(EU) 2016/2243Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2243 ze dne 13. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 341/2007, pokud jde o dovozní celní kvóty pro česnek pocházející z Číny

Publikováno: Úř. věst. L 339, 14.12.2016, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. prosince 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 17. prosince 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2243

ze dne 13. prosince 2016,

kterým se mění nařízení (ES) č. 341/2007, pokud jde o dovozní celní kvóty pro česnek pocházející z Číny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/1972, (EHS) č. 234/1979, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 (2) stanoví otevření a správu celních kvót pro česnek kódu KN 0703 20 00 a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí.

(2)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle čl. XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii, schválená rozhodnutím Rady (EU) 2016/243 (3), stanoví zvýšení stávajícího objemu celní kvóty EU pro česnek pocházející z Číny o 2 150 tun.

(3)

Zvýšení celní kvóty by mělo být zohledněno v příloze I nařízení (ES) č. 341/2007. Nařízení (ES) č. 341/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Vzhledem k tomu, že dohodu mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou schválila Rada dne 18. října 2016 (4), mohli by mít dovozci přístup ke zvýšeným množstvím od čtvrtého podobdobí dovozního celního kvótového období 2016/2017. V čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 341/2007 se stanoví, že dovozci musí své žádosti o dovozní licence podat během prvních sedmi dnů měsíce ledna na čtvrté podobdobí. Je proto vhodné, aby se toto nařízení používalo od 1. ledna 2017.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 341/2007

Příloha I nařízení (ES) č. 341/2007 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 ze dne 29. března 2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí (Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 12).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/243 ze dne 12. února 2016 o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (Úř. věst. L 45, 20.2.2016, s. 12).

(4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1885 ze dne 18. října 2016 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (Úř. věst. L 291, 26.10.2016, s. 7).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Celní kvóty otevřené podle rozhodnutí 2001/404/ES, 2006/398/ES, 2014/116/EU a (EU) 2016/243 pro dovoz česneku kódu 0703 20 00

Původ

Pořadové číslo

Kvóta (v tunách)

První podobdobí (červen–srpen)

Druhé podobdobí (září–listopad)

Třetí podobdobí (prosinec–únor)

Čtvrté podobdobí (březen–květen)

Celkem

Argentina

 

 

 

 

 

19 147

Tradiční dovozci

09.4104

9 590

3 813

 

Noví dovozci

09.4099

4 110

1 634

 

Celkem

 

13 700

5 447

 

Čína

 

 

 

 

 

48 225

Tradiční dovozci

09.4105

8 664

8 664

7 548

8 884

 

Noví dovozci

09.4100

3 713

3 713

3 233

3 806

 

Celkem

 

12 377

12 377

10 781

12 690

 

Ostatní třetí země

 

 

 

 

 

6 023

Tradiční dovozci

09.4106

941

1 960

929

386

 

Noví dovozci

09.4102

403

840

398

166

 

Celkem

 

1 344

2 800

1 327

552

 

Celkem

 

13 721

15 177

25 808

18 689

73 395


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU