(EU) 2016/2031Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

Publikováno: Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4-104 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. října 2016 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 13. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 14. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2031

ze dne 26. října 2016

o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 2000/29/ES (3) stanoví systém rostlinolékařské péče.

(2)

Dne 21. listopadu 2008 vyzvala Rada Komisi, aby přistoupila k hodnocení tohoto systému rostlinolékařské péče.

(3)

S ohledem na výsledek uvedeného hodnocení a na zkušenosti získané při používání směrnice 2000/29/ES byl učiněn závěr, že uvedená směrnice by měla být nahrazena. Za účelem zajištění jednotného uplatňování nových pravidel by akt nahrazující uvedenou směrnici měl mít formu nařízení.

(4)

Zdraví rostlin má velký význam pro rostlinnou produkci, lesy, přírodní oblasti a osázené plochy, přírodní ekosystémy, ekosystémové služby a biologickou rozmanitost v Unii. Zdraví rostlin je ohrožováno druhy škodlivými rostlinám a rostlinným produktům, u nichž nyní v důsledku globalizace obchodu a změny klimatu hrozí ve větší míře zavlečení na území Unie. V rámci boje proti této hrozbě je nutné přijmout opatření týkající se zjištění fytosanitárních rizik, která uvedené škodlivé organismy představují, a snížení těchto rizik na přijatelnou úroveň.

(5)

Potřeba těchto opatření je již dlouho uznávána. Uvedená opatření jsou předmětem mezinárodních dohod a úmluv, včetně Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (dále jen „úmluva IPPC“) ze dne 6. prosince 1951 uzavřené v rámci Organizace OSN pro výživu a zemědělství (dále jen „FAO“) a jejího nového revidovaného znění schváleného na konferenci FAO v listopadu 1997 v rámci jejího 29. zasedání. Unie a všechny její členské státy jsou smluvními stranami úmluvy IPPC.

(6)

Pro stanovení oblasti působnosti tohoto nařízení je zjevně důležité zohlednit biogeografické faktory, aby se na území Unie zabránilo zavlékání a šíření škodlivých organismů, které se na tomto území nevyskytují. V důsledku toho by Ceuta, Melilla a nejvzdálenější regiony členských států uvedené v čl. 355 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), s výjimkou Madeiry a Azor, měly být vyňaty z územní působnosti tohoto nařízení. Odkazy na třetí země by měly být považovány také za odkazy na tato vyloučená území.

(7)

Směrnice 2000/29/ES stanoví pravidla pro úřední kontroly, které mají provádět příslušné orgány, pokud jde o ochranná opatření proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství. Po členských státech vyžaduje, aby přijaly odpovídající a účinná kontrolní opatření. Tato odpovídající a účinná úřední kontrolní opatření by měla být uplatňována i v budoucnosti. Toto nařízení, které je součástí balíčku „inteligentní právní úpravy pro zvýšení bezpečnosti potravin“, by mělo obsahovat pouze omezený počet ustanovení o úředních kontrolách, jelikož tato pravidla by měla být stanovena v rámci horizontálního právního předpisu o úředních kontrolách.

(8)

Měla by být stanovena kritéria, která umožní identifikovat škodlivé organismy, u nichž je nutné přijmout opatření proti jejich zavlékání a šíření na celém území Unie. Tyto škodlivé organismy se nazývají „karanténní škodlivé organismy pro Unii“. Dále by měla být stanovena kritéria pro identifikaci škodlivých organismů, u nichž je nutné přijmout kontrolní opatření, pouze pokud jde o jednu nebo několik částí uvedeného území. Tyto škodlivé organismy se nazývají „karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny“. Pokud jsou uvedenými škodlivými organismy rostliny, mělo by se provádění tohoto nařízení zaměřit zejména na rostliny, které parazitují na jiných rostlinách, a to po dobu, kdy jsou pro zdraví rostlin nejvíce škodlivé.

(9)

S cílem umožnit, aby se úsilí o ochranu před karanténními škodlivými organismy pro Unii soustředilo na škodlivé organismy, jejichž potenciální hospodářský, environmentální či sociální dopad je pro území Unie mimořádně závažný, by měl být stanoven omezený seznam těchto škodlivých organismů, („prioritních škodlivých organismů“).

(10)

Za účelem zajištění přijetí účinných a včasných opatření v případě výskytu karanténního škodlivého organismu pro Unii nebo podezření na jeho výskyt by se na členské státy, profesionální provozovatele a veřejnost měly vztahovat ohlašovací povinnosti.

(11)

Pokud tyto ohlašovací povinnosti vyžadují poskytnutí osobních údajů fyzických nebo právnických osob příslušným orgánům, může se jednat o omezení práv stanovených v článku 8 (Ochrana osobních údajů) Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“). Takovéto omezení by však bylo nezbytné a přiměřené pro dosažení cíle veřejného zájmu sledovaného tímto nařízením.

(12)

Profesionální provozovatel nebo jiná osoba v případě podezření na výskyt nebo zjištění výskytu karanténního škodlivého organismu pro Unii v rostlině, rostlinném produktu nebo jiném předmětu, který je nebo byl pod jejich kontrolou, by měli mít povinnost oznámit toto podezření nebo zjištění příslušnému orgánu, přijmout veškerá opatření, která mohou být vhodná, pokud jde o odstranění škodlivého organismu a stažení nebo zpětné převzetí dotčených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů a informování příslušného orgánu, dalších osob v obchodním řetězci a veřejnosti.

(13)

Zjistí-li členské státy výskyt karanténních škodlivých organismů pro Unii na svém území, měly by přijmout veškerá nezbytná fytosanitární opatření k jejich eradikaci. Je vhodné stanovit opatření, která mohou členské státy v takovém případě přijmout. Je rovněž vhodné stanovit zásady, z nichž by měly členské státy vycházet při rozhodování o tom, která opatření mají přijmout. Tato opatření by měla zahrnovat zřízení vymezených území sestávajících ze zamořené zóny a nárazníkové zóny a případně stanovení opatření, která by měli profesionální provozovatelé nebo jiné osoby přijmout za účelem odstranění karanténního škodlivého organismu nebo zabránění jeho šíření.

(14)

V některých případech by členské státy měly uložit opatření k eradikaci karanténních škodlivých organismů na rostlinách v soukromých prostorách, jelikož eradikace škodlivých organismů může být úspěšná, pouze pokud jsou odstraněny všechny zdroje zamoření. Za tímto účelem by příslušné orgány členských států měly mít do těchto prostor zákonný přístup. V takovém případě se může jednat o omezení práv stanovených v článku 7 (Respektování soukromého a rodinného života) a v článku 17 (Právo na vlastnictví) Listiny. Takovéto omezení by mělo být nezbytné a přiměřené pro dosažení cíle veřejného zájmu sledovaného tímto nařízením.

(15)

Pro včasnou a účinnou eradikaci škodlivých organismů je velmi důležitá prevence a včasné zjištění jejich výskytu. Členské státy by tudíž měly provádět průzkumy ke zjištění výskytu karanténních škodlivých organismů pro Unii na územích, o nichž nebylo známo, že se v nich uvedené škodlivé organismy vyskytují. S ohledem na počet karanténních škodlivých organismů pro Unii a na čas a zdroje potřebné pro provedení těchto průzkumů by členské státy měly zřídit víceleté programy průzkumů.

(16)

Komisi by měla být svěřena pravomoc přijímat opatření v případě podezření na výskyt nebo potvrzeného výskytu určitých karanténních škodlivých organismů pro Unii, týkající se zejména jejich eradikace a izolace, jakož i ustanovení vymezených území, průzkumů, pohotovostních plánů, simulačních cvičení a akčních plánů.

(17)

Pokud se karanténní škodlivý organismus pro Unii na vymezeném území rozšířil a nelze jej eradikovat, Komise by měla přijmout opatření Unie, pokud jde o izolaci daného škodlivého organismu na uvedeném území.

(18)

V zájmu zajištění rychlých a účinných kroků proti škodlivým organismům, které sice nejsou karanténními škodlivými organismy pro Unii, ale o nichž se členské státy domnívají, že mohou splňovat podmínky pro zařazení na seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii, by mělo být uvedeno ustanovení týkající se opatření, která mají členské státy přijmout v případě, že zjistí výskyt takového škodlivého organismu. Podobná ustanovení by měla být uvedena i pro Komisi.

(19)

Za určitých podmínek by mělo být členským státům umožněno přijmout přísnější opatření, než jaká vyžadují právní předpisy Unie.

(20)

Na prioritní škodlivé organismy by se měla vztahovat zvláštní ustanovení, zejména pokud jde o informování veřejnosti, průzkumy, pohotovostní plány, simulační cvičení, akční plány eradikace a spolufinancování opatření ze strany Unie.

(21)

Karanténní škodlivé organismy, které se vyskytují na území Unie, avšak nejsou přítomné v určitých částech tohoto území označených jako „chráněné zóny“, a jejichž výskyt by měl nepřijatelný hospodářský, sociální nebo environmentální dopad pouze uvnitř těchto chráněných zón, by měly být konkrétně určeny a uvedeny na zvláštním seznamu jako „karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny“. Dovoz a vypouštění karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny do příslušných chráněných zón a jejich přemísťování v rámci těchto zón by měly být zakázány.

(22)

Měla by být zavedena pravidla pro uznávání, změnu nebo zrušení uznání chráněných zón, povinnosti ohledně průzkumů chráněných zón, opatření, která je třeba přijmout, pokud se zjistí, že se v určitých chráněných zónách vyskytují karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny, jakož i pro zřizování dočasných chráněných zón. Pokud se zjistí výskyt karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny uvnitř určité chráněné zóny, měla by se uplatňovat přísná pravidla pro změnu velikosti a pro zrušení uznání takové zóny.

(23)

Škodlivý organismus, který není karanténním škodlivým organismem pro Unii, by se měl nazývat „regulovaným nekaranténním škodlivým organismem pro Unii“ v případě, že se tento škodlivý organismus přenáší zejména prostřednictvím určitých rostlin k pěstování, jeho výskyt na těchto rostlinách k pěstování má nepřijatelný hospodářský dopad, pokud jde o zamýšlené použití těchto rostlin, a je uveden na seznamu regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii. Za účelem omezení výskytu těchto škodlivých organismů by jejich dovoz na území Unie a přemísťování na tomto území na dotčených rostlinách k pěstování měly být zakázány, pokud se uvedené škodlivé organismy vyskytují s četností výskytu překračující určitou prahovou hodnotu.

(24)

Určité rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty představují nepřijatelné riziko, jelikož existuje pravděpodobnost, že se stanou hostitelem karanténního škodlivého organismu pro Unii. U některých těchto rostlin existují přijatelná opatření ke zmírnění rizika, avšak ne u všech. V závislosti na existenci přijatelných opatření ke zmírnění rizika by jejich dovoz na území Unie nebo přemísťování na tomto území měly být buď zakázány, nebo by měly podléhat zvláštním požadavkům. Tyto rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty by měly být uvedeny na zvláštním seznamu.

(25)

Vedle opatření přijatých za účelem zvládání nepřijatelného rizika pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty s nimi související by toto nařízení mělo stanovit opatření vycházející z rizik a preventivní opatření s cílem chránit území Unie před škodlivými organismy, které by mohly být zavlečeny prostřednictvím rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu pocházejících ze třetí země, a to na základě předběžného posouzení tohoto vysokého rizika. Při tomto předběžném posouzení by měla být zohledněna příslušná zvláštní kritéria pro dotčenou rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný předmět. Za tímto účelem by měla být zohledněna vědecká stanoviska nebo studie vypracované v rámci úmluvy IPPC, Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin (dále jen „EPPO“), Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) či orgánů členských států. Na základě uvedeného předběžného posouzení by měl být sestaven seznam takových vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů a jejich dovoz do Unie by měl být zakázán, dokud nebude provedeno posouzení rizik v souladu se standardy úmluvy IPPC. Tyto rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty by neměly zahrnovat rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, jejichž dovoz na území Unie je na základě analýzy rizika z hlediska možnosti zavlečení škodlivého organismu zakázán nebo se na něj vztahují zvláštní a rovnocenné požadavky, nebo na něž se vztahují dočasné zákazy stanovené v tomto nařízení.

(26)

Měly by být stanoveny výjimky ze zákazů nebo zvláštních požadavků, pokud jde o dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie. Komisi by měla být svěřena pravomoc uznávat některá opatření třetích zemí za rovnocenná požadavkům na přemísťování dotčených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie.

(27)

Uvedené zákazy nebo požadavky by se však neměly vztahovat na malá množství určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, kromě rostlin k pěstování, určených k nekomerčním a neprofesionálním účelům, a v určitých případech ani na dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do pohraničních pásem a přemísťování v rámci těchto pásem.

(28)

Je vhodné stanovit výjimky ze zákazu dovozu škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie a jejich přemísťování na tomto území, a to v případě škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, na něž se uvedené zákazy vztahují a jež jsou určeny pro určité účely, například úřední testování, vědecké nebo vzdělávací účely, pokusy, selekci odrůd nebo šlechtění. Měly by být stanoveny náležité záruky a dotčeným stranám poskytnuty informace.

(29)

Rostliny dovážené do Unie ze třetích zemí a přemísťované prostřednictvím poštovních služeb v mnoha případech nesplňují fytosanitární požadavky Unie. Pro zvýšení informovanosti by měla být stanovena zvláštní pravidla týkající se informací, jež mají být cestujícím a zákazníkům poštovních služeb poskytovány.

(30)

Měla by být stanovena výjimka z pravidel Unie pro dovoz na území Unie a přemísťování na tomto území pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty ve fytosanitárním tranzitu, která by podléhala zvláštním podmínkám.

(31)

Mezinárodní obchod s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty, s nimiž jsou jen omezené fytosanitární zkušenosti, s sebou může potenciálně přinášet nepřijatelná rizika usídlení karanténních škodlivých organismů, jež dosud nejsou uvedeny na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii a pro něž nebyla na základě tohoto nařízení přijata žádná opatření. V zájmu zajištění rychlých a účinných kroků proti uvedeným nově zjištěným nebo předpokládaným rizikům z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů souvisejícím s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty, které nepodléhají trvalým požadavkům nebo zákazům, avšak mohou pro ně být taková trvalá opatření vhodná, by Komise měla mít v souladu se zásadou předběžné opatrnosti možnost přijmout dočasná opatření a se zohledněním objektivních a zavedených prvků uvedené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty stanovit.

(32)

Je nutné stanovit zákazy a zvláštní požadavky podobné těm, které byly stanoveny pro území Unie, pokud jde o dovoz do chráněných zón a přemísťování v rámci těchto zón v případě rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které by z důvodu pravděpodobnosti, že se stanou hostitelem karanténního škodlivého organismu pro chráněné zóny, představovaly nepřijatelně vysoké riziko.

(33)

Měly by být přijaty obecné požadavky na dopravní prostředky, stroje a obalový materiál používané pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, aby se zajistilo, že jsou prosté karanténních škodlivých organismů.

(34)

Členské státy by měly určit izolační zařízení a karanténní stanice. Měly by být stanoveny požadavky týkající se určování, povolování a provozu těchto izolačních zařízení a karanténních stanic a dohledu nad nimi, jakož i propuštění rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů z těchto zařízení nebo stanic. V případech, kdy tyto požadavky zahrnují vedení seznamů zaměstnanců a návštěvníků vstupujících do těchto zařízení a stanic, se může jednat o omezení práv stanovených v článku 8 (Ochrana osobních údajů) Listiny. Takovéto omezení by však bylo nezbytné a přiměřené pro dosažení cíle veřejného zájmu sledovaného tímto nařízením.

(35)

Komise by měla vést veřejně přístupný aktualizovaný seznam všech hlášení, jež obdrží v souvislosti se škodlivými organismy, které se nově objevují ve třetích zemích a mohou představovat riziko pro zdraví rostlin na území Unie.

(36)

Za účelem zajištění účinného provádění tohoto nařízení by určití profesionální provozovatelé vázaní povinnostmi podle tohoto nařízení měli být zapsáni v registrech zřízených členskými státy. Měly by být stanoveny požadavky na tuto registraci a výjimky z těchto požadavků.

(37)

Za účelem snazšího zjištění zdroje zamoření karanténním škodlivým organismem je vhodné vyžadovat, aby profesionální provozovatelé vedli záznamy týkající se rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které jim byly dodány profesionálními provozovateli a které dodávají jiným profesionálním provozovatelům. Vzhledem k období latence některých karanténních škodlivých organismů a době potřebné pro zjištění zdroje zamoření by se záznamy měly uchovávat po dobu nejméně tří let.

(38)

Profesionální provozovatelé by rovněž měli mít zavedeny systémy a postupy umožňující sledovat přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci vlastních provozoven a mezi těmito provozovnami.

(39)

Pro dovoz určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích zemí na území Unie a do chráněných zón by mělo být vyžadováno rostlinolékařské osvědčení. Tyto rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty by v zájmu transparentnosti měly být uvedeny na zvláštním seznamu.

(40)

Rostlinolékařská osvědčení by měla být vyžadována rovněž pro dovoz jiných rostlin ze třetích zemí na území Unie. To je důležité pro zajištění náležité úrovně fytosanitární bezpečnosti a faktického přehledu o dovozu uvedených rostlin do Unie a o příslušných rizicích. Na uvedené rostliny by se však neměla vztahovat ustanovení o úředních kontrolách na stanovištích hraniční kontroly stanovená v příslušných právních předpisech Unie.

(41)

Uvedená rostlinolékařská osvědčení by měla splňovat požadavky úmluvy IPPC a měla by potvrzovat soulad s požadavky a opatřeními stanovenými na základě tohoto nařízení. Za účelem zajištění důvěryhodnosti rostlinolékařských osvědčení by měla být stanovena pravidla pro podmínky jejich platnosti a zneplatnění.

(42)

Přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie a jejich přemísťování do chráněných zón a v rámci těchto zón by mělo být povoleno, pouze pokud tyto rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty mají rostlinolékařský pas potvrzující soulad s požadavky a opatřeními stanovenými na základě tohoto nařízení. Tyto rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty by v zájmu transparentnosti měly být uvedeny na zvláštním seznamu.

(43)

Rostlinolékařské pasy by neměly být vyžadovány pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty dodávané přímo konečným uživatelům, včetně zahrádkářů. Měly by však být stanoveny určité výjimky.

(44)

V zájmu zajištění důvěryhodnosti rostlinolékařských pasů by měla být stanovena pravidla týkající se jejich obsahu a formy.

(45)

Rostlinolékařské pasy by zpravidla měli vydávat oprávnění profesionální provozovatelé. Příslušné orgány by měly mít možnost rozhodovat o vydání těchto pasů.

(46)

Měla by být stanovena pravidla pro vydávání rostlinolékařských pasů, šetření nutná pro toto vydávání, připojování rostlinolékařských pasů, oprávnění profesionálních provozovatelů vydávajících rostlinolékařské pasy a dohled nad nimi, povinnosti oprávněných provozovatelů a odnětí jejich oprávnění.

(47)

Za účelem snížení zátěže oprávněných provozovatelů by šetření pro vydávání rostlinolékařských pasů měla být ve vhodných případech kombinována se šetřeními požadovanými podle směrnic Rady 66/401/EHS (4), 66/402/EHS (5), 68/193/EHS (6), 2002/54/ES (7), 2002/55/ES (8), 2002/56/ES (9), 2002/57/ES (10), 2008/72/ES (11) a 2008/90/ES (12).

(48)

Oprávnění provozovatelé by měli disponovat potřebnými znalostmi v oblasti škodlivých organismů.

(49)

Určití oprávnění provozovatelé mohou chtít vytvořit plán řízení rizik škodlivých organismů, který bude zajišťovat a prokazovat vysokou úroveň odbornosti a povědomí o rizicích z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů, pokud jde o kritické body jejich profesní činnosti, a který zdůvodní zvláštní ujednání o kontrolách s příslušnými orgány. Pro obsah těchto plánů by měla být stanovena pravidla Unie.

(50)

Je vhodné stanovit pravidla pro nahrazování rostlinolékařských pasů a rostlinolékařských osvědčení.

(51)

V případě nesouladu s pravidly Unie by rostlinolékařský pas měl být odstraněn, zneplatněn a z důvodů vysledovatelnosti by měl být uschován.

(52)

Mezinárodní standard pro fytosanitární opatření č. 15 nazvaný Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu (ISPM15) vyžaduje, aby byl dřevěný obalový materiál označen specifickou značkou profesionálními provozovateli, již jsou řádně oprávněni a nad nimiž je vykonáván náležitý dohled. Toto nařízení by mělo stanovit požadavky na ošetřování, označování a opravu dřevěného obalového materiálu v souladu s uvedeným standardem. Toto nařízení by mělo rovněž stanovit pravidla pro udělování oprávnění profesionálním provozovatelům na území Unie provádějícím toto označování a pro dohled nad těmito provozovateli.

(53)

Požaduje-li to třetí země, měly by příslušné rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty při přemísťování z území Unie na území této třetí země mít rostlinolékařské osvědčení pro vývoz nebo reexport. S ohledem na příslušná ustanovení úmluvy IPPC by tato osvědčení měly vydávat příslušné orgány a dodržovat při tom obsah vzorových osvědčení pro vývoz a reexport stanovených v úmluvě IPPC. Třetím zemím by z důvodu uznávané škodlivé povahy karanténních škodlivých organismů pro Unii měla být nabídnuta ochrana před těmito škodlivými organismy, s výjimkou případů, kdy je oficiálně známo, že daný karanténní škodlivý organismus pro Unii se v dotčené třetí zemi vyskytuje a není předmětem úřední kontroly, nebo lze-li důvodně předpokládat, že daný karanténní škodlivý organismus pro Unii nesplňuje kritéria pro to, aby mohl být považován za karanténní škodlivý organismus pro dotčenou třetí zemi.

(54)

Jestliže jsou rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty před vývozem do třetí země přemísťovány přes území více než jednoho členského státu, je důležité, aby si členský stát, v němž byly rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty vyprodukovány nebo zpracovány, vyměnil informace s členským státem, který vydává rostlinolékařské osvědčení pro vývoz. Tato výměna informací je důležitá pro to, aby bylo možné osvědčit soulad s požadavky třetí země. Mělo by proto být stanoveno harmonizované „předvývozní osvědčení“, které zajistí, aby výměna informací probíhala jednotným způsobem.

(55)

Komise by měla vytvořit elektronický systém hlášení, jak jej požaduje toto nařízení.

(56)

S ohledem na mimořádně závažné hospodářské, sociální nebo environmentální dopady určitých karanténních organismů pro Unii na území Unie by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o stanovení seznamu prioritních škodlivých organismů.

(57)

K zajištění toho, že výjimky pro karanténní škodlivé organismy pro Unii a pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty pocházející ze třetích zemí nebo území, jejichž dovoz na území Unie je zakázán a jež jsou používány k úřednímu testování, vědeckým nebo vzdělávacím účelům, pokusům, selekci odrůd a šlechtění, jsou uplatňovány způsobem, který nepředstavuje žádné riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů pro území Unie nebo jeho části, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o pravidla pro výměnu informací mezi členskými státy a Komisí v souvislosti s dovozem dotčených škodlivých organismů a rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie, jejich přemísťováním, držením, množením a používáním na tomto území, postup a podmínky pro udělení příslušného povolení, sledování souladu a kroky, které mají být přijaty v případě nesouladu.

(58)

K zajištění správného uplatňování výjimek z povinnosti provádět každoroční průzkumy ve vymezených územích by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o další upřesnění škodlivých organismů, na něž se dané výjimky a podmínky pro uplatňování těchto výjimek vztahují.

(59)

Za účelem zajištění spolehlivého zřizování a fungování chráněných zón by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o podrobná pravidla pro průzkumy, které se mají provádět za účelem uznávání chráněných zón, a pro přípravu a obsah průzkumů týkajících se karanténních organismů pro chráněné zóny.

(60)

Za účelem zajištění přiměřeného a omezeného uplatňování výjimek týkajících se přemísťování rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů do pohraničních pásem a přemísťování v rámci těchto pásem by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o pravidla týkající se maximální šířky pohraničních pásem třetích zemí a pohraničních pásem členských států, maximální vzdálenosti přemístění dotčených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci pohraničních pásem třetích zemí a pohraničních pásem členských států a postupů týkajících se schvalování dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do pohraničních pásem členských států a přemísťování v rámci těchto pásem.

(61)

K zajištění toho, aby registrace profesionálních provozovatelů byla přiměřená cíli tlumení rizika z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o pravidla stanovící další kategorie profesionálních provozovatelů, kteří mají být vyjmuti z povinnosti být zapsán v registru, zvláštní požadavky pro registraci určitých kategorií profesionálních provozovatelů a horní hranici pro malá množství, která mohou profesionální provozovatelé dodávat konečným uživatelům, aby mohli být vyjmuti z povinnosti být zapsán v registru.

(62)

Za účelem zajištění důvěryhodnosti rostlinolékařských osvědčení třetích zemí, které nejsou smluvními stranami úmluvy IPPC, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o pravidla doplňující podmínky přijímání rostlinolékařských osvědčení z těchto třetích zemí.

(63)

Za účelem minimalizace rizik z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů ze strany rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, které jsou přemísťovány na území Unie, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o pravidla stanovící případy, kdy se v případě určitých rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů výjimka z požadavku na vydávání rostlinolékařských pasů vztahuje pouze na malá množství.

(64)

Za účelem zajištění spolehlivosti šetření rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů prováděných za účelem vydání rostlinolékařských pasů by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o pravidla pro vizuální prohlídku, vzorkování, testování a četnost a načasování šetření.

(65)

Za účelem posílení důvěryhodnosti rostlinolékařských pasů by pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o pravidla pro stanovení kritérií, která mají profesionální provozovatelé splňovat, aby byli oprávněni k vydávání rostlinolékařských pasů, a pokud jde o postupy zajišťující splnění těchto kritérií, měla být přenesena na Komisi.

(66)

Za účelem zajištění správného označování dřevěného obalového materiálu a s cílem zohlednit vývoj mezinárodních norem, a zejména standardu ISPM15, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změnu a doplňování požadavků týkajících se dřevěného obalového materiálu, včetně jeho dovozu na území Unie, a pokud jde o upřesnění požadavků na oprávnění registrovaných provozovatelů provádět označování dřevěného obalového materiálu na území Unie.

(67)

Za účelem zohlednění vývoje mezinárodních norem by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o pravidla týkající se potvrzení pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, kromě dřevěného obalového materiálu, pro které je požadováno specifické osvědčení souladu s pravidly tohoto nařízení.

(68)

Za účelem zajištění užitečnosti a spolehlivosti úředních potvrzení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o pravidla stanovící obsah úředních potvrzení, oprávnění profesionálních provozovatelů vydávajících tato potvrzení a dohled nad nimi, jakož i prvky osvědčení pro vývoz a reexport a předvývozních osvědčení.

(69)

Za účelem přizpůsobení se vývoji vědeckých a technických poznatků a vývoji mezinárodních norem, a to zejména standardů IPPC a EPPO, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o pravidla týkající se změn příloh tohoto nařízení.

(70)

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace byly vedeny v souladu se zásadami stanovenými Interinstitucionální dohodou ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (13). Za účelem zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a tito odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(71)

Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii; stanovení formátu zpráv o průzkumech, jakož i pokynů ohledně způsobu vyplňování uvedeného formátu; stanovení formátu víceletých programů průzkumu a souvisejících praktických opatření; stanovení opatření proti specifickým karanténním škodlivým organismům pro Unii a přijímání časově omezených opatření, pokud jde o rizika, jež představují škodlivé organismy, které nejsou uvedeny na seznamu jako karanténní škodlivé organismy pro Unii.

(72)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení seznamu chráněných zón a příslušných karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny; a změnu velikosti chráněných zón nebo zrušení jejich uznání.

(73)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení seznamu regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii a dotčených rostlin k pěstování; a uvedení opatření k prevenci výskytu regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii na příslušných rostlinách k pěstování.

(74)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení seznamu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz na území Unie je zakázán, a dotčených třetích zemí; stanovení seznamu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, na něž se vztahují zvláštní požadavky, a stanovení těchto zvláštních požadavků pro jejich dovoz na území Unie a přemísťování na tomto území; stanovení předběžného seznamu vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz na území Unie má být zakázán, a dotčených třetích zemí; postup pro posouzení rizik v souvislosti s uvedením na tomto seznamu; stanovení požadavků pro třetí země, které jsou rovnocenné požadavkům na přemísťování rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů na území Unie; stanovení podmínek pro prezentaci a používání plakátů a brožur týkajících se dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie; stanovení zvláštních podmínek či opatření týkajících se dovozu určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do pohraničních pásem členských států; přijetí dočasných opatření vztahujících se na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, u nichž je pravděpodobné, že představují nově zjištěná rizika z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů nebo jiná předpokládaná fytosanitární rizika; přijímání rozhodnutí o dočasných opatřeních přijímaných členskými státy v případě bezprostředního nebezpečí; stanovení seznamu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do určitých chráněných zón je zakázán; stanovení seznamu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, na něž se vztahují zvláštní požadavky, a stanovení těchto zvláštních požadavků pro jejich dovoz do určitých chráněných zón a jejich přemísťování v rámci těchto zón; a stanovení pravidel pro požadavky pro karanténní stanice a izolační zařízení a pro uvolňování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z uvedených stanic a zařízení.

(75)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení kratší nebo delší minimální doby, po kterou profesionální provozovatelé uchovávají záznamy týkající se vysledovatelnosti, a pokud jde o požadavky týkající se přístupnosti těchto záznamů.

(76)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení seznamu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a příslušných třetích zemí původu nebo odeslání, pro něž se má za účelem jejich dovozu na území Unie vyžadovat rostlinolékařské osvědčení; stanovení seznamu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a příslušných třetích zemí původu nebo odeslání, pro něž se má za účelem jejich dovozu do určitých chráněných zón z uvedených třetích zemí vyžadovat rostlinolékařské osvědčení; stanovení seznamu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, dotčených třetích zemí a maximálního množství, pro něž má při dovozu na území Unie platit výjimka z požadavku na rostlinolékařské osvědčení; a stanovení technických opatření týkajících se zneplatnění elektronických rostlinolékařských osvědčení.

(77)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení seznamu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro něž má být pro účely jejich přemísťování na území Unie vyžadován rostlinolékařský pas; stanovení seznamu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro něž má být pro účely jejich dovozu do určitých chráněných zón a jejich přemísťování v rámci těchto zón vyžadován rostlinolékařský pas; a konkrétní určení škodlivých organismů pro chráněné zóny, rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, pro něž je v případě přímé dodávky konečnému uživateli vyžadován rostlinolékařský pas pro chráněné zóny.

(78)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení formálních náležitostí rostlinolékařského pasu, určení typů a druhů rostlin k pěstování, pro něž by neměly platit výjimky z požadavku na uvádění kódu vysledovatelnosti v rostlinolékařském pasu; a stanovení technických opatření pro vydávání elektronických rostlinolékařských pasů.

(79)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení zvláštních opatření týkajících se materiálu, ošetření a označení souvisejících s opravami dřevěného obalového materiálu; stanovení formálních náležitostí jiných potvrzení, než je označení dřevěného obalového materiálu; stanovení postupů pro vydávání předvývozních osvědčení; a stanovení zvláštních pravidel týkajících se podávání hlášení.

(80)

Prováděcí pravomoci svěřené Komisi by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (14).

(81)

Komise by měla přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty, je-li to nezbytné v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech týkajících se opatření, která se mají přijmout proti konkrétním karanténním škodlivým organismům pro Unii nebo proti škodlivým organismům neuvedeným na seznamu jako karanténní škodlivé organismy pro Unii, zákazu dovozu určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie nebo do chráněné zóny nebo podrobení tohoto dovozu zvláštním požadavkům a dočasným opatřením týkajícím se rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, u nichž je pravděpodobné, že představují nově zjištěná rizika z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů nebo jiná předpokládaná fytosanitární rizika.

(82)

Směrnice Rady 74/647/EHS (15) a 2006/91/ES (16) stanoví opatření o ochraně proti obaleči hvozdíkovému a štítence zhoubné. Po vstupu uvedených směrnic v platnost se dotčené škodlivé organismy rozšířily na celé území Unie, a jejich izolace již tedy není možná. Uvedené směrnice by proto měly být zrušeny.

(83)

Směrnice Rady 69/464/EHS (17), 93/85/EHS (18), 98/57/ES (19) a 2007/33/ES (20) by měly být zrušeny, jelikož by pro dotčené škodlivé organismy měla být přijata nová opatření v souladu s tímto nařízením. Vzhledem k času a zdrojům, které budou pro přijetí těchto nových opatření potřeba, by uvedené akty měly být zrušeny ke dni 1. ledna 2022.

(84)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 (21) stanoví, že granty na opatření proti škodlivým organismům se mají týkat určitých škodlivých organismů uvedených v přílohách směrnice 2000/29/ES a určitých škodlivých organismů, které nejsou v těchto přílohách uvedeny, avšak vztahují se na ně dočasná opatření Unie přijatá s ohledem na tyto škodlivé organismy. Nad rámec výše uvedeného nařízení zřizuje toto nařízení kategorii prioritních škodlivých organismů a je nezbytné, aby určitá opatření přijímaná členskými státy, zejména pokud jde o prioritní škodlivé organismy, byla způsobilá pro granty Unie, včetně kompenzace vyplácené profesionálním provozovatelům za hodnotu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které podléhají zničení na základě eradikačních opatření stanovených v tomto nařízení. Nařízení (EU) č. 652/2014 by proto mělo být změněno.

(85)

Měly by být rovněž provedeny technické změny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013 (22) a (EU) č. 1143/2014 (23).

(86)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zajištění harmonizovaného přístupu, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej, z důvodu jeho účinku, složitosti a přeshraniční a mezinárodní povahy, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(87)

Toto nařízení nepředstavuje pro malé a střední podniky nepřiměřenou administrativní zátěž ani na ně nemá nepřiměřené hospodářské dopady. Specifická situace malých a středních podniků byla na základě konzultací se zúčastněnými stranami v rámci tohoto nařízení zohledněna všude, kde to bylo možné. Potenciální univerzální výjimka pro mikropodniky, které tvoří většinu dotčených společností, nebyla zvažována, a sice s ohledem na cíle veřejné politiky chránit zdraví rostlin.

(88)

Toto nařízení bere ohled na úmluvu IPPC, Dohodu o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření a pokyny stanovené na základě této úmluvy a dohody.

(89)

V souladu se zásadou inteligentní regulace by provádění tohoto nařízení mělo být koordinováno s prováděním nařízení (EU) č. 1143/2014, aby bylo zaručeno, že se unijní právní předpisy v oblasti zdraví rostlin uplatňují v plném rozsahu.

(90)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou, především právo na respektování soukromého a rodinného života, právo na vlastnictví, ochranu osobních údajů, svobodu podnikání a svobodu umění a věd. Členské státy by měly toto nařízení uplatňovat v souladu s těmito právy a zásadami,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Předmět, oblast působnosti a definice

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tímto nařízením se zavádí pravidla pro identifikaci fytosanitárních rizik, která představuje jakýkoli druh, kmen nebo biotyp patogenů, živočichů či parazitických rostlin škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům (dále jen „škodlivé organismy“), a opatření vedoucí ke snížení těchto rizik na přijatelnou úroveň.

2.   Je-li prokázáno, že neparazitické rostliny, na které se nevztahuje čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 1143/2014, představují fytosanitární rizika, jež mají vážný hospodářský, sociální a environmentální dopad na území Unie, mohou být uvedené neparazitické rostliny považovány za škodlivé organismy pro účely tohoto nařízení.

3.   Pro účely tohoto nařízení se odkazy na třetí země rozumí odkazy na třetí země, Ceutu, Melillu a na území uvedená v čl. 355 odst. 1 Smlouvy o fungování EU s výjimkou Madeiry a Azor.

Pro účely tohoto nařízení se odkazy na území Unie rozumí odkazy na území Unie s výjimkou Ceuty, Melilly a jiných území uvedených v čl. 355 odst. 1 Smlouvy o fungování EU kromě ostrovů Madeira a Azory.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„rostlinami“ živé rostliny a tyto živé části rostlin:

a)

semena, v botanickém smyslu, kromě těch, která nejsou určena k pěstování;

b)

plody, v botanickém smyslu;

c)

zelenina;

d)

hlízy, cibulové hlízy, cibule, oddenky, kořeny, podnože, stolony;

e)

prýty, stonky, odnože;

f)

řezané květiny;

g)

větve s listy nebo bez listů;

h)

uříznuté stromy s listy;

i)

listy, listoví;

j)

rostlinné tkáňové kultury, včetně buněčných kultur, zárodečné plazmy, meristémy, chimérické klony, mikropropagační materiál;

k)

živý pyl a spory;

l)

očka, rouby, řízky, roubovance;

2)

„rostlinnými produkty“ nezpracovaný materiál rostlinného původu a zpracované produkty, které mohou vzhledem ke své povaze nebo k povaze svého zpracování vyvolávat riziko šíření karanténních škodlivých organismů.

Není-li v prováděcích aktech přijatých podle článků 28, 30 a 41 stanoveno jinak, považuje se dřevo za „rostlinný produkt“, pouze pokud splňuje jedno nebo více z těchto kritérií:

a)

má zachován zcela nebo z části svůj přirozený zaoblený povrch, s kůrou nebo bez ní;

b)

nemá zachován zcela nebo z části svůj přirozený zaoblený povrch v důsledku rozřezání, rozsekání nebo rozštípání;

c)

je ve formě štěpků, třísek, pilin, zbytků dřeva, hoblin nebo dřevního odpadu a nebylo zpracováno pomocí klihu, tepla nebo tlaku či jejich kombinace na pelety, brikety, překližku nebo dřevotřískové desky;

d)

je, nebo má být použito jako obalový materiál, bez ohledu na to, zda se skutečně používá pro přepravu zboží;

3)

„pěstováním“ jakékoli úkony za účelem umístění rostlin do pěstebního substrátu nebo operace provedená pomocí roubování či obdobné operace s cílem zajistit následný růst, reprodukci nebo rozmnožování daných rostlin;

4)

„rostlinami k pěstování“ rostliny, které mají zůstat zasazeny, mají být vysazeny nebo přesazeny;

5)

„jiným předmětem“ jakýkoliv materiál nebo předmět, jiný než rostliny či rostlinné produkty, na němž mohou škodlivé organismy přežívat nebo pomocí něhož se mohou šířit, včetně zeminy a pěstebního substrátu;

6)

„příslušným orgánem“ ústřední orgán nebo orgány členského státu nebo případně třetí země, které jsou odpovědné za organizování úředních kontrol a jiných úředních činností, nebo jakýkoli jiný orgán, jemuž byly tyto úkoly svěřeny, a to v souladu s právními předpisy Unie o úředních kontrolách;

7)

„partií“ určitý počet jednotek jednoho druhu komodity identifikovatelný podle stejnorodosti jeho složení, původu a dalších relevantních prvků, tvořící součást zásilky;

8)

„obchodní jednotkou“ nejmenší komerční či jiná využitelná jednotka použitelná pro dotčenou fázi uvádění na trh, kterou může být dílčí část nebo celek partie;

9)

„profesionálním provozovatelem“ jakákoli osoba, na niž se vztahuje veřejné nebo soukromé právo a která se profesionálně zabývá jednou nebo několika z níže uvedených činností týkajících se rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a je za tyto činnosti právně odpovědná:

a)

výsadbou;

b)

šlechtěním;

c)

produkcí, včetně pěstování, množení a udržování;

d)

dovozem na území Unie a přemísťováním na tomto území a z tohoto území;

e)

dodáváním na trh;

f)

skladováním, sběrem, odesíláním a zpracováváním;

10)

„registrovaným provozovatelem“ profesionální provozovatel registrovaný v souladu s článkem 65;

11)

„oprávněným provozovatelem“ registrovaný provozovatel oprávněný příslušným orgánem k vydávání rostlinolékařských pasů v souladu s článkem 89, k provádění označování v souladu s článkem 98 nebo k vydávání potvrzení v souladu s článkem 99;

12)

„konečným uživatelem“ jakákoli osoba, která si opatřuje rostliny nebo rostlinné produkty pro své osobní účely, které se netýkají jejího podnikání, povolání ani jejích obchodních aktivit;

13)

„testem“ úřední šetření jiné než vizuální, které má zjistit přítomnost škodlivých organismů, nebo přesně určit totožnost škodlivých organismů;

14)

„ošetřením“ postup, ať už úřední či jiný, vedoucí ke zničení, inaktivaci nebo odstranění škodlivých organismů, zajištění jejich neplodnosti nebo devitalizace rostlin či rostlinných produktů;

15)

„četností výskytu“ podíl nebo počet jednotek v rámci vzorku, zásilky, pozemku či jinak vymezené populace, v nichž je škodlivý organismus přítomen;

16)

„usídlením“ přetrvávání škodlivého organismu na daném území po jeho vstupu, a to v dohledné budoucnosti;

17)

„eradikací“ uplatnění fytosanitárních opatření s cílem vyhubit škodlivý organismus na daném území;

18)

„izolací“ uplatnění fytosanitárních opatření v zamořeném území a v jeho okolí s cílem zabránit šíření škodlivého organismu;

19)

„karanténní stanicí“ jakékoliv úřední zařízení, v němž jsou škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty drženy v karanténě;

20)

„izolačním zařízením“ jakékoliv zařízení jiné než karanténní zařízení, v němž jsou škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty drženy v izolaci;

21)

„kódem vysledovatelnosti“ písmenný, číselný či alfanumerický kód, který identifikuje zásilku, dávku nebo obchodní jednotku a který se používá za účelem vysledovatelnosti, včetně kódů odkazujících na partii, šarži, sérii, datum produkce či dokumenty profesionálního provozovatele;

22)

„fytosanitárním opatřením“ jakékoli úřední opatření, jehož účelem je zabránit zavlečení karanténních škodlivých organismů nebo jejich šíření nebo omezit hospodářský dopad regulovaných nekaranténních škodlivých organismů.

KAPITOLA II

Karanténní škodlivé organismy

Oddíl 1

Karanténní škodlivé organismy

Článek 3

Definice karanténních škodlivých organismů

„Karanténním škodlivým organismem“ se rozumí ve vztahu k určitému území škodlivý organismus, pokud splňuje všechny tyto podmínky:

a)

jeho totožnost je stanovena ve smyslu přílohy I oddílu 1 bodu 1;

b)

nevyskytuje se na území ve smyslu přílohy I oddílu 1 bodu 2 písm. a), nebo jestliže se na něm vyskytuje, není na tomto území široce rozšířen ve smyslu přílohy I oddílu 1 bodu 2 písm. b) a c);

c)

může na toto území proniknout, usídlit se a šířit se na něm, nebo jestliže se na tomto území vyskytuje, ale není na něm široce rozšířen, může proniknout do těch částí tohoto území, kde se nevyskytuje, a na těchto částech území se usídlit a šířit ve smyslu přílohy I oddílu 1 bodu 3;

d)

jeho proniknutí, usídlení a šíření by mělo nepřijatelný hospodářský, environmentální nebo sociální dopad ve smyslu přílohy I oddílu 1 bodu 4 pro toto území, nebo jestliže se v tomto území již vyskytuje, ale není na něm široce rozšířen, pro ty jeho části, kde se nevyskytuje, a

e)

jsou dostupná proveditelná a účinná opatření k zabránění proniknutí, usídlení nebo šíření tohoto škodlivého organismu na tomto území a ke zmírnění takovýchto rizik a dopadů.

Oddíl 2

Karanténní škodlivé organismy pro Unii

Článek 4

Definice karanténních škodlivých organismů pro Unii

„Karanténním škodlivým organismem pro Unii“ se rozumí karanténní škodlivý organismus, pokud určité území, na něž se odkazuje v návětí článku 3, je území Unie a pokud je příslušný škodlivý organismus uveden na seznamu zmíněném v čl. 5 odst. 2.

Článek 5

Zákaz dovozu, přemísťování, držení, množení či vypouštění karanténních škodlivých organismů pro Unii

1.   Karanténní škodlivý organismus pro Unii nesmí být na území Unie dovezen či na tomto území přemísťován nebo držen, množen či uvolňován.

2.   Komise stanoví prostřednictvím prováděcího aktu seznam škodlivých organismů, které splňují podmínky uvedené v článku 3 ve vztahu k území Unie (dále jen „seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii“).

Seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii zahrnuje škodlivé organismy uvedené na seznamu v příloze I části A směrnice 2000/29/ES a v příloze II části A oddíle I uvedené směrnice.

Škodlivé organismy, které jsou původní v některé části území Unie nebo jsou na ní usídleny, ať již přirozeně, nebo z důvodu jejich zavlečení na území Unie, se v seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii označí jako škodlivé organismy, jejichž výskyt je na území Unie znám.

Škodlivé organismy, které nejsou původní v žádné části území Unie ani na ní nejsou usídleny, se v seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii označí jako škodlivé organismy, jejichž výskyt není na území Unie znám.

3.   Pokud se na základě posouzení ukáže, že škodlivý organismus, který není uveden na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii, splňuje podmínky uvedené v článku 3 ve vztahu k území Unie, nebo pokud některý škodlivý organismus uvedený na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii již jednu nebo více těchto podmínek nesplňuje, změní Komise prostřednictvím prováděcího aktu prováděcí akt uvedený v odstavci 2 tohoto článku tak, že dotčený škodlivý organismus na uvedený seznam doplní, nebo dotčený škodlivý organismus z tohoto seznamu vyjme.

Komise dá příslušné posouzení k dispozici členským státům.

Komise může prostřednictvím prováděcího aktu nahradit prováděcí akt uvedený v odstavci 2 tohoto článku za účelem konsolidace jeho změn.

4.   Prováděcí akty uvedené v odstavcích 2 a 3 se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

Článek 6

Prioritní škodlivé organismy

1.   „Prioritním škodlivým organismem“ se rozumí karanténní škodlivý organismus pro Unii, pokud splňuje všechny tyto podmínky:

a)

splňuje ve vztahu k území Unie některou z podmínek uvedených v příloze I oddíle 1 bodě 2;

b)

jeho potenciální hospodářský, environmentální nebo sociální dopad na území Unie je mimořádně závažný, jak je stanoveno v příloze I oddíle 2;

c)

je uveden na seznamu uvedeném v odstavci 2 tohoto článku.

2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105, kterými se doplňuje toto nařízení tím, že stanoví seznam prioritních škodlivých organismů (dále jen „seznam prioritních škodlivých organismů“).

Pokud se na základě posouzení ukáže, že karanténní škodlivý organismus pro Unii splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 tohoto článku, nebo pokud některý škodlivý organismus již jednu nebo více těchto podmínek nesplňuje, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105, kterými se mění seznam uvedený v prvním pododstavci tím, že dotčený škodlivý organismus na uvedený seznam zařadí, nebo jej z tohoto seznamu vyjme.

Komise dá příslušné posouzení neprodleně k dispozici členským státům.

Je-li to ze zvláště naléhavých důvodů v případě závažného rizika z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 106.

Článek 7

Změna přílohy I oddílu 1

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105, kterými se mění příloha I oddíl 1 za účelem jejího přizpůsobení se vývoji vědeckých a technických znalostí a příslušných mezinárodních norem.

Článek 8

Karanténní škodlivé organismy pro Unii používané k úřednímu testování, vědeckým nebo vzdělávacím účelům, pokusům, selekci odrůd nebo šlechtění

1.   Odchylně od čl. 5 odst. 1 mohou členské státy na základě žádosti dočasně povolit na své území dovoz, přemísťování v rámci svého území, držení a množení karanténních škodlivých organismů pro Unii nebo škodlivých organismů, na něž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1, za účelem jejich použití k úřednímu testování, vědeckým nebo vzdělávacím účelům, pokusům, selekci odrůd nebo šlechtění.

Toto povolení se pro dotčenou činnost udělí pouze v případě, že jsou zavedena odpovídající omezení s cílem zajistit, aby dovoz, přemísťování, držení, množení nebo používání dotčených škodlivých organismů nevedly k jejich usídlení nebo šíření nai území Unie, přičemž se přihlédne k identitě, biologii a způsobu šíření daného škodlivého organismu, plánované činnosti, interakci s prostředím a dalším relevantním faktorům týkajícím se rizika, jež daný škodlivý organismus představuje.

2.   Povolení udělená v souladu s odstavcem 1 musí obsahovat všechny tyto podmínky:

a)

škodlivý organismus musí být uchováván na místě a za podmínek, které:

i)

příslušné orgány považují za vhodné pro daný účel a

ii)

jsou uvedeny na povolení;

b)

činnost za použití uvedeného škodlivého organismu musí být prováděna v karanténním nebo izolačním zařízení určeném příslušným orgánem v souladu s článkem 60 a uvedeném v povolení;

c)

činnost za použití uvedeného škodlivého organismu musí být prováděna pracovníky:

i)

jejichž vědeckou a odbornou způsobilost považuje příslušný orgán za dostatečnou a

ii)

kteří jsou uvedeni v povolení;

d)

uvedené povolení musí škodlivý organismus doprovázet při jeho dovozu na území Unie, přemísťování, držení či množení na tomto území.

3.   Povolení udělená podle odstavce 1 se udělí pouze pro omezené množství škodlivých organismů, které mohou být dovezeny, přemístěny, drženy, množeny či využívány, a na omezenou dobu tak, aby to odpovídalo dotčené činnosti. Rozsah povolení nesmí překročit kapacitu určené karanténní stanice nebo určeného izolačního zařízení.

Povolení musí obsahovat omezení nezbytná pro dostatečnou eliminaci rizika usídlení a šíření příslušného karanténního škodlivého organismu pro Unii nebo škodlivého organismu, na nějž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1.

4.   Příslušný orgán sleduje soulad s podmínkami uvedenými v odstavci 2, jakož i s podmínkami a omezeními uvedenými v odstavci 3, a přijme nezbytné kroky v případě zjištěného nesouladu. Uvedené kroky případně povedou ke zrušení povolení uvedeného v odstavci 1.

5.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105, kterými se doplňuje toto nařízení tím, že stanoví prováděcí pravidla týkající se:

a)

výměny informací mezi členskými státy a Komisí ohledně dovozu dotčených škodlivých organismů na území Unie a jejich přemísťování, držení, množení a používání na tomto území;

b)

postupu a podmínek pro udělení povolení uvedeného v odstavci 1 a

c)

sledování souladu a kroků, které mají být učiněny v případě nesouladu, jak je uvedeno v odstavci 4.

Článek 9

Hlášení bezprostředního nebezpečí

1.   Má-li některý členský stát důkazy o existenci bezprostředního nebezpečí proniknutí karanténního škodlivého organismu pro Unii na území Unie nebo do jeho části, kde se uvedený škodlivý organismus dosud nevyskytuje, informuje o těchto důkazech okamžitě písemně Komisi a ostatní členské státy.

2.   Odstavec 1 se použije rovněž v případě škodlivého organismu, který není uveden na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii, pokud:

a)

se na daný škodlivý organismus vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 nebo

b)

se dotčený členský stát domnívá, že daný škodlivý organismus může splňovat podmínky pro zařazení na seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii.

3.   Profesionální provozovatelé okamžitě informují příslušné orgány o veškerých případných důkazech, které mají k dispozici, o bezprostředním nebezpečí uvedeném v odstavci 1 v souvislosti s karanténními škodlivými organismy pro Unii nebo škodlivými organismy uvedenými v odstavci 2.

Článek 10

Úřední potvrzení příslušných orgánů o přítomnosti karanténního škodlivého organismu pro Unii

Jestliže má příslušný orgán členského státu podezření na výskyt karanténního škodlivého organismu pro Unii nebo škodlivého organismu, na nějž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1, v části území daného členského státu, o níž nebylo dříve známo, že se v ní uvedený škodlivý organismus vyskytuje, nebo v zásilce rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, jež byly nebo mají být dovezeny na území Unie či přemístěny na tomto území, nebo jestliže získá o těchto skutečnostech důkazy, přijme okamžitě veškerá opatření nezbytná k tomu, aby potvrdil (dále jen „úředně potvrdil“), zda se v této části území daný škodlivý organismus vyskytuje, či nikoli.

Toto úřední potvrzení vychází z diagnózy provedené úřední laboratoří, která byla určena příslušným orgánem v souladu s podmínkami a požadavky stanovenými v právních předpisech Unie o úředních kontrolách.

Dokud není výskyt daného škodlivého organismu úředně potvrzen, přijme dotčený členský stát ve vhodných případech fytosanitární opatření s cílem eliminovat riziko šíření daného škodlivého organismu.

Podezření či důkazy uvedené v prvním pododstavci tohoto článku mohou vycházet z jakýchkoliv informací obdržených podle článků 14 a 15 nebo získaných z jakéhokoliv jiného zdroje.

Článek 11

Hlášení výskytu karanténních škodlivých organismů pro Unii podávaná členskými státy Komisi a ostatním členským státům

Členský stát podá Komisi a ostatním členským státům hlášení, pokud jeho příslušný orgán úředně potvrdil:

a)

výskyt karanténního škodlivého organismu pro Unii na jeho území, o němž nebylo známo, že by se na tomto území vyskytoval;

b)

výskyt karanténního škodlivého organismu pro Unii na části jeho území, na níž se předtím nevyskytoval;

c)

výskyt karanténního škodlivého organismu pro Unii v zásilce rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, které byly či mají být dovezeny na území Unie či na tomto území přemístěny.

Hlášení podle prvního pododstavce podává jediný orgán dotčeného členského státu, na nějž se odkazuje v právních předpisech o úředních kontrolách, prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 103.

Článek 12

Informace o karanténních škodlivých organismech pro Unii poskytované příslušnými orgány profesionálním provozovatelům

1.   Je-li úředně potvrzena jedna ze skutečností uvedených v článku 11, příslušný orgán zajistí, aby profesionální provozovatelé, jejichž rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty mohou být zasaženy, byli neprodleně informováni o výskytu karanténního škodlivého organismu pro Unii.

2.   Komise stanoví a průběžně aktualizuje veřejně přístupný seznam všech hlášení, jež obdržela ohledně škodlivých organismů, které se nově objevují ve třetích zemích a mohou představovat riziko pro zdraví rostlin na území Unie.

Uvedený seznam může být součástí elektronického systému uvedeného v článku 103.

Článek 13

Informace o prioritních škodlivých organismech poskytované příslušnými orgány veřejnosti

Je-li úředně potvrzena jedna ze skutečností uvedených v čl. 11 prvním pododstavci písm. a) a b) týkající se prioritního škodlivého organismu, informuje příslušný orgán veřejnost o opatřeních, která byla nebo mají být daným příslušným orgánem přijata, a případně o opatřeních, která mají být přijata příslušnými kategoriemi profesionálních provozovatelů či jinými osobami.

Článek 14

Opatření, která mají okamžitě přijmout profesionální provozovatelé

1.   Jestliže profesionální provozovatel nabude podezření nebo zjistí, že se na rostlinách, rostlinných produktech či jiných předmětech, které jsou pod jeho kontrolou, vyskytuje karanténní škodlivý organismus pro Unii nebo škodlivý organismus, na nějž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1, okamžitě toto podezření nebo zjištění oznámí příslušnému orgánu, aby tento orgán mohl přijmout opatření v souladu s článkem 10. Ve vhodných případech profesionální provozovatel rovněž okamžitě přijme preventivní opatření k zabránění usídlení a šíření daného škodlivého organismu.

2.   Pokud je o konkrétním škodlivém organismu známo, že se na určitém území vyskytuje, může příslušný orgán rozhodnout, že hlášení podle odstavce 1 není zapotřebí. V takovém případě příslušný orgán o tomto rozhodnutí informuje dotčené profesionální provozovatele.

3.   Pokud profesionální provozovatel obdrží úřední potvrzení týkající se výskytu karanténního škodlivého organismu pro Unii na rostlinách, v rostlinných produktech či jiných předmětech, které jsou pod jeho kontrolou, konzultuje s příslušným orgánem opatření, jež mají být přijata, a učiní příslušné kroky uvedené v odstavcích 4 až 7.

4.   Profesionální provozovatel okamžitě přijme nezbytná opatření k zabránění šíření daného škodlivého organismu. Pokud příslušný orgán poskytl ohledně uvedených opatření pokyny, musí profesionální provozovatel jednat v souladu s uvedenými pokyny.

5.   Profesionální provozovatel přijme rovněž nezbytná opatření k odstranění uvedeného škodlivého organismu z dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů a ze svých provozoven, pozemků, půdy, vody či jiných zamořených prvků, které jsou pod jeho kontrolou, pokud příslušný orgán takový pokyn vydá.

6.   Nevydá-li příslušný orgán jiný pokyn, profesionální provozovatel neprodleně stáhne z trhu rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou pod jeho kontrolou a v nichž by se mohl škodlivý organismus vyskytovat.

Jestliže uvedené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty již pod kontrolou profesionálního provozovatele nejsou, profesionální provozovatel, nevydá-li příslušný orgán jiný pokyn, okamžitě:

a)

informuje o výskytu škodlivého organismu osoby v obchodním řetězci, jimž byly uvedené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty dodány;

b)

poskytne těmto osobám pokyny o nezbytných opatřeních, která mají být učiněna během přepravy příslušných rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v zájmu snížení rizika šíření nebo úniku dotčených škodlivých organismů, a

c)

stáhne z oběhu uvedené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty.

7.   Pokud se použijí odstavce 1, 3, 4, 5 nebo 6 tohoto článku, profesionální provozovatel na vyžádání poskytne příslušnému orgánu všechny informace, které jsou pro veřejnost relevantní. Aniž je dotčen článek 13, příslušný orgán v případě, že je zapotřebí učinit kroky týkající se rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, v nichž se může daný škodlivý organismus vyskytovat, informuje o tom co nejdříve veřejnost.

Článek 15

Opatření, která mají přijmout jiné osoby než profesionální provozovatelé

1.   Pokud jakákoliv osoba jiná než profesionální provozovatel zjistí výskyt karanténního škodlivého organismu pro Unii nebo má důvodné podezření na tento výskyt, okamžitě tuto skutečnost oznámí příslušnému orgánu. Pokud není toto hlášení učiněno písemně, příslušný orgán je úředně zaznamená. Pokud o to příslušný orgán požádá, uvedená osoba poskytne danému orgánu veškeré informace týkající se tohoto výskytu, které jsou jí známy.

2.   V případě, že je o určitém škodlivém organismu známo, že se v určité oblasti vyskytuje, může příslušný orgán rozhodnout, že hlášení podle odstavce 1 není zapotřebí.

3.   Osoba, která učinila hlášení podle odstavce 1, konzultuje s příslušným orgánem opatření, která mají být přijata, a přijme v souladu s pokyny příslušného orgánu nezbytná opatření k zabránění šíření daného škodlivého organismu a k jeho odstranění z dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů a případně ze svých provozoven.

Článek 16

Výjimky z ohlašovacích povinností

Ohlašovací povinnosti podle článků 14 a 15 se nevztahují na případy, kdy byl:

a)

výskyt karanténních škodlivých organismů pro Unii zjištěn v zamořené zóně vymezeného území ustanoveného za účelem izolace daného škodlivého organismu ve smyslu čl. 18 odst. 2;

b)

výskyt karanténních škodlivých organismů pro Unii zjištěn v zamořené zóně vymezeného území, kde jsou uplatňována eradikační opatření trvající osm a více let, a to v období prvních osmi let.

Článek 17

Eradikace karanténních škodlivých organismů pro Unii

1.   Je-li úředně potvrzena jedna ze skutečností uvedených v čl. 11 prvním pododstavci písm. a) a b), přijme příslušný orgán okamžitě veškerá fytosanitární opatření nezbytná k eradikaci daného karanténního škodlivého organismu pro Unii na dotčeném území. Uvedená opatření se přijmou v souladu s přílohou II.

Tato povinnost provést eradikaci se nevztahuje na případy, kdy prováděcí akt týkající se daného škodlivého organismu, přijatý podle čl. 28 odst. 2, stanoví jinak.

2.   Příslušný orgán neprodleně prošetří zdroj výskytu dotčeného karanténního škodlivého organismu pro Unii, a to zejména v případě, že uvedený výskyt může souviset s přemísťováním rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, a možnost, že dotčený škodlivý organismus se při uvedeném přemísťování rozšířil na další rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty.

3.   Jestliže se opatření uvedená v odstavci 1 týkají dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie nebo jejich přemísťování na tomto území, informuje dotčený členský stát o těchto opatřeních neprodleně Komisi a ostatní členské státy.

4.   Opatření podle odstavce 1 a šetření podle odstavce 2 se učiní bez ohledu na to, zda se škodlivý organismus vyskytuje ve veřejných či soukromých prostorách.

Článek 18

Stanovení vymezených území

1.   Je-li úředně potvrzena jedna ze skutečností uvedených v čl. 11 prvním pododstavci písm. a) a b), stanoví příslušný orgán okamžitě jedno či více území, kde mají být učiněna eradikační opatření podle čl. 17 odst. 1 (dále jen „vymezené území“).

Toto vymezené území sestává ze zamořené zóny a nárazníkové zóny.

2.   Zamořená zóna v příslušných případech zahrnuje:

a)

všechny rostliny, o nichž je známo, že jsou napadeny dotčeným škodlivým organismem;

b)

všechny rostliny vykazující známky výskytu dotčeného škodlivého organismu nebo příznaky možného napadení tímto organismem;

c)

všechny ostatní rostliny, u nichž je pravděpodobné, že mohly nebo mohou být uvedeným škodlivým organismem kontaminovány nebo napadeny, včetně rostlin, které mohou být napadeny vzhledem ke své náchylnosti k napadení uvedeným škodlivým organismem a své těsné blízkosti k napadeným rostlinám nebo vzhledem ke společnému zdroji produkce s napadenými rostlinami nebo s rostlinami vypěstovanými z těchto rostlin, je-li tento zdroj znám;

d)

pozemky, půdu, vodní toky či jiné prvky, které jsou nebo mohou být dotčeným škodlivým organismem zamořeny.

3.   Nárazníková zóna přiléhá k zamořené zóně a obklopuje ji.

Její velikost musí být přiměřená riziku přirozeného šíření dotčeného škodlivého organismu ze zamořené zóny nebo jeho šíření v důsledku lidské činnosti v zamořené zóně a jejím okolí a je stanovena v souladu se zásadami uvedenými v příloze II oddíle 2.

Jestliže je však jakékoliv riziko šíření škodlivého organismu ze zamořené zóny prostřednictvím přirozených nebo umělých bariér eliminováno nebo sníženo na přijatelnou úroveň, není třeba nárazníkovou zónu zřizovat.

4.   Jestliže příslušný orgán dospěje při počátečním šetření k závěru, že vzhledem k vlastnostem dotčeného škodlivého organismu, rostliny, rostlinného produktu či jiného předmětu a k místu zjištěného výskytu je možné uvedený škodlivý organismus odstranit okamžitě, může odchylně od odstavce 1 rozhodnout, že vymezené území nestanoví.

V takovém případě provede průzkum s cílem zjistit, zda byly napadeny jakékoliv další rostliny nebo rostlinné produkty. Na základě tohoto průzkumu příslušný orgán rozhodne, zda je třeba vymezené území stanovit.

5.   Jestliže vymezené území stanovené v souladu s odstavci 2 a 3 má zasahovat do území jiného členského státu, kontaktuje členský stát, kde byl výskyt dotčeného škodlivého organismu zjištěn, okamžitě členský stát, do jehož území má vymezené území zasahovat, aby umožnil tomuto členskému státu přijmout příslušné kroky uvedené v odstavcích 1 až 4.

6.   Do 30. dubna každého roku oznámí členské státy Komisi a ostatním členským státům počet a polohu stanovených vymezených území, dotčené škodlivé organismy a příslušná opatření přijatá během předchozího kalendářního roku.

Tento odstavec se použije, aniž jsou dotčeny povinnosti týkající se ohlašování vymezených území stanovené prováděcími akty podle článku 104.

Článek 19

Průzkumy a úpravy vymezených území a rušení omezení

1.   Příslušné orgány provádí alespoň jednou ročně a ve vhodných termínech průzkum každého z vymezených území, týkající se změn ve výskytu dotčeného škodlivého organismu.

Uvedené průzkumy jsou prováděny v souladu s čl. 22 odst. 2.

2.   Jestliže příslušný orgán na základě výsledků průzkumu podle odstavce 1 či jiným způsobem zjistí, že se dotčený škodlivý organismus vyskytuje v nárazníkové zóně, musí o tom dotčený členský stát okamžitě informovat Komisi a ostatní členské státy.

3.   Příslušné orgány na základě výsledků průzkumů uvedených v odstavci 1 případně upraví hranice zamořených zón, nárazníkových zón a vymezených území.

4.   Příslušné orgány mohou zrušit vymezené území a ukončit příslušná eradikační opatření za podmínky, že byl ověřen status daného území jakožto území prostého škodlivého organismu. Území se považuje za prosté škodlivého organismu, jsou-li splněny obě tyto podmínky:

a)

dané území bylo na základě průzkumu podle odstavce 1 shledáno prostým dotčeného škodlivého organismu a

b)

v uvedeném vymezeném území nebyl po dostatečně dlouhou dobu zjištěn výskyt dotčeného škodlivého organismu.

5.   Při rozhodování o úpravách uvedených v odstavci 3 nebo o zrušení vymezeného území uvedeném v odstavci 4 vezme dotčený příslušný orgán v úvahu alespoň tyto faktory:

a)

biologii dotčeného škodlivého organismu a jeho přenašečů;

b)

výskyt hostitelských rostlin;

c)

ekoklimatické podmínky a

d)

pravděpodobnost úspěšnosti eradikačních opatření.

6.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku není každoroční průzkumy třeba provádět v zamořené zóně vymezených území stanovených pro:

a)

škodlivé organismy, na něž se vztahují eradikační opatření vyžadující uplatňování po dobu osmi či více let;

b)

škodlivé organismy, na něž se vztahují izolační opatření podle čl. 28 odst. 2.

7.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105, kterými se doplňuje toto nařízení tím, že dále upřesní škodlivé organismy podle odst. 6 písm. a) tohoto článku a podle článku 16 písm. b), jakož i podmínky pro uplatňování uvedených výjimek.

Článek 20

Zprávy o opatřeních přijatých podle článků 17, 18 a 19

1.   Jestliže některý členský stát přijme opatření na území přiléhajícím k hranici s jiným členským státem, musí být tomuto jinému členskému státu předložena zpráva o opatřeních přijatých podle článků 17, 18 a 19.

2.   Jestliže o to Komise nebo jakýkoliv jiný členský stát požádají, členský stát předloží zprávu o konkrétních opatřeních přijatých podle článků 17, 18 a 19.

Článek 21

Změna přílohy II

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105, kterými se mění příloha II za účelem jejího přizpůsobení se vývoji vědeckých a technických poznatků a příslušných mezinárodních norem.

Článek 22

Průzkumy výskytu karanténních škodlivých organismů pro Unii a škodlivých organismů, které předběžně splňují kritéria pro karanténní škodlivý organismus pro Unii

1.   Členské státy provádí po určitá stanovená období průzkumy založené na posouzení rizik, kterými prověřují alespoň tyto skutečnosti:

a)

výskyt jakéhokoliv karanténního škodlivého organismu pro Unii, a

b)

známky výskytu jakéhokoliv škodlivého organismu, na nějž se vztahují opatření podle článku 29 nebo opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1, nebo příznaky poškození daným škodlivým organismem.

Uvedené průzkumy se provádí na všech územích, o nichž nebylo známo, že se na nich dotčený škodlivý organismus vyskytuje.

Uvedené průzkumy není třeba provádět v případě škodlivých organismů, u nichž se dospělo k jednoznačnému závěru, že se vzhledem k ekoklimatickým podmínkám či nepřítomnosti jejich hostitelských druhů nemohou v dotčeném členském státě usídlit ani se v něm šířit.

2.   Koncepce průzkumů uvedených v odstavci 1 vychází z rizika, že se škodlivý organismus na území, které je předmětem průzkumu, vyskytuje. Uvedené průzkumy sestávají alespoň z vizuálních prohlídek prováděných příslušným orgánem a případně ze vzorkování a testování. Provádějí se na všech vhodných místech a ve vhodných případech zahrnují provozovny, vozidla, stroje a obaly používané profesionálními provozovateli a jinými osobami. Průzkumy jsou založeny na uznávaných vědeckých a technických zásadách a jsou prováděny ve vhodnou dobu z hlediska možnosti zjistit výskyt dotčeného škodlivého organismu.

Uvedené průzkumy zohlední vědecké a odborné důkazy a všechny další relevantní informace týkající se výskytu dotčených škodlivých organismů.

3.   Do 30. dubna každého roku předloží členské státy Komisi a ostatním členským státům zprávu o výsledcích průzkumů uvedených v odstavci 1, které byly provedeny v předchozím kalendářním roce. Uvedené zprávy zahrnují informace o tom, kde byly průzkumy provedeny, a dále informace o jejich časovém rozvržení, škodlivých organismech a dotčených rostlinách, rostlinných produktech či jiných předmětech, počtu prohlídek a odebraných vzorků a zjištěních týkajících se výskytu jednotlivých dotčených škodlivých organismů.

Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit formát těchto zpráv, jakož i pokyny o způsobu jejich zpracování. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

Článek 23

Víceleté programy průzkumů a sběr informací

1.   Členské státy přijmou víceleté programy průzkumů, které stanoví obsah průzkumů, jež mají být prováděny v souladu s článkem 22. Uvedené programy zajistí sběr a záznam vědeckých a technických důkazů a dalších informací uvedených v čl. 22 odst. 2 druhém pododstavci.

Ve víceletých programech průzkumů musí být v souladu s čl. 22 odst. 2 zahrnuty tyto prvky:

a)

konkrétní cíl každého průzkumu;

b)

rozsah každého průzkumu, pokud jde o dotčené území a časové období, jakož i cílové škodlivé organismy, rostliny a komodity;

c)

metodika průzkumu a řízení kvality včetně popisu postupů při vizuální prohlídce, vzorkování a testování a jejich odborné odůvodnění, časový rozvrh;

d)

četnost a počet naplánovaných vizuálních prohlídek, vzorků a testů a

e)

metody záznamu získaných informací a podávání zpráv o nich.

Uvedené víceleté programy průzkumů se přijímají na dobu pěti až sedmi let.

2.   Po přijetí víceletých programů průzkumů podají členské státy na vyžádání Komisi a ostatním členským státům informace o těchto programech.

3.   Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví formát víceletých programů průzkumů a praktická opatření pro uplatňování prvků stanovených v odstavci 1 v případě konkrétních rizik z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

Článek 24

Průzkumy za účelem zjištění výskytu prioritních škodlivých organismů

1.   Členské státy každoročně provádí průzkum v souladu s čl. 22 odst. 1 a 2 týkající se každého prioritního škodlivého organismu. Uvedené průzkumy zahrnují dostatečně vysoký počet vizuálních prohlídek, vzorkování a testů vhodných pro každý prioritní škodlivý organismus s cílem zajistit, nakolik je to s ohledem na biologii dotčeného škodlivého organismu či ekoklimatické podmínky možné, s co nejvyšší měrou spolehlivosti včasné zjištění výskytu těchto škodlivých organismů.

Průzkumy není třeba provádět v případě škodlivých organismů, u nichž se dospělo k jednoznačnému závěru, že se vzhledem k příslušným ekoklimatickým podmínkám či neexistenci jejich hostitelských druhů nemohou v dotčeném členském státě usídlit ani se v něm šířit.

2.   Do 30. dubna každého roku předloží členské státy Komisi a ostatním členským státům zprávu o výsledcích průzkumů uvedených v odstavci 1, které byly provedeny v předchozím kalendářním roce.

Článek 25

Pohotovostní plány pro prioritní škodlivé organismy

1.   Každý členský stát vypracuje a průběžně aktualizuje pro každý prioritní škodlivý organismus, který může proniknout a usídlit se na jeho území nebo části jeho území, samostatný plán obsahující informace o rozhodovacích postupech, postupech činností a metodikách, jimiž je třeba se řídit, minimálních zdrojích, které je třeba mít k dispozici, a postupech pro uvolnění dalších zdrojů v případě úředního potvrzení výskytu dotčeného škodlivého organismu nebo podezření na jeho výskyt (dále jen „pohotovostní plán“).

Členské státy konzultují ve vhodné fázi vypracovávání a aktualizace pohotovostního plánu všechny příslušné zúčastněné strany.

Pohotovostní plány není třeba vypracovávat v případě škodlivých organismů, u nichž se dospělo k jednoznačnému závěru, že se vzhledem k příslušným ekoklimatickým podmínkám či nepřítomnosti jejich hostitelských druhů nemohou v dotčeném členském státě usídlit ani se v něm šířit.

2.   Pohotovostní plán obsahuje tyto prvky:

a)

úkoly a povinnosti subjektů zapojených do provádění plánu v případě úředního potvrzení výskytu dotčeného prioritního škodlivého organismu nebo podezření na jeho výskyt, strukturu řízení a postupy pro koordinaci kroků, které mají být přijaty příslušnými orgány, dalšími veřejnými orgány, pověřenými subjekty nebo zúčastněnými fyzickými osobami, laboratořemi a profesionálními provozovateli, včetně případné koordinace se sousedními členskými státy a sousedními třetími zeměmi;

b)

přístup příslušných orgánů do provozoven profesionálních provozovatelů, dalších relevantních subjektů a prostor fyzických osob;

c)

v nezbytných případech přístup příslušných orgánů k laboratořím, vybavení, personálu, externím expertizám a zdrojům nezbytným k rychlé a účinné eradikaci nebo případné izolaci výskytu dotčeného prioritního škodlivého organismu;

d)

opatření, která mají být přijata k informování Komise, ostatních členských států, dotčených profesionálních provozovatelů a veřejnosti, pokud jde o výskyt dotčeného prioritního škodlivého organismu a opatření přijatých proti němu, v případě úředního potvrzení výskytu dotčeného škodlivého organismu nebo podezření na jeho výskyt;

e)

opatření pro záznam zjištění o výskytu dotčeného prioritního škodlivého organismu;

f)

posouzení v souladu s čl. 6 odst. 2, která jsou k dispozici, jakož i veškerá posouzení daného členského státu týkající se rizika dotčeného prioritního škodlivého organismu pro jeho území;

g)

opatření pro řízení rizika, která mají být provedena, týkající se dotčeného prioritního škodlivého organismu, v souladu s přílohou II oddílem 1, jakož i postupy, kterými je třeba se řídit;

h)

zásady zeměpisného vytyčení hranic vymezených území;

i)

písemné postupy popisující metody vizuálních prohlídek, vzorkování a laboratorních testů a

j)

zásady týkající se odborné přípravy pracovníků příslušných orgánů a ve vhodných případech subjektů, veřejných orgánů, laboratoří, profesionálních provozovatelů a dalších osob podle písmene a).

Je-li to vhodné, mají prvky uvedené v prvním pododstavci písm. d) až j) formu návodu.

3.   Pohotovostní plány lze kombinovat pro větší počet prioritních škodlivých organismů s podobnou biologií a okruhem hostitelských druhů. V takovém případě se pohotovostní plán skládá z obecné části společné pro všechny prioritní škodlivé organismy, na něž se vztahuje, a specifických částí pro jednotlivé dotčené prioritní škodlivé organismy.

4.   Do čtyř let od stanovení seznamu prioritních škodlivých organismů vypracují členské státy pohotovostní plán pro prioritní škodlivé organismy, jež jsou na uvedeném seznamu zařazeny.

Do jednoho roku ode dne zařazení jakéhokoliv dalšího dotčeného organismu na uvedený seznam prioritních škodlivých organismů vypracují členské státy pohotovostní plán pro dotčený prioritní organismus.

Členské státy své pohotovostní plány pravidelně přezkoumávají a v případě potřeby je aktualizují.

5.   Členské státy své pohotovostní plány předloží na vyžádání Komisi a ostatním členským státům a zveřejněním na internetu o nich informují všechny příslušné profesionální provozovatele.

Článek 26

Simulační cvičení zaměřená na prioritní škodlivé organismy

1.   Členské státy provádějí simulační cvičení provádění pohotovostních plánů v intervalech stanovených v závislosti na biologii dotčeného prioritního škodlivého organismu nebo organismů a riziku, které uvedený škodlivý organismus nebo organismy představují.

Uvedená cvičení se provádějí pro všechny dotčené prioritní škodlivé organismy v přiměřeném časovém období a za účasti zúčastněných stran.

Tato cvičení není třeba provádět v případě, že daný členský stát v nedávné době přijal opatření k eradikaci daného škodlivého organismu nebo daných škodlivých organismů.

2.   Pokud jde o prioritní škodlivé organismy, jejichž výskyt v jednom členském státě by mohl mít dopad na sousední členské státy, mohou být simulační cvičení prováděna těmito členskými státy společně na základě jejich příslušných pohotovostních plánů.

V případech potřeby mohou členské státy provádět uvedená simulační cvičení se sousedními třetími zeměmi.

3.   Členské státy na vyžádání poskytnou Komisi a ostatním členským státům zprávu o výsledcích každého simulačního cvičení.

Článek 27

Akční plány pro prioritní škodlivé organismy

1.   Jestliže je výskyt prioritního organismu úředně potvrzen na území členského státu v souladu s článkem 10, přijme příslušný orgán okamžitě plán (dále jen „akční plán“), který stanoví opatření k eradikaci dotčeného škodlivého organismu, jak stanoví články 17, 18 a 19, nebo k jeho izolaci, jak stanoví čl. 28 odst. 2, jakož i časový rozvrh pro použití těchto opatření.

Akční plán musí obsahovat popis koncepce a organizace průzkumů, které mají být provedeny, a stanovit počet vizuálních prohlídek, vzorků, které mají být odebrány, a laboratorních testů, které mají být provedeny, jakož i metodiku, která má být pro účely prohlídek, vzorkování a testů použita.

Akční plán vychází z příslušného pohotovostního plánu a příslušný orgán jej okamžitě sdělí dotčeným profesionálním provozovatelům.

2.   Každý členský stát předloží na vyžádání Komisi a ostatním členským státům akční plány, které přijal.

Článek 28

Opatření Unie zaměřená na specifické karanténní škodlivé organismy pro Unii

1.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit opatření proti specifickým karanténním škodlivým organismům pro Unii. Uvedenými opatřeními se konkrétně pro každý z dotčených škodlivých organismů provádí jedno nebo více z těchto ustanovení:

a)

článek 10 týkající se opatření, která mají přijmout v případě podezření na výskyt daného karanténního škodlivého organismu pro Unii a jeho úředního potvrzení příslušné orgány;

b)

článek 14 týkající se opatření, která mají okamžitě přijmout profesionální provozovatelé;

c)

článek 15 týkající se opatření, která mají přijmout jiné osoby než profesionální provozovatelé;

d)

článek 17 týkající se eradikace karanténních škodlivých organismů pro Unii;

e)

článek 18 týkající se stanovení vymezených území;

f)

článek 19 týkající se průzkumů a úprav vymezených území a rušení omezení;

g)

článek 22 týkající se průzkumů výskytu karanténních škodlivých organismů pro Unii a škodlivých organismů, které předběžně splňují kritéria pro karanténní škodlivé organismy pro Unii;

h)

článek 24 týkající se průzkumů za účelem zjištění výskytu prioritních škodlivých organismů, pokud jde o počet vizuálních prohlídek, vzorkování a testů zaměřených na určité prioritní škodlivé organismy;

i)

článek 25 týkající se pohotovostních plánů pro prioritní škodlivé organismy;

j)

článek 26 týkající se simulačních cvičení zaměřených na prioritní škodlivé organismy;

k)

článek 27 týkající se akčních plánů pro prioritní škodlivé organismy.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

2.   Odchylně od článku 17 se v případě, že se dospěje na základě průzkumů uvedených v článku 19 nebo jiných důkazů k závěru, že eradikace dotčeného karanténního škodlivého organismu pro Unii na vymezeném území není možná, přijme Komise prováděcí akty uvedené v odstavci 1 tohoto článku, které stanoví opatření, jejichž účelem je izolace výskytu.

Po poskytnutí příslušných důkazů dotčeným členským státem nebo po získání těchto důkazů z jakýchkoli jiných zdrojů Komise neprodleně učiní nezbytné kroky k dosažení uvedeného závěru.

3.   Pokud Komise dospěje k závěru, že na územích mimo vymezená území je třeba zavést preventivní opatření s cílem chránit část území Unie, kde se dotčený karanténní škodlivý organismus pro Unii nevyskytuje, může přijmout prováděcí akty uvedené v odstavci 1, které uvedená opatření stanoví.

4.   Opatření uvedená v odstavcích 1, 2 a 3 musí být přijata v souladu s přílohou II a musí zohledňovat specifická rizika dotčených karanténních škodlivých organismů pro Unii, specifické ekoklimatické podmínky a rizika, pokud jde o dotčené členské státy, jakož i nutnost harmonizovaným způsobem na úrovni Unie provést opatření nezbytná ke zmírnění rizik.

5.   Dokud Komise žádné opatření nepřijme, může členský stát ponechat v platnosti již přijatá opatření.

6.   Je-li v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech nezbytné řešit závažné riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů, přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty postupem podle čl. 107 odst. 3. Tyto akty se přijímají v souladu s přílohou II a zohledňují specifická rizika dotčených karanténních škodlivých organismů pro Unii, specifické ekoklimatické podmínky a rizika, pokud jde o dotčené členské státy, jakož i nutnost harmonizovaným způsobem na úrovni Unie provést opatření nezbytná ke zmírnění rizik.

7.   Členské státy podají prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 103 Komisi a ostatním členským státům hlášení o veškerých případech nesouladu s opatřeními přijatými podle tohoto článku, které vyvolávají riziko šíření karanténních škodlivých organismů pro Unii.

Článek 29

Opatření členských států týkající se škodlivých organismů, které nejsou uvedeny na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii

1.   Pokud je na území některého členského státu úředně potvrzen výskyt škodlivého organismu, který není uveden na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii, a tento členský stát se domnívá, že uvedený škodlivý organismus může splňovat podmínky pro zařazení na seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii, tento členský stát okamžitě posoudí, zda tento škodlivý organismus splňuje kritéria uvedená v příloze I oddílu 3 pododdílu 1. Dospěje-li k závěru, že uvedená kritéria jsou splněna, okamžitě přijme eradikační opatření v souladu s přílohou II. Použijí se články 17 až 20.

Pokud se dospěje na základě průzkumů podle článku 19 nebo jiných důkazů k závěru, že eradikace dotčeného škodlivého organismu na vymezeném území není možná, použije se obdobně čl. 28 odst. 2.

Jestliže je výskyt škodlivého organismu splňujícího kritéria uvedená v prvním pododstavci úředně potvrzen v zásilce rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů dovezených do členského státu nebo přemístěných v rámci jeho území, tento členský stát přijme nezbytná opatření s cílem zabránit proniknutí, usídlení a šíření uvedeného škodlivého organismu na území Unie.

Jestliže má členský stát podezření, že se na jeho území vyskytuje škodlivý organismus splňující kritéria uvedená v prvním pododstavci, použije se obdobně článek 10.

Dokud není výskyt uvedeného škodlivého organismu úředně potvrzen, přijme členský stát ve vhodných případech fytosanitární opatření ke snížení rizika jeho šíření.

2.   Po přijetí opatření podle odstavce 1 členský stát posoudí, zda dotčený škodlivý organismus splňuje kritéria pro karanténní škodlivé organismy stanovená v příloze I oddíle 1.

3.   Dotčený členský stát oznámí Komisi a ostatním členským státům výskyt škodlivého organismu uvedeného v odstavci 1. Komisi a ostatní členské státy informuje rovněž o posouzení uvedeném v odstavci 1, přijatých opatřeních a důkazech odůvodňujících tato opatření.

Do dvou let od úředního potvrzení výskytu uvedeného škodlivého organismu informuje Komisi o výsledcích posouzení uvedeného v odstavci 2.

Hlášení o výskytu uvedeného škodlivého organismu se podávají prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 103.

Článek 30

Opatření Unie týkající se škodlivých organismů, které nejsou uvedeny na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii

1.   Pokud Komise obdrží hlášení podle čl. 29 odst. 3 prvního pododstavce nebo má jiné důkazy ohledně výskytu nebo bezprostředního nebezpečí proniknutí škodlivého organismu, který není uveden na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii, na území Unie či jeho šíření na tomto území a domnívá se, že uvedený škodlivý organismus může splňovat podmínky pro zařazení na uvedený seznam, okamžitě posoudí, zda uvedený škodlivý organismus ve vztahu k území Unie splňuje kritéria uvedená v příloze I oddílu 3 pododdílu 2.

Dospěje-li Komise k závěru, že uvedená kritéria jsou splněna, neprodleně přijme prostřednictvím prováděcích aktů opatření na omezenou dobu, pokud jde o rizika představovaná uvedeným škodlivým organismem. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

Uvedenými opatřeními se ve vhodných případech konkrétně pro každý z dotčených škodlivých organismů provádí jedno nebo více ustanovení uvedených v čl. 28 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) až g).

2.   Po přijetí opatření podle odstavce 1 Komise posoudí, zda dotčený škodlivý organismus splňuje pro území Unie kritéria pro karanténní škodlivé organismy stanovená v příloze I oddíle 1.

3.   Pokud se na základě průzkumů uvedených v článcích 19 a 22 nebo jiných důkazů dospěje k závěru, že eradikace dotčeného škodlivého organismu není v některém vymezeném území možná, mohou prováděcí akty uvedené v odst. 1 tohoto článku druhém pododstavci stanovit opatření, jejichž účelem je izolovat uvedený škodlivý organismus.

4.   Pokud se dospěje k závěru, že na územích mimo vymezená území je třeba přijmout preventivní opatření s cílem chránit část území Unie, kde se dotčený škodlivý organismus nevyskytuje, mohou prováděcí akty uvedené v odstavci 1 taková opatření stanovit.

5.   Opatření uvedená v odstavci 1, 3 a 4 se přijímají v souladu s přílohou II, přičemž se zohlední specifická rizika dotčených škodlivých organismů a nutnost harmonizovaným způsobem na úrovni Unie provést nezbytná opatření ke zmírnění rizik.

6.   Dokud Komise žádná opatření nepřijme, může dotčený členský stát ponechat v platnosti již přijatá opatření podle článku 29.

7.   Je-li v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech nezbytné řešit závažné riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů, přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty postupem podle čl. 107 odst. 3. Tyto akty se přijímají v souladu s přílohou II, přičemž se zohlední specifická rizika dotčených škodlivých organismů a nutnost harmonizovaným způsobem na úrovni Unie provést nezbytná opatření ke zmírnění rizik.

8.   Členské státy podají prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 103 Komisi a ostatním členským státům hlášení o veškerých případech nesouladu s opatřeními přijatými podle tohoto článku, který vyvolává riziko šíření škodlivých organismů uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

Článek 31

Přísnější požadavky přijímané členskými státy

1.   Členské státy mohou na svém území uplatňovat opatření přísnější než opatření přijatá na základě čl. 28 odst. 1, 2 a 3 a čl. 30 odst. 1, 3 a 4, jsou-li tato opatření odůvodněna cílem fytosanitární ochrany a jsou-li v souladu se zásadami přílohy II oddílu 2.

Tato přísnější opatření nesmí ukládat žádné zákazy ani omezení týkající se dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie a jejich přemísťování na tomto území a přes něj, kromě zákazů a omezení uložených ustanoveními článků 40 až 58 a ustanoveními článků 71 až 102, ani nesmí k žádným takovým zákazům ani omezením vést.

2.   Členské státy okamžitě oznámí Komisi a ostatním členským státům opatření, která přijaly v souladu s odstavcem 1.

Členské státy na vyžádání předloží Komisi a ostatním členským státům výroční zprávu o opatřeních přijatých v souladu s odstavcem 1.

Oddíl 3

Karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny

Článek 32

Uznávání chráněných zón

1.   Jestliže se na území Unie vyskytuje karanténní škodlivý organismus, který se však nevyskytuje na území některého členského státu nebo jeho části a který není karanténním škodlivým organismem pro Unii, může Komise na žádost uvedeného členského státu podle odstavce 4 uznat dané území nebo jeho část za chráněnou zónu v souladu s odstavcem 3 ve vztahu k tomuto karanténnímu škodlivému organismu (dále jen „karanténní škodlivý organismus pro chráněné zóny“).

2.   Karanténní škodlivý organismus pro chráněné zóny nesmí být do příslušné chráněné zóny dovezen či v rámci této zóny přemísťován nebo držen, množen či vypuštěn.

Článek 8 se použije obdobně na dovoz karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny do chráněných zón a na jejich přemísťování, držení a množení v rámci těchto zón.

3.   Komise stanoví prostřednictvím prováděcího aktu seznam chráněných zón a k nim příslušných karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny. Uvedený seznam obsahuje chráněné zóny uznané v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. h) prvním pododstavcem směrnice 2000/29/ES a k nim příslušné škodlivé organismy uvedené na seznamu v příloze I části B a příloze II části B směrnice 2000/29/ES a kódy konkrétně přidělené těmto škodlivým organismům.

Komise může prostřednictvím prováděcího aktu, kterým se mění prováděcí akt uvedený v prvním pododstavci, uznat další chráněné zóny, jestliže jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1 tohoto článku.

Komise může prostřednictvím prováděcího aktu nahradit prováděcí akt uvedený v prvním pododstavci tohoto odstavce za účelem konsolidace jeho změn.

Prováděcí akty uvedené v tomto odstavci se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

4.   Spolu s žádostí uvedenou v odstavci 1 předloží dotčený členský stát:

a)

popis hranic navrhované chráněné zóny, včetně map;

b)

výsledky průzkumů dokládající, že během nejméně tří let před uvedenou žádostí se dotčený karanténní škodlivý organismus na daném území nevyskytoval, a

c)

důkazy o tom, že dotčený škodlivý organismus pro chráněné zóny splňuje podmínky stanovené v článku 3 týkající se navrhované chráněné zóny.

5.   Průzkumy podle odst. 4 písm. b) musí být prováděny ve vhodných intervalech a s patřičnou intenzitou s ohledem na možnost zjistit výskyt dotčeného karanténního škodlivého organismu. Musí být založeny na uznávaných vědeckých a technických zásadách a zohledňovat příslušné mezinárodní normy.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105, kterými se doplňuje toto nařízení tím, že stanoví podrobná pravidla týkající se průzkumů. Uvedené akty se přijímají v souladu s technickým a vědeckým vývojem a s použitelnými mezinárodními normami.

6.   Komise může uznat dočasné chráněné zóny. Pro tento účel se použijí obdobně podmínky stanovené v odstavcích 1 a 4 a v odst. 5 prvním pododstavci. Odchylně od požadavku podle odst. 4 písm. b) se průzkum provede za období nejméně jednoho roku před uvedenou žádostí.

Uznání dočasné chráněné zóny je platné nejvýše tři roky po uznání a jeho platnost po třech letech automaticky skončí.

7.   Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům hranice chráněných zón na svém území, včetně map, a zpřístupní tyto informace profesionálním provozovatelům na oficiálních internetových stránkách příslušného orgánu.

Článek 33

Obecné povinnosti týkající se chráněných zón

1.   U chráněné zóny se povinnosti stanovené v článcích 9 až 19 použijí obdobně na příslušné karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny.

2.   Rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty pocházející z vymezeného území v chráněné zóně pro dotčený karanténní škodlivý organismus pro chráněné zóny nesmí být z uvedeného vymezeného území přemísťovány do zbývající části dané chráněné zóny ani do jakékoliv jiné chráněné zóny zřízené pro uvedený karanténní škodlivý organismus pro chráněné zóny.

Odchylně od prvního pododstavce smějí být uvedené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty z uvedeného vymezeného území přemísťovány přes dotčenou chráněnou zónu nebo mimo ni pouze v případě, že jsou zabaleny a převáženy způsobem, který nepředstavuje žádné riziko šíření příslušného karanténního škodlivého organismu pro chráněné zóny v rámci uvedené chráněné zóny.

3.   Vymezená území stanovená v rámci chráněné zóny, jakož i eradikační opatření přijatá v těchto územích podle článků 17, 18 a 19 musí být okamžitě nahlášena Komisi a ostatním členským státům.

Článek 34

Průzkumy výskytu karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny

1.   Příslušný orgán provádí ve všech chráněných zónách každoroční průzkum výskytu dotčeného karanténního škodlivého organismu pro chráněné zóny. Ustanovení čl. 22 odst. 2 se použijí obdobně.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105, kterými se doplňuje toto nařízení tím, že stanoví podrobná pravidla týkající se přípravy a obsahu těchto průzkumů.

2.   Do 30. dubna každého roku informují členské státy Komisi a ostatní členské státy o výsledcích průzkumů uvedených v odstavci 1, které byly provedeny v předchozím kalendářním roce.

Článek 35

Změna velikosti a zrušení uznání chráněných zón

1.   Komise může změnit velikost chráněné zóny na základě žádosti členského státu, jehož území se chráněná zóna týká.

Jestliže uvedená změna spočívá v rozšíření chráněné zóny, použije se článek 32 obdobně.

2.   Komise na základě žádosti členského státu podle odstavce 1 uznání chráněné zóny zruší nebo zmenší její velikost.

3.   Komise uznání chráněné zóny zruší, jestliže průzkumy uvedené v článku 34 nebyly provedeny v souladu s uvedeným článkem.

4.   Komise uznání chráněné zóny zruší, jestliže byl v této zóně zjištěn výskyt příslušného karanténního škodlivého organismu pro chráněné zóny a je splněna jedna z těchto podmínek:

a)

do tří měsíců od úředního potvrzení výskytu uvedeného škodlivého organismu nebylo v souladu s čl. 33 odst. 1 stanoveno vymezené území;

b)

eradikační opatření přijatá ve vymezeném území podle čl. 33 odst. 1 nebyla do 24 měsíců od úředního potvrzení výskytu uvedeného škodlivého organismu úspěšná nebo nebyla úspěšná do doby delší než 24 měsíců, pokud je to odůvodněno biologií daného škodlivého organismu a uvedená doba je stanovena v prováděcím aktu přijatém podle čl. 32 odst. 3;

c)

z informací, které má Komise k dispozici, vyplývá, že pokud jde o uplatňování opatření podle článků 17, 18 a 19, na základě čl. 33 odst. 1, je reakce na výskyt uvedeného škodlivého organismu v dotčené chráněné zóně hrubě nedbalá.

5.   Komise uznání chráněné zóny zruší nebo zmenší její velikost podle odstavce 2, 3 nebo 4 tohoto článku prostřednictvím prováděcího aktu, kterým se mění prováděcí akt uvedený v čl. 32 odst. 3. Tento prováděcí akt se přijímá přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

KAPITOLA III

Regulované nekaranténní škodlivé organismy pro Unii

Článek 36

Definice regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii

„Regulovaným nekaranténním škodlivým organismem pro Unii“ se rozumí škodlivý organismus, pokud je uveden na seznamu stanoveném v článku 37 a splňuje všechny tyto podmínky:

a)

jeho totožnost je stanovena v souladu s přílohou I oddílem 4 bodem 1;

b)

vyskytuje se na území Unie;

c)

není karanténním škodlivým organismem pro Unii ani škodlivým organismem, na nějž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1;

d)

přenáší se zejména prostřednictvím určitých rostlin k pěstování, v souladu s přílohou I oddílem 4 bodem 2;

e)

jeho výskyt na uvedených rostlinách k pěstování má nepřijatelný hospodářský dopad, pokud jde o zamýšlené použití těchto rostlin k pěstování, v souladu s přílohou I oddílem 4 bodem 3;

f)

jsou k dispozici proveditelná a účinná opatření, jejichž cílem je zabránit jeho výskytu na dotčených rostlinách k pěstování.

Článek 37

Zákaz dovozu a přemísťování regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii na rostlinách k pěstování

1.   Profesionální provozovatelé nesmí regulovaný nekaranténní škodlivý organismus pro Unii dovážet na území Unie nebo jej přemísťovat na tomto území na rostlinách k pěstování, jejichž prostřednictvím se přenáší, podle seznamu stanoveného v odstavci 2.

Zákaz stanovený v prvním pododstavci se nepoužije v jednom nebo více z těchto případů:

a)

přemísťování rostlin k pěstování v rámci provozoven dotčeného profesionálního provozovatele nebo mezi těmito provozovnami;

b)

přemísťování rostlin k pěstování nezbytné k jejich dezinfekci.

2.   Komise prostřednictvím prováděcího aktu stanoví seznam regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii a určitých rostlin k pěstování, uvedených v čl. 36 písm. d), ve vhodných případech s kategoriemi uvedenými v odstavci 7 tohoto článku a prahovými hodnotami uvedenými v odstavci 8 tohoto článku.

3.   Seznam stanovený v odstavci 2 obsahuje škodlivé organismy a příslušné rostliny k pěstování uvedené v těchto ustanoveních:

a)

příloha II část A oddíl II směrnice 2000/29/ES;

b)

příloha I body 3 a 6 a příloha II bod 3 směrnice 66/402/EHS;

c)

příloha I směrnice 68/193/EHS;

d)

akty přijaté podle čl. 5 odst. 5 směrnice Rady 98/56/ES (24);

e)

příloha II směrnice 2002/55/ES;

f)

příloha I a příloha II bod B směrnice 2002/56/ES a akty přijaté podle čl. 18 písm. c) uvedené směrnice;

g)

příloha I bod 4 a příloha II bod 5 směrnice 2002/57/ES;

h)

akty přijaté podle článku 4 směrnice 2008/72/ES a

i)

akty přijaté podle článku 4 směrnice 2008/90/ES.

Na uvedený seznam se nezařadí škodlivé organismy uvedené v příloze I a příloze II části A oddíle I a v části B směrnice 2000/29/ES a zařazené na seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii podle čl. 5 odst. 2 tohoto nařízení, jakož i škodlivé organismy, na něž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 tohoto nařízení.

4.   Komise prostřednictvím prováděcího aktu případně stanoví opatření s cílem zabránit výskytu regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii na dotčených rostlinách k pěstování, jak jsou uvedena v čl. 36 písm. f) tohoto nařízení. Tato opatření se případně použijí i na dovoz těchto rostlin na území Unie a jejich přemísťování na tomto území. Uvedená opatření se přijímají v souladu se zásadami stanovenými v příloze II oddíle 2 tohoto nařízení. Uplatňováním uvedených opatření nejsou dotčena opatření přijatá podle směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS a 98/56/ES, směrnice Rady 1999/105/ES (25) a směrnic 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES.

5.   Komise prostřednictvím prováděcího aktu změní prováděcí akty uvedené v odstavci 2 a 4 tohoto článku, pokud se na základě posouzení ukáže, že:

a)

škodlivý organismus, který není uveden na seznamu obsaženém v prováděcím aktu podle odstavce 2 tohoto článku, splňuje podmínky uvedené v článku 36;

b)

škodlivý organismus, který je uveden na seznamu obsaženém v prováděcím aktu podle odstavce 2 tohoto článku, již nesplňuje jednu nebo více podmínek uvedených v článku 36;

c)

jsou změny uvedeného seznamu nutné, pokud jde o kategorie stanovené v odstavci 7 tohoto článku, nebo prahové hodnoty stanovené v odstavci 8 tohoto článku, nebo

d)

je nezbytné změnit opatření přijatá podle odstavce 4 tohoto článku.

Komise zpřístupní příslušné posouzení neprodleně členským státům.

Komise může prostřednictvím prováděcích aktů nahradit prováděcí akty uvedené v odstavcích 2 a 4 tohoto článku za účelem konsolidace jejich změn.

6.   Prováděcí akty uvedené v odstavcích 2, 4 a 5 se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

7.   Pokud je podmínka uvedená čl. 36 písm. e) splněna pouze u jedné nebo více kategorií předzákladního, základního nebo certifikovaného materiálu, osiva nebo sadby brambor či standardního materiálu nebo osiva nebo materiálu CAC, uvedených ve směrnicích 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES, uvedou se tyto kategorie na seznamu stanoveném v odstavci 2 tohoto článku s uvedením toho, že zákaz dovozu a přemísťování stanovený v odstavci 1 tohoto článku se uplatní pouze na tyto kategorie.

8.   Pokud je podmínka uvedená čl. 36 písm. e) splněna, pouze pokud se dotčený škodlivý organismus vyskytuje s četností výskytu překračující určitou prahovou hodnotou vyšší než nula, stanoví seznam uvedený v odstavci 2 tohoto článku tuto prahovou hodnotu a uvede, že zákaz dovozu a přemísťování stanovený v odstavci 1 tohoto článku se uplatní pouze při překročení této prahové hodnoty.

Tato prahová hodnota vyšší než nula se stanoví, pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

profesionální provozovatelé mohou zajistit, že četnost výskytu uvedeného regulovaného nekaranténního škodlivého organismu pro Unii na uvedených rostlinách k pěstování nepřekročí uvedenou prahovou hodnotu, a

b)

je možné ověřit, zda v partiích uvedených rostlin k pěstování není uvedená prahová hodnota překročena.

Použijí se zásady pro řízení rizik škodlivých organismů stanovené v příloze II oddíle 2.

9.   Článek 31 se použije obdobně na opatření, jež mají členské státy přijímat ohledně regulovaných nekaranténních škodlivých organismů a příslušných rostlin k pěstování.

Článek 38

Změna přílohy I oddílu 4

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105, kterými se mění příloha I oddíl 4, za účelem jejího přizpůsobení se vývoji vědeckých a technických poznatků a příslušných mezinárodních norem.

Článek 39

Regulované nekaranténní škodlivé organismy pro Unii používané k vědeckým nebo vzdělávacím účelům, pokusům, selekci odrůd, šlechtění či k výstavám

Zákaz stanovený v článku 37 se nevztahuje na regulované nekaranténní škodlivé organismy pro Unii vyskytující se na dotčených rostlinách k pěstování, které se používají k vědeckým nebo vzdělávacím účelům, pokusům, selekci odrůd, šlechtění či výstavám.

KAPITOLA IV

Opatření týkající se rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů

Oddíl 1

Opatření vztahující se na celé území unie

Článek 40

Zákaz dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie

1.   Určité rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty nesmějí být dovezeny na území Unie, pokud pocházejí z jakýchkoli nebo určitých třetích zemí nebo území.

2.   Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme seznam obsahující rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v odstavci 1, jejichž dovoz na území Unie je zakázán, jakož i třetí země, skupiny třetích zemí nebo konkrétní území třetích zemí, na něž se zákaz vztahuje.

V prvním prováděcím aktu se uvede seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jakož i jejich země původu, jak jsou uvedeny v příloze III části A směrnice 2000/29/ES.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2 tohoto nařízení.

Na seznamu obsaženém v uvedených prováděcích aktech jsou rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty označeny rovněž svým příslušným kódem podle klasifikace v kombinované nomenklatuře stanovené v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (26) (dále jen „kód KN“), je-li tento kód k dispozici. Jiné kódy, stanovené v právních předpisech Unie, se kromě toho uvádějí v případě, že použitelný kód KN pro konkrétní rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět dále upřesňují.

3.   Pokud rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět pocházející nebo odesílaný ze třetí země představuje nepřijatelné riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů, z důvodu pravděpodobnosti, že je hostitelem karanténního škodlivého organismu pro Unii, a riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů není možné snížit na přijatelnou úroveň použitím jednoho nebo více opatření stanovených v příloze II oddíle 1 bodech 2 a 3, změní Komise odpovídajícím způsobem prováděcí akt uvedený v odstavci 2 tak, aby obsahoval dotčenou rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět a dotčené třetí země, skupiny třetích zemí nebo konkrétní území třetích zemí.

Pokud rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět obsažený v uvedeném prováděcím aktu nepředstavuje nepřijatelné riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů, nebo jej představuje, ale toto riziko je možné snížit na přijatelnou úroveň použitím jednoho nebo více opatření stanovených v příloze II oddíle 1 bodech 2 a 3, Komise odpovídajícím způsobem prováděcí akt změní.

Přijatelnost úrovně uvedeného rizika z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů se posuzuje v souladu se zásadami stanovenými v příloze II oddíle 2 a podle okolností ve vztahu k jedné třetí zemi nebo k více konkrétním třetím zemím.

Uvedené změny se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

Je-li v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech nezbytné řešit závažné riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů, přijme Komise uvedené změny prostřednictvím okamžitě použitelných prováděcích aktů postupem podle čl. 107 odst. 3.

4.   Členské státy podají prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 103 Komisi a ostatním členským státům hlášení, jestliže na území Unie byly dovezeny rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty v rozporu s odstavcem 1.

Uvedené hlášení se podá rovněž třetí zemi, z níž byly rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty na území Unie dovezeny.

Článek 41

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty podléhající zvláštním a rovnocenným požadavkům

1.   Určité rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty mohou být dovezeny na území Unie nebo na tomto území přemísťovány, pouze pokud jsou splněny zvláštní nebo rovnocenné požadavky. Tyto rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty mohou pocházet ze třetích zemí nebo z území Unie.

2.   Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme seznam obsahující rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty a příslušné zvláštní požadavky, které se na ně vztahují, jak je uvedeno v odstavci 1. Tento seznam případně zahrnuje třetí země, skupiny třetích zemí nebo konkrétní území v rámci dotčených třetích zemí.

V prvním prováděcím aktu se uvede seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, zvláštní požadavky a případně i jejich třetí země původu, jak jsou uvedeny na seznamu v příloze IV části A směrnice 2000/29/ES.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2 tohoto nařízení.

Na seznamu obsaženém v uvedených prováděcích aktech jsou dané rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty označeny rovněž svým příslušným kódem KN, je-li tento kód k dispozici. Jiné kódy, stanovené v právních předpisech Unie, se kromě toho uvádějí v případě, že použitelný kód KN pro konkrétní rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět dále upřesňují.

3.   Pokud rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět představuje nepřijatelné riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů, z důvodu pravděpodobnosti, že je hostitelem karanténního škodlivého organismu pro Unii, a riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů je možné snížit na přijatelnou úroveň použitím jednoho nebo více opatření stanovených v příloze II oddíle 1 bodech 2 a 3, změní Komise prováděcí akt uvedený v odstavci 2 tak, aby obsahoval uvedenou rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět a opatření, která se na ně vztahují. Uvedená opatření a požadavky stanovené v odstavci 2 se považují za „zvláštní požadavky“.

Opatření uvedená v prvním pododstavci mohou mít podobu zvláštních požadavků přijatých v souladu s čl. 44 odst. 1 pro dovoz určitých rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů na území Unie, které jsou rovnocenné zvláštním požadavkům na dovoz uvedených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů na území Unie a jejich přemísťování na tomto území (dále jen „rovnocenné požadavky“).

Pokud rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět uvedený v daném prováděcím aktu nepředstavuje nepřijatelné riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů, nebo jej představuje, ale toto riziko není možné pomocí stanovených zvláštních požadavků snížit na přijatelnou úroveň, Komise prováděcí akt odpovídajícím způsobem změní tak, že uvedenou rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět z daného seznamu vyjme nebo jej zařadí na seznam podle čl. 40 odst. 2.

Přijatelnost úrovně uvedeného rizika z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů se posuzuje a opatření na snížení uvedeného rizika na přijatelnou úroveň se přijímají v souladu se zásadami stanovenými v příloze II oddíle 2 a podle okolností ve vztahu k jedné třetí zemi nebo k více konkrétním třetím zemím nebo jejich částem.

Uvedené změny se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

Je-li v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech nezbytné řešit závažné riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů, přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty postupem podle čl. 107 odst. 3.

4.   Pokud byly na území Unie dovezeny nebo na tomto území přemísťovány rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty v rozporu s odstavcem 1, členské státy přijmou nezbytná opatření, jak je uvedeno v právních předpisech Unie o úředních kontrolách, a prostřednictvím elektronického systému hlášení podle článku 103 o tom podají hlášení Komisi a ostatním členským státům.

Podle okolností se hlášení podá rovněž třetí zemi, z níž byly rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty na území Unie dovezeny.

Článek 42

Omezení dovozu vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie na základě předběžného posouzení

1.   „Vysoce rizikovými rostlinami, rostlinnými produkty či jinými předměty“ se rozumí „vysoce riziková rostlina“, „vysoce rizikový rostlinný produkt“ nebo „jiný vysoce rizikový předmět“, které pocházejí ze třetí země a nejsou zařazeny na seznam podle článku 40 nebo se na ně v dostatečné míře nevztahují požadavky podle článku 41 ani se na ně nevztahují dočasná opatření podle článku 49 a které na základě předběžného posouzení představují pro území Unie riziko nepřijatelné úrovně z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů.

V rámci uvedeného předběžného posouzení se zohlední příslušná kritéria pro dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty stanovená v příloze III.

2.   Vysoce rizikové rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty uvedené na seznamu obsaženém v prováděcím aktu stanoveném v odstavci 3 pocházející ze třetích zemí, nebo skupin třetích zemí, nebo konkrétních území třetích zemí, kterých se uvedený seznam týká, nesmí být dovezeny na území Unie.

3.   Komise přijme prováděcí akty, v nichž se do provedení posouzení rizika podle odstavce 4 předběžně stanoví seznam vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů uvedených v odstavci 1 na patřičné taxonomické úrovni a případně dotčených třetích zemí, skupin třetích zemí nebo konkrétních území třetích zemí.

První prováděcí akt se přijme do 14. prosince 2018.

Na seznamu obsaženém v uvedených prováděcích aktech jsou dané rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty podle okolností označeny rovněž svým příslušným kódem KN, je-li tento kód k dispozici. Jiné kódy, stanovené v právních předpisech Unie, se kromě toho uvádějí v případě, že použitelný kód KN pro konkrétní rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět dále upřesňují.

4.   Pokud se dospěje na základě posouzení rizik k závěru, že rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět pocházející z dotčené třetí země, skupiny třetích zemí nebo konkrétního území třetí země podle odstavce 2 na taxonomické úrovni, jak je uvedena na seznamu obsaženém v prováděcím aktu podle odstavce 3, nebo na úrovni nižší nepředstavují riziko nepřijatelné úrovně z důvodu pravděpodobnosti, že jsou hostitelem karanténního škodlivého organismu pro Unii, přijme Komise prováděcí akt, jímž uvedenou rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět vyjme pro dotčené třetí země ze seznamu podle uvedeného odstavce.

Pokud se dospěje na základě posouzení rizik k závěru, že rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět pocházející z dotčené třetí země, skupiny třetích zemí nebo konkrétního území třetí země podle odstavce 2 představují nepřijatelné riziko z důvodu pravděpodobnosti, že jsou hostitelem karanténního škodlivého organismu pro Unii, a že toto riziko nelze snížit na přijatelnou úroveň uplatněním jednoho nebo více opatření stanovených v příloze II oddíle 1 bodech 2 a 3, přijme Komise prováděcí akt, jímž uvedenou rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět a dotčené třetí země vyjme ze seznamu podle odstavce 2 a přidá je na seznam podle článku 40.

Pokud se dospěje na základě posouzení rizik k závěru, že rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět pocházející z dotčené třetí země, skupiny třetích zemí nebo konkrétního území třetí země podle odstavce 2 představují nepřijatelné riziko, ale že toto riziko lze snížit na přijatelnou úroveň uplatněním jednoho nebo více opatření stanovených v příloze II oddíle 1 bodech 2 a 3, přijme Komise prováděcí akt, jímž uvedenou rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět a dotčenou třetí zemi, skupinu třetích zemí nebo konkrétní území třetí země vyjme ze seznamu podle odstavce 2 a přidá je na seznam podle článku 41.

5.   Pokud se zjistí, že existuje poptávka po dovozu rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů uvedených na seznamu obsaženém v prováděcím aktu podle odstavce 3, provede se v náležitém a přiměřeném termínu posouzení rizik podle odstavce 4.

Podle okolností se uvedené posouzení může omezit na rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty z určité třetí země původu nebo odeslání či ze skupiny třetích zemí původu nebo odeslání.

6.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit zvláštní pravidla týkající se postupu, který je při provádění posouzení rizik podle odstavce 4 třeba dodržovat.

7.   Prováděcí akty uvedené v odstavcích 3, 4 a 6 se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

Článek 43

Zvláštní dovozní podmínky pro dovoz dřevěného obalového materiálu na území Unie

1.   Dřevěný obalový materiál, ať již se při přepravě předmětů jakéhokoliv druhu skutečně používá, či nikoliv, smí být na území Unie dovezen, pouze pokud splňuje všechny tyto požadavky:

a)

byl podroben jednomu nebo více schváleným ošetřením a splňuje příslušné požadavky, jak jsou uvedeny v příloze 1 mezinárodního standardu pro fytosanitární opatření č. 15 nazvaného Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu (dále jen „ISPM15“);

b)

je opatřen označením podle přílohy 2 ISPM 15 potvrzujícím, že byl podroben ošetřením podle písmene a).

Tento odstavec se nepoužije na dřevěný obalový materiál, na nějž se vztahují výjimky stanovené v ISPM15.

2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105, kterými se mění požadavky uvedené v odstavci 1 tohoto článku s cílem zohlednit vývoj mezinárodních norem, a to zejména standardu ISPM15.

Tyto akty v přenesené pravomoci mohou rovněž stanovit, že dřevěný obalový materiál, na nějž se nevztahují výjimky stanovené v ISPM15, je od požadavků stanovených v odstavci 1 tohoto článku osvobozen nebo se na něj vztahují méně přísné požadavky.

Článek 44

Stanovení rovnocenných požadavků

1.   Komise stanoví rovnocenné požadavky prostřednictvím prováděcích aktů na žádost určité třetí země za předpokladu, že jsou splněny obě tyto podmínky:

a)

dotčená třetí země zajišťuje uplatňováním jednoho nebo více stanovených opatření prováděných pod úřední kontrolou takovou úroveň fytosanitární ochrany, která je rovnocenná zvláštním požadavkům, pokud jde o přemísťování dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů na území Unie;

b)

dotčená třetí země Komisi prokáže, že stanovená opatření uvedená v písmeni a) dosahují úrovně fytosanitární ochrany stanovené v uvedeném písmeni.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

2.   Komise v případě potřeby provede v dotčené třetí zemi šetření s cílem ověřit, zda jsou podmínky stanovené v odst. 1 prvním pododstavci písm. a) a b) splněny. Tato šetření splňují požadavky pro šetření Komise uvedené v právních předpisech Unie o úředních kontrolách.

Článek 45

Informace, které mají být poskytnuty cestujícím a zákazníkům poštovních služeb

1.   Členské státy, přístavy, letiště a provozovatelé mezinárodní dopravy dají cestujícím k dispozici informace týkající se zákazů uvedených v čl. 40 odst. 2, požadavků uvedených v čl. 41 odst. 2 a čl. 42 odst. 3 a výjimek uvedených v čl. 75 odst. 2, pokud jde o dovoz rostlin, rostlinných výrobků a jiných předmětů na území Unie.

Tyto informace poskytnou ve formě plakátů nebo brožur a případně na svých internetových stránkách.

Poštovní služby a profesionální provozovatelé, kteří jsou zapojeni do prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku, zpřístupní svým zákazníkům tyto informace týkající se rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v prvním pododstavci alespoň prostřednictvím internetu.

Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit podmínky podoby a používání uvedených plakátů a brožur. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

2.   Členské státy na vyžádání předloží Komisi zprávu, která shrnuje informace poskytované na základě tohoto článku.

Článek 46

Výjimky ze zákazů a požadavků pro pohraniční pásma

1.   Odchylně od čl. 40 odst. 1, čl. 41 odst. 1 a čl. 42 odst. 2 mohou členské státy povolit dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie, pokud splňují všechny tyto podmínky:

a)

jsou pěstovány nebo produkovány na území třetích zemí v blízkosti jejich pozemní hranice s členskými státy (dále jen „pohraniční pásma třetích zemí“);

b)

jsou dováženy na území členských států, která se nacházejí v bezprostřední blízkosti uvedené hranice (dále jen „pohraniční pásma členských států“);

c)

mají být předmětem zpracování v příslušných pohraničních pásmech členských států způsobem, který eliminuje veškerá rizika z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů;

d)

jejich přemísťování v rámci pohraničního pásma nepředstavuje žádné riziko šíření karanténních škodlivých organismů pro Unii nebo škodlivých organismů, na něž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1.

Uvedené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty smí být dovezeny pouze do pohraničních pásem členských států a smí být přemísťovány pouze v těchto pásmech, a to výlučně pod úřední kontrolou příslušného orgánu.

2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105, kterými se doplňuje toto nařízení tím, že stanoví:

a)

maximální šířky pohraničních pásem třetích zemí a pohraničních pásem členských států, které jsou vhodné v případě konkrétních rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů;

b)

maximální vzdálenosti přemístění dotčených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci pohraničních pásem třetích zemí a pohraničních pásem členských států a

c)

postupy týkající se povolení dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v odstavci 1 tohoto článku do pohraničních pásem členských států a přemísťování v rámci těchto pásem.

Uvedená pásma musí být tak široká, aby bylo zajištěno, že dovoz uvedených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie a jejich přemísťování na tomto území nepředstavuje pro území Unie nebo jeho části žádné riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů.

3.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit konkrétní podmínky nebo opatření týkající se dovozu určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do pohraničních pásem členských států a stanovit konkrétní třetí země, na něž se vztahuje tento článek.

Tyto akty se přijímají v souladu s přílohou II a případně při zohlednění vývoje vědeckých a technických poznatků a mezinárodních norem.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

4.   Členské státy prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 103 podají Komisi a ostatním členským státům hlášení, jestliže do pohraničních pásem členských států nebo třetích zemí byly dovezeny nebo jestliže jsou v rámci těchto pásem přemísťovány rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty v rozporu s odstavci 1, 2 a 3 tohoto článku.

Uvedené hlášení se podá rovněž třetí zemi, z níž byly rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty do dotčeného pohraničního pásma dovezeny.

Článek 47

Požadavky pro fytosanitární tranzit

1.   Odchylně od čl. 40 odst. 1, čl. 41 odst. 1, čl. 42 odst. 2, čl. 72 odst. 1 a článku 73 mohou být rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty dováženy na území Unie a přes toto území prováženy do třetí země, a to formou tranzitu nebo překládky (dále jen „fytosanitární tranzit“), pokud splňují obě tyto podmínky:

a)

jsou doprovázeny podepsaným prohlášením profesionálního provozovatele, který má uvedené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty pod kontrolou, které uvádí, že uvedené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty jsou předmětem fytosanitárního tranzitu;

b)

jsou zabaleny a převáženy takovým způsobem, že během jejich dovozu na území Unie a průvozu přes toto území neexistuje riziko šíření karanténních škodlivých organismů pro Unii.

2.   Příslušné orgány fytosanitární tranzit zakáží, pokud dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty nejsou v souladu s odstavcem 1 nebo pokud existují přiměřené důkazy, že s uvedeným odstavcem v souladu nebudou.

Článek 48

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty používané k úřednímu testování, vědeckým nebo vzdělávacím účelům, pokusům, selekci odrůd nebo šlechtění

1.   Odchylně od čl. 40 odst. 1, čl. 41 odst. 1 a čl. 42 odst. 2 mohou členské státy na základě žádosti dočasně povolit, aby byly na jejich území dovezeny a na tomto území přemísťovány rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty používané k úřednímu testování, vědeckým nebo vzdělávacím účelům, pokusům, selekci odrůd nebo šlechtění.

Uvedené povolení se pro dotčenou činnost udělí pouze v případě, že jsou zavedena odpovídající omezení s cílem zajistit, aby výskyt daných rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů nevytvářel nepřijatelné riziko šíření karanténního škodlivého organismu pro Unii nebo škodlivého organismu, na nějž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1, a to při zohlednění identity, biologie a způsobu šíření dotčeného škodlivého organismu, plánované činnosti, interakce s prostředím a dalších relevantních faktorů týkajících se rizika z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů, jež uvedené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty představují.

2.   Je-li povolení v souladu s odstavcem 1 uděleno, musí zahrnovat všechny tyto podmínky:

a)

dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty mají být uchovávány na místě a za podmínek, které příslušné orgány považují za vhodné pro daný účel a které jsou uvedeny v povolení;

b)

činnost za použití těchto rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů má být prováděna v karanténní stanici nebo izolačním zařízení určených v souladu s článkem 60 příslušným orgánem a uvedených na povolení;

c)

činnost za použití těchto rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů má být prováděna pracovníky, jejichž vědeckou a technickou způsobilost považuje příslušný orgán za dostatečnou a která je uvedena na povolení;

d)

tyto rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty mají být při dovozu na území Unie nebo jejich přemísťování na tomto území doprovázeny tímto povolením.

3.   Povolení uvedené v odstavci 1 se udělí pouze na množství a dobu, které odpovídají dotčené činnosti a které nesmí překročit kapacitu určené karanténní stanice nebo určeného izolačního zařízení.

Povolení musí obsahovat omezení nezbytná pro dostatečnou eliminaci rizika šíření daných karanténních škodlivých organismů pro Unii nebo škodlivých organismů, na něž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1.

4.   Příslušný orgán sleduje soulad s podmínkami uvedenými v odstavci 2, jakož i s omezeními uvedenými v odstavci 3, a učiní nezbytné kroky v případě, že tyto podmínky či tato omezení nejsou dodržovány.

Uvedené kroky případně povedou ke zrušení povolení uvedeného v odstavci 1.

5.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105, kterými se doplňuje toto nařízení tím, že stanoví prováděcí pravidla týkající se:

a)

výměny informací mezi členskými státy a Komisí ohledně dovozu dotčených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie a jejich přemísťování na tomto území;

b)

postupu a podmínek pro udělení povolení uvedeného v odstavci 1 tohoto článku a

c)

požadavků na sledování souladu a kroků, které mají být přijaty v případě nesouladu, jak je uvedeno v odstavci 4 tohoto článku.

Článek 49

Dočasná opatření týkající se rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, u nichž je pravděpodobné, že představují nově zjištěná rizika z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů nebo jiná předpokládaná fytosanitární rizika

1.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout dočasná opatření, pokud jde o dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích zemí na území Unie a jejich přemísťování na tomto území, jestliže jsou splněny tyto podmínky:

a)

rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty pravděpodobně představují nově zjištěná rizika z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů, přičemž tato rizika nejsou dostatečně pokryta žádnými opatřeními Unie a nejsou nebo zatím nemohou být dána do souvislosti s karanténními škodlivými organismy pro Unii nebo škodlivými organismy, na něž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1;

b)

nejsou k dispozici dostatečné fytosanitární zkušenosti například ohledně nových druhů rostlin nebo způsobů šíření, pokud jde o obchod s dotčenými rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty pocházejícími nebo odesílanými z dotčených třetích zemí;

c)

v případě těchto rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů z dotčených třetích zemí nebylo provedeno žádné posouzení nově zjištěných rizik z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů pro území Unie.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

2.   Dočasná opatření uvedená v odstavci 1 se přijmou při zohlednění přílohy II oddílu 2 a přílohy IV.

Tato opatření stanoví s ohledem na konkrétní potřebu v příslušném případě jeden nebo více z těchto kroků:

a)

systematické a intenzivní kontroly a vzorkování každé partie rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů dovážených na území Unie v místě dovozu a testování vzorků;

b)

umístění na určité období do karanténní stanice nebo izolačního zařízení, jak je uvedeno v článku 60, s cílem vyloučit přítomnost tohoto nově zjištěného rizika z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů u těchto rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů;

c)

zákaz dovozu těchto rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů na území Unie.

V případě druhého pododstavce písm. a) a b) může prováděcí akt podle odstavce 1 stanovit rovněž zvláštní opatření, která mají být přijata před dovozem těchto rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů na území Unie.

3.   Dočasná opatření uvedená v odstavci 1 se použijí po vhodnou a přiměřenou dobu, dokud nebudou známy vlastnosti škodlivých organismů, u nichž je pravděpodobné, že jsou s uvedenými rostlinami, rostlinnými produkty či jinými předměty z daných třetích zemí spojeny, a dokud nebudou v souladu s přílohou I oddílem 1 v plném rozsahu posouzena rizika, jež uvedené škodlivé organismy představují.

4.   Je-li v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech nezbytné řešit závažné nově zjištěné riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů, přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty postupem podle čl. 107 odst. 3. Uvedené akty se přijímají v souladu se zásadami stanovenými v příloze II oddíle 2.

5.   Odchylně od opatření přijatých podle odstavce 1 tohoto článku se pro dovoz rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů používaných k úřednímu testování, vědeckým nebo vzdělávacím účelům, pokusům, selekci odrůd nebo šlechtění na území Unie a jejich přemísťování na tomto území použije článek 48.

6.   Členské státy předloží každoročně do 30. dubna Komisi a ostatním členským státům zprávu o uplatnění opatření uvedených v odst. 2 druhém pododstavci písm. a) nebo b) během předchozího kalendářního roku.

Členské státy informují Komisi a ostatní členské státy, jestliže byl při uplatnění opatření uvedených v odst. 2 druhém pododstavci písm. a) a b) zjištěn výskyt škodlivého organismu, u něhož je pravděpodobné, že představuje nová rizika z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů.

Členské státy podají prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 103 Komisi a ostatním členským státům hlášení o všech případech, kdy byl dovoz rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na území Unie zamítnut nebo kdy bylo jejich přemísťování na tomto území zakázáno, jelikož se dotčený členský stát domnívá, že došlo k porušení zákazu uvedeného v odst. 2 druhém pododstavci písm. c). Uvedená hlášení obsahují i případná opatření přijatá členskými státy pro dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty podle právních předpisů Unie o úředních kontrolách.

V příslušných případech se o této skutečnosti podá hlášení rovněž třetí zemi, z níž byly rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty odeslány k dovozu na území Unie.

Článek 50

Zpráva Komise o vymáhání opatření týkajících se dovozu na území Unie a jejich účinnosti

Komise do 14. prosince 2021 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o vymáhání opatření souvisejících s dovozem na území Unie a jejich účinnosti, jejíž součástí bude analýza nákladů a přínosů, a případně předloží legislativní návrh.

Článek 51

Změna příloh III a IV

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105, kterými se mění přílohy III a IV, za účelem jejich přizpůsobení se vývoji vědeckých a technických poznatků a příslušných mezinárodních norem.

Článek 52

Dočasná opatření ze strany členských států týkající se bezprostředního nebezpečí

1.   Pokud se členský stát domnívá, že dovoz rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů z určitých třetích zemí nebo určitých jiných členských států na jeho území nebo jejich přemísťování na tomto území představuje nepřijatelnou úroveň rizika z hlediska proniknutí, usídlení a šíření karanténních škodlivých organismů Unie nebo škodlivých organismů, které na základě posouzení splňují podmínky pro zařazení na seznam karanténních škodlivých organismů Unie, na jeho území a že toto riziko není náležitě zmírněno opatřeními uvedenými v čl. 17 odst. 1 a 2, čl. 18 odst. 1, čl. 19 odst. 1, čl. 28 odst. 1 a 2, čl. 29 odst. 1, čl. 30 odst. 1 a 3, čl. 40 odst. 2 a 3, čl. 41 odst. 2 a 3, čl. 42 odst. 3, čl. 49 odst. 1 a článku 53 písemně oznámí Komisi a ostatním členským státům opatření Unie, která by chtěl, aby byla přijata, spolu s jejich technickým nebo vědeckým odůvodněním.

2.   Pokud se členský stát domnívá, že opatření Unie uvedená v odstavci 1 nejsou přijímána nebo nemohou být přijata v dostatečném časovém předstihu umožňujícím zmírnit riziko uvedené v odstavci 1, může přijmout dočasná opatření za účelem ochrany svého území před bezprostředním nebezpečím. Uvedená dočasná opatření a jejich odborné odůvodnění se neprodleně oznámí Komisi a ostatním členským státům.

3.   Pokud Komise obdrží oznámení uvedené v odstavci 1, okamžitě posoudí, zda riziko uvedené v odstavci 1 je náležitě zmírněno opatřeními uvedenými v čl. 17 odst. 1 a 2, čl. 18 odst. 1, čl. 19 odst. 1, čl. 28 odst. 1 a 2, čl. 29 odst. 1, čl. 30 odst. 1 a 3, čl. 40 odst. 2 a 3, čl. 41 odst. 2 a 3, čl. 42 odst. 3, čl. 49 odst. 1 a článku 53, nebo zda je třeba přijmout podle uvedených článků případná nová opatření.

4.   Pokud na základě posouzení uvedeného v odstavci 3 dospěje Komise k závěru, že riziko uvedené v odstavci 1 není náležitě zmírněno dočasnými opatřeními přijatými daným členským státem podle odstavce 2 nebo pokud nejsou uvedená opatření přiměřená či dostatečně odůvodněná, může prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnout, že uvedená opatření mají být zrušena nebo změněna. Dokud Komise takový prováděcí akt nepřijme, může členský stát ponechat v platnosti již přijatá opatření.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

Oddíl 2

Opatření týkající se chráněných zón

Článek 53

Zákaz dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do chráněných zón

1.   Určité rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty pocházející ze třetích zemí nebo z území Unie nesmějí být dováženy do určitých chráněných zón.

2.   Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme seznam obsahující rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v odstavci 1, jejichž dovoz do určitých chráněných zón je zakázán. V prvním prováděcím aktu se uvede seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a příslušné chráněné zóny a případně i jejich země původu, jak jsou uvedeny na seznamu v příloze III části B směrnice 2000/29/ES.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2 tohoto nařízení.

Na seznamu stanoveném uvedenými prováděcími akty jsou dané rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty označeny rovněž svým příslušným kódem KN, je-li tento kód k dispozici. Jiné kódy, stanovené v právních předpisech Unie, se kromě toho uvádějí v případě, že použitelný kód KN pro konkrétní rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět dále upřesňují.

3.   Pokud rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět pocházející z oblasti mimo chráněnou zónu představuje nepřijatelné riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů z důvodu pravděpodobnosti, že je hostitelem daného karanténního škodlivého organismu pro chráněné zóny, a toto riziko není možné snížit na přijatelnou úroveň použitím jednoho nebo více opatření stanovených v příloze II oddíle 1 bodech 2 a 3, změní Komise podle okolností prováděcí akt uvedený v odstavci 2 tak, aby obsahoval uvedenou rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět a dotčené chráněné zóny.

Pokud rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět obsažený v uvedeném prováděcím aktu nepředstavuje nepřijatelné riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů, nebo jej představuje, ale toto riziko je možné snížit na přijatelnou úroveň použitím jednoho nebo více opatření stanovených v příloze II oddíle 1 bodech 2 a 3, změní Komise prováděcí akt odpovídajícím způsobem.

Uvedené změny se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

Přijatelnost úrovně uvedeného rizika se posuzuje v souladu se zásadami stanovenými v příloze II oddíle 2.

Je-li v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech nezbytné řešit závažné riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů, přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty postupem podle čl. 107 odst. 3.

4.   Členské státy podají prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 103 Komisi a ostatním členským státům hlášení, jestliže do dotčené chráněné zóny byly dovezeny nebo jsou v jejím rámci přemísťovány rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty v rozporu se zákazy přijatými na základě tohoto článku.

V příslušných případech podají členské státy nebo Komise hlášení třetí zemi, z níž byly rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty do dotčené chráněné zóny dovezeny.

Článek 54

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty podléhající zvláštním požadavkům pro chráněné zóny

1.   Určité rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty mohou být dovezeny do některých chráněných zón nebo v rámci těchto zón přemísťovány, pouze pokud jsou splněny zvláštní požadavky pro tyto chráněné zóny.

2.   Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme seznam obsahující rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, příslušné chráněné zóny a příslušné zvláštní požadavky pro chráněné zóny. V prvním prováděcím aktu se uvede seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, příslušné chráněné zóny a zvláštní požadavky pro chráněné zóny, jak jsou uvedeny v příloze IV části B směrnice 2000/29/ES.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2 tohoto nařízení.

Na seznamu uvedeném v těchto prováděcích aktech jsou dané rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty označeny rovněž svým příslušným kódem KN, je-li tento kód k dispozici. Jiné kódy, stanovené v právních předpisech Unie, se kromě toho uvádějí v případě, že použitelný kód KN pro konkrétní rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět dále upřesňují.

3.   Pokud rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět pocházející z oblasti mimo dotčenou chráněnou zónu představuje pro uvedenou chráněnou zónu nepřijatelné riziko z důvodu pravděpodobnosti, že je hostitelem karanténního škodlivého organismu pro chráněné zóny, a toto riziko je možné snížit na přijatelnou úroveň použitím jednoho nebo více opatření stanovených v příloze II oddíle 1 bodech 2 a 3, změní Komise prováděcí akt uvedený v odstavci 2 tak, aby obsahoval uvedenou rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět a opatření, která se na ně vztahují. Uvedená opatření a požadavky stanovené v odstavci 2 představují „zvláštní požadavky pro chráněné zóny“.

Pokud rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět obsažený v uvedeném prováděcím aktu nepředstavuje pro dotčenou chráněnou zónu nepřijatelné riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů, nebo jej představuje, ale toto riziko není možné snížit pomocí stanovených zvláštních požadavků pro chráněné zóny na přijatelnou úroveň, Komise prováděcí akt odpovídajícím způsobem změní.

Tyto změny se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

Přijatelnost úrovně uvedeného rizika se posoudí a opatření na snížení uvedeného rizika na přijatelnou úroveň se přijmou v souladu se zásadami stanovenými v příloze II oddíle 2.

Je-li v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech nezbytné řešit závažné riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů, přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty postupem podle čl. 107 odst. 3.

4.   Členské státy podají prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 103 Komisi a ostatním členským státům hlášení, jestliže do dotčené chráněné zóny byly dovezeny nebo jsou v rámci ní přemísťovány rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty v rozporu s opatřeními přijatými na základě tohoto článku.

V příslušných případech podají členské státy nebo Komise hlášení třetí zemi, z níž byly rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty na území Unie dovezeny.

Článek 55

Informace, které mají být poskytnuty cestujícím a zákazníkům poštovních služeb, pokud jde o chráněné zóny

Článek 45 se použije obdobně na dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do chráněných zón nebo jejich přemísťování v rámci těchto zón.

Článek 56

Výjimka ze zákazů a požadavků týkajících se pohraničních pásem, pokud jde o chráněné zóny

Článek 46 se použije obdobně na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené na seznamu obsaženém v prováděcích aktech podle čl. 53 odst. 2 a 3 a čl. 54 odst. 2 a 3, které jsou dovezeny z pohraničního pásma třetí země do příslušných chráněných zón, jež s uvedeným pohraničním pásmem sousedí.

Článek 57

Požadavky týkající se fytosanitárního tranzitu, pokud jde o chráněné zóny

Článek 47 se použije obdobně na fytosanitární tranzit rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených na seznamu obsaženém v prováděcích aktech podle čl. 53 odst. 2 a 3 a čl. 54 odst. 2 a 3 přes chráněné zóny.

Článek 58

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty používané k úřednímu testování, vědeckým nebo vzdělávacím účelům, pokusům, selekci odrůd nebo šlechtění, pokud jde o chráněné zóny

Odchylně od zákazů a požadavků stanovených v čl. 53 odst. 1 a čl. 54 odst. 1 se článek 48 použije obdobně na dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených na seznamu obsaženém v prováděcích aktech podle čl. 53 odst. 2 a 3 a čl. 54 odst. 2 a 3 používaných k úřednímu testování, vědeckým nebo vzdělávacím účelům, pokusům, selekci odrůd a šlechtění do chráněných zón a jejich přemísťování v rámci těchto zón.

Oddíl 3

Další opatření týkající se rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů

Článek 59

Obecné požadavky pro vozidla, stroje a obalový materiál

1.   Vozidla, stroje a obalový materiál používané pro rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty uvedené v prováděcích aktech přijatých podle čl. 28 odst. 1 a 2, čl. 30 odst. 1 a 3, čl. 40 odst. 2, čl. 41 odst. 2 a 3, čl. 42 odst. 3 a čl. 49 odst. 1 a dovážené na území Unie nebo přemísťované na tomto území nebo přes toto území podle článku 47 musí být prosté karanténních škodlivých organismů pro Unii a škodlivých organismů, na něž se vztahují opatření podle čl. 30 odst. 1.

2.   Odstavec 1 se použije na chráněné zóny také ve vztahu k příslušným karanténním škodlivým organismům pro chráněné zóny.

Článek 60

Určení karanténních stanic a izolačních zařízení

1.   Pro účely uvedené v článcích 8, 48, 49 a 58 členské státy přijmou jedno nebo více z těchto opatření a současně zohlední příslušné riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů:

a)

určí na svém území karanténní stanice nebo izolační zařízení;

b)

schválí používání určených karanténních stanic nebo izolačních zařízení zřízených v jiném členském státě, pokud tento jiný členský stát v příslušných případech vysloví s tímto schválením souhlas;

c)

dočasně určí provozovny profesionálních provozovatelů nebo prostory jiných osob jakožto izolační zařízení pro škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty a daný účel jejich používání, jak je stanoveno v článcích 8, 48 a 49.

2.   Členské státy předají na vyžádání Komisi a ostatním členským státům seznam určených karanténních stanic a izolačních zařízení na svém území.

Článek 61

Požadavky na karanténní stanice a izolační zařízení

1.   S cílem zabránit šíření karanténních škodlivých organismů pro Unii musí karanténní stanice a izolační zařízení uvedené v článku 60 splňovat tyto požadavky:

a)

zabezpečují fyzickou izolaci škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které mají být drženy v karanténě nebo v izolaci, a zajišťují, aby bez souhlasu příslušného orgánu neměl k uvedeným rostlinám, rostlinným produktům a jiným předmětům nikdo přístup a aby nemohly být z uvedených stanic a zařízení přemístěny;

b)

mají k dispozici systémy pro sterilizaci, dekontaminaci nebo zničení napadených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, odpadu a vybavení před odvozem ze stanice či zařízení nebo mají k těmto systémům přístup;

c)

mají k dispozici určení a popis úkolů uvedených stanic a zařízení, osob odpovědných za provádění těchto úkolů a podmínek, za nichž uvedené osoby dané úkoly provádějí;

d)

mají k dispozici dostatečný počet vyškolených pracovníků s vhodnou kvalifikací a zkušenostmi a

e)

mají k dispozici pohotovostní plán umožňující účinně eliminovat jakýkoliv nezáměrný výskyt karanténních škodlivých organismů pro Unii a škodlivých organismů, na něž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1, a zabránit jejich šíření.

2.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit zvláštní pravidla za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování požadavků uvedených v odstavci 1 v souvislosti s typem rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a skutečného nebo potenciálního rizika, včetně zvláštních požadavků týkajících se úředního testování, vědeckých nebo vzdělávacích účelů, pokusů, selekce odrůd nebo šlechtění.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

Článek 62

Provoz karanténních stanic a izolačních zařízení

1.   Osoba odpovědná za karanténní stanici nebo izolační zařízení sleduje uvedenou stanici nebo uvedené zařízení a jejich bezprostřední okolí z hlediska nezáměrného výskytu karanténních škodlivých organismů pro Unii a škodlivých organismů, na něž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1.

2.   Jestliže se zjistí nezáměrný výskyt škodlivého organismu uvedeného v odstavci 1 nebo v případě podezření na jeho nezáměrný výskyt učiní osoba odpovědná za dotčenou karanténní stanici nebo za dotčené izolační zařízení příslušné kroky na základě pohotovostního plánu uvedeného v čl. 61 odst. 1 písm. e). Povinnosti stanovené pro profesionální provozovatele v článku 14 se použijí obdobně na osobu odpovědnou za karanténní stanici nebo izolační zařízení.

3.   Osoba odpovědná za karanténní stanici nebo izolační zařízení vede záznamy o těchto skutečnostech:

a)

zaměstnaní pracovníci;

b)

návštěvníci karanténní stanice nebo izolačního zařízení;

c)

škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty vstupující do karanténní stanice nebo izolačního zařízení a opouštějící stanici nebo zařízení;

d)

místo původu uvedených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a

e)

pozorování týkající se výskytu škodlivých organismů na uvedených rostlinách, rostlinných produktech a jiných předmětech uvnitř karanténní stanice nebo izolačního zařízení a v jejich bezprostředním okolí.

Záznamy se uchovávají po dobu tří let.

Článek 63

Dohled nad karanténními stanicemi a izolačními zařízeními a zrušení jejich určení

1.   Příslušný orgán provádí pravidelnou kontrolu karanténních stanic a izolačních zařízení s cílem ověřit, zda splňují požadavky uvedené v článku 61 a provozní podmínky uvedené v článku 62.

Četnost těchto kontrol určí příslušný orgán v závislosti na riziku z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů souvisejícím s provozem karanténních stanic nebo izolačních zařízení.

2.   Na základě kontroly uvedené v odstavci 1 může příslušný orgán požadovat, aby osoba odpovědná za karanténní stanici nebo izolační zařízení provedla nápravná opatření pro zajištění souladu s články 61 a 62, a to buď okamžitě, nebo ve stanovené lhůtě.

Pokud dospěje příslušný orgán k závěru, že karanténní stanice nebo izolační zařízení není v souladu s články 61 a 62, nebo že osoba odpovědná za tuto stanici nebo zařízení tyto články nedodržuje, neprodleně přijme opatření potřebná k zajištění toho, aby byl odstraněn nesoulad s uvedenými ustanoveními. Součástí takových opatření může být zrušení nebo pozastavení platnosti určení podle čl. 60 odst. 1.

3.   Pokud příslušný orgán přijal opatření v souladu s odstavcem 2 tohoto článku, s výjimkou zrušení určení podle čl. 60 odst. 1, avšak uvedený nesoulad s články 61 a 62 nadále trvá, zruší neprodleně příslušné určení.

Článek 64

Propuštění rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z karanténních stanic a izolačních zařízení

1.   Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty smí karanténní stanici nebo izolační zařízení opustit pouze na základě povolení příslušných orgánů, jestliže je potvrzeno, že jsou prosté karanténních škodlivých organismů pro Unii a škodlivých organismů, na něž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1, nebo v příslušných případech karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny.

2.   Příslušný orgán může povolit přemístění rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů zamořených karanténním škodlivým organismem pro Unii nebo škodlivým organismem, na nějž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1, z karanténní stanice nebo izolačního zařízení do jiné karanténní stanice nebo izolačního zařízení, pokud je toto přemístění opodstatněno úředním testováním nebo vědeckými důvody a probíhá za podmínek stanovených příslušným orgánem.

3.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit zvláštní pravidla týkající se uvolňování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z karanténních stanic a izolačních zařízení a případně požadavky na označování týkající se uvedeného uvolňování a přemísťování podle odstavce 2.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

KAPITOLA V

Registrace profesionálních provozovatelů a vysledovatelnost

Článek 65

Úřední registr profesionálních provozovatelů

1.   Příslušný orgán vede a aktualizuje registr těchto profesionálních provozovatelů, kteří provozují činnost na území daného členského státu:

a)

profesionální provozovatelé, kteří do Unie dovážejí nebo v rámci jejího území přemísťují rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, pro něž je na základě prováděcích aktů přijatých podle čl. 72 odst. 1, článku 73, čl. 74 odst. 1, čl. 79 odst. 1 a čl. 80 odst. 1 vyžadováno rostlinolékařské osvědčení v případě dovozu nebo rostlinolékařský pas v případě přemísťování;

b)

profesionální provozovatelé oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů podle článku 89;

c)

profesionální provozovatelé, kteří příslušný orgán požádají o vydání osvědčení podle článků 100, 101 a 102;

d)

profesionální provozovatelé oprávnění provádět označování podle článku 98, vydávat potvrzení podle článku 99, poskytovat informace podle článků 45 nebo 55, dovážet rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty do pohraničních pásem podle čl. 46 odst. 1 nebo článku 56, nebo profesionální provozovatelé, kteří provádějí činnosti týkají se příslušných rostlin ve vymezených územích, pokud tito provozovatelé nejsou uvedeni v jiném úředním registru, ke kterému mají příslušné orgány přístup, a

e)

jiní profesionální provozovatelé než ti, kteří jsou uvedeni v písmenech a) až d) tohoto pododstavce, vyžaduje-li to prováděcí akt přijatý podle čl. 28 odst. 1, čl. 30 odst. 1, čl. 41 odst. 2, čl. 49 odst. 1, čl. 53 odst. 2 nebo čl. 54 odst. 2.

Členské státy mohou rozhodnout, že mají být registrovány další kategorie pěstitelů nebo jiných profesionálních provozovatelů, je-li to opodstatněno rizikem z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů, které představují jimi pěstované rostliny nebo jakékoliv jiné jejich činnosti.

2.   Profesionální provozovatel může být registrován v registru příslušného orgánu pouze jednou. Ve vhodných případech se daná registrace provede s výslovnými odkazy na každou jednotlivou provozovnu uvedenou v čl. 66 odst. 2 písm. d).

3.   Odstavec 1 tohoto článku se nepoužije na profesionálního provozovatele, který splňuje jedno nebo více těchto kritérií:

a)

dodává výhradně a přímo konečným uživatelům malá množství rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů jiným způsobem, než je prodej prostřednictvím smluv uzavřených na dálku;

b)

dodává výhradně a přímo konečným uživatelům malá množství jiných semen, než na která se vztahuje článek 72;

c)

jeho profesní činnost týkající se rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů je omezena na jejich přepravu jinému profesionálnímu provozovateli;

d)

jeho profesní činnost se týká výhradně přepravy předmětů všeho druhu za použití dřevěného obalového materiálu.

Členské státy se mohou rozhodnout, že výjimka uvedená v prvním pododstavci písm. a) se neuplatní na všechny nebo určité pěstitele či jiné profesionální provozovatele, je-li to odůvodněno rizikem přenosu škodlivých organismů rostlinami, které pěstují nebo kterých se týkají jakékoliv jiné jejich činnosti.

4.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat následující akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105:

a)

akty, kterými se mění toto nařízení tím, že se přidají další kategorie profesionálních provozovatelů, na něž se má vztahovat výjimka z použití odstavce 1 tohoto článku, pokud by registrace pro tyto provozovatele představovala administrativní zátěž, která je v nepoměru k nízkému riziku z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů souvisejícímu s jejich profesními činnostmi;

b)

akty, kterými se doplňuje toto nařízení tím, že se stanoví konkrétní požadavky na registraci některých kategorií profesionálních provozovatelů s přihlédnutím k povaze dané činnosti nebo vlastnostem dotčené rostliny, rostlinného produktu či jiného předmětu;

c)

akty, kterými se doplňuje toto nařízení tím, že se stanoví horní hranice pro malá množství určitých rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, jak je uvedeno v odst. 3. prvním pododstavci písm. a). Tyto hranice se stanoví v závislosti na dotčených rostlinách, rostlinných produktech a jiných předmětech a příslušných rizicích z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů.

Článek 66

Postup registrace

1.   Profesionální provozovatelé, kteří spadají do oblasti působnosti čl. 65 odst. 1, předloží příslušným orgánům žádost o registraci.

2.   Žádost o registraci obsahuje tyto prvky:

a)

název, adresu v členském státě registrace a kontaktní údaje profesionálního provozovatele;

b)

prohlášení o záměru profesionálního provozovatele vykonávat jednu nebo více z činností podle čl. 65 odst. 1 týkajících se rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů;

c)

prohlášení o záměru profesionálního provozovatele vykonávat v příslušných případech jednu nebo více z těchto činností:

i)

vydávání rostlinolékařských pasů pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty na základě čl. 84 odst. 1,

ii)

označování obalového dřevěného materiálu podle čl. 96 odst. 1,

iii)

vydávání veškerých dalších potvrzení uvedených v čl. 99 odst. 1;

d)

adresu provozoven a v příslušných případech určení polohy pozemků používaných profesionálním provozovatelem v dotčeném členském státě k vykonávání činností uvedených v čl. 65 odst. 1 k účelu registrace a

e)

druhy komodit, čeledi, rody nebo druhy rostlin a rostlinných produktů a případně povahu jiných předmětů, jichž se týká činnost profesionálního provozovatele, jak je uvedeno v čl. 65 odst. 1.

3.   Příslušné orgány zařadí profesionálního provozovatele do registru neprodleně, jestliže předložená žádost o registraci obsahuje prvky uvedené v odstavci 2.

4.   Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto článku příslušný orgán zaregistruje profesionálního provozovatele bez podání žádosti o registraci, je-li uvedený provozovatel zaregistrován v souladu s čl. 6 odst. 5 třetím pododstavcem, čl. 6 odst. 6 nebo čl. 13c odst. 1 písm. b) směrnice 2000/29/ES nebo s vnitrostátními předpisy v oblasti zdraví rostlin a má-li uvedený příslušný orgán k dispozici všechny prvky uvedené v odstavci 2 tohoto článku. Ve vhodných případech předloží dotčený profesionální provozovatel do 14. března 2020 aktualizaci uvedených prvků.

5.   Registrovaní provozovatelé předloží v příslušných případech každoročně aktualizaci týkající se jakýchkoliv změn údajů uvedených v odst. 2 písm. d) a e) a prohlášení uvedených v odst. 2 písm. b) a c). Uvedené informace týkající se aktualizace údajů z předchozího roku se předkládají do 30. dubna každého roku.

Žádost o aktualizaci údajů uvedených v odst. 2 písm. a) se podává nejpozději do 30 dnů po změně uvedených údajů.

6.   Pokud příslušný orgán zjistí, že registrovaný provozovatel již neprovádí činnosti uvedené v čl. 65 odst. 1, nebo že prvky uvedené v žádosti předložené registrovaným provozovatelem podle odstavce 2 tohoto článku již nejsou správné, požádá uvedeného provozovatele, aby uvedené prvky opravil okamžitě nebo v určité lhůtě.

Pokud registrovaný provozovatel neopraví ve lhůtě stanovené příslušným orgánem uvedené prvky, příslušný orgán registraci uvedeného provozovatele případně změní nebo zruší.

Článek 67

Obsah registru

Registr obsahuje prvky stanovené v čl. 66 odst. 2 písm. a), b), d) a e) a tyto prvky:

a)

úřední registrační číslo, které zahrnuje dvoupísmenný kód uvedený v normě ISO 3166-1-alpha-2 (27) označující členský stát, v němž je profesionální provozovatel registrován;

b)

případně informace, pro kterou z činností uvedených v čl. 66 odst. 2 písm. c) má příslušný profesionální provozovatel oprávnění a případně konkrétní dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty.

Článek 68

Dostupnost informací z úředních registrů

1.   Členský stát vedoucí registr zpřístupní na odůvodněnou žádost informace v něm obsažené ostatním členským státům nebo Komisi pro jejich vlastní potřebu.

2.   Členský stát vedoucí registr zpřístupní na oprávněnou žádost jakémukoliv profesionálnímu provozovateli, který je usazen v Unii, pro jeho vlastní potřebu informace podle čl. 66 odst. 2 písm. a) a b) a čl. 67 písm. b) týkající se jednoho konkrétního registrovaného provozovatele.

3.   Tento článek se použije, aniž jsou dotčena vnitrostátní pravidla a pravidla Unie týkající se důvěrnosti, přístupu k informacím a ochrany osobních údajů.

Článek 69

Vysledovatelnost

1.   Profesionální provozovatel, kterému jsou dodávány rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, na něž se vztahují požadavky nebo podmínky podle čl. 28 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) až d), čl. 28 odst. 2 a 3, čl. 30 odst. 1, 3 a 4, čl. 37 odst. 2, čl. 41 odst. 2 a 3, čl. 46 odst. 1 a 3, čl. 48 odst. 1 a 2, čl. 49 odst. 1, čl. 54 odst. 2 a 3, článků 56, 57 a 58 a čl. 79 odst. 1, vede záznamy umožňující uvedenému provozovateli u každé dodané obchodní jednotky rostliny, rostlinného produktu či jiného předmětu identifikovat profesionální provozovatele, kteří je dodali.

2.   Profesionální provozovatel, který dodává rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, na něž se vztahují požadavky nebo podmínky podle čl. 28 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) až d), čl. 28 odst. 2 a 3, čl. 30 odst. 1, 3 a 4, čl. 37 odst. 2, čl. 41 odst. 2 a 3, čl. 46 odst. 1 a 3, čl. 47 odst. 1, čl. 48 odst. 1 a 2, čl. 49 odst. 1, čl. 54 odst. 2 a 3, článků 56, 57 a 58 a čl. 79 odst. 1, vede záznamy umožňující uvedenému provozovateli u každé dodané obchodní jednotky rostliny, rostlinného produktu či jiného předmětu identifikovat profesionální provozovatele, kterým je dodal.

3.   Pokud oprávněný provozovatel vydá rostlinolékařský pas podle čl. 84 odst. 1 a pokud příslušný orgán vydá rostlinolékařský pas podle čl. 84 odst. 2 pro registrovaného provozovatele, uvedený provozovatel v zájmu zajištění vysledovatelnosti podle odstavců 1 a 2 tohoto článku zajistí, aby o uvedeném rostlinolékařském pasu zaznamenal tyto informace:

a)

v příslušných případech profesionálního provozovatele, který dotčenou obchodní jednotku dodal;

b)

profesionálního provozovatele, jemuž byla dotčená obchodní jednotky dodána, a

c)

relevantní informace týkající se rostlinolékařského pasu.

4.   Profesionální provozovatelé vedou záznamy uvedené v odstavci 1, 2 a 3 po dobu alespoň tří let ode dne, kdy jim byly dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty dodány, nebo kdy je dodali jiným profesionálním provozovatelům.

5.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit tyto prvky:

a)

kratší nebo delší minimální dobu, než je doba uvedená v odstavci 4 s ohledem na konkrétní rostliny, pokud je to opodstatněno délkou vegetačního období uvedených rostlin, a

b)

požadavky, pokud jde o přístupnost záznamů, jež mají profesionální provozovatelé podle odstavců 1 a 2 vést.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

6.   Profesionální provozovatelé uvedení v odstavci 4 sdělí na vyžádání příslušnému orgánu informace v záznamech uvedených v odstavcích 1, 2 a 3.

7.   Tento článek se nepoužije na profesionální provozovatele uvedené v čl. 65 odst. 3 prvním pododstavci písm. c) a d).

Článek 70

Přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci provozoven profesionálního provozovatele a mezi jeho provozovnami

1.   Profesionální provozovatelé, jimž jsou dodávány nebo kteří dodávají rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty uvedené v čl. 69 odst. 1 a 2, mají zavedeny systémy nebo postupy vysledovatelnosti umožňující sledovat přemísťování uvedených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci jejich vlastních provozoven a mezi těmito provozovnami.

První pododstavec se nepoužije na profesionální provozovatele uvedené v čl. 65 odst. 3 prvním pododstavci písm. c) a d).

2.   Informace o přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci provozoven provozovatelů uvedených v odstavci 1 a mezi nimi, které jsou získány na základě systémů nebo postupů zmíněných v uvedeném odstavci, budou na vyžádání zpřístupněny příslušným orgánům.

KAPITOLA VI

Certifikace rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů

Oddíl 1

Rostlinolékařská osvědčení vyžadovaná pro dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie

Článek 71

Rostlinolékařské osvědčení pro dovoz na území Unie

1.   Rostlinolékařské osvědčení pro dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie je dokument vydaný třetí zemí, který splňuje podmínky článku 76, obsahuje prvky stanovené v příloze V části A nebo případně v příloze V části B a osvědčuje, že dotčené rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty splňují všechny tyto požadavky:

a)

jsou prosté karanténních škodlivých organismů pro Unii a škodlivých organismů, na něž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1;

b)

jsou v souladu s ustanoveními čl. 37 odst. 1 týkajícími se výskytu regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii na rostlinách k pěstování;

c)

jsou v souladu s požadavky uvedenými v čl. 41 odst. 2 a 3, nebo případně v čl. 54 odst. 2 a 3;

d)

v příslušných případech jsou v souladu s pravidly přijatými v souladu s ustanoveními přijatými podle čl. 28 odst. 1 prvního pododstavce písm. d) a čl. 28 odst. 2 a čl. 30 odst. 1.

2.   V rostlinolékařském osvědčení je v oddíle s názvem „Dodatkové prohlášení“ specifikován požadavek, který je splněn, kdykoliv příslušný prováděcí akt, přijatý podle čl. 28 odst. 1 a 2, čl. 30 odst. 1 a 3, čl. 37 odst. 2, čl. 41 odst. 2 a 3 a čl. 54 odst. 2 a 3, umožňuje u těchto požadavků několik různých možností. Tato specifikace zahrnuje plné znění příslušného požadavku.

3.   Rostlinolékařské osvědčení v příslušných případech potvrzuje, že dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty jsou v souladu s fytosanitárními opatřeními, která jsou podle článku 44 uznávána za rovnocenná požadavkům prováděcího aktu přijatého podle čl. 41 odst. 3.

4.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105, kterými se mění příloha V části A a B s cílem přizpůsobit tyto části vývoji příslušných mezinárodních norem.

Článek 72

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, pro něž jsou vyžadována rostlinolékařská osvědčení

1.   Komise prostřednictvím prováděcího aktu stanoví seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jakož i příslušných třetích zemí původu nebo odeslání, pro něž je při dovozu na území Unie vyžadováno rostlinolékařské osvědčení.

Uvedený seznam obsahuje:

a)

všechny rostliny k pěstování, kromě semen;

b)

rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze V části B bodě I směrnice 2000/29/ES;

c)

rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, pro něž byly přijaty požadavky podle čl. 28 odst. 1 prvního pododstavce písm. d) a čl. 30 odst. 1 ohledně jejich dovozu na území Unie;

d)

osivo nebo případně sadbu brambor, které jsou uvedeny na seznamu obsaženém v prováděcím aktu podle čl. 37 odst. 2 tohoto nařízení a na něž se vztahují rozhodnutí o rovnocennosti přijatá podle směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 98/56/ES, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES;

e)

rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené na seznamu obsaženém v prováděcím aktu podle čl. 41 odst. 2 a 3 a

f)

rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, na něž se vztahuje čl. 49 odst. 2 druhý pododstavec písm. a) a b).

Písmena a) až e) prvního pododstavce se nepoužijí a rostlinolékařské osvědčení není vyžadováno, jestliže prováděcí akt přijatý na základě čl. 28 odst. 1 prvního pododstavce písm. d), čl. 30 odst. 1 či čl. 41 odst. 2 a 3 vyžaduje důkaz o souladu v podobě úředního označení uvedeného v čl. 96 odst. 1 nebo jiného úředního potvrzení uvedeného v čl. 99 odst. 1.

Na seznamu obsaženém v uvedeném prováděcím aktu jsou dané rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty označeny rovněž svým příslušným kódem KN, je-li tento kód k dispozici. Jiné kódy, stanovené v právních předpisech Unie, se kromě toho uvádějí v případě, že použitelný kód KN pro konkrétní rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět dále upřesňují.

2.   Komise prostřednictvím prováděcího aktu změní prováděcí akt uvedený v odstavci 1 v kterémkoli z těchto případů:

a)

rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět uvedený na seznamu v daném aktu nesplňuje podmínky stanovené v odst. 1 prvním pododstavci písm. c), d) nebo e);

b)

rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět, který není uveden na seznamu v daném aktu, splňuje podmínky stanovené v odst. 1 prvním pododstavci písm. c), d) nebo e).

3.   Kromě případů uvedených v odstavci 2 může Komise prostřednictvím prováděcích aktů změnit prováděcí akt uvedený v odstavci 1 v souladu se zásadami stanovenými v příloze II oddíle 2, jestliže existuje riziko, že rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět, který není uveden na seznamu v daném aktu, je hostitelem karanténního škodlivého organismu pro Unii či škodlivého organismu, na nějž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1, nebo jestliže pro rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět uvedený na seznamu v daném aktu takové riziko již neexistuje.

4.   Prováděcí akty uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

5.   Odchylně od odstavců 1, 2 a 3 není rostlinolékařské osvědčení vyžadováno pro rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, na něž se vztahují články 46, 47 a 48 a čl. 75 odst. 1.

Článek 73

Jiné rostliny, pro něž jsou vyžadována rostlinolékařská osvědčení

Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví, že za účelem dovozu na území Unie je pro jiné rostliny, než jsou rostliny zařazené na seznamu podle čl. 72 odst. 1, vyžadováno rostlinolékařské osvědčení.

Tyto prováděcí akty však stanoví, že rostlinolékařské osvědčení není vyžadováno pro ty rostliny, u nichž posouzení vycházející z důkazů o rizicích z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů a ze zkušeností s obchodem prokáže, že toto osvědčení není zapotřebí. Dané posouzení zohlední kritéria stanovená v příloze VI. Podle okolností se posouzení může týkat pouze rostlin z určité třetí země původu nebo odeslání či ze skupiny třetích zemí původu nebo odeslání.

Na seznamu stanoveném uvedenými prováděcími akty jsou dané rostliny označeny rovněž svým příslušným kódem KN, je-li tento kód k dispozici.

Jiné kódy, stanovené v právních předpisech Unie, se kromě toho uvádějí v případě, že použitelný kód KN pro konkrétní rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět dále upřesňují.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2. První prováděcí akt se přijme do 14. prosince 2018.

Článek 74

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, pro něž jsou vyžadována rostlinolékařská osvědčení pro dovoz do chráněné zóny

1.   Rostlinolékařská osvědčení jsou kromě případů uvedených v čl. 72 odst. 1, 2 a 3 vyžadována také pro dovoz určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do určitých chráněných zón z určitých třetích zemí původu nebo odeslání.

Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví seznam uvedených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jakož i příslušných třetích zemí původu nebo odeslání podle prvního pododstavce.

Uvedený seznam obsahuje:

a)

v prvním prováděcím aktu Komise rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze V části B bodě II směrnice 2000/29/ES;

b)

rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené na seznamu obsaženém v prováděcích aktech podle čl. 54 odst. 2 nebo 3 tohoto nařízení.

Na seznamu stanoveném uvedenými prováděcími akty jsou dané rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty označeny rovněž svým příslušným kódem KN, je-li tento kód k dispozici. Jiné kódy, stanovené v právních předpisech Unie, se kromě toho uvádějí v případě, že použitelný kód KN pro konkrétní rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět dále upřesňují.

Rostlinolékařské osvědčení není vyžadováno pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené na tomto seznamu, pokud prováděcí akt přijatý podle čl. 54 odst. 2 nebo 3 vyžaduje důkaz o dodržení podmínek v podobě úředního označení uvedeného v čl. 96 odst. 1 nebo jiného úředního potvrzení uvedeného v čl. 99 odst. 1.

2.   Komise prostřednictvím prováděcích aktů změní prováděcí akt uvedený v odstavci 1 v těchto případech:

a)

rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět uvedený na seznamu v daném aktu nesplňuje podmínky stanovené v odst. 1 třetím pododstavci písm. b);

b)

rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět, který není uveden na seznamu v daném aktu, splňuje podmínky stanovené v odst. 1 třetím pododstavci písm. b).

3.   Kromě případů uvedených v odstavci 2 může Komise prostřednictvím prováděcích aktů změnit prováděcí akt uvedený v odstavci 1 v souladu se zásadami stanovenými v příloze II oddíle 2, jestliže existuje riziko, že rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět, který není uveden na seznamu v daném aktu, je hostitelem příslušného karanténního škodlivého organismu pro chráněné zóny, nebo jestliže pro rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět uvedený na seznamu v daném aktu takové riziko již neexistuje.

4.   Prováděcí akty uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

5.   Odchylně od odstavců 1, 2 a 3 není rostlinolékařské osvědčení vyžadováno pro rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, na něž se vztahují články 56, 57 a 58 a čl. 75 odst. 1.

Článek 75

Výjimky pro zavazadla cestujících

1.   Pro malá množství určitých rostlin, s výjimkou rostlin k pěstování, a rostlinných produktů a jiných předmětů z třetích zemí lze udělit výjimku z požadavku na rostlinolékařské osvědčení podle čl. 72 odst. 1, článku 73 a čl. 74 odst. 1, jestliže splňují všechny tyto podmínky:

a)

jsou dovezeny na území Unie jako součást osobního zavazadla cestujících;

b)

nejsou určeny k profesním nebo obchodním účelům;

c)

jsou uvedeny na seznamu obsaženém v prováděcím aktu podle odstavce 2 tohoto článku.

2.   Komise stanoví prostřednictvím prováděcích aktů seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v odstavci 1, jakož i dotčených třetích zemí, a stanoví příslušné maximální množství těchto rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, na něž se má vztahovat výjimka podle uvedeného odstavce a ve vhodných případech jedno nebo více opatření pro řízení rizik stanovených v příloze II oddíle 1.

O zařazení do seznamu, o stanovení příslušného maximálního množství a ve vhodných případech o opatřeních pro řízení rizik se rozhodne na základě rizika z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů, které tato malá množství uvedených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů představují, a to v souladu s kritérii uvedenými v příloze II oddíle 2.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

Článek 76

Podmínky, které musí splňovat rostlinolékařské osvědčení

1.   Aniž jsou dotčeny povinnosti vyplývající z Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (dále jen „úmluva IPPC“), příslušný orgán při zohlednění příslušných mezinárodních norem uzná rostlinolékařské osvědčení doprovázející rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, které mají být dovezeny ze třetí země, pouze pokud je obsah uvedeného osvědčení v souladu s přílohou V částí A. Jestliže mají být rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty dovezeny ze třetí země, z níž nepocházejí, uzná příslušný orgán rostlinolékařské osvědčení, pouze pokud je toto osvědčení v souladu s přílohou V částí A nebo částí B.

Příslušný orgán uvedené rostlinolékařské osvědčení neuzná, jestliže v něm chybí nebo je nesprávně vyplněno dodatkové prohlášení uvedené v čl. 71 odst. 2, má-li být uvedeno, a jestliže v něm chybí prohlášení uvedené v čl. 71 odst. 3, má-li být uvedeno.

Příslušný orgán neuzná rostlinolékařské osvědčení pro reexport, jestliže k uvedenému rostlinolékařskému osvědčení není přiloženo původní rostlinolékařské osvědčení pro vývoz nebo ověřená kopie původního rostlinolékařského osvědčení pro vývoz.

2.   Příslušný orgán uzná rostlinolékařské osvědčení, pouze pokud splňuje tyto požadavky:

a)

je vydáno alespoň v jednom úředním jazyce Unie;

b)

je určeno státní organizaci ochrany rostlin působící v členském státě a

c)

bylo vydáno nejvýše 14 dní před datem, kdy rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, jichž se osvědčení týká, opustily třetí zemi, ve které bylo osvědčení vydáno.

3.   V případě třetí země, která je smluvní stranou úmluvy IPPC, uzná příslušný orgán pouze rostlinolékařská osvědčení vydaná úřední státní organizací ochrany rostlin uvedené třetí země nebo úředníkem veřejné správy, který je této organizaci odpovědný a který má odbornou kvalifikaci a řádné pověření od uvedené úřední státní organizace ochrany rostlin.

4.   V případě třetí země, která není smluvní stranou úmluvy IPPC, uzná příslušný orgán pouze rostlinolékařská osvědčení vydaná orgány, které jsou příslušné v souladu s vnitrostátními pravidly uvedené třetí země nahlášenými Komisi. Komise prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 103 informuje členské státy a provozovatele o obdržených hlášeních.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105, kterými se doplňují podmínky pro uznání uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce s cílem zajistit spolehlivost uvedených osvědčení.

5.   Elektronická rostlinolékařská osvědčení jsou uznána, pouze pokud jsou poskytována prostřednictvím počítačového systému pro správu informací o úředních kontrolách na úrovni Unie nebo pomocí elektronické výměny s tímto systémem.

Článek 77

Zneplatnění rostlinolékařského osvědčení

1.   Jestliže bylo rostlinolékařské osvědčení vydáno v souladu v čl. 71 odst. 1, 2 a 3, avšak dotčený příslušný orgán dospěje k závěru, že nejsou splněny podmínky uvedené v článku 76, zneplatní uvedené rostlinolékařské osvědčení a zajistí, aby toto osvědčení dále nedoprovázelo dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty. V takovém případě přijme příslušný orgán, pokud jde o dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, jedno z opatření, jež mají být přijata v případě nevyhovujících zásilek vstupujících do Unie ze třetích zemí a jež jsou uvedena v právních předpisech Unie o úředních kontrolách.

Při zneplatnění se na přední straně dotčeného osvědčení na viditelném místě umístí červené trojúhelníkové razítko příslušného orgánu s nápisem „osvědčení zrušeno“ a s uvedením názvu příslušného orgánu a data zneplatnění. Tento nápis je proveden velkými písmeny a alespoň v jednom z úředních jazyků Unie.

2.   Členské státy podají prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 103 Komisi a ostatním členským státům hlášení, jestliže na základě odstavce 1 tohoto článku došlo ke zneplatnění rostlinolékařského osvědčení.

Dotčený členský stát podá hlášení i třetí zemi, která uvedené rostlinolékařské osvědčení vydala.

3.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit technická opatření týkající se zneplatnění elektronických rostlinolékařských osvědčení, jak jsou uvedena v čl. 76 odst. 5. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

Oddíl 2

Rostlinolékařské pasy vyžadované pro přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie

Článek 78

Rostlinolékařské pasy

Rostlinolékařský pas je úřední návěska pro přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie a v příslušných případech i pro přemísťování do chráněných zón a v těchto zónách, která potvrzuje soulad se všemi požadavky stanovenými v článku 85, a pro přemísťování do chráněných zón a v těchto zónách s požadavky stanovenými v článku 86, přičemž její obsah a formát jsou stanoveny v článku 83.

Článek 79

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, pro jejichž přemísťování na území Unie je vyžadován rostlinolékařský pas

1.   Rostlinolékařské pasy jsou vyžadovány pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie. Komise stanoví prostřednictvím prováděcích aktů seznam těchto rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž přemísťování na území Unie je vyžadován rostlinolékařský pas.

Uvedený seznam obsahuje:

a)

všechny rostliny k pěstování, kromě semen;

b)

v prvním prováděcím aktu Komise rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze V části A bodě I směrnice 2000/29/ES, pokud se na ně již nevztahuje písmeno a) tohoto pododstavce;

c)

rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, pro něž byly přijaty požadavky podle čl. 28 odst. 1, 2 či 3 nebo čl. 30 odst. 1, 3 či 4 ohledně jejich přemísťování na území Unie;

d)

osivo uvedené na seznamu obsaženém v prováděcím aktu podle čl. 37 odst. 2 a

e)

rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené na seznamu obsaženém v prováděcích aktech podle čl. 41 odst. 2 a 3, pokud jde o jejich přemísťování v Unii, s výjimkou rostlin k pěstování, rostlinných produktů a jiných předmětů vyžadujících další specifické označení nebo jiný druh potvrzení podle uvedeného článku.

2.   Komise prostřednictvím prováděcích aktů změní prováděcí akt uvedený v odstavci 1 v těchto případech:

a)

rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět, který není uveden na seznamu v daném aktu, splňuje podmínky stanovené v odst. 1 druhém pododstavci písm. c), d) nebo e);

b)

rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět uvedený na seznamu v daném aktu nesplňuje podmínky stanovené v odst. 1 druhém pododstavci písm. c), d) nebo e).

3.   Kromě případů uvedených v odstavci 2 může Komise prostřednictvím prováděcích aktů změnit prováděcí akt uvedený v odstavci 1 v souladu se zásadami uvedenými v příloze II oddíle 2, jestliže existuje riziko, že rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět, který není uveden na seznamu v daném aktu, je hostitelem karanténního škodlivého organismu pro Unii, nebo jestliže pro rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět uvedený na seznamu v daném aktu takové riziko již neexistuje.

4.   Prováděcí akty uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

5.   Odchylně od odstavců 1, 2 a 3 není rostlinolékařský pas vyžadován pro rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, na něž se vztahují články 46, 47, 48 a 75.

6.   Komise nejpozději do 14. prosince 2021 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž uvede zkušenosti získané při rozšíření systému rostlinolékařských pasů na veškeré přemísťování rostlin k pěstování na území Unie, včetně jasné analýzy nákladů a přínosů pro provozovatele, případně doplněnou o legislativní návrh.

Článek 80

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, pro něž je vyžadován rostlinolékařský pas pro přemísťování do chráněných zón a v rámci těchto zón

1.   Rostlinolékařské pasy jsou vyžadovány pro určité rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty dovážené do určitých chráněných zón nebo přemísťované v rámci těchto zón.

Komise stanoví prostřednictvím prováděcích aktů seznam uvedených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž dodávání do určitých chráněných zón a přemísťování v rámci těchto zón je vyžadován rostlinolékařský pas.

Uvedený seznam obsahuje:

a)

v prvním prováděcím aktu rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze V části A bodě II směrnice 2000/29/ES;

b)

jiné rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené na seznamu obsaženém v prováděcích aktech podle čl. 54 odst. 3 tohoto nařízení.

2.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů změnit prováděcí akt uvedený v odstavci 1 v těchto případech:

a)

rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět, který není uveden na seznamu v daném aktu, splňuje podmínky stanovené v odst. 1 třetím pododstavci písm. b) nebo

b)

rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět uvedený na seznamu v daném aktu nesplňuje podmínky stanovené v odst. 1 třetím pododstavci písm. b).

3.   Kromě případů uvedených v odstavci 2 může Komise prostřednictvím prováděcích aktů změnit prováděcí akt uvedený v odstavci 1 v souladu se zásadami uvedenými v příloze II oddíle 2, jestliže existuje riziko, že rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět, který není uveden na seznamu v daném aktu, je hostitelem příslušného karanténního škodlivého organismu pro chráněné zóny, nebo jestliže pro rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět uvedený na seznamu v daném aktu takové riziko již neexistuje.

4.   Prováděcí akty uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

5.   Odchylně od odstavců 1, 2 a 3 není rostlinolékařský pas vyžadován pro rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, na něž se vztahují články 56, 57 a 58.

Článek 81

Výjimka pro přímé dodávky konečným uživatelům

1.   Rostlinolékařský pas není vyžadován pro přemísťování rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů dodávaných přímo konečným uživatelům, včetně zahrádkářů.

Tato výjimka se nevztahuje na:

a)

konečné uživatele, kteří uvedené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty získávají nákupem prostřednictvím smluv uzavřených na dálku, nebo

b)

konečné uživatele rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, pro něž je podle článku 80 vyžadován rostlinolékařský pas pro chráněné zóny.

Komise může prostřednictvím prováděcích aktů upřesnit, že požadavky uvedené v druhém pododstavci písm. b) se vztahují pouze na určité škodlivé organismy pro chráněné zóny, rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty.Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105, kterými se doplňuje toto nařízení tím, že se stanoví případy, v nichž se u určitých rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů výjimka uvedená v odstavci 1 tohoto článku vztahuje pouze na malá množství. Tyto akty v přenesené pravomoci vymezují daná množství za určité časové období v závislosti na dotčené rostlině, rostlinném produktu či jiném předmětu a příslušných rizicích z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů.

Článek 82

Výjimky pro přemísťování v rámci provozoven registrovaného provozovatele a mezi jeho provozovnami

Rostlinolékařský pas se nepožaduje pro přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci provozoven jednoho a téhož registrovaného provozovatele, které se nacházejí v těsné vzájemné blízkosti, a mezi těmito jeho provozovnami.

Členské státy mohou přesněji vymezit těsnou vzájemnou blízkost na svém území a také zda je pro toto přemísťování zapotřebí vydávat namísto rostlinolékařského pasu jiné doklady.

Pokud k takovému přemísťování dochází v rámci dvou či více členských států, výjimku z požadavku na rostlinolékařský pas musí schválit příslušné orgány dotčených členských států.

Článek 83

Obsah a formát rostlinolékařského pasu

1.   Rostlinolékařský pas má podobu jasně rozlišitelné návěsky vytvořené na jakémkoli podkladu vhodném pro vytištění prvků uvedených v odstavci 2 za podmínky, že rostlinolékařský pas je jasně odlišitelný od veškerých dalších informací nebo návěsek, které mohou být na daném podkladu rovněž uvedeny.

Rostlinolékařský pas musí být snadno viditelný a jasně čitelný a informace na něm musí být uvedeny nezměnitelným a odolným způsobem.

2.   Rostlinolékařský pas určený pro přemísťování na území Unie obsahuje prvky stanovené v příloze VII části A.

Odchylně od bodu 1 písm. e) přílohy VII části A se kód vysledovatelnosti nevyžaduje v případě, že rostliny k pěstování splňují všechny tyto podmínky:

a)

jsou připraveny takovým způsobem, že jsou použitelné k prodeji konečným uživatelům bez jakékoli další přípravy a neexistuje žádné riziko šíření karanténních škodlivých organismů pro Unii či škodlivých organismů, na něž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1;

b)

nenáleží k typům či druhům uvedeným na seznamu obsaženém v prováděcím aktu podle odstavce 3 tohoto článku.

3.   Komise prostřednictvím prováděcích aktů určí typy a druhy rostlin k pěstování, na něž se výjimka uvedená v odstavci 2 nevztahuje. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

4.   Rostlinolékařský pas určený pro přemístění do chráněné zóny a přemísťování v rámci této zóny obsahuje prvky stanovené v příloze VII části B.

5.   Jestliže jsou rostliny k pěstování vyprodukovány nebo dodávány na trh jakožto předzákladní, základní nebo certifikovaný materiál nebo prvotní, základní nebo certifikované osivo či sadba brambor, jak jsou uvedeny ve směrnicích 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES a 2008/90/ES, je rostlinolékařský pas v jasně rozlišitelné podobě umístěn na úřední návěsce zhotovené v souladu s příslušnými ustanoveními uvedených směrnic.

Použije-li se tento odstavec, obsahuje rostlinolékařský pas určený pro přemísťování na území Unie prvky stanovené v příloze VII části C tohoto nařízení.

Použije-li se tento odstavec, obsahuje rostlinolékařský pas určený pro dovoz do chráněné zóny a přemísťování v rámci této zóny prvky stanovené v příloze VII části D tohoto nařízení.

6.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105, kterými se v příslušných případech mění příloha VII části A, B, C a D za účelem přizpůsobení prvků uvedených v těchto přílohách vývoji vědeckých a technických poznatků.

7.   Do 14. prosince 2017 stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů formální náležitosti rostlinolékařského pasu pro přemísťování na území Unie a rostlinolékařského pasu pro dovoz do chráněné zóny a přemísťování v rámci této zóny, pokud jde o rostlinolékařské pasy uvedené v odst. 2 prvním a druhém pododstavci a odst. 5 druhém a třetím pododstavci. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

Vyžaduje-li to povaha určitých rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, je možné pro tyto rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty specifikovat rozměry rostlinolékařského pasu.

8.   Rostlinolékařský pas může být vydán rovněž v elektronické podobě (dále jen „elektronický rostlinolékařský pas“) pod podmínkou, že obsahuje všechny prvky uvedené v odstavci 2 a že prostřednictvím prováděcích aktů uvedených v druhém pododstavci tohoto odstavce byla stanovena technická opatření.

Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit technická opatření pro vydávání elektronických rostlinolékařských pasů s cílem zajistit jejich soulad s ustanoveními tohoto článku a náležitý, důvěryhodný a účinný způsob jejich vydávání. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

Článek 84

Vydávání rostlinolékařských pasů oprávněnými profesionálními provozovateli a příslušnými orgány

1.   Rostlinolékařské pasy jsou vydávány oprávněnými provozovateli pod dohledem příslušných orgánů.

Oprávnění provozovatelé vydávají rostlinolékařské pasy pouze pro rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, za něž jsou odpovědní.

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou rostlinolékařské pasy vydávat rovněž příslušné orgány.

3.   Oprávnění provozovatelé vydávají rostlinolékařské pasy pouze v provozovnách, společných skladech a odesílacích střediscích, za něž jsou odpovědní a jež oznámí podle čl. 66 odst. 2 písm. d), nebo použije-li se čl. 94 odst. 1, na jiném místě, pokud to příslušný orgán povolí.

Článek 85

Zásadní požadavky na rostlinolékařský pas k přemísťování na území Unie

Rostlinolékařský pas k účelu přemísťování na území Unie je vydán pro rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, které splňují tyto požadavky:

a)

jsou prosté karanténních škodlivých organismů pro Unii nebo škodlivých organismů, na něž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1;

b)

jsou v souladu s ustanoveními čl. 37 odst. 1 ohledně výskytu regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii na rostlinách k pěstování a s ustanoveními čl. 37 odst. 4 týkajícími se opatření, která mají být přijata;

c)

jsou v souladu s požadavky týkajícími se jejich přemísťování na území Unie, jak jsou uvedeny v čl. 41 odst. 2 a 3;

d)

v příslušných případech jsou v souladu s pravidly přijatými v souladu s příslušnými opatřeními přijatými podle čl. 17 odst. 3, čl. 28 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) až d), čl. 28 odst. 2 a čl. 30 odst. 1 a 3 a

e)

v příslušných případech jsou v souladu s opatřeními přijatými příslušnými orgány k eradikaci karanténních škodlivých organismů pro Unii podle čl. 17 odst. 1 nebo škodlivých organismů, na něž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1, a k eradikaci škodlivých organismů, které předběžně splňují kritéria pro karanténní škodlivé organismy pro Unii, podle čl. 29 odst. 1.

Článek 86

Zásadní požadavky na rostlinolékařský pas k přemístění do chráněné zóny a přemísťování v rámci této zóny

1.   Rostlinolékařský pas k přemístění do chráněné zóny a přemísťování v rámci této zóny je vydán v případě rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, které splňují všechny požadavky článku 85 a kromě toho i tyto požadavky:

a)

jsou prosté příslušného karanténního škodlivého organismu pro chráněné zóny a

b)

jsou v souladu s požadavky uvedenými v čl. 54 odst. 2 a 3.

2.   Jestliže se použije čl. 33 odst. 2, nesmí být rostlinolékařský pas uvedený v odstavci 1 tohoto článku vydán pro rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, které pocházejí z dotčeného vymezeného území a které mohou být hostitelem dotčeného škodlivého organismu pro chráněné zóny.

Článek 87

Šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů

1.   Rostlinolékařský pas může být vydán pouze pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, u nichž proběhlo pečlivé šetření v souladu s odstavci 2, 3 a 4, které prokázalo, že jsou splněny požadavky článku 85 a případně článku 86.

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty mohou být šetřeny buď jednotlivě, nebo v reprezentativních vzorcích. Šetření zahrnuje rovněž obalový materiál dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů.

2.   Šetření provede oprávněný provozovatel. V následujících případech však šetření provede příslušný orgán:

a)

použije-li se odst. 3 první pododstavec písm. c) tohoto článku týkající se prohlídek, vzorkování a testování;

b)

použije-li se čl. 84 odst. 2 nebo

c)

je-li šetření prováděno v bezprostředním okolí, jak je uvedeno v odst. 3 prvním pododstavci písm. b) tohoto článku, a oprávněný provozovatel nemá do tohoto bezprostředního okolí přístup.

3.   Šetření musí splňovat všechny tyto podmínky:

a)

je prováděno ve vhodnou dobu a s ohledem na příslušná rizika;

b)

je prováděno v provozovnách uvedených v čl. 66 odst. 2 písm. d). Vyžadují-li to prováděcí akty přijaté podle čl. 28 odst. 1, čl. 30 odst. 1, čl. 37 odst. 4, čl. 41 odst. 2 nebo čl. 54 odst. 2, provede se šetření rovněž v bezprostředním okolí místa produkce dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů;

c)

je prováděno alespoň vizuální prohlídkou doplněnou o:

i)

prohlídky, vzorkování a testování prováděné příslušným orgánem v případě podezření na výskyt karanténního škodlivého organismu pro Unii nebo škodlivých organismů, na něž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1, nebo v případě podezření na výskyt karanténního škodlivého organismu pro chráněné zóny v příslušné chráněné zóně nebo

ii)

vzorkování a testování v případě podezření na výskyt regulovaného nekaranténního škodlivého organismu pro Unii, a sice pokud výskyt překračuje příslušné prahové hodnoty;

d)

jeho výsledky se zaznamenají a uchovávají po dobu nejméně tří let.

Toto šetření probíhá bez ohledu na jakékoli zvláštní požadavky či opatření týkající se šetření přijaté v souladu s čl. 28 odst. 1, 2 či 3, čl. 30 odst. 1, 3 či 4, čl. 37 odst. 4, čl. 41 odst. 2 či 3 nebo čl. 54 odst. 2 či 3. Pokud uvedené požadavky či opatření týkající se šetření vyžadují, aby dané šetření provedl příslušný orgán, nesmí je provádět oprávněný provozovatel uvedený v odstavci 2 tohoto článku.

4.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105, kterými se doplňuje toto nařízení tím, že se stanoví podrobná opatření týkající se vizuální prohlídky, vzorkování a testování, četnosti a načasování prohlídek uvedených v odstavci 1, 2 a 3 tohoto článku, pokud jde o konkrétní rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, a to na základě příslušných rizik z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů, které mohou představovat. Uvedené prohlídky se v příslušných případech týkají určitých rostlin k pěstování náležejících k předzákladnímu, základnímu nebo certifikovanému materiálu, osivu či sadbě brambor nebo standardnímu materiálu či osivu nebo materiálu či osivu CAC, jak jsou uvedeny ve směrnicích 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES.

Jestliže Komise přijme takové akty v přenesené pravomoci pro konkrétní rostliny k pěstování a tyto rostliny jsou předmětem systémů certifikačních schémat podle směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES a 2008/90/ES, stanoví požadavky ohledně šetření výskytu karanténních škodlivých organismů pro Unii či škodlivých organismů, na něž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 tohoto nařízení, a regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii a šetření dalších charakteristik rostlin k pěstování podle uvedených směrnic v rámci jediného certifikačního schématu.

Při přijímání uvedených aktů v přenesené pravomoci zohlední Komise vývoj technických a vědeckých poznatků a mezinárodních norem.

Článek 88

Připojování rostlinolékařských pasů

Rostlinolékařské pasy připojují dotčení profesionální provozovatelé k obchodní jednotce dotčených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů před tím, než jsou přemístěny na území Unie podle článku 79, nebo před jejich přemístěním do chráněné zóny či v rámci této zóny podle článku 80. Jestliže jsou uvedené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty převáženy v obalu, balíku nebo kontejneru, připojí se rostlinolékařský pas k uvedenému obalu, balíku nebo kontejneru.

Článek 89

Oprávnění profesionálních provozovatelů k vydávání rostlinolékařských pasů

1.   Příslušný orgán vydá oprávnění profesionálnímu provozovateli k vydávání rostlinolékařských pasů (dále jen „oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů“) pro konkrétní čeledi, rody nebo druhy rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a jejich příslušné druhy komodit, pokud uvedený profesionální provozovatel splňuje obě tyto podmínky:

a)

disponuje znalostmi nezbytnými k provádění šetření uvedených v článku 87 týkajících se karanténních škodlivých organismů pro Unii nebo škodlivých organismů, na něž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii, které by mohly mít nepříznivý dopad na dotčené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, a týkajících se známek výskytu uvedených škodlivých organismů, příznaků, které způsobují, a způsobů prevence výskytu a šíření uvedených škodlivých organismů;

b)

má zavedeny systémy a postupy, které mu umožňují splnit povinnosti týkající se vysledovatelnosti podle článků 69 a 70.

2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105, kterými se doplňuje toto nařízení tím, že se stanoví kritéria, jež musí profesionální provozovatelé splňovat, aby dodrželi podmínky odst. 1 písm. a) tohoto článku, a postupů zajišťujících splnění uvedených kritérií.

Článek 90

Povinnosti oprávněných provozovatelů

1.   Jestliže oprávněný provozovatel hodlá vydat rostlinolékařský pas, určí a sleduje body svého produkčního procesu a body týkající se přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které jsou kritické z hlediska souladu s čl. 37 odst. 1, čl. 41 odst. 1, články 85 a 87 a případně čl. 33 odst. 2, čl. 54 odst. 1 a článkem 86 a s pravidly přijatými podle čl. 28 odst. 1, 2 a 3, čl. 30 odst. 1, 3 a 4, a případně čl. 37 odst. 4.

Uvedený provozovatel si o určení a monitorování těchto bodů vede záznamy po dobu nejméně tří let.

2.   Oprávněný provozovatel uvedený v odstavci 1 zajistí, aby v případě potřeby bylo jeho pracovníkům zapojeným do šetření uvedených v článku 87 poskytnuto odpovídající školení, s cílem zajistit, aby uvedení pracovníci disponovali znalostmi nezbytnými k provádění uvedených šetření.

Článek 91

Plány řízení rizik škodlivých organismů

1.   Oprávnění provozovatelé mohou mít zavedeny plány řízení rizik škodlivých organismů. Příslušný orgán uvedené plány schválí, jestliže splňují všechny tyto podmínky:

a)

stanoví opatření, která jsou pro uvedené provozovatele vhodná za účelem splnění podmínek stanovených v čl. 90 odst. 1;

b)

splňují požadavky stanovené v odstavci 2 tohoto článku.

Oprávnění provozovatelé, kteří uplatňují schválený plán řízení rizik škodlivých organismů, mohou být kontrolováni méně často.

2.   Plány řízení rizik škodlivých organismů obsahují, ve vhodných případech ve formě standardního provozního postupu, alespoň tyto body:

a)

informace požadované podle čl. 66 odst. 2 týkající se registrace oprávněného provozovatele;

b)

informace požadované podle čl. 69 odst. 4 a 70 odst. 1 týkající se vysledovatelnosti rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů;

c)

popis výrobních postupů oprávněného provozovatele a jeho činnosti, pokud jde o přemísťování a prodej rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů;

d)

analýzu kritických bodů uvedených v čl. 90 odst. 1 a opatření přijatých oprávněným provozovatelem ke zmírnění rizik z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů souvisejících s uvedenými kritickými body;

e)

zavedené postupy a kroky pro případ podezření na výskyt nebo zjištění výskytu karanténních škodlivých organismů, záznamy o těchto podezřeních nebo zjištěních a záznamy o učiněných krocích;

f)

úkoly a povinnosti pracovníků, kteří jsou zapojeni do podávání hlášení uvedených v článku 14, kontrol uvedených v čl. 87 odst. 1, vydávání rostlinolékařských pasů podle čl. 84 odst. 1, čl. 93 odst. 1 a 2 a článku 94 a připojování rostlinolékařských pasů podle článku 88 a

g)

školení poskytované pracovníkům uvedeným v písmeni f) tohoto odstavce.

3.   Jestliže příslušný orgán zjistí, že dotčený profesionální provozovatel neuplatňuje opatření uvedená v odst. 1 prvním pododstavci písm. a) nebo že plán řízení rizik škodlivých organismů již není aktuální z hlediska některého z požadavků uvedených v odst. 1 prvním pododstavci písm. b), uvedený orgán neprodleně přijme opatření nezbytná k zajištění toho, aby nesoulad s uvedenými ustanoveními nadále netrval. Mezi uvedená opatření může patřit odnětí schválení daného plánu.

Jestliže příslušný orgán přijal v souladu s prvním pododstavcem jiná opatření než odnětí schválení plánu, avšak uvedený nesoulad nadále trvá, uvedený orgán příslušné schválení neprodleně odejme.

Článek 92

Kontroly a odnětí oprávnění

1.   Příslušný orgán provádí nejméně jednou ročně kontroly a případně i vzorkování a testování s cílem ověřit, zda oprávnění provozovatelé dodržují ustanovení čl. 83 odst. 1, 2, 4 nebo 5, článku 87, článku 88, čl. 89 odst. 1, článku 90 nebo čl. 93 odst. 1, 2, 3 nebo 5.

2.   Jestliže příslušný orgán zjistí, že oprávněný provozovatel nedodržuje ustanovení uvedená v odstavci 1 nebo že rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět, pro které uvedený profesionální provozovatel vydal rostlinolékařský pas, nesplňuje podmínky článku 85 nebo případně článku 86, tento orgán přijme neprodleně opatření nezbytná k zajištění toho, aby nesoulad s uvedenými ustanoveními nadále netrval.

Uvedená opatření mohou zahrnovat odnětí oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů pro dotčené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty.

3.   Jestliže příslušný orgán přijal v souladu s odstavcem 2 jiná opatření než odnětí oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů pro dotčené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, a uvedený nesoulad s článkem 85 nebo případně článkem 86 nadále trvá, uvedený orgán příslušné oprávnění neprodleně zruší.

Článek 93

Nahrazení rostlinolékařských pasů

1.   Oprávněný provozovatel, který obdržel obchodní jednotku rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, pro něž byl vydán rostlinolékařský pas, nebo příslušný orgán jednající na základě žádosti profesionálního provozovatele může pro uvedenou obchodní jednotku vydat nový rostlinolékařský pas, který nahrazuje rostlinolékařský pas, jenž byl pro uvedenou obchodní jednotku původně vydán, jestliže jsou splněny podmínky odstavce 3.

2.   Pokud je obchodní jednotka rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, pro něž byl rostlinolékařský pas vydán, rozdělena do dvou nebo více nových obchodních jednotek, vydá oprávněný provozovatel odpovědný za tyto nové obchodní jednotky nebo příslušný orgán jednající na základě žádosti profesionálního provozovatele rostlinolékařský pas pro každou novou obchodní jednotku, která je výsledkem uvedeného rozdělení, jestliže jsou splněny podmínky odstavce 3. Uvedené rostlinolékařské pasy nahrazují rostlinolékařský pas vydaný pro původní obchodní jednotku.

3.   Rostlinolékařský pas uvedený v odstavci 1 a 2 smí být vydán, pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

jsou splněny požadavky na vysledovatelnost podle čl. 69 odst. 3 týkající se dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů;

b)

v příslušných případech dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty i nadále splňují požadavky uvedené v článcích 85 a 86 a

c)

charakteristiky dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů se nezměnily.

4.   Jestliže je rostlinolékařský pas vydán na základě odstavce 1 nebo 2, kontrola uvedená v čl. 87 odst. 1 se nevyžaduje.

5.   Po nahrazení rostlinolékařského pasu podle odstavce 1 nebo 2 uchová dotčený oprávněný provozovatel nahrazený rostlinolékařský pas nebo jeho obsah po dobu nejméně tří let.

V případě, že příslušný orgán provede nahrazení rostlinolékařského pasu podle odstavce 1 nebo 2, uchová profesionální provozovatel, na jehož žádost byl vydán, nahrazený rostlinolékařský pas nebo jeho obsah po dobu nejméně tří let.

Toto uchovávání může mít podobu uložení informací uvedených v rostlinolékařském pasu do elektronické databáze pod podmínkou, že jejich součástí jsou informace obsažené v jakémkoliv čárovém kódu, hologramu, čipu nebo jiném nosiči údajů zajišťujícím vysledovatelnost, který může doplňovat kód vysledovatelnosti, jak je uvedeno v příloze VII.

Článek 94

Rostlinolékařské pasy nahrazující rostlinolékařská osvědčení

1.   Odchylně od článku 87, jestliže byly na území Unie ze třetí země dovezeny rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, pro jejichž přemísťování na území Unie je vyžadován rostlinolékařský pas podle čl. 79 odst. 1 a čl. 80 odst. 1, se pas vydá, pokud byly prostřednictvím úředních kontrol provedených na stanovišti hraniční kontroly uspokojivě dokončeny kontroly týkající se jejich dovozu a tyto kontroly dospěly k závěru, že dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty splňují podstatné požadavky pro vydání rostlinolékařského pasu podle článku 85 a případně článku 86.

Nahrazení rostlinolékařského osvědčení rostlinolékařským pasem může být namísto v místě vstupu provedeno v místě určení dotčené rostliny, rostlinného produktu či jiného předmětu v případě, že kontrola v místě určení je podle právních předpisů Unie o úředních kontrolách povolena.

2.   Odchylně od odst. 1 prvního pododstavce se mohou členské státy rozhodnout nahradit rostlinolékařské osvědčení v místě vstupu dotčené rostliny, rostlinného produktu či jiného předmětu na území Unie ověřenou kopií původního rostlinolékařského osvědčení.

Tuto ověřenou kopii původního rostlinolékařského osvědčení vydá příslušný orgán a tato kopie provází dotčenou rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět při přemísťování pouze do místa, kde je vydán rostlinolékařský pas, a to pouze na území příslušného členského státu.

3.   Příslušný orgán uchová rostlinolékařské osvědčení po dobu nejméně tří let. Toto uchovávání může mít podobu uložení informací uvedených v rostlinolékařském osvědčení do elektronické databáze.

Jestliže se použije čl. 101 odst. 2 písm. a), nahradí se uvedené rostlinolékařské osvědčení jeho ověřenou kopií.

Článek 95

Zneplatnění a odstranění rostlinolékařského pasu

1.   Profesionální provozovatel, který má pod svojí kontrolou obchodní jednotku rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, rostlinolékařský pas zneplatní a pokud možno jej z uvedené obchodní jednotky odstraní, pokud zjistí, že není splněn některý z požadavků uvedených v článcích 83 až 87, 89, 90, 93 či 94.

Aniž je dotčena oznamovací povinnost podle článku 14, uvedený profesionální provozovatel informuje příslušný orgán, v jehož oblasti působnosti svou činnost provozuje.

2.   Pokud profesionální provozovatel nesplní požadavek stanovený v odstavci 1, příslušný orgán rostlinolékařský pas zneplatní a pokud možno jej z dotčené obchodní jednotky odstraní.

3.   Pokud se použijí odstavce 1 a 2, dotčený profesionální provozovatel uchová zneplatněný rostlinolékařský pas nebo jeho obsah po dobu nejméně tří let.

Toto uchovávání může mít podobu uložení informací uvedených ve zneplatněném rostlinolékařském pasu do elektronické databáze pod podmínkou, že jejich součástí jsou informace obsažené v jakémkoliv čárovém kódu, hologramu, čipu nebo jiném nosiči údajů zajišťujícím vysledovatelnost, který může doplňovat kód vysledovatelnosti, jak je uvedeno v příloze VII, a prohlášení týkající se daného zneplatnění.

4.   Pokud se použijí odstavce 1 a 2, dotčený profesionální provozovatel o tom informuje vhodným způsobem oprávněného provozovatele nebo příslušný orgán, který zneplatněný rostlinolékařský pas vydal.

5.   Členské státy podají prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 103 Komisi a ostatním členským státům hlášení, jestliže na základě odstavce 2 tohoto článku došlo k odstranění a zneplatnění rostlinolékařského pasu.

Oddíl 3

Jiná potvrzení

Článek 96

Označování dřevěného obalového materiálu, dřeva či jiných předmětů

1.   Dřevěný obalový materiál, dřevo či jiné předměty musejí být označeny značkou, která osvědčuje, že byly ošetřeny v souladu s přílohou 1 standardu ISPM15, a jež musí být v souladu s požadavky stanovenými v příloze 2 standardu ISPM15 ve všech těchto případech:

a)

dřevěný obalový materiál dovezený na území Unie ze třetí země, jak je uvedeno v článku 43;

b)

dřevěný obalový materiál označený značkou na území Unie, který je přemísťován mimo území Unie;

c)

dřevěný obalový materiál, dřevo či jiné předměty přemísťované na území Unie, vyžaduje-li to prováděcí akt přijatý podle článků 28, 30, 41 nebo 54;

d)

jakýkoliv jiný dřevěný obalový materiál, dřevo či jiný předmět označený značkou na území Unie.

Označení značkou se provede pouze v případě, že dřevěný obalový materiál, dřevo či jiný předmět byly podrobeny jednomu nebo více schváleným ošetřením uvedeným v příloze 1 standardu ISPM 15, aniž jsou dotčena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 (28), (ES) č. 1107/2009 (29) a (EU) č. 528/2012 (30).

V případě dřevěného obalového materiálu, dřeva či jiných předmětů označených značkou na území Unie může toto označení provést pouze registrovaný provozovatel oprávněný v souladu s článkem 98.

První pododstavec písm. a) a b) se nepoužijí na dřevěný obalový materiál, na nějž se vztahují výjimky stanovené ve standardu ISPM15.

2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105, kterými se mění požadavky uvedené v odstavci 1 tohoto článku s cílem přizpůsobit je vývoji mezinárodních norem, a zejména standardu ISPM15.

Článek 97

Opravy dřevěného obalového materiálu na území Unie

1.   Dřevěný obalový materiál označený podle článku 96 se opraví pouze v případě, že jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

osoba provádějící uvedenou opravu je registrovaným provozovatelem oprávněným v souladu s článkem 98;

b)

použitý materiál a ošetření jsou způsobilé k opravě;

c)

označení je případně opětovně provedeno.

2.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit zvláštní podmínky týkající se materiálu, ošetření a označení uvedených v odstavci 1. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2. Tyto prováděcí akty zohlední příslušné mezinárodní normy a zejména standard ISPM15.

3.   Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, pokud profesionální provozovatel všechny dříve umístěné značky z dřevěného obalového materiálu jakýmikoliv prostředky trvale odstranil.

Článek 98

Oprávnění registrovaných provozovatelů provádějících označování dřevěného obalového materiálu na území Unie a dohled nad nimi

1.   Oprávnění provádět označování uvedené v článku 96 a opravovat dřevěný obalový materiál v souladu s článkem 97 udělí příslušný orgán na základě žádosti registrovanému provozovateli, jestliže splňuje obě tyto podmínky:

a)

disponuje znalostmi nezbytnými k ošetření dřevěného obalového materiálu, dřeva a jiných předmětů požadované na základě aktů uvedených v článcích 96 a 97;

b)

provozuje zařízení a má vybavení vhodné k provedení uvedeného ošetření (dále jen „zařízení k ošetřování“).

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105, kterými se v případě potřeby doplňuje toto nařízení tím, že upřesní požadavky na oprávnění s cílem zohlednit vývoj vědeckých a odborných znalostí a mezinárodních norem.

2.   Oprávnění provádět označování uvedené v článku 96 a opravovat dřevěný obalový materiál podle článku 97 udělí příslušný orgán na základě žádosti registrovanému provozovateli používajícímu dřevo ošetřené v zařízení jiného provozovatele, jestliže daný provozovatel splňuje všechny tyto podmínky pro dřevěný obalový materiál označený příslušným způsobem:

a)

používá výhradně dřevo:

i)

které bylo podrobeno jednomu nebo více schváleným ošetřením podle přílohy 1 standardu ISPM15 a bylo ošetřeno v zařízeních provozovaných registrovaným provozovatelem podle odstavce 1 tohoto článku, nebo

ii)

které bylo podrobeno jednomu nebo více schváleným ošetřením podle přílohy 1 standardu ISPM15 v zařízení provádějícím ošetřování dřeva ve třetí zemi, které schválila státní organizace ochrany rostlin v dané třetí zemi;

b)

zaručuje, že dřevo použité k tomuto účelu může být zpětně vysledováno k uvedeným zařízením provádějícím ošetřování dřeva na území Unie nebo k dotčeným zařízením provádějícím ošetřování dřeva ve třetí zemi;

c)

v příslušných případech podle čl. 28 odst. 1 a 2, čl. 30 odst. 1 a 3, čl. 41 odst. 2 a 3 a čl. 54 odst. 2 a 3 používá výhradně dřevo uvedené v písmeni a) tohoto pododstavce, které je doprovázeno rostlinolékařským pasem nebo jakýmkoliv jiným dokladem poskytujícím záruky, že jsou splněny požadavky na ošetření uvedené v příloze 1 standardu ISPM15.

3.   Příslušný orgán provádí nejméně jednou ročně dohled nad registrovanými provozovateli oprávněnými podle odstavců 1 a 2, s cílem ověřit a zajistit, že uvedení provozovatelé náležitým způsobem ošetřují a označují dřevěný obalový materiál, dřevo a jiné předměty v souladu s čl. 96 odst. 1 a článkem 97 a že splňují příslušné podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku.

4.   Jestliže příslušný orgán zjistí, že profesionální provozovatel nesplňuje požadavky uvedené v odstavci 1 či 2, přijme neprodleně opatření potřebná k zajištění toho, aby nesoulad s uvedenými ustanoveními nadále netrval.

Jestliže příslušný orgán přijal uvedená opatření, jiná než je zrušení oprávnění uvedené v odstavci 1 či 2, avšak uvedený nesoulad nadále trvá, uvedený orgán oprávnění uvedené v odstavci 1 či 2 neprodleně zruší.

Článek 99

Jiná potvrzení, než je označení značkou dřevěného obalového materiálu

1.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105, kterými se doplňuje toto nařízení tím, že stanoví prvky, jež musí být obsaženy v úředních potvrzeních určených konkrétně pro rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty kromě dřevěného obalového materiálu, které jsou vyžadovány příslušnými mezinárodními normami coby doklad o provedení opatření přijatých na základě čl. 28 odst. 1 či 2, čl. 30 odst. 1 či 3, čl. 41 odst. 2 či 3, článku 44 nebo čl. 54 odst. 2 či 3.

2.   Akty v přenesené pravomoci uvedené v odstavci 1 mohou rovněž stanovit požadavky týkající se jednoho nebo několika z těchto bodů:

a)

opravňování profesionálních provozovatelů, pokud jde o vydávání úředních potvrzení uvedených v odstavci 1;

b)

dohled příslušného orgánu nad profesionálními provozovateli, kteří získali oprávnění v souladu s písmenem a) tohoto odstavce;

c)

zrušení oprávnění uvedeného v písmeni a) tohoto odstavce.

3.   Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů formální náležitosti potvrzení uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

Oddíl 4

Vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z území Unie

Článek 100

Rostlinolékařské osvědčení pro vývoz z Unie

1.   Jestliže je pro vývoz rostliny, rostlinného produktu či jiného předmětu z území Unie do třetí země podle fytosanitárních dovozních požadavků této třetí země vyžadováno rostlinolékařské osvědčení (dále jen „rostlinolékařské osvědčení pro vývoz“), uvedené osvědčení vydá příslušný orgán na žádost profesionálního provozovatele, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

profesionální provozovatel je uvedeným příslušným orgánem registrován v souladu s článkem 65;

b)

profesionální provozovatel má pod svou kontrolou rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět, který má být vyvezen;

c)

je zajištěno, že uvedená rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět splňují fytosanitární dovozní požadavky dotčené třetí země.

Příslušný orgán vydá rostlinolékařské osvědčení pro vývoz rovněž na žádost jiných osob než profesionálních provozovatelů, pokud jsou splněny podmínky stanovené v prvním pododstavci písm. b) a c).

Příslušný orgán nepověří pro účely tohoto odstavce vydáním rostlinolékařského osvědčení pro vývoz žádnou jinou osobu.

2.   Aniž jsou dotčeny povinnosti vyplývající z úmluvy IPPC, rostlinolékařské osvědčení pro vývoz se při zohlednění příslušných mezinárodních norem vydá, pokud dostupné informace příslušnému orgánu umožňují osvědčit soulad dotčené rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu s fytosanitárními dovozními požadavky dotčené třetí země. Uvedené informace mohou v příslušných případech vycházet z jednoho nebo z více těchto prvků:

a)

prohlídky, vzorkování a testování dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů nebo místa jejich produkce a jeho okolí;

b)

úředních informací o statusu z hlediska škodlivých organismů ve stanovišti produkce, místě produkce, oblasti nebo zemi původu dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů;

c)

rostlinolékařského pasu uvedeného v článku 78, který doprovází dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, pokud uvedený rostlinolékařský pas potvrzuje výsledky prohlídek provedených příslušným orgánem;

d)

označení značkou dřevěného obalového materiálu uvedeného v čl. 96 odst. 1 nebo potvrzení uvedených v čl. 99 odst. 1;

e)

informací uvedených na předvývozním osvědčení stanoveném v článku 102;

f)

úředních informací uvedených na rostlinolékařském osvědčení uvedeném v článku 71, pokud byly dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty dovezeny na území Unie ze třetí země.

3.   Rostlinolékařské osvědčení pro vývoz musí odpovídat popisu a formátu vzoru stanoveného v příloze VIII části A.

4.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105, kterými se mění prvky uvedené v odstavci 2 tohoto článku a příloha VIII část A s cílem přizpůsobit tyto části vývoji příslušných mezinárodních norem.

5.   Elektronická rostlinolékařská osvědčení pro vývoz jsou poskytována prostřednictvím počítačového systému pro správu informací o úředních kontrolách na úrovni Unie nebo pomocí elektronické výměny s tímto systémem.

Článek 101

Rostlinolékařské osvědčení pro reexport z Unie

1.   Pro reexport rostliny, rostlinného produktu či jiného předmětu, které pocházejí ze třetí země a byly z této nebo jiné třetí země dovezeny na území Unie, se místo rostlinolékařského osvědčení pro vývoz, pokud je to možné, vydá rostlinolékařské osvědčení pro reexport z Unie (dále jen „rostlinolékařské osvědčení pro reexport“).

Rostlinolékařské osvědčení pro reexport vydá příslušný orgán na žádost profesionálního provozovatele, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

daný profesionální provozovatel je uvedeným příslušným orgánem registrován v souladu s článkem 65;

b)

profesionální provozovatel má pod svou kontrolou rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět, který má být opětovně vyvezen;

c)

je zajištěno, že uvedená rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět splňují fytosanitární dovozní požadavky dotčené třetí země.

Příslušný orgán vydá rostlinolékařské osvědčení pro reexport rovněž na žádost jiných osob než profesionálních provozovatelů, pokud jsou splněny podmínky stanovené v druhém pododstavci písm. b) a c).

Příslušný orgán nepověří pro účely tohoto odstavce vydáním rostlinolékařského osvědčení pro reexport žádnou jinou osobu.

2.   Aniž jsou dotčeny povinnosti vyplývající z úmluvy IPPC, rostlinolékařské osvědčení pro reexport se při zohlednění příslušných mezinárodních norem vydá, pokud dostupné informace umožňují osvědčit soulad s fytosanitárními dovozními požadavky dotčené třetí země a jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

k rostlinolékařskému osvědčení pro reexport je připojeno původní rostlinolékařské osvědčení, které doprovází dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty ze třetí země původu, nebo jeho ověřená kopie;

b)

dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty nebyly od dovozu na území Unie pěstovány, vyprodukovány ani zpracovány tak, že by byly změněny jejich vlastnosti;

c)

dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty nebyly během uskladnění v členském státě, z něhož mají být do uvedené třetí země vyvezeny, vystaveny žádnému riziku napadení nebo kontaminace karanténními škodlivými organismy nebo regulovanými nekaranténními škodlivými organismy uvedenými na seznamu těchto škodlivých organismů stanoveném danou třetí zemí určení;

d)

byla zachována totožnost dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů.

3.   Ustanovení čl. 100 odst. 2 se použijí obdobně.

4.   Rostlinolékařské osvědčení pro reexport musí odpovídat popisu a formátu vzoru stanoveného v příloze VIII části B.

5.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105, kterými se mění příloha VIII část B s cílem přizpůsobit tuto část vývoji příslušných mezinárodních norem.

6.   Elektronická rostlinolékařská osvědčení pro reexport jsou poskytována prostřednictvím počítačového systému pro správu informací o úředních kontrolách na úrovni Unie nebo pomocí elektronické výměny s tímto systémem.

Článek 102

Předvývozní osvědčení

1.   Příslušné orgány členského státu, z něhož jsou rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty uvedené v čl. 100 odst. 1 vyváženy, a příslušné orgány členského státu, v němž byly uvedené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty vypěstovány, vyprodukovány, uskladněny či zpracovány, si jakožto základ pro vydání rostlinolékařského osvědčení pro vývoz vymění nezbytné fytosanitární informace.

2.   Výměna informací uvedených v odstavci 1 má podobu harmonizovaného dokumentu (dále jen „předvývozní osvědčení“), v němž příslušné orgány členského státu, ve kterém byly rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty vypěstovány, vyprodukovány, uskladněny či zpracovány, osvědčují soulad těchto rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů se zvláštními fytosanitárními požadavky týkajícími se jednoho nebo několika z těchto bodů:

a)

nepřítomnost určitých škodlivých organismů na dotčených rostlinách, rostlinných produktech či jiných předmětech nebo jejich výskyt v míře nedosahující stanovené prahové hodnoty;

b)

původ dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů na konkrétním poli, ve stanovišti produkce, místě produkce nebo konkrétní oblasti;

c)

status z hlediska škodlivých organismů na poli, stanovišti produkce, místě produkce nebo v oblasti či zemi původu dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů;

d)

výsledky prohlídek, vzorkování a testování dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů;

e)

fytosanitární postupy používané při produkci nebo zpracovávání dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů.

3.   Předvývozní osvědčení vydají na základě žádosti profesionálního provozovatele příslušné orgány členského státu, v němž byly rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty vypěstovány, vyprodukovány, uskladněny či zpracovány, v době, kdy se tyto rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty nachází v provozovně dotčeného profesionálního provozovatele.

4.   Předvývozní osvědčení doprovází dotčené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty během jejich přemísťování na území Unie, pokud si informace v něm obsažené dotčené členské státy nevyměňují prostřednictvím počítačového systému pro správu informací o úředních kontrolách na úrovni Unie nebo pomocí elektronické výměny s tímto systémem.

5.   Aniž jsou dotčeny požadavky stanovené v odstavci 3, předvývozní osvědčení lze vydat, jestliže rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty opustily provozovnu dotčeného profesionálního provozovatele, a to za předpokladu, že byly provedeny kontroly a v nezbytném případě vzorkování, které potvrdily soulad těchto rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů s jedním nebo více zvláštními fytosanitárními požadavky uvedenými v odstavci 2.

6.   Předvývozní osvědčení obsahuje prvky uvedené v příloze VIII části C a je ve formátu stanoveném tamtéž.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 105, kterými se mění příloha VIII část C s cílem přizpůsobit tuto část vědeckému a technickému a vývoji příslušných mezinárodních norem.

7.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit postupy pro vydávání předvývozních osvědčení. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

KAPITOLA VII

Podpůrná opatření ze strany Komise

Článek 103

Zřízení elektronického systému hlášení

Komise zřídí elektronický systém hlášení, který slouží k podávání hlášení členskými státy.

Tento systém je napojen na počítačový systém pro správu informací o úředních kontrolách na úrovni Unie a je s ním kompatibilní.

Článek 104

Údaje, formát a lhůty pro podávání hlášení a hlášení v případě podezření na výskyt škodlivých organismů

Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit zvláštní pravidla týkající se podávání hlášení uvedených v čl. 9 odst. 1 a 2, článku 11, čl. 17 odst. 3, čl. 18 odst. 6, čl. 19 odst. 2, čl. 28 odst. 7, čl. 29 odst. 3 prvním pododstavci, čl. 30 odst. 8, čl. 33 odst. 1, čl. 40 odst. 4, čl. 41 odst. 4, čl. 46 odst. 4, čl. 49 odst. 6, čl. 53 odst. 4, čl. 54 odst. 4, čl. 62 odst. 1, čl. 77 odst. 2 a čl. 95 odst. 5. Tato pravidla se týkají jednoho nebo více z těchto prvků:

a)

údajů, jež mají být do uvedených hlášení zahrnuty;

b)

formátu uvedených hlášení a pokynů k jeho vyplňování;

c)

lhůt pro předkládání určitých údajů uvedených v písmeni a);

d)

případů, kdy podezření na výskyt škodlivého organismu musí být ohlášeno z důvodu nezbytnosti urychleného přijetí opatření s ohledem na jeho biologii a možnost rychlého a rozsáhlého šíření;

e)

případů nesouladu, které je třeba oznámit, jestliže uvedený nesoulad vytváří riziko šíření karanténního škodlivého organismu pro Unii nebo škodlivého organismu, který předběžně splňuje kritéria pro karanténní škodlivý organismus pro Unii.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 2.

KAPITOLA VIII

Závěrečná ustanovení

Článek 105

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2, článku 7, čl. 8 odst. 5, čl. 19 odst. 7, článku 21, čl. 32 odst. 5, čl. 34 odst. 1, článku 38, čl. 43 odst. 2, čl. 46 odst. 2, čl. 48 odst. 5, článku 51, čl. 65 odst. 4, čl. 71 odst. 4, čl. 76 odst. 4, čl. 81 odst. 2, čl. 83 odst. 6, čl. 87 odst. 4, čl. 89 odst. 2, čl. 96 odst. 2, čl. 98 odst. 1, čl. 99 odst. 1, čl. 100 odst. 4, čl. 101 odst. 5 a čl. 102 odst. 6 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 13. prosince 2016. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2, článku 7, čl. 8 odst. 5, čl. 19 odst. 7, článku 21, čl. 32 odst. 5, čl. 34 odst. 1, článku 38, čl. 43 odst. 2, čl. 46 odst. 2, čl. 48 odst. 5, článku 51, čl. 65 odst. 4, čl. 71 odst. 4, čl. 76 odst. 4, čl. 81 odst. 2, čl. 83 odst. 6, čl. 87 odst. 4, čl. 89 odst. 2, čl. 96 odst. 2, čl. 98 odst. 1, čl. 99 odst. 1, čl. 100 odst. 4, čl. 101 odst. 5 a čl. 102 odst. 6 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci konzultuje Komise odborníky určené členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v Interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 2, článku 7, čl. 8 odst. 5, čl. 19 odst. 7, článku 21, čl. 32 odst. 5, čl. 34 odst. 1, článku 38, čl. 43 odst. 2, čl. 46 odst. 2, čl. 48 odst. 5, článku 51, čl. 65 odst. 4, čl. 71 odst. 4, čl. 76 odst. 4, čl. 81 odst. 2, čl. 83 odst. 6, čl. 87 odst. 4, čl. 89 odst. 2, čl. 96 odst. 2, čl. 98 odst. 1, čl. 99 odst. 1, čl. 100 odst. 4, čl. 101 odst. 5 a čl. 102 odst. 6 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament a Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 106

Postup pro naléhavé případy

1.   Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.   Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 105 odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

Článek 107

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva zřízený čl. 58 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (31). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011. Má-li být stanovisko výboru získáno písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

Článek 108

Sankce

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Členské státy oznámí tato ustanovení Komisi nejpozději 14. prosince 2019 a neprodleně jí oznámí všechny jejich následné změny.

Článek 109

Zrušení

1.   Směrnice 2000/29/ES se zrušuje s výjimkou těchto ustanovení:

a)

čl. 1 odst. 4;

b)

čl. 2 odst. 1 návětí a písm. g), i), j), k), l), m), n), p), q) a r);

c)

čl. 11 odst. 3;

d)

článku 12;

e)

článku 13;

f)

článku 13a;

g)

článku 13b;

h)

článku 13c;

i)

článku 13d;

j)

čl. 21 odst. 1 až 5;

k)

článku 27a;

l)

přílohy VIIIa.

2.   Zrušují se tyto směrnice:

a)

směrnice 69/464/EHS;

b)

směrnice 74/647/EHS;

c)

směrnice 93/85/EHS;

d)

směrnice 98/57/ES;

e)

směrnice 2006/91/ES;

f)

směrnice 2007/33/ES.

3.   Odkazy na akty zrušené v souladu s odstavci 1 a 2 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IX.

Článek 110

Změna nařízení (EU) č. 228/2013

V čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 228/2013 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Financování programů na ochranu před škodlivými organismy v nejvzdálenějších regionech Unie poskytované Unií se provádí v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 (*).

Článek 111

Změna nařízení (EU) č. 652/2014

Nařízení (EU) č. 652/2014 se mění takto:

1)

V článku 1 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

týkající se ochranných opatření proti škodlivým organismům rostlin;“.

2)

V čl. 5 odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„c)

programy ochrany proti škodlivým organismům v nejvzdálenějších regionech Unie podle článku 25;“.

3)

V čl. 16 odst. 1 se písmena a), b) a c) nahrazují tímto:

„a)

opatření k eradikaci škodlivého organismu v zamořeném území přijatá příslušnými orgány podle čl. 17 odst. 1, čl. 28 odst. 1, čl. 29 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 (**);

b)

opatření k izolaci výskytu prioritního škodlivého organismu uvedeného na seznamu podle čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, proti němuž byla přijata opatření Unie k izolaci výskytu podle čl. 28 odst. 2 uvedeného nařízení, v zamořeném území, v němž není možná eradikace tohoto prioritního škodlivého organismu, pokud jsou tato opatření nezbytná k ochraně území Unie před dalším rozšiřováním tohoto prioritního škodlivého organismu. Tato opatření se týkají eradikace uvedeného škodlivého organismu v nárazníkové zóně obklopující uvedené zamořené území v případě, že je v této nárazníkové zóně zjištěn jeho výskyt, a

c)

preventivní opatření přijatá proti rozšiřování prioritního škodlivého organismu uvedeného na seznamu podle čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, proti němuž byla přijata opatření Unie podle čl. 28 odst. 3 uvedeného nařízení, pokud jsou tato opatření nezbytná k ochraně území Unie před dalším rozšiřováním tohoto prioritního škodlivého organismu.

(**)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4).“"

4)

Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Podmínky

Opatření uvedená v článku 16 mohou být způsobilá pro granty, pokud byla provedena okamžitě a byla dodržena použitelná ustanovení obsažená v příslušných právních předpisech Unie a za předpokladu, že je splněna jedna nebo více z níže uvedených podmínek:

a)

týkají se karanténních škodlivých organismů pro Unii uvedených na seznamu škodlivých organismů podle čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, jejichž výskyt není na území Unie znám;

b)

týkají se škodlivých organismů, jež nejsou uvedeny na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii a na něž se vztahuje opatření přijaté příslušným orgánem členského státu podle čl. 29 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031;

c)

týkají se škodlivých organismů, jež nejsou uvedeny na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii a na něž se vztahuje opatření přijaté Komisí podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031;

d)

týkají se prioritních škodlivých organismů uvedených na seznamu podle čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031.

U opatření, která splňují podmínku stanovenou v písmeni b) prvního pododstavce, nepokrývá příspěvek náklady, které vznikly později než dva roky poté, co vstoupilo v platnost opatření přijaté příslušným orgánem dotčeného členského státu podle článku 29 nařízení (EU) 2016/2031, nebo náklady, které vznikly po skončení platnosti daného opatření. U opatření, která splňují podmínku stanovenou v písmeni c) prvního pododstavce, nepokrývá grant náklady vzniklé po skončení platnosti opatření přijatého Komisí podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031.“

5)

V čl. 18 odst. 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

náklady na odškodnění dotčených vlastníků za hodnotu zničených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, na které se vztahují opatření uvedená v článku 16, v mezích tržní hodnoty, kterou by tyto rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty měly, kdyby nebyly dotčeny těmito opatřeními; případná zbytková hodnota se od odškodnění odečte; a“.

6)

Článek 19 se mění takto:

a)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Členským státům mohou být uděleny příspěvky na roční a víceleté programy průzkumů, které provádějí s ohledem na výskyt škodlivých organismů („programy průzkumů“), pokud tyto programy průzkumů splňují alespoň jednu ze tří níže uvedených podmínek:

a)

týkají se karanténních škodlivých organismů pro Unii uvedených na seznamu škodlivých organismů podle čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, jejichž výskyt není na území Unie znám;

b)

týkají se prioritních škodlivých organismů uvedených na seznamu podle čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031 a

c)

týkají se škodlivých organismů, jež nejsou uvedeny na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii a na něž se vztahuje opatření přijaté Komisí podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031“;

b)

třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

„U opatření, která splňují podmínku stanovenou v prvním pododstavci písm. c), nepokrývá příspěvek náklady vzniklé po skončení platnosti opatření přijatého Komisí podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031.“

7)

V článku 20 se před písmeno a) vkládá nové písmeno, které zní:

„-a)

náklady na vizuální prohlídky;“.

8)

V článku 47 se bod 2 nahrazuje tímto:

„2)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 15a

Členské státy stanoví, aby každý, kdo zjistí výskyt škodlivého organismu uvedeného v příloze I nebo v příloze II, či škodlivého organismu, na nějž se vztahuje opatření podle čl. 16 odst. 2 nebo 3, nebo má důvodné podezření na jeho výskyt, okamžitě informoval příslušný orgán, a v případě, že jej o to tento příslušný orgán požádá, poskytl veškeré informace týkající se výskytu škodlivého organismu, které mu jsou známy. Pokud není oznámení podáno písemně, příslušný orgán je úředně zaznamená.““

Článek 112

Změna nařízení (EU) č. 1143/2014

V čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1143/2014 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

škodlivé organismy rostlin, které jsou uvedeny na seznamu podle čl. 5 odst. 2 nebo čl. 32 odst. 3 nebo na něž se vztahují opatření podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 (***);

Článek 113

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019, s výjimkou:

a)

čl. 111 bodu 8, který se použije ode dne 1. ledna 2017.

b)

čl. 100 odst. 3 a čl. 101 odst. 4, které se použijí ode dne 1. ledna 2021.

2.   Akty uvedené v čl. 109 odst. 2 písm. a), c), d) a f) se zrušují s účinkem ke dni 1. ledna 2022. V případě rozporu mezi ustanoveními uvedených aktů a ustanoveními tohoto nařízení se použijí ustanovení tohoto nařízení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 26. října 2016.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

I. LESAY


(1)  Úř. věst. C 170, 5.6.2014, s. 104.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 18. července 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Postoj Evropského parlamentu ze dne 26. října 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(3)  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1).

(4)  Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298/66).

(5)  Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2309/66).

(6)  Směrnice Rady 68/193/EHS ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (Úř. věst. L 93, 17.4.1968, s. 15).

(7)  Směrnice Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 12).

(8)  Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33).

(9)  Směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 60).

(10)  Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74).

(11)  Směrnice Rady 2008/72/ES ze dne 15. července 2008 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh (Úř. věst. L 205, 1.8.2008, s. 28).

(12)  Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (Úř. věst. L 267, 8.10.2008, s. 8).

(13)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(15)  Směrnice Rady 74/647/EHS ze dne 9. prosince 1974 o ochraně proti obaleči hvozdíkovému (Úř. věst. L 352, 28.12.1974, s. 41).

(16)  Směrnice Rady 2006/91/ES ze dne 7. listopadu 2006 o ochraně proti štítence zhoubné (Úř. věst. L 312, 11.11.2006, s. 42).

(17)  Směrnice Rady 69/464/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti rakovině bramboru (Úř. věst. L 323, 24.12.1969, s. 1).

(18)  Směrnice Rady 93/85/EHS ze dne 4. října 1993 o ochraně proti bakteriální kroužkovitosti bramboru (Úř. věst. L 259, 18.10.1993, s. 1).

(19)  Směrnice Rady 98/57/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně proti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (Úř. věst. L 235, 21.8.1998, s. 1).

(20)  Směrnice Rady 2007/33/ES ze dne 11. června 2007 o ochraně proti cystotvornému háďátku bramborovému a o zrušení směrnice 69/465/EHS (Úř. věst. L 156, 16.6.2007, s. 12).

(21)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 1).

(22)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 247/2006 (Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 23).

(23)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

(24)  Směrnice Rady 98/56/ES ze dne 20. července 1998 o uvádění rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin na trh (Úř. věst. L 226, 13.8.1998, s. 16).

(25)  Směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh (Úř. věst. L 11, 15.1.2000, s. 17).

(26)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(27)  ISO 3166-1:2006, Kódy pro názvy zemí a jejich částí – Část 1: Kódy zemí. Mezinárodní organizace pro normalizaci, Ženeva.

(28)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 1).

(29)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(30)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).

(31)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).


PŘÍLOHA I

KRITÉRIA PRO ROZDĚLENÍ ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ PODLE JEJICH RIZIKA PRO ÚZEMÍ UNIE

ODDÍL 1

Kritéria pro rozpoznávání škodlivých organismů, které splňují požadavky pro určení jako karanténní škodlivý organismus, podle článku 3, čl. 6 odst. 1, článku 7, čl. 29 odst. 2, čl. 30 odst. 2 a čl. 49 odst. 3

1)   Totožnost škodlivého organismu

Taxonomická totožnost škodlivého organismu je jasně stanovena, nebo případně škodlivý organismus způsobuje konstantní příznaky a je přenosný.

Taxonomická totožnost škodlivého organismu je stanovena na úrovni druhu, nebo případně na vyšší či nižší taxonomické úrovni, pokud je taková taxonomická úroveň vědecky přijatelná na základě jeho virulence, okruhu hostitelů či na jeho vztazích s přenašečem.

2)   Výskyt škodlivého organismu na daném území

Použije se jedna nebo více z těchto podmínek:

a)

není známo, že by se příslušný škodlivý organismus na daném území vyskytoval;

b)

není známo, že by se příslušný škodlivý organismus na daném území vyskytoval, kromě omezené části tohoto území;

c)

není známo, že by se příslušný škodlivý organismus na daném území vyskytoval, kromě vzácných, nepravidelných, izolovaných a řídkých případů výskytu.

Jestliže se použije písmeno b) nebo c), považuje se škodlivý organismus za škodlivý organismus, který není široce rozšířen.

3)   Schopnost škodlivého organismu proniknout na dané území, usídlit se a šířit se na tomto území

a)   Schopnost proniknout

Škodlivý organismus se považuje za schopný proniknout na dané území, nebo jestliže se na daném území již vyskytuje, ale není na něm široce rozšířen, proniknout na jeho část, kde se nevyskytuje (dále jen „příslušná část ohrožené oblasti“) buď prostřednictvím přirozeného šíření, nebo jestliže jsou splněny všechny tyto podmínky:

i)

pokud jde o rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, které jsou přemístěny na dané území, je vázán na tyto rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty na území, z něhož pocházejí, nebo na území, z něhož jsou přemístěny na dané území;

ii)

přežívá během přepravy nebo uskladnění;

iii)

může být přenesen na vhodnou hostitelskou rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět na daném území.

b)   Schopnost usídlit se

Škodlivý organismus se považuje za schopný „usídlit se“ na daném území, nebo jestliže se na daném území již vyskytuje, ale není na něm široce rozšířen, usídlit se na jeho části, kde se nevyskytuje, jestliže jsou splněny všechny tyto podmínky:

i)

jsou dostupní hostitelé tohoto škodlivého organismu a případně přenašeči přenášející škodlivý organismus;

ii)

rozhodující faktory životního prostředí jsou pro dotčený škodlivý organismus a případně pro jeho přenašeče příznivé, což mu umožňuje přežít období klimatického stresu a dokončit svůj životní cyklus;

iii)

pěstitelské postupy a ochranná opatření používané na daném území jsou vhodné;

iv)

metody přežití, rozmnožovací strategie, genetická adaptabilita škodlivého organismu a velikost jeho minimální životaschopné populace podporují jeho usídlení.

c)   Schopnost šířit se

Škodlivý organismus se považuje za schopný šířit se na daném území, nebo jestliže se na daném území již vyskytuje, ale není na něm široce rozšířen, šířit se na jeho části, kde se nevyskytuje, jestliže je splněna jedna nebo více z těchto podmínek:

i)

životní prostředí je vhodné pro přirozené šíření uvedeného škodlivého organismu;

ii)

překážky přirozeného šíření škodlivého organismu jsou nedostatečné;

iii)

komodity nebo přepravní prostředky umožňují přemísťování škodlivého organismu;

iv)

jsou přítomni hostitelé a případní přenašeči škodlivého organismu;

v)

pěstitelské postupy a ochranná opatření používané na daném území jsou vhodné nebo

vi)

přirození nepřátelé či antagonisté škodlivého organismu nejsou přítomni, nebo nejsou schopni škodlivý organismus potlačit.

4)   Potenciální hospodářský, sociální a environmentální dopad

Proniknutí, usídlení a šíření škodlivého organismu na daném území, nebo jestliže se škodlivý organismus na daném území již vyskytuje, ale není na něm široce rozšířen, na té jeho části, kde se nevyskytuje, má na uvedené území nebo jeho část, kde není široce rozšířen, nepřijatelný hospodářský, sociální nebo environmentální dopad, pokud jde o jeden nebo více následujících bodů:

a)

ztráty na úrodě z hlediska výnosů a kvality;

b)

náklady na ochranná opatření;

c)

náklady na obnovu porostů nebo ztráty z důvodu nutnosti pěstovat náhradní rostliny;

d)

dopady na stávající postupy produkce;

e)

dopady na uliční stromořadí, parky, přírodní oblasti a osázené plochy;

f)

dopady na přirozeně se vyskytující rostliny, biologickou rozmanitost a ekosystémové služby;

g)

dopady na usídlení, šíření a působení jiných škodlivých organismů, například z důvodu schopnosti dotčeného škodlivého organismu být přenašečem jiných škodlivých organismů;

h)

změny nákladů výrobců či poptávky po vstupech, včetně nákladů na ochranu, eradikaci a izolaci výskytu;

i)

dopady na zisky výrobců, které jsou výsledkem změn v kvalitě, produkčních nákladech, výnosech a výši cen;

j)

změny domácí nebo zahraniční spotřebitelské poptávky po produktu, které jsou výsledkem změn v kvalitě;

k)

dopady na domácí nebo vývozní trhy a placené ceny, včetně dopadů na přístup k vývozním trhům a pravděpodobnosti fytosanitárních omezení uložených obchodními partnery;

l)

zdroje potřebné pro další výzkum a poradenství;

m)

environmentální a další nežádoucí účinky ochranných opatření;

n)

dopady na soustavu Natura 2000 nebo další chráněné oblasti;

o)

změny ekologických procesů a struktury, stability či procesů ekosystému, včetně dalších účinků na druhy rostlin, erozi, změny hladiny podzemní vody, nebezpečí požáru a koloběh živin;

p)

náklady na environmentální obnovu a preventivní opatření;

q)

dopady na zabezpečení potravin a bezpečnost potravin;

r)

dopady na zaměstnanost;

s)

dopady na kvalitu vody, rekreaci, cestovní ruch, krajinné dědictví, pastvu, lov a rybolov.

ODDÍL 2

Kritéria pro rozpoznání karanténních škodlivých organismů pro Unii, které splňují požadavky pro určení jako prioritní škodlivý organismus, podle čl. 6 odst. 1 a 2

U karanténních škodlivých organismu pro Unii se usuzuje, že má mimořádně závažné hospodářské, sociální nebo environmentální dopady ve vztahu k území Unie, jestliže jeho proniknutí, usídlení a šíření naplňuje jeden nebo více z těchto bodů:

a)

Hospodářské dopady: škodlivý organismus má potenciál působit závažné ztráty, pokud jde o přímé a nepřímé dopady uvedené v oddíle 1 bodě 4 u rostlin se značnou hospodářskou hodnotou na území Unie.

Rostlinami uvedenými v prvním pododstavci mohou být dřeviny, které nejsou využívány k produkci.

b)

Sociální dopady: škodlivý organismus má potenciál působit jeden nebo více z těchto dopadů:

i)

výrazný pokles zaměstnanosti v dotčeném odvětví zemědělství, zahradnictví či lesnictví nebo v průmyslových odvětvích souvisejících s těmito odvětvími, včetně cestovního ruchu a rekreace;

ii)

značná rizika pro zabezpečení potravin nebo bezpečnost potravin;

iii)

vymizení významných druhů dřevin rostoucích nebo pěstovaných na území Unie nebo druhů dřevin, které mají pro Unii velký význam z hlediska krajinného, jakož i kulturního a historického dědictví, nebo rozsáhlé dlouhodobé škody na těchto dřevinách.

c)

Dopady na životní prostředí: škodlivý organismus má potenciál působit jeden nebo více z těchto dopadů:

i)

výrazný vliv na biologickou rozmanitost a ekosystémové služby, včetně dopadů na druhy a stanoviště uvedené na seznamu podle ustanovení směrnice Rady 92/43/EHS (1) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES (2);

ii)

výrazný a dlouhodobý nárůst používání přípravků na ochranu rostlin u dotčených rostlin;

iii)

vymizení hlavních významných druhů dřevin rostoucích či pěstovaných na území Unie nebo druhů dřevin, které mají pro Unii velký význam z hlediska krajiny, jakož i kulturního a historického dědictví, nebo dlouhodobé rozsáhlé škody na těchto druzích dřevin.

ODDÍL 3

Kritéria pro předběžné posouzení s cílem rozpoznat škodlivé organismy, které jsou předběžně považovány za karanténní škodlivé organismy pro Unii, vyžadující dočasná opatření, podle čl. 29 odst. 1 a čl. 30 odst. 1

Pododdíl 1

Kritéria pro předběžné posouzení s cílem rozpoznat škodlivé organismy, které jsou předběžně považovány za karanténní škodlivé organismy pro Unii, vyžadující dočasná opatření, podlečl. 29 odst. 1

1)   Totožnost škodlivého organismu

Škodlivý organismus splňuje kritérium stanovené v oddíle 1 bodě 1.

2)   Výskyt škodlivého organismu na území členského státu

Není známo, že by se škodlivý organismus na území členského státu dříve vyskytoval. Na základě informací, které má uvedený členský stát k dispozici, není rovněž známo, že by se škodlivý organismus dříve vyskytoval na území Unie, nebo se má za to, že pokud jde o území Unie, splňuje podmínky stanovené v oddíle 1 bodě 2 písm. b) nebo c).

3)   Pravděpodobnost usídlení a šíření škodlivého organismu na území Unie nebo v určitých částech území Unie, kde se nevyskytuje

Na základě informací, které jsou členskému státu k dispozici, splňuje škodlivý organismus kritéria stanovená v oddíle 1 bodě 3 písm. b) a c), pokud jde o jeho území, a v míře, v níž má daný členský stát možnost situaci posoudit, i pokud jde o území Unie.

4)   Potenciální hospodářský, sociální a environmentální dopad škodlivého organismu

Na základě informací, které má členský stát k dispozici, by škodlivý organismus měl nepřijatelné hospodářské, sociální nebo environmentální dopady pro jeho území, a v míře, v níž má daný členský stát možnost situaci posoudit, i pro území Unie, jestliže by se na uvedeném území usídlil a šířil.

Tyto dopady zahrnují alespoň jeden nebo více přímých dopadů uvedených v oddíle 1 bodě 4 písm. a) až g).

Pododdíl 2

Kritéria pro předběžné posouzení s cílem rozpoznat škodlivé organismy, které jsou předběžně považovány za karanténní škodlivé organismy pro Unii, vyžadující dočasná opatření, podle čl. 30 odst. 1

1)   Totožnost škodlivého organismu

Škodlivý organismus splňuje kritérium stanovené v oddíle 1 bodě 1.

2)   Výskyt škodlivého organismu na území Unie

Není známo, že by se škodlivý organismus dříve vyskytoval na území Unie, nebo se má za to, že pokud jde o území Unie, splňuje podmínky stanovené v oddíle 1 bodě 2 písm. b) nebo c).

3)   Pravděpodobnost usídlení a šíření škodlivého organismu na území Unie nebo v určitých částech území Unie, kde se nevyskytuje

Na základě informací, které má Unie k dispozici, splňuje škodlivý organismus, pokud jde o území Unie, kritéria stanovená v oddíle 1 bodě 3 písm. b) a c).

4)   Potenciální hospodářský, sociální a environmentální dopad škodlivého organismu

Na základě informací, které má Unie k dispozici, by škodlivý organismus měl nepřijatelné hospodářské, sociální nebo environmentální dopady pro území Unie, jestliže by se na uvedeném území usídlil a šířil.

Tyto dopady zahrnují alespoň jeden nebo více přímých dopadů uvedených v oddíle 1 bodě 4 písm. a) až g).

ODDÍL 4

Kritéria pro rozpoznání škodlivých organismů, které splňují požadavky pro regulované nekaranténní škodlivé organismy pro Unii, podle článků 36 a 38

1)   Totožnost škodlivého organismu

Škodlivý organismus splňuje kritérium stanovené v oddíle 1 bodě 1.

2)   Pravděpodobnost šíření škodlivého organismu na území Unie

Z posouzení přenosu škodlivého organismu vyplývá, že tento přenos probíhá spíše než pomocí přirozeného šíření nebo přemísťování rostlinných produktů či jiných předmětů zejména prostřednictvím konkrétních rostlin k pěstování.

Uvedené posouzení obsahuje tyto případné aspekty:

a)

počet životních cyklů škodlivého organismu na dotčených hostitelích;

b)

biologie, epidemiologie a přežívání škodlivého organismu;

c)

možné přirozené cesty průniku, cesty průniku umožněné lidskou činností nebo jiné cesty průniku pro přenos škodlivého organismu na dotčeného hostitele, jakož i účinnost cesty průniku, včetně způsobů a rychlosti šíření;

d)

následné napadení a přenos škodlivého organismu z dotčeného hostitele na jiné rostliny a naopak;

e)

klimatologické faktory;

f)

pěstitelské postupy před a po sklizni;

g)

půdní typy;

h)

náchylnost dotčených hostitelů a příslušná stadia hostitelských rostlin;

i)

přítomnost přenašečů škodlivého organismu;

j)

přítomnost přirozených nepřátel či antagonistů škodlivého organismu;

k)

přítomnost dalších hostitelů náchylných k napadení škodlivými organismy;

l)

rozšíření škodlivého organismu na území Unie;

m)

zamýšlené použití rostlin.

3)   Potenciální hospodářský, sociální a environmentální dopad škodlivého organismu

Napadení rostlin k pěstování uvedených v bodě 2 škodlivým organismem má nepřijatelný hospodářský dopad, pokud jde o zamýšlené použití těchto rostlin s ohledem na jeden nebo více z těchto bodů:

a)

ztráty na úrodě z hlediska výnosů a kvality;

b)

dodatečné náklady na ochranná opatření;

c)

dodatečné náklady na sklizeň a třídění;

d)

náklady na obnovu porostů;

e)

ztráty z důvodu nutnosti pěstovat náhradní rostliny;

f)

dopady na stávající postupy produkce;

g)

dopady na jiné hostitelské rostliny v místě produkce;

h)

dopady na usídlení, šíření a působení jiných škodlivých organismů z důvodu schopnosti dotčeného škodlivého organismu být přenašečem těchto jiných škodlivých organismů;

i)

dopady na náklady výrobců nebo poptávku po vstupech, včetně nákladů na ochranu, eradikaci a izolaci výskytu;

j)

dopady na zisky výrobců, které jsou výsledkem změn v nákladech na produkci, výnosech a výši cen;

k)

změny domácí nebo zahraniční spotřebitelské poptávky po produktu, které jsou výsledkem změn v kvalitě;

l)

dopady na domácí nebo vývozní trhy a zaplacené ceny;

m)

dopady na zaměstnanost.


(1)  Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).


PŘÍLOHA II

OPATŘENÍ A ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ RIZIK ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

ODDÍL 1

Opatření pro řízení rizik škodlivých organismů podle čl. 17 odst. 1, článku 21, čl. 25 odst. 2, čl. 28 odst. 4 a 6, čl. 29 odst. 1, čl. 30 odst. 5 a 7, čl. 40 odst. 3, čl. 41 odst. 3, čl. 42 odst. 4, čl. 46 odst. 3, čl. 53 odst. 3, čl. 54 odst. 3 a čl. 75 odst. 2

Řízení rizik karanténních škodlivých organismů sestává z jednoho nebo ve vhodných případech z více těchto opatření:

1)

Opatření zaměřená na prevenci a eliminaci napadení pěstovaných a volně rostoucích rostlin

a)

Omezení týkající se totožnosti, povahy, původu, příbuznosti, provenience a historie produkce pěstovaných rostlin.

b)

Omezení týkající se pěstování, sklizně a používání rostlin.

c)

Omezení týkající se používání rostlinných produktů, provozoven, pozemků, vody, půdy, pěstebních substrátů, zařízení, strojů, vybavení a jiných předmětů.

d)

Dohled nad rostlinami, rostlinnými produkty, provozovnami, pozemky, vodou, půdou, pěstebními substráty, zařízeními, stroji, vybavením a jinými předměty a jejich vizuální prohlídka, vzorkování a laboratorní testování zaměřené na výskyt karanténních škodlivých organismů.

e)

Dohled zaměřený na ztrátu nebo změnu účinnosti rezistentního druhu rostliny nebo rezistentní odrůdy, která souvisí se změnou složení karanténního škodlivého organismu nebo jeho biotypu, patotypu, rasy nebo skupiny virulence.

f)

Fyzikální, chemické a biologické ošetření rostlin, rostlinných produktů, provozoven, pozemků, vody, půdy, pěstebních substrátů, zařízení, strojů, vybavení a jiných předmětů napadených nebo potenciálně napadených karanténními škodlivými organismy.

g)

Zničení rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů napadených nebo potenciálně napadených karanténními škodlivými organismy či z preventivních důvodů.

h)

Informace, zaznamenávání údajů, povinnosti týkající se hlášení a podávání zpráv.

i)

Registrace dotčených profesionálních provozovatelů.

Pro účely písmene b) mohou uvedená opatření zahrnovat požadavky na testování druhů a odrůd rostlin na rezistenci k dotčenému karanténnímu škodlivému organismu a na vytvoření seznamu druhů a odrůd rostlin, u nichž je zjištěna rezistence k dotčenému karanténnímu škodlivému organismu.

Pro účely písmene f) mohou uvedená opatření zahrnovat požadavky týkající se:

i)

registrace a opravňování profesionálních provozovatelů provádějících dotčený druh ošetření a úředního dohledu nad těmito provozovateli;

ii)

vydávání rostlinolékařského osvědčení, rostlinolékařského pasu, návěsky nebo jiného úředního potvrzení pro ošetřené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty a provádění označení podle čl. 96 odst. 1 po provedení dotčeného ošetření.

2)

Opatření zaměřená na zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů

a)

Omezení týkající se totožnosti, povahy, původu, provenience, příbuznosti, způsobu produkce, historie produkce a vysledovatelnosti rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů.

b)

Omezení týkající se dovozu, přemísťování, používání, zpracování, balení, skladování, distribuce a určení rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a manipulace s nimi.

c)

Dohled nad rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty, jejich vizuální prohlídka, vzorkování, laboratorní testování zaměřené na výskyt karanténních škodlivých organismů, včetně jejich podrobení karanténním postupům a předvývozním kontrolám ve třetích zemích.

d)

Fyzikální, chemické a biologické ošetření a případné zničení rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů napadených nebo potenciálně napadených karanténními škodlivými organismy.

e)

Informace, zaznamenávání údajů, povinnosti týkající se hlášení a podávání zpráv.

f)

Registrace dotčených profesionálních provozovatelů.

Pro účely písmene a) až d) mohou uvedená opatření zahrnovat požadavky týkající se:

i)

vydávání rostlinolékařského osvědčení, rostlinolékařského pasu, návěsky nebo jiného úředního potvrzení, včetně provedení označení podle čl. 96 odst. 1 s cílem potvrdit soulad s ustanoveními uvedenými v písmeni a) až d);

ii)

registrace a opravňování profesionálních provozovatelů provádějících ošetření uvedené v písmeni d) a úředního dohledu nad těmito provozovateli.

3)

Opatření zaměřená na cesty průniku karanténních škodlivých organismů, jiné než jsou zásilky rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů

a)

Omezení introdukce a přemísťování karanténních škodlivých organismů coby komodity.

b)

Dohled nad komoditami karanténních škodlivých organismů, jejich vizuální prohlídka, vzorkování, laboratorní testování a případné zničení těchto komodit.

c)

Omezení týkající se rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů převážených cestujícími.

d)

Dohled nad rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty převáženými cestujícími, jejich vizuální prohlídka, vzorkování, laboratorní testování a jejich případné ošetření nebo zničení.

e)

Omezení týkající se vozidel, obalů a jiných předmětů používaných při přepravě komodit.

f)

Dohled nad vozidly, obaly a jinými předměty používanými při dopravě komodit, jejich vizuální prohlídka, vzorkování, laboratorní testování a jejich případné ošetření nebo zničení.

g)

Informace, zaznamenávání údajů, povinnosti týkající se hlášení a podávání zpráv.

h)

Registrace dotčených profesionálních provozovatelů.

ODDÍL 2

Zásady pro řízení rizik škodlivých organismů podle čl. 17 odst. 1, čl. 18 odst. 3, článku 21, čl. 28 odst. 4 a 6, čl. 29 odst. 1, čl. 30 odst. 5 a 7, čl. 31 odst. 1, čl. 37 odst. 4 a 8, čl. 40 odst. 3, čl. 41 odst. 3, čl. 46 odst. 3, čl. 49 odst. 2 a 4, čl. 53 odst. 3, čl. 54 odst. 3, čl. 72 odst. 3, čl. 74 odst. 3, čl. 75 odst. 2, čl. 79 odst. 3 a čl. 80 odst. 3

Řízení rizik karanténních škodlivých organismů pro Unii, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii dodržuje tyto zásady:

1)

Nezbytnost

Opatření pro řízení rizika škodlivého organismu se použijí, pouze pokud jsou nezbytná pro zabránění proniknutí, usídlení a šíření uvedeného organismu.

2)

Proporcionalita

Opatření pro řízení rizika škodlivého organismu jsou přiměřená riziku, které dotčený škodlivý organismus představuje, a požadované úrovni ochrany.

3)

Minimální dopad

Opatření pro řízení rizika škodlivého organismu představují nejméně restriktivní dostupná opatření a vedou k minimálním překážkám v mezinárodním pohybu osob, komodit a přepravních prostředků.

4)

Zákaz diskriminace

Opatření pro řízení rizika škodlivého organismu nesmí být použita tak, aby sloužila buď jako prostředek svévolné či neoprávněné diskriminace, nebo zastřeného omezování zejména mezinárodního obchodu. Nesmí být přísnější vůči třetím zemím než opatření přijatá proti stejnému škodlivému organismu, který se vyskytuje na území Unie, jestliže třetí země mohou prokázat, že mají stejný fytosanitární status a používají stejná nebo rovnocenná fytosanitární opatření.

5)

Odborné zdůvodnění

Opatření pro řízení rizika škodlivého organismu musí být odborně zdůvodněna na základě závěrů dosažených pomocí vhodné analýzy rizika nebo případně jiného srovnatelného přezkoumání a hodnocení dostupných vědeckých informací. Uvedená opatření by měla zohlednit novou či aktualizovanou analýzu rizika nebo důležité vědecké informace a v případě potřeby by měla být v tomto smyslu upravena nebo odstraněna.

6)

Proveditelnost

Opatření pro řízení rizika škodlivého organismu by měla být taková, aby jejich cíle mohlo být reálně dosaženo.


PŘÍLOHA III

KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ VYSOCE RIZIKOVÝCH ROSTLIN, ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ ČI JINÝCH PŘEDMĚTŮ PODLE ČLÁNKU 42

Kritéria, která je třeba zohlednit při posuzování podle článku 42, jsou tato:

1)

pokud jde o rostliny k pěstování, s výjimkou semen:

a)

jsou do Unie dovezeny obvykle ve formě křoviny nebo dřeviny nebo se na území Unie v této formě vyskytují či jsou takovým rostlinám taxonomicky příbuzné;

b)

jsou sbírány ve volné přírodě nebo jsou pěstovány z rostlin nasbíraných ve volné přírodě;

c)

jsou pěstovány ve venkovním prostřední nebo z rostlin pěstovaných ve venkovním prostředí ve třetích zemích, skupině třetích zemí nebo konkrétních oblastech dotčených třetích zemí;

d)

je o nich známo, že jsou hostiteli běžně se vyskytujících škodlivých organismů, o nichž je známo, že mají zásadní dopad na druhy rostlin, které mají pro území Unie zásadní hospodářský, sociální nebo environmentální význam;

e)

je o nich známo, že na nich běžně přežívají škodlivé organismy bez známek či příznaků jejich výskytu nebo s obdobím latence těchto známek či příznaků, z čehož vyplývá, že je pravděpodobné, že výskyt škodlivých organismů nebude při kontrole při dovozu na území Unie zjištěn;

f)

jedná se o víceleté rostliny běžně obchodované jako vzrostlé rostliny;

2)

pokud jde o jiné rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty:

a)

je o nich známo, že jsou hostiteli běžně se vyskytujících škodlivých organismů, o nichž je známo, že mají zásadní dopad na druhy rostlin, které mají pro území Unie zásadní hospodářský, sociální nebo environmentální význam, a že těmto škodlivým organismům poskytují významnou cestu průniku;

b)

je o nich známo, že na nich běžně přežívají škodlivé organismy a že jim poskytují významnou cestu průniku: bez známek či příznaků jejich výskytu nebo s obdobím latence těchto známek či příznaků, z čehož vyplývá, že je pravděpodobné, že výskyt škodlivých organismů nebude při kontrole při dovozu na území Unie zjištěn.


PŘÍLOHA IV

PRVKY PRO ROZPOZNÁNÍ ROSTLIN NEBO ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ, U NICHŽ JE PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE PRO ÚZEMÍ UNIE PŘEDSTAVUJÍ NOVĚ ZJIŠTĚNÁ RIZIKA Z HLEDISKA MOŽNOSTI ZAVLEČENÍ ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ NEBO JINÁ PŘEDPOKLÁDANÁ FYTOSANITÁRNÍ RIZIKA VE SMYSLU ČLÁNKU 49

U rostlin nebo rostlinných produktů z třetích zemí se považuje za pravděpodobné, že představují pro území Unie riziko škodlivých organismů ve smyslu čl. 49 odst. 1, jestliže uvedené rostliny nebo rostlinné produkty splňují nejméně tři z níže uvedených podmínek, včetně alespoň jedné podmínky stanovené v bodě 1 písm. a), b) a c):

1)

Charakteristiky rostlin nebo rostlinných produktů:

a)

patří do rodu nebo čeledi rostlin, o nichž je známo, že jsou běžně hostiteli škodlivých organismů regulovaných coby karanténní škodlivé organismy na území Unie nebo ve třetích zemích, nebo jsou z takového rodu nebo čeledi rostlin vyrobeny;

b)

patří do rodu nebo čeledi rostlin, o nichž je známo, že jsou hostiteli běžně se vyskytujících škodlivých organismů, o nichž je známo, že mají zásadní dopad na druhy rostlin pěstované na území Unie, které mají pro území Unie zásadní hospodářský, sociální nebo environmentální význam, nebo jsou z takového rodu nebo čeledi rostlin vyrobeny;

c)

patří do takového rodu nebo čeledi rostlin nebo jsou produkovány z takového rodu nebo čeledi rostlin, o nichž je známo, že na nich běžně přežívají škodlivé organismy bez známek či příznaků jejich výskytu nebo s obdobím latence těchto známek či příznaků po dobu nejméně tří měsíců, z čehož vyplývá, že je pravděpodobné, že výskyt škodlivých organismů na uvedených rostlinách nebo rostlinných produktech nebude při úřední kontrole při dovozu na území Unie zjištěn, jestliže nebude provedeno vzorkování a testování nebo jestliže rostliny nebudou podrobeny karanténě;

d)

jsou pěstovány ve venkovním prostředí nebo jsou pěstovány z rostlin pěstovaných ve venkovním prostředí ve třetích zemích původu;

e)

nejsou přepravovány v uzavřených obalech nebo baleních, nebo jsou takto přepravovány, avšak zásilku nelze kvůli její velikosti otevřít v uzavřeném prostoru za účelem provedení úřední kontroly při dovozu na území Unie.

2)

Původ rostlin nebo rostlinných produktů:

a)

pochází nebo jsou přepravovány ze třetí země, která je zdrojem opakovaných hlášení o zachycení karanténních škodlivých organismů, které nejsou uvedeny na seznamu podle čl. 5 odst. 2;

b)

pochází nebo jsou přepravovány ze třetí země, která není smluvní strany úmluvy IPPC.


PŘÍLOHA V

OBSAH ROSTLINOLÉKAŘSKÝCH OSVĚDČENÍ VYŽADOVANÝCH PRO DOVOZ NA ÚZEMÍ UNIE

ČÁST A

Rostlinolékařská osvědčení pro vývoz podle čl. 76 odst. 1

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

ČÁST B

Rostlinolékařská osvědčení pro reexport podle čl. 76 odst. 1

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PŘÍLOHA VI

KRITÉRIA PRO IDENTIFIKACI ROSTLIN PODLE ČLÁNKU 73, KTERÉ NEVYŽADUJÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ OSVĚDČENÍ

V rámci posouzení uvedeného v článku 73 se zohlední tato kritéria:

1)

Rostliny nejsou hostiteli karanténních škodlivých organismů pro Unii, škodlivých organismů, na něž se vztahují opatření přijatá podle článku 30, ani běžně se vyskytujících škodlivých organismů, které mohou mít dopad na druhy rostlin pěstované v Unii.

2)

Rostliny v minulosti splňovaly požadavky pro dovoz na území Unie relevantní pro danou třetí zemi či země původu.

3)

S dovozem dotčených rostlin z jedné nebo více třetích zemí nejsou spojeny informace o ohnisku (ohniscích) výskytu a u uvedených rostlin nebyly při dovozu na území Unie opakovaně zachyceny karanténní škodlivé organismy pro Unii ani škodlivé organismy, na něž se vztahují opatření přijatá podle článku 30.


PŘÍLOHA VII

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PASY

ČÁST A

Rostlinolékařské pasy určené pro přemísťování na území Unie, jak jsou uvedeny v čl. 83 odst. 2 prvním pododstavci

1)

Rostlinolékařský pas určený pro přemísťování na území Unie obsahuje tyto prvky:

a)

v pravém horním rohu slova „Rostlinolékařský pas“ v jednom z úředních jazyků Unie a v angličtině, oddělená lomítkem;

b)

v levém horním rohu vlajku Unie vytištěnou barevně nebo černobíle;

c)

písmeno „A“ a za ním botanické jméno dotčeného druhu nebo taxonu rostliny v případě rostlin a rostlinných produktů nebo případně název dotčeného předmětu a případně i název odrůdy;

d)

písmeno „B“ a za ním dvoupísmenný kód podle čl. 67 písm. a) pro členský stát, v němž je profesionální provozovatel vydávající rostlinolékařský pas registrován, dále pomlčku a registrační číslo tohoto profesionálního provozovatele, který rostlinolékařský pas vydává nebo pro nějž rostlinolékařský pas vydává příslušný orgán;

e)

písmeno „C“ a za ním kód vysledovatelnosti dotčené rostliny, rostlinného produktu či jiného předmětu;

f)

písmeno „D“ a za ním případně:

i)

název třetí země původu, nebo

ii)

dvoupísmenný kód podle čl. 67 písm. a) pro členský stát původu.

2)

Kód vysledovatelnosti uvedený v bodě 1 písm. e) může být rovněž doplněn odkazem na jedinečný čárový kód, hologram, čip nebo jiný nosič údajů zajišťující vysledovatelnost, který je na obchodní jednotce umístěn.

ČÁST B

Rostlinolékařské pasy určené pro přemísťování do chráněných zón a v rámci těchto zón podle čl. 83 odst. 2 druhého pododstavce

1)

Rostlinolékařský pas určený pro přemísťování do chráněných zón a v rámci těchto zón obsahuje tyto prvky:

a)

v pravém horním rohu slova „Rostlinolékařský pas – PZ“ v jednom z úředních jazyků Unie a v angličtině, oddělená lomítkem;

b)

bezprostředně pod těmito slovy vědecký název (názvy) nebo kód (kódy) příslušného dotčeného karanténního škodlivého organismu (organismů) pro chráněné zóny, jak jsou uvedeny v čl. 32 odst. 3;

c)

v levém horním rohu vlajku Unie vytištěnou barevně nebo černobíle;

d)

písmeno „A“ a za ním botanické jméno dotčeného druhu nebo taxonu rostliny v případě rostlin a rostlinných produktů nebo případně název dotčeného předmětu a případně i název odrůdy;

e)

písmeno „B“ a za ním dvoupísmenný kód podle čl. 67 písm. a) pro členský stát, v němž je profesionální provozovatel vydávající rostlinolékařský pas registrován, dále pomlčku a registrační číslo tohoto profesionálního provozovatele, který rostlinolékařský pas vydává nebo pro nějž rostlinolékařský pas vydává příslušný orgán;

f)

písmeno „C“ a za ním kód vysledovatelnosti dotčené rostliny, rostlinného produktu či jiného předmětu;

g)

písmeno „D“ a za ním případně:

i)

název třetí země původu, nebo

ii)

dvoupísmenný kód podle čl. 67 písm. a) pro členský stát a v případě nahrazení rostlinolékařského pasu registrační číslo dotčeného profesionálního provozovatele, který vydal původní rostlinolékařský pas nebo pro nějž původní rostlinolékařský pas vydal příslušný orgán, jak je uvedeno v čl. 93 odst. 1 a 2.

2)

Kód vysledovatelnosti uvedený v bodě 1 písm. f) může být rovněž doplněn odkazem na jedinečný čárový kód, hologram, čip nebo jiný nosič údajů zajišťující vysledovatelnost, který je na obchodní jednotce umístěn.

ČÁST C

Rostlinolékařské pasy určené pro přemísťování na území Unie a spojené s certifikační návěskou podle čl. 83 odst. 5 druhého pododstavce

1)

Rostlinolékařský pas určený pro přemísťování na území Unie a spojený do společné návěsky s úřední návěskou pro osivo či jiný rozmnožovací materiál uvedený v čl. 10 odst. 1 směrnice 66/401/EHS, čl. 10 odst. 1 směrnice 66/402/EHS, čl. 10 odst. 1 směrnice 68/193/EHS, článku 12 směrnice 2002/54/ES, čl. 28 odst. 1 směrnice 2002/55/ES, čl. 13 odst. 1 směrnice 2002/56/ES a čl. 12 odst. 1 směrnice 2002/57/ES a návěskou pro prvotní, základní nebo certifikovaný materiál, jak je uveden v čl. 9 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/90/ES, obsahuje tyto prvky:

a)

v pravém horním rohu společné návěsky slova „Rostlinolékařský pas“ v jednom z úředních jazyků Unie a v angličtině, oddělená lomítkem;

b)

v levém horním rohu společné návěsky vlajku Unie vytištěnou barevně nebo černobíle.

Rostlinolékařský pas se ve společné návěsce umístí těsně nad úřední návěsku a je stejné šířky jako tato návěska.

2)

Část A bod 2 se použije odpovídajícím způsobem.

ČÁST D

Rostlinolékařské pasy určené pro přemísťování do chráněných zón a v rámci těchto zón a spojené s certifikační návěskou podle čl. 83 odst. 5 třetího pododstavce

1)

Rostlinolékařský pas určený pro přemísťování do chráněných zón a v rámci těchto zón a spojený do společné návěsky s úřední návěskou pro osivo či jiný rozmnožovací materiál uvedený v čl. 10 odst. 1 směrnice 66/401/EHS, čl. 10 odst. 1 směrnice 66/402/EHS, čl. 10 odst. 1 směrnice 68/193/EHS, článku 12 směrnice 2002/54/ES, čl. 28 odst. 1 směrnice 2002/55/ES, čl. 13 odst. 1 směrnice 2002/56/ES a čl. 12 odst. 1 směrnice 2002/57/ES a návěskou pro prvotní, základní nebo certifikovaný materiál, jak je uveden v čl. 9 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/90/ES, obsahuje tyto prvky:

a)

v pravém horním rohu společné návěsky slova „Rostlinolékařský pas – PZ“ v jednom z úředních jazyků Unie a v angličtině, oddělená lomítkem;

b)

bezprostředně pod těmito slovy vědecký název (názvy) nebo kód (kódy) dotčeného karanténního škodlivého organismu (organismů) pro chráněné zóny;

c)

v levém horním rohu společné návěsky vlajku Unie vytištěnou barevně nebo černobíle;

Rostlinolékařský pas se ve společné návěsce umístí těsně nad úřední návěsku nebo případně potvrzení o původu a je stejné šířky jako tato návěska nebo toto potvrzení.

2)

Část B bod 2 se použije odpovídajícím způsobem.


PŘÍLOHA VIII

OBSAH ROSTLINOLÉKAŘSKÝCH OSVĚDČENÍ PRO VÝVOZ, REEXPORT A PŘEDVÝVOZNÍCH ROSTLINOLÉKAŘSKÝCH OSVĚDČENÍ PODLE ČL. 100 ODST. 3, ČL. 101 ODST. 4 A ČL. 102 ODST. 6

ČÁST A

Rostlinolékařská osvědčení pro vývoz, jak jsou uvedena v čl. 100 odst. 3

1.

Rostlinolékařské osvědčení pro přemístění z území Unie za účelem vývozu do třetí země obsahuje tyto prvky:

a)

slova „Rostlinolékařské osvědčení“ a za nimi:

i)

písmena „EU“;

ii)

dvoupísmenný kód podle čl. 67 písm. a) pro členský stát, v němž je profesionální provozovatel žádající o vydání rostlinolékařského osvědčení pro vývoz registrován;

iii)

lomítko;

iv)

jedinečný identifikační kód osvědčení složený z čísel nebo kombinace písmen a čísel, přičemž písmena představují oblast či okres členského státu, ve kterém je osvědčení vydáno;

b)

slova „Jméno, příjmení nebo obchodní firma (název) a adresa vývozce“ a za nimi název a adresa registrovaného provozovatele nebo soukromé osoby žádajících o vydání rostlinolékařského osvědčení pro vývoz;

c)

slova „Ohlášené jméno, příjmení nebo obchodní firma (název) a adresa příjemce“ a za nimi ohlášený název a adresa příjemce;

d)

slova „Vystaveno příslušnou organizací ochrany rostlin v (uveďte stát)“ a za nimi název členského státu, jehož organizace ochrany rostlin vydává osvědčení, a dále slova „pro příslušnou organizaci ochrany rostlin v (uveďte stát)“ a za nimi název či názvy země nebo zemí určení;

e)

slova „Místo původu“ a za nimi místo nebo místa původu rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů obsažených v zásilce, pro niž je osvědčení vydáno. Ve všech případech by měl být uveden název země či zemí původu;

f)

neočíslovaná kolonka vyhrazená pro logo EU. Případně je možno připojit další oficiální loga;

g)

slova „Ohlášené přepravní prostředky“ a za nimi ohlášené přepravní prostředky uvedené zásilky;

h)

slova „Ohlášené vstupní místo“ a za nimi ohlášené místo vstupu do země určení uvedené zásilky;

i)

slova „Rozlišovací znaky: počet a popis balení; název výrobku; botanické jméno rostlin“ a za nimi popis zásilky včetně botanického jména rostlin nebo názvu produktu, rozlišovacích znaků a počtu a druhu balení obsažených v zásilce;

j)

slova „Ohlášené množství“ a za nimi množství rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů obsažených v uvedené zásilce vyjádřené počtem nebo hmotností;

k)

slova „Potvrzujeme, že výše uvedené rostliny, rostlinné produkty anebo jiné regulované předměty byly zkontrolovány anebo testovány v souladu s příslušnými úředními postupy a jsou považovány za prosté karanténních škodlivých organismů specifikovaných dovážející smluvní stranou a jsou považovány za vyhovující současným fytosanitárním požadavkům dovážející smluvní strany, včetně těch, které se týkají regulovaných nekaranténních škodlivých organismů.“ Případně je možno doplnit tuto větu: „Jsou považovány za prakticky prosté ostatních škodlivých organismů.“;

l)

slova „Dodatkové prohlášení“ a za nimi dodatkové prohlášení uvedené v čl. 71 odst. 2 a potvrzení uvedené v čl. 71 odst. 3 a jakékoli případné další fytosanitární informace důležité pro zásilku. Pokud místo pro celé dodatkové prohlášení není dostatečné, je možno připojit přílohu. Informace v příloze by měly zahrnovat pouze informace, které jsou vyžadovány na rostlinolékařském osvědčení. Na všech stranách přílohy by mělo být uvedeno číslo rostlinolékařského osvědčení a měly by být opatřeny datem, podpisem a razítkem stejným způsobem, jako je vyžadováno u rostlinolékařského osvědčení. Rostlinolékařské osvědčení by mělo na případné přílohy odkazovat v příslušném oddíle;

m)

slova „Dezinsekční anebo dezinfekční ošetření“;

n)

slova „Způsob ošetření“ a za nimi druh ošetření, který byl u uvedené zásilky použit;

o)

slova „Použitý přípravek (účinná látka)“ a za nimi účinná látka chemikálie použité pro ošetření uvedené v písmeni n);

p)

slova „Trvání a teplota“ a za nimi délka trvání a případně teplota uvedeného ošetření;

q)

slovo „Koncentrace“ následované údajem o koncentraci uvedené chemikálie dosažené při uvedeném ošetření;

r)

slovo „Datum“ a za ním datum, kdy bylo uvedené ošetření provedeno;

s)

slova „Doplňující informace“ a za nimi další informace, které příslušný orgán chce na osvědčení uvést;

t)

slova „Místo vydání“ a za nimi místo vydání rostlinolékařského osvědčení;

u)

slovo „Datum“ a za nimi datum vydání rostlinolékařského osvědčení;

v)

slova „Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby“ a za nimi jméno, příjmení a podpis úředníka vydávajícího a podepisujícího rostlinolékařské osvědčení;

w)

slova „Razítko organizace“ a za nimi úřední razítko příslušného orgánu vydávajícího rostlinolékařské osvědčení a

x)

na osvědčení je možno pod rámeček případně doplnit větu „Na základě vydání tohoto osvědčení nevznikají (název organizace ochrany rostlin) ani jejím úředníkům nebo zástupcům žádné finanční závazky.“

2.

Pokud rostlinolékařské osvědčení není vydáno elektronicky, obsahuje použitý papír vodoznak, reliéfní znak nebo reliéfní logo stanovené příslušným orgánem, který osvědčení opatřuje podpisem. Předtištěný text je zelené barvy s výjimkou čísla původního osvědčení uvedeného v odst. 1 písm. a) bodě iv), které může být provedeno jinou barvou.

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

ČÁST B

Rostlinolékařská osvědčení pro reexport podle čl. 101 odst. 4

1.

Rostlinolékařské osvědčení pro přemístění z území Unie za účelem reexportu do třetí země obsahuje tyto prvky:

a)

slova „Rostlinolékařské osvědčení pro reexport“ a za nimi:

i)

písmena „EU“;

ii)

dvoupísmenný kód podle čl. 67 písm. a) pro členský stát, v němž je profesionální provozovatel žádající o vydání rostlinolékařského osvědčení pro reexport registrován;

iii)

lomítko a

iv)

jedinečný identifikační kód osvědčení složený z čísel nebo kombinace písmen a čísel, přičemž písmena představují oblast či okres členského státu, ve kterém je osvědčení vydáno;

b)

slova „Jméno, příjmení nebo obchodní firma (název) a adresa vývozce“ a za nimi název a adresa registrovaného provozovatele žádajícího o vydání rostlinolékařského osvědčení pro reexport;

c)

slova „Ohlášené jméno, příjmení nebo obchodní firma (název) a adresa příjemce“ a za nimi ohlášený název a adresa příjemce;

d)

slova „Vystaveno příslušnou organizací ochrany rostlin v (uveďte stát)“ a za nimi název členského státu, jehož organizace ochrany rostlin vydává osvědčení, a dále slova „pro příslušnou organizaci ochrany rostlin v (uveďte stát)“ a za nimi název či názvy země nebo zemí určení;

e)

slova „Místo původu“ a za nimi místo nebo místa původu rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů obsažených v zásilce, pro niž je osvědčení vydáno. Ve všech případech by měl být uveden název země či zemí původu;

f)

neočíslovaná kolonka vyhrazená pro logo EU. Případně je možno připojit další oficiální loga;

g)

slova „Ohlášené přepravní prostředky“ a za nimi ohlášené přepravní prostředky uvedené zásilky;

h)

slova „Ohlášené vstupní místo“ a za nimi ohlášené místo vstupu do země určení uvedené zásilky;

i)

slova „Rozlišovací znaky: počet a popis balení; název výrobku; botanické jméno“ a za nimi popis zásilky včetně botanického jména rostlin nebo názvu produktu, rozlišovacích znaků a počtu a druhu balení obsažených v zásilce;

j)

slova „Ohlášené množství“ a za nimi množství rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů obsažených v uvedené zásilce vyjádřené počtem nebo hmotností;

k)

následující text:

„Potvrzujeme, že

výše uvedené rostliny, rostlinné produkty anebo jiné regulované předměty výše uvedené byly dovezeny do …(reexportující země / smluvní strana) z …(země / smluvní strana původu) a byly opatřeny rostlinolékařským osvědčením č. …

☐ jehož originál ☐ ověřená kopie je připojena k tomuto osvědčení,

jsou

☐ baleny ☐ přebaleny

v

☐ původním ☐ v novém obale,

podle

☐ původního rostlinolékařského osvědčení a

☐ dodatečné kontroly

se považují za vyhovující současným fytosanitárním požadavkům dovážející země / smluvní strany a

během skladování v ☐ (reexportující smluvní strana) nebyla zásilka vystavena riziku napadení škodlivými organismy.“;

doplňte požadované informace a zaškrtněte příslušné políčko;

l)

slova „Dodatkové prohlášení“ a za nimi dodatkové prohlášení uvedené v čl. 71 odst. 2 a potvrzení uvedené v čl. 71 odst. 3 a jakékoli případné další fytosanitární informace důležité pro zásilku. Pokud místo pro celé dodatkové prohlášení není dostatečné, je možno připojit přílohu. Informace v příloze by měly zahrnovat pouze informace, které jsou vyžadovány na rostlinolékařském osvědčení. Na všech stranách přílohy by mělo být uvedeno číslo rostlinolékařského osvědčení a měly by být opatřeny datem, podpisem a razítkem stejným způsobem, jako je vyžadováno u rostlinolékařského osvědčení. Rostlinolékařské osvědčení by mělo na případné přílohy odkazovat v příslušném oddíle;

m)

slova „Dezinsekční anebo dezinfekční ošetření“;

n)

slova „Způsob ošetření“ a za nimi druh ošetření, který byl u uvedené zásilky použit;

o)

slova „Použitý přípravek (účinná látka)“ a za nimi účinná látka chemikálie použité pro ošetření uvedené v písmeni n);

p)

slova „Trvání a teplota“ a za nimi délka trvání a případně teplota uvedeného ošetření;

q)

slovo „Koncentrace“ následované údajem o koncentraci uvedené chemikálie dosažené při uvedeném ošetření;

r)

slovo „Datum“ a za ním datum, kdy bylo uvedené ošetření provedeno;

s)

slova „Doplňující informace“ a za nimi další informace, které příslušný orgán chce na osvědčení uvést;

t)

slova „Místo vydání“ a za nimi místo vydání rostlinolékařského osvědčení;

u)

slovo „Datum“ a za nimi datum vydání rostlinolékařského osvědčení;

v)

slova „Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby“ a za nimi jméno, příjmení a podpis úředníka vydávajícího a podepisujícího rostlinolékařské osvědčení;

w)

slova „Razítko organizace“ a za nimi úřední razítko příslušného orgánu vydávajícího rostlinolékařské osvědčení a

x)

na osvědčení je možno pod rámeček případně doplnit větu „Na základě vydání tohoto osvědčení nevznikají (název organizace ochrany rostlin) ani jejím úředníkům nebo zástupcům žádné finanční závazky.“

2.

Pokud rostlinolékařské osvědčení není vydáno elektronicky, obsahuje použitý papír vodoznak, reliéfní znak nebo reliéfní logo stanovené příslušným orgánem, který osvědčení opatřuje podpisem. Předtištěný text je hnědé barvy s výjimkou čísla původního osvědčení uvedeného v odst. 1 písm. a) bodě iv), které může být provedeno jinou barvou.

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

ČÁST C

Předvývozní osvědčení podle čl. 102 odst. 6

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PŘÍLOHA IX

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice Rady 69/464/EHS

Toto nařízení

Článek 1

Čl. 28 odst. 1

Článek 2

Čl. 28 odst. 1 písm. e)

Články 3, 4 a 5

Čl. 28 odst. 1 písm. d)

Článek 6

Čl. 28 odst. 1 písm. f)

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Čl. 31 odst. 1

Články 10 a 11

Čl. 28 odst. 1 písm. d)

Články 12 a 13


Směrnice Rady 93/85/EHS

Toto nařízení

Článek 1

Čl. 28 odst. 1

Článek 2

Čl. 28 odst. 1 písm. g)

Článek 3

Čl. 14 odst. 1 a čl. 15 odst. 1

Články 4 až 8

Čl. 28 odst. 1 písm. a) až d)

Článek 9

Článek 10

Článek 8

Článek 11

Článek 31

Článek 12

Čl. 28 odst. 1

Články 13 až 15

Přílohy I až V

Čl. 28 odst. 1


Směrnice Rady 98/57/ES

Toto nařízení

Článek 1

Čl. 28 odst. 1

Článek 2

Čl. 28 odst. 1 písm. g)

Článek 3

Čl. 14 odst. 1 a čl. 15 odst. 1

Články 4 až 7

Čl. 28 odst. 1 písm. a) až c)

Článek 8

Článek 9

Článek 8

Článek 10

Článek 31

Článek 11

Čl. 28 odst. 1

Články 12 až 14

Příloha I až VII

Čl. 28 odst. 1


Směrnice Rady 2007/33/ES

Toto nařízení

Článek 1

Čl. 28 odst. 1

Články 2 a 3

Čl. 28 odst. 1 a 2

Články 4 až 8

Čl. 28 odst. 1 písm. g)

Články 9 až 13

Čl. 28 odst. 1 a 2

Článek 14

Článek 8

Článek 15

Článek 31

Článek 16

Čl. 28 odst. 1

Článek 17

Článek 107

Články 18 až 20

Přílohy I až IV

Čl. 28 odst. 1


Směrnice Rady 2000/29/ES

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1 a 2

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 odst. 4

 (*)

Čl. 1 odst. 5 a 6

Čl. 2 odst. 1 písm. a)

Čl. 2 bod 1

Čl. 2 odst. 1 písm. b)

Čl. 2 bod 2 první pododstavec

Čl. 2 odst. 1 písm. c)

Čl. 2 bod 3

Čl. 2 odst. 1 písm. d)

Čl. 2 bod 4

Čl. 2 odst. 1 písm. e)

Čl. 1 odst. 1 a 2

Čl. 2 odst. 1 písm. f)

Článek 78

Čl. 2 odst. 1 písm. g)

 (*)

Čl. 2 odst. 1 písm. h)

Články 32 až 35

Čl. 2 odst. 1 písm. i) první pododstavec

Článek 76 (*)

Čl. 2 odst. 1 písm. i) druhý a třetí pododstavec

 (*)

Čl. 2 odst. 1 písm. j) až n)

 (*)

Čl. 2 odst. 1 písm. o)

Čl. 2 bod 7

Čl. 2 odst. 1 písm. p), q) a r)

 (*)

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 bod 2 druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 1

Čl. 5 odst. 1

Čl. 3 odst. 2 a 3

Čl. 5 odst. 1, čl. 37 odst. 1 a čl. 41 odst. 1

Čl. 3 odst. 4

Čl. 5 odst. 1 a čl. 37 odst. 1

Čl. 3 odst. 5

Čl. 32 odst. 2 a čl. 54 odst. 1

Čl. 3 odst. 6

Čl. 5 odst. 2 a čl. 32 odst. 3

Čl. 3 odst. 7

Čl. 5 odst. 2 a 3, čl. 28 odst. 1 a čl. 37 odst. 2

Čl. 3 odst. 8 a 9

Články 8, 39, 48 a 58

Čl. 4 odst. 1

Čl. 40 odst. 1

Čl. 4 odst. 2

Čl. 53 odst. 1

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 4

Čl. 4 odst. 5

Články 8, 48 a 58

Čl. 4 odst. 6

Článek 46

Čl. 5 odst. 1

Čl. 40 odst. 1 a čl. 41 odst. 1

Čl. 5 odst. 2

Čl. 53 odst. 1

Čl. 5 odst. 3

Čl. 40 odst. 3 a čl. 53 odst. 3

Čl. 5 odst. 4

Čl. 41 odst. 1 a článek 75

Čl. 5 odst. 5

Články 8, 48 a 58

Čl. 5 odst. 6

Článek 46

Čl. 6 odst. 1 až 4

Čl. 87 odst. 1, 2 a 3

Čl. 6 odst. 5 první a druhý pododstavec

Čl. 87 odst. 1, 2 a 3

Čl. 6 odst. 5 třetí pododstavec

Články 65 a 68

Čl. 6 odst. 5 čtvrtý pododstavec

Čl. 9 odst. 3

Čl. 6 odst. 5 pátý pododstavec

Článek 81

Čl. 6 odst. 6

Články 65 a 69

Čl. 6 odst. 7

Článek 81

Čl. 6 bod 8 první odrážka

Čl. 6 bod 8 druhá odrážka

Článek 57

Čl. 6 odst. 8 třetí odrážka

Čl. 87 odst. 4

Čl. 6 odst. 8 čtvrtá odrážka

Články 66, 69 a 90

Čl. 6 odst. 8 pátá odrážka

Čl. 6 odst. 8 šestá odrážka

Článek 81

Čl. 6 odst. 9

Článek 66

Čl. 10 odst. 1

Článek 78, čl. 83 odst. 5, články 85, 86 a 87

Čl. 10 odst. 2

Články 79, 80 a 81

Čl. 10 odst. 3

Článek 93

Čl. 10 odst. 4 první odrážka

Čl. 83 odst. 7 a 8

Čl. 10 odst. 4 druhá, třetí a čtvrtá odrážka

Čl. 11 odst. 1

Čl. 87 odst. 1

Čl. 11 odst. 2

Čl. 11 odst. 3

 (*)

Čl. 11 odst. 4

Čl. 92 odst. 2 a 3

Čl. 11 odst. 5

Čl. 92 odst. 2 a 3

Čl. 12 odst. 1

 (*)

Čl. 12 odst. 2

Čl. 69 odst. 4, čl. 93 odst. 5 a čl. 95 odst. 3 (*)

Čl. 12 odst. 3

 (*)

Čl. 12 odst. 4

Čl. 41 odst. 4 a čl. 95 odst. 5 (*)

Čl. 13 odst. 1 a 2

Čl. 76 odst. 5 (*)

Čl. 13 odst. 3 a 4

 (*)

Čl. 13a odst. 1 a 2

 (*)

Čl. 13a odst. 3

Článek 76 (*)

Čl. 13a odst. 4

Článek 76 (*)

Čl. 13a odst. 5

 (*)

Článek 13b

 (*)

Čl. 13c odst. 1 písm. a)

 (*)

Čl. 13c odst. 1 písm. b)

Článek 65 (*)

Čl. 13c odst. 1 písm. c)

 (*)

Čl. 13c odst. 2 až 4

 (*)

Čl. 13c odst. 6

Článek 94 (*)

Čl. 13c odst. 7

Článek 77 (*)

Čl. 13c odst. 8

Čl. 40 odst. 4, čl. 41 odst. 4, čl. 53 odst. 4, čl. 54 odst. 4 a článek 103 (*)

Článek 13d

 (*)

Článek 13e

Články 100 a 101

Článek 14

Čl. 5 odst. 3 a 4, čl. 32 odst. 3, čl. 37 odst. 2 a 3, čl. 40 odst. 2, čl. 41 odst. 2, čl. 53 odst. 3, čl. 54 odst. 3, čl. 72 odst. 2 a 3, čl. 74 odst. 2 a 3, čl. 79 odst. 2 a 3 a čl. 80 odst. 2 a 3

Čl. 15 odst. 1

Čl. 41 odst. 3 první pododstavec

Čl. 15 odst. 2

Čl. 41 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 15 odst. 3

Čl. 71 odst. 3

Čl. 15 odst. 4

Čl. 16 odst. 1

Čl. 9 odst. 1 a 2 a článek 17

Čl. 16 odst. 2 první pododstavec

Článek 29

Čl. 16 odst. 2 druhý a třetí pododstavec

Článek 13

Čl. 16 odst. 2 čtvrtý pododstavec

Čl. 16 odst. 3

Článek 30

Čl. 16 odst. 4

Čl. 28 odst. 1, čl. 30 odst. 1 a čl. 49 odst. 1

Čl. 16 odst. 5

Čl. 28 odst. 6, čl. 30 odst. 7 a čl. 49 odst. 4

Článek 18

Článek 107

Článek 20

Čl. 21 odst. 1 až 5

 (*)

Čl. 21 odst. 6

Článek 103

Čl. 21 odst. 7 a 8

Článek 27

Článek 27a

 (*)

Články 28 a 29

Příloha I část A

Čl. 5 odst. 2

Příloha I část B

Čl. 32 odst. 3

Příloha II část A oddíl I

Čl. 5 odst. 2

Příloha II část A oddíl II

Čl. 37 odst. 2

Příloha II část B

Čl. 32 odst. 3

Příloha III část A

Čl. 40 odst. 2

Příloha III část B

Čl. 53 odst. 2

Příloha IV část A

Čl. 41 odst. 2

Příloha IV část B

Čl. 54 odst. 2

Příloha V část A bod I

Čl. 79 odst. 1

Příloha V část A bod II

Čl. 80 odst. 1

Příloha V část B bod I

Článek 72

Příloha V část B bod II

Článek 74

Příloha VI

Příloha VII

Příloha VIII

Příloha VIII

Příloha VIIIa

 (*)

Příloha IX


(*)  Viz čl. 109 odst. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU