auf Fürstenstraße, südliche Richtung auf Delbrücker Straße bis Kreisgrenze und entlang der Kreisgrenze

Im Süden:

Rietberg/Westerwiehe: Kreisgrenze Entenweg nord-/östliche Richtung Im Thüle, nördliche Richtung Im Plumpe

Im Westen:

Im Plumpe nördliche Richtung Westerwieher Straße, westliche Richtung Zum Sporkfeld, nördliche Richtung Neuenkirchener Straße, nord-/westliche Richtung Lange Straße, nördliche Richtung Langer Schemm bis auf Reckerdamm

11.1.2017

Landkreis Kleve

Süden:

Schloß Bellinghoven – Schlossstr. Südlich folgen bis Wilhelmstr. – nordwestlich folgen – dabei Schleuvenshof passieren – Wilhelmstr. Weiter folgen bis K 7 = Deichstr. – nördlich Deichstr. Bis Kreuzung Lorstr./Lindackerweg folgen – bis Höferhof folgen – dort westlich folgen bis Rhein – bis Rhein-Kilometer 835 folgen –

Westen:

im Rhein an Kreisgrenze entlang nordwestlich folgen bis Rees Fähre – auf nördlicher Rheinseite am Krantor nordwestlich folgen – vor dem Rheintor bis Ecke K 18 = Westring nordöstlich folgen – im weiteren Verlauf Emmericher Str. bis B 8 = Emmericher Landstr. westlich folgen bis Kreisverkehr B 67 = Reeser Landstr. Nordöstlich folgen – bis Max-Planck-Str. östlich folgen bis Kreuzung K 19 = Speldroper Str./Kreuzstr. – K 19 = Speldroper Str. östlich folgen – bis Höhe Mittelburg –

Norden:

dort Gewässer Millinger Meer nördlich folgen bis Höhe Hurler Meer folgen – dem Südufer des Hurler Meer östlich folgen – übergehend in Hurler Landwehr – folgen bis Reeser Str. – Kreuzung L 469 = Reeser Str. – Rees Empel – bis B 67 – Schwarzer Weg Kreuzung Schwarze Furth – nordöstlich folgen bis Lehmhüser Str./Schwarze Furth – ab dort Kreisgrenze östlich folgen bis Straße am Wolfstrang. – bis Gewässer Am Wolfstrang folgen – diesem Gewässer – in Richtung Hülkenbergshof südöstlich folgen. In Rees Haldern in Höhe Wertherbrucher Str. – Halfmannshof der Gabelung Wasserlauf Wolfsstrang und Klüttenveengraben dem Klüttenveengraben südlich weiter folgen bis Kreisgrenze in Höhe von Stufenbergshof – der Kreisgrenze südwestlich folgen bis Schloß Bellinghoven

18.1.2017

Členský stát: Francie

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES

Les communes suivantes dans le département de l'AVEYRON:

CASTELMARY

LA SALVETAT-PEYRALES

TAYRAC

14.1.2017

Les communes suivantes dans le département des DEUX-SEVRES

AUGE

FORS

LA CHAPELLE-BATON

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC

21.1.2017

Les communes suivantes dans le département du GERS

MANSEMPUY

SAINT-ANTONIN

SEREMPUY

14.1.2017

AURENSAN

AVERON-BERGELLE

BARCELONNE-DU-GERS

BARCUGNAN

BARS

BERNEDE

BOURROUILLAN

CAMPAGNE-D'ARMAGNAC

CASTEX-D'ARMAGNAC

CAUPENNE-D'ARMAGNAC

CLERMONT-POUYGUILLES

CORNEILLAN

CRAVENCERES

CUELAS

DUFFORT

EAUZE

ESPAS

ESTANG

ESTIPOUY

GEE-RIVIERE

LAAS

LANNUX

LAUJUZAN

LE BROUILH-MONBERT

LOUBERSAN

MANAS-BASTANOUS

MANCIET

MARSEILLAN

MAULEON-D'ARMAGNAC

MAUPAS

MIRANNES

MONGUILHEM

MONLEZUN

MONLEZUN-D'ARMAGNAC

MONPARDIAC

MONTAUT

MONT-DE-MARRAST

MONTESQUIOU

MORMES

NOGARO

PALLANNE

PERCHEDE

PONSAN-SOUBIRAN

POUYLEBON

PROJAN

REANS

RICOURT

RIGUEPEU

SAINT-ARAILLES

SAINT-CHRISTAUD

SAINTE-AURENCE-CAZAUX

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SAINTE-DODE

SAINT-JUSTIN

SAINT-MEDARD

SAINT-MICHEL

SAINT-OST

SALLES-D'ARMAGNAC

SAUVIAC

SEAILLES

SEGOS

TILLAC

TOUJOUSE

VIOZAN

4.2.2017

BEAUMONT

LAURAET

MOUCHAN

9.1.2017

Les communes suivantes dans le département des HAUTES-PYRENEES

IBOS

OROIX

SERON

9.1.2017

FONTRAILLES

GUIZERIX

LARROQUE

PUNTOUS

SADOURNIN

4.2.2017

Les communes suivantes dans le département des LANDES

AIRE-SUR-L'ADOUR

BAHUS-SOUBIRAN

BOURDALAT

BUANES

CAZERES-SUR-L'ADOUR

CLASSUN

DUHORT-BACHEN

EUGENIE-LES-BAINS

FARGUES

HONTANX

LATRILLE

LE VIGNAU

LUSSAGNET

MAURIES

MIRAMONT-SENSACQ

MONTEGUT

PERQUIE

RENUNG

SAINT-AGNET

SAINT-LOUBOUER

SARRON

SORBETS

VIELLE-TURSAN

4.2.2017

Les communes suivantes dans le département du LOT-ET-GARONNE

MONBAHUS

MONVIEL

SEGALAS

VILLEBRAMAR

14.1.2017

Les communes suivantes dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES

BARZUN

GOMER

HOURS

LIVRON

LUCGARIER

14.1.2017

AAST

ESPOEY

GER

PONSON-DEBAT-POUTS

PONSON-DESSUS

21.1.2017

GARLIN

4.2.2017

Les communes suivantes dans le département du TARN

ALMAYRAC

BOURNAZEL

CARMAUX

COMBEFA

CORDES-SUR-CIEL

LABASTIDE-GABAUSSE

LACAPELLE-SEGALAR

LAPARROUQUIAL

LE SEGUR

MONESTIES

MOUZIEYS-PANENS

SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX

SAINTE-GEMME

SAINT-MARCEL-CAMPES

SAINT-MARTIN-LAGUEPIE

SALLES

TREVIEN

VIRAC

14.1.2017

Les communes suivantes dans le département du TARN-ET-GARONNE

LAGUEPIE

14.1.2017“

b)

mezi položky pro Francii a Maďarsko se vkládá nová položka pro Chorvatsko, která zní:

„Členský stát: Chorvatsko

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES

Dio općine Pitomača, naselja Križnica u Virovitičko- podravskoj županiji koji se nalazi na području u obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama N45,9796; E17,3669

20.1.2017“

c)

položky pro Maďarsko, Nizozemsko a Polsko se nahrazují tímto:

„Členský stát: Maďarsko

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES

Északon a Bugacot Móricgáttal összekötő 54105-ös úton haladva az 54102 és 54105 elágazástól 3km

Délnyugat felé haladva a Tázlárt Kiskunmajsával összekötő 5405-ös út felé, az 5405-ös úton Tázlártól 9 km-re a Kiskörösi/Kiskunmajsai Járások határától 0,8 km

Kelet felé haladva Szank belterület határától 0,5 km

Dél felé haladva a Szankot felől az 5405-ös út felé tartó út és az 5405-ös út elágazási pontja.

Dél felé haladva az 5402-es út felé Kiskunmajsa belterület határától 3,5 km az 5402-es út mentén távolodva Kiskunmajsától.

Délkeleti irányban az 5409-es út Kiskunmajsa belterület határától 5 km

Dél-Délkelet felé haladva az 5405-ös út felé az 5405-ös és az 5442-es út elágazásától nyugat felé 0,5 km

Déli irányba haladva a megyehatárig

A megyehatár mentén haladva délkelet, majd 3 km után észak felé az 54 11-es útig

A megyehatár 5411-es úttól 6 km -re lévő töréspontjától déli irányban 1,5 km

A megyehatár következő töréspontja előtt 0,4 km

A megyehatáron haladva északnyugat felé haladva 4km-t majd északkelet felé haladva az M5 autópályától 3 km

Nyugat felé haladva az 5405-ös úton Jászszentlászló belterület határától 1km

Dél felé haladva 1km, majd északnyugat felé haladva 1 km, majd észak felé haladva az 5405-ös útig

Az 5405-ös úton Móricgát felé haladva a következő töréspontig

Északkelet felé haladva 2 km, majd északnyugat felé haladva a kiindulópontig, továbbá Móricgát-Erdőszéplak, Forráskút, Üllés és Bordány település teljes belterülete, valamint Csongrád és Bács-Kiskun megye az N46,458679 és az E19,873816; és az N46,415988 és az E19,868078; és az N46,4734 és az E20,1634, és az N46,540227, E19,816115 és az

N46,469738 és az E19,8422, és az

N46,474649 és az E19,866126, és az

N46,406722 és az E19,864139, és az

N46,411634 és az E19,883893, és az

N46,630573 és az E19,536706, és az

N46,628228 és az E19,548682, és az

N46,63177 és az E19,603322, és az

N46,626579 és az E19,652752, és az

N46,568135 és az E19,629595, és az

N46,593654 és az E19,64934, és az

N46,567552 és az E19,679839, és az

N46,569787 és az E19,692051, és az

N46,544216 és az E19,717363, és az

N46,516493 és az E19,760571, és az

N46,555731 és az E19,786764, és az

N46,5381 és az E19,8205, és az

N46,5411 és az E19,8313, és az

N 46,584928 és az E19,675551, és az

N46,533851 és az E 19,811515, és az

N46,47774167 és az E19,86573056, és az

N46,484255 és az E19,792816, és az

N46,615774 és az E19,51889, és az

N46,56963889 és az E19,62801111, és az

N46.55130833 és az E19.67718611, és az

N46.580685 és az E19.591378, és az N46.580685 és az E19.591378, és az N46.674795 és az E19.501413, és az N46.672415 és az E19.497671, és az N46.52703 és az E19.75514, és az N46.623383 és az E19.435333, és az N46.55115 és az E19.67295, és az N46.533444 és az E19.868219, és az N46.523853 és az E19.885318, és az N46.535252 és az E19.808912, és az N46.59707 és az E19.45574, és az N46.65772 és az E19.525666, és az N46.593111 és az E19.492923, és az N46.639516 és az E19.542554, és az N46.594811 és az E19.803715, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.57636389 és az E19.58059444 és az N46.676398 és az E19.505054, és az N46.38947 és az E19.858711, és az N46.58072 és az E19.74044, és az N46.6109778 és az E19.88599722, és az N46.674375, és az E19.496807, és ez N46.675336, és az E19.498997 és az N46.665379 és az E19.489808 és az N46.496419 és az E19.911004, és az N46.620021 és az E19.552464, és az N46.3869556, és az E19.77618056, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.551986 és az E19.79999 és az N46.46118056 és az E19.71168333, és az N46.48898611 és az E19.88049444, és az N46.53697222, és az E19.68341111, és az N46.591604, és az E19.49531, és az N46.5171417 és az E19.67016111, és az N46.5158, és az E19.67768889, és az N46.52391944 és az E19.68843889 és az N46.53138889 és az E19.62005556, és az N46.4061972 és az E19.73322778, és az N46.52827778 és az E19.64308333, és az N46.533121 és az E19.518341, és az N46.574084 és az E19.740144, és az N46.553554 és az E19.75765, és az N46.657184 és az E19.531355, és az N46.5618333 és az E19.76470278, és az N46.516606 és az E19.886638, és az N46.551673 és az E19.491094, és az N46.551723 és az N19.779836, és az N46.603375, és az E19.90755278, és az N46.547736, és az E19.535668, és az N46.544789 és az E19.516968, és az N46.550743 és az E19.496889, és az N46.382844 és az E19.86408, és az N46.57903611 és az E19.72372222, és az N46.590227, É19.710753, és az N46.521458 és az E19.642231, és az N46.579435 és E19.464347, és az N46.616864 és az E19.548472, és az N46.50325556 és az E19.64926389, és az N46.518133 és az E19.6784, és az

N46.557763 és az E19.901849 és az N46.484193 és az E19.69385, és az N46.52626111 és az E19.64352778 és az N46.500159 és az E19.655886 és az N46,5957889 és az E 19,87722778 és az

N46.589767 és az E19.753633 és az N46,5886056 és az E19,88189167 és az

N46.558306 és az E19.465675 és az N46.569808 és az E19.437804 és az N46.4271417 és az E19.8205528 és az N46.445379 és az E19.649848 és az N46.5264361 és az E19.63094722 és az N46.5185167 és az E19.664775 és az N46.5247472 és az E19.63145833 és az N46.514667 és az E19.629611 és az N46.65375 és az E19.53113 és az N46.6007389 és az E19.5426556 és az N46.5916083 és az E19.5920389 és az N46.59794444 és az E19.46591667 és az

N46.543419 és az E19.866035 és az N46.6204 és az E19.8007, és az

N46.402 és az E19.73983333, N46.5321778 és az E19.67289444, N46.544109, E19.688508, N46.559392, E19.768362, N46.603106, E19.782067, N46.539064, E19.419259, N46.447194,

E19.65843; N46.682422, E19.638406, az N46.685278, E19.64, N46.689837 és az E19.674396; N46.342763 és az E19.886990, és az N46,3632 és az E19,8754, és az N46.362391 és az E19.889445, N46.342783 és az E19.802446; N46.544052 és az E19.968252, és az N46.485451 és az E20.027345, N46.552536 és az

E19.970554, és az N46.475176 és az E20.000298, és az N46.339714 és az E19.808507, és az N46.304572, E:19,771922 és az N46.558306 és az

E19.465675, valamint az N46.422366 és az E19.759126

GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

21.1.2017

Bács-Kiskun megye Kiskunhalasi járásának az N46.268418 és az E19.573609, az N46.229847 és az E19.619350, az N46.241335 és az E19.555281, és az N46.244069 és az E19.555064 és az N46.287484, E19.563459, N46.224517 és az E19.412833, valamint az N46.344569 és az E19.405611 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Kelebia-Újfalu település teljes belterülete

19.1.2017

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kecskeméti járásának az N46.665317 és az E19.805388, az N46.794889 és az E19.817377, az N46.774805 és az E19.795087, és az N46.762825 és az E19.857375, valamint N46.741042 és az E19.721741 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

5.1.2017

Békés megye Sarkadi járásának az N46.951822 és az E21.603480, és az N46.965659 és az E21.604064, vaalmint az N46.95549 és az E21.586925 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

5.1.2017

Csongrád megye Szentesi járásának az N46.682909 és az E20.33426, valamint az N46.619294 és az E20.390083; N46.652, E20.2082 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

17.1.2017

Békés megye Orosházi, Mezőkovácsházi és Békécsabai járásának az N46.599129 és az E21.02752, az N46.595641 és az E21.028533, az N46.54682222 és az E20.8927, valamint az N46.654794 és az E20.948188, valamint az N46.5884,

E20.9991 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Szabadkígyós és Medgyesbodzás-Gábortelep települések teljes belterülete

14.1.2017

Csongrád megye Szegedi, Hódmezővásárhelyi és Makói járásának az N46.306591 és az E20.268039 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

5.1.2017

Csongrád megye Szegedi járásának az N46.151747 és az E20.290045 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

5.1.2017

Bács-Kiskun megye Kecskeméti járásának az N46.931868 és az E19.519266GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

8.1.2017

Hajdú-Bihar megye Hajdúböszörményi járásának az N47.754332 és az E21.338786 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső része

13.1.2017

Členský stát: Nizozemsko

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES

Hiaure

Vanaf splitsing Hantumerweg – Seepmaweg de Seepmaweg volgen in westelijke richting, overgaand in de Langeweg

De Langeweg volgen tot aan de Nesserweg

De Nesserweg volgen in westelijke richting, overgaand in de Dongeraweg

De Dongeraweg volgen tot aan de Bollingwier

De Bollingwier volgen in zuidelijke richting tot aan de Bartensweg

De Bartensweg volgen in zuidelijke richting tot aan de Grytmansweg

De Grytmansweg volgen in zuidelijke richting tot aan de Dokkumerweg

De Dokkumerweg volgen in zuidelijke richting tot aan de waterloop (Jellegat)

De waterloop (Jellegat) volgen in zuidelijke richting tot aan de Lauwersseeweg

De Lauwersseeweg (N361) volgen in zuidwestelijke richting tot aan de Rondweg West

De Rondweg West volgen in noordelijke richting tot aan de Birdaarderstraatweg

De Birdaarderstraatweg volgen in westelijke richting tot aan de Klaarkampsterweg

De Klaarkampsterweg volgen in noordelijke richting tot aan de Tange

De Tange volgen in noordoostelijke richting tot aan de Buorren

De Buorren volgen in noordelijke richting tot aan de Van Kleffensweg

De Van Kleffensweg volgen in westelijke richting tot de watergang (Raardervaart)

De watergang (Raardervaart) overgaand in Holwertervaart volgen in noordwestelijke richting tot aan de Heilige weg

De Heilige weg volgen in noordoostelijke richting tot aan de Dokkumerweg

De Dokkumerweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan de Poeleweg

De Poeleweg volgen in noordelijke richting overgaand in de Lania

De Lania volgen tot de kruising van de Holleweg – Fetseweg

Vanaf de kruising van de Holleweg – Fetseweg de watergang volgen in noordoostelijke – noordelijke richting tot aan de splitsing van de Hantumerweg – Ternaarderweg

De Hantumerweg volgen in noordelijke richting tot aan de splitsing van de Hantumerweg – Seepmaweg

9.1.2017

Kamperveen

Vanaf de kruising van de N307 en de Buitendijksweg, de Buitendijksweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Cellesbroeksweg

De Cellesbroeksweg volgend in oostelijke richting tot aan de Zwartendijk

De Zwartendijk volgend in zuidelijke richting tot aan de Slaper

De Slaper volgend in noordoostelijke richting tot aan de Meester J.L.M. Niersallee

De Meester J.L.M. Niersallee volgend in noordoostelijke richting tot aan de N763

De N763 volgend in zuidelijke richting tot aan de N308

De N308 volgend in westelijke richting tot aan de Polweg

De Polweg volgend in noordelijke richting tot aan de Oosterbroekweg

De Oosterbroekweg volgend in westelijke richting tot aan de Oosterseweg

De Oosterseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Zwarteweg

De Zwarteweg volgend in westelijke richting overgaan in de Oostendorperstraatweg tot aan de Weeren

De Weeren volgend in westelijke richting tot aan de Oostelijke Rondweg

De Oostelijke Rondweg volgend in noordelijke richting tot aan de Wijkerwoldweg

De Wijkerwoldweg volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan het Drontermeer

Het Drontermeer volgend in noordelijke richting tot aan de N307

De N307 volgend in oostelijke richting tot aan de Buitendijkseweg

8.1.2017

Boven Leeuwen

Vanaf de kruising van de N323 en de rivier de Waal, de Waal volgen in oostelijke richting tot aan de Noord Zuid

De Noord Zuid volgen in zuidelijke richting overgaand in Noord Zuidweg overgaand in de N322 tot aan de Houtsestraat

De Houtsestraat volgen in oostzuidelijke richting tot aan de Meerstraat

De Meerstraat volgen in zuidelijke richting tot aan de Schutlakenstraat

De Schutlakenstraat volgen in oostelijke richting tot aan de Scharenburg

De Scharenburg volgen in zuidelijke richting tot aan de Molenweg

De Molenweg volgen in zuidwestelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Broerstraat

De Broerstraat volgen in westelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in de Zelksestraat tot aan de Neersteindsestraat

De Neersteindsestraat volgen in westelijke richting tot aan de N329

De N329 volgen in zuidelijke richting tot aan de Munsedijk

De Munsedijk volgen in noordelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in Blauwe Sluis, overgaand in Bovendijk volgend in zuidwestelijke richting tot aan de Heerstraat

De Heerstraat volgend in westelijke richting, overgaand in Velddijksestraat in zuidelijke richting tot aan de Hoogstraat

De Hoogstraat volgen in westelijke richting tot aan de Den Hoedweg

De Den Hoedweg volgen in noordelijke richting tot aan de Dijkgraaf de Leeuwweg

De Dijkgraaf Leeuwweg volgen in westelijke richting tot aan de Wolderweg

De Wolderweg volgen in noordelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de Nieuweweg

De Nieuweweg volgen in noordelijke richting tot aan de N322

De N322 volgen in oostelijke richting tot aan de N323.

1De N323 volgen in noordelijke richting tot aan de rivier de Waal

10.1.2017

Stolwijk

Vanaf de kruising van de Lange Tiendweg (Gouderak) en de Beijersewegje, de Beijersewegje volgen in westnoordelijke richting tot aan de Gouderakse Tiendweg

De Gouderakse Tiendweg volgen in oostelijke richting tot aan de N207

De N207 volgen in noordelijke richting tot aan de N228

De N228 volgen in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Grote Haven

De Grote Haven volgen in zuidelijke richting overgaand in de Bredeweg overgaand in de West Vlisterdijk overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Franse Kade

De Franse Kade volgen in zuidelijke richting tot aan de Bovenberg

De Bovenberg volgen in westelijke richting tot aan de Kadijk

De Kadijk volgen in westelijke richting tot aan de N207

De N207 volgen in zuidelijke richting tot aan de Benedenberg

De Benedenberg volgen in westelijke richting overgaand in Zuidbroek tot aan de Zuidbroekse Opweg

De Zuidbroekse Opweg volgen in noordelijke richting tot aan de Oosteinde

De Oosteinde volgen in westelijke richting tot aan de Dorpsstraat

De Dorpsstraat volgen in westnoordelijke richting overgaand in de Kerkweg tot aan de Graafkade

De Graafkade volgen in oostnoordelijke richting tot aan de Wellepoort

De Wellepoort volgen in westnoordelijke richting tot aan de Achterwetering (Water)

De Achterwetering volgen in oostnoordelijke richting tot aan de Stolwijkervliet (Water)

De Stolwijkervliet (Water) volgen in westnoordelijke richting tot aan de Lange Tiendweg

De Lange Tiendweg volgen in oostnoordelijke richting tot aan de Beijersewegje

13.1.2017

Zoeterwoude

Vanaf de kruising A4/N11, de A4 volgen in noordelijke richting tot aan kruising A4/N446

De N446 (Doespolderweg, Ofwegen, Kerkweg, Kruisweg) volgen in zuidoostelijke richting tot aan de Woudwetering (Water)

De Woudwetering volgen in zuidelijke richting tot aan de Oude Rijn (Water)

De Oude Rijn volgen in oostelijke richting tot aan de N209/Gemeneweg

De N209/Gemeneweg volgen in zuidelijke richting tot aan de Hoogeveenseweg

De Hoogeveenseweg volgen in oostelijke richting tot aan de Heereweg

De Heereweg volgen in oostelijke richting overgaand in Dorpsstraat tot aan de Slootweg

De Slootweg volgen in noordoostelijke richting tot aan de Aziëweg

De Aziëweg volgen in zuidelijke richting tot aan de Europaweg

De Europaweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan de N206

De N206 volgen in noordwestelijke richting tot aan de A4

De A4 volgen in noordoostelijke richting tot aan kruising A4/N11

17.1.2017

Členský stát: Polsko

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES

W województwie lubuskim:

Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:

Poczynając od skrzyżowania ulic: Północnej, Skwierzyńskiej i Czereśniowej, w miejscowości Karnin (obręb Osiedle Poznański), obszar biegnie w kierunku północno – wschodnim, wzdłuż ul. Skwierzyńskiej, a następnie kierunek zmienia się na południowo-wschodnim, i granica biegnie w tym kierunku do skrzyżowania ulic Topolowej i Łubinowej. Następnie, w tym samym kierunku, linia obszaru biegnie wzdłuż ul. Łubinowej, do ul. Daliowej. Następnie, pod kątem prostym, granica obszaru skręca w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż ul. Daliowej do ul. Krupczyńskiej. Następnie linia granicy idzie wzdłuż ul. Krupczyńskiej i w połowie odcinka, pomiędzy ulicą Konwaliową i Chabrową, idzie w kierunku torów kolejowych i ul. Słonecznikowej. Następnie linia granicy w trym samym kierunku przecina ul. Tulipanową oraz drogę ekspresową S3, idąc skrajem lasu, do ul. Kwiatu paproci. Następnie, granica obszaru biegnie wzdłuż ulicy Kwiatu paproci do dojazdu pożarowego nr 23 w kierunku południowym, przecinając dojazd pożarowy nr 11. Następnie, linia granicy skręca w kierunku południowo – zachodnim, w kierunku jeziora Glinik, do drogi utwardzonej. Następnie, idąc w kierunku południowym wzdłuż ww. drogi, linia granicy biegnie do skrzyżowania z droga idąca w kierunku Orzelca. Następnie linia granicy biegnie w kierunku północno – zachodnim, do granic wschodnich miejscowości Orzelec, przy wschodnich granicach miejscowości Orzelec linia granicy skręca w kierunku popołudniowym w dukt leśny. Duktem leśnym linia granicy idzie w kierunku zachodnim, aż do ul. Księżycowej w miejscowości Dziersławice. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż ul. Księżycowej, w kierunku północnym, i pod skosem skręca w kierunku północno – zachodnim do miejscowości Dziersławice, do drogi krajowej nr 22. Następnie, w miejscowości Dziersławice, linia granicy idzie wzdłuż drogi krajowej nr 22 aż do skraju lasu (po lewej stronie drogi jest miejscowość Prądocin). Następnie linia granicy biegnie skrajem lasu aż do miejscowości Łagodzin, wzdłuż ul. Magicznej, dalej: ul;. Przyjaznej i do skrzyżowania z ulicami Sulęcińska (miasto Gorzów), Łagodna, Dobra, Bratnia i Przyjazna, tj. dochodzi do granic miejscowości Gorzów i gminy Deszczno, w kierunku północnym. Następnie linia granicy skręca w kierunku północno – zachodnim, wzdłuż ul. Skromnej, zachowując ten kierunek biegnie dalej i przechodzi w ul. Łagodzińską, w kierunku drogi ekspresowej S 3, przecinając ją, do ul. Poznańskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ulicą Gruntową. Następnie, wzdłuż ul. Gruntowej linia granicy biegnie do końca istniejącej zabudowy, po czym skręca w kierunku południowo – wschodnim, do granic miasta Gorzowa, gminy Deszczno. Następnie linia granicy biegnie w kierunku północno – wschodnim, wzdłuż granicy powiatu Gorzowskiego i Miasta Gorzów, i następnie, zmieniając kierunek na południowo – wschodnim, linia granicy biegnie do ul. Skwierzyńskiej w miejscowości Karnin (obręb Osiedle Poznańskie)

5.1.2017

W województwie lubuskim:

Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:

Poczynając od miejscowości Maszewo, ul. Prosta, linia granicy biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż ul. Prostej do zbiegu z ul. Kolonijną, będącą przedłużeniem ul. Prostej. U zbiegu tych ulic linia granicy skręca w kierunku południowym przez tereny rolne, do zakrętu drogi gruntowej, będącej przedłużeniem ul. Zacisze w miejscowości Glinik. Następnie linia granicy skręca w kierunku południowo-zachodnim, do skraju lasu. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż krawędzi lasu, do miejsca, w którym las przedzielony jest droga utwardzoną, i dalej, w kierunku południowo – wschodnim, przebiega do ul. Południowej, w miejscowości Glinik. Następnie linia granicy idzie w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania drogi gruntowej z duktem leśnym. Następnie linia granicy skręca w kierunku południowym w las, do drogi utwardzonej, w północnej części miejscowości Orzelec. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż drogi utwardzonej w kierunku północno – wschodnim, do wschodniej strony miejscowości Orzelec, i następnie biegnie lasem, w kierunku południowym, przecinając linię energetyczną. By następnie dalej lasem, skręcić w kierunku południowo-zachodnim, do drogi krajowej nr 22. Następnie linia granicy przecina drogę krajową w kierunku zachodnim, idąc do wschodniej części miejscowości Kiełpin. Następnie linia granicy przebiega w kierunku północnym, przez wschodnią część miejscowości Kiełpin i dalej biegnie, w kierunku północno – zachodnim, do granic powiatów: Gorzowskiego i Sulęcińskiego, do południowo – zachodniej części miejscowości Płonica. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż miejscowości Płonica, drogą, do miejscowości Dzierżów. Następnie, w miejscowości Dzierżów, przy Kościele, skręca w kierunku północno – wschodnim, do ulicy Platynowej, a następnie biegnie wzdłuż drogi, do ulicy Leśnej. Następnie ulica Leśną, linia granicy biegnie w kierunku północnym do skraju lasu, a następnie, w kierunku północno wschodnim, biegnie wzdłuż nieczynnej linii kolejowej do drogi krajowej nr 22. Następnie linia skręca w kierunku południowym, wzdłuż drogi krajowej nr 22, do skrzyżowania z ulicą Bratnią, stanowiącą wjazd do miejscowości Łagodzin. Następnie linia przebiega w kierunku północno-wschodnim, idąc wzdłuż ulicy Bratniej, do skraju lasu, i następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim, idąc skrajem lasu, mijając ul. Pomocną, idzie do ul. Przyjaznej w miejscowości Łagodzin. Następnie, w miejscowości Łagodzin, biegnie ul. Przyjazną w kierunku południowym, w kierunku ul. Tajemniczej. Następnie linia granicy skręca w kierunku wschodnim, i biegnie ulicą Tajemniczą do skrzyżowania ulic Tajemnicza, Spokojna i Zagrodowa. Następnie linia granicy biegnie w kierunku południowym ulicą Zagrodową (droga utwardzona), i następnie biegnie w kierunku wschodnim, do drogi dojazdowej do posesji Zagrodowa 6. Następnie, od posesji, linia granicy biegnie w kierunku południowo-wschodnim, aż do ulicy Niebieskiej, przecinając ulicę Letnią. Następnie linia granicy w dalszym ciągu biegnie w kierunku południowo – wschodnim, do ulicy Granitowej, w miejscowości Maszewo, w połowie odcinka pomiędzy ul. Niebieską a Prostą. Następnie linia granicy biegnie w kierunku południowym, do ul. Prostej, skąd zaczęto opis

10.1.2017

W województwie lubuskim:

Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:

Poczynając od skrzyżowania ulic: Północnej, Skwierzyńskiej i Czereśniowej, w miejscowości Karnin (obręb Osiedle Poznańskie), obszar biegnie w kierunku północno -wschodnim, wzdłuż ul. Skwierzyńskiej, a następnie kierunek zmienia się na południowo – wschodni i granica biegnie w tym kierunku do skrzyżowania ulic Topolowej i Łubinowej. Następnie, w tym samym kierunku, linia obszaru biegnie wzdłuż ul. Łubinowej, do ul. Daliowej. Następnie, pod kątem prostym, granica obszaru skręca w kierunku południowo – zachodnim, wzdłuż ul. Daliowej do ul. Krupczyńskiej. Następnie linia granicy idzie wzdłuż ul. Krupczyńskiej i w połowie odcinka, pomiędzy ulic ą Konwaliową i Chabrową, idzie w kierunku torów kolejowych i ul. Słonecznikowej. Następnie linia granicy w trym samym kierunku przecina ul. Tulipanową oraz drogę ekspresową S 3, idąc skrajem lasu, do ul. Kwiatu Paproci. Następnie, granica obszaru biegnie wzdłuż ulicy Kwiatu Paproci do dojazdu pożarowego nr 23 w kierunku południowym, przecinając dojazd pożarowy nr 11. Następnie, linia granicy skręca w kierunku południowo – zachodnim, w kierunku jeziora Glinik, do drogi utwardzonej. Następnie, idąc w kierunku południowym wzdłuż ww. drogi, linia granicy biegnie do skrzyżowania z linią energetyczną, po czym biegnie w kierunku północno – zachodnim, wzdłuż południowych granic miejscowości Orzelec. Następnie linia granicy biegnie w kierunku północno – zachodnim do skraju lasu, oddalonego o ok. 250 m od zabudowy mieszkalnej znajdującej się w miejscowości Bolemin. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż skraju lasu, po jego północnej części, do drogi krajowej nr 22, po czym skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż drogi krajowej nr 22, mijając zachodu miejscowości Dziersławice oraz Międzylesie, do skrzyżowania drogi krajowej nr 22 z drogami na miejscowości: Krasowiec i Białobłocie. Następnie linia granicy biegnie dalej w kierunku północnym, aż do skraju lasu, z prawej strony drogi krajowej nr 22, w kierunku Gorzowa Wlkp. (po lewej stronie drogi jest miejscowość Prądocin). Następnie linia granicy biegnie skrajem lasu aż do miejscowości Łagodzin, wzdłuż ul. Magicznej, dalej ul. Przyjaznej i do skrzyżowania z ulicami Sulęcińska (miasto Gorzów Wlkp.), Łagodna, Dobra, Bratnia i Przyjazna, tj. dochodzi do granic miasta Gorzów Wlkp. i gminy Deszczno, w kierunku północnym. Następnie linia granicy skręca w kierunku północno – zachodnim, wzdłuż ul. Skromnej, zachowując ten kierunek biegnie dalej i przechodzi w ul. Łagodzińską, w kierunku drogi ekspresowej S3, przecinając ją, do ul. Poznańskiej w Gorzowie Wlkp. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ulicą Gruntową. Następnie, wzdłuż ul. Gruntowej linia granicy biegnie do końca istniejącej zabudowy, po czym skręca w kierunku południowo – wschodnim, do granic miasta Gorzowa Wlkp., gminy Deszczno. Następnie linia granicy biegnie w kierunku północno – wschodnim, wzdłuż granicy powiatu gorzowskiego i miasta Gorzów Wlkp. i następnie, zmieniając kierunek na południowo – wschodni, linia granicy biegnie do ul. Skwierzyńskiej w miejscowości Karnin (obręb Osiedle Poznańskie)

11.1.2017

W województwie podkarpackim:

Obszar obejmujący miejscowości: Wapowce, Łętownia i Bełwin w gminie Przemyśl oraz Tarnawce w gminie Krasiczyn.

Obszar ograniczony:

Od strony północnej wzdłuż granicy północnej miejscowości Bełwin obejmując tę miejscowość, dalej linia obszaru biegnie w kierunku północnym do granicy lasu i 0,5 km w głąb lasu. W tym miejscu zmiana przebiegu granicy w stronę wschodnią i dalej terenem leśnym do miejscowości Łętownia, obejmując tę miejscowość dalej w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą wojewódzką 884 i dalej przez rzekę San, następnie wzdłuż jej zachodniego brzegu do miejscowości Tarnawce obejmując od strony południowej tę miejscowość i dalej linia obszaru przebiega w kierunku zachodnim w stronę rzeki San, przekracza ją poniżej zakola rzeki biegnąc dalej wzdłuż południowego jej brzegu w kierunku północno-zachodnim aż do drogi wojewódzkiej nr 884 omijając od strony północnej miejscowość Korytniki. Dalej w kierunku północno zachodnim zmieniając kierunek na północny litym terenem leśnym w kierunku skraju lasu omijając od zachodniej strony Górę Karczmarową zmieniając kierunek na północno wschodni i biegnie nadal przez obszar leśny do granicy lasu wyznaczonej przez drogę utwardzoną Łętowiankę. W tym miejscu zmienia kierunek i biegnie na południe skrajem lasu wzdłuż drogi utwardzonej Łętowianka do miejscowości Bełwin skąd zaczęto opis

8.1.2017

W województwie lubuskim:

Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:

Poczynając od skrzyżowania ulicy Łubinowej z Topolową w miejscowości Deszczno idąc w kierunku północnym około 30 metrów, linia skręca w kierunku wschodnim przy posesji Topolowa 10 potem linia przecina sieć energetyczną i zmierza w kierunku punktu granicznego oddziałów leśnych nr 19 i 20 Nadleśnictwa Skwierzyna, następnie linia przebiega ulicą Borkowską w miejscowości Brzozowiec i dalej ulicą Borkowską do skrzyżowania z ulicą Gorzowską. Następnie w tym samym kierunku (południowym) wchodzi w ulicę Szkolną i dochodzi do skrzyżowania z ulicą Leśną. Dalej linia biegnie wzdłuż ulicy Leśnej przechodząc przez tory PKP relacji Gorzów Wlkp.- Skwierzyna, dochodząc wzdłuż ulicy Przejazdowej do rozwidlenia ulic i dalej zmienia kierunek na południowo-zachodni wchodząc w las do drogi ekspresowej S3, po czym przecina punkt oddziału leśnego nr 89, 90, 110 i 111 oraz 113, 112, 135 i 134, następnie nr 138, 139, 182 i 183 i następnie skręca w kierunku północno-zachodnim do przecięcia punktu oddziału leśnego nr 119,120,142 i 143 i dalej do oddziałów nr 82, 83, 102, 103. Następnie biegnie wzdłuż oddziałów 82 i 83 biegnąc w tym samym kierunku do łuku drogi powiatowej nr 1397F rozdzielającej miejscowości Orzelec i Bolemin. Dalej w kierunku północnym do miejscowości Orzelec przy skrzyżowaniu z drogą osiedlową w Orzelcu a drogą w kierunku miejscowości Dziersławice. Następnie linia przebiega pomiędzy zabudowaniami w miejscowości Dziersławice o numerach 11 i 12 a następnie do skrzyżowania ulic: Dziersławickiej i Kolonijnej. Potem linia graniczna obszaru przebiega wzdłuż Kolonijnej do skrzyżowania z ulicą Kolonijną w Białobłociu (droga powiatowa nr 1395F) między posesjami nr 37 i 10 wzdłuż granicy obrębu Białobłocie i Glinik do ulicy Karnińskiej przy posesji nr 7 w Gliniku. Dalej linia biegnie w kierunku północno – wschodnim do ulicy Niebieskiej 4 w Deszcznie, następnie wzdłuż ulicy Niebieskiej około 150 metrów w kierunku posesji nr 2, a następnie zmienia kierunek przecinając drogę ekspresową S 3 w kierunku skrzyżowania ulic Lubuska i Leśna przy posesji Lubuska 49 w Deszcznie (pod linią graniczną numeracja posesji rośnie) w kierunku na Skwierzynę, a następnie linia przechodząc przez posesję Lubuska 45, linia biegnie do punktu rozpoczęcia opisu

13.1.2017

W województwie lubuskim:

Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:

Poczynając od skrzyżowania ulic: Lubuskiej i Skwierzyńskiej w Deszcznie linia biegnie wzdłuż ulicy Skwierzyńskiej w kierunku północno – wschodnim do ulicy Wietrznej w Osiedlu Poznańskim, następnie ulicą Wietrzną za posesję nr 96 w kierunku ulicy Skwierzyńskiej przy posesjach nr 44 i 45 przecina ulicę Brzozową między posesjami nr 36 i 37, następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim w kierunku skrzyżowania ulic Olchowa i Nowa, a następnie zmienia kierunek na wschód i biegnie pomiędzy posesjami nr 71 i 72 w miejscowości Borek do skrzyżowania drogi leśnej ze zjazdem na posesję nr 75 w m. Borek. Następnie linia przebiega w kierunku południowo-wschodnim do punktu granicznego oddziałów leśnych nr 9,10,15 i 16 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Następnie linia biegnie łukiem w kierunku południowym przez las do punktu między oddziałami nr 21, 22, 27 i 28 oraz dalej do skrzyżowania ulicy: Gajowej z ulicą Nad Wałem oraz drogą powiatową nr 1398F w Brzozowcu. Potem w kierunku południowo-wschodnim do posesji nr 8 pomiędzy ulicami Nad Wałem i Borkowską do załamania linii energetycznej, a następnie przebiega pomiędzy posesjami nr 25b i 26a w Brzozowcu (ulica Polna). Następnie linia idzie w kierunku południowozachodnim przecinając linie kolejową relacji Gorzów Wlkp. – Skwierzyna oraz drogę relacji Gorzów Wlkp.– Skwierzyna – (ul. Gorzowska). Następnie linia biegnie dalej w tym samym kierunku do punktu oddziałowego nr 65 i 66 po czym zmienia kierunek do punktu oddziałowego nr 89-90, 110-111 w linii do punktu nr 92,93,113 i 114, następnie do punktu nr 74, 75, 95, 96, by przeciąć w północnej części jezioro Glinik. Dalej linia biegnie do punktu oddziałowego nr 53, 54, 77, 78 oraz do punktu nr 38, 39 przecinając drogę powiatową 1397F. Dalej przebiega wzdłuż granic oddziałów nr 38,39 do skraju lasu. Potem linia wchodzi ze skraju lasu w ulicę Słowiczą i przebieg wzdłuż ulicy Słowiczej w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą. Następnie biegnie do skrzyżowania z ulicą Sikorkową i do Kukułczej. Potem biegnie w kierunku północnozachodnim w linii prostej do ulicy Niebieskiej w Deszcznie przy posesji nr 5 i dalej w kierunku północnowschodnim wzdłuż posesji ul. Niebieska 5 przecina drogę ekspresowa S 3 oraz linię kolejową relacji Gorzów Wlkp. – Krzyż i dalej w kierunku do punktu początku opisu

13.1.2017

W województwie małopolskim: teren miejscowości: Konaszówka (gm. Książ Wielki), Książ Wielki (gm. Książ Wielki), Wielka Wieś (Książ Wielki), Częstoszowice (gm. Książ Wielki), Małoszów (gm. Książ Wielki), Cisia Wola (gm. Książ Wielki), Mianocice (gm. Książ Wielki)

13.1.2017

W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania ulicy Osiedlowej z ulicą Wylotową w miejscowości Ciecierzyce granica obszaru biegnie, w kierunku północno-wschodnim, do skrzyżowania ulicy Siewnej i ulicy Spacerowej w tej miejscowości. Następnie granica w dalszym ciągu biegnie w kierunku północno-wschodnim, przecinając rzekę Wartę, do skrzyżowania drogi powiatowej 1365F z drogą prowadzącą do posesji nr 128 i 127 w miejscowości Janczewo. Dalej granica odbija i biegnie w kierunku południowo-wschodnim, od zachodu omijając Stare Polichno i dochodzi do drogi powiatowej nr 1351F. Następnie biegnie wzdłuż drogi powiatowej 1351F do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1352F, w miejscowości Gościnowo. Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku południowo-zachodnim, przecinając rzekę Wartę, do skrzyżowania ulic Borkowska i Gorzowska, w miejscowości Brzozowiec. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, ulicą Gorzowską, do ulicy Krupczyńskiej w miejscowości Deszczno. Następnie, wzdłuż ulicy Krupczyńskiej granica biegnie do skrzyżowania z ulicą Daliową, po czym zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do skrzyżowania ulicy Brzozowa z ulicą Nową (Osiedle Poznańskie). Potem granica zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do przecięcia punktu oddziału leśnego nr 5, 4. Następnie biegnie w kierunku północnym do skrzyżowania ulic Osiedlowa i Wylotowa w miejscowości Ciecierzyce, skąd rozpoczęto opis

18.1.2017

W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania ulicy Skwierzyńskiej z ulicą Wiśniową (Osiedle Poznańskie) linia granicy biegnie w kierunku wschodnim, do skrzyżowania ulicy Nowej i ulicy Pogodnej (Osiedle Poznańskie), po czym zmienia kierunek na południowo-wschodni i przecinając bieg linii energetycznej, biegnie do przecięcia oddziału leśnego nr 19, 22 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Następnie linia granicy kieruje się po łuku, w kierunku południowym, omijając od zachodu miejscowość Brzozowiec, przecina linię kolejową relacji Gorzów Wlkp. – Skwierzyna, i biegnie do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 31, 32, 44, 45. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na południowo-zachodni, przecina drogę ekspresową S3 i dociera do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 73, 74, 94, 95, następnie przecina od północy jezioro Glinik i kieruje się do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 77, 78 97, 98 po czym zmienia kierunek na północno-zachodni, dociera do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 41, 42, 57. Następnie linia granicy biegnie wciąż w tym samym kierunku, północnozachodnim, do punktu załamania się linii biegu sieci energetycznej w miejscowości Białobłocie. Następnie biegnie wzdłuż linii energetycznej, w kierunku północnym, do punktu przecięcia tej linii z ulicą Łagodzińską w Gorzowie Wlkp. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na wschodni i biegnie do przecięcia ulic Gruntowej i Poznańskiej w Gorzowie Wlkp., a następnie biegnie w tym samym kierunku do skrzyżowania ulic Skwierzyńskiej i Wiśniowej, skąd rozpoczęto opis

17.1.2017

W województwie małopolskim: od strony północnej: od granicy województwa małopolskiego wzdłuż północnej granicy administracyjnej miejscowości Bolów (gm. Pałecznica) – do drogi powiatowej nr 1253 K;

Od strony zachodniej: od północnej granicy miejscowości Bolów drogą powiatową nr 1253 K w kierunku południowo-zachodnim i dalej drogą powiatową nr 1254 K – do skrzyżowania z drogą gminną nr 160164 K w miejscowości Sudołek (gm. Pałecznica). Następnie tą drogą do miejscowości Pieczonogi (gm. Pałecznica) – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1259 K. Drogą powiatową nr 1259 K w kierunku południowo-wschodnim przez ok. 250 m, a następnie drogą lokalną w kierunku południowo-wschodnim przez ok. 250 m i dalej drogą lokalną w kierunku południowym do granicy administracyjnej miejscowości Pieczonogi i Szczytniki-Kolonia (gm. Pałecznica). Wzdłuż tej granicy w kierunku zachodnim przez ok. 900 m do cieku wodnego (rowu melioracyjnego) i dalej wzdłuż tego cieku w kierunku południowym, a następnie południowo-wschodnim w miejscowości Szczytniki-Kolonia i Klimontów (gm. Proszowice) – do drogi wojewódzkiej nr 776;

Od strony południowej: od cieku wodnego w miejscowości Klimontów (Stara Wieś) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 776 w kierunku północnym a następnie wschodnim – do granicy województwa małopolskiego;

Od strony wschodniej: wzdłuż granicy województwa małopolskiego – od drogi wojewódzkiej nr 776 do północnej granicy administracyjnej miejscowości Bolów.

W województwie świętokrzyskiem – teren miejscowości: Bolowiec (gm. Skalbmierz), Gunów-Kolonia (gm. KazimierzaWielka), Gunów-Wilków (gm. Kazimierza Wielka)

13.1.2017

W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania ulic Poznańskiej z Nizinną w mieście Gorzów Wielkopolski granica obszarubiegnie w kierunku wschodnim, do skrzyżowania ulic Dworskiej ze Strażacką. Następnie linia granicy zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż ulicy Strażackiej w miejscowości Karnin (droga powiatowa 1400F) do skrzyżowania z ulicą Świetlaną w miejscowości Karnin. Dalej granica biegnie w tym samym kierunku w linii prostej do skrzyżowania ulicy Skwierzyńskiej z ulicą Czereśniową w miejscowości Osiedle Poznańskie. Następnie zmienia kierunek na południe i biegnie do skrzyżowania ulic Lubuskiej i Krupczyńskiej w miejscowości Deszczno. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku południowo – zachodnim do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 38, 39 (Nadleśnictwo Skwierzyna) przecinając drogę ekspresową S3. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim do skrzyżowania drogi krajowej nr 22 z drogą gminną na wysokości posesji nr 102 w miejscowości Bolemin. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku północno – zachodnim do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1396F z ulicą Leśną w miejscowości Prądocin. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku północnym do skrzyżowania ulic Głównej z ulicą Kobaltową w miejscowości Ulim. Potem zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do skrzyżowania ulicy Podgórnej z ulicą Kukułczą w mieście Gorzów Wielkopolski (Zawarcie). Następnie biegnie w kierunku wschodnim do skrzyżowania ulicy Poznańskiej z ulicą Nizinną w mieście Gorzów Wielkopolski, gdzie kończy się opis

25.1.2017

W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1414F z drogą polną przy posesji nr 46 w miejscowości Brzeźno granica obszaru biegnie w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania dróg powiatowych nr 1414F i 1419F. Następnie granica dalej biegnie w kierunku północno – wschodnim przez oddziały leśne nr 6, 5, 4 do punktu przecięcia obszaru leśnego nr 3, 4, 14, 15 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 37, 38, 87, 88 (Nadleśnictwo Bogdaniec). W tym miejscu granica zmienia kierunek i biegnie w kierunku południowym do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 232, 233, 272, 273 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 388, 389 skraj lasu (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku zachodnim do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 279,280, 348, 349 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Tutaj granica zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku północno – zachodnim dopunktu przecięcia oddziału leśnego nr 143, 144, 191, 192 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku północnym do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 48, 49 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie biegnie w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1414F z drogą polną przy posesji nr 46 w miejscowości Brzeźno, gdzie kończy się opis

24.1.2017

W województwie świętokrzyskim: teren miejscowości na obszarze powiatu pińczowskiego: Zagorzyce, Kozubów, Smyków, Zawarża, Byczów, Aleksandrów, Wojsławice, Mozgawa, Młodzawy Małe, Bugaj, Nowa Wieś, Teresów (przysiółek Kozubowa)

19.1.2017

W województwie lubuskim: rozpoczynajac od punktu na moście na rzece Noteć w miejscowości Santok linia granicy obszaru biegnie w kireunku południowo-wschodnim do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1401F z droga prowadząca do posesji nr 13 w miejscowości Nowe Poichno. W tym miejscu granica zmienia swój kireunke na południowy i biegnie przecinajac drogi wojewódzkie nr 158 i 159, do punktu przecięcia oddziału lesnego nr 80,81,112,113 ( nadleśnictwo Karwin). Następnie linia granicy biegnie w kireunku południowo-zachodnim, przecinając drogę wojewódzką nr 159, do skrzyzowania drogi powiatowej nr 1352 f z droga prowadzacą do posesji nr 27 w miejscowosci Dobrojewo. Dalej linia granicy biegnie w kireunku południowo-zachodnim do skrzyzowania drogi powiatowej nr 1351 F z drog ą prowadzącą do posesji nr 12 i 13 w miejscowosci Gościnowo.W tym mejscu linia granicy zmienia swój kierunke i biegnie w kireunkupołnocno-zachodnim, przecinajac rzekę Wart ę, do punktu przecięcia oddziału lesnego nr 8,9,14,15(Nadleśnictwo Skwierzyna), po czym biegnie w kireunku połnocnym, do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1398F z drogą prowadzącą do posesji nr 78 w miejscowosci Borek. Nastepnie linia granicy biegnie w kireunku północnym, do 66-go kilometra na rzece Warta, gdzie zmienia kireunke na połnocno-wschodni i biegnie wzdłuz rzeki Warty. Nastepnie Linia granicy przebiega wzdłuz dolnego biegu rzeki Noteć do mostu. Skad rzpoczeto opis

26.1.2017“

d)

mezi položky pro Polsko a Švédsko se vkládají tyto položky pro Rumunsko a Slovensko, které znějí:

„Členský stát: Rumunsko

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES

Localitatea Pardina, comuna Pardina, județul Tulcea. Localitatea se afla pe brațul Chilia al fluviului Dunărea in partea de S-E a României, la graniță cu Ucraina

19.1.2017

Členský stát: Slovensko

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES

okres Bratislava IV:

celé mestské časti Devín, Dúbravka, Lamač

mestská časť Záhorská Bystrica:

časti Plánky, Krematórium a Urnový Háj

mestská časť Devínska Nová Ves:

časť južne od potoka Mláka

20.1.2017

Okres Košice – okolie:

Obce: Kostoľany nad Hornádom, Sokoľ

Okres Košice – mesto:

Mestská časť: Košice-Kavečany

27.1.2017“

2)

část B se mění takto:

a)

položky pro Bulharsko, Německo a Francii se nahrazují tímto:

„Členský stát: Bulharsko

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES

VIDIN

Obec Vidin:

Dunavtzi

Bukovetz

Bela Rada

Ruptzi

Inovo

Pokrayna

Kutovo

Mayor Uzunovo

Dinkovitza

General Marinovo

Slana Bara

Kapitanovtzi

Akatzievo

Antimovo

Tarnyane

Mayor Uzunovo

16.1.2017

Obec Bergovo:

Vrav

Kudelim

Gamzovo

Tiyanovtzi

16.1.2017

Obec Novo selo:

Florentin

Yasen

Negovanovtzi

Vinarovo

16.1.2017

Obec Dimovo:

Mali Drenovetz

Izvor

Shipot

Kostichovtzi

Dalgo pole

Medovnitza

Karbintzi

20.1.2017

Obec Ruzhintzi:

Ruzhintzi

Drazhintzi

Belo pole

Rogletz

Drenovetz

20.1.2017

Obec Dimovo:

Septemvriitzi

Yarlovitza

20.1.2017

Obec Vidin:

Vidin

Novoseltzi

8.1.2017 až 16.1.2017

Municipality of Novo selo:

Novo selo

8.1.2017 až 16.1.2017

Municipality of Dimovo:

Vodnyantzi

12.1.2017 až 20.1.2017

VRATZA

Obec Vratza:

Beli izvor

Nefela

Vlasatitza

Lilyatche

Tchiren

Kostelevo

Veseletz

Zgorigrad

Vratza

18.1.2017

Obec Vratza:

Dabnika

10.1.2017 až 18.1.2017

PLOVDIV

Obec Sadovo:

Sadovo

Cheshnegirovo

30.1.2017

Obec Sadovo:

Milevo

5.2.2017

Obec Sadovo:

Popovitsa

30.1.2017

Obec Rakovski:

Tchekeritza

18.1.2017

Obec Maritza:

Trud

31.1.2017

Obec Maritza:

Kalekovtes

Dink

Manole

Manolsko konare

Yasno pole

Krislovo

Zhelyazno

Voyvodinovo

Skutare

5.2.2017

Obec Maritza:

Trilistnik

Rogosh

Chekeritza

27.1.2017 až 4.2.2017

Obec Rakovski:

Rakovski

19.1.2017 až 30.1.2017

Obec Brezovo:

Padarsko

28.1.2017 až 5.2.2017

Obec Brezovo:

Borets

Otetz Kirilovo

Varben

Streltsi

5.2.2017

Obec Brezovo:

Choba

30.1.2017

Obec Brezovo:

Tyurkemen

22.1.2017 to 30.1.2017

Obec Kaloyanovo:

Glavatar

28.1.2017 to 5.2.2017

Obec Kaloyanovo:

Suhozem

Begovo

Chernozemen

Razhevo

Razhevo Konare

5.2.2017

Obec Kaloyanovo:

Ruzhevo Konare

Dulgo pole

5.2.2017

Obec Kaloyanovo:

Duvanlii

Zhitnitza

5.2.2017

Obec Rakovski:

Chalakovi

Shishmantzi

Bolyarino

Momino selo

Stryama

Tatarevo

Chekeritsa

5.2.2017

Obec Rakovski:

Belozem

23.1.2017 až 31.1.2017

Obec Rakovski:

Rakovski

28.1.2017 až 5.2.2017

Obec Sadovo:

Milevo

Popovitsa

Seltsi

31.1.2017

Obec Sadovo:

Sadovo

5.2.2017

Obec Purvomai:

Gradina

Kruchevo

Momino selo

28.1.2017 až 5.2.2017

Obec Purvomai:

Vinitsa

22.1.2017 až 5.2.2017

Obec Purvomai:

Purvomai

Dobri dol

Tatarevo

5.2.2017

Obec Hisarya:

Starosel

Matenitza

Hisarya

Chernichevo

Belovitza

5.2.2017

Obec Hisarya:

Staro Zhelezare

Novo Zhelezare

Panicheri

27.1.2017 až 5.2.2017

Obec Saedinenie:

Lyuben

5.2.2017

STARA ZAGORA

Obec Bratya Daskalovi:

Granit

31.1.2017

Obec Bratya Daskalovi:

Orizovo

Cherna gora

Plodovotovo

Mirovo

5.2.2017

Obec Bratya Daskalovi:

Gorno Belevo

Partizanin

Opulchenets

30.1.2017

MONTANA

Obec Montana:

Montana

Blagovo

19.1.2017 až 27.1.2017

Obec Montana:

Dolno Belotitsi

Nikolovo

Krapchene

Trifonovo

Gorno Cerovene

Dolna Verenitsa

Voinitsi

Studeno buche

27.1.2017

KARDZHALI

Obec Kardzhali:

Zornitza

25.1.2017 až 2.2.2017

Obec Kardzhali:

Skalishte

Shiroko pole

Zhinzifovo

Panchevo

Byalka

Zvezden

Oresnitza

Murgovo

Madretz

Dobrinovo

Visoka polyana

Perperek

Svatbare

Kokiche

Kaloyantzi

Gnyazdovo

Dolishte

Konevo

Lisitzite

Vishegrad

Ostrovitza

2.2.2017

Obec Momchilgrad:

Momina salza

Bivolyane

Gurgulitza

Devintzi

Letovnik

Tatul

Raven

Nanovitza

Postnik

2.2.2017

Obec Krumovgrad:

Boynik

Studen kladenetz

2.2.2017

HASKOVO

Obec Stambolovo:

Byal kladenetz

2.2.2017

Členský stát: Německo

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES

SACHSEN-ANHALT

Landeshauptstadt Magdeburg

In der Gemeinde Magdeburg die Ortsteile

Berliner Chaussee

Puppendorf

Siedlung Wiesengrund

Neugrüneberg

Gartenkolonie Steinwiese

Herrenkrug

Brückfeld

Friedensweiler

22.1.2017

Landeshauptstadt Magdeburg

In der Gemeinde Magdeburg die Ortsteile

Rothensee

Eichenweiler

Neustädter See

Siedlung Schiffshebewerk

Barleber See

Industriehafen

22.1.2017

Landeshauptstadt Magdeburg

In der Gemeinde Magdeburg der Ortsteil

Neue Neustadt

22.1.2017

Landkreis Börde

In der Einheitsgemeinde Barleben der Ortsteil

Barleben

22.1.2017

Landkreis Börde

In der Einheitsgemeinde Wolmirstedt die Ortsteile

Glindenberg

Rothensee Siedlung

22.1.2017

Landkreis Börde

In der Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg der Ortsteil

Heinrichsberg

22.1.2017

Landkreis Jerichower Land

In der Gemeinde Burg die Ortsteile

Stadtgebiet Burg

Gütter

Niegripp

Brehm

Detershagen

Reesen

Schartau

22.1.2017

Landkreis Jerichower Land

In der Gemeinde Möckern die Ortsteile

Stadt Möckern (Randzone)

Zeddenick

Stegelitz

Wörmlitz

Ziepel

Büden

Tryppehna

22.1.2017

Landkreis Jerichower Land

In der Gemeinde Gommern die Ortsteile

Nedlitz

Karith

Vehlitz

Pöthen

22.1.2017

Landkreis Jerichower Land

In der Gemeinde Möser der Ortsteil

Hohenwarthe

22.1.2017

Landkreis Jerichower Land

In der Gemeinde Biederitz die Ortsteile

Stadt Biederitz

Woltersdorf

Königsborn

Gerwisch

Gübs

22.1.2017

Landkreis Jerichower Land

In der Gemeinde Gommern die Ortsteile

Wahlitz

Menz

22.1.2017

Landkreis Jerichower Land

In der Gemeinde Burg der Ortsteil

Detershagen

14.1.2017 až 22.1.2017

Landkreis Jerichower Land

In der Gemeinde Möser die Ortsteile

Möser Stadt

Hohenwarthe

Schermen

Pietzpuhl

Lostau

Körbelitz

14.1.2017 až 22.1.2017

NIEDERSACHSEN

Landkreis Vechta

Ausgehend von der Kreisgrenze Osnabrück, der Straße Campemoor (L76) in nordwestlicher Richtung bis zum Bach „Graben an der Heide“ folgend; dem Bach „Graben an der Heide“ entlang in nördlicher Richtung bis zum Bach „Vördener Aue“ folgend; dem Bach „Vördener Aue“ entlang in nordwestlicher Richtung bis zur Donau folgend, der Donau in nördlicher Richtung bis zur Straße Hinnenkamp folgend, der Straße Hinnenkamp in westlicher Richtung bis zur Straße Astrup folgend, der Straße Astrup in nördlicher Richtung bis zum Wahlder Weg folgend; den Wahlder Weg in westlicher Richtung bis zur Severinghauser Straße folgend, der Severinghauser Straße in nördlicher Richtung bis zur Straße Narberhausen (K277) folgend, der Straße Narberhausen (K277) in südwestlicher Richtung bis zur Autobahn 1 (A1) folgend, der A1 in nördlicher Richtung bis zur kreuzenden Straße Grandorf folgend, der Straße Grandorf in östlicher Richtung bis zur Kreuzung folgend und die Straße Grandorf weiter in nördlicher Richtung bis zur Mühlenbachstraße folgend, der Mühlenbachstraße in nördlicher Richtung bis zu den Eisenbahnschienen folgend, den Eisenbahnschienen in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Grevenland folgend; der Straße Grevenland in nördlicher Richtung bis zur Holdorfer Straße (B214) folgend; der Holdorfer Str. (B214) in östlicher Richtung bis zur Abfahrt Dinklager Straße folgend; der Dinklager Straße in nördlicher Richtung bis zur Straße Düper Esch folgend; der Straße Düper Esch in nordöstlicher Richtung bis zur Münsterlandstraße folgend; der Münsterlandstraße in nördlicher Richtung folgend bis zur ersten Abzweigung Münsterlandstraße; der Münsterlandstraße in östlicher Richtung bis zum Ondruper Kirchweg folgend; den Ondruper Kirchweg in östlicher Richtung bis zur Lohner Straße folgend; der Lohner Str. in nördlicher Richtung bis zur Mühlenstraße folgend; der Mühlenstraße in östlicher Richtung bis zur Ehrendorfer Straße folgend; der Ehrendorfer Straße weiter in östlicher Richtung bis zur Kroger Straße folgend; der Kroger Straße in nordöstlicher Richtung bis zur Diepholzer Straße (L850) folgend; der Diepholzer Straße (L850) in östlicher Richtung bis zur Diepholzer Straße (B214) folgend; der Diepholzer Straße (B214) in östlicher Richtung bis zur Kreisgrenze Diepholz folgend. Der Kreisgrenze in südlicher Richtung bis zur Straße Campemoor (L76) folgend.

15.1.2017

Landkreis Vechta

Ausgehend von der Kreisgrenze Osnabrück, entlang des Osterdammer Bergbaches; bis zur Straße Zuschläge; In nördlicher Richtung Moorweg; Vom Moorweg westliche Richtung zur Straße Im Pfeil; Von der Straße Im Pfeil in nördlicher Richtung bis zu der Straße Auf den Kuhlen; Weiter bis zur Teichstraße; In nördlicher Richtung bis zur Dammer Straße; Die Dammer Straße in östlicher Richtung bis zur Straße Stiege; Die Straße Stiege in nördlicher Richtung bis zur Lembrucher Straße; Die Lembrucher Straße in westlicher Richtung bis zur Abfahrt Straße Bokern; Der Straße Bokern entlang in nordöstlicher Richtung bis zur Abfahrt Bergfeine; Der Straße Bergfeine folgend bis zur Straße Klünenberg; Der Straße Klünenberg in östlicher Richtung bis zur ersten Abfahrt rechts; Der Straße Klünenberg in südlicher Richtung bis zum Von-Galen-Weg; Den Von-Galen-Weg in östlicher Richtung bis zur Kirchstraße; Die Kirchstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Wiehenkämpen; Der Straße Wiehenkämpen in östlicher Richtung bis zur Straße Heemke; Der Straße Heemke in östlicher Richtung entlang des Riederwalles bis zum Randkanal; Dem Randkanal folgend in östlicher Richtung bis zur Kreisgrenze Diepholz; Der Kreisgrenze (Hunte) in südwestlicher Richtung folgend bis zum Dümmersee; Der Kreisgrenze um dem Dümmersee folgend bis zum Osterdammer Bergbach

7.1.2017 až 15.1.2017

Landkreis Diepholz

Die westliche Begrenzung des im Landkreis Diepholz liegenden Teils des Beobachtungsgebietes bildet die Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta zwischen der Landesstraße 766 im Süden und der B 214 im Norden.

Im Norden verläuft die Grenze des Beobachtungsgebietes vom Schnittpunkt der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta mit der B 214 entlang dieser in östlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Bundesstraße 51.

Von dort aus verläuft die östliche Begrenzung in südlicher Richtung entlang der Bundesstraße 51 bis zur Maschstraße, von dort Richtung Osten entlang dieser bis zur Straße „An der Bahn“, dann nach Süden entlang der Straße „An der Bahn“ bis zur Strothe. Von dort in nordöstlicher Richtung entlang der Strothe bis zur Straße „Fladdermanns Busch“, an dieser entlang über den Triftweg und den Fladder Schulweg Richtung Südost, über die Sankt- Hülfer Bruchstraße und den Heeder Triftweg Richtung Süden bis zur Wagenfelder Straße. Danach entlang des Wuthenau- Kanals, der Graft und der Brockumer Pissing Richtung Süd- Südost bis zur Fladderstraße. Weiter entlang der Fladderstraße sowie der Straßen „Zur Sette“, „Kämper Straße“, „Alte Mühle“, „Im weißen Sande“, „Backsteinweg“ und „Schwacken Hagen“ Richtung Süd-Südwest und in der Verlängerung der Straße „Schwacken Hagen“ bis zur Landesgrenze zu Nordrhein- Westfalen bzw. zur Kreisgrenze des Landkreises Diepholz.

Die südliche Begrenzung verläuft ab dort in westlicher Richtung entlang der Landesgrenze zu Nordrhein- Westfalen bzw. der Landkreisgrenzen zum Landkreis Minden- Lübbecke und zum Landkreis Osnabrück

15.1.2017

Landkreis Diepholz

Der im Landkreis Diepholz liegende Teil des Sperrbezirks wird westlich begrenzt durch die Landkreisgrenze des Landkreises Vechta und nördlich, südlich und östlich durch das Ufer des Dümmer Sees

7.1.2017 až 15.1.2017

Landkreis Osnabrück

Gebiet aus Teilen der Gemeinden Bohmte und Ostercappeln, das begrenzt ist durch:

Beginn an der Kreisgrenze Schnittpunkt Fluss Hunte und Randkanal, der Kreisgrenze entlang in südlicher Richtung bis zur Kreuzung Königstannenweg/In den Wiesen/Kempenweg (Nordrhein-Westfahlen), dem Wirtschaftsweg (Fortsetzung des Kempenweges) in westlicher Richtung bis zur B51 (Bremer Straße), der Bremer Straße 190m in nördlicher Richtung folgend bis zur Einmündung des Wirtschaftsweges, dem Wirtschaftsweg in westlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in die Meyerhöfener Straße, an der Adresse Meyerhöfener Straße 19 (49163 Bohmte), von der Hofstelle Meyerhöfener Straße 19 (49163 Bohmte) an einer Geraden in westlicher Richtung bis zur Einmündung Venner Straße in den Bramscher Weg (K418), von dieser Einmündung an einer Geraden in nordwestlicher Richtung bis zum Im Kienpohl 1 (49163 Bohmte) im Schnittpunkt mit der westlichen Waldgrenze, nördlich der Hofstelle zum Kienpohl 1 einer Geraden in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Eimündung des Pfahlreihenweges in die L76 (Vördener Straße), der L76 (Vördener Straße) in nordwestlicher Richtung bis zur Hofeinfahrt Vördener Straße 5 (49163 Bohmte), von der Hofeinfahrt der Vördener Straße 5 entlang einer Geraden bis zur Kreuzung der L76 (Vördener Straße) mit der Kreisgrenze, der Kreisgrenze in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Einmündung des Borringhauser Grabens in den Kreisgrenzgraben, dem Borringhauser Graben in südöstlicher Richtung bis zur Einmündung des Hunter-Randgrabens folgend, dem Hunter-Randgraben in nordöstlicher Richtung bis zur Einmündung in den Randkanal folgend, dem Randkanal in südöstlicher Richtung entlang bis zur Kreuzung Fluss Hunte und Randkanal

15.1.2017

Landkreis Osnabrück

Gemeinde Bohmte mit dem nördlichen Teilgebiet, das begrenzt ist durch:

Beginn nördliche Kreisgrenze am Schnittpunkt Randkanal, der Kreisgrenze in südöstlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Fluss Hunte und Randkanal, dem Randkanal in nördlicher Richtung folgend bis zum zweiten Zulauf des Hunter-Randgrabens, dem Hunter-Randgraben in westlicher Richtung folgend bis zur K422 (Fischerstatt), dem Graben in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in den Borringhauser Graben, dem Borringhauser Graben in nördlicher Richtung folgend bis zum Kreisgrenzgraben

7.1.2017 až 15.1.2017

Landkreis Oldenburg

Sämtliche Ortsteile der Gemeinde Dötlingen sowie die Mitgliedsgemeinde Prinzhöfte in der Samtgemeinde Harpstedt und im Westen sämtliche Ortsteile der Gemeinde Großenkneten und der Gemeinde Wardenburg

Nicht betroffen sind die Mitgliedsgemeinden Kirchseelte, Dünsen, Beckeln und Colnrade

Die östliche Grenze beginnt an der Stadtgrenze zu Delmenhorst/Annengraben/Groß Ippener

Groß Ippener Heide bis zur A 1, südlich weiter Rtg. Osnabrück bis zum Ortholzer Weg, weiter bis Kl. Ippener

in südlicher Richtung auf die Harpstedter Str. (L 776) mit Übergang zur Delmenhorster Landstr. bis zur Amtsfreiheit im Flecken Harpstedt

L 338 (Ortsdurchfahrt Harpstedt) Rtg. Wildeshausen bis Abbiegung Wohlde

entlang der Straße Wohlde in südlicher Richtung, Appenriede, bis zur K 5, Harjehausen

der K 5 entlang in Fahrtrichtung Hölingen bis Bühren, K 248

K 248 nördliche Richtung bis K 246

K 246 folgend bis zu den Großen Steinen

Bauerschaft Kleinenkneten über Goldenstedter Str. (L 862), Bauerschaft Düngstrup, weiter bis Bauerschaft Holzhausen, Platz Dorfgemeinschaftshaus

westlich bis zur Kreisgrenze/Aue

entlang der Kreisgrenze, Gemeindegrenze Großenkneten, gesamtes Gemeindegebiet Großenkneten sowie Gemeinde Wardenburg

Anschluss in Wardenburg, Rtg. Hatten, K 235, Astruper Str.

nördlich Bahnhofstr./Hatter Weg, K 314, Rtg. Kirchhatten bis Grüner Weg

Grüner Weg, Imhagenweg, Munderloh, nördlich Munderloher Str., Schoolpatt, Tonweg, Heidhuser Weg, Plietenberger Weg, Zur Spillerei

nördlich entlang Ortstr., Sandersfelder Weg, weiter nördlich Am Postweg

südlich Bremer Weg, Bremer Str. bis zur A 28

A 28 Rtg. Bremen bis zur Kreisgrenze Oldenburg/ Stadtgrenze Delmenhorst

24.1.2017

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt ist im Ortsteil Rhade die Straße Rhader Sand

nördlich in den Bassumer Weg bis zur Abbiegung Hinterm Feld

der Straße folgend bis zur BEB Betriebsstätte

sofort rechts der Straße folgend bis zur Kreuzung Stedinger Weg

weiter auf dem Stedinger Weg, Rtg. Brettorf bis zur Bareler Str.

auf die Bareler Str. nördlich bis zum Welsburger Holz

südlich weiter auf die Straße Zum Welsburger Holz bis Hasen-Ahlers-Weg

Hasen-Ahlers-Weg entlang nördlich Rtg Immer bis zur Kreuzung K 327

Stüher Str., K327, Rtg Klattenhof bis Am Stühe

Am Stühe weiter südlich folgend bis zur Kreuzung Bassumer Weg

Bassumer Weg östlich Rtg. Hengsterholz bis zur Gemeindegrenze

weiter südlich der Gemeindegrenze Dötlingen folgend bis zur Bundesstraße

B 213 folgend Rtg. Wildeshausen bis zur Einmündung Iserloyer Str., Hockensberg

Iserloyer Str. bis zur Kreuzung Aschenstedt / Wildeshauser Str.

nördliche Richtung bis Klosterkamp/Brettorfer Kirchweg

Brettorfer Kirchweg, Klosterkamp, Am Gehege, Neerstedter Str.

nördlich Neerstedter Str. entlang bis Zum Schwarzen Moor

weiter nördlich Zum Schwarzen Moor mit Übergang Oher Kirchweg

über die Kreuzung weiter nördlich Straße Zur Bäke bis Schinkenweg

östlich Schinkenweg bis zur Kirchhatter Str. / L 872

diese nördlich folgend bis zum Ausgangspunkt Rhader Sand, Rtg. Kirchhatten

16.1.2017 až 24.1.2017

Landkreis Cloppenburg

Von der Lethe entlang der Autobahn A 29 bis zur Autobahnauffahrt Ahlhorn, von dort entlang der B 213 in westlicher Richtung bis zur Kellerhöher Straße, entlang dieser in nördlicher Richtung bis Bether Tannen, dieser folgend in westlicher Richtung bis Kanalweg, von dort in westlicher Richtung über Am Dorfteich bis Heideweg. Diesem in nördlicher Richtung folgend bis Christkind-chenweg, diesem in westlicher Richtung folgend bis zur B 72. Entlang dieser in nördlicher Rich-tung bis zur Gemeindegrenze Stadt Cloppenburg / Gemeinde Garrel. Dieser in westlicher Richtung folgend bis zur Varrelbuscher Straße, weiter nach Westen bis Im Witten, entlang dieser Straße nach Norden bis zum Wald, weiter in westlicher Richtung bis Hüttekamp, dieser folgend bis Petersfelder Weg, entlang diesem zur Straße Neumühlen und über Neumühler Weg, Kleine Tredde, Augustendorfer Weg bis Wöstenweg, diesem folgend in nordöstlicher Richtung bis Langeberg, diesem entlang und weiter in nordwestlicher Richtung über Dorfstraße in Augustendorf bis Zum Herrensand. Entlang dieser Straße nach Westen bis zur Igelriede, dieser in nördlicher Richtung folgend bis zum Markhauser Weg, weiter nach Westen bis Am Waldesrand, dann dieser folgend in nördlicher Richtung bis zur Straße Am Horstberg. Entlang dieser in nordöstlicher Richtung bis zur Thüler Straße. Dieser Straße folgend in nordwestlicher Richtung bis zum Ziegeldamm, dann entlang dieser bis Ziegelmoor, weiter entlang dieser in nordöstlicher Richtung bis zur Friesoyther Straße, weiter nach Nordosten entlang des Böseler Kanals bis zur Lahe und von dort in südöstlicher Richtung bis zur Overlaher Straße. Dieser in nördlicher Richtung folgend bis zur Kreisgrenze, dieser in östlicher und südlicher Richtung folgend bis zum Ausgangspunkt

26.1.2017

Landkreis Cloppenburg

Von der Aufmündung Düffendamm auf die Oldenburger Straße in Nikolausdorf nach Süden, weiter entlang Beverbrucher Damm bis zur Großenknetener Straße, dieser und der Beverbru-cher Straße in westlicher Richtung folgend bis zur Vehne, entlang dieser nach Süden folgend bis zur Tweeler Straße, entlang dieser nach Norden bis zur Tweeler Straße 8, von dort nach Westen entlang Schlichtenmoor, Roslaes Höhe, Allensteiner Straße bis zur Tannenkampstraße, entlang dieser in nördlicher Richtung bis zur Beverbrucher Straße, weiter in westlicher Richtung über Varrelbuscher Straße bis zur Straße Auf'm Halskamp, entlang dieser und Wätkamp bis zur Pe-tersfelder Straße. Dieser nach Westen und Norden folgend bis zur Thüler Straße. Weiter über Sandrocken, Zum Richtemoor und Brockenweg bis zur Großen Aue, dieser in nördlicher Rich-tung folgend bis Höhe Glaßdorfer Graben, von dort nach Osten auf die Garreler Straße, dieser in nördlicher Richtung folgend bis zur Hauptstraße in Aumühlen, dieser in östlicher Richtung folgend und entlang Moorstraße bis zur Vehne, entlang dieser in südlicher Richtung bis zum Was-serzug von Barken-Tange, diesem in östlicher und südlicher Richtung folgend bis zur Straße Barkentange und von dort in östlicher Richtung über Düffendamm zum Ausgangspunkt

18.1.2017 až 26.1.2017

Landkreis Northeim

Die Stadt Einbeck mit den Ortschaften Ahlshausen, Bentierode, Billerbeck, Buensen, Dörrigsen, Edemissen, Garlebsen, Greene, Iber, Immensen, Kreiensen, Negenborn, Odagsen, Olxheim, Opperhausen, Osterbruch, Rittierode, Rimmerode, Rotenkirchen, Salzderhelden, Sievershausen, Strodthagen und Volksen.

Die Gemeinde Kalefeld mit den Ortschaften Dögerode, Eboldshausen, Echte, Kalefeld, Oldershausen, Sebexen und Westerhof.

Die Stadt Moringen mit der Ortschaft Lutterbeck.

Die Stadt Northeim mit den Ortschaften Berwartshausen, Brunstein, Denkershausen, Hammenstedt, Hillerse, Höckelheim, Imbshausen, Lagershausen, Langenholtensen, Schnedinghausen und Wiebrechtshausen

27.1.2017

Landkreis Northeim

Ortschaften Edesheim, Hohnstedt, Hollenstedt und Stöckheim der Stadt Northeim sowie die Ortschaften Vogelbeck, Sülbeck und Drüber der Stadt Einbeck.

B3 / Wirtschaftsweg in Höhe „Rosenplänter“, Richtung Vogelsburg – weiter in Richtung Ahlshausen – entlang der südwestlichen Ortslage von Ahlshausen und südlichen Ortslage von Sievershausen – Waldrand Westerberg bis zum ersten Feldweg in Richtung Eboldshausen – Feldweg bis K618 – südwestlicher Ortsrand von Eboldshausen bis zur K403 – K403 in nordöstliche Richtung bis zur Abzweigung des Feldweges Richtung A7- Feldweg folgend in östliche Richtung bis zur Schnittstelle A7- A7 in südliche Richtung folgend bis zur Schnittstelle mit der L572 – L572 in nordöstliche Richtung folgend bis zur Einmündung des „Weißen Budenweges“ – Verlängerung des „Weißen Budenweges“ in östliche Richtung bis zur Schnittstelle mit dem Fluss Leine – Luftlinie in östliche Richtung bis zum südlichen Ortsrand von Hollenstedt – gedachte Linie in östliche Richtung weiter entlang des südlichen bebauten Ortsrandes von Hollenstedt – weiter in östliche Richtung entlang des Wirtschaftsweges bis zum Teich im Verlauf des Baches „Bölle“- gedachte Linie entlang des östlichen Randes der Domäne Wetze – weiter über den Hundeberg bis zur K506 – am östlichen Ortsrand von Buensen bis zur Einmündung der Straße „Am Plackmorgen“ – der Straße „Am Plackmorgen“ in nördliche Richtung folgend bis zur Einmündung in die K505 – K505 in nordöstliche Richtung bis zum Ortsrand von Sülbeck folgend – westlich des bebauten Gebietes von Sülbeck bis zum Schnittpunkt L572 / „Deichstraße“- gedachte Linie in nordöstliche Richtung durch das Hochwasserrückhaltebecken bis zur B3 / Weg zum „Rosenplänter“ (Ausgangspunkt)

19.1.2017 až 27.1.2017

Landkreis Oldenburg

Großenkneten, Wardenburg, Hatten, Hude (soweit nicht bereits Sperrgebiet), Ganderkesee, Dötlingen (soweit nicht bereits Sperrgebiet) und in der Samtgemeinde Harpstedt die Mitgliedsgemeinde Prinzhöfte.

Im südlichen Teil des Landkreises in der Stadt Wildeshausen und der Samtgemeinde Harpstedt nimmt das Beobachtungsgebiet nachfolgenden Verlauf. Dieser Verlauf bildet die Grenze des Beobachtungsgebietes und teilt somit das Stadt- bzw. Gemeindegebiet. Außerhalb dieses Verlaufes in Wildeshausen und Harpstedt in südlicher Richtung befindet sich derzeit kein Beobachtungsgebiet.

Die östliche Grenze beginnt an der Stadt-/Kreisgrenze zu Delmenhorst in der Mitgliedsgemeinde Groß Ippener

Groß Ippener Heide bis zur A 1, südlich weiter Rtg. Osnabrück bis zum Ortholzer Weg, weiter bis Kl. Ippener

in südlicher Richtung auf die L 776 mit Übergang auf die Delmenhorster Landstr. bis zur Amtsfreiheit im Flecken Harpstedt

L 338 (Ortsdurchfahrt Harpstedt) Rtg. Wildeshausen bis Abbiegung Wohlde

entlang der Straße Wohlde weiter in südlicher Richtung, Appenriede, bis zur K 5, Harjehausen

der K 5 folgend in Fahrtrichtung Hölingen bis Bühren, K 248

K 248 nördlich weiter bis zur K 246

K 246 folgenden bis zu den Großen Steinen

Bauerschaft Kleinenkneten über Goldenstedter Str. (L 882) zur Bauerschaft Düngstrup (Ortsdurchfahrt), weiter bis Bauerschaft Holzhausen, Dorfgemeinschaftsplatz

westlich bis zur Kreisgrenze/Aue

entlang der Kreisgrenze bis hin zur Stadt-/Kreisgrenze zu Delmenhorst in Gr. Ippener

Nicht betroffen vom Beobachtungsgebiet sind in der Samtgemeinde Harpstedt die Mitgliedsgemeinden Kirchseelte, Dünsen, Beckeln und Colnrade

2.2.2017

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt im Osten ist die Kreisgrenze Oldenburg zur Wesermarsch am Stedinger Kanal und die Gemeindegrenze Hude/Ganderkesee

Gemeindegrenze Hude/Ganderkesee südlich bis zur L 867 folgen

L 867 Richtung Hude bis Kreuzung K 224

der K 224 südlich entlang bis Kreuzung K 226 in Vielstedt

K 226 (Vielstedter Straße) südlich über L 888 durch Steinkimmen zur Gemeindegrenze zu Hatten

Gemeindegrenze Hatten/Ganderkesee südlich folgen bis zur Gemeindegrenze Dötlingen

Gemeindegrenze Dötlingen/Hatten westlich über Gemeindegrenze Großenkneten/Hatten bis zur L 871 folgen

L 871 bis Huntloser Kreisel

ab Huntlosen Kreisel K 337 folgen bis Kreuzung L 870 (Sager Straße) in Hengstlage

L 870 nördlich bis Abbiegung Eichenstraße

Eichenstraße / Friedensweg bis Ende der Straße; ab dort der Korrbäke flussabwärts folgen bis zur L 847

L 847 bis Abzweigung Fladderstraße

Fladderstraße/ Zum Fladder / Am Schlatt / Rheinstraße bis Kreisel in Wardenburg

ab Kreisel die K 235 (Astruper Straße) bis Autobahn A 29

A 29 nördlich folgen bis Abfahrt Sandkrug

ab dort K 346 bis Bahnhof Sandkrug; ab Bahnhof Sandkrug K 314 Richtung Kirchhatten bis Abzweigung Sandweg

Sandweg folgen bis Dorfstraße in Hatterwüsting

ab Dorfstraße zur Hatter Landstraße (L 872)

L 872 Richtung Stadt Oldenburg bis Wulfsweg folgen

Wulfsweg über Ossendamm zum Hemmelsbäker Kanal

Hemmelsbäker Kanal flussabwärts bis Milchweg

Milchweg über Im Tiefengrund zur Kreuzung L 871 (Dorfstraße)

L 871 durch Altmoorhausen über die L 868 in Linteler Straße

Linteler Straße bis Abzweigung Schnitthilgenloh in Lintel

Schnitthilgenloh über Dammannweg zur Linteler Bäke

von Linteler Bäke zum Geestrandgraben

Geestrandgraben flussabwärts bis zur Kreisgrenze Oldenburg/Wesermarsch

Kreisgrenze Oldenburg/Wesermarsch östlich folgen bis Ausgangspunkt am Stedinger Kanal

24.1.2017 až 2.2.2017

Landkreis Cloppenburg

Von der Lethe entlang der Autobahn A 29 bis zur Autobahnauffahrt Ahlhorn, von dort entlang der B 213 in westlicher Richtung bis Mittelweg, entlang diesem in nördlicher Richtung bis Erlenweg in Kellerhöhe, entlang diesem in westlicher Richtung und weiter über Friedhofstraße und Wellensdamm und am nördlichen Waldrand Bether Fuhrenkamp bis zum Garreler Weg in Staatsforsten, entlang diesem und entlang Werner-Baumbach-Straße bis zum Flugplatzweg, entlang diesem in westlicher Richtung bis Wittenhöher Straße, entlang dieser nach Norden bis Straße Anhöhe, dieser und der Efkenhöhe in westlicher Richtung folgend bis Hoher Weg, diesem in nördlicher Richtung folgend bis Lindenallee in Falkenberg, dieser in westlicher und nördlicher Richtung folgend bis Petersfelder Straße, entlang dieser nach Norden bis zum Peterswald, entlang des südlichen Waldrandes des Peterswaldes in westlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze, dieser in nordöstlicher und nördlicher Richtung folgend bis Garreler Weg, diesem in westlicher Richtung folgend bis Glaßdorfer Straße, entlang dieser und Thüler Straße weiter nach Norden bis Südkamper Ring in Bösel, diesem in nordwestlicher Richtung folgend bis Flachsweg, dann diesem und Flethstraße in nordöstlicher Richtung folgend bis Flethweg, diesem in südöstlicher Richtung folgend bis Straße Am Pool, dieser in nördlicher Richtung folgend bis Kronsberger Straße, dieser in östlicher Richtung folgend bis Overlaher Straße, weiter in nördlicher Richtung bis Koppelweg, diesem in östlicher Richtung folgend bis zur Straße Im Wiesengrund, dieser in nordöstlicher Richtung folgend bis zur Straße An der Lahe, dieser in nordwestlicher Richtung folgend bis Neuendamm, weiter in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Am Vehnemoor, entlang dieser nach Nordosten bis zur Overlaher Straße, dieser in nördlicher Richtung folgend bis zur Kreisgrenze und entlang dieser in östlicher und südlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt an der Lethe

1.2.2017

Landkreis Cloppenburg

Von der Kreisgrenze mit dem Landkreis Oldenburg in westlicher Richtung entlang Großenknetener Straße und Beverbrucher Straße bis zur Vehne, entlang dieser in nordwestlicher und nördlicher Richtung bis Peterstraße in Petersdorf, entlang dieser in nördlicher Richtung und entlang Am Streek bis zur Moorstraße, entlang dieser in östlicher Richtung bis zur Vehne, entlang dieser in nördlicher Richtung bis zur Hauptstraße, entlang dieser in nordöstlicher Richtung bis zur Kreisgrenze, dieser in südlicher Richtung folgend bis Ausgangspunkt an der Großenknetener Straße

24.1.2017 až 1.2.2017

Landkreis Cloppenburg

Von der Lethe entlang der Autobahn A 29 bis zur Autobahnauffahrt Ahlhorn, von dort entlang der B 213 in westlicher Richtung bis Höhe Schlackenweg, entlang des westlichen Waldrandes des Baumwegs nach Norden bis Straße Am Schützenplatz, entlang dieser in westlicher Richtung über Erlenweg in Kellerhöhe und weiter über Friedhofstraße und Wellensdamm und am nördlichen Waldrand Bether Fuhrenkamp bis zum Garreler Weg in Staatsforsten, entlang diesem und entlang Werner-Baumbach-Straße bis zum Flugplatzweg, entlang diesem in westlicher Richtung bis Wittenhöher Straße, entlang dieser nach Norden bis Straße Moorriehen, dieser in westlicher Richtung folgend bis Garreler Straße, dieser in nördlicher Richtung folgend bis Efkenhöhe, entlang dieser nach Westen bis Hoher Weg, entlang diesem nach Süden bis Friesoyther Straße. Dieser und der Thüler Straße in nordwestlicher Richtung folgend bis Thülsfelder Straße, von dort bis zur Soeste und dieser nach Norden folgend bis Straße Über dem Worberg. Dieser nach Norden folgend und weiter über Im Paarberger Wald bis zur Thüler Straße. Weiter über Tegeler Tange nach Nordosten bis Querdamm, entlang diesem in nordwestlicher Richtung bis Ziegeldamm, diesem nach Nordosten folgend über Im Meeschenmoor bis Ziegelmoor und weiter nach Norden bis zur Friesoyther Straße in Bösel-Westerloh. Dieser in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze und dieser in nordöstlicher Richtung folgend bis zur Kanalstraße in Vehnemoor. Weiter entlang der Kreisgrenze nach Osten und Süden bis zum Ausgangspunkt an der Lethe

1.2.2017

Landkreis Cloppenburg

Von der Kreisgrenze an der Lethe entlang Mühlenweg bis zum Beverbrucher Damm, weiter Richtung Süden bis zur Hochspannungsleitung Höhe Beverbrucher Damm 15a, der Hochspannungsleitung nach Westen folgend bis Südstraße, entlang dieser in südlicher Richtung bis Schuldamm, diesem in westlicher Richtung folgend bis Weißdornweg, entlang diesem in nordwestlicher Richtung bis Letherfeldstraße, entlang dieser nach Westen und weiter in nordwestlicher Richtung über Hinterm Forde, Lindenweg, Grüner Weg bis zur Hauptstraße in Petersdorf. Dieser in östlicher Richtung folgend bis zur Baumstraße, dieser nach Norden folgend bis zum Oldenburger Weg. Entlang diesem in östlicher Richtung bis Hülsberger Straße, von dort ca. 230 m nach Norden, dann in nordöstlicher Richtung parallel zur Kartz-von-Kameke-Allee über Kartzfehner Weg bis zum Feldweg, der von der Hauptstraße 75 kommend in nordwestlicher Richtung verläuft. Diesem Weg ca. 430 m weiter nach Nordwesten folgend bis zum Graben/Wasserzug. Diesem in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Lutzweg. Diesem in südöstlicher Richtung folgend bis zur Hauptstraße und dieser in nördöstlicher Richtung folgend bis zur Kreisgrenze und entlang dieser nach Süden zum Ausgangspunkt am Mühlenweg

24.1.2017 až 1.2.2017

NORDRHEIN-WESTFALEN

Landkreis Minden-Lübecke

Ausgehend von der Grenze zum Landkreis Diepholz auf der Kreisstraße 76 in südlicher Richtung zur „Haldemer Straße“ (L 766). Dieser in östlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Westernort“. Entlang der Straße „Westernort“ bis zur westlich abzweigenden Straße „Lieftucht“. Dieser Richtung Westen folgend, übergehend in die Straße „Zur Bohmhake“ bis zur „Drohner Straße“ (Kreisstraße 75). Dieser in nördlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Vor den Höfen“. Von dort „Vor den Höfen“ in westlicher Richtung folgend und daran anschließend entlang der Straße „Im Ort“ ebenfalls in Richtung Westen bis zur Einmündung „Kämpenweg“. Diesem in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung „In den Wiesen“ an der Landkreisgrenze Osnabrück (Verlängerung in westlicher Richtung ausgehend von der Kreuzung „Königstannenweg“ / „Kämpenweg“).

15.1.2017

Kreis Soest

Ab Kreisgrenze (südlich der Böbbinger Heide) der Lippe folgend in östlicher Richtung bis Brücke Hagedornsweg, Hagedornsweg in südlicher Richtung bis Hellinghäuser Weg, Hellinghäuser Weg in östlicher Richtung bis Udener Straße, Udener Straße in östlicher Richtung bis Stirper Straße, Stirper Straße bis Weingarten, Weingarten bis Erwitter Straße, Erwitter Straße in südlicher Richtung bis Am Schwibbogen, Am Schwibbogen bis Bökenförder Straße, Bökenförder Straße bis Rüthener Straße, Rüthener Straße bis Puisterweg (Bökenförde), Puisterweg bis K50, K50 bis Mittelhäuser Weg, Mittelhäuser Weg bis Doktorpfad, Doktorpfad/L878 in südlicher Richtung bis Geseker Straße, Geseker Straße bis Antoniusstraße, Antoniusstraße bis Luziastraße, Luziastraße bis Tünsberg/L536, L536 in südlicher Richtung bis Kellinghauser Straße, Kellinghauser Straße bis Magdalenenstraße, Magdalenenstraße bis Auf den Höfen, Auf den Höfen 800 m in westlicher Richtung bis Feldweg, Feldweg in südlicher Richtung bis K8, K8 in westlicher Richtung bis Scheunenweg, Scheunenweg bis Meister Weg, Meister Weg bis L735, L735 bis Haarweg, Haarweg bis Bültenweg, Bültenweg bis Milchstraße, Milchstraße bis Drewer Straße, Drewer Straße bis K76, K76 bis Drewerweg, Drewerweg bis Bahnhofstraße, Bahnhofstraße bis B55, B55 bis Silbkestraße, Silbkesraße in westlicher Richtung dem Waldweg folgend bis Romeckeweg, Romeckeweg in nordwestlicher Richtung bis St. Georg Straße, St. Georg Straße bis Hammerbergstraße, Hammerbegstraße bis Püsterberg, Püsterberg 300 m folgend bis Abzweigung Wisor, Feldweg in nördlicher Richtung folgend bis Wisor, Wisor in westlicher Richtung bis Viktor-Röper-Straße, Viktor-Röper-Straße in nördlicher Richtung bis B516, B516/Möhnestraße in westlicher Richtung bis Möhnestraße/K8, K8 bis Hambuchweg, Hambuchweg bis Syringer Straße, Syringer Straße in nördlicher Richtung bis Frankenufer, Frankenufer bis Wameler Berg, Wameler Berg bis Hermann-Kätelhön-Straße, Hermann-Kätelhön-Straße/K35 bis B516, B516 in westlicher Richtung bis Abfahrt Höhe L 857, Abfahrt B516/Auf der Alm in nördlicher Richtung bis Teigelhof, Teigelhof 300 m in westlicher Richtung bis Feldweg, Feldweg in nördlicher Richtung bis Kreesweg, Kreesweg in westlicher Richtung bis Landwehr, Landwehr bis Bördenstraße, Bördenstraße in östlicher Richtung bis Niederbergheimer Straße, Niederbergheimer Straße in nördlicher Richtung bis zur Schledde, der Schledde in nördlicher Richtung folgend bis Opmünder Weg, Opmünder Weg in östlicher Richtung bis B475, B475 in nördlicher Richtung bis Weslarner Weg/Soester Straße, Soester Straße in östlicher Richtung bis Schleddestraße, Schleddestraße bis Thöningser Straße, Thöningser Straße in nördlicher Richtung bis Pöppeler Weg, Pöppeler Weg bis Hüttinghauser Weg, Hüttinghauser Weg in nördlicher Richtung bis Brockhauser Straße, Brockhauser Straße in östlicher Richtung bis Am Rott, Am Rott in nördlicher Richtung bis Humbrechting, Humbrechting 1 km in östlicher Richtung bis Feldweg (Höhe Schoneberg), Feldweg in nördlicher Richtung bis Schoneberger Straße, Schoneberger Straße in östlicher Richtung bis Dorstraße, Dorfstraße bis Sunderweg, Sunderweg in nördlicher Richtung bis Postweg, Postweg in östlicher Richtung bis Gemeindegrenze, Gemeindegrenze in nördlicher Richtung bis Kreisgrenze, Kreisgrenze in östlicher Richtung folgend bis Kreisgrenze (südlich der Böbbinger Heide) Breienweg

17.1.2017

Landkreis Soest

Breienweg (Schmerlecke) in nördlicher Richtung bis Aahweg, Aahweg bis K49, K49 in östlicher Richtung bis Hahnebrink, Hahnebrink bis Soester Straße, Soester Straße in östlicher Richtung bis B55, B55 in südlicher Richtung bis zur Brücke am Völlinghauser Weg, Völlinghauser Weg in östlicher Richtung bis Bahnhofstraße, Bahnhofstraße in südlicher Richtung bis Höhe A44, den Eisenbahngleisen folgend in südlicher Richtung bis Mellricher Straße (Anröchte), Mellricher Straße in westlicher Richtung bis Anröchter Straße/K23, K23/Anröchter Straße bis Mittelstraße, Mittelstraße bis Schützenstraße, Schützenstraße in westlicher Richtung bis Dorfstraße, Dorfstraße bis Soestweg, Soestweg in westlicher Richtung bis Zum Kirchenholz, Zum Kirchenholz in nördlicher Richtung bis Soester Straße, Soester Straße/L747 in westlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze/Neuengeseker Warte, Gemeindegrenze von Anröchte in nördlicher Richtung bis Gemeindegrenze Erwitte, Gemeindegrenze Erwitte in nord-westlicher Richtung bis Seringhauser Straße, Seringhauser Straße 100 m in östlicher Richtung bis Feldweg, Feldweg in nördlicher Richtung bis Soester Straße, Soester Straße in östlicher Richtung bis Breienweg (Schmerlecke)

9.1.2017 až 17.1.2017

Landkreis Gütersloh

Im Norden:

Schloß Holte-Stukenbrock: Grenzverlauf zur Stadt Bielefeld Alte Paderborner Landstraße/Ebbinghausweg; östliche Richtung Sender Straße/Landerdamm bis Kreisverkehr; südliche Richtung Dechant-Brill-Straße, östliche Richtung auf Holter Straße, südliche Richtung auf Kaunitzer Straße; süd-/östliche Richtung Alte Poststraße bis Rieger Straße/Kreisgrenze

Im Osten:

Kreisgrenze zu Paderborn

Im Süden:

Rietberg-Mastholte, Kreisgrenze westliche Richtung Haselhorststraße; nördliche Richtung Rietberger Straße, nord-/westliche Richtung Fährenkamp, westliche Richtung An der Graft; nördliche Richtung Langenberger Straße, nördliche Richtung Graswinkel, nördliche Richtung Bokeler Straße, westliche Richtung Batenhorster Straße bis Bokel-Mastholter Hauptkanal; nördliche Richtung Röckinghausen/Ems bis B 55 Rheda-Wiedenbrück

Im Westen:

Rheda-Wiedenbrück östliche Richtung Rietberger Straße/B64; nord-/östliche Richtung Am Postdamm, nördliche Richtung Kapellenstraße, östliche Richtung Varenseller Straße, nord-/östliche Richtung Brockstraße bis Gütersloh nördliche Richtung Brockweg; nord-/östliche Richtung Stadtring Kattenstroth /Stadtring Sundern; über Verler Straße östliche Richtung Sundernstraße; nördliche Richtung Spexarder Straße; nord-/östliche Richtung Avenwedder Straße über Isselhorster Straße; östliche Richtung Luise-Hensel-Straße; nördliche Richtung Paderborner Straße; östliche Richtung Überlandleitung/Im Brock bis Kreisgrenze

20.1.2017

Landkreis Gütersloh

Im Norden:

Verl: Kreuzung Schillingweg/Reckerdamm; östliche Richtung Frickenweg bis Österwieher Straße südliche Richtung Bornholter Straße; nord-/östliche Richtung bis Marienstraße

Im Osten:

Marienstraße süd-/östliche Richtung bis Verl/Kaunitz Alter Postweg, westliche Richtung auf Fürstenstraße, südliche Richtung auf Delbrücker Straße bis Kreisgrenze und entlang der Kreisgrenze

Im Süden:

Rietberg/Westerwiehe: Kreisgrenze Entenweg nord-/östliche Richtung Im Thüle, nördliche Richtung Im Plumpe

Im Westen:

Im Plumpe nördliche Richtung Westerwieher Straße, westliche Richtung Zum Sporkfeld, nördliche Richtung Neuenkirchener Straße, nord-/westliche Richtung Lange Straße, nördliche Richtung Langer Schemm bis auf Reckerdamm

11.1.2017 až 20.1.2017

Landkreis Wesel

Im Osten und Süden:

Hamminkeln: „Brunnenfeld“ in Hamminkeln- Lankern ab Kreisgrenze zum Kreis Borken nach Süden bis „Liederner Straße“; „Liederner Straße“ nach Südwesten und Süden bis „Loikumer Straße“; „Loikumer Straße“ nach Westen bis zur Isselbrücke; Verlauf der Issel nach Süden bis zur Isselbrücke an der „Hauptstraße“ in Hamminkeln- Ringenberg; „Hauptstraße“ und im weiteren Verlauf „Weststraße“ bis zur „Mehrhooger Straße“; „Mehrhooger Straße“ nach Osten bis „Roßmühle“; „Roßmühle“ und im weiteren Verlauf „Diersfordter Straße“ nach Süden bis zur L 480; dem Verlauf der L 480 nach Südwesten folgend (in Hamminkeln: „Diersfordter Straße“, in Wesel: „Bislicher Wald“, „Mühlenfeldstraße“, „Dorfstraße“, „Auf der Laak“) bis zum rechtsrheinischen Anleger der Rheinfähre Bislich- Xanten; Xanten: linksrheinischer Anlieger der Rheinfähre Bislich- Xanten; „Gelderner Straße“ bis zur B 57; B 57 nach Nordwesten bis zur Kreuzung mit der „Willicher Straße“; „Willicher Straße“ nach Südwesten bis „Düsterfeld“; „Düsterfeld“ bis „Dongweg“; „Dongweg“ bis zur „Labbecker Straße“; nach Westen entlang der Kreisgrenze an der „Labbecker Straße“ und im weiteren Verlauf dem Staatsforst Xanten bis zum „Korte- Veens- Weg“.

Im Westen und Nordwesten:

Das Beobachtungsgebiet des Kreises Wesel grenzt an die entsprechenden Gebiete in den Kreisen Kleve und Borken an

27.1.2017

Landkreis Borken

Kreis- / Landesgrenze Isselburg einschließlich Ortsteil Anholt weiter in östlicher Richtung zum Ortsteil Suderwick bis zur Straße Hahnenpatt, weiter in östlicher Richtung bis zur L 606 (Dinxperloer Straße), weiter in Richtung Spork bis zur Kreuzung L604 (Sporker Ringstr. / Liede-ner Ringstr.), weiter in südlicher Richtung bis zur Kreuzung L 505 (Werther Str.), weiter in östli-cher Richtung (Bocholt) bis zur Kreuzung Pannemannstr. / Thonhausenstr., dort Pannemannstr. in südlicher Richtung bis zum Abzweig Vennweg, weiter Vennweg in östlicher Richtung bis Kreuzung Loikumer Weg, Loikumer Weg weiter in südliche Richtung bis zur Kreisgrenze, Kreis-grenze in südlicher, dann westlicher, dann nördlicher Richtung bis zum Ausgangpunkt Kreis- / Landesgrenze Isselburg

27.1.2017

Landkreis Kleve

Süden:

Südwestliche Kreisgrenze WES/KLE Marienbaum/Kalkar Kehrum – Korte-Veen – westlich folgen bis Spierheide – dort westlich folge bis Spierhof – diesen passiere – westlich abbiegen- weiter Spierheide bis Kreuzung St.-Hubertus-Str. – dort nördlich abbiegen auf Bruchweg – L 174 = Uedemer Str. queren – Bruchweg weiter nördlich folgen bis B 67 = Xantener Str. – dieser nordwestlich folgen – bis Kreisverkehr – diesen auf L 41 = Rheinstr. nordöstlich verlassen – bis Kreuzung Honselaerstr./Spickstr.

Westen:

Kreuzung Honselaerstr./Spickstr. nordwestlich auf Honselaerer Str. abbiegen – dieser folgen bis Kreisverkehr – diesen nordwestlich an der B 67 = Klever Str. verlassen – B 57 nordwestlich folgen bis Schafweg/Hammelweg – bis Tillerfeld folge – dort westlich abbiegen – Tillerfeld folgen bis Kreisverkehr – diesen an L 18 = Am Bolk nordöstlich verlassen – Am Bolk folgen – Kalkar Wissel – – im weiteren Verlauf L 18 = Dorfstr. folgen bis Prostawardweg – dort nordwestlich abbiegen auf Prostawardweg – diesem nördlich folgen – im weiteren Verlauf Emmericher Str. folgen bis Schleuferskath – dort nordöstlich abbiegen bis Weienweg – diesem östlich folgen – nördlich abbiegen Richtung Bromenhof – Weidenweg folgen – östlich abbiegen Richtung Elendshof – dabei L 8 0 Rheinuferstr. Queren, Banndeich queren – Rhein bis Kilometer 847,5 queren –

Norden:

andere Rheinseite Emmerich – Dornicker Str. nordöstlich folgen bis Dreikönigestr. – nördlich auf Hauptstra. – dort östlich Hauptstr. Folgen – nördlich bis Pionierstr. – Pionierstr. Nördlich folgen – B 8 = Reeser Str. queren – Bahnweg queren bis Grüne Str. – nordöstlich folgen bis Fuldaweg – diesem nördlich folgen bis Riethstege – dort östlich Riethstege folgen bis Das Krusensträßchen – dort nördlich folgen – A 3 queren- Naturschutzgebiet queren bis Grenze KLE – NL De Schriek – Schriekseweg

19.1.2017 až 27.1.2017

Členský stát: Francie

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES

Les communes suivantes dans le département de l'AVEYRON

CASTELMARY

LA SALVETAT-PEYRALES

TAYRAC

15.1.2017 až 21.1.2017

CABANES

CRESPIN

LESCURE-JAOUL

NAJAC

NAUCELLE

PRADINAS

RIEUPEYROUX

SAINT-ANDRE-DE-NAJAC

SAUVETERRE-DE-ROUERGUE

TAURIAC-DE-NAUCELLE

21.1.2017

Les communes suivantes dans le département des DEUX-SEVRES

AUGE

FORS

LA CHAPELLE-BATON

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC

22.1.2017 až 28.1.2017

AIFFRES

AZAY-LE-BRULE

BEAUVOIR-SUR-NIORT

BESSINES

BRULAIN

CHAMPDENIERS-SAINT-DENIS

CHAURAY

CHERVEUX

CLAVE

COURS

ECHIRE

FRANCOIS

FRONTENAY-ROHAN-ROHAN

GERMOND-ROUVRE

GRANZAY-GRIPT

JUSCORPS

LA BOISSIERE-EN-GATINE

LA CRECHE

LA FOYE-MONJAULT

LES FOSSES

LES GROSEILLERS

MARIGNY

MAZIERES-EN-GATINE

MOUGON

NIORT

PAMPLIE

PRAHECQ

SAINTE-BLANDINE

SAINTE-OUENNE

SAINT-GELAIS

SAINT-GEORGES-DE-NOISNE

SAINT-LIN

SAINT-MARC-LA-LANDE

SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE

SAINT-PARDOUX

SAINT-ROMANS-DES-CHAMPS

SAINT-SYMPHORIEN

SAIVRES

SURIN

VERRUYES

VOUILLE

28.1.2017

Les communes suivantes dans le département du GERS

AIGNAN

AURENSAN

AVERON-BERGELLE

BARCELONNE-DU-GERS

BARCUGNAN

BARS

BERNEDE

BETOUS

BETPLAN

BOURROUILLAN

BOUZON-GELLENAVE

CAMPAGNE-D'ARMAGNAC

CASTELNAVET

CASTEX-D'ARMAGNAC

CASTILLON-DEBATS

CAUPENNE-D'ARMAGNAC

CAZAUX-VILLECOMTAL

CLERMONT-POUYGUILLES

CORNEILLAN

COULOUME-MONDEBAT

CRAVENCERES

CUELAS

DUFFORT

EAUZE

ESPAS

ESTANG

ESTIPOUY

FUSTEROUAU

GAZAX-ET-BACCARISSE

GEE-RIVIERE

IZOTGES

LAAS

LANNUX

LASSERADE

LAUJUZAN

LE BROUILH-MONBERT

LOUBERSAN

LOUSLITGES

LOUSSOUS-DEBAT

LUPIAC

MANAS-BASTANOUS

MANCIET

MARCIAC

MARGOUET-MEYMES

MARSEILLAN

MAULEON-D'ARMAGNAC

MAUPAS

MIRANNES

MONGUILHEM

MONLEZUN

MONLEZUN-D'ARMAGNAC

MONPARDIAC

MONTAUT

MONT-DE-MARRAST

MONTESQUIOU

MORMES

NOGARO

PALLANNE

PERCHEDE

PEYRUSSE-GRANDE

PEYRUSSE-VIEILLE

PONSAN-SOUBIRAN

POUYDRAGUIN

POUYLEBON

PROJAN

REANS

RICOURT

RIGUEPEU

RISCLE

SABAZAN

SAINT-ARAILLES

SAINT-CHRISTAUD

SAINTE-AURENCE-CAZAUX

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SAINTE-DODE

SAINT-JUSTIN

SAINT-MEDARD

SAINT-MICHEL

SAINT-OST

SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES

SALLES-D'ARMAGNAC

SARRAGACHIES

SAUVIAC

SEAILLES

SEGOS

SEMBOUES

TERMES-D'ARMAGNAC

TILLAC

TOUJOUSE

TOURDUN

VIOZAN

5.2.2017 až 11.2.2017

ARBLADE-LE-BAS

ARBLADE-LE-HAUT

ARMENTIEUX

ARMOUS-ET-CAU

ARROUEDE

AUJAN-MOURNEDE

AUX-AUSSAT

AYZIEU

BARRAN

BASCOUS

BASSOUES

BAZIAN

BAZUGUES

BEAUMARCHES

BECCAS

BELLOC-SAINT-CLAMENS

BELMONT

BERDOUES

BIRAN

BLOUSSON-SERIAN

CAILLAVET

CALLIAN

CASTELNAU-D'ANGLES

CAZAUBON

CAZAUX-D'ANGLES

CHELAN

COURTIES

DURBAN

ESCLASSAN-LABASTIDE

HAGET

JUILLAC

LABARTHE

LABARTHETE

LABEJAN

LADEVEZE-RIVIERE

LAGARDE-HACHAN

LAGUIAN-MAZOUS

LAMAZERE

LANNEMAIGNAN

LANNE-SOUBIRAN

LAVERAET

LE HOUGA

LELIN-LAPUJOLLE

LIAS-D'ARMAGNAC

L'ISLE-DE-NOE

LOUBEDAT

LOURTIES-MONBRUN

LUPPE-VIOLLES

MAGNAN

MARGUESTAU

MASCARAS

MASSEUBE

MIELAN

MIRAMONT-D'ASTARAC

MIRANDE

MONCASSIN

MONCLAR-SUR-LOSSE

MONLAUR-BERNET

MONT-D'ASTARAC

MOUCHES

ORDAN-LARROQUE

ORNEZAN

PANASSAC

PANJAS

PONSAMPERE

PRENERON

ROQUEBRUNE

SADEILLAN

SAINT-ARROMAN

SAINT-ELIX-THEUX

SAINT-GERME

SAINT-JEAN-POUTGE

SAINT-MARTIN

SAINT-MAUR

SAINT-MONT

SAMARAN

SARRAGUZAN

SCIEURAC-ET-FLOURES

SEISSAN

SION

TRONCENS

TUDELLE

VERGOIGNAN

VERLUS

VIELLA

VILLECOMTAL-SUR-ARROS

11.2.2017

MANSEMPUY

SAINT-ANTONIN

SEREMPUY

15.1.2017 až 21.1.2017

BEAUMONT

LAURAET

MOUCHAN

10.1.2017 až 21.1.2017

ANSAN

AUGNAX

BAJONNETTE

BERAUT

BIVES

BLANQUEFORT

CASSAIGNE

CONDOM

COURRENSAN

CRASTES

ESTRAMIAC

FOURCES

GONDRIN

HOMPS

LABRIHE

LAGARDERE

LAGRAULET-DU-GERS

LAREE

LARRESSINGLE

LARROQUE-SUR-L'OSSE

MAIGNAUT-TAUZIA

MANSENCOME

MARAVAT

MAUVEZIN

MONCLAR

MONFORT

MONTREAL

PUYCASQUIER

ROQUES

SAINT-BRES

SAINTE-GEMME

SAINTE-MARIE

SAINT-GEORGES

SAINT-ORENS

SAINT-SAUVY

SARRANT

SOLOMIAC

TAYBOSC

TOUGET

TOURRENQUETS

VALENCE-SUR-BAISE

21.1.2017

CASTEX

CAUMONT

ESTAMPES

IDRAC-RESPAILLES

MAULICHERES

SAINT-GRIEDE

SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

SORBETS

TARSAC

URGOSSE

28.1.2017

BRETAGNE-D'ARMAGNAC

CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE

CAZENEUVE

DEMU

LANNEPAX

NOULENS

RAMOUZENS

3.2.2017

Les communes suivantes dans le département des HAUTES-PYRENEES

FONTRAILLES

GUIZERIX

LARROQUE

PUNTOUS

SADOURNIN

5.2.2017 až 11.2.2017

ANSOST

ARIES-ESPENAN

AURIEBAT

BARBACHEN

BARTHE

BETPOUY

BUZON

CAMPUZAN

CASTELNAU-MAGNOAC

CAUBOUS

CIZOS

DEVEZE

HACHAN

LAFITOLE

LALANNE-TRIE

LAPEYRE

LIBAROS

LUSTAR

MONFAUCON

ORGAN

PEYRET-SAINT-ANDRE

PUYDARRIEUX

SABARROS

SARIAC-MAGNOAC

SAUVETERRE

SENTOUS

TOURNOUS-DARRE

TOURNOUS-DEVANT

TRIE-SUR-BAISE

VIDOU

VIEUZOS

VILLEMBITS

11.2.2017

AZEREIX

JUILLAN

LAMARQUE-PONTACQ

LANNE

LOUEY

ODOS

OSSUN

TARBES

22.1.2017

IBOS

OROIX

SERON

22.1.2017 až 28.1.2017

ANDREST

ANTIN

BERNADETS-DEBAT

BORDERES-SUR-L'ECHEZ

ESCAUNETS

ESTAMPURES

GARDERES

GAYAN

LAGARDE

LUBRET-SAINT-LUC

LUBY-BETMONT

LUQUET

MAZEROLLES

OURSBELILLE

PINTAC

SAINT-LEZER

SANOUS

SIARROUY

TALAZAC

TARASTEIX

VILLENAVE-PRES-BEARN

28.1.2017

Les communes suivantes dans le département des LANDES

AIRE-SUR-L'ADOUR

BAHUS-SOUBIRAN

BOURDALAT

BUANES

CAZERES-SUR-L'ADOUR

CLASSUN

DUHORT-BACHEN

EUGENIE-LES-BAINS

FARGUES

HONTANX

LATRILLE

LE VIGNAU

LUSSAGNET

MAURIES

MIRAMONT-SENSACQ

MONTEGUT

PERQUIE

RENUNG

SAINT-AGNET

SAINT-LOUBOUER

SARRON

SORBETS

VIELLE-TURSAN

5.2.2017 až 11.2.2017

ARBOUCAVE

ARTHEZ-D'ARMAGNAC

AUBAGNAN

BATS

BORDERES-ET-LAMENSANS

CASTANDET

CASTELNAU-TURSAN

CLEDES

COUDURES

EYRES-MONCUBE

GEAUNE

GRENADE-SUR-L'ADOUR

LACAJUNTE

LARRIVIERE-SAINT-SAVIN

LAURET

MAURRIN

MONTGAILLARD

MONTSOUE

PARLEBOSCQ

PAYROS-CAZAUTETS

PECORADE

PIMBO

PUYOL-CAZALET

SAINTE-COLOMBE

SAINT-GEIN

SAMADET

SARRAZIET

SERRES-GASTON

URGONS

11.2.2017

LAGRANGE

MAUVEZIN-D'ARMAGNAC

21.1.2017

LABASTIDE-D'ARMAGNAC

LE FRECHE

PUJO-LE-PLAN

VILLENEUVE-DE-MARSAN

28.1.2017

Les communes suivantes dans le département du LOT-ET-GARONNE

MONBAHUS

MONVIEL

SEGALAS

VILLEBRAMAR

15.1.2017 až 21.1.2017

ARMILLAC

BEAUGAS

BOURGOUGNAGUE

BRUGNAC

CANCON

CASSENEUIL

CASTILLONNES

COULX

DOUZAINS

LABRETONIE

LAPERCHE

LAUZUN

LAVERGNE

LOUGRATTE

MONCLAR

MONTASTRUC

MONTAURIOL

MONTIGNAC-DE-LAUZUN

MOULINET

PINEL-HAUTERIVE

SAINT-BARTHELEMY-D'AGENAIS

SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN

SAINT-MAURICE-DE-LESTAPEL

SAINT-PASTOUR

SERIGNAC-PEBOUDOU

TOMBEBOEUF

TOURTRES

VERTEUIL-D'AGENAIS

21.1.2017

Les communes suivantes dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES

GARLIN

5.2.2017 až 11.2.2017

BALIRACQ-MAUMUSSON

BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE

CASTETPUGON

COUBLUCQ

DIUSSE

MASCARAAS-HARON

MONCLA

PORTET

POURSIUGUES-BOUCOUE

RIBARROUY

TADOUSSE-USSAU

TARON-SADIRAC-VIELLENAVE

11.2.2017

BARZUN

GOMER

HOURS

LIVRON

LUCGARIER

15.1.2017 až 21.1.2017

ANDOINS

ANGAIS

ARTIGUELOUTAN

BAUDREIX

BENEJACQ

BEUSTE

BOEIL-BEZING

BORDERES

BORDES

COARRAZE

ESPECHEDE

LABATMALE

LAGOS

LIMENDOUS

MIREPEIX

NOUSTY

PONTACQ

SAINT-VINCENT

SOUMOULOU

21.1.2017

AAST

ESPOEY

GER

PONSON-DEBAT-POUTS

PONSON-DESSUS

22.1.2017 až 28.1.2017

ARRIEN

BALEIX

BEDEILLE

BENTAYOU-SEREE

CASTEIDE-DOAT

ESLOURENTIES-DABAN

LAMAYOU

LESPOURCY

LOMBIA

LOURENTIES

MAURE

MOMY

MONTANER

PONTIACQ-VIELLEPINTE

SAUBOLE

SEDZE-MAUBECQ

SEDZERE

UROST

28.1.2017

Les communes suivantes dans le département du TARN

ALMAYRAC

BOURNAZEL

CARMAUX

COMBEFA

CORDES-SUR-CIEL

LABASTIDE-GABAUSSE

LACAPELLE-SEGALAR

LAPARROUQUIAL

LE SEGUR

MONESTIES

MOUZIEYS-PANENS

SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX

SAINTE-GEMME

SAINT-MARCEL-CAMPES

SAINT-MARTIN-LAGUEPIE

SALLES

TREVIEN

VIRAC

15.1.2017 až 21.1.2017

AMARENS

BLAYE-LES-MINES

CAGNAC-LES-MINES

CASTANET

DONNAZAC

FRAUSSEILLES

ITZAC

JOUQUEVIEL

LABARTHE-BLEYS

LE GARRIC

LE RIOLS

LES CABANNES

LIVERS-CAZELLES

LOUBERS

MAILHOC

MARNAVES

MILHARS

MILHAVET

MIRANDOL-BOURGNOUNAC

MONTIRAT

MONTROSIER

MOULARES

NOAILLES

PAMPELONNE

ROSIERES

ROUSSAYROLLES

SAINT-CHRISTOPHE

SAINTE-CROIX

SAINT-JEAN-DE-MARCEL

SOUEL

TAIX

TANUS

TONNAC

VALDERIES

VILLENEUVE-SUR-VERE

VINDRAC-ALAYRAC

21.1.2017

Les communes suivantes dans le département du TARN-ET-GARONNE

LAGUEPIE

15.1.2017 až 21.1.2017

MAUBEC

VAREN

VERFEIL

21.1.2017“

b)

mezi položky pro Francii a Maďarsko se vkládá nová položka pro Chorvatsko, která zní:

„Členský stát: Chorvatsko

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES

Područje dijelova općine Ferdinandovac naselje Brodić u Koprivničko- križevačkoj županiji te općine Podravske Sesvete naselje Podravske Sesvete, općine Pitomača naselja Pitomača, Križnica, Starogradački Marof i Stari Gradac, općina Špišić Bukovica naselja Okrugljača, Bušetina i Rogovac, općina Lukač naselja Gornje Bazje, Katinka, Turanovac, Terezino polje i Zrinj Lukački u Virovitičko- podravskoj županiji koji se nalaze izvan područja definiranog kao zaraženo područje te na području u obliku kruga radijusa deset kilometara sa središtem na GPS koordinatama N45,9796; E17,3669

29.1.2017

Dio općine Pitomača, naselja Križnica u Virovitičko- podravskoj županiji koji se nalazi na području u obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama N45,9796; E17,3669

21.1.2017 až 29.1.2017“

c)

položky pro Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko a Polsko se nahrazují tímto:

„Členský stát: Maďarsko

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES

Az alábbi utak által behatárolt terület: Az 52-es út az M5-52-es kecskeméti csomópontjától nyugat felé az 52-es út az 5301-es becsatlakozásáig. Innen délnyugat felé 5301-es az 5309-es út becsatlakozásáig. Innen dél felé Kiskunhalasig. Kiskunhalastól kelet felé az 5408-as úton Bács-Kiskun és Csongrád megye határáig. Innen a megyehatárt követve északkeletre majd északra a 44-es útig. A 44-es úton nyugatra az 52-M5 csatlakozási kiindulás pontig, valamint Csongrád megye Mórahalom és Kistelek járásainak a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46,458679 és az E19,873816; és az N46,415988 és az E19,868078; és az N46,4734 és az E20,1634, valamint a N46,540227, és az E19,816115, és az valamint az

N46,469738 és az E19,8422, és az

N46,474649 és az E19,866126, és az

N46,406722 és az E19,864139, és az

N46,411634 és az E19,883893, és az

N46,630573 és az E19,536706, és az

N46,628228 és az E19,548682, és az

N46,63177 és az E19,603322, és az

N46,626579 és az E19,652752, és az

N46,568135 és az E19,629595, és az

N46,593654 és az E19,64934, és az

N46,567552 és az E19,679839, és az

N46,569787 és az E19,692051, és az

N46,544216 és az E19,717363, és az

N46,516493 és az E19,760571, és az

N46,555731 és az E19,786764, és az

N46,5381 és az E19,8205, és az

N46,5411 és az E19,8313, és az

N 46,584928 és az E19,675551, és az

N46,533851 és az E 19,811515, és az

N46,47774167 és az E19,86573056, és az

N46,484255 és az E19,792816, és az

N46,615774 és az E19,51889, és az

N46,56963889 és az E19,62801111, és az

N46.55130833 és az E19.67718611, és az

N46.580685 és az E19.591378, és az N46.580685 és az E19.591378, és az N46.674795 és az E19.501413, és az N46.672415 és az E19.497671, és az N46.52703 és az E19.75514, és az N46.623383 és az E19.435333, és az N46.55115 és az E19.67295, és az N46.533444 és az E19.868219, és az N46.523853 és az E19.885318, és az N46.535252 és az E19.808912, és az N46.59707 és az E19.45574, és az N46.65772 és az E19.525666, és az N46.593111 és az E19.492923, és az N46.639516 és az E19.542554, és az N46.594811 és az E19.803715, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.57636389 és az E19.58059444 és az N46.676398 és az E19.505054, és az N46.38947 és az E19.858711, és az N46.58072 és az E19.74044, és az N46.6109778 és az E19.88599722, és az N46.674375, és az E19.496807, és ez N46.675336, és az E19.498997 és az N46.665379 és az E19.489808 és az N46.496419 és az E19.911004, és az N46.620021 és az E19.552464, és az N46.3869556, és az E19.77618056, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.551986 és az E19.79999 és az N46.46118056 és az E19.71168333, és az N46.48898611 és az E19.88049444, és az N46.53697222, és az E19.68341111, és az N46.591604, és az E19.49531, és az N46.5171417 és az E19.67016111, és az N46.5158, és az E19.67768889, és az N46.52391944 és az E19.68843889 és az N46.53138889 és az E19.62005556, és az N46.4061972 és az E19.73322778, és az N46.52827778 és az E19.64308333, és az N46.533121 és az E19.518341, és az N46.574084 és az E19.740144, és az N46.553554 és az E19.75765, és az N46.657184 és az E19.531355, és az N46.5618333 és az E19.76470278, és az N46.516606 és az E19.886638, és az N46.551673 és az E19.491094, és az N46.551723 és az N19.779836, és az N46.603375, és az E19.90755278, és az N46.547736, és az E19.535668, és az N46.544789 és az E19.516968, és az N46.550743 és az E19.496889, és az N46.382844 és az E19.86408, és az N46.57903611 és az E19.72372222, és az N46.590227, É19.710753, és az N46.521458 és az E19.642231, és az N46.579435 és E19.464347, és az N46.616864 és az E19.548472, és az N46.50325556 és az E19.64926389, és az N46.518133 és az E19.6784, és az

N46.557763 és az E19.901849 és az N46.484193 és az E19.69385, és az N46.52626111 és az E19.64352778 és az N46.500159 és az E19.655886 és az N46,5957889 és az E 19,87722778 és az

N46.589767 és az E19.753633 és az N46,5886056 és az E19,88189167 és az

N46.558306 és az E19.465675 és az N46.569808 és az E19.437804 és az

N46.4271417 és az E19.8205528 és az

N46.445379 és az E19.649848 és az N46.5264361 és az E19.63094722 és az

N46.5185167 és az E19.664775 és az

N46.5247472 és az E19.63145833 és az

N46.514667 és az E19.629611 és az

N46.65375 és az E19.53113 és az

N46.6007389 és az E19.5426556 és az

N46.5916083 és az E19.5920389 és az

N46.59794444 és az E19.46591667 és az

N46.543419 és az E19.866035 és az

N46.6204 és az E19.8007, és az

N46.402 és az E19.73983333, N46.5321778 és az E19.67289444, N46.544109, E19.688508, N46.559392, E19.768362, N46.603106, E19.782067, N46.539064, E19.419259; N46.682422 és az E19.638406, az N46.685278 és az E19.64, valamint az N46.689837 és az E19.674396; N46.342763 és az E19.886990, és az N46,3632 és az E19,8754, és az N46.362391 és az E19.889445, valamint az N46.342783 és az E19.802446; N46.544052 és az E19.968252, az N46.485451 és az E20.027345, és az N46.552536 és az

E19.970554, és az N46.475176 és az E20.000298, és az N46.339714 és az E19.808507, és az N46.304572, E:19,771922, és az N46.558306 és az

E19.465675, valamint az N46.422366 és az E19.759126

GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körön belül eső részei., továbbá Móricgát-Erdőszéplak, Forráskút, Üllés és Bordány település teljes belterülete, továbbá Tömörkény és Baks települések teljes közigazgatási területe, valamint Csanytelek település közigazgatási külterületének az Alsó-főcsatorna vonalától délre eső teljes területe

30.1.2017

Északon a Bugacot Móricgáttal összekötő 54105-ös úton haladva az 54102 és 54105 elágazástól 3km

Délnyugat felé haladva a Tázlárt Kiskunmajsával összekötő 5405-ös út felé, az 5405-ös úton Tázlártól 9 km-re a Kiskörösi/Kiskunmajsai Járások határától 0,8 km

Kelet felé haladva Szank belterület határától 0,5 km

Dél felé haladva a Szankot felől az 5405-ös út felé tartó út és az 5405-ös út elágazási pontja.

Dél felé haladva az 5402-es út felé Kiskunmajsa belterület határától 3,5 km az 5402-es út mentén távolodva Kiskunmajsától.

Délkeleti irányban az 5409-es út Kiskunmajsa belterület határától 5 km

Dél-Délkelet felé haladva az 5405-ös út felé az 5405-ös és az 5442-es út elágazásától nyugat felé 0,5 km

Déli irányba haladva a megyehatárig

A megyehatár mentén haladva délkelet, majd 3 km után észak felé az 54 11-es útig

A megyehatár 5411-es úttól 6 km -re lévő töréspontjától déli irányban 1,5 km

A megyehatár következő töréspontja előtt 0,4 km

A megyehatáron haladva északnyugat felé haladva 4km-t majd északkelet felé haladva az M5 autópályától 3 km

Nyugat felé haladva az 5405-ös úton Jászszentlászló belterület határától 1km

Dél felé haladva 1km, majd északnyugat felé haladva 1 km, majd észak felé haladva az 5405-ös útig

Az 5405-ös úton Móricgát felé haladva a következő töréspontig

Északkelet felé haladva 2 km, majd északnyugat felé haladva a kiindulópontig, továbbá Móricgát-Erdőszéplak, Forráskút, Üllés és Bordány település teljes belterülete, továbbá Tömörkény és Baks települések teljes közigazgatási területe, valamint Csanytelek település közigazgatási külterületének az Alsó-főcsatorna vonalától délre eső teljes területe valamint Csongrád és Bács-Kiskun megye az N46,458679 és az E19,873816; és az N46,415988 és az E19,868078; és az N46,4734 és az E20,1634, és az N46,540227, E19,816115 és az

N46,469738 és az E19,8422, és az

N46,474649 és az E19,866126, és az

N46,406722 és az E19,864139, és az

N46,411634 és az E19,883893, és az

N46,630573 és az E19,536706, és az

N46,628228 és az E19,548682, és az

N46,63177 és az E19,603322, és az

N46,626579 és az E19,652752, és az

N46,568135 és az E19,629595, és az

N46,593654 és az E19,64934, és az

N46,567552 és az E19,679839, és az

N46,569787 és az E19,692051, és az

N46,544216 és az E19,717363, és az

N46,516493 és az E19,760571, és az

N46,555731 és az E19,786764, és az

N46,5381 és az E19,8205, és az

N46,5411 és az E19,8313, és az

N 46,584928 és az E19,675551, és az

N46,533851 és az E 19,811515, és az

N46,47774167 és az E19,86573056, és az

N46,484255 és az E19,792816, és az

N46,615774 és az E19,51889, és az

N46,56963889 és az E19,62801111, és az

N46.55130833 és az E19.67718611, és az

N46.580685 és az E19.591378, és az N46.580685 és az E19.591378, és az N46.674795 és az E19.501413, és az N46.672415 és az E19.497671, és az N46.52703 és az E19.75514, és az N46.623383 és az E19.435333, és az N46.55115 és az E19.67295, és az N46.533444 és az E19.868219, és az N46.523853 és az E19.885318, és az N46.535252 és az E19.808912, és az N46.59707 és az E19.45574, és az N46.65772 és az E19.525666, és az N46.593111 és az E19.492923, és az N46.639516 és az E19.542554, és az N46.594811 és az E19.803715, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.57636389 és az E19.58059444 és az N46.676398 és az E19.505054, és az N46.38947 és az E19.858711, és az N46.58072 és az E19.74044, és az N46.6109778 és az E19.88599722, és az N46.674375, és az E19.496807, és ez N46.675336, és az E19.498997 és az N46.665379 és az E19.489808 és az N46.496419 és az E19.911004, és az N46.620021 és az E19.552464, és az N46.3869556, és az E19.77618056, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.551986 és az E19.79999 és az N46.46118056 és az E19.71168333, és az N46.48898611 és az E19.88049444, és az N46.53697222, és az E19.68341111, és az N46.591604, és az E19.49531, és az N46.5171417 és az E19.67016111, és az N46.5158, és az E19.67768889, és az N46.52391944 és az E19.68843889 és az N46.53138889 és az E19.62005556, és az N46.4061972 és az E19.73322778, és az N46.52827778 és az E19.64308333, és az N46.533121 és az E19.518341, és az N46.574084 és az E19.740144, és az N46.553554 és az E19.75765, és az N46.657184 és az E19.531355, és az N46.5618333 és az E19.76470278, és az N46.516606 és az E19.886638, és az N46.551673 és az E19.491094, és az N46.551723 és az N19.779836, és az N46.603375, és az E19.90755278, és az N46.547736, és az E19.535668, és az N46.544789 és az E19.516968, és az N46.550743 és az E19.496889, és az N46.382844 és az E19.86408, és az N46.57903611 és az E19.72372222, és az N46.590227, É19.710753, és az N46.521458 és az E19.642231, és az N46.579435 és E19.464347, és az N46.616864 és az E19.548472, és az N46.50325556 és az E19.64926389, és az N46.518133 és az E19.6784, és az

N46.557763 és az E19.901849 és az N46.484193 és az E19.69385, és az N46.52626111 és az E19.64352778 és az N46.500159 és az E19.655886 és az N46,5957889 és az E 19,87722778 és az

N46.589767 és az E19.753633 és az N46,5886056 és az E19,88189167 és az

N46.558306 és az E19.465675 és az N46.569808 és az E19.437804 és az N46.4271417 és az E19.8205528 és az N46.445379 és az E19.649848 és az N46.5264361 és az E19.63094722 és az N46.5185167 és az E19.664775 és az N46.5247472 és az E19.63145833 és az N46.514667 és az E19.629611 és az N46.65375 és az E19.53113 és az N46.6007389 és az E19.5426556 és az N46.5916083 és az E19.5920389 és az N46.59794444 és az E19.46591667 és az

N46.543419 és az E19.866035 és az N46.6204 és az E19.8007, és az

N46.402 és az E19.73983333, N46.5321778 és az E19.67289444, N46.544109, E19.688508, N46.559392, E19.768362, N46.603106, E19.782067, N46.539064, E19.419259, N46.447194,

E19.65843; N46.682422, E19.638406, az N46.685278, E19.64, N46.689837 és az E19.674396; N46.342763 és az E19.886990, és az N46,3632 és az E19,8754, és az N46.362391 és az E19.889445, N46.342783 és az E19.802446; N46.544052 és az E19.968252, és az N46.485451 és az E20.027345, N46.552536 és az

E19.970554, és az N46.475176 és az E20.000298, és az N46.339714 és az E19.808507, és az N46.304572, E:19,771922 és az N46.558306 és az

E19.465675, valamint az N46.422366 és az E19.759126

GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

21.1.2017 až 30.1.2017

Bács-Kiskun megye Kiskunhalasi és Jánoshalmai járásainak, valamint Csongrád megye Mórahalmi járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.268418 és az E19.573609, az N46.229847 és az E19.619350, az N46.241335 és az E19.555281, N46.244069 és az E19.555064, és az N46.287484 és az E19.563459; és az N46.224517,

E19.412833, valamint az N46.344569 és az E19.405611 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, kiegészítve Kiskunhalas közigazgatási területének az 5309-es út és az 53-as út által határolt részével, továbbá Balotaszállás település teljes belterülete, valamint az 53-as, az 5408-as és a Bács-Kiskun-Csongrád megye határa által határolt terület

28.1.2017

Bács-Kiskun megye Kiskunhalasi járásának az N46.268418 és az E19.573609, az N46.229847 és az E19.619350, az N46.241335 és az E19.555281, és az N46.244069 és az E19.555064 és az N46.287484, E19.563459, és az N46.224517 és az E19.412833, valamint az N46.344569 és az E19.405611 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Kelebia-Újfalu település teljes belterülete

20.1.2017 až 28.1.2017

Bács-Kiskun és Csongrád megye nyugati határától délre az 5-ös út, majd Kistelek és Balástya közigazgatási határa az 5-ös útig, majd délre az 5-ös úton az E68-as útig, majd nyugatra az E68-as az E57-es útig, majd az E75-ös a délre a Magyar-szerb határig, majd követve a határt nyugatra, majd a Bács-Kiskun-Csongrád megyehatárt északketre

9.1.2017

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kecskeméti járásának az N46.665317 és az E19.805388, az N46.794889 és az E19.817377, az N46.774805 és az E19.795087, valamint az N46.762825 és az E19.857375, N46,741042, E19,721741 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

6.1.2017 až 15.1.2017

Békés megye Sarkadi járásának, valamint Hajdú-Bihar megye Berettyóújfalui járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.951822 és az E21.603480, és az N46.965659 és az E21.604064, vaalmint az N46.95549 és az E21.586925 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei

15.1.2017

Békés megye Sarkadi járásának az N46.951822 és az E21.603480 és az N46.965659 és az E21.604064, vaalmint az N46.95549 és az E21.586925 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

6.1.2017 až 15.1.2017

Csongrád megye Szentesi, Csongrádi és Hódmezővásárhelyi járásának, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmártoni járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.682909 és az E20.33426, valamint az N46.619294 és az E20.390083; N46.652, E20.2082 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, továbbá Csongrád megye Kistelek és Szentes járásának teljes közigazgatási területe

26.1.2017

Csongrád megye Szentesi járásának az N46.682909 és az E20.33426, valamint az N46.619294 és az E20.390083; N46.652, E20.2082 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

18.1.2017 až 26.1.2017

Békés megye Orosházi, Mezőkovácsházi, Békéscsabai, Békési és Gyulai járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.599129 és az E21.02752, az N46.595641 és az E21.028533, az N46.54682222 és az E20.8927, N46.654794 és az E20.948188 valamint az N46.5884,

E20.9991 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, valamint az alábbiak által határolt terület: 44-es út- 445-ös út-4432-es út- 4434-es út-4428-as út—Munkácsy sor- 4418-as út – Békés-Csongrád megye határa – 4642-es út

23.1.2017

Békés megye Orosházi, Mezőkovácsházi és Békécsabai járásának az N46.599129 és az E21.02752, az N46.595641 és az E21.028533, az N46.54682222 és az E20.8927, valamint az N46.5884,

E20.9991 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Szabadkígyós és Medgyesbodzás-Gábortelep települések teljes belterülete

15.1.2017 až 23.1.2017

Békés megye Békéscsabai, Orosházi és Mezőkovácsházi járásának az N46.654794 és az E20.948188 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

2.1.2017 až 11.1.2017

Csongrád megye Szegedi, Hódmezővásárhelyi és Makói járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.306591 és az E20.268039 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, valamint délen a 43-as út által határolt terület Deszkig, Deszk teljes belterülete, illetve az alábbiak által határolt terület: M43-as út – 5-ös út – Balástya közigazgatási határa – Ópusztaszer közigazgatási határa – 4519-es út – 4519-es úton 6 km-re Ópusztaszer határától kiindulva keletre az Atkai holtágig – Sándorfalva közigazgatási határa

15.1.2017

Csongrád megye Szegedi, Hódmezővásárhelyi és Makói járásának az N46.306591 és az E20.268039 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

6.1.2017 až 15.1.2017

Békés megye Gyomaendrődi és Szeghalmi járásának, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye Mezőtúri járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.992986 és az E20.888836 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, valamint Gyomaendrőd 443-as és 46-os uatktól keletre eső belterülete

10.1.2017

Békés megye Gyomaendrődi járásának az N46.992986 és az E20.888836 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

1.1.2017 až 10.1.2017

Békés megye Orosházi és Békéscsabai járásának, valamint Csongrád megye Szentesi és Hódmezővásárhelyi járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.5953 és az E20.62686 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, Nagyszénás település belterülete, valamint az alábbiak által határolt terület: Csongrád-Békés megye határa – 4418-as út – 4419-es út – 47-es út – 4405-ös út – Szentesi-Hódmezővásárhelyi járás határa

12.1.2017

Békés megye Orosházi járásának az N46.5953 és az E20.62686 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Orosháza-Szentetornya település belterülete, valamint Orosháza-Rákóczitelep és Orosháza-Gyopárosfürdő települések belterületének a 4406-os és a 47-es utaktól északra és nyugatra eső belterülete

3.1.2017 až 12.1.2017

Jász-Nagykun Szolnok megye Kunszentmártoni járásának, Bács-Kiskun megye Tiszakécskei járásának, valamint Csongrád megye Csongrádi és Szentesi járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.853433 és az E20.139858 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területei,.valamint Tiszasas település teljes közigazgatási terület,, valamint a 44-es út, a 4622-es út, a 4623-as út, a 4625-ös út és a Bács-Kiskun-Jász-Nagykun-Szolnok megyehatár által határolt terület

12.1.2017

Jász-Nagykun Szolnok megye Kunszentmártoni járásának és Bács-Kiskun megye Tiszakécskei járásának az N46.853433 és az E20.139858 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

3.1.2017 až 12.1.2017

Csongrád megye Szegedi és Makói járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.151747 és az E20.290045 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, Deszk, Ferencszállás, Klárafalva, Újszentiván, Tiszasziget települések teljes közigazgatási területe, Szeged település közigazgatási területének a Tisza folyó – Herke utca – 43-as főút – Újszőreg – Szőreg által határolt része, valamint Kiszombor település belterületének a Rokkant köz – Pollner Kálmán utca – Farkas utca – Kiss Menyhért utca – Dózsa György u. – Délvidéki utca – Kör utca – Óbébai utca északi része – a 884/1 és 05398 hrsz. telkek – 05397 hrsz. út – 05402 hrsz. csatorna északi része által határolt része

12.1.2017

Csongrád megye Szegedi járásának az N46.151747 és az E20.290045 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

6.1.2017 až 15.1.2017

Bács-Kiskun megye Kecskeméti és Kunszentmiklósi járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.931868 és az E19.519266 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területei, valamint az alábbiak által határolt terület: 5301-es út – 5303-as út – 5305-ös út – Pest-Bács-Kiskun megyehatár-4625-ös út – 4623-as út- 44-es út – 54-es út – E75-ös út – 52-es út

18.1.2017

Bács-Kiskun megye Kecskeméti járásának az N46.931868 és az E19.519266 GPS GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

9.1.2017 až 18.1.2017

Hajdú-Bihar megye Hajdúböszörményi, Balmazújvárosi és Hajdúnánási járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N47.754332 és az E21.338786 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei

23.1.2017

Hajdú-Bihar megye Hajdúböszörményi járásának az N47.754332 és az E21.338786 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

14.1.2017 až 23.1.2017

Členský stát: Nizozemsko

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES

Abbega

Vanaf kruising A7/ Van Aylvaweg, Van Aylvaweg volgen in noordoostelijke overgaand in Gijsbert Japiksweg overgaand in Arumerweg overgaand in Grauwe Kat tot aan Allengaweg

Allengaweg volgen in oostelijke richting overgaand in Hizzaarderlaan overgaand in Kerkstraat tot aan Buren

Buren volgen in noordelijke richting overgaand in Noordereind overgaand in Berghuizerweg tot aan Slachtedijk

Slachtedijk volgen in zuidoostelijke richting tot aan De Leane

De Leane volgen in oostelijke richting overgaand in Greate Buorren tot aan de Gaest

De Gaest volgen in zuidoostelijke richting tot aan N359

N359 volgen in noordoostelijke richting tot aan Walperterwei

Walperterwei volgen in zuidelijke richting tot aan Boalserter Feart(Water)

Boalserter Feart volgen in oostelijke richting tot aan Sassingawei

Sassingawei volgen in zuidoostelijke richting overgaand in Monsamabuorren overgaand in Iewei tot aan Haeredyk

Haeredyk volgen in oostelijke richting overgaand Draversdyk overgaand in Molmawei tot aan Slachtedyk

Slachtedyk volgen in oostelijke richting tot aan Suderdyk

Suderdyk volgen in noordoostelijke richting overgaand in Waltawei overgaand in De Trochsnijing overgaand in Hagedyk tot aan Harstawei

Harstawei(N384) volgen in zuidoostelijke richting tot aan Nummer (N354)

Nummer (N354) volgen in zuidelijke richting tot aan Spearsterdyk

Spaersterdyk volgen in oostelijke richting overgaand in Mardyk tot aan oever Sneekermeer

Oever Sneekermeer volgen in zuidelijke richting over gaand in Prinses Margrietkanaal

Prinses Margrietkanaal volgen in zuidelijke richting overgaand in Modderige Geau

Modderige Geau volgen in zuidoostelijke richting tot aan Nije Dyk

Nije Dyk volgen tot aan Stobberak

Stobberakl volgen in zuidwestelijke richting tot aan Langweerdervaart

Langweerdervaart volgen in oostelijke richting tot aan Pontdyk

Pontdyk volgen in zuidelijke richting tot aan Koevordersluis.

Koevordersluis volgen in zuidelijke richting tot aan Prinses Maregrietkanaal.

Prinses Margrietkanaal volgen in zuidelijke richting over Koevordermeer tot aan De Welle.

De Welle volgen in westelijke richting tot aan Nummer (N354).

Nummer (N354) volgen tot aan Vosseleane

Vosseleane(N928) volgen in westelijke richting tot aan N928

N928 volgen in zuidwestelijke richting tot aan De Le

De Le volgen in zuidelijke richting over Slotermeer

Oevers Slotermeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Warrensterwei

Warrensterwei volgen in Noordelijke richting tot aan Ypecolaga (N928)

Ypecolaga (N928) overstekend in westelijke richting naar Nummer

Nummer volgen in westelijke richting tot aan Trophornsterweg

Trophornsterweg volgen in westelijke/ zuidwestelijke richting tot aan Keamerlanswyk

Kamerlanswyk volgen in westelijke/ zuidwestelijke richting tot aan Waldwei

Waldwei volgen in zuidwestelijkerichting overgaand in Ige Galemawei overgaand in Oordenwei overgaand in Flinkeboskje tot aan Galamadammen

Galamadammen volgen in westelijk/noordwestelijke richting overgaand in Sudergoawei tot aan Lange Laene

Lange Laene volgen in noordwestelijke richting tot aan Soal

Soal volgen in zuidwestelijke richting tot aan Oever IJsselmeer

Oever IJsselmeer volgen in noordelijke via Gaast en Piaam tot aan Zeedyk (Makkum)

Zeedyk in noordelijke richting tot aan Suderseewei

Suderseewei volgen in noordelijke richting overgaand in Weersterweg tot aan A7 overgaand in Van Aylvaweg

13.1.2017

Abbega

Vanaf de kruising van de N359 en de A7, de A7 volgen in oostelijke richting tot aan de Hottingawei

De Hottingawei volgen in noordelijke richting tot aan de Ingenawei

De Ingenawei volgen in oostzuidelijke richting tot aan de Monumentwei

De Monumentwei volgen in zuidelijke richting tot aan de A7

De A7 volgen in oostzuidelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Alde Himdyk

De Alde Himdyk volgen in westelijke richting overgaand in Skerdyk volgen in zuidwestelijke richting overgaand in Parallelwei tot aan de De Cingel

De De Cingel volgen in zuidelijke richting tot aan de Zuidwesthoekweg

De Zuidwesthoekweg volgen in westelijke richting overgaand in Nijesyl in zuidelijke richting tot aan de Alde Skatting

De Alde Skatting volgen in zuidelijke richting tot aan de Lytshuzen

De Lytshuzen vogen in westelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in de Rigedyk overgaand in de Hagenadyk tot aan de Breksdyk

De Breksdyk volgen in noordelijke richting overgaand in de Stasjonsleane tot aan de Spoorlijn Sneek-Stavoren

De Spoorlijn Sneek-Stavoren volgen in westelijke richting tot aan de De Ry.

De De Ryp volgen in noordelijke richting overgaand in de Rijpsterweg overgaand in de Doarpswei tot aan de Mardyk

De Mardyk volgen in westelijke richting tot aan het water Opfeart

Het water Opfeart volgen in noordelijke richting tot aan de Arkumerlaan

De Arkumerlaan volgen in noordoostelijke richting overgaand in Arkum tot aan de Hemdijk

De Hemdijk volgen in westnoordelijke richting tot aan de Waltaweg

De Waltaweg volgen in noordelijke richting tot aan de Singel

De Singel volgen in westelijke richting tot aan de N359

De N359 volgen in noordelijke richting tot aan de A7

5.1.2017 až 13.1.2017

Hiaure

Vanaf de Jisterwei/rand Nationaal Park Lauwersmeer, rand Nationaal Park Lauwersmeer volgen in zuidoostelijke richting tot aan de Lauwersmeerwei (N361)

De Lauwersmeerwei (N361) volgen in zuidwestelijke richting tot aan de Skanserwei

De Skanserwei volgen in zuidelijke richting overgaand in de Mounebuorren overgaand in de Systerwei tot aan de Saatsenwei

De Saatsenwei volgen in zuidelijke richting overgaand in de Sylsterwei overgaand in de Wouddijk (N358) overgaand in de Faertsichtwei (N358) tot aan de Foarwei

De Foarwei volgen in westelijke richting overgaand in de Simmerwei tot aan de Eelke Meinertswei

De Eelke Meinertswei volgen in zuidelijke richting overgaand in de Triemen overgaand in de Triemsterloane tot aan de Foarwei

De Foarwei volgen in westelijke richting overgaand in de Voorstraat overgaand in de Bovenweg overgaand in de Oosteinde overgaand in de Hoofdstraat overgaand in de Stinsweg tot aan de Rondweg (N356)

De Rondweg (N356) volgen in zuidelijke richting tot aan spoorlijn Leeuwarden – Groningen

De spoorlijn Leeuwarden – Groningen volgen in westelijke richting tot aan de Stationsweg

De Stationsweg volgen in Noordelijke richting tot aan de Ottemaweg

De Ottemaweg volgen in noordelijke richting tot aan de Kerkweg

De Kerkweg volgen in westelijke richting overgaand in de Bosweg tot aan de Klaas Douwesweg

De Klaas Douwesweg volgen in zuidelijke richting tot aan de Van Sminiaweg

De Van Sminiaweg volgen in westelijke richting tot aan de Rhaladijk

De Rhaladijk volgen in westelijke richting tot aan de Aldemiedwei

De Aldemiedwei volgen in westelijke richting tot aan de Aldtsjerksterfeart (water)

De Aldtsjerksterfeart (water) volgen in westelijke richting tot aan de Dokkumer Ee (water)

De Dokkumer Ee volgen in noordelijke richting tot aan de Kontribusjefeart (water)

De Kontribusjefeart (water) volgen in westelijke richting tot aan It Klaester

It Klaester volgen in westelijke richting tot aan de Herjuwsmawei

De Herjuwsmawei volgen in noordwestelijke richting tot aan de Hogebeintumerweg

De Hogebeintumerweg volgen in westelijke richting tot aan de Hoofdstraat

De Hoofdstraat volgen in noordelijke richting tot aan de Reinderslaan

De Reinderslaan volgen in westelijke richting tot aan de Zeedijk

De Zeedijk volgen in noordoostelijke richting ter hoogte van de Koollaan

Vanaf de Zeedijk ter hoogte van de Koollaan in noordwestelijke richting tot aan oever van de Waddenzee

De oever van de Waddenzee volgen in oostelijke richting tot aan het noordelijkste punt van de Granddijk (N356)

Het noordelijkste punt van de Granddijk (N356) volgen in de oostelijke richting van de oever van de Waddenzee tot aan de Jisterwei/rand Nationaal Park Lauwersmeer

18.1.2017

Hiaure

Vanaf splitsing Hantumerweg – Seepmaweg de Seepmaweg volgen in westelijke richting, overgaand in de Langeweg

De Langeweg volgen tot aan de Nesserweg

De Nesserweg volgen in westelijke richting, overgaand in de Dongeraweg

De Dongeraweg volgen tot aan de Bollingwier

De Bollingwier volgen in zuidelijke richting tot aan de Bartensweg

De Bartensweg volgen in zuidelijke richting tot aan de Grytmansweg

De Grytmansweg volgen in zuidelijke richting tot aan de Dokkumerweg

De Dokkumerweg volgen in zuidelijke richting tot aan de waterloop (Jellegat)

De waterloop (Jellegat) volgen in zuidelijke richting tot aan de Lauwersseeweg

De Lauwersseeweg (N361) volgen in zuidwestelijke richting tot aan de Rondweg West

De Rondweg West volgen in noordelijke richting tot aan de Birdaarderstraatweg

De Birdaarderstraatweg volgen in westelijke richting tot aan de Klaarkampsterweg

De Klaarkampsterweg volgen in noordelijke richting tot aan de Tange

De Tange volgen in noordoostelijke richting tot aan de Buorren

De Buorren volgen in noordelijke richting tot aan de Van Kleffensweg

De Van Kleffensweg volgen in westelijke richting tot de watergang (Raardervaart)

De watergang (Raardervaart) overgaand in Holwertervaart volgen in noordwestelijke richting tot aan de Heilige weg

De Heilige weg volgen in noordoostelijke richting tot aan de Dokkumerweg

De Dokkumerweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan de Poeleweg

De Poeleweg volgen in noordelijke richting overgaand in de Lania

De Lania volgen tot de kruising van de Holleweg – Fetseweg

Vanaf de kruising van de Holleweg – Fetseweg de watergang volgen in noordoostelijke – noordelijke richting tot aan de splitsing van de Hantumerweg – Ternaarderweg

De Hantumerweg volgen in noordelijke richting tot aan de splitsing van de Hantumerweg – Seepmaweg

10.1.2017 až 18.1.2017

Kamperveen

Vanaf de kruising N50 / Noorddiepweg, Noorddiepweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan Kattewaardweg

Kattewaardweg volgen in oostelijke richting tot aan Frieseweg

Frieseweg volgen in noordelijke richting tot aan Middendijk

Middendijk volgen in oostelijke richting tot aan Heultjesweg

Heultjesweg volgen in oos- zuidoostelijke richting tot aan Nijlandsweg

Nijlandsweg volgen in oostelijke richting tot aan Stikkenpolderweg

Stikkenpolderweg volgen in zuidelijke richting tot aan Nesweg

Nesweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Brinkweg

Brinkweg volgen in zuidelijke richting tot aan waterloop

Waterloop volgen in oostelijke richting tot aan Mandjeswaardweg

Mandjeswaardweg. Volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg N760

Provincialeweg N760 volgen in oostelijke richting overgaand in Kamperzeedijk West tot aan Schaapsteeg

Schaapsteeg volgen in zuidelijke richting overgaand in Oude Wetering tot aan Stadshagenallee

Stadshagenallee volgen in oostelijke richting tot aan Milligerlaan

Milligerlaan volgen in zuidelijke richting tot aan Mastenbroekerallee

Mastenbroekerallee volgen in oostelijke richting tot aan Hasselterdijk

Hasselterdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Frankhuisweg

Frankhuisweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hasselterweg

Hasselterweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Blaloweg

Blaloweg volgen in zuidelijke richting tot aan Westenholterallee

Westerholterallee volgen in zuidoostelijke richting overgaand in IJselallee tot aan Spoorlijn Zwolle -Amersfoort

Spoorlijn Zwolle –Amersfoort volgen in zuidelijke richting tot aan IJssel

IJssel volgen in zuidelijke richting tot aan. Jaagpad

Jaagpad volgen in zuidelijke richting tot aan Nieuweg

Nieuweweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Apeldoornseweg overgaand in Groteweg tot aan Molenweg

Molenweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Leemculenweg

Leemculenweg volgen in westelijke richtingtot aan A50.

A50 volgen in zuidelijke richting tot aan afslag Nunspeet / Kamperweg

Kamperweg. Volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Zuidweg

Nieuwe Zuidweg volgen in zuidwestelijke richting overgaand in Zuidweg tot aan Elburgerweg

Elburgerweg volgen in noordelijke richting to aan A28

A28 volgen in zuidwestelijke richting tot aan Beukenlaan verlengde Haerderweg

Beukenlaan verlengde Haerderweg volgen in noordwetelijke richting tot aan Bovenweg

Bovenweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Burgermeester Frieswijkweg

Burgermeester Frieswijkweg volgen in noordelijke richting tot aan Grevensweg

Grevensweg volgen in noordelijke richting tot aan Zuiderzeestraatweg West

Zuiderzeestraatweg West. Volgen in zuidelijke richting tot aan Mazenbergerweg

Mazenbergerweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Molenweg

Molenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kolmansweg

Kolmansweg volgen in westelijke richting tot aan Hoge Bijssselse-Pad

Hoge Bijssselse-Pad volgen in noordwestelijke richting tot aan Veluwemeer

Veluwemeer overstekend naar Bremerbergweg

Bremerbergweg volgen in noordelijke richting overgaand in Oldebroekerweg tot aan Baan/N710

Baan/N710 volgen in noordwestelijke richting overgaand in Swifterweg tot aan Biddingringweg/ N305

Biddingringweg./ N305 volgen in noordoostelijke richting tot aan Hanzeweg./N307

Hanzeweg./N307 volgen in oostelijke richting tot aan Ketelweg

Ketelweg volgen in noordelijke richting tot aan Vossemeerdijk

Vanaf Vossemeerdijk via Vossemeer naar de monding van de IJssel

Monding van de IJssel volgen tot aan N50

N50 volgen in noordelijke richting tot aan kruising N50 / Noorddiepweg

17.1.2017

Boven Leeuwen

Vanaf kruising A15 met de Linge (water), de Linge volgen in noordelijke richting tot aan Industrieweg (N835)

Industrieweg (N835) volgen in noordelijke richting overgaand in Tielseweg tot aan Ommerenwal

Ommerenwal volgen in oostelijke richting tot aan Nieuwesteeg.

Nieuwesteeg volgen in noordelijke richting overgaand in de De Steeg tot aan Provincialeweg(N320)

Provincialeweg (N320) volgen in oostelijke richting tot aan De Brei

De Brei in Noordelijke richting volgen tot aan Culekampseweg

Culekampseweg volgen in oostelijke richting overgaand in Groenestraat overgaand in Balferenseweg tot aan Hogebrinksestraat

Hogebrinksestraat volgen in oostelijke richting tot aan Beemdsestraat

Beemdsestraat volgen in noordoostelijke tot aan Waaijweg

Waaijweg volgen in oostelijke richting tot aan Drosseweg

Drosseweg volgen in noordelijke richting tot aan Marsdijk

Marsdijk volgen in zuidoostelijke richting overgaand in oever van de Nederrijn (water) tot aan Valleikanaal (water)

Valleikanaal volgen in noordoostelijke richting tot aan Grebbedijk

Grebbedijk volgen in zuid oostelijke richting tot aan Aan De Rijn

Aan De Rijn in zuidelijke richting de Nederrijn overstekend tot aan Maneswaard

Maneswaard volgen in zuidelijke richting tot aan Rijnbandijk

Rijnbandijk volgen in oostelijke richting, overgaand in Randwijkse Rijndijk tot aan Lingekanaal

Lingekanaal volgen in zuidelijke richting tot aan De Linge

De Linge volgen in westelijke richting tot aan Dalvaart.

Dalvaart volgen in zuidelijke richting tot aan spoorlijn Arnhem – Tiel

Spoorlijn Arnhem – Tiel volgen in oostelijke richting tot aan Kerkstraat

Kerkstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Engelandstraat

Engelandstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Nieuwe Dijk

De Nieuwe Dijk volgen in zuidelijke richting tot aan Welysestraat

Welysestraat volgen in oostelijke richting tot aan Molenhofstraat

Molenhofstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Groenestraat

Groenestraat volgen in westelijke richting tot aan Waalbandijk

Waalbandijk volgen in zuidoostelijke richting de Waal overstekend tot aan Uiterwaard

Uiterwaard volgen in zuidelijke richting tot aan Dijk

Dijk volgen in oostelijke richting tot aan Haneman

Haneman volgen in zuidelijke richting, overgaand in Geerstraat tot Van Heemstraweg

Van Heemstraweg volgen in oostelijke richting tot aan Leegstraat

Leegstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Koningstraat

Koningstraat volgen in oostelijke richting tot aan Begijnenstraat

Begijnenstraat volgen in zuidelijke richting tot aan N322

N322 volgen in zuidoostelijke richting tot aan A50.

A50 volgen in zuidelijke richting tot aan spoorlijn Nijmegen – `s Hertogenbosch

Spoorlijn Nijmegen – `s Hertogenbosch volgen in westelijke richting tot aan Zevenbergseweg

Zevenbergseweg volgen in noordelijke richting tot aan Osseweg

Osseweg volgen in westelijke richting tot aan N329.

N329 volgen in noordelijke richting tot aan Singel 1940 – 1945

Singel 1940 – 1945 volgen in westelijke richting, overgaand in Hertogensingel, overgaand in Zaltbommelseweg, overgaand in Gewandeweg tot aan Huizenbeemdweg

Huizenbeemdweg volgen in westelijke richting, overgaand in Martenshoefstraat tot aan Weisestraat

Weisestraat volgen in noordelijke richting tot aan Tiendweg

Tiendweg volgen in westelijke richting tot aan Hertog Janstraat

Hertog Janstraat volgen in noordelijke richting tot aan Meester van Coothstraat

Meester van Coothstraat volgen in westelijke richting tot aan Citadelstraat

Citadelstraat volgen in noordelijke richting tot aan Lithsedijk

Lithsedijk volgen in westelijke richting, overgaand in Oevers van de Maas, Maas overstekend tot aan Voorne

Voorne volgen in westelijke richting tot aan Heerewaardenstraat

Heerewaardenstraat volgen in noordelijke richting tot aan N322

N322 volgen in noordelijke richting tot aan Heerewaarderstraat

Heerewaarderstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Bato's erf de Waal overstekend overgaand in Molenstraat tot aan Waalbanddijk

Waalbanddijk volgen in oostelijke richting tot aan Goossen Janssentraat

Goossen Janssenstraat volgen in noordelijke richting tot aan Molenstraat

Molenstraat volgen in westelijke richting tot aan Dreef.

Dreef volgen in noordelijke richting tot aan Pippertsestraat

Pippertsestraat volgen in oostelijke richting tot aan Zijvelingsestraat

Zijvelingsestraat volgen in noordelijke richting tot aan overgaand in Dreef tot aan Bommelweg

Bommelweg volgen in oostelijke richting tot aan Groenestraat

Groenestraat volgen in noordelijke richting tot aan Lingedijk

Lingedijk volgen in oostelijke richting overgaand in Lingeweg tot aan Provincialeweg N834

Provincialeweg N834 volgen in westelijke richting tot aan de Linge

Linge volgen in noordelijke richting tot aan A15

19.1.2017

Stolwijk

Vanaf kruising A20 / Bostelweg, Bostelweg volgen in westelijke/noordelijke richting overgaand in Groeneweg tot aan Zuidelijke Dwarsweg

Zuidelijke Dwarsweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Knibbelweg

Knibbelweg volgen in Noordwestelijke richting tot aan Noordelijke Dwarsweg

Noordelijke Dwarsweg volgen in noordoostelijke richting tot aan A12

A12 volgen in oostelijke richting tot aan Bredeweg.

Bredeweg volgen in noordelijke richting tot aan Beijerincklaan(N453)

Beijerincklaan(N453) volgen in noordoostelijke richting overgaand in Tweede Bloksweg tot aan de Dreef

Dreef volgen in noordoostelijke richting tot aan kanaaldijk

Kanaaldijk volgen in noordelijke richting overgaand in Kerkstraat tot aan kerkweg-Oost

Kerkweg-oost volgen in oostelijke richting tot aan Henegouwerweg

Henegouwerweg volgen in noordelijke richting tot aan waterloop na Recreatiepark Breedijk

Waterloop volgen in oostelijke richting tot aan Middelburgseweg

Middelburgseweg volgen in noordelijke richting tot aan Kaagjesland

Kaagjesland volgen in oostelijke richting overgaand in Dorpsweg tot aan Kerkweg

Kerkweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Schinkeldijk

Schinkeldijk volgen in noordwestelijke richting tot aan Zijdeweg

Zijdeweg volgen in noordelijke richting overgaand in Warmoeskade tot aan J.C. Hoogedoornlaan

J.C. Hoogedoornlaan volgen in oostelijke richting tot aan Oud Bodegraafseweg

Oud Bodegraafseweg volgen in zuidelijke richting overgaand tot aan A12

A12 volgen in oostelijke richting tot aan Molendijk.

Molendijk volgen in zuidelijke richting tot aan Verlengde Tuurluur

Verlengde Tuurluur volgen in oostelijke richting overgaand in Tuurluur overgaand in Papekopperdijk overgaand in Papekopperstraatweg tot aan Johan J Vierbergenweg

Johan J Vierbergenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Wilgenweg

Wilgenweg volgen in oostelijke richting tot aan Iepenweg

Iepenweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Toleind overgaand in Kabelslag tot aan Tros

Tros volgen in westelijke richting tot aan Lijnbaan

Lijnbaan volgen in zuidelijke richting overgaand in Laan van Snelrewaard tot aan Waardsedijk

Waardsedijk volgen in noordoostelijke richting tot aan M.A. Reinaldaweg

M.A. Reinaldaweg volgen in zuidelijke richting tot aan Benedeneind Zuidzijde

Benedeneind Zuidzijde volgen in westelijke richting tot aan Damweg

Damweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lopikerweg West

Lopikerweg West volgen in oostelijke richting tot aan Zijdeweg

Zijdeweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lekdijk West

Lekdijk West volgen in westelijke richting tot aan de Lek (water)

Lek volgen in westelijke richting tot aan Boonevlietweg

Boonevlietweg volgen in zuidelijke richting tot aan Noordzijde

Noordzijde volgen in westelijke richting tot aan Nieuwpoortsweg

Nieuwpoortsweg volgen in zuidelijke richting tot aan A-Even

A-Even volgen in westelijke richting tot aan B

B volgen in westelijke richting tot aan Damsweg

Damsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Graafdijk Oost

Graafdijk Oost volgen in westelijke richting overgaand in Dorpsstraat overgaand in Graafdijk West overgaand in Hofwegen overgaand in Dorpsstraat overgaand in Abbekesdoel tot aan Peilmolenweg (N481)

N481 volgen in noordelijke richting (Zijdeweg) tot aan Heiweg

Heiweg volgen in westelijke richting tot aan Kortland

Kortland volgen in westelijke richting tot aan de Nederwaard (water)

Nederwaard (water) volgen in noordelijke / westelijke richting overgaand in Het nieuwe Waterschap tot aan Lekdijk

Vanaf Lekdijk de Lek (water) overstekend in noordlijke richting naar Lekdreef

Lekdreef volgen in noordelijke richting tot aan Ooster Lekdijk

Ooster Lekdijk volgen in westelijke richting tot aan Breekade

Breekade volgen in noordelijke richting tot aan Tiendweg (N477)

Tiendweg (N477) volgen in westelijke richting tot aan Tussenweg

Tussenweg volgen in noordelijke richting tot aan Cornelis Gerardus Roosweg (N210)

Cornelis Gerardus Roosweg (N210) volgen in westelijke richting overgaand in Algeraweg tot aan Abram Van Rijckevorselweg (N219)

Abram Van Rijckevorselweg (N219) volgen in noordoostelijke richting tot aan Burgermeester Van Beresteijnlaan

Burgermeester Van Beresteijnlaan volgen in noordwestelijke richting tot aan spoorlijn Gouda-Rotterdam

Spoorlijn Gouda-Rotterdam volgen in oostelijke richting thv Spoorlaan

Spoorlaan volgen in noordelijke richting tot aan Europalaan

Europalaan volgen in noordelijke / oostelijke richting tot aan richting tot aan Bostelweg

Bostelweg volgen tot aan kruising Bostelweg/A20

22.1.2017

Zoeterwoude

Vanaf kruising A44/Lisserdijk, de Lissedijk volgen in oostelijke richting overgaand in Huigsloterdijk overgaand in Leimuiderdijk tot aan de N207 Provincialeweg

De N207 Provincialeweg volgen in zuidelijke richting tot aan de N446

De N446 volgen in oostelijke richting tot aan de Aardamseweg

De Aardamseweg volgen in oostelijke richting tot aan de Oostkanaalweg

De Oostkanaalweg volgen in zuidelijke richting tot aan de Nieuwkoopseweg

De Nieuwkoopseweg volgen in oostelijke richting tot aan de Treinweg

De Treinweg volgen in zuidelijke richting tot aan de Oude Rijn (water)

De Oude Rijn volgen in oostelijke richting tot aan de Goudse Rijpad

De Goudse Rijpad volgen in zuidelijke richting tot aan de Rijerskoop

De Rijerskoop volgen in westelijke richting tot aan de Zuidwijk

De Zuidwijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Randenburgseweg tot aan de N207

De N207 volgen in zuidelijke richting tot aan de Brugweg

De Brugweg volgen in westelijke richting tot aan de Kanaaldijk

De Kanaaldijk volgen in zuidelijke richting tot aan de Dreef

De Dreef volgen in westelijke richting tot aan de Beijerincklaan

De Beijerincklaan volgen in zuidwestelijke richting tot aan de A12

De A12 volgen in westelijke richting tot aan de Rotte (water)

De Rotte volgen in zuidelijke richting tot aan de Lange Vaart

De Lange Vaart volgen in westelijke richting overgaand in Groendelseweg tot aan de Munnikenweg

De Munnikenweg volgen in westelijke richting tot aan de Berkelseweg