(EU) 2016/2119Nařízení Komise (EU) 2016/2119 ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 a nařízení Komise (EU) č. 113/2010, pokud jde o úpravu seznamu celních režimů a definici údajů (Text s významem pro EHP )

Publikováno: Úř. věst. L 329, 3.12.2016, s. 66-69 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 2. prosince 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 23. prosince 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1197 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2119

ze dne 2. prosince 2016,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 a nařízení Komise (EU) č. 113/2010, pokud jde o úpravu seznamu celních režimů a definici údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (1), a zejména na čl. 3 odst. 2, čl. 5 odst. 2 a čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 471/2009 stanoví společný rámec pro systematické vytváření evropské statistiky týkající se obchodu se zbožím se třetími zeměmi. Hlavním zdrojem údajů pro tuto statistiku jsou údaje získané z celních prohlášení. Uvedené nařízení bylo vypracováno tak, aby zohledňovalo konkrétní nová zjednodušení celního řízení, která měla být zavedena podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 (2) (dále jen „modernizovaný celní kodex“). To se týkalo především „samoschvalování“, které zahrnuje upuštění od požadavku na podání celního prohlášení, a režimu centralizovaného celního řízení umožňujícího splnit dovozní či vývozní celní formality ve více členských státech.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (3) (dále jen „celní kodex Unie“) zrušilo modernizovaný celní kodex a od 1. května 2016 nahradilo celní ustanovení uvedená v nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (4).

(3)

Je třeba uvést do souladu rozsah statistik zahraničního obchodu s celními režimy začleněnými do celního kodexu Unie.

(4)

Nařízení (ES) č. 471/2009 bylo provedeno nařízením Komise (EU) č. 113/2010 (5) a odráželo celní ustanovení uvedená v modernizovaném celním kodexu. V důsledku plného uplatňování celního kodexu Unie ode dne 1. května 2016 by se v nařízení (ES) č. 471/2009 a nařízení (EU) č. 113/2010 měly zohlednit změny celních ustanovení, pokud jde o shromažďování statistických údajů a sestavování statistiky zahraničního obchodu.

(5)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/578 (6) stanoví pracovní program uvedený v článku 280 nařízení (EU) č. 952/2013 a týká se elektronických celních systémů, které mají být vyvinuty podle celního kodexu Unie.

(6)

Než budou tyto elektronické systémy k dispozici, stanoví nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 (7) („přechodný akt v přenesené pravomoci“) přechodná opatření pro výměnu a uchovávání informací mezi celními orgány navzájem a mezi celními orgány a hospodářskými subjekty.

(7)

Pokud jde o celní zjednodušení ve formě centralizovaného celního řízení podle článku 179 celního kodexu Unie, není třeba, aby dovoz a vývoz v tomto režimu byly z metodických důvodů přiřazeny členskému státu určení nebo členskému státu skutečného vývozu, protože veškerý pohyb zboží uvnitř Společenství mezi těmito členskými státy a členským státem, ve kterém se zboží nachází v době propuštění do příslušného celního režimu, by mohl být lépe a soudržněji zahrnut do statistiky obchodu uvnitř EU.

(8)

Statistické definice, pokud jde o příslušné členské státy, by však měly být změněny, aby rozpoznaly pohyb důležitý z hospodářského hlediska, a to po celním řízení v případě dovozu a před celním řízením v případě vývozu.

(9)

Zároveň by statistické definice pro tyto příslušné členské státy měly být důsledně sladěny s ustanoveními o celním řízení v rámci centralizovaného celního řízení, kdy se předpokládá, že informace o celním řízení obdrží od členského státu dohlížejícího na celní řízení pouze členský stát identifikovaný v postupu celního řízení jako zúčastněný členský stát.

(10)

Za účelem harmonizovaného sestavování statistiky zahraničního obchodu by definice některých dalších údajů měly být upraveny tak, aby odrážely změny zavedené celním kodexem Unie.

(11)

Nařízení (ES) č. 471/2009 a nařízení (EU) č. 113/2010 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistiku obchodu se zbožím s třetími zeměmi,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 3 nařízení (ES) č. 471/2009 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Statistika zahraničního obchodu zaznamenává dovoz a vývoz zboží.

Vývoz je členskými státy zaznamenáván, pokud zboží opustí statistické území Společenství

a)

podle jednoho z těchto celních režimů stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (*1) (dále jen ‚celní kodex Unie‘):

vývoz,

pasivní zušlechťovací styk;

b)

na základě článku 258 celního kodexu Unie;

c)

na základě čl. 269 odst. 3 celního kodexu Unie;

d)

na základě článku 270 celního kodexu Unie za účelem vyřízení aktivního zušlechťovacího styku.

Dovoz je členskými státy zaznamenáván, pokud zboží vstoupí na statistické území Společenství podle jednoho z těchto celních režimů stanovených celním kodexem Unie:

a)

propuštění do volného oběhu včetně režimu konečného užití;

b)

aktivní zušlechťovací styk.

Článek 2

Nařízení (EU) č. 113/2010 se mění takto:

1)

Článek 4 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Statistická hodnota je založena na hodnotě, kterou má zboží v okamžiku a na místě přechodu hranic členského státu, ve kterém se zboží nachází v době propuštění do příslušného celního režimu, když na něj vstupuje (dovoz), nebo když jej opouští (vývoz).“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Hodnotu uvedenou v odstavcích 2 a 3 lze v případě nutnosti upravit tak, že statistická hodnota bude obsahovat výhradně náklady na dopravu a pojištění v celé jejich výši, které vznikly při doručení zboží z místa odeslání na hranice členského státu, ve kterém se zboží nachází v době propuštění do příslušného celního režimu (hodnota typu CIF při dovozu, hodnota typu FOB při vývozu).“

2)

V článku 6 se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:

„3.   Pro dovoz platí následující:

 

Jestliže je zboží propuštěno do volného oběhu nebo propuštěno do režimu konečného užití, je členským státem určení členský stát, ve kterém se zboží nachází v době propuštění do příslušného celního režimu. Jestliže je však v době vystavování celního prohlášení známo, že zboží bude po propuštění odesláno do jiného členského státu, je členským státem určení tento členský stát.

 

Jestliže je zboží propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku, je členským státem určení členský stát, v němž proběhla první zpracovatelská operace.

 

Aniž je dotčen první a druhý pododstavec tohoto odstavce pro účely předávání údajů podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 471/2009, je členským státem určení v případě výměny údajů členský stát, ve kterém se zboží nachází v době propuštění do příslušného celního režimu.

4.   Pro vývoz platí následující:

 

Členským státem skutečného vývozu je členský stát, ve kterém se zboží nachází v době propuštění do příslušného celního režimu.

 

Jestliže je však známo, že zboží bylo do členského státu, ve kterém se nachází v době svého propuštění do celního režimu, přivezeno z jiného členského státu, je členským státem skutečného vývozu tento druhý členský stát za podmínky, že:

i)

zboží bylo přivezeno z tohoto druhého členského státu pouze za účelem podání vývozního prohlášení a

ii)

vývozce není usazen v členském státě, ve kterém se zboží nachází v době svého propuštění do daného celního režimu, a

iii)

vstup do členského státu, ve kterém se zboží nachází v době svého propuštění do daného celního režimu, nebyl pořízením zboží uvnitř Unie ani plněním považovaným za takové pořízení uvedeným ve směrnici Rady 2006/112/ES (*2).

 

Je-li zboží poté, co se nacházelo v celním režimu aktivního zušlechťovacího styku, vyvezeno, je členským státem skutečného vývozu členský stát, v němž proběhla poslední zpracovatelská operace.

 

Aniž je dotčen první, druhý a třetí pododstavec tohoto odstavce pro účely předávání údajů podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 471/2009, je členským státem skutečného vývozu pro účely výměny údajů členský stát, ve kterém se zboží nachází v době propuštění do příslušného celního režimu.

(*2)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).“"

3)

V čl. 7 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě dovozu označují údaje o zemi odeslání členský stát nebo třetí zemi, ze kterých bylo zboží původně odesláno do členského státu, ve kterém se zboží nachází v době svého propuštění do daného celního režimu, pokud v některém členském státě nebo třetí zemi, přes které se zboží přepravovalo, nedošlo k obchodní transakci (např. prodeji nebo zpracování) ani k zadržení nesouvisejícímu s přepravou zboží. Pokud k takovému zadržení nebo obchodní transakci došlo, označují údaje poslední členský stát nebo třetí zemi, přes které se zboží přepravovalo.“

4)

Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Identifikace obchodníka

Údajem o obchodníkovi je odpovídající identifikační číslo, které se při dovozu přiděluje dovozci a při vývozu vývozci.“

5)

V čl. 15 odst. 4 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Na žádost národních statistických úřadů poskytnou orgány zodpovědné za přidělení registračního a identifikačního čísla hospodářských subjektů (čísla EORI) přístup k údajům dostupným v elektronickém systému týkajícím se čísla EORI, a to podle článku 7 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (*3).

(*3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).“"

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. prosince 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 23.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex) (Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 113/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o rozsah obchodu, definici údajů, sestavování statistiky obchodu podle podnikových ukazatelů a fakturační měny a o zvláštní zboží a pohyby (Úř. věst. L 37, 10.2.2010, s. 1).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/578 ze dne 11. dubna 2016, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu (Úř. věst. L 99, 15.4.2016, s. 6).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (Úř. věst. L 69, 15.3.2016, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU