(EU) 2016/2244Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2244 ze dne 13. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1979/2006, pokud jde o dovozní celní kvóty pro konzervované houby pocházející z Číny

Publikováno: Úř. věst. L 339, 14.12.2016, s. 4-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. prosince 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2244

ze dne 13. prosince 2016,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1979/2006, pokud jde o dovozní celní kvóty pro konzervované houby pocházející z Číny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/1972, (EHS) č. 234/1979, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1979/2006 (2) stanoví otevření a správu celních kvót pro konzervované houby rodu Agaricus kódů KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30 (dále jen „konzervované houby“), dovážené ze třetích zemí.

(2)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou uzavřená podle čl. XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii, schválená rozhodnutím Rady (EU) 2016/243 (3), stanoví zvýšení stávajícího objemu celní kvóty EU pro konzervované houby pocházející z Číny o 650 tun (čistá hmotnost po odkapání).

(3)

Zvýšení celní kvóty by se mělo promítnout do přílohy I nařízení (ES) č. 1979/2006.

(4)

Nařízení (ES) č. 1979/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Dohodu mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou schválila Rada dne 18. října 2016 (4). Podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1979/2006 musí dovozci předložit své žádosti o licence během prvních pěti pracovních dnů měsíce ledna. Je proto vhodné, aby se toto nařízení používalo od 1. ledna 2017.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 1979/2006

Příloha I nařízení (ES) č. 1979/2006 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1979/2006 ze dne 22. prosince 2006 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí (Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 91).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/243 ze dne 12. února 2016 o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (Úř. věst. L 45, 20.2.2016, s. 12).

(4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1885 ze dne 18. října 2016 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (Úř. věst. L 291, 26.10.2016, s. 7).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Objem, pořadová čísla a doba použití celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 1 v tunách (čistá hmotnost po odkapání)

Země původu

Pořadová čísla

1. ledna až 31. prosince každého roku

Čína

Tradiční dovozci: 09.4157

30 400

Noví dovozci: 09.4193

Ostatní třetí země

Tradiční dovozci: 09.4158

5 030 “

Noví dovozci: 09.4194


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU