(EU) 2016/1724Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1724 ze dne 14. září 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 266, 30.9.2016, s. 1-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. září 2016 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 20. října 2016 Nabývá účinnosti: 20. října 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/2152 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/1724

ze dne 14. září 2016,

kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku vstupu v platnost Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) by měly být pravomoci svěřené Komisi uvedeny do souladu s články 290 a 291 Smlouvy.

(2)

S ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (2) se Komise prohlášením (3) zavázala přezkoumat legislativní akty, které v současnosti odkazují na regulativní postup s kontrolou, s ohledem na kritéria stanovená ve Smlouvě.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 (4) svěřuje Komisi pravomoci pro účely provedení některých ustanovení uvedeného nařízení.

(4)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 471/2009 článkům 290 a 291 Smlouvy by prováděcí pravomoci, které uvedené nařízení svěřuje Komisi, měly být nahrazeny pravomocí přijímat akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty.

(5)

S cílem zohlednit změny celního kodexu nebo ustanovení odvozených z mezinárodních dohod, změny nezbytné z metodických důvodů a potřebu zřídit účinný systém shromažďování údajů a sestavování statistik by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

úpravu seznamu celních režimů nebo celně schválených určení,

zvláštní zboží nebo pohyby a jiná nebo zvláštní ustanovení, jež se na ně vztahují,

vynětí zboží nebo pohybů ze statistiky zahraničního obchodu,

shromažďování údajů podle čl. 4 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 471/2009,

další upřesnění statistických údajů,

požadavek na omezené soubory údajů v případě zvláštního zboží nebo pohybů podle čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 471/2009 a údajů poskytovaných podle čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

úroveň souhrnu pro partnerské země, zboží a měny pro statistiku obchodu podle fakturační měny.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (5). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(6)

Komise by měla zajistit, aby tyto akty v přenesené pravomoci nepředstavovaly významnou dodatečnou zátěž pro členské státy ani respondenty a aby byly i nadále co nejhospodárnější.

(7)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení nařízení (ES) č. 471/2009 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, které jí umožní přijímat opatření, která se týkají:

kódů a jejich formátu, jež mají být použity pro údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 zmíněného nařízení,

propojení údajů o podnikových ukazatelích s údaji zaznamenanými podle uvedeného článku a

jednotného obsahu a rozsahu předávaných statistik.

Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

(8)

Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí poskytoval poradenství a pomoc Výbor pro statistiku obchodu se zbožím se třetími zeměmi (dále jen „Výbor Extrastat“), uvedený v článku 11 nařízení (ES) č. 471/2009. V rámci strategie pro novou strukturu Evropského statistického systému (dále jen „ESS“), zaměřenou na zlepšení koordinace a partnerství v jasném pyramidovém uspořádání v rámci ESS, by měl mít Výbor pro Evropský statistický systém, zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (6), poradní úlohu a pomáhat Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí. Za tímto účelem by nařízení (ES) č. 471/2009 mělo být změněno tak, že se odkaz na Výbor Extrastat nahradí odkazem na Výbor pro Evropský statistický systém.

(9)

V zájmu zajištění právní jistoty nejsou tímto nařízením dotčeny postupy pro přijímání opatření, které byly započaty, avšak nikoli dokončeny, před vstupem tohoto nařízení v platnost.

(10)

Nařízení (ES) č. 471/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 471/2009 se mění takto:

1)

Článek 3 se mění takto:

a)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   S cílem zohlednit změny celního kodexu a ustanovení odvozených z mezinárodních dohod je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, které upravují seznam celních režimů nebo celně schválených určení uvedených v odst.1 druhém pododstavci tohoto článku.“

b)

V odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, které se týkají zvláštního zboží nebo pohybů a jiných nebo zvláštních ustanovení, jež se na ně vztahují.“

c)

V odstavci 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, které se týkají vynětí zboží nebo pohybů ze statistiky zahraničního obchodu.“

d)

Doplňuje se nový odstavec, který zní:

„5.   Při výkonu přenesených pravomocí uvedených v odstavcích 2, 3 a 4 Komise zajistí, aby akty přijaté v přenesené pravomoci nepředstavovaly významnou dodatečnou zátěž pro členské státy ani respondenty.“

2)

V článku 4 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, které se týkají shromažďování údajů uvedených v odstavcích 2 a 4 tohoto článku. Při výkonu těchto přenesených pravomocí Komise zajistí, aby akty přijaté v přenesené pravomoci nepředstavovaly významnou dodatečnou zátěž pro členské státy ani respondenty.“

3)

Článek 5 se mění takto:

a)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, které se týkají dalšího upřesnění údajů uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

2a.   Opatření, která se týkají kódů, jež mají být pro údaje uvedené v odstavci 1 tohoto článku použity, a formátu těchto kódů, přijímá Komise prostřednictvím prováděcích aktů.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.“

b)

V odstavci 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, které se týkají těchto omezených souborů údajů.“

c)

Doplňuje se nový odstavec, který zní:

„5.   Při výkonu přenesených pravomocí uvedených v odstavcích 2 a 4 Komise zajistí, aby akty přijaté v přenesené pravomoci nepředstavovaly významnou dodatečnou zátěž pro členské státy ani respondenty.“

4)

Článek 6 se mění takto:

a)

V odstavci 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Opatření, která se týkají propojení údajů a sestavování statistik, přijímá Komise prostřednictvím prováděcích aktů.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.“

b)

Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Každé dva roky sestavují členské státy roční statistiky obchodu členěné podle fakturační měny.

Členské státy sestaví statistiky s využitím reprezentativního vzorku záznamů o dovozu a vývozu zboží získaných z celních prohlášení, která obsahují údaje o fakturační měně. Pokud není fakturační měna pro vývoz v celním prohlášení uvedena, provede se za účelem shromáždění požadovaných údajů zjišťování.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, které se týkají úrovně souhrnu pro partnerské země, zboží a měny. Při výkonu těchto pravomocí Komise zajistí, aby akty přijaté v přenesené pravomoci nepředstavovaly významnou dodatečnou zátěž pro členské státy ani respondenty.“

5)

Článek 8 se mění takto:

a)

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy předají Komisi (Eurostatu) statistiku uvedenou v čl. 6 odst. 1 nejpozději do 40 dnů po skončení každého měsíčního referenčního období. Členské státy zajistí, aby statistika obsahovala informace o veškerém dovozu a vývozu v příslušném referenčním období, a provedou úpravy, pokud záznamy nejsou dostupné.

Jsou-li předané statistiky předmětem opravy, předají členské státy opravené výsledky nejpozději poslední den měsíce následujícího poté, co se opravené údaje staly dostupnými.

Členské státy zahrnou do výsledků předávaných Komisi (Eurostatu) všechny statistické informace, které jsou důvěrné.

Opatření, která se týkají jednotných technických specifikací pro obsah a rozsah předávaných statistik, přijímá Komise prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.“

b)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Statistika obchodu podle podnikových ukazatelů uvedená v čl. 6 odst. 2 se Komisi (Eurostatu) předává do 18 měsíců od konce referenčního roku.

Statistika obchodu členěná podle fakturační měny uvedená v čl. 6 odst. 3 se Komisi (Eurostatu) předává do tří měsíců od konce referenčního roku.“

6)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 10a

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, 3 a 4, čl. 4 odst. 5, čl. 5 odst. 2 a 4 a čl. 6 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 20. října 2016. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, 3 a 4, čl. 4 odst. 5, čl. 5 odst. 2 a 4 a čl. 6 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (*).

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2, 3 a 4, čl. 4 odst. 5, čl. 5 odst. 2 a 4 a čl. 6 odst. 3 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

(*)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

7)

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro Evropský statistický systém zřízený nařízením (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (**).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

(**)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“"

Článek 2

Tímto nařízením nejsou dotčeny postupy pro přijímání opatření podle nařízení (ES) č. 471/2009, které byly započaty, avšak nikoli dokončeny, před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 14. září 2016.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

I. KORČOK


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 16. června 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. září 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(3)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 19.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (Úř. věst. L 152,16.6.2009, s. 23).

(5)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU