(EU) 2016/1675Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 254, 20.9.2016, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 14. července 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. září 2016 Nabývá účinnosti: 23. září 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1675

ze dne 14. července 2016,

kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie musí zajistit účinné mechanismy na ochranu celého vnitřního trhu, aby se zvýšila právní jistota pro hospodářské subjekty a zúčastněné strany obecně v jejich vztazích s jurisdikcemi třetích zemí. Integrita finančních trhů a řádné fungování vnitřního trhu jako celku jsou vážně ohrožovány jurisdikcemi, v jejichž vnitrostátních rámcích pro boj proti praní peněz a financování terorismu se vyskytují strategické nedostatky. Uvedené jurisdikce, které mají zavedeny nedostatečné právní a institucionální rámce s nedostatečnými standardy pro kontrolu peněžních toků představují významnou hrozbu pro finanční systém Unie.

(2)

Všechny povinné osoby v Unii by měly podle směrnice (EU) 2015/849 ve svém vztahu k fyzickým nebo právnickým osobám usazeným ve vysoce rizikových třetích zemích uplatňovat opatření zesílené hloubkové kontroly, a tím zajistit rovnocenné požadavky pro účastníky trhu v celé Unii.

(3)

Článek 9 směrnice (EU) 2015/849 stanoví kritéria, z nichž má posouzení Komise vycházet, a svěřuje Komisi pravomoc identifikovat podle uvedených kritérií vysoce rizikové třetí země.

(4)

Identifikace vysoce rizikových třetích zemí musí být založena na jasném a objektivním posouzení, které se zaměřuje to, zda daná jurisdikce splňuje kritéria stanovená ve směrnici (EU) 2015/849, pokud jde o její právní a institucionální rámec pro boj proti praní peněz a financování terorismu, pravomoci a postupy jejích příslušných orgánů pro účely boje proti praní peněz a financování terorismu a účinnost systému pro boj proti praní peněz a financování terorismu při řešení rizika praní peněz a financování terorismu v dané třetí zemi.

(5)

Všechna zjištění, na kterých musí být založeno rozhodnutí Komise zahrnout určitou jurisdikci do seznamu vysoce rizikových třetích zemí, by měla být zdokumentována pomocí spolehlivých, ověřitelných a aktuálních informací.

(6)

Je nezbytné, aby Komise plně uznala důležitou práci, která byla již provedena na mezinárodní úrovni v oblasti identifikace vysoce rizikových třetích zemí, zejména práci Finančního akčního výboru (FATF). Aby byla zajištěna integrita globálního finančního systému, je nanejvýš důležité, aby byl seznam třetích zemí stanovený na úrovni Unie v příslušných případech úzce sladěn s uvedenými seznamy schválenými na mezinárodní úrovni. Tím, že Unie podporuje globální přístup na mezinárodní úrovni, přispívá k posílení celosvětové finanční integrity a k lepší ochraně mezinárodního finančního systému před vysoce rizikovými zeměmi. Pomocí tohoto globálního přístupu lze dosáhnout rovnocenných podmínek pro povinné osoby a předejít jakémukoli narušení mezinárodního finančního systému.

(7)

V souladu s kritérii stanovenými ve směrnici (EU) 2015/849 vzala Komise v úvahu všechna dostupná odborná posouzení faktorů, které přispívají k tomu, že se určitá země nebo jurisdikce stane zvláště náchylnou k praní peněz, financování terorismu nebo k jiným nezákonným finančním činnostem. V souladu s čl. 9 odst. 4 směrnice (EU) 2015/849 zohlednila Komise v příslušných případech zejména nejnovější veřejné prohlášení FATF, dokumenty FATF (Zlepšování dodržování mezinárodních požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu: probíhající proces), zprávy FATF týkající se přezkumu mezinárodní spolupráce a zprávu o vzájemných hodnoceních, kterou vypracoval FATF a regionální subjekty podobné FATF, v souvislosti s riziky, jež představují jednotlivé třetí země.

(8)

Vzhledem k vysoké úrovni integrace mezinárodního finančního systému, úzkému propojení tržních subjektů, vysokému objemu přeshraničních transakcí směrem do EU i z EU, jakož i stupni otevřenosti trhu se usuzuje, že jakákoli hrozba v oblasti praní peněz a financování terorismu pro mezinárodní finanční systém představuje zároveň hrozbu i pro finanční systém EU.

(9)

Podle nejnovějších relevantních informací dospěla analýza Komise k závěru, že Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Guyana, Irák, Laoská LDR, Sýrie, Uganda, Vanuatu a Jemen by měly být považovány za jurisdikce třetích zemí, které mají ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie. Uvedené země poskytly písemný politický závazek na vysoké úrovni s cílem řešit zjištěné nedostatky a vypracovaly akční plán spolu s FATF, který by umožnil splnit požadavky stanovené ve směrnici (EU) 2015/849.

(10)

Podle nejnovějších relevantních informací dospěla analýza Komise rovněž k závěru, že Írán by měl být považován za jurisdikci třetí země, která má ve svém režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie. Tato země, která byla identifikována ve veřejném prohlášení FATF, poskytla politický závazek na vysoké úrovni s cílem řešit zjištěné nedostatky a rozhodla se požádat o technickou pomoc při provádění akčního plánu FATF, který by umožnil splnit požadavky stanovené ve směrnici (EU) 2015/849.

(11)

Podle nejnovějších relevantních informací dospěla analýza Komise rovněž k závěru, že Korejská lidově demokratická republika (KLDR) by měla být považována za jurisdikci třetí země, která má ve svém režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie. Tato země, která byla identifikována ve veřejném prohlášení FATF, představuje trvalé a významné riziko praní peněz a financování terorismu, jelikož se jí opakovaně nepodařilo vyřešit zjištěné nedostatky.

(12)

Komise nyní musí vyzvat jurisdikce třetích zemí, které byly identifikovány jako vysoce rizikové, aby plně spolupracovaly s Komisí a mezinárodními subjekty s cílem přijmout a účinně provádět opatření pro odstranění strategických nedostatků ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu.

(13)

Je nanejvýš důležité, aby Komise neustále sledovala vývoj v oblasti posuzování právního a institucionálního rámce ve třetích zemích, pravomocí a postupů příslušných orgánů a účinnosti jejich režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu, aby mohla aktualizovat seznam vysoce rizikových třetích zemích se strategickými nedostatky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam jurisdikcí třetích zemí, které mají ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie („vysoce rizikové třetí země“), je stanoven v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 14. července 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73.


PŘÍLOHA

Vysoce rizikové třetí země

I.   Vysoce rizikové třetí země, které poskytly písemný politický závazek na vysoké úrovni s cílem řešit zjištěné nedostatky a vypracovaly akční plán spolu s FATF, aby splnily požadavky stanovené ve směrnici (EU) 2015/849

Č.

Vysoce riziková třetí země

1

Afghánistán

2

Bosna a Hercegovina

3

Guyana

4

Irák

5

Laoská LDR

6

Sýrie

7

Uganda

8

Vanuatu

9

Jemen

II.   Vysoce rizikové třetí země, které poskytly politický závazek na vysoké úrovni s cílem řešit zjištěné nedostatky a rozhodly se požádat o technickou pomoc při provádění akčního plánu FATF a které jsou identifikovány ve veřejném prohlášení FATF

Č.

Vysoce riziková třetí země

1

Írán

III.   Vysoce rizikové třetí země, které představují trvalé a významné riziko praní peněz a financování terorismu, kterým se opakovaně nepodařilo vyřešit zjištěné nedostatky a které jsou identifikovány ve veřejném prohlášení FATF

Č.

Vysoce riziková třetí země

1

Korejská lidově demokratická republika (KLDR)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU