(EU) 2016/1842Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1842 ze dne 14. října 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o elektronické potvrzení o kontrole pro dovážené ekologické produkty a určité další prvky, a nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o požadavky na konzervované nebo zpracované ekologické produkty a předávání informací (Text s významem pro EHP )

Publikováno: Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 19-37 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. října 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. října 2016 Nabývá účinnosti: 26. října 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1842

ze dne 14. října 2016,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o elektronické potvrzení o kontrole pro dovážené ekologické produkty a určité další prvky, a nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o požadavky na konzervované nebo zpracované ekologické produkty a předávání informací

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 38 písm. a), d) a e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) stanoví podrobná pravidla pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.

(2)

Lhůtu, v níž mají kontrolní subjekty a kontrolní orgány předložit svou žádost o uznání pro účely shody v souladu s článkem 32 nařízení (ES) č. 834/2007, stanoví nařízení (ES) č. 1235/2008. Vzhledem k tomu, že provádění ustanovení týkajících se dovozu vyhovujících produktů je stále předmětem posouzení a související pokyny, vzory, dotazníky a potřebný systém elektronického přenosu se stále připravují, měla by být lhůta pro podávání žádostí ze strany kontrolních subjektů a kontrolních orgánů prodloužena.

(3)

Zkušenost v členských státech ukázala odchylné postupy týkající se ověřování zásilek ekologických produktů před jejich propuštěním do volného oběhu v Unii. V zájmu jednotných a účinných kontrol by měly být vyjasněny druhy kontrol nutných k ověření zásilek, a to s přihlédnutím k posouzení rizika, které má být provedeno podle čl. 27 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007. Rovněž je vhodné nově formulovat definici orgánů odpovědných za ověřování zásilek a podepisování potvrzení o kontrole, aby bylo vyjasněno, že tyto orgány jsou příslušným orgánem odpovědným za organizaci úředních kontrol v oblasti ekologické produkce a určeným podle čl. 27 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007.

(4)

Odchylné postupy kontrolních subjektů a kontrolních orgánů jsou zjištěny i u klasifikace produktů určených k dovozu v rámci kategorií produktů uvedených v přílohách III a IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Za účelem jednotnější klasifikace do těchto kategorií produktů by proto měly být stanoveny určité definice v zájmu jasnosti a právní jistoty pro hospodářské subjekty, aby bylo zajištěno jednotné provádění pravidel ze strany kontrolních subjektů a kontrolních orgánů a aby byl usnadněn dohled ze strany příslušných orgánů.

(5)

U kategorií produktů týkajících se nezpracovaných nebo zpracovaných produktů by tyto výrazy měly mít v zájmu zjednodušení a souladu s hygienickými pravidly stejný význam jako v definicích nezpracovaných a zpracovaných produktů v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (3). Mělo by však být vyjasněno, že operace označování a balení jsou pro kvalifikaci produktu jako zpracovaného nebo nezpracovaného nepodstatné.

(6)

Dva režimy dovozu stanovené v čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 834/2007 se v zásadě navzájem vylučují. Je-li třetí země uznána za rovnocennou v souladu s čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007, není zapotřebí pro tuto zemi uznávat kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt podle čl. 33 odst. 3. V důsledku toho čl. 10 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1235/2008 stanoví, že kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt lze v souladu s čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 uznat pouze pro zemi, která není uznána podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007. Aby se však předešlo jakýmkoli překážkám dovozu ekologických produktů, mělo by být možné, aby byly kontrolní subjekty nebo kontrolní orgány uznány pro uznanou třetí zemi, jestliže uznání dané třetí země nezahrnuje produkt, který má být dovezen. Stávající výjimka v čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měla být nově formulována tak, aby zohlednila stávající praxi prostřednictvím odkazu na produkty, a nikoli na kategorii produktů.

(7)

Na základě nařízení (ES) č. 834/2007 lze produkty dovezené ze třetí země uvést na trh Unie jako ekologické, zejména pokud se na ně vztahuje potvrzení o kontrole vystavené příslušnými orgány, kontrolními orgány nebo kontrolními subjekty uznané třetí země nebo uznaným kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem.

(8)

V souladu s opatřením č. 12 akčního plánu pro budoucnost ekologické produkce v Evropské unii (4) Komise vyvinula systém elektronické certifikace pro dovoz ekologických produktů ve formě modulu začleněného do elektronického obchodního řídicího a expertního systému (Trade Control and Expert System, TRACES), který stanoví rozhodnutí Komise 2003/24/ES (5).

(9)

Některá ustanovení nařízení (ES) č. 1235/2008 je třeba pozměnit, aby bylo možné zavést systém elektronické certifikace a zajistit řádné fungování tohoto systému. Měla by být proto vyjasněna pravidla pro propuštění do volného oběhu ze strany příslušného celního orgánu členského státu a pracovní postup pro vystavení a podpis potvrzení o kontrole včetně ověření vazby mezi potvrzením o kontrole a celním prohlášením. V této souvislosti by měl být vyjasněn i pracovní postup pro vystavení a podpis potvrzení o kontrole v rámci zvláštních celních režimů. Pro řádné fungování elektronického systému je vhodné odkazovat na e-mailové adresy uznaných kontrolních subjektů a kontrolních orgánů.

(10)

Aby byla zajištěna integrita ekologických produktů dovážených do Unie, je nezbytné vyjasnit, že obecně je kontrolním subjektem nebo kontrolním orgánem vystavujícím potvrzení o kontrole ten kontrolní subjekt nebo orgán, který provádí certifikaci producenta nebo zpracovatele produktu. V případě, že hospodářským subjektem, který provádí poslední operaci pro účely přípravy podle čl. 2 písm. i) nařízení (ES) č. 834/2007, není původní producent nebo zpracovatel produktu, měl by potvrzení o kontrole vystavit kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán, který provedl kontrolu poslední operace. Kromě toho je nezbytné vyjasnit, že kontrolní subjekty nebo kontrolní orgány uvedené v seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 mohou vystavovat potvrzení o kontrole pouze podle podmínek svého uznání, zatímco kontrolní subjekty nebo kontrolní orgány uvedené v seznamu v příloze IV uvedeného nařízení mohou vystavovat pouze potvrzení o kontrole pro produkty a místa původu, v souvislosti s nimiž jsou v seznamu uvedeny.

(11)

Zkušenost ukázala odchylné postupy týkající se kontrol, které má provádět kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán, který vystavuje potvrzení o kontrole. Je tudíž nutné upřesnit, které kontroly mají být před vystavením potvrzení provedeny. Kontrolní subjekty nebo kontrolní orgány by měly potvrzení o kontrole vystavit až po kontrolách všech dokladů, a případně na základě svého posouzení rizika po fyzických kontrolách dotčených produktů. U zpracovaných zemědělských produktů by měly kontrolní subjekty a kontrolní orgány uvedené v seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 zkontrolovat, že všechny složky těchto produktů byly podrobeny kontrolám v rámci systému v souladu s podmínkami uznání příslušné třetí země, zatímco kontrolní subjekty a kontrolní orgány uvedené v seznamu v příloze IV uvedeného nařízení by měly zkontrolovat, že složky byly zkontrolovány a schváleny kontrolními subjekty nebo kontrolními orgány, které jsou uznány v souladu s právními předpisy Unie, nebo že byly vyprodukovány v Unii. Podobně je nezbytné upřesnit kontroly, jež mají provést kontrolní subjekty nebo kontrolní orgány uvedené v seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008, které schvalují hospodářské subjekty v závěrečných fázích produkčního řetězce, například ty, které provádějí jen operace označování nebo balení. V takových případech by mělo být ověřeno, že dotčené produkty zkontrolovaly a schválily kontrolní subjekty nebo kontrolní orgány zařazené na seznam v uvedené příloze a uznané pro příslušnou zemi a kategorii produktů.

(12)

Měly by být určeny orgány odpovědné za udělování a aktualizaci práv přístupu do systému TRACES pro účely elektronického potvrzení o kontrole. Kromě toho by měla být stanovena pravidla, která zajistí, že systém TRACES bude u informací a souvisejících metadat zaručovat autentičnost, integritu a čitelnost v průběhu času po celou dobu jejich požadované archivace.

(13)

Je třeba zajistit i účinnou a efektivní výměnu informací mezi orgány členských států v případě zjištěných nesrovnalostí, zejména v případech, kdy jsou produkty označeny jako ekologické, avšak nejsou doprovázeny potvrzením o kontrole.

(14)

Vzhledem k tomu, že platnost posledních dovozních povolení vydaných členskými státy uplynula dne 30. června 2015, měly by být v nařízení (ES) č. 1235/2008 zrušeny veškeré odkazy na dovozní povolení.

(15)

Hospodářské subjekty a členské státy by měly mít čas přizpůsobit své postupy elektronickému potvrzení o kontrole, které zajišťuje systém TRACES. Je tudíž nutné stanovit přechodné období, v němž bude ještě možné vystavovat a podepisovat potvrzení o kontrole v papírové podobě.

(16)

V zájmu zajištění řádného fungování elektronického potvrzení o kontrole, zejména pak s cílem vyjasnit, že z uznání udělovaných třetím zemím jsou vyloučeny produkty z období přechodu na ekologickou produkci, harmonizovat formulaci týkající se původu produktů pocházejících z uznaných třetích zemí a změnit kategorii produktů C tak, aby zahrnovala řasy včetně mikroskopických řas, je vhodné pozměnit některé prvky příloh III a IV nařízení (ES) č. 1235/2008, aniž by došlo ke změně uznání dříve udělených třetím zemím nebo kontrolním subjektům a kontrolním orgánům.

(17)

Podle informací, které poskytly Spojené státy, není ošetření jablek a hrušek antibiotiky proti spále růžovitých v této třetí zemi povoleno od října 2014. Je tudíž odůvodněné odstranit příslušné omezení pro kategorie produktů A a D z přílohy III nařízení (ES) č. 1235/2008.

(18)

S ohledem na zkušenost získanou při provádění systému rovnocennosti je nezbytné přizpůsobit vzory potvrzení o kontrole a výpisů z potvrzení o kontrole, které stanoví přílohy V a VI nařízení (ES) č. 1235/2008, aby uváděly údaje o producentovi nebo zpracovateli produktu, jakož i o příslušné zemi původu, liší-li se od země vývozu produktu.

(19)

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (6) stanoví podrobná pravidla týkající se ekologické produkce, označování a kontroly.

(20)

Vzhledem k tomu, že z nových definic „zpracovaného“ a „nezpracovaného“ vložených do nařízení (ES) č. 1235/2008 by vyplývalo, že některé z operací začleněných do definice přípravy v čl. 2 písm. i) nařízení (ES) č. 834/2007 nemají být považovány za operace zahrnující zpracování, stala by se pravidla stanovená v článku 26 nařízení (ES) č. 889/2008 pro produkci zpracovaných potravin a krmiv nejasná. Měla by být tudíž nově formulována pravidla pro bezpečnostní opatření, kterými se snižuje riziko znečištění nepovolenými látkami nebo produkty nebo se předchází smíchání nebo záměně s produkty konvenčního zemědělství, aby bylo jasně stanoveno, že tato pravidla případně platí pro hospodářské subjekty, které provádějí konzervační činnosti. K tomuto účelu je také vhodné zařadit definice výrazů „konzervování“ a „zpracování“.

(21)

Také předávání informací o dovezených zásilkách v souladu s nařízením (ES) č. 889/2008 by mělo probíhat prostřednictvím systému TRACES.

(22)

Řádné fungování systému elektronické certifikace vyžaduje, aby údaje, které mají členské státy oznamovat Komisi o příslušných orgánech a kontrolních subjektech nebo kontrolních orgánech, zahrnovaly e-mailové adresy a internetové stránky. Je vhodné stanovit nové konečné datum pro oznámení těchto údajů.

(23)

Nařízení (ES) č. 1235/2008 a (ES) č. 889/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(24)

Aby byl zajištěn bezproblémový přechod na nový systém elektronické certifikace, mělo by se toto nařízení použít od data, které nastane šest měsíců po jeho vyhlášení. Změna kategorie produktů C, která zahrne řasy včetně mikroskopických řas, by se však měla použít od data použitelnosti příslušného ustanovení prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/673 (7), kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008 tak, aby povolovalo použití mikroskopických řas pro potraviny.

(25)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 1235/2008

1)

Článek 2 se mění takto:

a)

body 5 a 6 se nahrazují tímto:

„5)

„ověřením zásilky“ rozumí ověřování prováděné příslušným orgánem daného členského státu v rámci úředních kontrol stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (*), jehož předmětem je splnění požadavků nařízení (ES) č. 834/2007, nařízení (ES) č. 889/2008 a tohoto nařízení, prostřednictvím systematických kontrol dokladů, namátkových kontrol totožnosti, a případně, na základě posouzení rizika provedeného příslušným orgánem, fyzických kontrol před propuštěním zásilky do volného oběhu v Unii v souladu s článkem 13 tohoto nařízení;

6)

„příslušným orgánem daného členského státu“ rozumí celní orgán, orgán pro bezpečnost potravin nebo jiné orgány určené členskými státy podle čl. 27 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007, které odpovídají za ověřování zásilek a podepisování potvrzení o kontrole;

(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1).“;"

b)

doplňují se nové body 8 až 11, které znějí:

„8)

„produkty akvakultury“: rozumí produkty definované v čl. 4 odst. 1 bodě 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (**);

9)

„nezpracovaným“: rozumí nezpracovaný ve smyslu použitém v definici nezpracovaných produktů v čl. 2 odst. 1 písm. n) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (***), bez ohledu na operace označování nebo balení;

10)

„zpracovaným“: rozumí zpracovaný ve smyslu použitém v definici zpracovaných produktů v čl. 2 odst. 1 písm. o) nařízení (ES) č. 852/2004, bez ohledu na operace označování nebo balení;

11)

„místem vstupu“: rozumí místo propuštění do volného oběhu.

(**)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22)."

(***)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).“"

2)

V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Komise posoudí, zda uzná a zařadí kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán na seznam uvedený v článku 3, po doručení žádosti zaslané Komisi zástupcem dotčeného kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu, sestavené na základě vzoru žádosti zpřístupněného Komisí podle čl. 17 odst. 2. Pro účely sestavení prvního seznamu budou zohledněny pouze kompletní žádosti doručené před 31. říjnem 2017.“

3)

V čl. 7 odst. 2 se písmena e) a f) nahrazují tímto:

„e)

jméno, adresu, e-mailovou adresu, internetovou adresu a číselný kód kontrolního orgánu nebo orgánů a kontrolního subjektu nebo subjektů uznaného/uznaných příslušným orgánem podle písmene d) k provádění kontrol;

f)

jméno, adresu, e-mailovou adresu, internetovou adresu a číselný kód orgánu nebo orgánů a kontrolního subjektu nebo subjektů odpovědného/odpovědných ve třetí zemi za vystavování potvrzení pro účely dovozu do Unie;“.

4)

V čl. 9 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

jestliže poté, co byla třetí země zařazena na seznam, došlo k jakýmkoli změnám opatření platných v této třetí zemi nebo ke změnám jejich provádění, a zejména ke změnám jejího kontrolního systému, daná třetí země tyto změny neprodleně oznámí Komisi; jakékoli změny informací uvedených v čl. 7 odst. 2 písm. d), e) a f) se neprodleně oznamují Komisi prostřednictvím počítačového systému uvedeného v čl. 94 odst. 1 nařízení (ES) č. 889/2008;“.

5)

V článku 10 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odchylně od odst. 2 písm. b) mohou být produkty pocházející z uznané třetí země zařazené na seznam v souladu s článkem 7, které však nejsou zahrnuty do uznání uděleného této třetí zemi, zařazeny na seznam uvedený v tomto článku.“

6)

Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Potvrzení o kontrole

1.   Uvedení zásilky produktů, které jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 a dovezeny v souladu s článkem 33 uvedeného nařízení, do volného oběhu v Unii je podmíněno:

a)

předložením originálu potvrzení o kontrole příslušnému orgánu daného členského státu;

b)

ověřením zásilky a podpisem potvrzení o kontrole ze strany příslušného orgánu daného členského státu a

c)

uvedením čísla potvrzení o kontrole v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu podle čl. 158 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (****).

Ověření zásilky a podpis potvrzení o kontrole provádí příslušný orgán daného členského státu v tom členském státě, kde je zásilka propuštěna do volného oběhu v Unii.

Členské státy určí místa vstupu na své území a informují o určených místech vstupu Komisi.

2.   Potvrzení o kontrole vystavuje příslušný kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, podepisuje příslušný orgán daného členského státu a vyplňuje první příjemce podle vzoru a poznámek uvedených v příloze V, a to za pomoci elektronického obchodního řídicího a expertního systému (Trade Control and Expert System, TRACES), který stanoví rozhodnutí Komise 2003/24/ES (*****).

Originálem potvrzení o kontrole je vytištěná a rukou podepsaná kopie vyplněného elektronického potvrzení v systému TRACES, nebo alternativně potvrzení o kontrole podepsané v systému TRACES zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu čl. 3 odst. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 910/2014 (******) nebo elektronickým podpisem, jenž poskytuje rovnocenné záruky ohledně požadované funkčnosti podpisu za použití týchž pravidel a podmínek, které jsou vymezeny v Ustanoveních Komise o elektronických a digitálních dokumentech, uvedených v příloze rozhodnutí Komise 2004/563/ES, Euratomf (*******).

Je-li originálem potvrzení o kontrole vytištěná a rukou podepsaná kopie elektronického potvrzení vyplněného v systému TRACES, kontrolní orgány, kontrolní subjekty, příslušné orgány daného členského státu a první příjemce v každé fázi vystavování, podpisu a přijetí potvrzení o kontrole ověřují, že daná kopie odpovídá údajům uvedeným v systému TRACES.

3.   Aby bylo potvrzení o kontrole přijato k podpisu, musí být vystaveno kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem producenta nebo zpracovatele dotčeného produktu, nebo, není-li hospodářským subjektem provádějícím poslední operaci pro účely přípravy producent nebo zpracovatel produktu, kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem hospodářského subjektu provádějícího poslední operaci pro účely přípravy, jak je definována v čl. 2 písm. i) nařízení (ES) č. 834/2007.

Tímto kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem je:

a)

kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt uvedený v seznamu v příloze III tohoto nařízení pro dotčené produkty a pro třetí zemi, z níž produkty pocházejí, nebo případně třetí zemi, v níž proběhla poslední operace pro účely přípravy, nebo

b)

kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt uvedený v seznamu v příloze IV tohoto nařízení pro dotčené produkty a pro třetí zemi, z níž produkty pocházejí nebo v níž proběhla poslední operace pro účely přípravy.

4.   Kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, který vystavuje potvrzení o kontrole, vystaví potvrzení o kontrole a podepíše prohlášení v kolonce 18 potvrzení až poté, co provede kontrolu dokladů na základě všech příslušných kontrolních dokumentů, které zahrnují zejména plán produkce pro dotčený produkt, přepravní doklady a obchodní doklady, a případně poté, co na základě svého posouzení rizika provede fyzickou kontrolu zásilky.

Je-li však kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem, který vystavuje potvrzení o kontrole, kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt uvedený v seznamu v příloze III, tento orgán nebo subjekt vystaví potvrzení o kontrole a podepíše prohlášení v kolonce 18 potvrzení až poté, co ověří, že všechny ekologické složky produktu zkontroloval a schválil kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, který je uznán dotčenou třetí zemí zařazenou na seznam v uvedené příloze, nebo, je-li vystavujícím kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt uvedený v seznamu v příloze IV, vystaví potvrzení o kontrole a podepíše prohlášení v kolonce 18 potvrzení až poté, co ověří, že všechny ekologické složky takových produktů zkontroloval a schválil kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt uvedený v seznamu v příloze III nebo v příloze IV, nebo byly všechny takové složky vyprodukovány a schváleny v Unii v souladu s nařízením (ES) č. 834/2007.

Není-li hospodářským subjektem, který provádí poslední operaci pro účely přípravy, producent nebo zpracovatel produktu, kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt vystavující potvrzení o kontrole a uvedený v seznamu v příloze IV vystaví potvrzení o kontrole a podepíše prohlášení v kolonce 18 potvrzení až poté, co provede kontrolu dokladů na základě všech příslušných kontrolních dokumentů, které zahrnují přepravní doklady a obchodní doklady, a ověří, že produkci nebo zpracování dotčeného produktu zkontroloval a schválil kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán, který je pro dotčené produkty a dotčenou zemi uznán v souladu s čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007, a případně poté, co na základě svého posouzení rizika provede fyzickou kontrolu zásilky.

Na žádost Komise nebo příslušného orgánu členského státu kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, který vystavuje potvrzení o kontrole v souladu s druhým a třetím pododstavcem, neprodleně zpřístupní seznam všech hospodářských subjektů v ekologickém produkčním řetězci a kontrolních orgánů nebo kontrolních subjektů, jejichž kontrole tyto hospodářské subjekty podřídily svou činnost.

5.   Potvrzení o kontrole se vypracovává v jednom originálním vyhotovení.

První příjemce nebo případně dovozce může vytvořit kopii potvrzení o kontrole pro účely informování kontrolních orgánů a kontrolních subjektů v souladu s článkem 83 nařízení (ES) č. 889/2008. Každá taková kopie nese označení „KOPIE“, které je na ní vytištěno nebo otisknuto.

6.   Při ověřování zásilky se příslušný orgán daného členského státu podepisuje v kolonce 20 originálu potvrzení o kontrole a vrací potvrzení o kontrole osobě, jež je předložila.

7.   První příjemce při přijetí zásilky vyplní kolonku 21 potvrzení o kontrole, aby potvrdil, že zásilka byla přijata v souladu s článkem 34 nařízení (ES) č. 889/2008.

První příjemce poté zašle originál potvrzení o kontrole dovozci uvedenému v kolonce 11 potvrzení, a to pro účely čl. 33 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 834/2007.

(****)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1)."

(*****)  Rozhodnutí Komise 2003/24/ES ze dne 30. prosince 2002 o vývoji integrovaného počítačového veterinárního systému (Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 44)."

(******)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73)."

(*******)  Rozhodnutí Komise 2004/563/ES, Euratom ze dne 7. července 2004, kterým se mění jednací řád Komise (Úř. věst. L 251, 27.7.2004, s. 9).“"

7)

Vkládají se nové články 13a až 13d, které znějí:

„Článek 13a

Vyšší moc nebo mimořádné okolnosti

1.   V případech vyšší moci nebo mimořádných okolností, které brání činnosti elektronického systému, a zejména v případě selhání systému nebo neexistence trvalého spojení, lze potvrzení o kontrole a výpisy z nich vystavit a podepsat podle čl. 13 odst. 3 až 7 bez použití systému TRACES v souladu s odstavci 2, 3 a 4 tohoto článku a na základě vzorů a poznámek uvedených v příloze V nebo příloze VI. Příslušné orgány, kontrolní orgány, kontrolní subjekty a hospodářské subjekty neprodleně uvědomí Komisi a vloží do systému TRACES veškeré potřebné podrobnosti do deseti kalendářních dnů po obnovení funkčnosti systému.

2.   Je-li potvrzení o kontrole vystaveno bez použití systému TRACES, vyhotovuje se v jednom z úředních jazyků Unie a vyplňuje se, s výjimkou razítek a podpisů, buď celé hůlkovým písmem, nebo celé na stroji.

Potvrzení o kontrole se vyhotovuje v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu propuštění zboží. Příslušné orgány daného členského státu si mohou v případě potřeby vyžádat překlad potvrzení o kontrole do svého úředního jazyka nebo jednoho ze svých úředních jazyků.

Nepotvrzené změny nebo vymazání činí potvrzení neplatným.

3.   Kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, který vystavuje potvrzení o kontrole, přidělí každému vystavenému potvrzení pořadové číslo a vede seznam vystavených potvrzení v chronologickém pořadí a zajistí následnou spojitost s pořadovým číslem, které přiděluje systém TRACES.

4.   Je-li potvrzení o kontrole vystavováno a podepisováno bez použití systému TRACES, čl. 15 odst. 1 druhý a třetí pododstavec a čl. 15 odst. 5 se nepoužijí.

Článek 13b

Dovozce

Dovozce uvede číslo potvrzení o kontrole v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu podle čl. 158 odst. 1 nařízení (EU) č. 952/2013.

Článek 13c

Přístupová práva

Komise je pověřena udělováním a aktualizací práv přístupu k systému TRACES pro příslušné orgány definované v čl. 2 písm. n) nařízení (ES) č. 834/2007, příslušné orgány třetích zemí uznaných v souladu s čl. 33 odst. 2 uvedeného nařízení a kontrolní orgány a kontrolní subjekty uvedené v seznamu v příloze III nebo příloze IV tohoto nařízení. Před udělením práv přístupu k systému TRACES Komise ověří totožnost dotčených příslušných orgánů, kontrolních orgánů a kontrolních subjektů.

Příslušné orgány definované v čl. 2 písm. n) nařízení (ES) č. 834/2007 jsou pověřeny udělováním a aktualizací práv přístupu k systému TRACES pro hospodářské subjekty, kontrolní orgány a kontrolní subjekty v Unii. Před udělením práv přístupu k systému TRACES příslušné orgány ověří totožnost dotčených hospodářských subjektů, kontrolních orgánů a kontrolních subjektů. Členské státy určí jediný orgán odpovědný za koordinaci spolupráce a styk s Komisí v této oblasti.

Příslušné orgány uvědomí o udělených přístupových právech Komisi. Komise tato přístupová práva aktivuje v systému TRACES.

Článek 13d

Integrita a čitelnost informací

Systém TRACES chrání integritu informací kódovaných v souladu s tímto nařízením.

Poskytuje zejména tyto záruky:

a)

umožňuje jednoznačně určit každého uživatele a obsahuje účinná kontrolní opatření s ohledem na přístupová práva s cílem chránit informace, soubory a metadata před neoprávněným, nezákonným nebo nepovoleným přístupem, výmazem, změnou nebo přesunem;

b)

je vybaven systémy pro fyzickou ochranu před vniknutím a ekologickými katastrofami a ochranou programového vybavení před kybernetickými útoky;

c)

zajišťuje uložení dat v prostředí, které je bezpečné z fyzického hlediska i z hlediska programového vybavení;

d)

různými prostředky zabraňuje provedení neoprávněných změn a zahrnuje mechanismy k zajištění integrity s cílem ověřit, zda informace nebyla v průběhu času pozměněna;

e)

pro každou základní fázi postupu uchovává auditní stopu;

f)

poskytuje spolehlivé postupy pro převod formátu a přesun s cílem zajistit, aby byly informace čitelné a přístupné během celé požadované doby uchovávání;

g)

má dostatečně podrobnou a aktuální funkční a technickou dokumentaci týkající se fungování a vlastností systému a tato dokumentace je kdykoli dostupná všem organizačním útvarům odpovědným za funkční a/nebo technické specifikace.“

8)

Článek 14 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Pokud byla zásilka přicházející z třetí země propuštěna k uskladnění v celním skladu nebo k aktivnímu zušlechťovacímu styku, jak je stanoveno v nařízení (EU) č. 952/2013, a podléhá jedné nebo více přípravám podle druhého pododstavce, provede příslušný orgán daného členského státu ověření zásilky podle čl. 13 odst. 1 písm. b) prvního pododstavce tohoto nařízení předtím, než se uskuteční první příprava. Referenční číslo celního prohlášení, kterým bylo zboží deklarováno k uskladnění v celním skladu nebo k aktivnímu zušlechťovacímu styku, se uvádí v kolonce 19 potvrzení o kontrole.

Příprava je omezena na následující druhy operací:

a)

balení nebo přebalování nebo

b)

označování, které odkazuje na ekologické metody produkce.

Po této přípravě zásilka před propuštěním do volného oběhu podléhá opatřením uvedeným v čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení.

Po tomto postupu se originál potvrzení o kontrole v případě potřeby vrací dovozci zásilky, který je uveden v kolonce 11 potvrzení, pro účely čl. 33 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 834/2007.“;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Ohledně každé partie, která vyplynula z rozdělení, předloží dovozce uvedený v kolonce 11 potvrzení o kontrole prostřednictvím systému TRACES příslušnému orgánu daného členského státu výpis z potvrzení o kontrole, a to v souladu se vzorem a poznámkami uvedenými v příloze VI. Po ověření partie příslušný orgán daného členského státu podepíše výpis z potvrzení o kontrole v kolonce 13 pro účely propuštění do volného oběhu. Ověření partie a podpis výpisu z potvrzení o kontrole provádí příslušný orgán daného členského státu v tom členském státě, kde je partie propuštěna do volného oběhu v Unii.“;

ii)

čtvrtý pododstavec se zrušuje.

9)

Článek 15 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje druhý a třetí pododstavec, které znějí:

„Jestliže ověření zásilky příslušným orgánem daného členského státu odhalí porušení předpisů nebo nesrovnalost, jež vede k odmítnutí podpisu potvrzení a propuštění produktů do volného oběhu, oznámí daný orgán neprodleně toto porušení předpisů nebo nesrovnalost Komisi a ostatním členským státům prostřednictvím systému TRACES.

Členské státy zajistí účinnou a efektivní koordinaci mezi příslušnými orgány, které provádějí úřední kontroly, za účelem neprodlené výměny informací o zjištění zásilek produktů podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 označených výrazy odkazujícími na ekologickou produkci, které však nejsou deklarovány jako produkty určené k dovozu v souladu s nařízením (ES) č. 834/2007. Příslušný orgán daného členského státu o těchto zjištěních neprodleně uvědomí Komisi a ostatní členské státy prostřednictvím systému TRACES.“;

b)

doplňuje se nový odstavec 5, který zní:

„5.   Dovozce, první příjemce nebo jejich kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt zašlou informace o porušeních předpisů nebo nesrovnalostech týkajících se dovážených produktů příslušným orgánům dotčených členských států prostřednictvím počítačového systému uvedeného v čl. 94 odst. 1 nařízení (ES) č. 889/2008 prostřednictvím systému TRACES.“

10)

V článku 17 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Výpočetní systém uvedený v odstavci 1 je schopen shromažďovat žádosti, dokumenty a informace uvedené v tomto nařízení.“

11)

V článku 18 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„První seznam uznaných zemí zahrnuje Argentinu, Austrálii, Indii, Izrael (********), Kostariku, Nový Zéland a Švýcarsko. Neobsahuje číselné kódy uvedené v čl. 7 odst. 2 písm. f) tohoto nařízení. Tyto číselné kódy budou doplněny před 1. červencem 2010 aktualizací seznamu v souladu s čl. 17 odst. 2.

(********)  Pro účely tohoto dokumentu se tím rozumí Stát Izrael s vyloučením území, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou, tedy Golanských výšin, Pásma Gazy, východního Jeruzaléma a zbytku Západního břehu.“"

12)

Článek 19 se zrušuje.

13)

Vkládá se nový článek 19a, který zní:

„Článek 19a

Přechodná pravidla pro používání potvrzení o kontrole nevystavených v systému TRACES

Do 19. října 2017 lze potvrzení o kontrole uvedená v čl. 13 odst. 1 písm. a) a výpisy z nich uvedené v čl. 14 odst. 2 vystavovat a podepisovat podle čl. 13 odst. 3 až 7 bez použití systému TRACES v souladu s čl. 13a odst. 1, 2 a 3 a na základě vzorů a poznámek uvedených v příloze V nebo příloze VI.“

14)

Příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

15)

V příloze IV se v seznamu kategorií produktů kategorie „C: Produkty pocházející z akvakultury a mořské řasy“ nahrazuje kategorií „C: Nezpracované produkty pocházející z akvakultury a řasy“.

16)

Příloha V se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

17)

Příloha VI se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

Článek 2

Změna nařízení (ES) č. 889/2008

Nařízení (ES) č. 889/2008 se mění takto:

1)

V článku 2 se doplňují nová písmena t) a u), která znějí:

„t)

„konzervováním“ se rozumí jakákoli činnost jiná než zemědělská činnost a sklizeň prováděná na produktech, která se však nepovažuje za zpracování podle definice v písmenu u), včetně veškerých činností uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. n) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (*********) a vyjma balení nebo označování produktu;

u)

„zpracováním“ se rozumí jakákoli činnost uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. m) nařízení (ES) č. 852/2004, včetně použití látek uvedených v čl. 19 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 834/2007. Operace balení nebo označování se za zpracování nepovažují.

(*********)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).“"

2)

Nadpis hlavy II se nahrazuje tímto:

„HLAVA II

PRAVIDLA PRODUKCE, KONZERVOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ, BALENÍ, PŘEPRAVY A SKLADOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ“.

3)

Nadpis kapitoly 3 hlavy II se nahrazuje tímto:

„KAPITOLA 3

Konzervované a zpracované produkty“.

4)

Článek 26 se nahrazuje tímto:

„Článek 26

Pravidla konzervování produktů a produkce zpracovaných krmiv a potravin

1.   Hospodářské subjekty konzervující produkty nebo produkující zpracovaná krmiva nebo zpracované potraviny vytvoří a aktualizují vhodné postupy na základě systematické identifikace kritických zpracovatelských kroků.

Používání těchto postupů zaručuje, že konzervované nebo zpracované produkty splňují pravidla ekologické produkce.

2.   Hospodářské subjekty dodržují a provádějí postupy podle odstavce 1. Zejména:

a)

přijímají bezpečnostní opatření ke snížení rizika znečištění nepovolenými látkami nebo produkty;

b)

provádějí vhodná čisticí opatření, sledují jejich účinnost a vedou o těchto opatřeních záznamy;

c)

zajistí, aby produkty konvenčního zemědělství nebyly uváděny na trh s označením odkazujícím na ekologický způsob produkce.

3.   Pokud jsou v dotčené jednotce přípravy připravovány nebo skladovány i produkty konvenčního zemědělství, hospodářský subjekt:

a)

nepřetržitě provádí činnosti až do zpracování celé série, přičemž tyto činnosti musejí být fyzicky nebo časově odděleny od podobných činností prováděných na produktech konvenčního zemědělství;

b)

skladuje ekologické produkty před činnostmi a po jejich provedení fyzicky nebo časově oddělené od produktů konvenčního zemědělství;

c)

informuje kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt o činnostech uvedených v písmenech a) a b) a vede aktualizovaný registr všech činností a zpracovaného množství;

d)

přijímá nezbytná opatření pro zajištění identifikace dávek s cílem vyloučit smíchání nebo záměnu s produkty konvenčního zemědělství;

e)

provádí činnosti na ekologických produktech pouze po náležitém vyčištění výrobního zařízení.

4.   Doplňkové, pomocné a další látky a složky používané při zpracování krmiv nebo potravin a jakékoli používané zpracovatelské postupy, jako je uzení, se řídí osvědčenými zpracovatelskými postupy.“

5)

V článku 84 se doplňuje nový třetí pododstavec, který zní:

„Dovozce předává informace uvedené v prvním a druhém pododstavci pomocí elektronického obchodního řídicího a expertního systému (Trade Control and Expert System, TRACES), který stanoví rozhodnutí Komise 2003/24/ES (**********).

(**********)  Rozhodnutí Komise 2003/24/ES ze dne 30. prosince 2002 o vývoji integrovaného počítačového veterinárního systému (Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 44).“"

6)

Čl. 94 odst. 1 se mění takto:

a)

písmena a) a b) se nahrazují tímto:

„a)

do 30. června 2017 informace podle čl. 35 písm. a) nařízení (ES) č. 834/2007 včetně e-mailové adresy a internetové adresy a následně každou jejich změnu;

b)

do 30. června 2017 informace podle čl. 35 písm. b) nařízení (ES) č. 834/2007 včetně adresy, e-mailové adresy a internetové adresy a následně každou jejich změnu;“;

b)

doplňuje se nové písmeno e), které zní:

„e)

do 30. června 2017 název, adresu, e-mailovou adresu a internetovou adresu příslušných orgánů daného členského státu, jak je definuje čl. 2 bod 6 nařízení (ES) č. 1235/2008, a následně každou jejich změnu.“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 19. dubna 2017. Ustanovení čl. 1 bodu 2 se však použije od data vstupu tohoto nařízení v platnost a ustanovení čl. 1 bodu 15 se použije od 7. května 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. října 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).

(4)  COM(2014) 179 final.

(5)  Rozhodnutí Komise 2003/24/ES ze dne 30. prosince 2002 o vývoji integrovaného počítačového veterinárního systému (Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 44).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/673 ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 116, 30.4.2016, s. 8).


PŘÍLOHA I

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

(1)

Za nadpis „SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ A PŘÍSLUŠNÉ SPECIFIKACE PODLE ČLÁNKU 7“ se vkládá poznámka, která zní:

Poznámka: Podle čl. 17 odst. 1 písm. f) nařízení (ES) č. 834/2007 zvířata ani produkty živočišného původu získané v období přechodu nesmí být v Unii uváděny na trh označené výrazy uvedenými v článcích 23 a 24 uvedeného nařízení a rovněž nesmí být takové výrazy použity při jejich propagaci. Tyto produkty jsou proto vyloučeny i z uznání, pokud jde o kategorie produktů B a D pro všechny třetí země uvedené v této příloze.“

(2)

V položkách týkajících se Argentiny, Austrálie, Kostariky, Indie, Izraele, Japonska, Švýcarska, Tuniska a Nového Zélandu se zrušuje poznámka pod čarou „(1) Kromě mořských řas.“

(3)

Položka týkající se Argentiny se mění takto:

a)

v bodě 1 se zrušují omezení týkající se kategorie produktů B a D;

b)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Původ: Produkty kategorie A, B a F, které byly vypěstovány v Argentině, a produkty kategorie D zpracované v Argentině s ekologicky vypěstovanými složkami, které byly vypěstovány v Argentině.“

(4)

V položce týkající se Austrálie se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Původ: Produkty kategorie A a F, které byly vypěstovány v Austrálii, a produkty kategorie D zpracované v Austrálii s ekologicky vypěstovanými složkami, které byly vypěstovány v Austrálii.“

(5)

Položka týkající se Kostariky se mění takto:

a)

omezení „Pouze zpracované rostlinné produkty“ se nahrazuje slovy „Pouze zpracované rostlinné produkty“;

b)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Původ: Produkty kategorie A a F, které byly vypěstovány v Kostarice, a produkty kategorie D zpracované v Kostarice s ekologicky vypěstovanými složkami, které byly vypěstovány v Kostarice.“

(6)

V položce týkající se Izraele se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Původ: Produkty kategorie A a F, které byly vypěstovány v Izraeli, a produkty kategorie D zpracované v Izraeli s ekologicky vypěstovanými složkami, které byly vypěstovány v Izraeli nebo byly do Izraele dovezeny:

buď z Unie,

nebo ze třetí země v rámci úpravy uznané podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 za rovnocennou.“

(7)

V položce týkající se Japonska se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Původ: Produkty kategorie A a F, které byly vypěstovány v Japonsku, a produkty kategorie D zpracované v Japonsku s ekologicky vypěstovanými složkami, které byly vypěstovány v Japonsku nebo byly do Japonska dovezeny:

buď z Unie,

nebo ze třetí země, v jejímž případě Japonsko uznalo, že produkty byly vyprodukovány a zkontrolovány v této třetí zemi v souladu s pravidly rovnocennými pravidlům stanoveným japonskými právními předpisy.“

(8)

Položka týkající se Švýcarska se mění takto:

a)

v bodě 1 se zrušují omezení týkající se kategorie produktů B;

b)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Původ: Produkty kategorie A a F, které byly vypěstovány ve Švýcarsku, a produkty kategorie D a E zpracované ve Švýcarsku s ekologicky vypěstovanými složkami, které byly vypěstovány ve Švýcarsku nebo byly do Švýcarska dovezeny:

buď z Unie,

nebo ze třetí země, v jejímž případě Švýcarsko uznalo, že produkty byly vyprodukovány a zkontrolovány v této třetí zemi v souladu s pravidly rovnocennými pravidlům stanoveným švýcarskými právními předpisy.“

(9)

V položce týkající se Tuniska se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Původ: Produkty kategorie A a F, které byly vypěstovány v Tunisku, a produkty kategorie D zpracované v Tunisku s ekologicky vypěstovanými složkami, které byly vypěstovány v Tunisku.“

(10)

V položce týkající se Spojených států v bodě 1 se zrušují omezení pro kategorie produktů A a D.

(11)

Položka, která se vztahuje k Novému Zélandu, se mění takto:

a)

v bodě 1 se zrušují omezení týkající se kategorie produktů B a D;

b)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Původ: Produkty kategorie A, B a F, které byly vypěstovány na Novém Zélandu, a produkty kategorie D zpracované na Novém Zélandu s ekologicky vypěstovanými složkami, které byly vypěstovány na Novém Zélandu nebo byly na Nový Zéland dovezeny:

buď z Unie,

nebo ze třetí země v rámci úpravy uznané podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 za rovnocennou,

nebo ze třetí země, jejíž pravidla produkce a kontrola byly uznány za rovnocenné s Programem pro zajištění ekologických potravin MAF na základě ujištění a informací poskytnutých příslušným orgánem této země v souladu s ustanoveními zavedenými MAF a za předpokladu, že dováženy budou pouze organicky vyprodukované složky určené pro produkty kategorie D připravené na Novém Zélandu, až do maxima 5 % produktů zemědělského původu.“

(12)

V položce týkající se Korejské republiky se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Původ: Produkty kategorie D zpracované v Korejské republice s ekologicky vypěstovanými složkami, které byly vypěstovány v Korejské republice nebo byly do Korejské republiky dovezeny:

buď z Unie,

nebo ze třetí země, v jejímž případě Korejská republika uznala, že produkty jsou v dané zemi produkovány a kontrolovány v souladu s pravidly rovnocennými pravidlům stanoveným jihokorejskými právními předpisy.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA V

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA VI

Image Text obrazu Image Text obrazu

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU