(EU) 2016/2340Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2340 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, pokud jde o datum použitelnosti (Text s významem pro EHP )

Publikováno: Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 35-36 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. prosince 2016 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 24. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 24. prosince 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2340

ze dne 14. prosince 2016,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, pokud jde o datum použitelnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropskou centrální bankou,

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 (2) zavedlo řadu opatření, jejichž cílem je zvýšením transparentnosti na retailovém investičním trhu zvýšit ochranu investorů a obnovit důvěru spotřebitelů v odvětví finančních služeb. Ukládá tvůrcům strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, aby poskytli sdělení klíčových informací.

(2)

Nařízení (EU) č. 1286/2014 pověřuje Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví), zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (3), Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (4), a Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy), zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (5), aby vypracovaly regulační technické normy upřesňující konkrétní prvky sdělení klíčových informací.

(3)

Dne 30. června 2016 přijala Komise nařízení v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 1286/2014 (6), jež upřesňuje prezentaci a obsah sdělení klíčových informací a jejich standardizovaný formát, metodiku podporující prezentaci rizik a výnosů a výpočet nákladů, jakož i podmínky a minimální četnost kontroly informací obsažených ve sdělení klíčových informací a podmínky pro splnění požadavků na poskytnutí sdělení klíčových informací retailovým investorům.

(4)

Evropský parlament vyslovil dne 14. září 2016 proti nařízení v přenesené pravomoci přijatému Komisí dne 30. června 2016 námitku a vyzval, spolu s velkou většinou členských států, k oddálení dne použitelnosti nařízení (EU) č. 1286/2014.

(5)

Odložení dne použitelnosti o dvanáct měsíců poskytne zúčastněným stranám dodatečný čas pro přizpůsobení se novým požadavkům. S ohledem na výjimečné okolnosti je vhodné a odůvodněné, aby bylo nařízení (EU) č. 1286/2014 odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

S ohledem na velmi krátkou dobu, jež zbývá do dne použitelnosti ustanovení nařízení (EU) č. 1286/2014, by toto nařízení mělo vstoupit v platnost neprodleně.

(7)

V tomto případě je tudíž rovněž odůvodněné uplatnit výjimku v případě naléhavosti stanovenou v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, ke Smlouvě o fungování Evropské unie a ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 34 nařízení (EU) č. 1286/2014 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se ode dne 1. ledna 2018.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 14. prosince 2016.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

I. KORČOK


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 8. prosince 2016.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (C(2016)3999).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU