(EU) 2016/2259Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2259 ze dne 15. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP )

Publikováno: Úř. věst. L 342, 16.12.2016, s. 4-13 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. prosince 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 5. ledna 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2259

ze dne 15. prosince 2016,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) stanoví seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů se uznávají za rovnocenné systému a opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007.

(2)

Korejská republika informovala Komisi, že její příslušný orgán odebral uznání jednomu kontrolnímu subjektu a do seznamu uznaných kontrolních subjektů přidal tři další kontrolní subjekty.

(3)

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 je uveden seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vydávat potvrzení ve třetích zemích pro účely rovnocennosti.

(4)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „A CERT European Organization for Certification S.A“, aby byl zařazen na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat subjekt „A CERT European Organization for Certification S.A“ pro kategorie produktů A a D v případě Albánie, Ázerbájdžánu, Bhútánu, Běloruska, Číny, Chile, Dominikánské republiky, Ekvádoru, Egypta, Etiopie, Grenady, Gruzie, Indonésie, Íránu, Jamajky, Jordánska, Kazachstánu, Keni, Libanonu, Maroka, Moldávie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Papuy Nové Guiney, Filipín, Pákistánu, Srbska, Ruska, Rwandy, Saúdské Arábie, Thajska, Turecka, Tchaj-wanu, Tanzanie, Ugandy, Ukrajiny a Jižní Afriky.

(5)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Bioagricert S.r.l.“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání u kategorie produktů A o Indonésii a Senegal a u kategorií produktů A a D o Albánii a Bangladéš a rozšířit působnost jeho uznání o kategorii produktů E v případě Albánie a Thajska.

(6)

Subjekt „Caucacert“ informoval Komisi o chybě ve svém názvu, který by měl být nahrazen názvem „Caucascert“.

(7)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „CCPB Srl“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání u kategorií produktů A, B, D, E a F o Gruzii, Írán, Jordánsko a Saúdskou Arábii, u kategorie produktů B o Čínu, Irák, Mali, Filipíny a Sýrii, u kategorie produktů C o Maroko a Tunisko, u kategorie produktů E o Tunisko a u kategorie produktů E a F o Čínu, Egypt, Irák, Libanon, Maroko, Mali, Filipíny, San Marino, Sýrii a Turecko.

(8)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání u kategorií produktů A, B a D o Arménii, u kategorií produktů A a D o Bělorusko, Malawi, Sierru Leone, Somálsko a Tádžikistán a u kategorie produktů B o Guatemalu, Honduras, Nikaraguu a Salvador.

(9)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Control Union Certifications“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání u kategorií produktů A, B, C, D, E a F o Burundi, Somálsko a Jižní Súdán, u kategorií produktů B a C o Angolu, Bělorusko, Džibutsko, Eritreu, Fidži, Libérii, Niger, Čad a Kosovo a u kategorií produktů B, C a D o Konžskou demokratickou republiku a Madagaskar.

(10)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Ecocert SA“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání u kategorií produktů B o Mozambik a u kategorií produktů C o Bangladéš, Chile, Hongkong, Honduras, Peru a Vietnam.

(11)

Subjekt Ecocert SA informoval Komisi, že jeho dceřiná společnost „ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști“ ukončila certifikační činnost ve všech třetích zemích, pro které byla uznána. Subjekt „ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști“ by proto již neměl být uveden v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008.

(12)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Ekoagros“, aby byl zařazen na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat subjekt „Ekoagros“ pro kategorii produktů A v případě Ruska, pro kategorie produktů A a B v případě Běloruska a Ukrajiny, pro kategorie produktů A a D v případě Tádžikistánu a pro kategorie produktů A a F v případě Kazachstánu.

(13)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Jamajku a Vietnam a pro kategorii produktů D o Ekvádor.

(14)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „IMOswiss AG“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání u kategorií produktů A o Spojené arabské emiráty, u kategorií produktů A a D o Burundi, u kategorie produktů B o Mexiko a Peru a u kategorie produktů C o Brunej, Čínu, Hongkong, Honduras, Madagaskar a Spojené státy. Subjekt „IMOswiss AG“ dále informoval Komisi, že ukončil certifikační činnost v Ázerbájdžánu, Gruzii, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, Rusku a Tádžikistánu. Neměl by proto již být uveden pro uvedené země v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008.

(15)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu„Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání u kategorie produktů A a D o Zambii, u kategorie produktů B o Laos, Myanmar/Barmu a Thajsko, u kategorie produktů C o Hongkong, Indonésii a Šrí Lanku a u kategorií produktů C a E o Bangladéš.

(16)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Mayacert“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání u kategorií produktů A o Kolumbii, Dominikánskou republiku a Salvador, u kategorií produktů A a D o Belize a Peru a u kategorie produktů B o Guatemalu, Honduras a Nikaraguu.

(17)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „OneCert International PVT Ltd“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Bangladéš, Čínu, Ghanu, Kambodžu, Laos, Myanmar/Barmu, Omán, Rusko a Saúdskou Arábii.

(18)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Oregon Tilth“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání o kategorii produktů E v případě Mexika.

(19)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Organic Certifiers“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání u kategorií produktů A a D o Indonésii.

(20)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Organska Kontrola“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání o kategorii produktů B pro všechny země.

(21)

Subjekt „QC&I GmbH“ informoval Komisi, že ukončil certifikační činnost ve všech třetích zemích, pro které byl uznán. Subjekt by proto již neměl být uveden v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008.

(22)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Suolo e Salute srl“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání u kategorie produktů A o Dominikánskou republiku a Egypt a rozšířit působnost jeho uznání o kategorii produktů D v případě Dominikánské republiky.

(23)

Veškeré odkazy na Tchaj-wan v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 EU je třeba chápat jako odkazy na Samostatné celní území Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu.

(24)

Přílohy III a IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(25)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

2)

Příloha IV se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).


PŘÍLOHA I

V příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 se v zápise týkajícím se Korejské republiky bod 5 mění takto:

1)

zrušuje se řádek týkající se číselného kódu KR-ORG-003 (Bookang tech);

2)

doplňují se tyto řádky:

„KR-ORG-013

Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center

www.hansolnonglim.com

KR-ORG-021

ISC Agriculture development research institute

www.isc-cert.com

KR-ORG-022

Greenstar Agrifood Certification Center

Image


PŘÍLOHA II

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Za položku týkající se subjektu „Abcert AG“ se vkládá následující nový zápis:

„„A CERT European Organization for Certification S.A.“

1.

Adresa: 2 Tilou street, 54638 Thessaloniki, Řecko

2.

Internetová adresa: www.a-cert.org

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-171

Albánie

x

x

AZ-BIO-171

Ázerbájdžán

x

x

BT-BIO-171

Bhútán

x

x

BY-BIO-171

Bělorusko

x

x

CL-BIO-171

Chile

x

x

CN-BIO-171

Čína

x

x

DO-BIO-171

Dominikánská republika

x

x

EC-BIO-171

Ekvádor

x

x

EG-BIO-171

Egypt

x

x

ET-BIO-171

Etiopie

x

x

GD-BIO-171

Grenada

x

x

GE-BIO-171

Gruzie

x

x

ID-BIO-171

Indonésie

x

x

IR-BIO-171

Írán

x

x

JM-BIO-171

Jamajka

x

x

JO-BIO-171

Jordánsko

x

x

KE-BIO-171

Keňa

x

x

KZ-BIO-171

Kazachstán

x

x

LB-BIO-171

Libanon

x

x

MA-BIO-171

Maroko

x

x

MD-BIO-171

Moldavsko

x

x

MK-BIO-171

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

x

x

PG-BIO-171

Papua-Nová Guinea

x

x

PH-BIO-171

Filipíny

x

x

PK-BIO-171

Pákistán

x

x

RS-BIO-171

Srbsko

x

x

RU-BIO-171

Rusko

x

x

RW-BIO-171

Rwanda

x

x

SA-BIO-171

Saúdská Arábie

x

x

TH-BIO-171

Thajsko

x

x

TR-BIO-171

Turecko

x

x

TW-BIO-171

Tchaj-wan

x

x

TZ-BIO-171

Tanzanie

x

x

UA-BIO-171

Ukrajina

x

x

UG-BIO-171

Uganda

x

x

ZA-BIO-171

Jihoafrická republika

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období.

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018.“

2)

V položce týkající se subjektu „Bioagricert S.r.l“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládají se nové řádky v pořadí podle čísla kódu, které znějí:

„AL-BIO-132

Albánie

x

x

x

BD-BIO-132

Bangladéš

x

x

ID-BIO-132

Indonésie

x

SN-BIO-132

Senegal

x

—“

b)

v řádku týkajícím se Thajska se do sloupce E doplňuje křížek.

3)

V položce týkající se subjektu „Caucacert Ltd“ se název nahrazuje tímto „Caucascert Ltd“.

4)

V položce týkající se subjektu „CCPB Srl“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládají se nové řádky v pořadí podle čísla kódu, které znějí:

„GE-BIO-102

Gruzie

x

x

x

x

x

IR-BIO-102

Írán

x

x

x

x

x

JO-BIO-102

Jordánsko

x

x

x

x

x

SA-BIO-102

Saúdská Arábie

x

x

x

x

x“

b)

v řádcích týkajících se Číny, Iráku, Mali, Filipín a Sýrie se do sloupce B doplňuje křížek;

c)

v řádcích týkajících se Maroka a Tuniska se do sloupce C doplňuje křížek;

d)

v řádku týkajícím se Tuniska se do sloupce E doplňuje křížek;

e)

v řádcích týkajících se Číny, Egypta, Iráku, Libanonu, Mali, Maroka, Filipín, San Marina, Sýrie a Turecka se do sloupců E a F doplňuje křížek.

5)

V položce týkající se subjektu „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ se bod 3 nahrazuje tímto:

a)

vkládají se nové řádky v pořadí podle čísla kódu, které znějí:

„AM-BIO-140

Arménie

x

x

x

BY-BIO-140

Bělorusko

x

x

MW-BIO-140

Malawi

x

x

SL-BIO-140

Sierra Leone

x

x

SO-BIO-140

Somálsko

x

x

TJ-BIO-140

Tádžikistán

x

x

—“

b)

v řádcích týkajících se Guatemaly, Hondurasu, Nikaragui a Salvadoru se do sloupce B doplňuje křížek.

6)

V položce týkající se subjektu „Control Union Certifications“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle čísla kódu, které znějí:

„AO-BIO-149

Angola

x

x

BI-BIO-149

Burundi

x

x

x

x

x

x

BY-BIO-149

Bělorusko

x

x

CD-BIO-149

Demokratická republika Kongo

x

x

x

DJ-BIO-149

Džibutsko

x

x

ER-BIO-149

Eritrea

x

x

FJ-BIO-149

Fidži

x

x

LR-BIO-149

Libérie

x

x

MG-BIO-149

Madagaskar

x

x

x

NE-BIO-149

Niger

x

x

SO-BIO-149

Somálsko

x

x

x

x

x

x

SS-BIO-149

Jižní Súdán

x

x

x

x

x

x

TD-BIO-149

Čad

x

x

XK-BIO-149

Kosovo (**)

x

x

7)

V položce týkající se subjektu „Ecocert SA“ se bod 3 mění takto:

a)

v řádku týkajícím se Mozambiku se do sloupce B doplňuje křížek;

b)

v řádcích týkajících se Bangladéše, Chile, Hongkongu, Hondurasu, Peru a Vietnamu se do sloupce C doplňuje křížek.

8)

Celý zápis týkající se subjektu „ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști“ se zrušuje.

9)

Za položku týkající se subjektu „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)“ se vkládá následující nový zápis:

„„Ekoagros“

1.

Adresa: K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas, Litva

2.

Internetová adresa: http://www.ekoagros.lt

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

BY-BIO-170

Bělorusko

x

x

KZ-BIO-170

Kazachstán

x

x

RU-BIO-170

Rusko

x

TJ-BIO-170

Tádžikistán

x

x

UA-BIO-170

Ukrajina

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno.

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018.“

10)

V položce týkající se subjektu „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládají se nové řádky v pořadí podle čísla kódu, které znějí:

„JM-BIO-144

Jamajka

x

x

VN-BIO-144

Vietnam

x

x

—“

b)

v řádku týkajícím se Ekvádoru se do sloupce D doplňuje křížek.

11)

V položce týkající se subjektu „IMOswiss AG“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládají se nové řádky v pořadí podle čísla kódu, které znějí:

„BI-BIO-143

Burundi

x

x

BN-BIO-143

Brunej

x

CN-BIO-143

Čína

x

HK-BIO-143

Hongkong

x

MG-BIO-143

Madagaskar

x

US-BIO-143

Spojené státy

x

—“

b)

v řádku týkajícím se Spojených arabských emirátů se do sloupce A doplňuje křížek;

c)

v řádku týkajícím se Hondurasu se do sloupce C doplňuje křížek;

d)

v řádcích týkajících se Mexika a Peru se do sloupce B doplňuje křížek;

e)

řádky týkající se Ázerbájdžánu, Gruzie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, Ruska a Tádžikistánu se zrušují.

12)

V položce týkající se subjektu „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládá se nový řádek v pořadí podle čísla kódu, který zní:

„ZM-BIO-141

Zambie

x

x

—“

b)

v řádku týkajícím se Bangladéše se do sloupců C a E doplňuje křížek;

c)

v řádcích týkajících se Hongkongu, Indonésie a Šrí Lanky se do sloupce C doplňuje křížek;

d)

v řádcích týkajících se Laosu, Myanmaru/Barmy a Thajska se do sloupce B doplňuje křížek.

13)

V položce týkající se subjektu „Mayacert“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládají se nové řádky v pořadí podle čísla kódu, které znějí:

„BZ-BIO-169

Belize

x

x

PE-BIO-169

Peru

x

x

—“

b)

v řádcích týkajících se Kolumbie, Dominikánské republiky a Salvadoru se do sloupce A doplňuje křížek;

c)

v řádcích týkajících se Guatemaly, Hondurasu a Nikaragui se do sloupce B doplňuje křížek.

14)

V položce týkající se subjektu „OneCert International PVT Ltd“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle čísla kódu, které znějí:

„BD-BIO-152

Bangladéš

x

x

CN-BIO-152

Čína

x

x

GH-BIO-152

Ghana

x

x

KH-BIO-152

Kambodža

x

x

LA-BIO-152

Laos

x

x

MM-BIO-152

Myanmar/Barma

x

x

OM-BIO-152

Omán

x

x

RU-BIO-152

Rusko

x

x

SA-BIO-152

Saúdská Arábie

x

x

—“

15)

V položce týkající se subjektu „Oregon Tilth“ se v bodě 3 v řádku týkajícím se Mexika přidává křížek do sloupce E.

16)

V položce týkající se subjektu „Organic Certifiers“ se v bodě 3 vkládá nový řádek v pořadí podle čísla kódu, který zní:

„ID-BIO-106

Indonésie

x

x

—“

17)

V položce týkající se subjektu „Organska Kontrola“ se v bodě 3 ve všech řádcích do sloupce B doplňuje křížek.

18)

Celá položka týkající se subjektu „QC&I GmbH“ se zrušuje.

19)

Položka týkající se subjektu „Suolo e Salute srl“ se mění takto:

a)

v bodě 3 vkládají se nové řádky v pořadí podle čísla kódu, které znějí:

„DO-BIO-150

Dominikánská republika

x

x

EG-BIO-150

Egypt

x

—“

b)

Bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno.“


(**)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU