(EU) 2016/2287Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2287 ze dne 16. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 431/2008 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso a prováděcí nařízení (EU) č. 593/2013 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso

Publikováno: Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 63-64 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. prosince 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2287

ze dne 16. prosince 2016,

kterým se mění nařízení (ES) č. 431/2008 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso a prováděcí nařízení (EU) č. 593/2013 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 431/2008 (2) upravuje otevření a správu dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 0206 29 91.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 593/2013 (3) upravuje otevření a správu celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso.

(3)

S přistoupením Chorvatské republiky se rozšířila celní unie EU. V důsledku toho musela EU podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO) zahájit jednání se členy WTO, kteří mají negociační práva ve vztahu k přistupujícímu členskému státu, s cílem dohodnout se na případném vyrovnání.

(4)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Uruguayskou východní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii, která byla schválena rozhodnutím Rady (EU) 2016/1884 (4), stanoví zvýšení dvou stávajících celních kvót Unie pro hovězí maso. Stávající kvóta pro vykostěné hovězí maso by měla být zvýšena o 76 tun a stávající kvóta pro zmrazené hovězí maso by měla být zvýšena o 1 875 tun.

(5)

Vzhledem k tomu, že se dohoda mezi Evropskou unií a Uruguayskou východní republikou použije ode dne 1. ledna 2017, je vhodné, aby toto nařízení začalo platit od uvedeného data.

(6)

Pro účely řádné správy celních kvót stanovených nařízením (ES) č. 431/2008 by dodatečné množství zmrazeného hovězího masa mělo být k dispozici od kvótového období 2017/2018.

(7)

Nařízení (ES) č. 431/2008 a prováděcí nařízení (EU) č. 593/2013 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ustanovení čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 431/2008 se mění takto:

1)

V prvním pododstavci se slova „53 000 tun“ nahrazují slovy „54 875 tun“.

2)

Vkládá se nový druhý pododstavec, který zní:

„Pro dovozní celní kvótové období 2016/2017 však celková výše činí 53 000 tun.“

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) č. 593/2013 se mění takto:

1)

V čl. 1 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

66 826 tun pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso kódů KN 0201 a 0202 a pro produkty kódů KN 0206 10 95 a 0206 29 91;“.

2)

V čl. 2 prvním pododstavci písm. c) se slova „6 300 tun“ nahrazují slovy „6 376 tun“.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 431/2008 ze dne 19. května 2008 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 0206 29 91 (Úř. věst. L 130, 20.5.2008, s. 3).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 593/2013 ze dne 21. června 2013 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso (Úř. věst. L 170, 22.6.2013, s. 32).

(4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1884 ze dne 18. října 2016 o uzavření dohod ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Uruguayskou východní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (Úř. věst. L 291, 26.10.2016, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU