(EU) 2016/1686Nařízení Rady (EU) 2016/1686 ze dne 20. září 2016 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny

Publikováno: Úř. věst. L 255, 21.9.2016, s. 1-11 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. září 2016 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 22. září 2016 Nabývá účinnosti: 22. září 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1686

ze dne 20. září 2016

o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1693 ze dne 20. září 2016 o omezujících opatřeních proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny, a o zrušení společného postoje 2002/402/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada bezpečnosti OSN řešila ohrožení, které pro mezinárodní mír a bezpečnost představují al-Káida a ISIL (Dá'iš), přijetím rezolucí č. 1267 (1999), č. 1333 (2000), č. 1390 (2002) a č. 2253 (2015).

(2)

Uvedené rezoluce jsou v právu Unie provedeny společným postojem 2002/402/SZBP (2) o omezujících opatřeních proti členům ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá a dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny, a nařízením Rady (ES) č. 881/2002 (3).

(3)

Dne 20. září 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/1693, kterým se ruší a nahrazuje společný postoj 2002/402/SZBP.

(4)

Vzhledem k tomu, že uvedené rozhodnutí obsahuje další opatření, která Rada na základě pověření Rady bezpečnosti OSN zavedla v zájmu podpory boje proti mezinárodní hrozbě terorismu, kterou představují ISIL (Dá'iš) a al-Káida, zmrazují v tomto zájmu aktiva určitých fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů, které splňují příslušná kritéria. K zajištění toho, že je hospodářské subjekty ve všech členských státech budou uplatňovat jednotně, je pro jejich provedení nezbytné přijmout regulační opatření.

(5)

Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s právy a zásadami uznanými zejména v Listině základních práv Evropské unie, zejména pak v souladu s právem na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, právem na vlastnictví a právem na ochranu osobních údajů.

(6)

S ohledem na konkrétní hrozbu mezinárodnímu míru a bezpečnosti, kterou představují ISIL (Dá'iš) a al-Káida, a v zájmu zajištění soudržnosti s postupem v případě změny a přezkumu přílohy rozhodnutí (SZBP) 2016/1693, by pravomoc ke změně seznamů v příloze I tohoto nařízení měla vykonávat Rada.

(7)

Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu vytvoření co největší právní jistoty v Unii by měla být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž prostředky a hospodářské zdroje musí být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Veškeré zpracování osobních údajů týkajících se fyzických osob podle tohoto nařízení by mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (4) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (5).

(8)

Členské státy a Komise by se měly navzájem informovat o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a o jiných důležitých informacích, které jsou v souvislosti s tímto nařízením dostupné.

(9)

Členské státy by měly stanovit pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a měly by zajistit, aby byly uplatňovány. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

(10)

Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výnosy všeho druhu, zejména hotovost, soukromé i bankovní šeky, peněžní pohledávky, platební příkazy a jiné platební nástroje; vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek; veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů, smluv o derivátových nástrojích; úroky, dividendy nebo jiné výnosy nebo hodnota pocházející z aktiv nebo jimi vytvářená; úvěry, práva na vypořádání, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky; akreditivy, nákladní listy, dodací listy; dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nbo finančních zdrojích a jakýkoli jiný nástroj financování vývozu;

b)

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná či nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží a služeb;

c)

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně nebo použití prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, které by vedly k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

d)

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména jejich prodejem, nájmem nebo zastavením;

e)

„příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedená na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II;

f)

„nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, jenž vznikl přede dnem, kdy byla fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán zařazena do přílohy I, nebo po tomto dni, na základě smlouvy nebo operace nebo v souvislosti s nimi, a zejména:

i)

nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo operace nebo s nimi spojeného;

ii)

nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu finančního odškodnění v jakékoli formě;

iii)

nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo operací;

iv)

protinárok;

v)

nárok na uznání nebo vymáhání, včetně využití postupů, jako je doložka vykonatelnosti, rozsudek či rozhodčí nález nebo jiné rovnocenné rozhodnutí bez ohledu na místo vydání.

Článek 2

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v příloze I nebo které jsou jimi vlastněny, drženy nebo ovládány, přímo nebo nepřímo, včetně prostřednictvím třetí strany jednající jejich jménem nebo na jejich pokyn.

2.   Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze I nebo v jejich prospěch.

Článek 3

1.   V příloze I jsou uvedeny fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány, které Rada v souladu s čl. 3 odst. 3 rozhodnutí (SZBP) 2016/1693 určila jako fyzické a osoby, subjekty a orgány, které:

a)

jsou spojeny s ISIL (Dá'iš) a al-Káidou nebo jakoukoli buňkou, přičleněnou osobou nebo organizací, odštěpenou skupinou nebo skupinou od nich odvozenou, a to i tím, že:

i)

se účastní financování ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo financování jejich činů nebo činností či činů a činností prováděných ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu;

ii)

se účastní financování, plánování, podpory, přípravy nebo páchání činů nebo činností nebo poskytování či absolvování teroristického výcviku, jako je instruktáž ke zbraním, výbušninám nebo jiným metodám či technologiím s cílem spáchání teroristických činů, ze strany ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo tak činí ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu;

iii)

jsou zapojeny do obchodu s ISIL (Dá'iš) a al-Káidou nebo s jakoukoli buňkou, přičleněnou osobou nebo organizací, odštěpenou skupinou nebo skupinou od nich odvozenou, zejména pokud jde o ropu, ropné produkty, modulární rafinérie a související materiál, jakož i do obchodu s jinými přírodními zdroji a s kulturními statky;

iv)

dodávají, prodávají nebo převádějí zbraně a související materiál ISIL (Dá'iš) a al-Káidě nebo jakékoli buňce, přičleněné osobě nebo organizaci, odštěpené skupině nebo skupině od nich odvozené;

b)

cestují nebo se snaží vycestovat mimo Unii za účelem:

i)

páchání, plánování nebo přípravy teroristických činů jménem, na účet nebo na podporu ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo účasti na nich; nebo

ii)

poskytování či absolvování teroristického výcviku jménem, na účet nebo na podporu ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené; nebo

iii)

jiné podpory ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené;

c)

se snaží cestovat do Unie za účelem uvedeným v písmeni b) nebo s cílem účastnit se činů nebo činností ve spojení s ISIL (Dá'iš) a al-Káidou nebo jakoukoli buňkou, přičleněnou osobou nebo organizací, odštěpenou skupinou nebo skupinou od nich odvozenou nebo páchaných jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu;

d)

provádějí nábor pro ISIL (Dá'iš) a al-Káidu nebo jakoukoli buňku, přičleněnou osobu nebo organizaci, odštěpenou skupinu nebo skupinu od nich odvozenou nebo jiným způsobem podporují jejich činy nebo činnosti, mimo jiné tím, že:

i)

jakýmkoli způsobem poskytují nebo shromažďují přímo či nepřímo finanční prostředky s cílem financovat cestování osob za účelem uvedeným v písmenech b) a c), anebo organizují nebo jinak usnadňují cestování osob za účelem uvedeným v písmenech b) a c);

ii)

získávají jinou osobu k účasti na činech nebo činnostech ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo páchaných ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu;

e)

podněcují k činům nebo činnostem ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo páchaným ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu nebo po jejich páchání veřejně volají, včetně vybízení k takovým činům nebo činnnostem nebo jejich glorifikace, čímž působí nebezpečí, že mohou být spáchány teroristické činy;

f)

se účastní nařizování nebo páchání vážného porušování lidských práv včetně únosů, znásilnění, sexuálního násilí, nucených sňatků a zotročování osob mimo území Unie jménem nebo pod jménem ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo nařizování či páchání vážného porušování lidských práv napomáhají.

2.   V příloze I jsou uvedeny dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 4

1.   Pokud Rada rozhodne o tom, že se na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v článcích 2 a 9, změní odpovídajícím způsobem přílohu I.

2.   Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavci 1, včetně důvodů jejich zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž této fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu umožní vyjádřit k této záležitosti připomínky.

3.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí podle odstavce 1 přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.

4.   Seznam uvedený v příloze I se pravidelně přezkoumává, a to nejméně každých dvanáct měsíců.

Článek 5

Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodnou o tom, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v příloze I a rodinných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypotéky, plateb za léky a léčení, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určeny výlučně k úhradě přiměřených honorář za odborné výkony či k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určeny výlučně k úhradě poplatků za běžné vedení nebo správu zmrazených prostředků nebo hospodářských zdrojů; nebo

d)

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů.

Článek 6

Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členského státu povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem zařazení fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu na seznam v příloze I, nebo předmětem soudního či správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotčeném členském státě před tímto dnem, v tento den či po něm;

b)

dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým nálezem či rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým nálezem či rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;

c)

nález či rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I;

d)

uznání nálezu či rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.

Článek 7

Odchylně od článku 2 a v případě, kdy je splatná platba fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I na základě smlouvy nebo dohody, která byla uzavřena dotčenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, nebo povinnosti, která dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu vznikla přede dnem, kdy byly tato fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán zařazeny do přílohy I, mohou příslušné orgány členských států za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud daný příslušný orgán shledal, že:

a)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na platbu provedenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem uvedenými v příloze I a

b)

platba není v rozporu s čl. 2 odst. 2.

Článek 8

Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím v Unii, aby na zmrazené účty připisovaly finanční prostředky, budou-li přírůstky těchto účtů rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce o těchto operacích neprodleně uvědomí příslušné orgány.

Článek 9

Zakazuje se:

a)

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské a jiné služby související s vojenskou činností a s poskytováním, výrobou, údržbou a užíváním zboží a technologií uvedených na společném seznamu vojenského vybavení (6), včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k výše uvedenému přímo či nepřímo jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedeným v příloze I;

b)

poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc související s vojenskou činností, zahrnující zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru, jakož i pojištění a zajištění pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu nebo na poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských a jiných služeb přímo či nepřímo osobě, subjektu nebo orgánu uvedeným v příloze I.

Článek 10

1.   Aniž jsou dotčena příslušná pravidla týkající se ohlašování, důvěrnosti údajů a služebního tajemství a článku 337 Smlouvy, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

neprodleně poskytnout každou informaci, která by usnadňovala dodržování tohoto nařízení, například informace o finančních prostředcích a hospodářských zdrojích, které jsou drženy nebo ovládány při jednání jménem nebo na pokyn jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I, nebo o účtech a částkách zmrazených podle článku 2, příslušným orgánům členských států, ve kterých mají bydliště nebo sídlo, a přímo nebo prostřednictvím těchto příslušných orgánů Komisi;

b)

spolupracují s příslušnými orgány při ověřování těchto informací.

2.   Veškeré informace poskytnuté nebo získané v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo získány.

3.   Veškeré dodatečné informace, které obdrží přímo Komise, se zpřístupní členským státům.

Článek 11

1.   Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo následkem je obcházení zákazů obsažených v tomto nařízení.

2.   Každá informace, že toto nařízení je nebo bylo obcházeno, musí být oznámena příslušným orgánům členských států a přímo nebo prostřednictvím těchto orgánů Komisi.

Článek 12

1.   Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí zpřístupnění finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle článku 2 učiněná v dobré víře, že je takové jednání souladu s tímto nařízením, nezakládá odpovědnost fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu, které je provádějí, ani jejich vedoucích pracovníků či zaměstnanců, ledaže se prokáže, že tyto finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2.   Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů nezakládá jejich odpovědnost, pokud nevěděly a neměly žádný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 13

Osobám nebo subjektům uvedeným v příloze I ani jakékoli jiné osobě nebo subjektu, které vznesou nárok jejich prostřednictvím nebo v jejich prospěch se nepřiznají žádné nároky, a to ani kompenzace nebo jiný nárok tohoto druhu, jako je nárok na započtení pohledávek nebo nárok v rámci záruky v souvislosti s jakoukoli smlouvou nebo transakcí, jejíž plnění bylo přímo či nepřímo, zcela či částečně dotčeno z důvodu opatření uložených tímto nařízením.

Článek 14

1.   Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdílejí všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o:

a)

finančních prostředcích zmrazených na základě článku 2 a povoleních udělených na základě článků 5, 6 a 7;

b)

porušování a vymáhání tohoto nařízení a o rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy.

2.   Členské státy poskytují Komisi a sobě navzájem veškeré další důležité informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit provádění tohoto nařízení.

Článek 15

1.   Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí Komisi pravidla uvedená v odstavci 1 neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli následné změny.

Článek 16

1.   Členské státy určí příslušné orgány uvedené v tomto nařízení a údaje o nich zveřejní na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých internetových stránek, jejichž seznam je v příloze II.

2.   Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány včetně jejich kontaktních údajů neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli následné změny.

3.   Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.

Článek 17

Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací sdělených členskými státy.

Článek 18

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;

b)

na palubě jakéhokoli letadla nebo plavidla v jurisdikci některého z členských států;

c)

na každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo ně, která je státním příslušníkem některého členského státu;

d)

na každou právnickou osobu, subjekt či orgán zapsaný nebo zřízený podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie, nebo mimo ně;

e)

na každou právnickou osobu, subjekt či orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v Unii.

Článek 19

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. září 2016.

Za Radu

předseda

I. KORČOK


(1)  Viz strana 25 tohoto Úředního věstníku.

(2)  Společný postoj Rady 2002/402/SZBP ze dne 27. května 2002 o omezujících opatřeních proti členům ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá a dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny (Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 4).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31). Směrnice 95/46/ES bude nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(6)  Nejnovější znění je zveřejněno v Úř. věst. C 122, 6.4.2016, s. 1.


PŘÍLOHA I

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle článku 3


PŘÍLOHA II

Internetové stránky pro informace o příslušných orgánech a adresa pro účely oznamování Evropské komisi

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKO

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa Evropské komise pro účely oznamování:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: [email protected]


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU