(EU) 2016/1377Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1377 ze dne 4. srpna 2016, kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb a dohled v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011 a (EU) č. 1035/2011 a mění nařízení (EU) č. 677/2011 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 226, 19.8.2016, s. 1-139 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. srpna 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. září 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2017/373 Pozbývá platnosti: 28. března 2017

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1377

ze dne 4. srpna 2016,

kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb a dohled v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011 a (EU) č. 1035/2011 a mění nařízení (EU) č. 677/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 8b odst. 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (2), a zejména na články 4 a 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (3), a zejména na čl. 6 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) No 1034/2011 (4) stanoví požadavky týkající se dohledu nad provozní bezpečností uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a prováděcí nařízení Komise (EU) No 1035/2011 (5) stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb. Dotčení poskytovatelé služeb musí splnit společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb, aby jim mohla být vydána osvědčení uvedená v čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 550/2004 a čl. 8b odst. 2 nařízení (ES) č. 216/2008. Uvedená nařízení rovněž stanoví požadavky týkající se příslušných úřadů, které jsou odpovědné za vydávání uvedených osvědčení a provádění úkonů v oblasti dohledu a vynucování, a to v souladu s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 (6), článkem 2 a čl. 7 odst. 7 nařízení (ES) č. 550/2004 a články 10 a 22a nařízení (ES) č. 216/2008.

(2)

Požadavky stanovené v prováděcích nařízeních (EU) č. 1034/2011 a (EU) č. 1035/2011 slouží zejména k tomu, aby bylo možné v počáteční fázi provádět základní požadavky týkající se poskytování služeb uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb („ATM/ANS“), které jsou vymezeny v nařízení (ES) č. 216/2008, a to zejména s cílem zaručit, že jsou dodržovány články 8b a 22a nařízení (ES) č. 2016/2008 a příloha Vb uvedeného nařízení, a umožnit zahájení standardizačních kontrol v souladu s článkem 24 nařízení (ES) č. 216/2008.

(3)

Požadavky stanovené v prováděcích nařízeních (EU) č. 1034/2011 a (EU) č. 1035/2011 by nyní měly být doplněny a aktualizovány s ohledem na technický pokrok. Rovněž by se mělo objasnit, že aby mohlo být poskytovatelům služeb vydáno osvědčení a aby si je mohli ponechat nebo aby mohli učinit prohlášení v souladu s tímto nařízením, musí splnit a nadále plnit jak tyto požadavky, tak hlavní požadavky uvedené v čl. 8b odst. 1 nařízení (ES) č. 2016/2008. Kromě toho by měla být zaručena soudržnost uvedených požadavků a požadavků, které jsou stanoveny v prováděcích nařízeních Komise (EU) č. 965/2012 (7), (EU) č. 1178/2011 (8), (EU) č. 139/2014 (9) a (EU) 2015/340 (10), čímž bude učiněn krok k „celkovému systémovému přístupu“, který spočívá v logicky a technologicky jednotném přístupu v různých oblastech. Proto by nyní měly být požadavky, které jsou stanoveny v prováděcích nařízeních (EU) č. 1034/2011 a (EU) č. 1035/2011, stanoveny v jediném nařízení a nařízení (EU) č. 1034/2011 a (EU) č. 1035/2011 by měla být zrušena.

(4)

Společná pravidla udělování osvědčení poskytovatelům služeb a dohledu nad nimi mají zásadní význam, mají-li členské státy více důvěřovat systémům ostatních členských států. Aby se zaručila co nejvyšší úroveň bezpečnosti a zabezpečení, měly by být posíleny jednotné požadavky na poskytování služeb a dohled nad nimi. Tím by se mělo zaručit bezpečné a vysoce kvalitní poskytování služeb za účelem letové navigace a vzájemného uznávání osvědčení v celé Unii, a tudíž i větší svoboda pohybu a lepší dostupnost těchto služeb.

(5)

Aby byl zaručen harmonizovaný přístup k udělování osvědčení a výkonu dohledu, měla by být opatření, která mají být provedena v zájmu zabezpečení systémů, používaných prvků a údajů, koordinována mezi členskými státy, funkčními bloky vzdušného prostoru a sítí tvořenou službami, funkcemi a produkty nabízenými poskytovateli služeb, manažerem struktury vzdušného prostoru, letišti a dalšími osobami, které zajišťují nezbytnou infrastrukturu pro letový provoz.

(6)

Jelikož se uznává, že řízení bezpečnosti zaručuje identifikaci, posouzení a minimalizaci bezpečnostních rizik a eliminaci slabých míst v oblasti zabezpečení, která mají dopad na bezpečnost, měly by se důkladněji propracovat požadavky, jež se týkají posuzování změn funkčního systému z hlediska bezpečnosti prováděných organizací, která je držitelem osvědčení. Tyto požadavky by měly být upraveny s ohledem na začlenění požadavků týkajících se řízení změn do společné regulační struktury v oblasti bezpečnosti civilního letectví a na zkušenosti, jež zúčastněné strany a příslušné úřady získaly v oblasti dohledu nad bezpečností.

(7)

Aby se zaručila vysoká úroveň bezpečnosti civilního letectví v Unii, měla by opatření stanovená v tomto nařízení odrážet stav techniky v oblasti bezpečnosti letectví, a to včetně osvědčených postupů a vědeckého a technického pokroku v odvětví meteorologických služeb. Proto by mělo toto nařízení vycházet z použitelných norem a doporučených postupů Mezinárodní organizace pro civilní letectví („ICAO“), zejména přílohy 3 ICAO o „meteorologické službě pro mezinárodní leteckou navigaci“, zároveň by mělo čerpat ze zkušeností s poskytováním meteorologické služby na úrovni Unie i úrovni celosvětové a zaručovat přiměřenost ve vztahu k velikosti, druhu a složitosti poskytovatele meteorologické služby.

(8)

Je vhodné učinit z bezpečnostní kultury aspekt systémů řízení poskytovatelů služeb, a to způsobem, který bude prosazovat pochopení takovýchto systémů a jejich zdokonalování a zároveň uzná, že je třeba systémy řízení dále posilovat, a to zejména integrací spolehlivého systému hlášení událostí.

(9)

Měly by být stanoveny společné požadavky na udělování osvědčení poskytovatelům datových služeb a dohled nad nimi, aby se zaručilo, že poskytovatelé leteckých dat, která mají být využita v letadle, zpracovávají údaje vhodným způsobem, který splňuje požadavky koncových uživatelů vzdušného prostoru a umožňuje bezpečný provoz s navigací založenou na výkonnosti („PBN“).

(10)

Mělo by se upřesnit, které úřady jsou odpovědné za úkoly související s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním ve vztahu k poskytovatelům služeb, na něž se vztahuje toto nařízení, a to v souladu s kritériem stanoveným v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 550/2004 a úkoly Evropské agentury pro bezpečnost letectví („agentura“) podle článku 22a nařízení (ES) č. 216/2008, aniž by byly dotčeny požadavky článku 2 nařízení (ES) č. 550/2004. Vzhledem k povaze a rozsahu poskytovaných služeb by agentura měla být příslušným úřadem pro poskytovatele datových služeb a pro manažera struktury vzdušného prostoru. Aby bylo možné splnit cíle nařízení (ES) č. 216/2008, zejména cíl stanovený v čl. 2 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení a cíl stanovený v čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 549/2004, je rovněž vhodné sladit požadavky na příslušné úřady s pokrokem v oblasti koncepcí řízení bezpečnosti organizace ICAO, zejména se zavedením systému řízení úřadů, jakož i prováděním státního programu provozní bezpečnosti a se zaručením koordinace mezi těmito úřady.

(11)

Mělo by být objasněno, že při provádění úkolů spojených s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním podle tohoto nařízení by příslušné úřady měly jednat nezávisle na jakémkoli poskytovateli služeb, a to tím, že bude zaručeno odpovídající oddělení těchto úřadů od těchto poskytovatelů alespoň na funkční úrovni, a že by mělo být zabráněno jakémukoli případnému střetu zájmů. Cílem je zaručit objektivitu a nestrannost těchto úřadů a také to, že své úkoly podle tohoto nařízení plní v nejvyšší kvalitě.

(12)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví („agentura“) by měla zřídit databázi relevantních informací o příslušných úřadech, aby usnadnila standardizační kontroly příslušných úřadů a koordinaci s těmito úřady a podpořila Komisi při provádění jejích úkolů.

(13)

Aby se zaručilo, že jsou soustavně plněny požadavky na poskytovatele služeb stanovené tímto nařízením a že příslušné úřady mohou v souladu s čl. 4 odst. 3 a čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 549/2004 vykonávat své úkoly podle tohoto nařízení, měly by být těmto úřadům kromě možnosti provádět inspekce a vést šetření uvedené v čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 550/2004 a čl. 10 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 216/2008 uděleny určité zvláštní vyšetřovací pravomoci. Je vhodné objasnit, že tyto pravomoci je třeba vykonávat v souladu s použitelnými pravidly vnitrostátních právních předpisů a s patřičným ohledem na řadu specifických prvků, které mají zaručit spravedlivou rovnováhu mezi všemi právy a zájmy, o něž v konkrétním případu jde.

(14)

Z důvodů jednotnosti a snadného uplatňování by do tohoto nařízení rovněž měla být začleněna ustanovení nařízení Komise (ES) č. 482/2008 (11), a nařízení (ES) č. 482/2008 by tudíž mělo být zrušeno.

(15)

Do tohoto nařízení by měly být začleněny požadavky článků 12 a 21 nařízení Komise (EU) č. 677/2011 (12) a přílohy VI uvedeného nařízení, aby se zaručil harmonizovaný přístup ke všem poskytovatelům služeb. Proto by měla být uvedená ustanovení zrušena.

(16)

Pracovníci v oboru zabezpečovacích elektronických zařízení v letovém provozu zaměstnaní u poskytovatele služeb ATM/ANS nebo manažera struktury letového prostoru by měli absolvovat harmonizovaný výcvik a program hodnocení způsobilosti. Tento poskytovatel služeb nebo manažer struktury letového provozu by měl rovněž zaručit, že pracovníci smluvní organizace jsou odpovídajícím způsobem kvalifikovaní. Proto by do tohoto nařízení měla být zařazena podrobná ustanovení o výcviku a hodnocení odborné způsobilosti takovýchto pracovníků.

(17)

Leteckému průmyslu a příslušným úřadům členských států by měl být poskytnut dostatečný čas na to, aby se přizpůsobily novému regulačnímu rámci, který je zřízen tímto nařízením, a aby nahradily osvědčení vydaná před datem použitelnosti tohoto nařízení.

(18)

Poskytovatelům datových služeb by mělo být na dobrovolném základě umožněno, aby požádali o relevantní osvědčení bezprostředně po vstupu tohoto nařízení v platnost a aby jim toto osvědčení mohlo být uděleno, aby měli jako subjekty, na něž se nevztahuje nařízení (EU) č. 1035/2011, ale jimž agentura EASA vydává dobrovolné potvrzení (Letter of Acceptance, LoA), možnost využít co nejdřívějšího uplatnění tohoto nařízení v tomto ohledu a vzájemného uznávání těchto osvědčení. Brzké uplatnění tohoto nařízení ve vztahu k poskytovatelům datových služeb rovněž provozovatele letadel zprošťuje jejich povinností v oblasti dohledu při externím zajišťování služeb poskytovatelů dat, jakmile je poskytovateli uděleno osvědčení pro letecké databáze. Pokud poskytovatel datových služeb tuto možnost využije a je mu vydáno osvědčení, měl by být vázán použitelnými požadavky tohoto nařízení.

(19)

Ustanovení, která jsou obsažena v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 923/2012 (13), by měla být doplněna aspekty, které se týkají poskytování letových provozních služeb, aby bylo zaručeno, že je poskytování služeb konzistentní s akcemi pilotů a pracovníků letové provozní služby a s požadavky podle uvedeného nařízení.

(20)

Bezpečnostní přijatelnost jakékoli změny navržené poskytovatelem služeb by měla být posouzena na základě analýzy rizik, která zavedení této změny představuje pro funkční systém provozovatele, přičemž by rizika měla být rozlišena podle množstevních, nebo kvalitativních objektivních hodnotících kritérií nebo podle kombinace těchto kritérií, která se určí na místní úrovni.

(21)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou založena na stanovisku agentury vydaném v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. b) a čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.

(22)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 549/2004,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví společné požadavky na poskytování služeb v oblasti uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb („ATM/ANS“) a zajišťování jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu („ATM“) pro všeobecný letový provoz, a to zejména pro právnické nebo fyzické osoby, které tyto služby a funkce poskytují, a pro příslušné úřady a kvalifikované subjekty, které jednají jejich jménem, jež plní úkoly spojené s udělováním osvědčení, prováděním dohledu a vynucováním ve vztahu k těmto poskytovatelům služeb.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v příloze I a tyto definice:

1.

definice v článku 2 nařízení (ES) č. 549/2004 a článku 3 nařízení (ES) č. 216/2008, kromě definice „osvědčení“ v čl. 2 odst. 15 nařízení (ES) č. 549/2004;

2.

„poskytovatelem služeb“ se rozumí každá právnická nebo fyzická osoba, která zajišťuje funkce a/nebo poskytuje služby ATM/ANS definované v čl. 3 písm. q) nařízení (ES) č. 216/2008 a/nebo jiné funkce sítě uspořádání letového provozu (ATM), buď jednotlivě, nebo souhrnně pro účely všeobecného letového provozu;

3.

„manažerem struktury vzdušného prostoru“ se rozumí subjekt zřízený na základě článku 6 nařízení (ES) č. 551/2004 za účelem plnění povinností stanovených v uvedeném článku a v článcích 3 a 4 nařízení (EU) č. 677/2011.

Článek 3

Poskytování ATM/ANS a zajišťování funkcí sítě ATM

1.   Členské státy zaručí, že jsou v souladu s tímto nařízením poskytovány odpovídající služby ATM/ANS a zajišťovány funkce sítě ATM, a to způsobem, který usnadňuje všeobecný letový provoz a zároveň zohledňuje bezpečnostní aspekty a provozní požadavky.

2.   Jestliže členské státy přijmou dodatečná ustanovení, jimiž doplní toto nařízení v jakýchkoli otázkách, které jsou podle tohoto nařízení ponechány na rozhodnutí členských států, řídí se tato ustanovení normami a doporučenými postupy, které jsou stanoveny v Chicagské úmluvě. Používají-li se ustanovení článku 38 Chicagské úmluvy, uvědomí o tom členské státy kromě organizace ICAO také Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví („agentura“) a použití náležitě zdůvodní, a to nejpozději do dvou měsíců poté, co byla dodatečná ustanovení přijata.

3.   V souladu s Chicagskou úmluvou členské státy tato dodatečná ustanovení zveřejní ve svých leteckých informačních příručkách.

4.   Pokud se členský stát rozhodne organizovat poskytování určitých specifických letových provozních služeb v konkurenčním prostředí, přijme všechna vhodná opatření, aby zaručil, že se poskytovatelé těchto služeb nepodílejí na jednání, jehož cíl nebo následek spočívá v zamezení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže, ani na jednání, které podle platných právních předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů představuje zneužití dominantního postavení.

Článek 4

Příslušný úřad

1.   Příslušný úřad, který odpovídá za vydávání osvědčení poskytovatelům služeb, na něž se vztahuje toto nařízení, a v příslušných případech za potvrzování přijetí prohlášení učiněných poskytovateli služeb a za dohled a vynucování ve vztahu k těmto poskytovatelům služeb, je vnitrostátní dozorový orgán, jenž je uveden v článku 4 nařízení (ES) č. 549/2004, členského státu, v němž má právnická nebo fyzická osoba, která žádá o osvědčení nebo činí prohlášení, hlavní místo činnosti nebo případně sídlo, pokud ovšem není podle článku 22a nařízení (ES) č. 216/2008 příslušným úřadem agentura.

Pro účely tohoto nařízení se poskytovatelé datových služeb a manažer struktury vzdušného prostoru považují za celoevropské poskytovatele služeb, pro něž je v souladu s čl. 22a písm. c) nařízení (ES) č. 216/2008 příslušným úřadem agentura.

2.   Příslušné úřady uvedené v odstavci 1 musí splňovat požadavky stanovené v příloze II.

3.   Je-li jeden z dotčených poskytovatelů služeb organizací, pro kterou je příslušným úřadem agentura, příslušné úřady dotčených členských států koordinují své činnosti s agenturou, aby zajistily, že jsou splněny požadavky stanovené v části ATM/ANS.AR.A.005 písm. b) bodech 1, 2 a 3 přílohy II:

a)

pokud poskytovatelé služeb poskytují služby ve vztahu k funkčním blokům vzdušného prostoru, které přesahují vzdušný prostor spadající pod pravomoc více než jednoho členského státu, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 550/2004 nebo

b)

pokud poskytovatelé služeb poskytují přeshraniční letové navigační služby uvedené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 550/2004.

4.   Pokud členský stát určil nebo zřídil jeden nebo více orgánů v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 549/2004 nebo uvedených v čl. 2 odst. 3 až 6 nařízení (ES) č. 550/2004, aby plnily úkoly spojené s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním podle tohoto nařízení, zaručí, že jsou jasně definovány oblasti působnosti každého z těchto orgánů, a to zejména co do povinností a zeměpisného omezení a omezení vzdušného prostoru. V takovém případě tyto orgány své činnosti navzájem koordinují na základě písemných ujednání, aby zaručily účinný dohled a vynucování ve vztahu ke všem poskytovatelům služeb, jimž vydaly osvědčení, nebo v příslušných případech k těm, kteří u nich učinili prohlášení.

5.   Při plnění úkolů spojených s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním podle tohoto nařízení příslušné úřady jednají nezávisle na jakémkoli poskytovateli služeb. Této nezávislosti je dosahováno alespoň na funkční úrovni dostatečným oddělením těchto příslušných úřadů od poskytovatelů služeb. V této souvislosti členské státy zajistí, aby příslušné úřady vykonávaly své pravomoci nestranně a transparentně.

6.   Členské státy a případně Komise, je-li příslušným úřadem agentura, zaručí, že jejich příslušné úřady nedovolí svým pracovníkům, aby se podíleli na plnění úkolů těchto úřadů spojených s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním podle tohoto nařízení, pokud existují náznaky, že by tím mohlo přímo nebo nepřímo dojít ke střetu zájmů, zejména pokud jde o zájmy rodinné nebo finanční.

7.   Agentura spravuje databázi kontaktních údajů příslušných úřadů uvedených v odstavci 1. Za tímto účelem členské státy oznámí agentuře názvy a adresy svého příslušného úřadu či úřadů a veškeré následné změny těchto názvů a adres.

8.   Členské státy a případně Komise, je-li příslušným úřadem agentura, určí nezbytné zdroje a schopnosti, které příslušné úřady vyžadují k plnění zmíněných úkolů v souladu s čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 549/2004 a článkem 22a nařízení (ES) č. 216/2008, přičemž zohlední všechny relevantní faktory včetně posouzení, které tyto příslušné úřady provedly, aby určily zdroje nutné k plnění svých úkolů podle tohoto nařízení.

9.   Je-li to nutné k plnění jejich úkolů spojených s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním podle tohoto nařízení, jsou příslušné úřady zmocněny k tomu, aby:

a)

od poskytovatelů služeb, kteří podléhají jejich dohledu, vyžadovaly, aby jim poskytli všechny nezbytné informace;

b)

vyžadovaly od jakéhokoli zástupce, vedoucího pracovníka či jiných pracovníků těchto poskytovatelů služeb, aby jim poskytli ústní vysvětlení jakékoli skutečnosti, dokumentu, předmětu, postupu či jiné záležitosti, která je důležitá pro dohled nad poskytovatelem služeb;

c)

vstupovaly do veškerých prostor či na pozemky včetně provozních míst a do dopravních prostředků těchto poskytovatelů služeb;

d)

zkoumaly, kopírovaly či pořizovaly výňatky z jakéhokoli dokumentu, záznamu či dat, které mají tito poskytovatelé služeb v držení nebo k nimž mají přístup, bez ohledu na nosič, na němž jsou dotčené informace uloženy;

e)

u těchto poskytovatelů služeb prováděly audity, posouzení, vyšetřování a kontroly.

10.   Je-li to nutné k plnění jejich úkolů spojených s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním podle tohoto nařízení, jsou příslušné úřady rovněž zmocněny k tomu, aby vykonávaly pravomoci stanovené v prvním pododstavci ve vztahu ke smluvním organizacím, které podléhají dohledu ze strany poskytovatelů služeb, jak je uvedeno v části ATM/ANS.OR.B.015 přílohy III.

11.   Pravomoci uvedené v tomto odstavci se vykonávají v souladu s vnitrostátními právními předpisy členského státu, v němž probíhají dotčené činnosti, přičemž se patřičně zohlední skutečnost, že je nutné zaručit účinný výkon zmíněných pravomocí, a také práva a oprávněné zájmy poskytovatele služeb a všech dotčených třetích osob, a to v souladu se zásadou proporcionality. Je-li v souladu s použitelnými vnitrostátními právními předpisy nutné získat ke vstupu do prostor, na pozemky či do dopravních prostředků uvedených v písmeni c) předchozí povolení od soudního orgánu dotčeného členského státu, vykonávají se zmíněné pravomoci teprve poté, co bylo takové předchozí povolení získáno.

12.   Při výkonu pravomocí podle tohoto odstavce příslušný úřad zaručí, že pracovníci a případně každý další odborník, který se podílí na dotčených činnostech, mají řádné oprávnění.

13.   Příslušné úřady přijmou veškerá vhodná vynucovací opatření nutná k tomu, aby zajistily, že poskytovatelé služeb, jimž vydaly osvědčení nebo kteří v příslušných případech učinili u těchto úřadů prohlášení, plní a budou plnit požadavky tohoto opatření, nebo dají k takovýmto vhodným vynucovacím opatřením podnět.

Článek 5

Poskytovatelé služeb

Poskytovatelům služeb se udělí osvědčení a jsou oprávněni uplatňovat výsady, které jim byly v rámci působnosti zmíněného osvědčení uděleny, jestliže kromě požadavků uvedených v čl. 8b odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008 plní a budou plnit tyto požadavky:

a)

všichni poskytovatelé služeb musí kromě požadavků stanovených v písmenech b) až l), jsou-li použitelné, a požadavků stanovených v písmeni m) plnit požadavky stanovené v hlavách A a B přílohy III (část ATM/ANS.OR);

b)

jiní poskytovatelé služeb, než jsou poskytovatelé letových provozních služeb („ATS“), musí kromě požadavků stanovených v písmenech a) a m) plnit požadavky stanové v hlavě C přílohy III (část ATM/ANS.OR);

c)

poskytovatelé letových navigačních služeb („ANS“), poskytovatelé zajišťující uspořádání toku letového provozu („AFTM“) a manažer struktury vzdušného prostoru musí kromě požadavků stanovených v písmenech a) a m) plnit požadavky stanovené v hlavě D přílohy III (část ATM/ANS.OR);

d)

poskytovatelé ATS musí kromě požadavků stanovených v písmenech a), c) a m) plnit požadavky stanovené v příloze IV (část ATS);

e)

poskytovatelé meteorologických služeb („MET“) musí kromě požadavků stanovených v písmenech a), b), c) a m) plnit požadavky stanovené v příloze V (část-MET);

f)

poskytovatelé leteckých informačních služeb („AIS“) musí kromě požadavků stanovených v písmenech a), b), c) a m) plnit požadavky stanovené v příloze VI (část-AIS);

g)

poskytovatelé datových služeb („DAT“) musí kromě požadavků stanovených v písmenech a), b) a m) plnit požadavky stanovené v příloze VII (část DAT);

h)

poskytovatelé komunikačních, navigačních nebo přehledových služeb („CNS“) musí kromě požadavků stanovených v písmenech a), b), c) a m) plnit požadavky stanovené v příloze VIII (část CNS);

i)

poskytovatelé zajišťující ATFM musí kromě požadavků stanovených v písmenech a), b), c) a m) plnit požadavky stanovené v příloze IX (část-ATFM);

j)

poskytovatelé zajišťující uspořádání vzdušného prostoru („ASM“) musí kromě požadavků stanovených v písmenech a), b) a m) plnit požadavky stanovené v příloze X (část ASM);

k)

poskytovatelé zajišťující navrhování vzdušného prostoru a/nebo navrhování postupů musí kromě požadavků stanovených v písmenech a), b) a m) plnit požadavky stanovené v příloze XI (část ASD);

l)

manažer struktury vzdušného prostoru musí kromě požadavků stanovených v písmenech a), b), c) a m) plnit požadavky stanovené v příloze XII (část NM);

m)

všichni poskytovatelé služeb musí kromě požadavků stanovených v písmeni a) plnit použitelné požadavky stanovené v příloze XIII (část PERS).

Článek 6

Prohlášení poskytovatelů letových informačních služeb

Pokud členské státy povolí poskytovatelům letových informačních služeb, aby v souladu s čl. 8b odst. 3 nařízení (ES) č. 216/2008 učinili prohlášení o své způsobilosti a prostředcích pro plnění povinností spojených s poskytovanými službami, splní tito poskytovatelé kromě požadavků uvedených v čl. 8b odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008 požadavky stanovené v části ATM/ANS.OR.A.015 přílohy III tohoto nařízení.

Článek 7

Stávající osvědčení

1.   Osvědčení vydaná v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 1035/2011 se považují za osvědčení vydaná v souladu s tímto nařízením.

2.   Do 1. ledna 2021 nahradí členské státy osvědčení uvedená v odstavci 1 osvědčeními, která splňují formát stanovený v dodatku 1 k příloze II.

Článek 8

Zrušení a změna

1.   Nařízení (ES) č. 482/2008 se zrušuje.

2.   Prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011 se zrušuje.

3.   Prováděcí nařízení (EU) č. 1035/2011 se zrušuje.

4.   Zrušují se články 12 a 21 nařízení (EU) č. 677/2011 a příloha VI uvedeného nařízení.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

3. Článek 5 se však pro poskytovatele datových služeb použije ode dne, kdy toto nařízení vstoupí v platnost, jestliže tento poskytovatel požádá o osvědčení v souladu s uvedeným ustanovením.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. srpna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 20.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1034/2011 ze dne 17. října 2011 o dohledu nad provozní bezpečností uspořádání letového provozu (ATM) a letových navigačních služeb a o změně nařízení (EU) č. 691/2010 (Úř. věst. L 271, 18.10.2011, s. 15).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1035/2011 ze dne 17. října 2011, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb a mění nařízení (ES) č. 482/2008 a (EU) č. 691/2010 (Úř. věst. L 271, 18.10.2011, s. 23).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1).

(7)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).

(8)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).

(9)  Nařízení Komise (EU) č. 139/2014 ze dne 12. února 2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 44, 14.2.2014, s. 1).

(10)  Nařízení Komise (EU) 2015/340 ze dne 20. února 2015, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se průkazů způsobilosti a osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 805/2011 (Úř. věst. L 63, 6.3.2015, s. 1).

(11)  Nařízení Komise (ES) č. 482/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví systém zajištění bezpečnosti softwaru, který má být zaveden poskytovateli letových navigačních služeb, a kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 2096/2005 (Úř. věst. L 141, 31.5.2008, s. 5).

(12)  Nařízení Komise (EU) č. 677/2011 ze dne 7. července 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro funkce sítě uspořádání letového provozu (ATM) a kterým se mění nařízení (EU) č. 691/2010 (Úř. věst. L 185, 15.7.2011, s. 1).

(13)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 (Úř. věst. L 281, 13.10.2012, s. 1).


PŘÍLOHA I

DEFINICE POJMŮ POUŽITÝCH V PŘÍLOHÁCH II až XIII

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1.

„přijatelnými způsoby průkazu (AMC)“ se rozumějí agenturou přijaté nezávazné standardy, které ukazují, jakým způsobem má být prokazován soulad s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly;

2.

„leteckými pracemi“ se rozumí provoz letadla, při kterém se letadlo používá pro specializované služby, jako je zemědělství, výstavba, fotografování, průzkum, pozorování a hlídkování, pátrání a záchrana nebo letecká reklama atd.;

3.

„klimatickým souhrnem letiště“ se rozumí ucelený souhrn stanovených meteorologických prvků na letišti, který vychází ze statistických údajů;

4.

„klimatickou tabulkou letiště“ se rozumí tabulka se statistickými údaji o pozorovaném výskytu jednoho či více meteorologických prvků na letišti;

5.

„výškou letiště nad mořem“ se rozumí výška nejvyššího bodu přistávací plochy nad mořem;

6.

„letištní letovou informační službou (AFIS)“ se rozumí letová informační služba a pohotovostní služba pro letištní provoz na letišti;

7.

„meteorologickým útvarem letiště“ se rozumí útvar odpovědný za poskytování meteorologických služeb letišti;

8.

„letištní výstrahou“ se rozumějí informace vydané meteorologickým útvarem letiště o výskytu či očekávaném výskytu meteorologických podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit letadla na zemi včetně zaparkovaných letadel a zařízení a služeb letiště;

9.

„leteckými daty“ se rozumí vyjádření leteckých skutečností, koncepcí nebo pokynů formalizovaným způsobem vhodným pro komunikaci, interpretaci nebo zpracování;

10.

„leteckou databází“ se rozumí sbírka leteckých dat zorganizovaná a uspořádaná jako strukturovaný soubor dat, která je elektronicky uložena v systémech a je platná po určitou dobu a lze ji aktualizovat;

11.

„leteckou pevnou službou (AFS)“ se rozumí telekomunikační služba mezi stanovenými pevnými body, která je poskytována v první řadě v zájmu bezpečnosti letového provozu a v zájmu pravidelného, účinného a hospodárného provozu letových služeb;

12.

„leteckou pevnou telekomunikační sítí (AFTN)“ se rozumí celosvětový systém leteckých pevných okruhů, který je zajišťován jako součást AFS za účelem výměny zpráv a/nebo digitálních dat mezi leteckými pevnými stanicemi, které mají stejné nebo kompatibilní komunikační vlastnosti;

13.

„leteckými informacemi“ se rozumějí informace, které vyplývají ze sestavení, analýzy a formátování leteckých dat;

14.

„daty letištních map“ se rozumějí data shromážděná za účelem sestavení mapových informací o letišti;

15.

„databází letištních map (AMDB)“ se rozumí sbírka dat letištních map organizovaná a uspořádaná jako strukturovaný soubor dat;

16.

„leteckou meteorologickou stanicí“ se rozumí stanice, která provádí pozorování a připravuje meteorologická hlášení pro využití v letovém provozu;

17.

„hlášením z letadla“ se rozumí hlášení z letadla za letu sestavené ve shodě s požadavky na hlášení polohy a na provozní a/nebo meteorologická hlášení;

18.

„letadlem“ se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu;

19.

„zprávou AIRMET“ se rozumí informace vydaná meteorologickou výstražnou službou týkající se výskytu nebo očekávaného výskytu určitých meteorologických jevů na trati, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu v nízkých hladinách, a informace o vývoji těchto jevů v čase a prostoru, které nebyly uvedeny v předpovědi, vydané pro lety v nízkých hladinách v dané letové informační oblasti nebo její části;

20.

„pracovníky v oboru zabezpečovacích elektronických zařízení v letovém provozu (ATSEP)“ se rozumějí oprávnění pracovníci, kteří jsou způsobilí k tomu, aby provozovali a udržovali zařízení funkčního systému, uvolňovali je z provozu a vraceli je do provozu;

21.

„stanoviště letových provozních služeb“ je obecný pojem, kterým se označuje podle potřeby stanoviště řízení letového provozu, letové informační středisko, stanoviště letištní letové informační služby nebo ohlašovna letových provozních služeb;

22.

„náhradním letištěm“ se rozumí letiště, na které letadlo může pokračovat, když přistání na letišti zamýšleného přistání nebo pokračování v letu na toto letiště není možné nebo žádoucí, na němž jsou k dispozici nezbytné služby a zařízení, kde lze splnit požadavky týkající se výkonnosti letadla, a které je v provozu v očekávané době využití;

23.

„alternativními způsoby průkazu (AltMOC)“ se rozumějí způsoby, které nabízejí alternativní možnost ke stávajícím přijatelným způsobům průkazu (AMC), nebo nové způsoby průkazu shody s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly, pro něž agentura dosud nepřijala související přijatelné způsoby průkazu;

24.

„nadmořskou výškou“ se rozumí vertikální vzdálenost hladiny, bodu nebo předmětu považovaného za bod měřená od střední hladiny moře (MSL);

25.

„oblastním střediskem řízení (ACC)“ se rozumí stanoviště zřízené k poskytování služby řízení letového provozu řízeným letům v řízených oblastech spadajících pod jeho pravomoc;

26.

„oblastní předpovědí pro lety v nízkých hladinách“ se rozumí předpověď meteorologických jevů pro letovou informační oblast nebo její část, která byla vydána k pokrytí vrstvy pod letovou hladinou 100 (nebo pod letovou hladinou 150 v hornatých oblastech nebo vyšší hladinou, je-li to nezbytné);

27.

„prostorovou navigací (RNAV)“ se rozumí způsob navigace, který umožňuje letadlu provést let po jakékoli požadované letové dráze v dosahu pozemního nebo kosmického navigačního zařízení nebo v rozsahu možnosti vlastního vybavení letadla nebo kombinací obojího;

28.

„argumentem“ se rozumí tvrzení, které je podpořeno závěry na základě souboru důkazů;

29.

„ASHTAM“ se rozumí zvláštní řada oznámení NOTAM, která ve zvláštním formátu informují o změně vulkanické aktivity, o vulkanické erupci a/nebo oblaku vulkanického popele, které jsou významné pro provoz letadel;

30.

„funkcemi sítě uspořádání letového provozu (ATM)“ se rozumějí funkce, které vykonává manažer struktury vzdušného provozu v souladu s nařízením (EU) č. 677/2011;

31.

„auditem“ se rozumí systematický, nezávislý a dokumentovaný postup získávání důkazních informací a jejich objektivního hodnocení s cílem určit rozsah, v jakém jsou splněny požadavky;

32.

„spolehlivým zdrojem“ se rozumí:

a)

státní úřad (úřady) nebo

b)

organizace, která je formálně uznaná státním úřadem k tomu, aby vytvářela a/nebo zveřejňovala data, která splňují požadavky na jakost dat stanovené tímto státem;

33.

„automatickým systémem pozorování“ se rozumí systém pozorování, který měří, odvozuje a hlásí všechny požadované prvky bez interakce člověka;

34.

„leteckým podnikem“ se rozumí subjekt, osoba nebo organizace jiné než poskytovatelé služeb, kteří jsou upraveni tímto nařízením, které jsou ovlivněny službou poskytovanou poskytovatelem služeb nebo tuto službu ovlivňují;

35.

„přestávkou“ se rozumí časový úsek v době služby, kdy řídící letového provozu nemusí plnit své povinnosti, aby si odpočinul;

36.

„certifikovanou aplikací letadla“ se rozumí softwarová aplikace, která byla agenturou schválena jako část letadla v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 2016/2008;

37.

„oblačností provozního významu“ se rozumí oblačnost s výškou základny pod 1 500 m (5 000 stop) nebo pod nejvyšší minimální sektorovou nadmořskou výškou podle toho, která z nich je větší, nebo oblačnost druhu cumulonimbus nebo věžovitý cumulus v jakékoli výšce;

38.

„obchodní leteckou dopravou“ se rozumí jakýkoli provoz letadla, který zahrnuje přepravu cestujících, nákladu nebo pošty za úplatu nebo jiné hodnotné protiplnění;

39.

„řízenou oblastí“ se rozumí řízený vzdušný prostor sahající nahoru od stanovené výšky nad zemí;

40.

„stresem při kritických událostech“ se rozumějí projevy neobvyklých a/nebo krajních emocionálních a fyzických reakcí a/nebo chování osoby v návaznosti na událost nebo incident;

41.

„jakostí dat“ se rozumí stupeň nebo míra důvěry, že poskytnutá data splňují požadavky uživatelů na data z hlediska přesnosti, rozlišení, integrity (nebo rovnocenné úrovně záruky), sledovatelnosti, včasnosti, úplnosti a formátu;

42.

„požadavky na jakost dat“ se rozumí specifikace vlastností dat (tedy přesnosti, rozlišení, integrity (nebo rovnocenné úrovně záruky), sledovatelnosti, včasnosti, úplnosti a formátu), která zaručuje, že jsou data slučitelná se zamýšleným použitím;

43.

„poskytovatelem datových služeb (DAT)“ se rozumí organizace, která je:

a)

poskytovatelem dat typu 1, který zpracovává letecká data pro účely použití v letadle a za řízených podmínek zajišťuje leteckou databázi splňující požadavky na jakost dat, u níž nebyla stanovena odpovídající slučitelnost s leteckou aplikací/zařízením;

b)

poskytovatelem dat typu 2, který zpracovává letecká data a zajišťuje leteckou databázi pro účely použití v certifikované aplikaci/certifikovaném zařízení letadla, která splňuje požadavky na jakost dat a u níž byla stanovena slučitelnost s danou leteckou aplikací/daným leteckým zařízením;

44.

„náhradním letištěm určení“ se rozumí náhradní letiště, na kterém bude letadlo moci přistát, jestliže přistání na letišti určení není možné nebo žádoucí;

45.

„službou“ se rozumí jakýkoli úkol, jehož provedení od řídícího letového provozu vyžaduje poskytovatel služby řízení letového provozu;

46.

„dobou služby“ se rozumí doba, která začíná, když poskytovatel služby řízení letového provozu požádá řídícího letového provozu, aby nastoupil do služby, byl k dispozici pro službu nebo zahájil službu, a končí okamžikem, kdy je řídící letového provozu ze služby uvolněn;

47.

„nadmořskou výškou“ se rozumí vertikální vzdálenost bodu nebo hladiny, které jsou na povrchu země nebo připevněny k tomuto povrchu, měřená od střední hladiny moře;

48.

„náhradním letištěm na trati“ se rozumí náhradní letiště, na němž bude letadlo moci přistát v případě, že během letu bude nutné odklonit je z trati;

49.

„únavou“ se rozumí fyziologický stav snížené schopnosti podávat duševní či fyzický výkon, který je výsledkem nedostatečného spánku či dlouhého bdění, čtyřiadvacetihodinové fáze či pracovní zátěže (duševní a/nebo fyzické činnosti), které mohou snížit pozornost či schopnost bezpečně plnit úkoly;

50.

„letovou dokumentací“ se rozumějí dokumenty včetně grafů a formulářů, které obsahují meteorologické informace pro určitý let;

51.

„letovým informačním střediskem (FIC)“ se rozumí stanoviště zřízené k poskytování letové informační služby a pohotovostní služby;

52.

„letovou informační oblastí (FIR)“ se rozumí vzdušný prostor stanovených rozměrů, v němž se poskytuje letová informační služba a pohotovostní služba;

53.

„letovou hladinou (FL)“ se rozumí hladina konstantního atmosférického tlaku vztažená ke stanovenému údaji tlaku 1 013,2 hektopascalů, která je oddělená od ostatních takových hladin stanovenými tlakovými intervaly;

54.

„zkušební let“ je obecný pojem, kterým se různě či komplexně označují „lety ve vývojové fázi nových konstrukčních řešení (letadla, pohonných systémů, letadlových částí a zařízení)“, „lety za účelem prokázání souladu letadla, které opustilo výrobní linku, s certifikační předpisovou základnou nebo jeho shody s typovým návrhem“, „lety, jejichž cílem je vyzkoušet nové konstrukční koncepce, vyžadující nekonvenční manévry nebo profily, při kterých by bylo možné překročit již schválenou obálku letadla“ nebo „lety při výcviku zkušebního létání“;

55.

„předpovědí“ se rozumí informace o očekávaných meteorologických podmínkách pro určitý čas nebo časový interval a pro určitou oblast nebo část vzdušného prostoru;

56.

„předpovědí pro vzlet“ se rozumí předpověď pro určitý čas, připravená meteorologickým útvarem letiště, která obsahuje informace o očekávaných podmínkách nad komplexem drah, jež se týkají směru a rychlosti přízemního větru a jakýchkoli výkyvů ve směru a rychlosti, teploty, tlaku (QNH) a jakýchkoli dalších prvků na základě místní dohody;

57.

„funkčním systémem“ se rozumí kombinace postupů, lidských zdrojů a vybavení včetně hardwaru a softwaru, uspořádaných tak, aby plnily určitou funkci v kontextu služeb v oblasti uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb („ATM/ANS“) a zajišťování jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu („ATM“);

58.

„všeobecným letectvím“ se rozumí veškerý provoz civilních letadel, jiný než letecké práce nebo obchodní letecká doprava;

59.

„daty v uzlových bodech v digitální podobě“ se rozumí počítačově zpracovaná meteorologická data pro soubor bodů v grafu v pravidelných odstupech určená pro přenos z meteorologického počítače do jiného počítače ve formě kódu vhodné pro automatizované použití;

60.

„poradenským materiálem (GM)“ se rozumí nezávazný materiál vypracovaný agenturou, který napomáhá objasnit význam požadavků nebo specifikací a používá se k podpoře výkladu nařízení (ES) č. 216/2008, jeho prováděcích pravidel a přijatelných způsobů průkazu;

61.

„globálními předpověďmi v souřadnicové síti“ se rozumějí předpovědi očekávaných hodnot meteorologických prvků v globální souřadnicové síti s definovaným vertikálním a horizontálním rozlišením;

62.

„nebezpečím“ se rozumí jakýkoliv stav, událost nebo okolnost, která by mohla vyvolat škodlivý účinek;

63.

„výškou“ se rozumí vertikální vzdálenost hladiny, bodu nebo předmětu považovaného za bod, měřená od stanovené referenční roviny;

64.

„hladinou“ se rozumí všeobecný výraz používaný k vyjádření vertikální polohy letadla za letu znamenající buď výšku, nadmořskou výšku nebo letovou hladinu;

65.

„místním běžným hlášením“ se rozumí meteorologické hlášení vydávané v pevně stanovených intervalech, které má být šířeno pouze na letišti původu, kde byla provedena pozorování;

66.

„místním zvláštním hlášením“ se rozumí meteorologické hlášení vydávané v souladu s kritérii stanovenými pro zvláštní pozorování, které má být šířeno pouze na letišti původu, kde byla provedena pozorování;

67.

„meteorologickým bulletinem“ se rozumí text tvořený meteorologickými informacemi, před nimiž je uvedeno vhodné záhlaví;

68.

„meteorologickými informacemi“ se rozumí meteorologické hlášení, analýza, předpověď a jakékoli další prohlášení, které se týká stávajících či očekávaných meteorologických podmínek;

69.

„meteorologickým pozorováním“ se rozumí měření a/nebo hodnocení jednoho či více meteorologických prvků;

70.

„meteorologickým hlášením“ se rozumí prohlášení o pozorovaných meteorologických podmínkách, které souvisejí s určitým specifikovaným časem a místem;

71.

„meteorologickým satelitem“ se rozumí umělá družice Země, která provádí meteorologická pozorování a přenáší tato pozorování na zem;

72.

„meteorologickou výstražnou službou“ se rozumí služba, která monitoruje meteorologické podmínky, které ovlivňují letový provoz, a poskytuje informace o výskytu nebo očekávaném výskytu určitých meteorologických jevů na trati, přírodních či jiných nebezpečích, která mohou ovlivnit bezpečnost provozu letadel ve vymezeném prostoru odpovědnosti;

73.

„minimální sektorovou výškou (MSA)“ se rozumí nejnižší nadmořská výška, kterou lze použít a která zajistí minimální bezpečnou výšku 300 m (1 000 stop) nad všemi předměty, které se nacházejí v prostoru v rámci sektoru ve tvaru kruhu o poloměru 46 km (25 NM), jehož středem je význačný bod, referenční bod letiště (ARP) nebo referenční bod heliportu (HRP);

74.

„NOTAM“ se rozumí oznámení rozesílané telekomunikačními prostředky, které obsahuje informace týkající se vytvoření, stavu nebo změny v jakémkoli leteckém zařízení, službách, postupu nebo nebezpečí, o nichž včasná informovanost je pro pracovníky zabývající se letovým provozem důležitá;

75.

„překážkou“ se rozumí všechny pevné (trvalé nebo dočasné) a mobilní objekty nebo jejich části, které:

a)

se nacházejí na ploše určené pro pozemní pohyby letadel nebo

b)

zasahují nad stanovenou plochu určenou k ochraně letadel za letu nebo

c)

se nacházejí vně těchto stanovených ploch a byly vyhodnoceny jako nebezpečné pro letecký provoz;

76.

„OPMET“ se rozumí provozní meteorologické informace pro použití v přípravném či letovém plánování letového provozu;

77.

„databankou OPMET“ se rozumí databanka zřízená k tomu, aby bylo možné ukládat a mezinárodně zpřístupňovat provozní meteorologické informace pro využití v letectví;

78.

„celoevropskými službami“ se rozumí činnost, která je navržena a zřízena pro uživatele ve většině členských států nebo ve všech členských státech a která může rovněž překračovat vzdušný prostor území, na které se vztahuje Smlouva;

79.

„přederupční vulkanickou aktivitou“ se rozumí neobvyklá a/nebo sílící vulkanická aktivita, která by mohla být předzvěstí vulkanické erupce;

80.

„převládající dohledností“ se rozumí nejvyšší hodnota dohlednosti pozorovaná v souladu s definicí „dohlednosti“, které je dosaženo alespoň v polovině okruhu horizontu nebo alespoň v polovině povrchu letiště. Tyto plochy mohou být tvořeny přiléhajícími či nepřiléhajícími sektory;

81.

„problematickým užíváním psychoaktivních látek“ se rozumí užívání jedné nebo více psychoaktivních látek jednotlivcem, a to způsobem, který:

a)

představuje přímé nebezpečí pro daného uživatele nebo ohrožuje životy, zdraví nebo pohodu ostatních a/nebo

b)

způsobí či zhorší profesní, společenské, duševní nebo fyzické problémy nebo potíže;

82.

„prognostickým grafem“ se rozumí předpověď a) stanoveného meteorologického prvku (prvků) pro určitý specifikovaný čas nebo časový interval a pro určitou specifikovanou oblast nebo část vzdušného prostoru, která je graficky znázorněna pomocí grafu;

83.

„psychoaktivními látkami“ se rozumí alkohol, opioidy, kanabinoidy, sedativa a hypnotika, kokain, další psychostimulanty, halucinogeny a těkavá rozpouštědla; kofein a tabák se mezi ně nezahrnují;

84.

„záchranným koordinačním centrem (RCC)“ se rozumí jednotka odpovědná za podporu účinné organizace pátracích a záchranných služeb a za koordinaci pátracích a záchranných operací uvnitř oblasti pátrání a záchrany;

85.

„dobou odpočinku“ se rozumí nepřetržitá a definovaná doba, která následuje po službě a/nebo službě předchází, během níž je řídící letového provozu zproštěn všech povinností;

86.

„systémem rozpisu služeb“ se rozumí struktura doby služby a doby odpočinku řídících letového provozu v souladu s právními a provozními požadavky;

87.

„rizikem“ se rozumí kombinace celkové pravděpodobnosti nebo četnosti výskytu škodlivého účinku vyvolaného nebezpečím a závažnosti tohoto účinku;

88.

„vzletovou a přistávací dráhou“ se rozumí vymezená pravoúhlá plocha na pozemním letišti, upravená pro přistání a vzlety letadel;

89.

„dráhovou dohledností (RVR)“ se rozumí vzdálenost, na kterou může pilot letadla nacházejícího se na ose dráhy vidět denní dráhové značení nebo návěstidla ohraničující dráhu nebo vyznačující její osu;

90.

„příkazem k zajištění bezpečnosti“ se rozumí dokument vydaný či přijatý příslušným úřadem, kterým se nařizuje provést ve funkčním systému opatření nebo který stanoví omezení provozního používání tohoto systému s cílem obnovit bezpečnost v případě, že se prokáže, že by jinak mohla být snížena bezpečnost letectví;

91.

„systémem řízení bezpečnosti (SMS)“ se rozumí systematický přístup k řízení bezpečnosti včetně nezbytných organizačních struktur, odpovědnosti, politik a postupů;

92.

„jednotka pátrací a záchranné služby“ je obecný pojem, který může označovat záchranné koordinační středisko, záchranné podřízené středisko nebo výstražnou stanici;

93.

„vybraným střediskem pro pozorování vulkanické aktivity“ se rozumí poskytovatel vybraný příslušným úřadem, který pozoruje aktivitu sopky nebo skupiny sopek a zpřístupňuje tato pozorování příjemcům v odvětví letectví dle dohodnutého seznamu;

94.

„poloautomatickým systémem pozorování“ se rozumí systém pozorování, který umožňuje zvyšovat počet měřených prvků a vyžaduje, aby součástí smyčky byl člověk, který bude vydávat odpovídající hlášení;

95.

„zprávou SIGMET“ se rozumí informace vydaná meteorologickou výstražnou službou týkající se výskytu nebo očekávaného výskytu určených meteorologických jevů na trati, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu, a vývoje těchto jevů v čase a prostoru;

96.

„zvláštním hlášením z letadla“ se rozumí meteorologické hlášení z letadla vydané v souladu s kritérii, která vycházejí z pozorování během letu;

97.

„stresem“ se rozumějí pocity, které určitá osoba zažívá v okamžiku, kdy čelí potenciální příčině („stresoru“) změny lidské výkonnosti. Stresový zážitek může lidskou výkonnost ovlivnit nepříznivě (distres), neutrálně nebo kladně (eustres) podle toho, jak daná osoba vnímá vlastní schopnost daný stresor zvládat;

98.

„výcvikem zaměřeným na získání kvalifikace pro systém a zařízení“ se rozumí výcvik, jehož prostřednictvím si má daná osoba osvojit zvláštní znalosti a dovednosti ve vztahu k systému/zařízení, které jí zajistí provozní způsobilost;

99.

„daty přizpůsobenými konkrétním požadavkům“ se rozumějí letecká data, která poskytuje provozovatel letadla nebo provozovatel datových služeb jménem provozovatele letadla a která jsou generována pro tohoto provozovatele letadla s ohledem na jejich plánované provozní využití;

100.

„náhradním letištěm pro vzlet“ se rozumí letiště, na kterém může letadlo přistát, je-li to nezbytné krátce po vzletu a není-li možné použít letiště vzletu;

101.

„předpovědí pro koncové letiště (TAF)“ se rozumí ucelené prohlášení o očekávaných meteorologických podmínkách na letišti po stanovenou dobu;

102.

„terénem“ se rozumí povrch země, který má přirozeně se vyskytující prvky jako hory, kopce, horská pásma, údolí, vodní plochy, věčný led a sníh, s vyloučením překážek;

103.

„prahem dráhy“ se rozumí začátek té části dráhy, která je použitelná pro přistání;

104.

„dotykovým pásmem“ se rozumí část vzletové a přistávací dráhy za prahem dráhy, kde se mají přistávající letadla poprvé dotknout dráhy;

105.

„tropický cyklón“ je obecný pojem, který označuje nefrontální cyklón synoptického rozsahu, který vzniká nad tropickými či subtropickými vodami a vyznačuje se organizovanou konvekcí a konkrétní cyklonickou cirkulací přízemního větru;

106.

„poradenským střediskem pro tropické cyklóny (TCAC)“ se rozumí meteorologické středisko, které meteorologickým výstražným službám, světovým střediskům vydávajícím předpovědi pro určité oblasti a mezinárodním databankám OPMET poskytuje poradenské informace o poloze, směru předpovědi a rychlosti pohybu, centrálním tlaku a maximální rychlosti přízemního větru tropických cyklónů;

107.

„dohledností“ se rozumí dohlednost pro letecké účely, která je definována jako větší z následujících dvou vzdáleností:

a)

největší vzdálenost, na kterou je možno spolehlivě vidět a rozeznat na světlém pozadí černý předmět vhodných rozměrů, umístěný u země;

b)

největší vzdálenost, na kterou je možno spolehlivě rozeznat na neosvětleném pozadí světla o svítivosti přibližně 1 000 cd;

108.

„poradenským střediskem pro vulkanický popel (VAAC)“ se rozumí meteorologické středisko, které meteorologickým výstražným službám, oblastním střediskům řízení, letovým informačním střediskům, světovým střediskům vydávajícím předpovědi pro určité oblasti a mezinárodním databankám OPMET poskytuje poradenské informace o laterálním a vertikálním rozsahu a předpokládaném pohybu vulkanického popele v atmosféře po vulkanické erupci;

109.

„světovým střediskem vydávajícím předpovědi pro určité oblasti (WAFC)“ se rozumí meteorologické středisko, které připravuje a vydává důležité meteorologické předpovědi a předpovědi pro horní hladiny vzdušného prostoru, a to v digitální podobě na celosvětovém základě, přičemž tyto předpovědi předává přímo členským státům pomocí vhodných prostředků jako součást letecké pevné služby a

110.

„světovým systémem pro předpovědi pro určité oblasti“ se rozumí celosvětový systém, v jehož rámci poskytují světová střediska vydávající předpovědi pro určité oblasti letecké meteorologické traťové předpovědi v jednotných standardizovaných formátech.


PŘÍLOHA II

POŽADAVKY NA PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY — POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A ZAJIŠŤOVÁNÍ DALŠÍCH FUNKCÍ SÍTĚ ATM

(Část ATM/ANS.AR)

HLAVA A —   VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

ATM/ANS.AR.A.001   Oblast působnosti

Tato příloha stanoví požadavky na systémy správy a řízení příslušných úřadů, které odpovídají za udělování osvědčení, dohled a vynucování ve vztahu k uplatňování požadavků stanovených v přílohách III až XIII poskytovateli služeb, na něž se v souladu s článkem 5 vztahuje toto nařízení.

ATM/ANS.AR.A.005   Úkoly týkající se udělování osvědčení, dohledu a vynucování

a)

Příslušný úřad plní úkoly týkající se udělování osvědčení, dohledu a vynucování ve vztahu k uplatňování požadavků, jež se vztahují na poskytovatele služeb, sleduje, zda tito poskytovatelé poskytují služby bezpečně, a ověřuje, zda jsou plněny použitelné požadavky.

b)

Příslušné úřady vymezí a nesou zodpovědnost za udělování osvědčení, dohled a vynucování v oblasti bezpečnosti, a to způsobem, který zaručuje, že:

1)

je jednoznačně stanovena odpovědnost za splnění každého ustanovení tohoto nařízení;

2)

mají přehled o mechanismech výkonu dohledu nad bezpečností a o jejich výsledcích a

3)

je zaručena výměna patřičných informací mezi příslušnými úřady.

Dotčené příslušné úřady pravidelně přezkoumávají dohodu o dozoru nad poskytovateli letových navigačních služeb ve funkčních blocích vzdušného prostoru (FAB), které přesahují vzdušný prostor spadající pod pravomoc více než jednoho členského státu, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 550/2004, a v případě přeshraničního poskytování letových navigačních služeb dohodu o vzájemném uznávání úkolů v oblasti dozoru uvedenou v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 550/2004, jakož i praktické plnění těchto dohod, a to zejména s ohledem na dosaženou výkonnost poskytovatelů služeb, nad nimiž vykonávají dozor, v oblasti bezpečnosti.

c)

Příslušný úřad uzavře ujednání o koordinaci s jinými příslušnými úřady, pokud jde o oznámené změny funkčních systémů, jež se týkají poskytovatelů služeb, nad nimiž tyto jiné příslušné úřady vykonávají dozor. Tato ujednání o koordinaci zaručují účinný výběr a přezkum těchto oznámených změn v souladu s částí ATM/ANS.AR.C.025.

ATM/ANS.AR.A.010   Dokumentace týkající se udělování osvědčení, dohledu a vynucování

Příslušný úřad poskytne svým pracovníkům veškeré příslušné legislativní akty, standardy, pravidla, technické publikace a související dokumenty, aby mohli vykonávat své úkoly a plnit své povinnosti.

ATM/ANS.AR.A.015   Způsob průkazu

a)

Agentury vymezí přijatelné způsoby průkazu, s jejichž pomocí lze určit, že jsou plněny požadavky tohoto nařízení. Je-li vyhověno přijatelným způsobům průkazu, má se za to, že jsou požadavky tohoto nařízení splněny.

b)

K prokazování shody s požadavky tohoto nařízení lze používat i alternativní způsoby průkazu (AltOC).

c)

Příslušný úřad zřídí systém, který umožní důsledně hodnotit, zda všechny alternativní způsoby průkazu, které používá tento příslušný úřad nebo poskytovatelé služeb pod jeho dohledem, umožňují prokázat shodu s požadavky tohoto nařízení.

d)

Hodnocení všech alternativních způsobů průkazu, které poskytovatel služeb navrhl v souladu s částí ATM/ANS.OR.A.020, provádí příslušný úřad formou analýzy předložené dokumentace, a uzná-li za nutné, také na základě kontroly, kterou u daného poskytovatele služeb vykoná.

Pokud příslušný úřad dospěje k názoru, že alternativní způsoby průkazu dostatečně zaručují shodu s použitelnými požadavky tohoto nařízení, neprodleně:

1)

žadateli oznámí, že může začít tyto alternativní způsoby průkazu uplatňovat, a v příslušných případech též odpovídajícím způsobem upraví osvědčení žadatele;

2)

sdělí agentuře jejich obsah a předá jí rovněž kopie veškeré související dokumentace a

3)

informuje ostatní členské státy o tom, že alternativní způsoby průkazu byly přijaty.

e)

Pokud příslušný úřad sám využívá alternativní způsoby průkazu k dosažení shody s použitelnými požadavky tohoto nařízení:

1)

zpřístupní je všem poskytovatelům služeb, nad nimiž vykonává dohled a

2)

neprodleně o tom vyrozumí agenturu.

Příslušný úřad předloží agentuře úplný popis alternativních způsobů průkazu včetně veškerých revizí postupů, které mohou být důležité, a zároveň i posudek, který prokazuje, že jsou splněny použitelné požadavky tohoto nařízení.

ATM/ANS.AR.A.020   Informace poskytované agentuře

a)

Pokud nastanou závažné problémy při provádění relevantních ustanovení nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel nebo nařízení (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 (právní předpisy o jednotném evropském nebi), která se vztahují na poskytovatele služeb, příslušný úřad o tom neprodleně vyrozumí agenturu.

b)

Aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 (1), příslušný úřad poskytne agentuře informace, které jsou významné z hlediska bezpečnosti a které získá z obdržených hlášení událostí.

ATM/ANS.AR.A.025   Okamžitá reakce na bezpečnostní problém

a)

Aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 376/2014, zavede příslušný úřad systém umožňující řádným způsobem shromažďovat, analyzovat a šířit informace týkající se bezpečnosti.

b)

Agentura zavede systém, jehož prostřednictvím bude moci řádně analyzovat veškeré příslušné informace týkající se bezpečnosti, které obdrží od příslušných úřadů, a neprodleně členským státům a Komisi poskytovat veškeré informace včetně doporučení či nápravných opatření, která je třeba přijmout a která jsou nezbytná k tomu, aby členské státy a Komise mohly včas reagovat na problém související s poskytovateli služeb.

c)

Poté, co příslušný úřad obdrží informace uvedené v písmenech a) a b), přijme odpovídající opatření pro řešení daného problému souvisejícího s bezpečností, včetně vydání příkazů k zajištění bezpečnosti v souladu s částí ATM/ANS.AR.A.030.

d)

Opatření přijatá podle písmene c) se neprodleně oznámí dotčeným poskytovatelům služeb, aby je tito poskytovatelé mohli v souladu s částí ATM/ANS.OR.A.060 provést. Příslušný úřad tato opatření oznámí rovněž agentuře a v případě, že se na jejich realizaci musí podílet více členských států, oznámí je i ostatním dotčeným příslušným úřadům.

ATM/ANS.AR.A.030   Příkazy k zajištění bezpečnosti

a)

Příslušný úřad vydá příkaz k zajištění bezpečnosti, pokud ve funkčním systému zjistil nebezpečný stav, jenž vyžaduje okamžité přijetí opatření.

b)

Příkaz k zajištění bezpečnosti je předán dotčeným poskytovatelům služeb a obsahuje přinejmenším tyto informace:

1)

identifikaci nebezpečného stavu;

2)

identifikaci dotčeného funkčního systému;

3)

požadovaná opatření a jejich zdůvodnění;

4)

termín, dokdy mají být požadovaná opatření dokončena a

5)

datum jeho vstupu v platnost.

c)

Do jednoho měsíce od vydání předá příslušný úřad kopii příkazu k zajištění bezpečnosti agentuře a všem ostatním dotčeným příslušným úřadům.

d)

Příslušný úřad ověří, zda poskytovatelé služeb plní použitelné příkazy k zajištění bezpečnosti.

HLAVA B —   ŘÍZENÍ (ATM/ANS.AR.B)

ATM/ANS.AR.B.001   Systém řízení

a)

Příslušný úřad zřídí a udržuje systém řízení, který zahrnuje minimálně tyto prvky:

1)

dokumentované politiky a postupy popisující jeho organizaci, způsoby a metody dosahování souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly, které jsou nutné k provádění úkolů spojených s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním podle tohoto nařízení. Tyto postupy jsou průběžně aktualizovány a slouží v rámci daného příslušného úřadu jako základní pracovní dokumenty pro všechny související úkoly;

2)

dostatečné množství personálu, včetně inspektorů, k výkonu úkolů a k plnění povinností podle tohoto nařízení. Tento personál musí mít kvalifikaci k vykonávání zadaných úkolů a nezbytné znalosti, zkušenosti a vstupní, provozní a udržovací výcvik, takže je zajištěna jeho trvalá odborná způsobilost. Rovněž je vytvořen systém plánování dostupnosti personálních zdrojů v zájmu zajištění řádného plnění všech souvisejících úkolů;

3)

odpovídající provozní a kancelářské prostory umožňující vykonávání těchto přidělených úkolů;

4)

postup pro sledování souladu systému řízení s příslušnými požadavky a vhodnosti postupů, včetně zavedení vnitřního auditu a postupu řízení bezpečnostních rizik. Sledování souladu zahrnuje systém zpětné vazby mezi nálezy auditu a vedením příslušného úřadu umožňující zajistit, aby v případě potřeby byla uplatněna nápravná opatření a

5)

osobu nebo skupinu osob, které jsou v konečném důsledku odpovědné vedení příslušného úřadu za sledování souladu.

b)

Příslušný úřad určí pro každou oblast činnosti zahrnutou do systému řízení jednu nebo více osob, které ponesou hlavní odpovědnost za řízení příslušného úkolu či příslušných úkolů.

c)

Příslušný úřad zavede postupy umožňující vzájemnou výměnu veškerých nezbytných informací a pomoci s jinými dotčenými příslušnými úřady, včetně výměny týkající se i veškerých nálezů a následných opatření přijatých v rámci udělování osvědčení a vykonávání dohledu nad poskytovateli služeb, kteří sice působí na území daného členského státu, ale osvědčení získali u příslušného úřadu jiného členského státu nebo agentury.

d)

Kopie postupů týkajících se systému řízení a jejich změn se za účelem normalizace dává k dispozici agentuře.

ATM/ANS.AR.B.005   Zadávání úkolů kvalifikovaným subjektům

a)

Kromě vydávání samotných osvědčení může příslušný úřad zadávat své úkoly týkající se udělování osvědčení poskytovatelům služeb a dohledu nad nimi podle tohoto nařízení kvalifikovaným subjektům. Při zadávání takovýchto úkolů se příslušný úřad postará o to, aby měl:

1)

zaveden systém umožňující počáteční a průběžné posouzení toho, zda kvalifikovaný subjekt dodržuje přílohu V nařízení (ES) č. 216/2008. Tento systém a výsledky posouzení se dokumentují;

2)

s kvalifikovaným subjektem uzavřenu dokumentovanou dohodu, schválenou oběma stranami na patřičné úrovni řízení, ve které jsou jasně vymezeny tyto prvky:

i)

úkoly, jež mají být vykonány;

ii)

požadovaná prohlášení, zprávy a záznamy;

iii)

technické podmínky, které musí být při výkonu těchto úkolů splněny,

iv)

související míra odpovědnosti a

v)

ochrana údajů získaných při provádění těchto úkolů.

b)

Příslušný úřad zajistí, aby proces vnitřního auditu a proces řízení bezpečnostních rizik požadované podle části ATM/ANS.AR.B.001 písm. a) bodu 4 zahrnovaly veškeré úkoly, které kvalifikovaný subjekt provádí jeho jménem.

ATM/ANS.AR.B.010   Změny systému řízení

a)

Příslušný úřad zavede systém určování změn, které ovlivňují jeho schopnost plnit úkoly a povinnosti podle tohoto nařízení Tento systém umožňuje příslušnému úřadu přijímat náležitá opatření k zajištění toho, aby systém řízení byl trvale vyhovující a efektivní.

b)

Příslušný úřad aktualizuje svůj systém řízení, aby byl včas přizpůsobován veškerým změnám tohoto nařízení, s cílem zaručit jeho účinné provádění.

c)

Příslušný úřad uvědomí agenturu o veškerých významných změnách, které ovlivňují jeho schopnost provádět úkoly a plnit povinnosti podle tohoto nařízení.

ATM/ANS.AR.B.015   Vedení záznamů

a)

Příslušný úřad vytvoří systém vedení záznamů s patřičnými možnostmi ukládání, zpřístupnění a spolehlivého zpětného sledování:

1)

dokumentovaných politik a postupů uplatňovaných v systému řízení;

2)

výcviku, kvalifikace a oprávnění pracovníků v souladu s požadavky části ATM/ANS.AR.B.001 písm. a) bodu 2;

3)

zadaných úkolů, které musí zahrnovat náležitosti požadované částí ATM/ANS.AR.B.005, a podrobné údaje o zadaných úkolech;

4)

postupu udělování osvědčení a/nebo postupu podávání prohlášení;

5)

podle potřeby určení poskytovatelů letových provozních služeb a poskytovatelů meteorologických služeb;

6)

udělování osvědčení poskytovatelům služeb, kteří vykonávají činnost na území dotčeného členského státu, jimž však osvědčení vydal příslušný úřad jiného členského státu nebo agentura, a dohledu nad těmito poskytovateli, a to na základě dohody uzavřené mezi těmito úřady;

7)

hodnocení alternativních způsobů průkazu navržených poskytovateli služeb a jejich oznamování agentuře a posuzování alternativních způsobů průkazu, které používá samotný příslušný úřad;

8)

toho, zda poskytovatelé služeb plní použitelné požadavky tohoto nařízení poté, co jim bylo uděleno osvědčení, nebo v příslušných případech poté, co učinili prohlášení, včetně zpráv o všech auditech, které zahrnují nálezy, nápravná opatření a datum ukončení opatření a pozorování, jakož i jiné záznamy o bezpečnosti;

9)

přijatých vynucovacích opatření;

10)

informací týkajících se bezpečnosti, příkazů k zajištění bezpečnosti a návazných opatření a

11)

uplatňování ustanovení o pružnosti v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 216/2008.

b)

Příslušný úřad uchovává seznam všech osvědčení, která vydal poskytovatelům služeb, a prohlášení, která od nich obdržel.

c)

Všechny záznamy se uchovávají alespoň po dobu 5 let poté, co skončí platnost osvědčení nebo co je prohlášení staženo, a podléhají použitelným právním předpisům o ochraně údajů.

HLAVA C —   DOHLED, UDĚLOVÁNÍ OSVĚDČENÍ A VYNUCOVÁNÍ (ATM/ANS.AR.C)

ATM/ANS.AR.C.001   Sledování výkonnosti v oblasti bezpečnosti

a)

Příslušné úřady pravidelně sledují a posuzují výkonnost poskytovatelů služeb, kteří jsou pod jejich dohledem, z hlediska bezpečnosti.

b)

Příslušné úřady používají výsledky sledování výkonnosti z hlediska bezpečnosti zejména v rámci provádění dohledu založeného na rizicích.

ATM/ANS.AR.C.005   Udělování osvědčení, podávání prohlášení a ověřování, zda poskytovatelé služeb plní požadavky

a)

V rámci části ATM/ANS.AR.B.001 písm. a) bodu 1 příslušný úřad zavede proces, aby ověřil, zda:

1)

poskytovatelé služby plní použitelné požadavky stanovené v přílohách III až XIII a veškeré použitelné podmínky připojené k osvědčení ještě předtím, než je jim toto osvědčení vydáno. Osvědčení se vydávají v souladu s dodatkem 1 k této části;

2)

jsou plněny veškeré povinnosti související s bezpečností, které jsou uvedeny v ustavujícím aktu vydaném v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 550/2004;

3)

jsou soustavně plněny použitelné požadavky na poskytovatele služeb, kteří jsou pod jeho dohledem;

4)

jsou plněny bezpečnostní cíle, bezpečnostní požadavky a další podmínky související s bezpečností, které jsou určeny v prohlášeních o ověřování systémů, včetně veškerých relevantních prohlášení o shodě částí systémů nebo jejich vhodnosti pro použití, která jsou vydána v souladu s nařízením (ES) č. 552/2004 a

5)

jsou plněny příkazy k zajištění bezpečnosti a prováděna nápravná a vynucovací opatření.

b)

Proces uvedený v odstavci a):

(1)

je založen na dokumentovaných postupech;

(2)

vychází z dokumentace vypracované s konkrétním záměrem poskytnout pracovníkům pokyny, aby mohli plnit své úkoly související s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním;

(3)

poskytuje dotčené organizaci informace o výsledcích udělování osvědčení, dohledu a vynucování;

(4)

vychází z auditů, přezkumů a inspekcí provedených příslušným úřadem;

(5)

pokud jde o poskytovatele služeb, jimž bylo uděleno osvědčení, poskytuje příslušnému úřadu důkazy potřebné pro další postup, včetně opatření stanovených v článku 9 nařízení (ES) č. 549/2004, v čl. 7 odst. 7 nařízení (ES) č. 550/2004 a v článcích 10, 25 a 68 nařízení (ES) č. 216/2008, v situacích, kdy nejsou požadavky dodržovány a

(6)

pokud jde o poskytovatele služeb, kteří činí prohlášení, poskytuje příslušnému úřadu důkazy pro provedení nápravného opatření, je-li to vhodné, které může zahrnovat vynucovací opatření včetně v příslušných případech vynucovacích opatření podle vnitrostátních právních předpisů.

ATM/ANS.AR.C.010   Dohled

a)

Příslušný úřad nebo kvalifikované subjekty, které jednají jeho jménem, provádějí audity v souladu s čl. 4 odst. 9.

b)

Audity uvedené v odstavci a):

1)

poskytují příslušnému úřadu důkazy o tom, že jsou dodržovány použitelné požadavky a opatření k provádění;

2)

jsou nezávislé na veškerých činnostech vnitřního auditu prováděných poskytovatelem služeb;

3)

pokrývají celá opatření k provádění nebo jejich části a procesy či služby;

4)

určují, zda:

i)

opatření k provádění vyhovují použitelným požadavkům;

ii)

přijatá opatření vyhovují opatřením k provádění a použitelným požadavkům a

iii)

se výsledky přijatých opatření shodují s výsledky očekávanými na základě opatření k provádění.

c)

Na základě důkazů, které má k dispozici, příslušný úřad sleduje, zda poskytovatelé služeb pod jeho dohledem soustavně plní použitelné požadavky tohoto nařízení.

ATM/ANS.AR.C.015   Program dohledu

a)

Příslušný úřad zřídí a ročně aktualizuje program dohledu, který zohledňuje zvláštní povahu poskytovatelů služeb, složitost jejich činností, výsledky minulých činností v oblasti udělování osvědčení a/nebo dohledu a vychází z posouzení souvisejících rizik. Program obsahuje audity, které:

1)

se vztahují na všechny oblasti, jež se mohou týkat bezpečnosti, se zaměřením na oblasti, ve kterých byly zjištěny problémy;

2)

se vztahují na všechny poskytovatele služeb pod dohledem příslušného úřadu;

3)

se vztahují na prostředky použité poskytovatelem služeb s cílem zaručit způsobilost pracovníků;

4)

zaručují, že jsou audity prováděny úměrně k úrovni rizika, které představují operace prováděné poskytovatelem služeb a služby, které poskytuje a

5)

zaručují, že je na poskytovatele služeb pod dozorem tohoto příslušného úřadu, uplatňován plánovací cyklus dohledu, který není delší než 24 hodin.

Jsou-li doklady o tom, že se výkonnost daného poskytovatele služeb z hlediska bezpečnosti snížila, může se plánovací cyklus dohledu zkrátit.

V případě poskytovatele služeb, jemuž příslušný úřad udělil osvědčení, se může plánovaný cyklus dohledu prodloužit nejvýše na dobu 36 měsíců, pokud příslušný úřad dojde k závěru, že během předchozích 24 měsíců:

i)

dotyčný poskytovatel služeb prokázal schopnost účinným způsobem zjišťovat případy ohrožení bezpečnosti letectví a s nimi spojená rizika;

ii)

poskytovatel služeb soustavně prokazoval, že dodržuje požadavky týkající se řízení změny podle částí ATM/ANS.OR.A.040 a ATM/ANS.OR.A.045;

iii)

nebyly vydány žádné nálezy úrovně 1 a

iv)

všechna nápravná opatření byla provedena ve lhůtě, kterou schválil či prodloužil příslušný úřad, v souladu s částí ATM/ANS.AR.C.050.

V případě, že poskytovatel služeb zavedl kromě výše uvedených opatření příslušným úřadem schválený účinný systém průběžných hlášení, prostřednictvím kterých informuje příslušný úřad o svých výsledcích z hlediska bezpečnosti a o tom, jak dodržuje právní předpisy, lze plánovací cyklus dohledu prodloužit, a to nejvýše na dobu 48 měsíců;

6)

zajišťují činnost navazující na provedení nápravných opatření;

7)

jsou předmětem konzultace s dotčeným poskytovatelem služeb a následného oznámení a

8)

uvádějí plánovaný interval inspekcí různých míst, jsou-li takové inspekce prováděny.

b)

Příslušný úřad může podle potřeby rozhodnout o změně cílů a rozsahu naplánovaných auditů včetně přezkumu dokumentů a dalších auditů.

c)

Příslušný úřad rozhodne o tom, která opatření, prvky, služby, funkce, fyzická místa a činnosti mají být předmětem auditu v určeném časovém rámci.

d)

Pozorování z auditů a nálezy vydané v souladu s částí ATM/ANS.AR.C.050 se dokumentují. Nálezy jsou podloženy důkazy a identifikovány z hlediska použitelných požadavků a souvisejících opatření k provádění, vůči nimž byl audit proveden.

e)

Vypracuje se zpráva o auditu s podrobnostmi o nálezech a pozorováních a sdělí se dotčenému poskytovateli služeb.

ATM/ANS.AR.C.020   Vydávání osvědčení

a)

V souladu s postupem vymezeným v části ATM/ANS.AR.C.005 písm. a) po obdržení žádosti o vydání osvědčení poskytovateli služeb příslušný úřad ověří, zda poskytovatel služeb splňuje použitelné požadavky tohoto nařízení.

b)

Před vydáním osvědčení může příslušný úřad požadovat veškeré audity, inspekce či posouzení, jež považuje za nezbytné.

c)

Osvědčení se vydává s časově neomezenou platností. Práva a rozsah činností, k jejichž vykonávání je poskytovatel služeb oprávněn, jsou upřesněny v rámci podmínek poskytování služby, které jsou připojeny k osvědčení.

d)

Osvědčení se nevydá, pokud nález úrovně 1 zůstává otevřený. Za mimořádných okolností poskytovatel služby posoudí a podle potřeby zmírní nález (nálezy) kromě nálezů úrovně 1 a příslušný úřad před vydáním osvědčení schválí plán nápravných opatření pro uzavření nálezu (nálezů).

ATM/ANS.AR.C.025   Změny

a)

Po obdržení oznámení o změně v souladu s částí ATM/ANS.OR.A.045 příslušný úřad splní požadavky částí ATM/ANS.AR.C.030, ATM/ANS.AR.C.035 a ATM/ANS.AR.C.040;

b)

Po obdržení oznámení o změně v souladu s částí ATM/ANS.OR.A.040 písm. a) bodem 2, která vyžaduje předchozí schválení, příslušný úřad:

1)

před schválením změny ověří, zda poskytovatel služeb splňuje použitelné požadavky a

2)

pokud poskytovatel služeb provede změny, které vyžadují předchozí schválení, aniž od příslušného úřadu obdržel schválení definované v bodě 1, přijme příslušný úřad okamžitá příslušná opatření, aniž by tím byla dotčena jakákoli další vynucovací opatření;

c)

Aby poskytovateli služeb umožnil provést změny v jeho systému řízení a/nebo systému řízení bezpečnosti, podle toho, co je nutné, bez předchozího schválení podle části ATM/ANS.OR.A.040 písm. b), příslušný úřad schválí postup, kterým se definuje působnost takovýchto změn, a popíše, jak budou tyto změny oznamovány a řízeny. V rámci procesu průběžného dohledu příslušný úřad posoudí informace uvedené v oznámení a ověří, zda přijatá opatření dodržují schválené postupy a použitelné požadavky. Pokud některý z těchto požadavků není splněn, příslušný úřad:

1)

oznámí poskytovateli služeb, že daný požadavek nesplňuje, a požádá jej o provedení dalších změn a

2)

v případě nálezů úrovně 1 a úrovně 2 postupuje v souladu s částí ATM/ANS.AR.C.050.

ATM/ANS.AR.C.030   Schválení postupů řízení změn pro funkční systémy

a)

Příslušný úřad přezkoumá:

1)

postupy či veškeré významné změny těchto postupů, které byly předloženy poskytovatelem služeb v souladu s částí ATM/ANS.OR.B.010 písm. b) a

2)

jakoukoli odchylku od postupů uvedených v bodě 1 pro konkrétní změnu, požádá-li o ni poskytovatel služeb v souladu s částí ATM/ANS.OR.B.010 písm. c) bodem 1.

b)

Příslušný úřad schválí postupy, změny a odchylky uvedené v písmeni a), jestliže určí, že jsou nezbytné a dostačující k tomu, aby poskytovatel služeb prokázal, že splňuje požadavky částí ATM/ANS.OR.A.045, ATM/ANS.OR.C.005, ATS.OR.205 a ATS.OR.210 podle toho, která z nich je použitelná.

ATM/ANS.AR.C.035   Rozhodnutí přezkoumat oznámenou změnu funkčního systému

a)

Po obdržení oznámení v souladu s částí ATM/ANS.OR.A.045 písm. a) bodem 1 nebo po obdržení pozměněných informací v souladu s částí ATM/ANS.OR.A.045 písm. b) příslušný úřad rozhodne o tom, zda změnu přezkoumá, či nikoli. Příslušný úřad si od poskytovatele služeb vyžádá veškeré další informace nutné na podporu zmíněného rozhodnutí.

b)

Příslušný úřad určí, zda je nutné provést přezkum, na základě konkrétních, platných a dokumentovaných kritérií, které přinejmenším zaručují, že je oznámená změna přezkoumána, pokud je kombinace pravděpodobnosti, že je důvod pro poskytovatele služeb složitý nebo neznámý, a závažnost možných důsledků změn významná.

c)

Pokud příslušný úřad rozhodne, že je nutné provést přezkum na základě dalších kritérií založených na riziku než pouze kritérií uvedených v písmeni b), tato kritéria musí být konkrétní, platná a dokumentovaná.

d)

Příslušný úřad informuje poskytovatele služeb o svém rozhodnutí přezkoumat oznámenou změnu funkčního systému a na žádost poskytne poskytovateli služeb související odůvodnění.

ATM/ANS.AR.C.040   Přezkum oznámené změny funkčního systému

a)

Při přezkumu důvodu k oznámené změně příslušný úřad:

1)

posoudí platnost důvodu předloženého ve vztahu k části ATM/ANS.OR.C.005 písm. a) bodu 2 nebo části ATS.OR.205 písm. a) bodu 2 a

2)

kdykoli je to nezbytné, koordinuje své činnosti s ostatními příslušnými úřady.

b)

Příslušný úřad:

1)

schválí důvod uvedený v písm. a) bodě 1 s podmínkami, jsou-li použitelné, pokud se ukáže, že je platný, a následně o tom informuje poskytovatele služeb, nebo

2)

důvod uvedený v písm. a) bodě 1 zamítne a informuje o tom poskytovatele služeb a toto zamítnutí zdůvodní.

ATM/ANS.AR.C.045   Prohlášení poskytovatelů letových informačních služeb

a)

Po obdržení prohlášení poskytovatele letových informačních služeb, který má v úmyslu poskytovat takové služby, příslušný úřad ověří, zda prohlášení obsahuje všechny informace požadované v části ATM/ANS.OR.A.015, a potvrdí tomuto poskytovateli služeb, že prohlášení přijal.

b)

Pokud prohlášení požadované informace neobsahuje nebo obsahuje informace, z nichž je patrné, že nejsou splněny použitelné požadavky, oznámí příslušný úřad dotčenému poskytovateli letových informačních služeb, že daný požadavek není splněn, a požádá jej o další informace. Je-li to nezbytné, příslušný úřad provede audit u poskytovatele letových informačních služeb. Potvrdí-li se nesplnění požadavků, přijme příslušný úřad opatření stanovená v části ATM/ANS.AR.C.050.

c)

Příslušný úřad vede rejstřík prohlášení poskytovatelů letových informačních služeb, která mu byla předložena v souladu s tímto nařízením.

ATM/ANS.AR.C.050   Nálezy, nápravná opatření a vynucovací opatření

a)

Příslušný úřad má zaveden systém pro analýzu nálezů z hlediska jejich významu pro bezpečnost a rozhodování o vynucovacích opatřeních na základě toho, jaká rizika představuje skutečnost, že poskytovatel služeb neplní požadavky.

b)

Za okolností, kdy neexistuje žádné dodatečné bezpečnostní riziko nebo kdy je toto riziko velmi nízké a zároveň jsou k dispozici bezprostřední vhodná zmírňující opatření, může příslušný úřad schválit poskytování služeb, aby zaručil kontinuitu služby po dobu, kdy jsou přijímána nápravná opatření.

c)

Příslušný úřad vydá nález úrovně 1, pokud zjistí, že jsou závažným způsobem porušovány použitelné požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, jakož i nařízení (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 a jejich prováděcích pravidel, postupy a příručky poskytovatele služeb, podmínky osvědčení či osvědčení samotné, ustavující akt, je-li použitelný, nebo obsah prohlášení, přičemž tato porušení představují značné riziko pro bezpečnost letů nebo jiným způsobem zpochybňují schopnost poskytovatele služeb pokračovat v provozu.

Nález úrovně 1 zahrnuje mimo jiné tyto případy:

1)

poskytovatel služeb vyhlásil provozní postupy a/nebo poskytoval službu způsobem, který vytváří vážné riziko pro bezpečnost letů;

2)

poskytovatel služeb dosáhl platnosti svého osvědčení nebo jeho prodloužení paděláním předaných podpůrných dokladů;

3)

poskytovatel služeb postupoval prokazatelně neoprávněným způsobem nebo své osvědčení používal podvodným způsobem a

4)

není určen odpovědný vedoucí.

d)

Příslušný úřad vydá nález úrovně 2, pokud zjistí, že jsou jakýmkoli jiným způsobem porušovány použitelné požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, jakož i nařízení (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 a jejich prováděcích pravidel, postupy a příručky poskytovatele služeb nebo podmínky osvědčení či osvědčení samotné nebo obsah prohlášení.

e)

Je-li v rámci dohledu nebo jiným způsobem zjištěn nález, příslušný úřad sdělí nález písemně dotčenému poskytovateli služeb a požádá jej, aby provedl nápravné opatření, kterým zjištěné případy neshody odstraní, aniž jsou tím dotčeny jakékoli dodatečné akce požadované nařízením (ES) č. 216/2008 a tímto nařízením, jakož i nařízeními (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 a jejich prováděcími pravidly.

1)

V případě nálezu úrovně 1 přijme příslušný úřad okamžité a vhodné kroky a je-li to vhodné, může zcela nebo zčásti omezit, pozastavit či zrušit osvědčení a zároveň zaručit kontinuitu služeb za předpokladu, že není ohrožena bezpečnost, a v případě, že jde o manažera struktury vzdušného prostoru, o tom informuje Komisi. Přijatá opatření závisejí na rozsahu nálezu a zůstanou v platnosti, dokud poskytovatel služeb nepřijme úspěšné nápravné opatření.

2)

V případě nálezu úrovně 2 příslušný úřad:

i)

poskytne poskytovateli služeb lhůtu k provedení nápravného opatření, která bude zahrnuta do plánu opatření a bude odpovídat povaze nálezu a

ii)

posoudí navržená nápravná opatření a plán jejich provádění předložené poskytovatelem služeb a dojde-li při tomto posouzení k závěru, že postačují k odstranění nesouladu, schválí je.

3)

Pokud v případě nálezu úrovně 2 poskytovatel služeb nepředloží plán nápravných opatření, který je pro příslušný úřad s ohledem na nález přijatelný, nebo pokud poskytovatel služeb neprovede nápravné opatření ve lhůtě přijaté či prodloužené příslušným úřadem, nález může být povýšen na nález úrovně 1, přičemž se provedou kroky v souladu s písm. e) bodem 1.

f)

V případech, které nevyžadují nálezy úrovně 1 nebo úrovně 2, může příslušný úřad vydávat připomínky.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 18).

Dodatek 1

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PŘÍLOHA III

SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA POSKYTOVATELE SLUŽEB

(Část ATM/ANS.OR)

HLAVA A –   VŠEOBECNÉ POŽADAVKY (ATM/ANS.OR.A)

ATM/ANS.OR.A.001   Oblast působnosti

V souladu s článkem 5 tato příloha stanoví požadavky, které musí splnit poskytovatelé služeb, na něž se vztahuje toto nařízení.

ATM/ANS.OR.A.005   Žádost o osvědčení poskytovatele služeb

a)

Žádost o osvědčení poskytovatele služeb nebo změnu stávajícího osvědčení se podává ve formě a způsobem, které stanoví příslušný úřad, přičemž se zohlední použitelné požadavky tohoto nařízení.

b)

Aby poskytovatel služeb mohl získat osvědčení, musí v souladu s článkem 5 splnit požadavky tohoto nařízení, tedy:

1)

požadavky uvedené v čl. 8b odst. 1 nařízení (EU) č. 216/2008;

2)

společné požadavky stanovené v této příloze a

3)

zvláštní požadavky stanovené v přílohách IV až XIII, jsou-li použitelné s ohledem na služby, které poskytovatel služeb poskytuje nebo hodlá poskytovat.

ATM/ANS.OR.A.010   Žádost o omezené osvědčení

a)

Bez ohledu na část ATM/ANS.OR.A.010 písm. b) může poskytovatel letových provozních služeb požádat o omezené osvědčení k poskytování služeb ve vzdušném prostoru, který spadá pod zodpovědnost členského státu, v němž má hlavní místo činnosti a případně sídlo, jestliže poskytuje nebo hodlá poskytovat služby pouze v jedné či několika z následujících kategorií:

1)

letecké práce;

2)

všeobecné letectví;

3)

obchodní letecká doprava omezená na letadla s maximální vzletovou hmotností menší než 10 tun nebo s méně než 20 sedadly pro cestující;

4)

obchodní letecká doprava s méně než 10 000 pohyby za rok, bez ohledu na maximální vzletovou hmotnost a počet sedadel pro cestující; pro účely tohoto ustanovení se „pohyby“ rozumí průměr celkového počtu vzletů a přistání za předchozí tři roky.

b)

Kromě toho mohou o omezené osvědčení požádat také tito poskytovatelé letových navigačních služeb:

1)

poskytovatel letových navigačních služeb jiný než poskytovatel letových provozních služeb s hrubým ročním obratem 1 000 000 EUR nebo nižším, jenž souvisí se službami, které poskytuje nebo plánuje poskytovat a

2)

poskytovatel letových navigačních služeb, který poskytuje letové informační služby letiště pravidelným provozováním ne více než jednoho pracoviště na každém letišti.

c)

Jak určí příslušný úřad, poskytovatel letových navigačních služeb, který žádá o omezené osvědčení v souladu s písm. a) nebo písm. b) bodem 1, splní alespoň tyto požadavky:

1)

ATM/ANS.OR.B.001 Technická a provozní způsobilost a schopnost;

2)

ATM/ANS.OR.B.005 Systém řízení;

3)

ATM/ANS.OR.B.020 Požadavky na personál a

4)

ATM/ANS.OR.A.075 Otevřené a transparentní poskytování služeb, této přílohy a

5)

zvláštní požadavky stanovené v přílohách IV, V, VI a VIII, jsou-li použitelné s ohledem na služby, které poskytovatel služeb poskytuje nebo hodlá poskytovat, v souladu s článkem 5.

d)

Jak určí příslušný úřad, poskytovatel letových navigačních služeb, který žádá o omezené osvědčení v souladu s písm. b) bodem 2, splní alespoň požadavky stanovené v písm. c) bodě 1 až písm. c) bodě 4 a zvláštní požadavky stanovené v příloze IV.

e)

Žadatel o omezené osvědčení předloží žádost příslušnému úřadu ve formě a způsobem, které stanoví příslušný úřad.

ATM/ANS.OR.A.015   Prohlášení poskytovatelů letových informačních služeb

a)

Podle článku 6 může poskytovatel letových informačních služeb učinit prohlášení o způsobilosti a prostředcích pro plnění povinností spojených s poskytovanými službami, pokud kromě požadavků uvedených v čl. 8b odst. 1 nařízení (EU) č. 216/2008 splňuje tyto požadavky:

1)

poskytovatel letových informačních služeb poskytuje nebo hodlá poskytovat své služby pravidelným provozováním ne více než jednoho pracoviště nebo

2)

uvedené služby jsou dočasné povahy a jsou poskytovány po dobu dohodnutou s příslušným úřadem, která je nezbytná k tomu, aby byla přiměřeně zajištěna bezpečnost.

b)

Poskytovatel letových informačních služeb, který činí prohlášení o svých činnostech,:

1)

poskytne příslušnému úřadu všechny relevantní informace před zahájením provozu, a to ve formě a způsobem, které stanoví příslušný úřad;

2)

předloží příslušnému úřadu seznam použitých alternativních způsobů průkazu v souladu s částí ATM/ANS.OR.A.020;

3)

zachová shodu s platnými požadavky a s informacemi, jež jsou uvedeny v prohlášení;

4)

veškeré změny ve svém prohlášení nebo ve způsobech průkazu, jež používá, oznámí příslušnému úřadu předložením upraveného prohlášení a

5)

své služby poskytuje v souladu s provozní příručkou a dodržuje veškerá příslušná ustanovení v ní obsažená.

c)

Předtím, než ukončí poskytování služeb, o tom poskytovatel letových informačních služeb, který činí prohlášení o svých činnostech, vyrozumí příslušný úřad, a to ve lhůtě určené tímto příslušným úřadem.

d)

Poskytovatel letových informačních služeb, který činí prohlášení o svých činnostech, musí splňovat tyto požadavky:

1)

ATM/ANS.OR.A.001 Oblast působnosti;

2)

ATM/ANS.OR.A.020 Způsob průkazu;

3)

ATM/ANS.OR.A.035 Prokázání shody;

4)

ATM/ANS.OR.A.040 Změny – obecné;

5)

ATM/ANS.OR.A.045 Změny funkčního systému;

6)

ATM/ANS.OR.A.050 Usnadňování a spolupráce;

7)

ATM/ANS.OR.A.055 Nálezy a nápravná opatření;

8)

ATM/ANS.OR.A.060 Okamžitá reakce na bezpečnostní problém

9)

ATM/ANS.OR.A.065 Hlášení událostí;

10)

ATM/ANS.OR.B.001 Technická a provozní způsobilost a schopnost;

11)

ATM/ANS.OR.B.005 Systém řízení;

12)

ATM/ANS.OR.B.020 Požadavky na personál;

13)

ATM/ANS.OR.B.035 Provozní příručky a

14)

ATM/ANS.OR.D.020 Odpovědnost a pojistné krytí, této přílohy a

15)

zvláštní požadavky stanovené v příloze IV.

e)

Poskytovatel letových informačních služeb, který činí prohlášení o svých činnostech, zahájí provoz teprve poté, co od příslušného úřadu obdržel potvrzení o tom, že prohlášení bylo přijato.

ATM/ANS.OR.A.020   Způsob průkazu

a)

Aby prokázal, že splňuje požadavky tohoto nařízení, může poskytovatel služeb kromě přijatelného způsobu průkazu (AMC) přijatého agenturou používat alternativní způsoby průkazu (AltMOC).

b)

Pokud poskytovatel služeb hodlá použít alternativní způsoby průkazu, před jejich použitím poskytne příslušnému úřadu jejich úplný popis. Tento popis musí zahrnovat veškeré revize příruček či postupů, které mohou být důležité, a zároveň i posouzení, které prokazuje, že jsou splněny požadavky tohoto nařízení.

Poskytovatel služeb může tyto alternativní způsoby průkazu začít uplatňovat s výhradou předchozího schválení příslušným úřadem a poté, co obdrží oznámení v souladu s částí ATM/ANS.AR.A.015 písm. d).

ATM/ANS.OR.A.025   Zachování platnosti osvědčení

a)

Osvědčení poskytovatele služeb zůstává platné pod podmínkou, že:

1)

poskytovatel služeb nadále plní použitelné požadavky tohoto nařízení včetně požadavků, které se týkají usnadňování a spolupráce pro účely výkonu pravomocí příslušných úřadů a pravomocí týkajících se řešení nálezů, které jsou stanoveny v částech ATM/ANS.OR.A.050 a ATM/ANS.OR.A.055, v uvedeném pořadí

a

2)

poskytovatel služeb se osvědčení nevzdá a osvědčení není pozastaveno nebo zrušeno.

b)

Pokud je osvědčení zrušeno nebo se jej provozovatel vzdá, vrátí je neprodleně příslušnému úřadu.

ATM/ANS.OR.A.030   Zachování platnosti prohlášení poskytovatele letových informačních služeb

Prohlášení poskytovatele letových informačních služeb učiněné v souladu s částí ATM/ANS.OR.A.015 zůstává platné pod podmínkou, že:

a)

poskytovatel letových informačních služeb nadále plní použitelné požadavky tohoto nařízení včetně požadavků, které se týkají usnadňování a spolupráce pro účely výkonu pravomocí příslušných úřadů a pravomocí týkajících se řešení nálezů, které jsou stanoveny v částech ATM/ANS.OR.A.050 a ATM/ANS.OR.A.055, v uvedeném pořadí

a

b)

poskytovatel těchto služeb prohlášení neodvolá nebo příslušný úřad nezruší jeho registraci.

ATM/ANS.OR.A.035   Prokázání shody

Poskytovatel služeb poskytne na žádost příslušného úřadu všechny příslušné doklady, které prokazují, že splňuje použitelné požadavky tohoto nařízení.

ATM/ANS.OR.A.040   Změny – obecné

a)

Oznámení a řízení:

1)

změna funkčního systému nebo změna, která má vliv na funkční systém, se provádí v souladu s částí ATM/ANS.OR.A.045 a

2)

změna v poskytování služby, systému řízení a/nebo systému řízení bezpečnosti poskytovatele služeb, která nemá vliv na funkční systém, se provádí v souladu s písmenem b).

b)

Každá změna uvedená v písm. a) bodě 2 vyžaduje před provedením předchozí schválení, pokud není oznámena a řízena v souladu s postupem, který schválil příslušný úřad, jak stanoví část ATM/ANS.AR.C.025 písm. c).

ATM/ANS.OR.A.045   Změny funkčního systému

a)

Poskytovatel služeb, který hodlá změnit svůj funkční systém:

1)

vyrozumí o změně příslušný úřad;

2)

v případě, že je o to požádán, poskytne příslušnému úřadu všechny dodatečné informace, které příslušnému úřadu umožní rozhodnout, zda je třeba důvod ke změně přezkoumat, či nikoli a

3)

informuje ostatní poskytovatele služeb a je-li to proveditelné, letecké podniky dotčené plánovanou změnou.

b)

Poté, co oznámil změnu, poskytovatel služeb informuje příslušný úřad kdykoli, když se podstatně změní informace poskytnuté v souladu s písm. a) body 1 a 2, a relevantní poskytovatele služeb a letecké podniky kdykoli, když se podstatně změní informace poskytnuté v souladu s písm. a) bodem 3.

c)

Poskytovatel služeb povolí, aby do běžného provozu byly uvedeny pouze ty části změny, pro něž byly dokončeny činnosti požadované podle postupů uvedených v části ATM/ANS.OR.B.010.

d)

Pokud změna podléhá přezkumu ze strany příslušného úřadu v souladu s částí ATM/ANS.AR.C.035, poskytovatel služeb povolí, aby do běžného provozu byly uvedeny pouze ty části změny, pro něž příslušný úřad schválil důvod.

e)

Pokud má změna vliv na jiné poskytovatele služeb a/nebo letecké podniky, jak popisuje písm. a) bod 3, poskytovatel služeb a tito jiní poskytovatelé služeb za vzájemné koordinace určí:

1)

vztahy vzájemné závislosti mezi sebou a v případě, že je to možné, s dotčenými leteckými podniky a

2)

předpoklady a opatření ke zmírnění rizik týkající se více než jednoho poskytovatele služeb nebo leteckého podniku.

f)

Ti poskytovatelé služeb, kteří jsou dotčeni předpoklady a opatřeními ke zmírnění rizik uvedenými v písm. e) bodě 2 ve svém důvodu ke změně použijí pouze předpoklady a opatření ke zmírnění rizik, na nichž se dohodli s ostatními poskytovateli služeb a případně s leteckými podniky a které navzájem a případně s leteckými podniky sladili.

ATM/ANS.OR.A.050   Usnadňování a spolupráce

Poskytovatel služeb usnadňuje inspekce a audity ze strany příslušného úřadu nebo kvalifikovaného subjektu, který jedná jménem příslušného úřadu, a vyvíjí nezbytnou spolupráci za účelem účinného a efektivního výkonu pravomocí příslušných úřadů, které jsou uvedeny v čl. 4 odst. 9.

ATM/ANS.OR.A.055   Nálezy a nápravná opatření

Poté, co od příslušného úřadu obdržel oznámení o nálezech, poskytovatel služeb:

(a)

zjistí hlavní příčinu neshody;

(b)

definuje plán nápravných opatření, který splňuje podmínky pro schválení ze strany příslušného úřadu a

(c)

ve lhůtě navržené poskytovatelem služeb a dohodnuté s tímto úřadem v souladu s částí ATM/ANS.AR.C.050 písm. e) prokáže tomuto příslušnému úřadu, že tento plán nápravných opatření uspokojivě plní.

ATM/ANS.OR.A.060   Okamžitá reakce na bezpečnostní problém

Poskytovatel služeb provede veškerá bezpečnostní opatření včetně příkazů k zajištění bezpečnosti, která mu příslušný úřad nařídí v souladu s částí ATM/ANS.AR.A.025 písm. c).

ATM/ANS.OR.A.065   Hlášení událostí

(a)

Poskytovatel služeb příslušnému úřadu a všem dalším organizacím, které musí být podle požadavků členského státu, v němž poskytovatel poskytuje své služby, informovány, hlásí veškeré nehody, vážné incidenty a události definované v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 (1) a nařízení (EU) č. 376/2014.

(b)

Aniž je dotčeno ustanovení písmene a), hlásí poskytovatel služeb příslušnému úřadu a organizaci odpovědné za návrh systémů a částí, není-li tato organizace zároveň poskytovatelem služeb, selhání, technické závady, překročení technických omezení, události nebo jiné mimořádné okolnosti, které ohrozily nebo mohly ohrozit bezpečnost služeb a které nevedly k nehodě nebo vážnému incidentu.

(c)

Aniž jsou dotčena ustanovení nařízení (EU) č. 996/2010 a nařízení (EU) č. 376/2014, hlášení uvedená v písmenech a) a b) jsou podávána formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem a obsahují veškeré náležité informace o události, které jsou poskytovateli služeb známy.

(d)

Hlášení musí být podáno, jakmile je to možné, ale v každém případě do 72 hodin poté, co poskytovatel služeb zjistí podrobnosti o události, k níž se hlášení vztahuje, nezabrání-li tomu výjimečné okolnosti.

(e)

Aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 376/2014, v relevantních případech poskytovatel služeb vypracuje následné hlášení, ve kterém podrobně popíše opatření, jež má v úmyslu podniknout, aby podobným událostem předešel do budoucna, a to hned, jak tato opatření stanoví. Toto hlášení je vyhotoveno formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem.

ATM/ANS.OR.A.070   Pohotovostní plány

Poskytovatel služeb má zavedeny pohotovostní plány pro všechny služby, které poskytuje, pro případ, že nastanou události, které vedou k podstatnému zhoršení nebo přerušení jeho provozu.

ATM/ANS.OR.A.075   Otevřené a transparentní poskytování služeb

a)

Poskytovatel služeb poskytuje své služby otevřeně a transparentně. Zveřejní podmínky přístupu ke svým službám a změny těchto podmínek a pravidelně nebo podle toho, jak je to nutné v případě konkrétních změn v poskytování služby, vede konzultace s uživateli svých služeb, buď jednotlivě, nebo kolektivně.

b)

Poskytovatel služeb se nedopouští diskriminace z důvodů státní příslušnosti či jiných vlastností uživatele nebo třídy uživatelů jeho služeb v rozporu s právem Unie.

HLAVA B —   ŘÍZENÍ (ATM/ANS.OR.B)

ATM/ANS.OR.B.001   Technická a provozní způsobilost a schopnost

Poskytovatel služeb zaručí, že je schopen poskytovat služby bezpečným, účinným, soustavným a udržitelným způsobem, který je v souladu s předpokládanou úrovní celkové poptávky po daném vzdušném prostoru. Za tímto účelem udržuje přiměřené technické a provozní kapacity a odborné znalosti.

ATM/ANS.OR.B.005   Systém řízení

a)

Poskytovatel služeb zavede a spravuje systém řízení, který obsahuje:

1)

jasně stanovené povinnosti a sféry odpovědnosti v rámci celé organizace, včetně přímé odpovědnosti odpovědného vedoucího;

2)

popis celkových přístupů a zásad poskytovatele služeb v oblasti bezpečnosti, kvality a zabezpečení jeho služeb, které souhrnně tvoří jeho politiku, podepsaný odpovědným vedoucím;

3)

způsoby ověřování výkonnosti organizace poskytovatele služeb s ohledem na ukazatele výkonnosti a výkonnostní cíle systému řízení;

4)

postup určování změn v organizaci poskytovatele služeb a kontextu, v němž provozuje svoji činnost, které mohou ovlivnit zavedené procesy, postupy a služby, a v nezbytném případě změny v systému řízení a/nebo funkčním systému, jejímž cílem je těmto změnám se přizpůsobit;

5)

postup umožňující přezkum systému řízení, zjišťování příčin nedostatečné výkonnosti systému řízení, určení důsledků takové nedostatečné výkonnosti a odstranění nebo zmírnění těchto příčin;

6)

postup, který zaručuje, že jsou pracovníci poskytovatele služeb odborně připraveni a jsou způsobilí k plnění svých povinností bezpečným, účinným, soustavným a udržitelným způsobem. V této souvislosti poskytovatel služeb stanoví politiky pro nábor a výcvik pracovníků a

7)

formální způsoby komunikace, jež zaručuje, že jsou pracovníci poskytovatele služeb plně seznámeni se systémem řízení, umožňuje předávání kritických informací a vysvětluje, proč jsou přijímána konkrétní opatření a proč jsou zaváděny nebo měněny postupy;

b)

Poskytovatel služeb dokumentuje veškeré klíčové procesy systému řízení, včetně procesu seznamování pracovníků s jejich povinnostmi a postupu pro změny těchto procesů.

c)

Poskytovatel služeb zavede funkci pro sledování souladu své organizace s použitelnými požadavky a vhodnosti postupů. Sledování souladu zahrnuje systém zpětné vazby odpovědnému vedoucímu v případě nálezů, který zajistí, aby byla v případě potřeby účinným způsobem provedena nápravná opatření.

d)

Poskytovatel služeb sleduje chování svého funkčního systému a je-li zjištěna nedostatečná výkonnost, zjistí příčiny a odstraní je nebo poté, co určil důsledky nedostatečné výkonnosti, zmírní její následky.

e)

Systém řízení je úměrný velikosti poskytovatele služeb a složitosti jeho činností a zohledňuje možné hrozby a rizika, které s sebou tyto činnosti nesou.

f)

V systému řízení poskytovatel služeb zřídí formální rozhraní s relevantními poskytovateli služeb a leteckými podniky, aby:

1)

zaručil, že jsou určena a vyhodnocena ohrožení bezpečnosti letectví spojená s jeho činnostmi a že jsou podle potřeby řízena a zmírňována související rizika a

2)

zaručil, že poskytuje své služby v souladu s požadavky tohoto nařízení.

g)

V případě, že je poskytovatel služeb rovněž držitelem osvědčení provozovatele letiště, zajistí, aby systém řízení pokrýval všechny činnosti v rozsahu jeho osvědčení.

ATM/ANS.OR.B.010   Postupy řízení změn

a)

Poskytovatel služeb používá postupy řízení, posuzování a v nezbytném případě zmírňování dopadu změn svých funkčních systémů v souladu s částmi ATM/ANS.OR.A.045, ATM/ANS.OR.C.005, ATS.OR.205 a ATS.OR.210 podle toho, která je použitelná.

b)

Postupy uvedené v písmeni a) nebo jakékoli podstatné změny těchto postupů:

1)

poskytovatel služeb předloží ke schválení příslušnému úřadu a

2)

se nepoužijí, dokud nejsou schváleny příslušným úřadem.

c)

Nejsou-li schválené postupy uvedené v písmeni b) vhodné pro konkrétní změnu, poskytovatel služeb:

1)

požádá příslušný úřad o výjimku, aby se mohl od schválených postupů odchýlit;

2)

poskytne příslušnému úřadu podrobnosti o odchylce a zdůvodní mu její použití a

3)

odchylku nepoužije, dokud není schválena příslušným úřadem.

ATM/ANS.OR.B.015   Smluvní činnosti

a)

Smluvní činnosti zahrnují veškeré činnosti v působnosti operací poskytovatele služeb vykonávané v souladu s podmínkami osvědčení, které vykonávají jiné organizace, a to buď na základě vlastního osvědčení k provádění této činnosti, nebo, pokud toto osvědčení nemají, pod dohledem poskytovatele služeb. Poskytovatel služeb zajistí, aby při externím vyčlenění či nákupu jakékoli části jeho činností odpovídala dodávaná nebo zakoupená činnost, systém či prvek použitelným požadavkům.

b)

Pokud poskytovatel služeb zadává jakoukoli část svých činností organizaci, která sama nemá v souladu s tímto nařízením k provádění takové činnosti osvědčení, zaručí, že smluvní organizace pracuje pod jeho dohledem. Poskytovatel služeb zajistí, aby byl příslušnému úřadu umožněn přístup do smluvní organizace s cílem ověřit trvalý soulad s použitelnými požadavky podle tohoto nařízení.

ATM/ANS.OR.B.020   Požadavky na personál

a)

Poskytovatel služeb jmenuje odpovědného vedoucího pracovníka, který má pravomoc k zajištění toho, aby veškeré činnosti mohly být financovány a prováděny v souladu s použitelnými požadavky. Odpovědný vedoucí pracovník nese odpovědnost za vytvoření a udržování účinného systému řízení.

b)

Poskytovatel služeb definuje pravomoc, povinnosti a odpovědnosti jmenovaných představitelů, zejména členů řízení s funkcemi v oblasti bezpečnosti, kvality, ochrany, financí a lidských zdrojů, podle toho, co je použitelné.

ATM/ANS.OR.B.025   Požadavky na zařízení

Poskytovatel služeb zaručí, že jsou k dispozici odpovídající a vhodná zařízení k provádění a řízení všech úkolů a činností v souladu s použitelnými požadavky.

ATM/ANS.OR.B.030   Vedení záznamů

a)

Poskytovatel služeb vytvoří systém vedení záznamů s patřičnými možnostmi ukládání a spolehlivého zpětného sledování všech svých činností, který zahrnuje zejména všechny prvky uvedené v části ATM/ANS.OR.B.005.

b)

Formát a doba uchovávání záznamů uvedených v písmeni a) se určí v rámci postupů systému řízení poskytovatele služeb.

c)

Záznamy jsou ukládány způsobem, který zajišťuje jejich ochranu před poškozením, pozměňováním a odcizením.

ATM/ANS.OR.B.035   Provozní příručky

a)

Poskytovatel služeb vede a aktualizuje provozní příručky související s poskytováním jeho služeb, které používají a jimiž se řídí provozní pracovníci.

b)

Zajistí, aby:

1)

provozní příručky obsahovaly pokyny a informace, které provozní pracovníci potřebují k plnění svých povinností;

2)

dotyční pracovníci měli k příslušným částem provozních příruček přístup a

3)

provozní pracovníci byli informováni o změnách provozních příruček vztahujících se k jejich povinnostem způsobem, který jim umožňuje tyto příručky používat od vstupu změn v platnost.

HLAVA C —   SPECIFICKÉ ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY NA JINÉ POSKYTOVATELE SLUŽEB NEŽ POSKYTOVATELE ATS (ATM/ANS.OR.C)

ATM/ANS.OR.C.001   Oblast působnosti

Tato hlava stanoví požadavky, které musí kromě požadavků stanovených v hlavách A a B splnit jiný poskytovatel služeb než poskytovatel letových provozních služeb.

ATM/ANS.OR.C.005   Posouzení podpory bezpečnosti a záruky za změny funkčního systému

a)

U každé změny oznámené v souladu s částí ATM/ANS.OR.A.045 písm. a) bodem 1 poskytovatel služeb jiný než poskytovatel letových provozních služeb:

1)

zaručí, že je provedeno posouzení podpory bezpečnosti, které pokrývá rozsah změny, tedy:

i)

měněné zařízení, procesní a lidské prvky;

ii)

rozhraní a interakce mezi měněnými prvky a zbývající částí funkčního systému;

iii)

rozhraní a interakce mezi měněnými prvky a kontextem, v němž má být systém provozován;

iv)

životní cyklus změny od definice po operace včetně přechodu do provozu a

v)

plánované režimy za zhoršených podmínek a

2)

prostřednictvím úplného, dokumentovaného a platného důvodu poskytne dostatečně důvěryhodnou záruku, že se služba bude soustavně chovat pouze tak, jak je stanoveno v daném kontextu.

b)

Poskytovatel služeb jiný než poskytovatel letových provozních služeb zaručí, že posouzení podpory bezpečnosti uvedené v písmeni a) sestává z(e):

1)

ověření, že:

i)

posouzení odpovídá rozsahu změny, který je definován v písm. a) bodě 1;

ii)

se služba chová pouze tak, jak je stanoveno v daném kontextu a

iii)

způsob, jímž se služba chová, vyhovuje všem použitelným požadavkům tohoto nařízení, které jsou kladeny na služby poskytované změněným funkčním systémem, a že není s těmito požadavky v rozporu a

2)

specifikace kritérií pro monitorování, která jsou nutná k prokázání, že se služba poskytovaná změněným funkčním systémem bude nadále chovat pouze tak, jak je stanoveno v daném kontextu.

HLAVA D —   SPECIFICKÉ ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY NA POSKYTOVATELE ANS A ATFM A MANAŽERA STRUKTURY VZDUŠNÉHO PROSTORU (ATM/ANS.OR.D)

ATM/ANS.OR.D.001   Oblast působnosti

Tato hlava stanoví požadavky, které musí kromě požadavků stanovených v hlavách A, B a C splnit poskytovatelé letových navigačních služeb (ANS) a poskytovatelé zajišťující uspořádání toku letového provozu (ATFM) a manažer struktury vzdušného prostoru.

ATM/ANS.OR.D.005   Obchodní plán, roční plán a plán výkonnosti

a)   OBCHODNÍ PLÁN

1)

Poskytovatelé letových navigačních služeb a poskytovatelé, kteří zajišťují uspořádání toku letového provozu, vytvářejí obchodní plán zahrnující období nejméně pěti let. Tento obchodní plán:

i)

stanoví celkové záměry a cíle poskytovatele letových navigačních služeb a poskytovatele zajišťujícího uspořádání toku letového provozu a jejich strategii pro dosažení těchto cílů a záměrů v souladu s jakýmkoli dlouhodobějším plánem poskytovatele letových navigačních služeb nebo poskytovatele zajišťujícího uspořádání toku letového provozu a s příslušnými požadavky práva Unie ohledně vývoje infrastruktury nebo jiné technologie a

ii)

obsahuje výkonnostní cíle z hlediska bezpečnosti, kapacity, životního prostředí a případně efektivity nákladů podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 390/2013 (2).

2)

Informace uvedené v bodech i) a ii) se sladí s plánem výkonnosti uvedeným v článku 11 nařízení (ES) č. 549/2004 a pokud jde o údaje o bezpečnosti, jsou v souladu se státním programem bezpečnosti uvedeným ve standardu 3.1.1 přílohy 19 Chicagské úmluvy v prvním vydání z července 2013.

3)

Poskytovatelé letových navigačních služeb a poskytovatelé zajišťující uspořádání toku letového provozu předkládají zdůvodnění bezpečnosti a obchodní zdůvodnění hlavních investičních projektů, v příslušných případech včetně odhadovaného dopadu na příslušné výkonnostní cíle uvedené v bodě 1 ii), a investic vyplývajících z právních požadavků spojených s prováděním projektu pro výzkum ATM jednotného evropského nebe (SESAR).

b)   ROČNÍ PLÁN

1)

Poskytovatelé letových navigačních služeb a poskytovatelé zajišťující uspořádání toku letového provozu vytvářejí roční plán zahrnující nadcházející rok, ve kterém jsou dále upřesněny rysy obchodního plánu a popsány jeho veškeré změny ve srovnání s plánem předchozím.

2)

Roční plán zahrnuje následující ustanovení o úrovni a kvalitě služby, jako např. očekávané úrovni týkající se kapacity, bezpečnosti, životního prostředí a efektivity nákladů:

i)

informace o zavádění nové infrastruktury nebo jiném vývoji a prohlášení o tom, jak bude přispívat ke zlepšení výkonnosti poskytovatele letových navigačních služeb nebo poskytovatele zajišťujícího uspořádání toku letového provozu, včetně úrovně a kvality služeb;

ii)

v příslušných případech výkonnostní ukazatele odpovídající vnitrostátnímu plánu výkonnosti uvedenému v článku 11 nařízení (ES) č. 549/2004, na základě kterých lze přiměřeně posuzovat úroveň výkonnosti a kvalitu služby;

iii)

informace o předpokládaných opatřeních ke zmírnění rizika bezpečnosti určeného poskytovatelem letových navigačních služeb a poskytovatelem zajišťujícím uspořádání toku letového provozu, včetně ukazatelů bezpečnosti za účelem sledování rizika bezpečnosti a v příslušných případech odhadovaných nákladů na opatření k jeho zmírnění a

iv)

očekávané krátkodobé finanční postavení poskytovatele letových navigačních služeb a poskytovatele zajišťujícího uspořádání toku letového provozu, jakož i veškeré změny obchodního plánu nebo dopady na obchodní plán.

c)   ČÁST PLÁNŮ TÝKAJÍCÍ SE VÝKONNOSTI

Poskytovatel letových navigačních služeb a poskytovatel zajišťující uspořádání toku letového provozu poskytnou Komisi na její žádost obsah té části obchodního a ročního plánu, která se týká výkonnosti, a to za podmínek stanovených příslušným úřadem v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

ATM/ANS.OR.D.010   Řízení ochrany

a)

Poskytovatel letových navigačních služeb a poskytovatel zajišťující uspořádání toku letového provozu a manažer struktury vzdušného prostoru zřídí systém řízení ochrany, který bude nedílnou součástí jejich systému řízení, jak to vyžaduje část ATM/ANS.OR.B.005, aby zajistili:

1)

ochranu svých zařízení a pracovníků před protiprávními činy narušujícími poskytování služeb a

2)

ochranu provozních údajů, které přijímají nebo zpracovávají nebo jinak používají, aby k nim měly přístup pouze oprávněné osoby.

b)

Systém řízení ochrany vymezí:

1)

postupy související s posuzováním a zmírňováním rizika v oblasti ochrany, sledováním a zlepšováním ochrany, hodnocením v oblasti ochrany a šířením poznatků;

2)

prostředky určené k zjišťování narušení ochrany a k upozornění pracovníků prostřednictvím vhodných výstrah a

3)

prostředky pro zvládání účinků narušení ochrany a pro určení nápravných opatření a postupů k jejich zmírňování, které zabraňují jejich opětovnému výskytu.

c)

Poskytovatel letových navigačních služeb a poskytovatel zajišťující uspořádání toku letového provozu a manažer struktury vzdušného prostoru zajistí v případě potřeby bezpečnostní prověrku svých pracovníků a jednají v koordinaci s příslušnými civilními a vojenskými úřady, aby zajistili ochranu svých zařízení, pracovníků a údajů.

d)

Poskytovatel letových navigačních služeb a poskytovatel zajišťující uspořádání toku letového provozu a manažer struktury vzdušného prostoru přijmou nezbytná opatření, aby chránili své systémy, používané prvky a data a zabránili tomu, že bude síť vystavena informačním hrozbám a hrozbám pro kybernetickou bezpečnost, které mohou nezákonně narušovat poskytování jejich služby.

ATM/ANS.OR.D.015   Finanční zajištění

HOSPODÁŘSKÁ A FINANČNÍ KAPACITA

Poskytovatelé letových navigačních služeb a poskytovatelé zajišťující uspořádání toku letového provozu musí být schopni plnit finanční závazky, jako jsou pevné a variabilní provozní náklady nebo náklady kapitálových investic. Používají příslušný systém nákladového účetnictví. Prokazují tuto svoji schopnost prostřednictvím ročního plánu zmíněného v části ATM/ANS.OR.D.005 písm. b), jakož i prostřednictvím rozvah a účtů, jak to odpovídá jejich právnímu postavení, a pravidelně se podrobují nezávislému finančnímu auditu.

ATM/ANS.OR.D.020   Odpovědnost a pojistné krytí

a)

Poskytovatel letových navigačních služeb a poskytovatel zajišťující uspořádání toku letového provozu a manažer struktury vzdušného prostoru zajistí ujednání pro krytí odpovědnosti související s plněním jejich úkolů v souladu s platnými právními předpisy.

b)

Využitý způsob poskytování krytí musí odpovídat příslušné potenciální ztrátě a škodě, a to s ohledem na právní postavení dotčených poskytovatelů a manažera struktury vzdušného prostoru a na úroveň krytí komerčního pojištění, které je k dispozici.

c)

Poskytovatel letových navigačních služeb a poskytovatel zajišťující uspořádání toku letového provozu a manažer struktury vzdušného prostoru, kteří využívají služeb jiného poskytovatele služeb, zajistí, aby dohody, které za tímto účelem uzavřou, zahrnovaly rozdělení odpovědnosti mezi nimi.

ATM/ANS.OR.D.025   Požadavky týkající se podávání zpráv

a)

Poskytovatel letových navigačních služeb a poskytovatel zajišťující uspořádání toku letového provozu předkládají příslušnému úřadu výroční zprávu o své činnosti.

b)

Aniž je dotčen článek 12 nařízení (ES) č. 550/2004, tato výroční zpráva v případě poskytovatele letových navigačních služeb a poskytovatele zajišťujícího uspořádání toku letového provozu zahrnuje jejich finanční výsledky, jakož i provozní výkon a všechny další významné činnosti a vývoj, zejména v oblasti bezpečnosti.

c)

Manažer struktury vzdušného prostoru v souladu s článkem 20 nařízení (EU) č. 677/2011 předkládá výroční zprávu o své činnosti Komisi a agentuře. Tato zpráva se vztahuje na jeho provozní výkonnost, jakož i na podstatné činnosti a vývoj zejména v oblasti bezpečnosti.

d)

Výroční zprávy uvedené v písmenech a) a c) obsahují alespoň:

1)

posouzení úrovně výkonnosti poskytovaných služeb;

2)

v případě poskytovatele letových navigačních služeb a poskytovatele zajišťujícího uspořádání toku letového provozu údaj o jejich výkonnosti ve srovnání s výkonnostními cíli stanovenými v obchodním plánu, který je uveden v části ATM/ANS.OR.D.005 písm. a), přičemž se skutečná výkonnost porovná s výkonností stanovenou v ročním plánu, a to za použití výkonnostních ukazatelů stanovených v ročním plánu;

3)

v případě manažera struktury vzdušného prostoru údaj o jeho výkonnosti ve srovnání s výkonnostními cíli stanovenými ve strategickém plánu sítě uvedeném v čl. 2 odst. 24 nařízení (EU) č. 677/2011, přičemž se skutečná výkonnost porovná s výkonností stanovenou v operačním plánu sítě uvedeném v čl. 2 odst. 23 uvedeného nařízení, a to za použití výkonnostních ukazatelů stanovených v operačním plánu sítě;

4)

vysvětlení rozdílů mezi relevantními záměry a cíli a určení opatření nutných k odstranění veškerých mezer mezi plány a skutečnou výkonností, a to v referenčním období uvedeném v článku 11 nařízení (ES) č. 549/2004;

5)

vývoj provozu a infrastruktury;

6)

finanční výsledky, pokud nejsou zveřejňovány samostatně podle čl. 12. odst. 1 nařízení (ES) č. 550/2004;

7)

informace o formálním konzultačním procesu s uživateli služeb poskytovatele a

8)

informace o politice lidských zdrojů.

e)

Poskytovatel letových navigačních služeb a poskytovatel zajišťující uspořádání toku letového provozu a manažer struktury vzdušného prostoru zpřístupní své výroční zprávy na žádost Komisi a agentuře. Rovněž tyto zprávy zpřístupní veřejnosti, a to za podmínek stanovených příslušným úřadem v souladu s právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES (Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 35).

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě (Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 1).


PŘÍLOHA IV

SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA POSKYTOVATELE LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB

(Část ATS)

HLAVA A —   DODATEČNÉ ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY NA POSKYTOVATELE LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB (ATS.OR)

Oddíl 1 —   Všeobecné požadavky

ATS.OR.100   Vlastnictví

a)

Poskytovatel letových provozních služeb oznámí příslušným úřadům:

1)

své právní postavení, strukturu vlastnictví a veškerá ujednání, která mají výrazný dopad na kontrolu nad jeho aktivy;

2)

jakékoli propojení s organizacemi, které nejsou zapojeny do poskytování letových navigačních služeb, včetně obchodních činností, kterých se poskytovatelé účastní přímo nebo prostřednictvím příbuzných podniků a které představují více než 1 % jejich očekávaného příjmu; kromě toho poskytovatel oznámí jakoukoli změnu jakékoli jednotlivé držby akcií, která představuje nejméně 10 % z jeho celkové držby akcií.

b)

Poskytovatel letových provozních služeb přijme všechna nezbytná opatření, aby nedocházelo k žádnému střetu zájmů, který by mohl ohrozit nestranné a objektivní poskytování jeho služeb.

ATS.OR.105   Otevřené a transparentní poskytování služeb

Kromě části ATM/ANS.OR.A.075 přílohy III se poskytovatel letových provozních služeb nepodílí na jednání, jehož předmětem nebo následkem je zamezit, omezit nebo narušit hospodářskou soutěž, ani na jednání, které je podle platných vnitrostátních právních předpisů a právních předpisů Unie zneužitím dominantního postavení.

Oddíl 2 —   Bezpečnost služeb

ATS.OR.200   Systém řízení bezpečnosti

Poskytovatel letových provozních služeb má zaveden systém řízení bezpečnosti (SMS), který může být nedílnou součástí systému řízení požadovaného v části ATM/ANS.OR.B.005 a který obsahuje tyto složky:

1)   BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA A CÍLE

i)

Nasazení a odpovědnost vedoucích pracovníků, pokud jde o bezpečnost, které budou součástí bezpečnostní politiky;

ii)

bezpečnostní povinnosti, pokud jde o provádění a údržbu systému řízení bezpečnosti a pravomoc přijímat rozhodnutí ohledně bezpečnosti;

iii)

jmenování vedoucího pracovníka pro bezpečnost, který odpovídá za provádění a údržbu účinného systému řízení bezpečnosti;

iv)

koordinace plánování reakce na mimořádné události s jinými poskytovateli služeb a leteckými podniky, které sdílejí rozhraní s poskytovatelem letových provozních služeb v době, kdy poskytuje služby a

v)

dokumentace systému SMS, která popisuje všechny prvky systému SMS, související postupy SMS a výstupy SMS.

2)   ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK

i)

Proces umožňující určit nebezpečí související s jeho službami, který je založen na kombinaci metod reakce, aktivních metod a metod předvídání pro shromažďování údajů o bezpečnosti;

ii)

proces, který zaručuje analýzu, posouzení a kontrolu bezpečnostních rizik, která souvisejí s určenými nebezpečími a

iii)

proces, který zaručuje, že jejich přínos k riziku nehod letadel je v co největší rozumně dosažitelné míře minimalizován.

3)   ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI

i)

Prostředky ke sledování a měření výkonnosti z hlediska bezpečnosti s cílem ověřit výkonnost organizace z hlediska bezpečnosti a validovat účinnost kontrolních opatření v oblasti bezpečnostních rizik;

ii)

proces, který umožňuje určit změny, jež mohou ovlivnit úroveň bezpečnostního rizika související s jeho službou a určit a řídit bezpečnostní rizika, která mohou v důsledku těchto změn vyvstat a

iii)

proces sledování a posuzování účinnosti systému SMS, aby bylo možné soustavně zlepšovat celkovou výkonnost systému SMS.

4)   PODPORA BEZPEČNOSTI

i)

Program výcviku, který zaručuje, že jsou pracovníci vycvičeni a způsobilí k výkonu svých povinností v rámci řízení bezpečnosti a

ii)

bezpečnostní komunikace, která zaručuje, že si jsou pracovníci vědomi provádění systému SMS.

ATS.OR.205   Posouzení bezpečnosti a záruka za změny funkčního systému

a)

U každé změny oznámené v souladu s částí ATM/ANS.OR.A.045 písm. a) bodem 1 poskytovatel letových provozních služeb:

1)

zaručí, že je provedeno posouzení bezpečnosti, které pokrývá rozsah změny, tedy:

i)

měněné zařízení, procesní a lidské prvky;

ii)

rozhraní a interakce mezi měněnými prvky a zbývající částí funkčního systému;

iii)

rozhraní a interakce mezi měněnými prvky a kontextem, v němž má být systém provozován;

iv)

životní cyklus změny od definice po operace včetně přechodu do provozu a

v)

plánované režimy provozu funkčního systému za zhoršených podmínek a

2)

prostřednictvím úplného, dokumentovaného a platného důvodu poskytne dostatečně důvěryhodnou záruku, že bezpečnostní kritéria určená uplatněním části ATS.OR.210 jsou platná, že budou splněna a že zůstanou splněná.

b)

Poskytovatel letových provozních služeb zaručí, že posouzení bezpečnosti uvedené v písmeni a) zahrnuje:

1)

identifikaci nebezpečí;

2)

určení a zdůvodnění bezpečnostních kritérií použitelných na změnu v souladu s částí ATS.OR.210;

3)

analýzu rizik u účinků spojených se změnou;

4)

hodnocení rizik a v případě, že je požadováno, opatření ke zmírnění rizik pro danou změnu tak, aby splňovala použitelná bezpečnostní kritéria;

5)

ověření, že:

i)

posouzení odpovídá rozsahu změny, který je definován v písm. a) bodě 1 a

ii)

změna splňuje bezpečnostní kritéria a

(6)

specifikaci kritérií pro monitorování, která jsou nutná k tomu, aby bylo možné prokázat, že služba poskytovaná změněným funkčním systémem bude nadále splňovat bezpečnostní kritéria.

ATS.OR.210   Bezpečnostní kritéria

a)

Poskytovatel letových provozních služeb určí, zda je změna funkčního systému přijatelná z hlediska bezpečnosti, a to na základě analýzy rizik představovaných zavedením změny, rozlišováním na základě typů operací a případně tříd zúčastněných stran.

b)

Přijatelnost změny z hlediska bezpečnosti se posoudí za použití konkrétních a ověřitelných bezpečnostních kritérií, přičemž každé kritérium se vyjádří z hlediska explicitní, množstevně vyjádřené úrovně bezpečnostního rizika či jiného opatření, které se týká bezpečnostního rizika.

c)

Poskytovatel letových provozních služeb zaručí, že bezpečnostní kritéria:

1)

jsou pro danou změnu odůvodněná, přičemž se zohlední typ změny;

2)

jsou-li splněna, předvídají, že funkční systém po změně bude stejně bezpečný jako před změnou nebo že poskytovatel letových provozních služeb uvede důvod, který zdůvodňuje, že:

i)

jakékoli dočasné snížení bezpečnosti bude vykompenzováno budoucími zlepšeními bezpečnosti nebo

ii)

jakékoli trvalé snížení bezpečnosti má jiné přínosné důsledky a

3)

vzata souhrnně zaručují, že změna nevytvoří nepřijatelné riziko pro bezpečnost služby a

4)

kdykoli je to rozumně možné, podporují zlepšování bezpečnosti.

ATS.OR.215   Požadavky týkající se udělování průkazů způsobilosti a osvědčení zdravotní způsobilosti řídícím letového provozu

Poskytovatel letových provozních služeb zaručí, že řídící letového provozu vlastní řádný průkaz způsobilosti a jsou držiteli platného osvědčení zdravotní způsobilosti v souladu s nařízením Komise (EU) č. 2015/340 (1).

Oddíl 3 —   Specifické požadavky týkající se lidských činitelů kladené na poskytovatele služeb řízení letového provozu

ATS.OR.300   Oblast působnosti

Tento oddíl vymezuje požadavky, které musí splnit poskytovatel služeb řízení letového provozu, pokud jde o lidskou výkonnost, aby:

a)

zabránil riziku, že službu řízení letového provozu poskytují řídící letového provozu, kteří problematickým způsobem užívají psychoaktivní látky, a toto riziko zmírnil;

b)

zabránil vzniku nepříznivých účinků stresu na řídící letového provozu s cílem zaručit bezpečnost letového provozu a tyto účinky zmírnil a

c)

zabránil vzniku nepříznivých účinků únavy na řídící letového provozu s cílem zaručit bezpečnost letového provozu a tyto účinky zmírnil.

ATS.OR.305   Povinnosti poskytovatelů služeb řízení letového provozu ve vztahu k problematickému užívání psychoaktivních látek řídícími letového provozu

a)

Poskytovatel služeb řízení letového provozu vytvoří a provádí politiku a související postupy, aby zaručil, že problematické užívání psychoaktivních látek neovlivňuje poskytování služby řízení letového provozu.

b)

Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (2) a použitelné vnitrostátní právní předpisy o zkouškách osob, poskytovatel služeb řízení letového provozu vytvoří a provádí objektivní, transparentní a nediskriminační postup s cílem odhalit případy problematického užívání psychoaktivních látek řídícími letového provozu. Tento postup zohledňuje ustanovení vymezená v části ATCO.A.015 nařízení (EU) č. 2015/340.

c)

Postup uvedený v písmeni b) schválí příslušný úřad.

ATS.OR.310   Stres

V souladu s částí ATS.OR.200 poskytovatel služeb řízení letového provozu:

a)

vytvoří a zachovává politiku zvládání stresu řídících letového provozu včetně provádění programu zvládání stresu při kritických událostech a

b)

zajišťuje pro řídící letového provozu vzdělávací a informační programy o prevenci stresu včetně stresu při kritických událostech, které doplňují výcvik týkající se lidských činitelů poskytovaný v souladu s oddíly 3 a 4 hlavy D přílohy I nařízení Komise (EU) č. 2015/340.

ATS.OR.315   Únava

V souladu s částí ATS.OR.200 poskytovatel služeb řízení letového provozu:

a)

vytvoří a udržuje politiku zvládání únavy řídících letového provozu;

b)

zajišťuje pro řídící letového provozu informační programy o prevenci únavy, které doplňují výcvik týkající se lidských činitelů poskytovaný v souladu s oddíly 3 a 4 hlavy D přílohy I nařízení Komise (EU) č. 2015/340.

ATS.OR.320   Systém (systémy) rozpisu služeb řídících letového provozu

a)

Poskytovatel služeb řízení letového provozu vytvoří, provádí a sleduje systém rozpisu služeb s cílem řídit rizika související s pracovní únavou řídících letového provozu, a to prostřednictvím bezpečného střídání doby služby a doby odpočinku. V rámci systému rozpisu služeb poskytovatel služeb řízení letového provozu upřesní tyto prvky:

1)

maximální počet po sobě jdoucích pracovních dnů ve službě;

2)

maximální počet hodin v době služby;

3)

maximální dobu, po kterou je služba řízení letového provozu poskytována bez přerušení;

4)

poměr dob služby a přestávek při poskytování služby řízení letového provozu;

5)

minimální doby odpočinku;

6)

maximální počet po sobě jdoucích dob služby případně zahrnujících noc v závislosti na provozních hodinách dotčeného stanoviště řízení letového provozu;

7)

minimální dobu odpočinku po době služby zahrnující noc a

8)

minimální počet dob odpočinku v rámci cyklu rozpisu služeb.

b)

Během vývoje a uplatňování rozpisu služeb poskytovatel služeb řízení letového provozu konzultuje řídící letového provozu, jichž se bude systém rozpisu služeb týkat, nebo případně jejich zástupce, aby určil a zmírnil rizika spojená s únavou, která by mohla být způsobena samotným systémem rozpisu služeb.

HLAVA B —   TECHNICKÉ POŽADAVKY NA POSKYTOVATELE LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB (ATS.TR)

Oddíl 1 —   Všeobecné požadavky

ATS.TR.100   Pracovní metody a provozní postupy poskytovatelů letových provozních služeb

a)

Poskytovatel letových provozních služeb je schopen prokázat, že jeho pracovní metody a provozní postupy vyhovují:

1)

prováděcímu nařízení Komise (EU) č. 923/2012 (3) a

2)

normám stanoveným v následujících přílohách Chicagské úmluvy, jsou-li relevantní pro poskytování letových provozních služeb v dotčeném vzdušném prostoru:

i)

v příloze 10 O civilní letecké telekomunikační službě, svazek II – spojovací postupy, včetně těch, které mají status PANS (postupy pro letové navigační služby), 6. vydání, říjen 2001, včetně všech změn až po č. 89 a

ii)

aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 923/2012, v příloze 11 Letové provozní služby, 13. vydání, červenec 2001, včetně všech změn až po č. 49 včetně.

b)

Bez ohledu na písmeno a) může příslušný úřad v případě stanovišť letových provozních služeb, která poskytují služby pro letové zkoušky, stanovit dodatečné nebo alternativní podmínky a postupy k těm, které jsou stanoveny v písmeni a), pokud je to nutné k poskytování služeb pro letové zkoušky.


(1)  Nařízení Komise (EU) č. 2015/340 ze dne 20. února 2015, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se průkazů způsobilosti a osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 805/2011 (Úř. věst. L 63, 6.3.2015, s. 1).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 (Úř. věst. L 281, 13.10.2012, s. 1).


PŘÍLOHA V

SPECIFICKÉ POŽADAVKY PRO POSKYTOVATELE METEOROLOGICKÝCH SLUŽEB

(Část MET)

HLAVA A —   DODATEČNÉ ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY NA POSKYTOVATELE METEOROLOGICKÝCH SLUŽEB (MET.OR)

Oddíl 1 —   Všeobecné požadavky

MET.OR.100   Meteorologická data & informace

a)

Poskytovatel meteorologických služeb poskytuje provozovatelům, členům posádky, stanovištím letových provozních služeb, jednotkám pátrací a záchranné služby, provozovatelům letišť, subjektům vyšetřujícím nehody a mimořádné události a dalším poskytovatelům služeb a subjektům v letectví meteorologické informace nutné k plnění jejich příslušných funkcí určených příslušným úřadem.

b)

Poskytovatelé meteorologických služeb musí potvrdit provozně žádoucí přesnost informací distribuovaných pro provoz, včetně zdroje těchto informací, a současně musí zajistit, aby byly tyto informace distribuovány včas a aby byly podle potřeby aktualizovány.

MET.OR.105   Uchovávání meteorologických informací

a)

Poskytovatel meteorologických služeb uchovává meteorologické informace alespoň po dobu 30 dnů od data jejich vydání.

b)

Tyto meteorologické informace se na žádost zpřístupní pro účely vysvětlení a vyšetřování a pro tyto účely budou uchovávány, dokud se vysvětlování či vyšetření nedokončí.

MET.OR.110   Požadavky týkající se výměny meteorologických informací

Poskytovatel meteorologických služeb zaručí, že má zavedeny systémy a procesy, jakož i přístup ke vhodným telekomunikačním zařízením s cílem:

a)

umožnit výměnu provozních meteorologických informací s jinými poskytovateli meteorologických služeb a

b)

včas poskytovat požadované meteorologické informace uživatelům.

MET.OR.115   Meteorologické bulletiny

Poskytovatel meteorologických služeb odpovědný za dotčenou oblast poskytuje relevantním uživatelům meteorologické bulletiny prostřednictvím letecké pevné služby nebo internetu.

MET.OR.120   Oznamování nesrovnalostí světovým střediskům vydávajícím předpovědi pro určité oblasti (WAFC)

Poskytovatel meteorologických služeb odpovědný za dotčenou oblast neprodleně za použití dat WAFS BUFR vyrozumí dotčená střediska WAFC, jsou-li zjištěny či hlášeny závažné nesrovnalosti ve vztahu k důležitým meteorologickým předpovědím WAFS (SIGWX), které se týkají:

a)

námrazy, turbulence, oblačnosti druhu cumulonimbus, která je zastřená, častá, prorůstající nebo se vyskytuje na čáře poryvů, a písečných vichřic/prachových vichřic a

b)

vulkanických erupcí nebo úniku radioaktivních materiálů do atmosféry, které jsou významné pro letový provoz.

Oddíl 2 —   Specifické požadavky

Kapitola 1 —   Požadavky na letecké meteorologické stanice

MET.OR.200   Meteorologická hlášení a jiné informace

a)

Letecká meteorologická stanice šíří:

1)

místní běžná hlášení v pevně stanovených intervalech, která jsou šířena pouze na letišti původu;

2)

místní zvláštní hlášení, která jsou šířena pouze na letišti původu a

3)

hlášení METAR v půlhodinových intervalech na letištích, která slouží pro pravidelnou mezinárodní obchodní leteckou dopravu, přičemž tato hlášení mají být šířena mimo letiště původu.

b)

Letecká meteorologická stanice informuje stanoviště letových provozních služeb a leteckou informační službu letiště o změnách v provozuschopnosti automatizovaného zařízení používaného k posuzování dráhové dohlednosti.

c)

Letecká meteorologická stanice hlásí přidruženému stanovišti letových provozních služeb, stanovišti leteckých informačních služeb a meteorologické výstražné službě výskyt přederupční vulkanické aktivity, vulkanických erupcí a oblaku vulkanického popele.

d)

Letecká meteorologická stanice zřídí seznam kritérií pro poskytování místních zvláštních hlášení, a to po konzultaci s odpovídajícími stanovišti letových provozních služeb, provozovateli a jinými dotčenými subjekty.

MET.OR.205   Hlášení meteorologických prvků

Meteorologická stanice na letištích, která slouží pro pravidelnou mezinárodní obchodní leteckou dopravu, hlásí:

a)

směr a rychlost přízemního větru;

b)

dohlednost;

c)

v příslušných případech dráhovou dohlednost;

d)

aktuální počasí na letišti a v jeho okolí;

e)

oblačnost;

f)

teplotu vzduchu a teplotu rosného bodu;

g)

atmosférický tlak a

h)

v příslušných případech doplňující informace.

Je-li k tomu oprávněna příslušným úřadem, smí letecká meteorologická stanice na letištích, která neslouží pro pravidelnou mezinárodní obchodní leteckou dopravu, hlásit pouze dílčí soubor meteorologických prvků, které jsou relevantní pro druhy letů na daném letišti. Tento soubor dat se zveřejní v letecké informační příručce.

MET.OR.210   Pozorování meteorologických prvků

Meteorologická stanice na letištích, která slouží pro pravidelnou mezinárodní obchodní leteckou dopravu, pozoruje a/nebo měří:

a)

směr a rychlost přízemního větru;

b)

dohlednost;

c)

v příslušných případech dráhovou dohlednost;

d)

aktuální počasí na letišti a v jeho okolí;

e)

oblačnost;

f)

teplotu vzduchu a teplotu rosného bodu;

g)

atmosférický tlak a

h)

v příslušných případech doplňující informace.

Je-li k tomu oprávněna příslušným úřadem, smí letecká meteorologická stanice na letištích, která neslouží pro pravidelnou mezinárodní obchodní leteckou dopravu, pozorovat a/nebo měřit pouze dílčí soubor meteorologických prvků, které jsou relevantní pro druhy letů na daném letišti. Tento soubor dat se zveřejní v letecké informační příručce.

Kapitola 2 —   Požadavky na meteorologické útvary letiště

MET.OR.215   Předpovědi a jiné informace

Meteorologický útvar letiště:

a)

připravuje a/nebo získává předpovědi a jiné relevantní meteorologické informace nutné pro plnění svých příslušných funkcí pro lety, jimiž je dotčen, jak je určí příslušný úřad;

b)

poskytuje předpovědi a/nebo výstrahy ohledně místních meteorologických podmínek na letištích, za něž odpovídá;

c)

podrobuje předpovědi a výstrahy soustavnému přezkumu a okamžitě vydává změny, jsou-li nezbytné, či ruší jakékoli předpovědi téhož druhu, které byly dříve vydány pro totéž místo a tutéž dobu platnosti nebo její část;

d)

zajišťuje instruktáž, konzultace a letovou dokumentaci pro členy posádky a/nebo další pracovníky letového provozu;

e)

poskytuje klimatické informace;

f)

poskytuje svému přidruženému stanovišti letových provozních služeb, stanovišti leteckých informačních služeb a meteorologické výstražné službě informace o výskytu přederupční vulkanické aktivity, vulkanické erupce a oblaku vulkanického popele;

g)

je-li to vhodné, poskytuje meteorologické informace jednotkám pátrací a záchranné služby a udržuje kontakt s jednotkou (jednotkami) pátrací a záchranné služby po celou dobu pátrací a záchranné operace;

h)

poskytuje stanovištím leteckých informačních služeb meteorologické informace, které jsou nezbytné pro plnění jejich funkcí;

i)

připravuje a/nebo získává předpovědi a další relevantní meteorologické informace nezbytné pro výkon funkcí stanovišť letových provozních služeb v souladu s částí MET.OR.242 a

j)

poskytuje svému přidruženému stanovišti letových provozních služeb, stanovišti leteckých informačních služeb a meteorologické výstražné službě informace o úniku radioaktivních materiálů do atmosféry.

MET.OR.220   Předpovědi pro letiště

a)

Meteorologický útvar letiště vydává předpovědi pro letiště jako předpovědi pro koncová letiště (TAF), a to ve stanovenou dobu.

b)

Při vydávání předpovědi TAF meteorologický útvar letiště zaručí, že pro dané letiště není v určitou dobu platných více předpovědí TAF.

MET.OR.225   Předpovědi pro přistání

a)

Meteorologický útvar letiště připravuje předpovědi pro přistání v souladu s požadavky určenými příslušnými úřadem.

b)

Tato předpověď pro přistání se vydává v podobě předpovědi TREND.

c)

Doba platnosti předpovědi TREND činí 2 hodiny od okamžiku hlášení, které je součástí předpovědi pro přistání.

MET.OR.230   Předpovědi pro vzlet

Meteorologický útvar letiště:

a)

připravuje předpovědi pro vzlet v souladu s požadavky určenými příslušným úřadem a

b)

dodává předpovědi pro vzlet provozovatelům a členům posádky na jejich žádost do 3 hodin před očekávanou dobou odletu.

MET.OR.235   Letištní výstrahy a výstrahy a varování týkající se střihu větru

Meteorologický útvar letiště:

a)

poskytuje informace o letištních výstrahách;

b)

připravuje výstrahy týkající se střihu větru pro letiště, kde je střih větru považován za faktor, a to v souladu s místními ujednáními s odpovídajícím stanovištěm ATS a dotčeným provozovatelem;

c)

na letištích, kde je střih větru zjišťován pomocí automatického pozemního dálkového zařízení pro snímání či zjišťování, vydává výstrahy týkající se střihu větru generované těmito systémy a

d)

ruší výstrahy, pokud se již podmínky nevyskytují a/nebo se podle očekávání na letišti vyskytovat nebudou.

MET.OR.240   Informace využívané provozovatelem nebo posádkou

a)

Meteorologický útvar letiště poskytuje provozovatelům a členům posádky:

1)

předpovědi pocházející ze systému WAFS o prvcích uvedených v části MET.OR.275 písm. a) bodech 1 a 2;

2)

předpovědi METAR nebo SPECI včetně předpovědí TREND, TAF nebo pozměněných předpovědí TAF pro letiště odletu a plánovaného přistání a pro náhradní letiště vzletu, letiště na trati a letiště určení;

3)

letištní předpovědi pro vzlet;

4)

hlášení SIGMET a případně zvláštní hlášení z letadel pro celou trať;

5)

informace o vulkanickém popelu a poradenské informace o tropických cyklónech, které jsou relevantní pro celou trať;

6)

oblastní předpovědi pro lety v nízké letové hladině ve formě grafu, které jsou připraveny na podporu vydávání zprávy AIRMET, a zprávu AIRMET pro lety v nízké letové hladině, která je relevantní pro celou trať;

7)

letištní výstrahy pro místní letiště;

8)

meteorologické satelitní snímky a

9)

informace z pozemního meteorologického radaru.

b)

Kdykoli se meteorologické informace, které mají být začleněny do letové dokumentace, podstatně liší od informací, které byly zpřístupněny pro plánování letu, meteorologický útvar letiště:

1)

o tom okamžitě uvědomí dotčeného provozovatele nebo posádku a

2)

je-li to prakticky možné, poskytne po dohodě s provozovatelem přepracované meteorologické informace.

MET.OR.242   Informace, které mají být poskytovány stanovištím letových provozních služeb

a)

Meteorologický útvar letiště poskytuje podle potřeby své přidružené letištní řídící věži:

1)

místní běžná a zvláštní hlášení, předpovědi METAR, TAF a TREND a změny těchto předpovědí;

2)

informace SIGMET a AIRMET, výstrahy a varování týkající se střihu větru a letištní výstrahy;

3)

veškeré dodatečné meteorologické informace dle místní dohody, např. předpovědi přízemního větru pro účely určení možných změn vzletové a přistávací dráhy;

4)

obdržené informace o oblaku vulkanického popele, pro nějž dosud nebylo vydáno hlášení SIGMET, dle dohody mezi meteorologickým útvarem letiště a dotčenou letištní řídící věží a

5)

obdržené informace o přederupční vulkanické aktivitě a/nebo vulkanické erupci dle dohody mezi meteorologickým útvarem letiště a dotčenou letištní řídící věží.

b)

Meteorologický útvar letiště poskytuje svému přidruženému přibližovacímu stanovišti řízení:

1)

místní běžná a zvláštní hlášení, předpovědi METAR, TAF a TREND a změny těchto předpovědí;

2)

informace SIGMET a AIRMET, výstrahy a varování týkající se střihu větru a odpovídající zvláštní hlášení z letadel a letištní výstrahy;

3)

jakékoli dodatečné meteorologické informace dle místní dohody;

4)

obdržené informace o oblaku vulkanického popele, pro nějž dosud nebylo vydáno hlášení SIGMET, dle dohody mezi meteorologickým útvarem letiště a dotčeným přibližovacím stanovištěm řízení a

5)

obdržené informace o přederupční vulkanické aktivitě a/nebo vulkanické erupci dle dohody mezi meteorologickým útvarem letiště a dotčeným přibližovacím stanovištěm řízení.

Kapitola 3 —   Požadavky na meteorologické výstražné služby

MET.OR.200   Meteorologická výstražná hlášení a jiné informace

V rámci své odpovědnosti meteorologická výstražná služba:

a)

soustavně hlídá meteorologické podmínky, které ovlivňují letový provoz;

b)

koordinuje svoji činnost s organizací odpovědnou za poskytování zpráv NOTAM a/nebo ASHTAM s cílem zaručit, že jsou meteorologické informace o vulkanickém popelu obsažené ve zprávách SIGMET a NOTAM a/nebo ASHTAM konzistentní;

c)

koordinuje svoji činnost s vybranými středisky pro pozorování vulkanické aktivity s cílem zaručit, že jsou informace o vulkanické aktivitě obdrženy účinně a včas;

d)

poskytuje svým přidruženým poradenským střediskům pro vulkanický popel (VAAC) obdržené informace o přederupční vulkanické aktivitě, vulkanické erupci a oblaku vulkanického popele, pro něž dosud nebylo vydáno hlášení SIGMET;

e)

poskytuje svým stanovištím letových provozních služeb obdržené informace o úniku radioaktivních materiálů do atmosféry v oblasti či přilehlých oblastech, nad nimiž drží hlídku, pro něž dosud nebylo vydáno hlášení SIGMET a

f)

poskytuje oblastnímu středisku řízení a letovému informačnímu středisku (ACC/FIC) podle potřeby tyto relevantní informace:

1)

předpovědi METAR včetně aktuálních tlakových dat pro letiště a jiné lokality, předpovědi TAF a předpovědi TREND a jejich změny;

2)

předpovědi týkající se větrů v horních vrstvách vzduchu, teplot v horních vrstvách vzduchu a významných meteorologických jevů na trati a změny těchto předpovědí, informace SIGMET a AIRMET a vhodná zvláštní hlášení z letadel;

3)

veškeré další meteorologické informace požadované středisky ACC/FIC s cílem vyhovět žádostem letících letadel;

4)

obdržené informace o oblaku vulkanického popele, pro nějž dosud nebylo vydáno hlášení SIGMET, dle dohody mezi meteorologickou výstražnou službou a středisky ACC/FIC;

5)

obdržené informace o úniku radioaktivního materiálu do atmosféry dle dohody mezi meteorologickou výstražnou službou a středisky ACC/FIC;

6)

poradenské informace o tropických cyklónech vydané střediskem TCAC v oblasti jeho zodpovědnosti;

7)

poradenské informace o vulkanickém popelu vydané střediskem VAAC v oblasti jeho zodpovědnosti a

8)

obdržené informace o přederupční vulkanické aktivitě a/nebo vulkanické erupci dle dohody mezi meteorologickou výstražnou službou a středisky ACC/FIC.

MET.OR.250   Zprávy SIGMET

Meteorologická výstražná služba:

a)

poskytuje a šíří zprávy SIGMET;

b)

zaručuje, že je zpráva SIGMET zrušena, jestliže pominou dané jevy nebo pokud se dané jevy podle očekávání v oblasti, na kterou se zpráva SIGMET vztahuje, nevyskytnou;

c)

zaručuje, že doba platnosti zprávy SIGMET není delší než 4 hodiny, a že se ve zvláštním případě zpráv SIGMET pro oblak vulkanického popela a tropické cyklóny platnost zpráv prodlouží na 6 hodin a

d)

zaručuje, že jsou zprávy SIGMET vydávány ne více než 4 hodiny před zahájením doby platnosti a ve zvláštním případě zpráv SIGMET pro oblak vulkanického popela a tropické cyklóny tak brzy, jak je to prakticky možné, ale ne více než 12 hodin před zahájením doby platnosti, a že jsou tyto zprávy aktualizovány alespoň každých 6 hodin.

MET.OR.255   Zprávy AIRMET

Meteorologická výstražná služba:

a)

poskytuje a šíří zprávy AIRMET, pokud příslušný úřad určil, že hustota letového provozu pod letovou hladinou 100 nebo až do letové hladiny 150 v hornatých oblastech nebo vyšší letové hladiny, je-li to nutné, vyžaduje, aby byly pro takovéto operace vydávány a šířeny oblastní předpovědi;

b)

zruší zprávu AIRMET, jestliže pominou dané jevy nebo pokud se dané jevy podle očekávání v oblasti nevyskytnou a

c)

zaručuje, že doba platnosti zprávy AIRMET není delší než 4 hodiny.

MET.OR.260   Oblastní předpovědi pro lety v nízkých hladinách

Meteorologická výstražná služba:

a)

poskytuje oblastní předpověď pro lety v nízkých hladinách, pokud hustota letového provozu pod letovou hladinou 100 nebo až do letové hladiny 150 v hornatých oblastech nebo vyšší letové hladiny, je-li to nutné, vyžaduje, aby byly běžně vydávány a šířeny oblastní předpovědi pro takové operace;

b)

zaručuje, že četnost vydávání, forma a pevně stanovený čas nebo doba platnosti oblastní předpovědi pro nízké letové hladiny a kritéria pro jejich změny odpovídají požadavkům určeným příslušným úřadem a

c)

zaručuje, že oblastní předpovědi pro lety v nízkých letových hladinách, které byly připraveny na podporu vydání zprávy AIRMET, jsou vydávány každých 6 hodin na dobu platnosti o délce 6 hodin a jsou předávány dotčeným meteorologickým výstražným službám nejpozději 1 hodinu před začátkem doby jejich platnosti.

Kapitola 4 —   Požadavky na poradenské středisko pro vulkanický popel (VAAC)

MET.OR.265   Povinnosti poradenského střediska pro vulkanický popel

V rámci oblasti, za kterou nese zodpovědnost, středisko VAAC:

a)

v případě, že došlo k erupci sopky nebo se taková erupce očekává nebo je hlášen oblak vulkanického popela, poskytuje poradenské informace o rozsahu a předpokládaném pohybu oblaku vulkanického popela, a to:

1)

koordinační krizové jednotce pro evropské letectví;

2)

meteorologickým výstražným službám, které obsluhují letové informační oblasti v oblasti, za níž nesou zodpovědnost, které mohou být dotčeny;

3)

provozovatelům, oblastním střediskům řízení a letovým informačním střediskům, které obsluhují letové informační oblasti v oblasti, za níž nese středisko VAAC zodpovědnost a která může být dotčena;

4)

střediskům vydávajícím předpovědi pro světové oblasti, mezinárodním databankám OPMET, mezinárodním úřadům NOTAM a střediskům určeným v dohodě o oblastním letovém provozu pro provozování družicových distribučních systémů pro leteckou pevnou službu a

5)

ostatním střediskům VAAC, jejichž oblast zodpovědnosti může být dotčena;

b)

koordinuje svoji činnost s vybranými středisky pro pozorování vulkanické aktivity s cílem zaručit, že jsou informace o vulkanické činnosti obdrženy účinně a včas;

c)

poskytuje poradenské meteorologické informace uvedené v písmeni a) alespoň každých 6 hodin až do doby, kdy již není možné oblak vulkanického popela určit podle družicových dat, z dané oblasti nejsou přijímána žádná další meteorologická hlášení o vulkanickém popelu a nejsou hlášeny žádné další vulkanické erupce a

d)

drží hlídku 24 hodin denně.

Kapitola 5 —   Požadavky na poradenské středisko pro tropické cyklóny (TCAC)

MET.OR.270   Povinnosti poradenského střediska pro tropické cyklóny

Středisko TCAC vydává:

a)

poradenské informace o poloze středu cyklónu, jeho směru a rychlosti pohybu, centrálním tlaku a maximálním přízemním větru v blízkosti středu ve stručném jednoduchém jazyce, a to:

1)

meteorologickým výstražným službám v oblasti, za kterou nese zodpovědnost;

2)

ostatním střediskům TCAC, jejichž oblast zodpovědnosti může být dotčena;

3)

střediskům vydávajícím předpovědi pro světové oblasti, mezinárodním databankám OPMET a střediskům odpovědným za provozování družicových distribučních systémů pro leteckou pevnou službu a

4)

aktualizované poradenské informace meteorologickým výstražným službám o každém tropickém cyklónu podle potřeby, ale nejméně každých 6 hodin.

Kapitola 6 —   Požadavky na světová střediska vydávající předpovědi pro určité oblasti (WAFC)

MET.OR.275   Povinnosti světového střediska vydávajícího předpovědi pro určité oblasti

a)

Středisko WAFC poskytuje v digitální podobě:

1)

globální předpovědi v souřadnicové síti týkající se:

(i)

větru v horních vrstvách;

(ii)

teploty a vlhkosti vzduchu v horních vrstvách;

(iii)

geopotenciální nadmořské výšky letových hladin;

(iv)

letové hladiny a teploty v tropopauze;

(v)

směru, rychlosti a letové hladiny maximálního větru;

(vi)

oblačnosti druhu cumulonimbus;

(vii)

námrazy a

(viii)

turbulence a

2)

globální předpovědi významných meteorologických jevů (SIGWX) včetně vulkanické aktivity a úniku radioaktivních materiálů.

b)

Středisko WAFC zajistí, aby produkty světového systému vydávajícího předpovědi pro určité oblasti v digitální podobě byly předávány za použití binárních datových komunikačních technik.

HLAVA B —   TECHNICKÉ POŽADAVKY NA POSKYTOVATELE METEOROLOGICKÝCH SLUŽEB (MET.TR)

Oddíl 1 —   Všeobecné požadavky

MET.TR.115   Meteorologické bulletiny

a)

Meteorologické bulletiny obsahují záhlaví, které sestává z:

1)

identifikátoru složeného ze čtyř písmen a dvou čísel;

2)

ICAO směrové značky místa složené ze čtyř písmen odpovídajících zeměpisné poloze poskytovatele meteorologických služeb, který vytváří nebo sestavuje meteorologický bulletin;

3)

skupiny den-čas a

4)

je-li požadován, z ukazatele složeného ze tří písmen.

b)

Meteorologické bulletiny, které obsahují provozní meteorologické informace, jež mají být předány prostřednictvím sítě AFTN, se začlení do textové části formátu zprávy AFTN.

Oddíl 2 —   Specifické požadavky

Kapitola 1 —   Technické požadavky na letecké meteorologické stanice

MET.TR.200   Meteorologická hlášení a jiné informace

a)   Místní běžná a místní zvláštní hlášení a hlášení METAR obsahují následující prvky v uvedeném pořadí:

1)

identifikaci druhu hlášení;

2)

směrová značka místa;

3)

čas pozorování;

4)

v příslušných případech identifikaci automatického či chybějícího hlášení;

5)

směr a rychlost přízemního větru;

6)

dohlednost;

7)

dráhovou dohlednost, jsou-li splněna kritéria pro hlášení;

8)

aktuální počasí;

9)

množství oblačnosti, druh oblačnosti pouze u oblačnosti druhu cumulonimbus a věžovitý cumulus a výšku základny oblačnosti nebo, je-li měřena, vertikální dohlednost;

10)

teplotu vzduchu a teplotu rosného bodu;

11)

tlak QNH a v příslušných případech hodnotu QFE v místních běžných a zvláštních hlášeních a

12)

v příslušných případech doplňující informace.

b)   V místních běžných a místních zvláštních hlášeních:

1)

je-li zaznamenán přízemní vítr z více než jednoho místa podél vzletové a přistávací dráhy, uvedou se místa, pro která jsou tyto hodnoty reprezentativní;

2)

používá-li se více vzletových a přistávacích drah a u těchto drah je zaznamenán přízemní vítr, uvedou se dostupné hodnoty větru pro každou dráhu a ohlásí se dráhy, k nimž se hodnoty vztahují;

3)

jsou-li v souladu s částí MET.TR.205 písm. a) bodem 3 ii) B) hlášeny odchylky od středního směru větru, nahlásí se dva krajní směry, mezi nimiž přízemní vítr kolísá a

4)

jsou-li v souladu s částí MET.TR.205 písm. a) bodem 3 iii) hlášeny odchylky od střední rychlosti větru (poryvy), hlásí se jako maximální a minimální hodnoty dosažené rychlosti větru.

c)   METAR

1)

Hlášení METAR se vydává v souladu s šablonou uvedenou v dodatku 5 a šíří se ve formě kódu METAR předepsané Světovou meteorologickou organizací.

2)

Jsou-li šířena v digitální formě, hlášení METAR jsou:

(i)

formátována v souladu s globálně interoperabilním modelem výměny informací a používají jazyk GML (geography markup language) a

(ii)

doplněna odpovídajícími metadaty.

3)

Hlášení METAR se podá k přenosu nejpozději 5 minut po skutečném čase pozorování.

d)   Informace o dohlednosti, dráhové dohlednosti, aktuálním počasí a množství oblačnosti, druhu oblačnosti a výšce základny oblačnosti se ve všech meteorologických hlášeních nahradí pojmem „CAVOK“, pokud v době pozorování nastanou současně následující podmínky:

1)

dohlednost 10 km nebo vyšší a nejnižší dohlednost není hlášena;

2)

žádná oblačnost provozního významu a

3)

žádné meteorologické podmínky, které jsou pro letectví významné.

e)   Seznam kritérií pro poskytování místních zvláštních hlášení zahrnuje:

1)

hodnoty, které nejblíže odpovídají provozním minimům provozovatelů, kteří využívají letiště;

2)

hodnoty, které splňují jiné místní požadavky stanovišť ATS a provozovatelů;

3)

nárůst teploty vzduchu o 2 °C nebo více od teploty uvedené v posledním místním hlášení nebo od náhradní prahové hodnoty dohodnuté mezi poskytovatelem meteorologických služeb, odpovídajícím stanovištěm ATS a dotčenými provozovateli;

4)

dostupné doplňující informace o výskytu významných meteorologických podmínek v oblasti přiblížení a oblasti počátečního stoupání;

5)

jsou-li uplatněny postupy pro omezení hluku a odchylka od střední rychlosti přízemního větru se změnila o 5 uzlů (2,5 m/s) nebo více od rychlosti zaznamenané v čase posledního místního hlášení a střední rychlost před a/nebo po změně činí 15 uzlů (7,5 m/s) nebo více;

6)

jestliže se střední směr přízemního větru změnil o 60° nebo více od směru uvedeného v posledním hlášení a střední rychlost před a/nebo po změně činí 10 uzlů (5 m/s) nebo více;

7)

jestliže se změnila střední rychlost přízemního větru o 10 uzlů (5 m/s) nebo více od rychlosti uvedené v posledním místním hlášení;

8)

jestliže se odchylka od střední rychlosti přízemního větru (poryvy) změnila o 10 uzlů (5 m/s) nebo více od rychlosti zaznamenané v čase posledního místního hlášení a střední rychlost před a/nebo po změně činí 15 uzlů (7,5 m/s) nebo více;

9)

pokud dojde k začátku, ukončení či změně intenzity u kteréhokoli z následujících meteorologických jevů:

i)

mrznoucích srážek;

ii)

mírných či silných srážek včetně přeháněk a

iii)

bouřek se srážkami;

10)

pokud dojde k začátku či ukončení kteréhokoli z následujících meteorologických jevů:

i)

mrznoucí mlhy a

ii)

bouřky bez srážek a

11)

pokud se změní množství oblačnosti pod hladinou 1 500 stop (450 m):

i)

ze SCT nebo méně na BKN či OVC nebo

ii)

z BKN nebo OVC na SCT nebo méně.

f)   Pokud se na tom dohodnou poskytovatel meteorologických služeb a příslušný úřad, místní zvláštní hlášení se vydávají, kdykoli nastanou následující změny:

1)

pokud dojde ke změně větru v hodnotách provozního významu. Prahové hodnoty stanoví poskytovatel meteorologických služeb po konzultaci s příslušným stanovištěm ATS a dotčenými provozovateli, a to s ohledem na změny větru, které by:

i)

vyžadovaly změnu používané přistávací a vzletové dráhy (drah) a

ii)

naznačovaly, že se změnily složky zadního a bočního větru u dané dráhy o hodnoty, které představují hlavní provozní limity pro typická letadla využívající dané letiště;

2)

pokud se zlepšuje dohlednost a změní se na jednu či více z následujících hodnot nebo jednu z následujících hodnot překročí, nebo pokud se dohlednost zhoršuje a poklesne pod jednu či více z následujících hodnot:

i)

800, 1 500 nebo 3 000 m a

ii)

5 000 m v případech, kdy je značný počet letů provozován podle pravidel letu za viditelnosti;

3)

pokud se zlepšuje dráhová dohlednost a změní se na jednu či více z následujících hodnot nebo jednu z následujících hodnot překročí, nebo pokud se dráhová dohlednost zhoršuje a poklesne pod jednu či více z následujících hodnot: 50, 175, 300, 550 nebo 800 m;

4)

pokud dojde k začátku, ukončení či změně intenzity u kteréhokoli z následujících meteorologických jevů:

i)

prachové vichřice;

ii)

písečné vichřice a

iii)

trychtýřové oblačnosti (tornáda nebo vodní smršti);

5)

pokud dojde k začátku či ukončení kteréhokoli z následujících meteorologických jevů:

i)

nízko unášeného prachu, písku či sněhu;

ii)

proudícího prachu, písku či sněhu a

iii)

poryvu;

6)

pokud se zvedne výška základny nejnižší vrstvy oblačnosti rozsahu BKN nebo OVC a změní se nebo překročí jednu či více následujících hodnot, nebo pokud se sníží výška základny nejnižší vrstvy oblačnosti rozsahu BKN nebo OVC a poklesne pod jednu či více z následujících hodnot:

i)

100, 200, 500 nebo 1 000 stop (30, 60, 150 nebo 300 m) a

ii)

1 500 stop (450 m) v případech, kdy je značný počet letů provozován podle pravidel letu za viditelnosti;

7)

pokud nelze rozeznat oblohu a zlepšuje se vertikální dohlednost a změní se na jednu či více z následujících hodnot nebo jednu z následujících hodnot překročí, nebo pokud se vertikální dohlednost zhoršuje a poklesne pod jednu či více z následujících hodnot: 100, 200, 500 nebo 1 000 stop (30, 60, 150 nebo 300 m) a

8)

jakákoli další kritéria založená na místních provozních minimech letiště dle dohody mezi poskytovateli meteorologických služeb a provozovateli.

MET.TR.205   Hlášení meteorologických prvků

a)   Směr a rychlost přízemního větru

1)

V místních běžných a místních zvláštních hlášeních a v hlášeních METAR se směr a rychlost přízemního větru hlásí v krocích o rozsahu 10 skutečných stupňů a 1 uzlu (0,5 m/s), v uvedeném pořadí.

2)

Jakákoli pozorovaná hodnota, kterou nelze zařadit do používané stupnice hlášení, se zaokrouhlí na nejbližší krok stupnice.

3)

V místních běžných a místních zvláštních hlášeních a v hlášeních METAR:

i)

se uvedou jednotky měření použité pro rychlost větru;

ii)

odchylky od středního směru větru během posledních 10 minut se hlásí následujícím způsobem, pokud je celková odchylka 60° nebo větší:

A)

je-li celková odchylka 60° nebo větší a menší než 180° a rychlost větru činí 3 uzly (1,5 m/s) nebo více, takovéto směrové odchylky se hlásí jako dva krajní směry, mezi nimiž přízemní vítr kolísá;

B)

je-li celková odchylka 60° nebo větší a menší než 180° a rychlost větru činí méně než 3 uzly (1,5 m/s), směr větru se hlásí jako proměnná bez středního směru větru nebo

C)

je-li celková odchylka 180° nebo větší, směr větru se hlásí jako proměnná bez středního směru větru;

iii)

odchylky od střední rychlosti větru (poryvy) za posledních 10 minut se hlásí, pokud maximální rychlost větru přesahuje střední rychlost o:

A)

5 uzlů (2,5 m/s) nebo více v místních běžných a místních zvláštních zprávách, jsou-li uplatněny postupy pro omezení hluku nebo

B)

10 uzlů (5 m/s) nebo více v jiných případech;

iv)

je-li hlášena rychlost větru nižší než 1 uzel (0,5 m/s), uvede se jako bezvětří a

v)

je-li hlášena rychlost větru 100 uzlů (50 m/s) nebo vyšší, uvede se jako rychlost vyšší než 99 uzlů (49 m/s);

vi)

jsou-li v souladu s částí MET.TR.205 písm. a) hlášeny odchylky od střední rychlosti větru (poryvy), hlásí se maximální hodnota dosažené rychlosti větru a

vii)

pokud desetiminutová doba zahrnuje výraznou diskontinuitu ve směru a/nebo rychlosti větru, hlásí se pouze odchylky od středního směru větru a střední rychlosti větru, které nastaly od okamžiku, kdy byla diskontinuita hlášena.

b)   Dohlednost

1)

V místních běžných hlášeních a místních zvláštních hlášeních a v hlášeních METAR se dohlednost hlásí v krocích po 50 m, je-li kratší než 800 m; v krocích po 100 m, je-li dohlednost 800 m nebo delší, ale kratší než 5 km; v krocích po jednom kilometru, je-li dohlednost 5 km nebo delší, ale kratší než 10 km; a uvede se jako 10 km, je-li dohlednost 10 km nebo delší kromě případů, kdy jsou splněny podmínky pro použití údaje CAVOK.

2)

Jakákoli pozorovaná hodnota, kterou nelze zařadit do používané stupnice hlášení, se zaokrouhlí dolů na nejbližší nižší krok stupnice.

3)

V místních běžných a místních zvláštních zprávách se dohlednost podél vzletové a přistávací dráhy (drah) hlásí společně s jednotkami měření, které byly použity k uvedení dohlednosti.

c)   Dráhová dohlednost (RVR)

1)

V místních běžných hlášeních a místních zvláštních hlášeních a v hlášeních METAR se dráhová dohlednost hlásí v krocích po 25 m, je-li kratší než 400 m; v krocích po 50 m, pohybuje-li se dohlednost v rozmezí od 400 do 800 m, a v krocích po 100 m, je-li dohlednost delší než 800 m.

2)

Jakákoli pozorovaná hodnota, kterou nelze zařadit do používané stupnice hlášení, se zaokrouhlí dolů na nejbližší nižší krok stupnice.

3)

V místních běžných a místních zvláštních hlášeních a v hlášeních METAR:

i)

pokud dráhová dohlednost přesahuje maximální hodnotu, kterou může používaný systém určit, hlásí se v místních běžných a místních zvláštních hlášeních pomocí zkratky „ABV“ a v hlášeních METAR pomocí zkratky „P“, po níž následuje maximální hodnota, kterou systém dokáže určit a

ii)

pokud je dráhová dohlednost nižší než minimální hodnota, kterou může používaný systém určit, hlásí se v místních běžných a místních zvláštních hlášeních pomocí zkratky „BLW“ a v hlášení METAR pomocí zkratky „M“, po níž následuje minimální hodnota, kterou systém dokáže určit a

4)

V místních běžných a místních zvláštních hlášeních:

i)

se uvedou použité jednotky měření;

ii)

je-li dráhová dohlednost pozorována pouze z jednoho místa u vzletové a přistávací dráhy, např. v dotykovém pásmu, uvede se bez označení místa;

iii)

je-li dráhová dohlednost pozorována z více míst u vzletové a přistávací dráhy, hlásí se nejprve hodnota reprezentativní pro dotykové pásmo a poté hodnoty reprezentativní pro střed a konec dráhy, přičemž se uvedou místa, pro která jsou tyto hodnoty reprezentativní a

iv)

používá-li se více vzletových a přistávacích drah, hlásí se dostupné hodnoty dráhové dohlednosti pro každou vzletovou a přistávací dráhu a uvedou se dráhy, k nimž se hodnoty vztahují.

d)   Aktuální meteorologické jevy

1)

V místních běžných a místních zvláštních hlášeních se pozorované aktuální meteorologické jevy hlásí co do druhu a vlastností a jsou kvalifikovány z hlediska intenzity podle toho, co je vhodné.

2)

V hlášeních METAR se pozorované aktuální meteorologické jevy hlásí co do druhu a vlastností a jsou kvalifikovány z hlediska intenzity nebo blízkosti k letišti podle toho, co je vhodné.

3)

V místních běžných a místních zvláštních hlášeních a v hlášeních METAR se podle potřeby hlásí následující vlastnosti aktuálních meteorologických jevů za použití jejich příslušných zkratek a relevantních kritérií podle toho, co je vhodné:

i)

Bouřka (TS)

Používá se k hlášení bouřky se srážkami. Je-li na letišti během desetiminutové doby před pozorováním zaslechnut hrom nebo zahlédnut blesk, ale na letišti nejsou zaznamenány žádné srážky, použije se zkratka „TS“ bez omezení.

ii)

Mráz (FZ)

Hluboce podchlazené kapky nebo srážky; používá se s druhy aktuálních meteorologických jevů v souladu s dodatkem 5.

(4)

V místních běžných a místních zvláštních hlášeních a v hlášeních METAR:

i)

se podle potřeby použije jedna nebo více a nanejvýš tři z aktuálních meteorologických zkratek v příslušných případech společně s údajem o vlastnostech a intenzitě či blízkosti k letišti, aby byl udán úplný popis aktuálních meteorologických jevů významných pro letový provoz;

ii)

se nejprve uvede údaj o intenzitě či případně blízkosti, poté následují vlastnosti a druh meteorologických jevů v uvedeném pořadí a

iii)

jsou-li pozorovány dva různé druhy počasí, hlásí se ve dvou samostatných skupinách a ukazatel intenzity nebo blízkosti odkazuje na meteorologický jev, na nějž se vztahuje daný ukazatel. Různé druhy srážek, které se objeví v průběhu pozorování, se však hlásí jako jediná skupina a nejprve se hlásí dominantní typ srážek, před nímž se hlásí pouze jediný kvalifikátor intenzity odkazující na intenzitu celkových srážek.

e)   Oblačnost

1)

V místních běžných a místních zvláštních hlášeních a v hlášeních METAR se výška základny oblačnosti hlásí v krocích po 100 stopách (30 m) až do 10 000 stop (3 000 m).

2)

Jakákoli pozorovaná hodnota, kterou nelze zařadit do používané stupnice hlášení, se zaokrouhlí dolů na nejbližší nižší krok stupnice.

3)

V místních běžných a místních zvláštních hlášeních:

i)

se uvedou jednotky měření použité pro výšku základny oblačnosti a vertikální dohlednosti a

ii)

pokud se používá více vzletových a přistávacích drah a výšky základen oblačnosti se pozorují pomocí nástrojů pro tyto dráhy, hlásí se dostupné výšky základen oblačnosti pro každou dráhu a uvedou se dráhy, na které hodnoty odkazují.

f)   Teplota vzduchu a teplota rosného bodu

1)

V místních běžných a místních zvláštních hlášeních a v hlášeních METAR se teplota vzduchu a teplota rosného bodu hlásí v krocích po celých stupních Celsia.

2)

Jakákoli pozorovaná hodnota, kterou nelze zařadit do používané stupnice hlášení, se zaokrouhlí nahoru na nejbližší celý stupeň Celsia a pozorované hodnoty obsahující 0,5° se zaokrouhlí na nejbližší celý stupeň Celsia.

3)

V místních běžných a místních zvláštních hlášeních a v hlášeních METAR musí být nějakým způsobem identifikována teplota nižší než 0 °C.

g)   Atmosférický tlak

1)

V místních běžných a místních zvláštních hlášeních a v hlášeních METAR se tlak QNH a QFE vypočítá v desetinách hektopascalu a hlásí se v krocích po celých hektopascalech pomocí čtyř číslic.

2)

Jakákoli pozorovaná hodnota, kterou nelze zařadit do používané stupnice hlášení, se zaokrouhlí dolů na nejbližší celý hektopascal.

3)

V místních běžných a místních zvláštních hlášeních:

i)

se uvede tlak QNH;

ii)

tlak QFE se uvede, je-li vyžadován uživateli nebo pokud to vyplývá z místní dohody uzavřené mezi poskytovatelem meteorologických služeb, stanovištěm ATS a dotčenými provozovateli, a to na pravidelném základě;

iii)

uvedou se jednotky měření použité pro hodnoty QNH a QFE a

iv)

jsou-li hodnoty QFE požadovány pro více než jednu vzletovou a přistávací dráhu, hlásí se požadované hodnoty QFE pro každou vzletovou a přistávací dráhu a uvedou se dráhy, na něž hodnoty odkazují.

4)

V hlášeních METAR se uvedou pouze hodnoty QNH.

MET.TR.210   Pozorování meteorologických prvků

Pozorují se a/nebo měří následující meteorologické prvky, a to se stanovenou přesností, a šíří se pomocí automatického nebo poloautomatického meteorologického systému pozorování.

a)   Směr a rychlost přízemního větru

Měří se střední směr a střední rychlost přízemního větru, jakož i významné odchylky směru a rychlosti větru (poryvy) a hlásí se ve skutečných stupních a uzlech v uvedeném pořadí.

1)   Umístění

Meteorologický nástroj používaný k měření směru a rychlosti přízemního větru se umístí tak, aby poskytoval data reprezentativní pro danou oblast, pro kterou se požaduje měření.

2)   Obrazovka

Obrazovka zobrazující přízemní vítr u každého čidla se nachází v meteorologické stanici. Obrazovky v meteorologické stanici a stanovištích letových provozních služeb se týkají stejných čidel, a pokud jsou vyžadována samostatná čidla, obrazovky se jasně označí, aby určovaly dráhu a část dráhy, kterou každé čidlo sleduje.

3)   Určení průměru

Doba pro určení průměru při pozorování přízemního větru činí:

i)

2 minuty u místních běžných a zvláštních hlášení a pro zobrazení větru ve stanovištích ATS a

ii)

10 minut u hlášení METAR kromě případů, kdy desetiminutová doba zahrnuje výraznou diskontinuitu ve směru a/nebo rychlosti větru; k získání středních hodnot se použijí pouze data, která se vyskytnou po diskontinuitě; proto je časový interval za těchto okolností odpovídajícím způsobem zkrácen.

b)   Dohlednost

1)   Dohlednost se měří či pozoruje a hlásí v metrech nebo kilometrech.

2)   Umístění

Meteorologický nástroj požívaný k měření dohlednosti se umístí tak, aby poskytoval data reprezentativní pro danou oblast, pro kterou se požaduje měření.

3)   Obrazovky

Jsou-li k měření dohlednosti používány přístrojové systémy, obrazovky zobrazující dohlednost z každého čidla se umístí v meteorologické stanici. Obrazovky v meteorologické stanici a stanovištích letových provozních služeb se týkají stejných čidel, a pokud jsou vyžadována samostatná čidla, obrazovky se jasně označí, aby určovaly oblast, kterou každé čidlo sleduje.

4)   Určení průměru

Doba pro určení průměru činí 10 minut u hlášení METAR kromě případů, kdy desetiminutová doba bezprostředně předcházející pozorování zahrnuje výraznou diskontinuitu v dohlednosti, přičemž v takových případech se k získání středních hodnot použijí pouze hodnoty, které se vyskytnou po diskontinuitě.

c)   Dráhová dohlednost (RVR)

1)   Umístění

Meteorologický přístroj požívaný k měření dráhové dohlednosti se umístí tak, aby poskytoval data reprezentativní pro danou oblast, pro kterou se požaduje měření.

2)   Přístrojové systémy

K posouzení dráhové dohlednosti na vzletových a přistávacích dráhách určených pro přístrojové přibližovací a přistávací operace kategorie II a III se používají přístrojové systémy založené na transmisometrech nebo měřičích dopředného rozptylu, v případě přístrojových přibližovacích a přistávacích operací kategorie I určí systémy příslušný úřad.

3)   Obrazovka

Pokud se dráhová dohlednost měří přístrojovými systémy, umístí se jedna či více obrazovek podle potřeby v meteorologické stanici. Obrazovky v meteorologické stanici a stanovištích letových provozních služeb se týkají stejných čidel, a pokud jsou vyžadována samostatná čidla, obrazovky se jasně označí, aby určovaly dráhu a část dráhy, kterou každé čidlo sleduje.

4)   Určení průměru

i)

Pokud se k posouzení dráhové dohlednosti používají přístrojové systémy, jejich výstup se aktualizuje alespoň každých 60 vteřin, aby bylo možné poskytovat aktuální reprezentativní hodnoty.

ii)

Doba pro určení průměru u hodnot dráhové dohlednosti činí:

A)

1 minutu u místních běžných a zvláštních hlášení a pro zobrazení dráhové dohlednosti ve stanovištích ATS a

B)

10 minut u hlášení METAR kromě případů, kdy desetiminutová doba bezprostředně předcházející pozorování zahrnuje výraznou diskontinuitu v hodnotách dráhové dohlednosti; poté se k získání středních hodnot použijí pouze hodnoty, které se vyskytnou po diskontinuitě.

d)   Aktuální meteorologické jevy

1)   Pokud jde o aktuální meteorologické jevy, hlásí se alespoň: déšť, mrholení, sníh a mrznoucí srážky včetně jejich intenzity, opar, mlžný závoj, mlha, mrznoucí mlha a bouřky včetně bouřek v blízkém okolí.

2)   Umístění

Meteorologický nástroj požívaný k měření aktuálních meteorologických jevů na letišti a v jeho blízkosti se umístí tak, aby poskytoval data reprezentativní pro danou oblast, pro kterou se požaduje měření.

e)   Oblačnost

1)   Pozoruje se množství oblačnosti, druh oblačnosti a výška základny oblačnosti a hlásí se podle potřeby, aby bylo možné popsat oblačnost provozního významu. Je-li obloha zastřená, místo množství oblačnosti, druhu oblačnosti a výšky základny oblačnosti se pozoruje a hlásí vertikální dohlednost, je-li měřena. Výška základny oblačnosti a vertikální dohlednost se hlásí ve stopách.

2)   Umístění

Meteorologický nástroj požívaný k měření množství a výšky oblačnosti se umístí tak, aby poskytoval data reprezentativní pro danou oblast, pro kterou se požaduje měření.

3)   Obrazovka

Používá-li se k měření výšky základny oblačnosti automatizované zařízení, umístí se alespoň jedna obrazovka v meteorologické stanici. Obrazovky v meteorologické stanici a stanovištích letových provozních služeb se týkají stejných čidel, a pokud jsou vyžadována samostatná čidla, obrazovky jsou jasně označeny, aby určovaly oblast, kterou každé čidlo sleduje.

4)   Referenční hladina

i)

Výška základny oblačnosti se hlásí nad výškou letiště nad mořem.

ii)

Pokud má používaná dráha pro přesné přístrojové přiblížení prahovou výšku 50 stop (15 m) nebo více pod výškou letiště nad mořem, zavedou se místní opatření, aby se výška základen oblačnosti hlášená přilétajícím letadlům vztahovala k prahové výšce.

iii)

V případě hlášení z pobřežních struktur se výška základny oblačnosti udává nad střední hladinou moře.

f)   Teplota vzduchu a teplota rosného bodu

1)

Měří se teplota vzduchu a teplota rosného bodu a tyto teploty se zobrazují a hlásí ve stupních Celsia.

2)

Používá-li se k měření teploty vzduchu a teploty rosného bodu automatizované zařízení, umístí se obrazovky v meteorologické stanici. Obrazovky v meteorologické stanici a na stanovištích letových provozních služeb se týkají stejných čidel.

g)   Atmosférický tlak

1)   Měří se atmosférický tlak a hodnoty QNH a QFE se počítají a hlásí v hektopascalech.

2)   Obrazovka

i)

Používají-li se k měření atmosférického tlaku automatizované systémy, obrazovky zobrazující hodnotu QNH a jsou-li požadovány v souladu s částí MET.TR.205 písm. g) bodem 3 ii), obrazovky zobrazující hodnotu QFE týkající se barometru se umístí v meteorologické stanici s odpovídajícími obrazovkami na vhodných stanovištích letových provozních služeb.

ii)

Jsou-li hodnoty QFE zobrazovány pro více než jednu vzletovou a přistávací dráhu, obrazovky se jasně označí, aby určovaly dráhu, na kterou zobrazovaná hodnota QFE odkazuje.

3)   Referenční hladina

K výpočtu hodnoty QFE se použije referenční hladina.

Kapitola 2 —   Technické požadavky na meteorologické útvary letiště

MET.TR.215   Předpovědi a jiné informace

a)

Meteorologické informace pro provozovatele a členy posádky:

1)

pokrývají let z hlediska času, nadmořské výšky a zeměpisného rozsahu;

2)

týkají se vhodných pevně stanovených časů či dob;

3)

týkají se letiště zamýšleného přistání a rovněž se vztahují na meteorologické podmínky očekávané mezi letištěm zamýšleného přistání a náhradními letišti určenými provozovatelem a

4)

jsou aktuální.

b)

Meteorologické informace poskytované záchranným koordinačním střediskům zahrnují meteorologické podmínky, které existovaly v poslední známé poloze nezvěstného letadla a na zamýšlené trati tohoto letadla s konkrétní zmínkou o prvcích, které nejsou běžně distribuovány.

c)

Meteorologické informace poskytované stanovištím leteckých informačních služeb zahrnují:

1)

informace o meteorologické službě, která má být začleněna do dotčené letecké informační příručky (příruček);

2)

informace nezbytné pro přípravu hlášení NOTAM nebo ASHTAM a

3)

informace nezbytné pro přípravu leteckých informačních oběžníků.

d)

Meteorologické informace zahrnuté do letové dokumentace jsou prezentovány takto:

1)

větry v grafu se znázorní pomocí šipek s pery a stínovanými praporky v dostatečně husté souřadnicové síti;

2)

teploty se znázorní čísly v dostatečně husté souřadnicové síti;

3)

data o větru a teplotě vybraná ze souborů dat obdržených od světového střediska vydávajícího předpovědi pro určité oblasti se znázorní v dostatečně husté souřadnicové síti zachycující zeměpisnou šířku/délku;

4)

šipky znázorňující vítr mají přednost před teplotami a pozadím grafu a

5)

údaje o výšce a všechny odkazy na meteorologické podmínky na letišti se vyjadřují jako výška nad nadmořskou výškou letiště.

e)

Letovou dokumentaci tvoří:

1)

předpovědi větru a teploty v horních vrstvách;

2)

jevy SIGWX;

3)

předpovědi METAR nebo, jsou-li vydávány, předpovědi SPECI pro letiště odletu a plánovaného přistání a pro náhradní letiště vzletu, letiště na trati a letiště určení;

4)

předpovědi TAF nebo pozměněné předpovědi TAF pro letiště odletu a plánovaného přistání a pro náhradní letiště vzletu, letiště na trati a letiště určení;

5)

zpráva SIGMET a je-li vydávána, zpráva AIRMET a příslušné zvláštní hlášení z letadel pro celou trať a

6)

informace o vulkanickém popelu a poradenské informace o tropických cyklónech, které jsou relevantní pro celou trať.

Pokud se na tom však meteorologický útvar letiště a dotčení provozovatelé dohodnou, může být letová dokumentace u letů, které trvají dvě hodiny nebo méně, po krátké zastávce nebo otočce omezena na informace, které jsou nutné pro provoz, ale ve všech případech musí letová dokumentace obsahovat alespoň meteorologické informace uvedené v bodech 3, 4, 5 a 6.

f)

Grafy generované z digitálních předpovědí se dle požadavků provozovatelů zpřístupňují pro pevné oblasti pokrytí uvedené v dodatku 3.

g)

Jsou-li předpovědi větru a teploty v horních vrstvách uvedené v části MET.OR.275 písm. a) bodě 1 poskytovány ve formě grafu, jedná se o prognostické grafy pro pevně danou dobu pro letové hladiny stanovené v části MET.TR.275 písm. b) bodě 3 i) a ii). Jsou-li předpovědi jevů SIGWX uvedené v části MET.OR.275 písm. a) bodě 2 poskytovány ve formě grafu, jedná se o prognostické grafy pro pevně danou dobu pro vrstvu atmosféry omezenou letovými hladinami stanovenými v části MET.TR.275 písm. c) bodě 3.

h)

Předpovědi větru a teploty v horních vrstvách a předpovědi jevů SIGWX nad letovou hladinou 100 se poskytují, jakmile jsou k dispozici, avšak ne později než 3 hodiny před odletem.

i)

Letecké klimatické informace se připravují ve formě klimatických tabulek letiště a klimatických souhrnů letiště.

MET.TR.220   Předpovědi pro letiště

a)   Předpovědi pro letiště a jejich změny se vydávají jako předpovědi TAF a obsahují v níže uvedeném pořadí:

1)

identifikaci druhu předpovědi;

2)

ukazatel polohy;

3)

čas vydání předpovědi;

4)

v příslušných případech identifikaci chybějící předpovědi;

5)

datum a dobu platnosti předpovědi;

6)

v příslušných případech identifikaci zrušené předpovědi;

7)

přízemní vítr;

8)

dohlednost;

9)

počasí;

10)

oblačnost a

11)

očekávané významné změny jednoho či více z těchto prvků během doby platnosti.

b)   Předpověď TAF se vydává v souladu s šablonou uvedenou v dodatku 4 a šíří se ve formě kódu TAF.

c)   Doba platnosti běžné předpovědi TAF je 9, 24 nebo 30 hodin a předkládá se k přenosu ne dříve než 1 hodinu před začátkem její doby platnosti.

d)   Je-li předpověď TAF šířena v digitální formě:

1)

je zformátována v souladu s globálně interoperabilním modelem výměny informací;

2)

používá jazyk GML (geography markup language) a

3)

je doplněna odpovídajícími metadaty.

e)   Předpověď TAF obsahuje tyto meteorologické prvky:

1)   Přízemní vítr

i)

V předpovědi přízemního větru se uvede očekávaný převládající směr.

ii)

Pokud není možné kvůli očekávané proměnlivosti převládající směr větru předpovědět, uvede se předpokládaný směr větru jako proměnlivý pomocí zkratky „VRB“.

iii)

Pokud bude podle předpovědi rychlost větru nižší než 1 uzel (0,5 m/s), předpokládaná rychlost větru se uvede jako bezvětří.

iv)

Pokud předpokládaná maximální rychlost přesáhne předpokládanou střední rychlost větru o 10 uzlů (5 m/s) nebo více, uvede se předpokládaná maximální rychlost větru.

v)

Předpokládá-li se, že rychlost větru bude 100 uzlů (50 m/s) nebo vyšší, uvede se jako rychlost vyšší než 99 uzlů (49 m/s).

2)   Dohlednost

i)

Pokud bude dohlednost podle předpovědi kratší než 800 m, vyjádří se v krocích po 50 m; pokud bude podle předpovědi 800 m nebo delší, ale kratší než 5 km, vyjádří se v krocích po 100 m; pokud bude podle předpovědi 5 km nebo delší, ale kratší než 10 km, vyjádří se v krocích po 1 km; a pokud bude podle předpovědi 10 km nebo delší, vyjádří se v krocích po 10 km kromě případů, kdy se podle předpovědi uplatní podmínky CAVOK. Připraví se předpověď převládající dohlednosti.

ii)

Pokud se dohlednost podle předpovědi bude v různých směrech lišit a nelze předvídat převládající dohlednost, uvede se nejnižší předpokládaná dohlednost.

3)   Meteorologické jevy

i)

Připraví se předpověď jednoho či více a nanejvýše tří z následujících meteorologických jevů nebo jejich kombinací společně s jejich vlastnostmi a případně intenzitou, jestliže se podle očekávání vyskytnou na letišti:

A)

mrznoucí srážky;

B)

mrznoucí mlha;

C)

střední či silné srážky (včetně přeháněk);

D)

nízko unášený prach, písek či sníh;

E)

proudící prach, písek či sníh;

F)

prachová vichřice;

G)

písečná vichřice;

H)

bouřka (se srážkami nebo bez nich);

I)

poryvy;

J)

trychtýřová oblačnost (tornádo nebo vodní smršť) a

K)

jiné meteorologické jevy dle dohody mezi meteorologickým útvarem letiště a stanovišti ATS a dotčenými provozovateli.

ii)

Očekávaný konec výskytu těchto jevů se uvede pomocí zkratky „NSW“.

4)   Oblačnost

i)

Množství oblačnosti se podle potřeby předpovídá za použití zkratek „FEW“, „SCT“, „BKN“ nebo „OVC“. Pokud se očekává, že obloha zůstane zastřená nebo se zastřenou stane a oblačnost nelze předvídat a na letišti jsou k dispozici informace o vertikální dohlednosti, vertikální dohlednost se předvídá v podobě „VV“, po níž následuje předpokládaná hodnota vertikální dohlednosti.

ii)

Pokud podle předpovědi vznikne několik vrstev nebo mas oblačnosti, jejich množství a výška základny se do předpovědi zahrnou v tomto pořadí:

A)

nejnižší vrstva nebo masa bez ohledu na množství se v předpovědi uvedou jako FEW, SCT, BKN nebo OVC podle toho, co je vhodné;

B)

další vrstva nebo masa pokrývající 2/8 se v předpovědi uvedou jako SCT, BKN nebo OVC podle toho, co je vhodné;

C)

další vyšší vrstva nebo masa pokrývající 4/8 se v předpovědi uvedou jako BKN nebo OVC podle toho, co je vhodné;

D)

oblačnosti druhu cumulonimbus a/nebo věžovitý cumulus, kdykoli jsou předvídány a nejsou již zahrnuty v bodech A až C.

iii)

Informace o oblačnosti se omezí na oblačnost provozního významu; pokud předpověď nepředpokládá žádnou oblačnost provozního významu a „CAVOK“ není vhodný, použije se zkratka „NSC“.

f)   Využívání skupin změn

1)

Kritéria použitá pro začlenění skupin změn do předpovědi TAF nebo pro změnu předpovědi TAF jsou založena na kterémkoli z následujících meteorologických jevů nebo na kombinaci těchto jevů, které podle předpovědi začnou, skončí nebo změní intenzitu:

i)

mrznoucí mlha;

ii)

mrznoucí srážky;

iii)

mírné či silné srážky (včetně přeháněk);

iv)

bouřka;

v)

prachová vichřice a

vi)

písečná vichřice.

2)

Pokud je třeba uvést změnu v kterémkoli z prvků uvedených v písmeni a), použijí se ukazatele „BECMG“ nebo „TEMPO“ a po nich se uvede doba, během níž změna podle očekávání nastane. Doba se uvede jako začátek a konec doby v celých hodinách světového koordinovaného času (UTC). Pouze ty prvky, u nichž se očekává významná změna, se začlení do předpovědi za ukazatel změny. Avšak v případě významných změn oblačnosti se uvedou všechny skupiny oblačnosti včetně vrstev a mas, které se podle očekávání nezmění.

3)

Ukazatel změny „BECMG“ a související časová skupina se použijí k popisu změn v případě, že meteorologické podmínky podle očekávání dosáhnou stanovených prahových hodnot nebo tyto hodnoty protnou, a to v pravidelném či nepravidelném tempu a v neupřesněném okamžiku během určité doby. Daná doba nepřesáhne 4 hodiny.

4)

Ukazatel změny „TEMPO“ a související časová skupina se použijí k popisu očekávaných častých či řídkých dočasných výkyvů v meteorologických podmínkách, které dosáhnou určitých prahových hodnot nebo tyto prahové hodnoty protnou a trvají v každém případě méně než jednu hodinu a souhrnně pokrývají méně než polovinu doby, na kterou se vztahuje předpověď a během níž k výkyvům podle očekávání dojde. Pokud se očekává, že dočasný výkyv bude trvat 1 hodinu nebo déle, použije se v souladu s bodem 3 výše skupina změn „BECMG“ nebo by měla být doba platnosti rozdělena v souladu s bodem 5 níže.

5)

Pokud se podle očekávaní významně změní jeden soubor převládajících meteorologických podmínek a je více méně zcela odlišný od jiného souboru podmínek, doba platnosti se rozdělí na samostatná období za použití zkratky „FM“, po níž bezprostředně následuje časová skupina o šesti číslicích ve dnech, hodinách a minutách času UTC, který označuje čas, kdy podle očekávání dojde ke změně. Rozdělená doba následující po zkratce „FM“ je samostatná a všechny předpokládané podmínky, které jsou uvedeny před zkratkou, jsou nahrazeny těmi, které následují po zkratce.

g)   Pravděpodobnost výskytu alternativní hodnoty předpovídaného prvku či prvků se v předpovědi uvede, pokud:

1)

existuje 30 či 40 % pravděpodobnost výskytu alternativních meteorologických podmínek během konkrétní doby, na kterou se vztahuje předpověď nebo

2)

existuje 30 či 40 % pravděpodobnost výskytu dočasných výkyvů meteorologických podmínek během konkrétní doby, na kterou se vztahuje předpověď.

To se v předpovědi TAF uvede pomocí zkratky „PROB“, po níž následuje pravděpodobnost v desetinách procenta a v případě uvedeném v bodě 1 doba, během které budou hodnoty podle očekávání platit, nebo v případě uvedeném v bodě 2 za použití zkratky „PROB“, po níž se uvede pravděpodobnost v desetinách procenta, ukazatel změny „TEMPO“ a související časová skupina.

MET.TR.225   Předpovědi pro přistání

a)   Předpovědi TREND se vydávají v souladu s dodatkem 5.

b)   Jednotky a stupnice použité v předpovědi TREND jsou stejné jako jednotky a stupnice použité v hlášení, k němuž je předpověď připojena.

c)   Předpověď TREND se zaměřuje na významné změny u jednoho či více z těchto prvků: přízemní vítr, dohlednost, meteorologické jevy a oblačnost. Pouze ty prvky, u nichž se očekává významná změna, se začlení do předpovědi. Avšak v případě významných změn oblačnosti se uvedou všechny skupiny oblačnosti včetně vrstev a mas, které se podle očekávání nezmění. V případě významné změny dohlednosti se v předpovědi rovněž uvede jev, který snížení dohlednosti způsobil. Pokud podle očekávání k žádné změně nedojde, tato skutečnost se vyjádří pojmem „NOSIG“.

1)   Přízemní vítr

Předpověď TREND uvádí změny přízemního větru, které zahrnují:

i)

změnu středního směru větru o 60° či více, přičemž střední rychlost před a/nebo po změně je 10 uzlů (5 m/s) nebo více;

ii)

změnu střední rychlosti větru o 10 uzlů (5 m/s) nebo více a

iii)

změny větru v hodnotách provozního významu.

2)   Dohlednost

i)

Pokud se podle očekávání zlepší dohlednost a změní se na jednu či více z následujících hodnot nebo jednu z následujících hodnot protne nebo pokud se dohlednost podle očekávání zhorší a protne jednu či více z následujících hodnot: 150, 350, 600, 800, 1 500 nebo 3 000 m, uvede se tato změna v předpovědi TREND.

ii)

Je-li značný počet letů provozován podle pravidel letu za viditelnosti, v předpovědi se dodatečně uvedou změny o hodnotě 5 000 m, nebo změny, které tuto hodnotu protnou.

iii)

V předpovědích TREND přiložených k hlášení METAR dohlednost odkazuje na předpokládanou převládající dohlednost.

3)   Meteorologické jevy

i)

V předpovědi TREND se uvede očekávaný začátek, konec či změna intenzity u kteréhokoli z následujících meteorologických jevů nebo jejich kombinací:

A)

mrznoucí srážky;

B)

střední či silné srážky včetně přeháněk;

C)

bouřka se srážkami;

D)

prachová vichřice;

E)

písečná vichřice a

F)

jiné meteorologické jevy dle dohody mezi meteorologickým útvarem letiště a stanovišti ATS a dotčenými provozovateli.

ii)

V předpovědi TREND se uvede očekávaný začátek či konec u kteréhokoli z následujících meteorologických jevů nebo jejich kombinací:

A)

mrznoucí mlha;

B)

nízko unášený prach, písek či sníh;

C)

proudící prach, písek či sníh;

D)

bouřka (bez srážek);

E)

poryvy a

F)

trychtýřová oblačnost (tornádo nebo vodní smršť).

iii)

Celkový počet jevů hlášených v bodech i) a ii) nepřesáhne tři jevy.

iv)

Očekávaný konec výskytu těchto meteorologických jevů se uvede pomocí zkratky „NSW“.

4)   Oblačnost

i)

Pokud se podle očekávání zvedne výška základny vrstvy oblačnosti rozsahu BKN nebo OVC a změní se na nebo protne jednu či více následujících hodnot nebo pokud se podle očekávání sníží výška základny vrstvy oblačnosti rozsahu BKN nebo OVC a protne jednu či více z následujících hodnot: 100, 200, 500, 1 000 a 1 500 stop (30, 60, 150, 300 a 450 m), změna se uvede v předpovědi TREND.

ii)

Pokud je výška základny vrstvy oblačnosti nižší než 1 500 stop (450 m) nebo podle očekávání klesne pod 1 500 stop (450 m) nebo stoupne nad tuto úroveň, v předpovědi TREND se rovněž uvedou změny v množství oblačnosti z FEW nebo SCT vzhůru na BKN nebo OVC nebo změny BKN či OVC dolů na FEW nebo SCT.

iii)

Pokud se podle předpovědi neobjeví žádná oblačnost provozního významu a zkratka „CAVOK“ není vhodná, použije se zkratka „NSC“.

5)   Vertikální dohlednost

Pokud se očekává, že obloha zůstane zastřená nebo se zastřenou stane a na letišti jsou k dispozici pozorování týkající se vertikální dohlednosti a vertikální dohlednost se podle předpovědi zlepší a změní se na nebo protne jednu či více následujících hodnot nebo pokud se vertikální dohlednost podle očekávání zhorší a protne jednu či více následujících hodnot: 100, 200, 500 nebo 1 000 stop (30, 60, 150 nebo 300 m), změna se uvede v předpovědi TREND.

6)   Dodatečná kritéria

Meteorologický útvar letiště a uživatelé se mohou dohodnout na tom, že se použijí dodatečná kritéria na základě místních provozních minim letiště.

7)   Využívání skupin změn

i)

Pokud se očekává, že nastane změna, předpověď TREND začíná buď ukazatelem změny „BECMG“, nebo ukazatelem změny „TEMPO“.

ii)

Ukazatel změny „BECMG“ se použije k popisu předpokládaných změn, kdy meteorologické podmínky budou podle očekávání pravidelně či nepravidelně dosahovat stanovených hodnot nebo tyto hodnoty protínat. Doba, po kterou bude změna podle předpovědi trvat, nebo okamžik, kdy změna podle předpovědi nastane, se uvedou pomocí zkratek „FM“, „TL“ nebo „AT“ podle toho, která z nich je vhodná, a po každé zkratce následuje časová skupina v hodinách a minutách.

iii)

Ukazatel změny „TEMPO“ se použije k popisu předpokládaných dočasných výkyvů v meteorologických podmínkách, které dosáhnou určitých specifikovaných hodnot nebo tyto hodnoty protnou a trvají v každém případě méně než jednu hodinu a souhrnně pokrývají méně než polovinu doby, během níž k výkyvům podle předpovědi dojde. Doba, po kterou budou dočasné výkyvy podle předpovědi trvat, se uvede pomocí zkratek „FM“ a/nebo „TL“ podle toho, která z nich je vhodná, a po každé zkratce následuje časová skupina v hodinách a minutách.

8)   Použití ukazatele pravděpodobnosti

Ukazatel „PROB“ se v předpovědích TREND nepoužije.

MET.TR.230   Předpovědi pro vzlet

a)

Předpověď pro vzlet odkazuje na určitou dobu a obsahuje informace o očekávaných podmínkách nad komplexem vzletových a přistávacích drah, jež se týkají směru a rychlosti přízemního větru a jakéhokoli kolísání, teploty, tlaku (QNH) a jakýchkoli dalších prvků na základě místní dohody mezi meteorologickým útvarem letiště a provozovateli.

b)

Pořadí prvků a terminologie, jednotky a stupnice použité v předpovědích pro vzlet jsou stejné jako ty, které jsou použity v hlášení pro totéž letiště.

MET.TR.235   Letištní výstrahy a výstrahy a varování týkající se střihu větru

a)

Výstrahy týkající se střihu větru se vydávají v souladu se šablonou v dodatku 6.

b)

Číslo sekvence uvedené v šabloně v dodatku 6 odpovídá číslu výstrah týkajících se střihu větru vydaných pro letiště od 00:01 času UTC v dotčený den.

c)

Varování týkající se střihu větru obsahují ucelené aktuální informace o pozorovaném výskytu střihu větru, s nímž souvisí změna protivětru/zadního větru o 15 uzlů (7,5 m/s) nebo více, která by mohla nepříznivě ovlivnit letadlo na dráze konečného přiblížení nebo dráze při počátečním vzletu a letadlo na dráze během dojezdu nebo rozjezdu.

d)

Je-li to prakticky možné, varování týkající se střihu větru se vztahuje ke specifickým částem dráhy a vzdálenostem na dráze přiblížení nebo vzletu dohodnutým mezi meteorologickým útvarem letiště, odpovídajícími stanovišti ATS a dotčenými provozovateli.

Kapitola 3 —   Technické požadavky na meteorologické výstražné služby

MET.TR.250   Zprávy SIGMET

a)

Obsah a pořadí prvků ve zprávě SIGMET odpovídají šabloně uvedené v dodatku 1.

b)

Zprávy SIGMET sestávají ze tří typů:

1)

zprávy SIGMET pro jiné meteorologické jevy na trati než vulkanický popel nebo tropické cyklóny, uvedené jako WS SIGMET;

2)

zprávy SIGMET pro vulkanický popel, uvedené jako WV SIGMET a

3)

zprávy SIGMET pro tropické cyklóny, uvedené jako WC SIGMET.

c)

Číslo sekvence zpráv SIGMET sestává ze tří znaků, konkrétně z jednoho písmene a dvou číslic.

d)

Ve zprávě SIGMET se uvede pouze jeden z jevů uvedených v dodatku 1, a to za použití odpovídajících zkratek a následující prahové hodnoty rychlosti přízemního větru ve výši 34 uzlů (17 m/s) nebo vyšší pro tropický cyklón.

e)

Informace SIGMET o bouřkách nebo tropickém cyklónu neobsahují odkazy na související turbulence a námrazu.

f)

Je-li zpráva SIGMET šířena v digitální formě, je:

1)

formátována v souladu s globálně interoperabilním modelem výměny informací a používá jazyk GML (geography markup language) a

2)

doplněna odpovídajícími metadaty.

MET.TR.255   Zprávy AIRMET

a)

Obsah a pořadí prvků ve zprávě AIRMET odpovídají šabloně uvedené v dodatku 1.

b)

Číslo sekvence uvedené v šabloně v dodatku 1 odpovídá číslu zpráv AIRMET vydaných pro letovou informační oblast od 00:01 času UTC v dotčený den.

c)

Ve zprávě AIRMET se uvede pouze jeden z jevů uvedených v dodatku 1, a to za použití odpovídajících zkratek a následujících prahových hodnot, pokud se daný jev vyskytuje pod letovou hladinou 100 nebo pod letovou hladinou 150 v hornatých oblastech nebo vyšší hladinou, je-li to nezbytné:

1)

rychlost větru vyšší než 30 uzlů (15 m/s);

2)

rozsáhlé oblasti se sníženou dohledností nižší než 5 000 m včetně meteorologického jevu, který je příčinou snížené dohlednosti;

3)

rozsáhlé oblasti roztrhané či zatažené oblačnosti s výškou základny nižší než 1 000 stop (300 m) nad úrovní země: roztrhané, zatažené.

d)

Zprávy AIRMET o bouřkách nebo oblačnosti druhu cumulonimbus neobsahují odkazy na související turbulence a námrazu.

MET.TR.260   Oblastní předpovědi pro lety v nízkých hladinách

a)

Je-li pro oblasti předpovědi pro lety v nízkých hladinách použita forma grafu, předpověď větru a teploty v horních vrstvách se vydává pro body oddělené hodnotou ne více než 300 NM a přinejmenším pro tyto výšky: 2 000, 5 000 a 10 000 stop (600, 1 500 a 3 000 m) a 15 000 stop (4 500 m) v hornatých oblastech. Vydávání předpovědí větru a teploty v horních vrstvách ve výšce 2 000 stop (600 m) může podléhat místním orografickým aspektům určeným příslušným úřadem.

b)

Je-li pro oblasti předpovědi pro lety v nízkých hladinách použita forma grafu, vydává se předpověď jevů SIGWX jako předpověď jevů SIGWX v nízké hladině pro letové hladiny do 100 nebo letovou hladinu 150 v hornatých oblastech nebo vyšší letovou hladinu, je-li to nezbytné. Předpověď jevů SIGWX v nízké hladině obsahuje:

1)

následující jevy, které vyžadují vydání zprávy SIGMET: námrazu, turbulenci, oblačnost druhu cumulonimbus, která je zastřená, častá, prorůstající vrstevnatou oblačností nebo se vyskytuje na čáře poryvů, písečná vichřice/prachová vichřice a vulkanické erupce nebo únik radioaktivních materiálů do atmosféry, které podle očekávání ovlivní lety v nízké hladině a

2)

následující prvky v oblasti, na kterou se vztahují předpovědi pro lety v nízké hladině: přízemní vítr, přízemní dohlednost, významné meteorologické jevy, špatná viditelnost hor, oblačnost, námraza, turbulence, horská vlna a výška nulové izotermy.

c)

Pokud příslušný úřad určil, že hustota letového provozu pod letovou hladinou 100 vyžaduje, aby byla vydána zpráva AIRMET, vydají se oblastní předpovědi, které pokrývají vrstvu mezi zemí a letovou hladinou 100 nebo až do letové hladiny 150 v hornatých oblastech nebo vyšší hladiny, je-li to nutné, a obsahují informace o meteorologických jevech na trati, které jsou nebezpečné pro lety v nízkých hladinách, jež slouží jako podpora pro vydání zprávy AIRMET, a dodatečné informace požadované pro lety v nízké hladině.

Kapitola 4 —   Technické požadavky na poradenská střediska pro vulkanický popel (VAAC)

MET.TR.265   Povinnosti poradenského střediska pro vulkanický popel

a)

Poradenské informace o vulkanickém popelu se vydávají ve stručném srozumitelném jazyce a v souladu se šablonou uvedenou v dodatku 7. Nejsou-li zkratky k dispozici, použije se text ve srozumitelné angličtině, a to co nejstručnější.

b)

Jsou-li poradenské informace o vulkanickém popelu připraveny v grafickém formátu, odpovídají níže uvedené podobě:

Image

a vydávají se za použití:

1)

formátu portable network graphics (PNG) nebo

2)

formě kódu BUFR, jsou-li vyměňovány v binárním formátu.

Kapitola 5 —   Technické požadavky na poradenská střediska pro tropické cyklóny (TCAC)

MET.TR.270   Povinnosti poradenského střediska pro tropické cyklóny

a)

Poradenské informace o tropických cyklónech se vydávají pro tropické cyklóny, pokud maximální desetiminutová střední rychlost přízemního větru podle očekávání dosáhne nebo překročí 34 uzlů během doby, na kterou se poradenské informace vztahují.

b)

Poradenské informace o tropických cyklónech odpovídají dodatku 8.

Kapitola 6 —   Technické požadavky na světová střediska vydávající předpovědi pro určité oblasti (WAFC)

MET.TR.275   Povinnosti světového střediska vydávajícího předpovědi pro určité oblasti

a)

Střediska WAFC používají formu kódu GRIB k poskytování globálních předpovědí v souřadnicové sítí a formu kódu BUFR pro poskytování předpovědí významných meteorologických jevů.

b)

Pro globální předpovědi v souřadnicové síti střediska WAFC:

1)

připraví předpovědi:

i)

větru v horních vrstvách;

ii)

teploty vzduchu v horních vrstvách;

iii)

vlhkosti;

iv)

směru, rychlosti a letové hladiny maximálního větru;

v)

letové hladiny a teploty v tropopauze;

vi)

týkající se oblastí, v nichž se vyskytuje oblačnost druhu cumulonimbus;

vii)

námrazy;

viii)

turbulence v jasném vzduchu a v oblačnosti a

ix)

týkající se geopotenciální nadmořské výšky letových hladin,

čtyřikrát denně a s platnosti po pevně dané doby o délce 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 a 36 hodin po čase (00:00, 06:00, 12:00 a 18:00 UTC) se synoptickými daty, na nichž byly předpovědi založeny;

2)

vydává předpovědi v pořadí uvedeném v bodě 1 a dokončuje jejich šíření, jakmile je to technicky proveditelné, avšak ne později než 6 hodin po standardní době pozorování;

3)

poskytuje předpovědi pro body souřadnicové sítě v pravidelné síti s horizontálním rozlišením 1,25° zeměpisné šířky a délky, které obsahují:

i)

data o větru pro letové hladiny 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) a 530 (100 hPa);

ii)

teplotní data pro letové hladiny 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) a 530 (100 hPa);

iii)

data o vlhkosti pro letové hladiny 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa) a 180 (500 hPa);

iv)

horizontální rozsah a letové hladiny základny a vršku oblačnosti druhu cumulonimbus;

v)

námrazy pro vrstvy, jejichž střed se nachází v letových hladinách 60 (800 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) a 300 (300 hPa);

vi)

turbulence v jasném vzduchu pro vrstvy, jejichž střed se nachází v letových hladinách 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 340 (250 hPa), 390 (200 hPa) a 450 (150 hPa);

vii)

turbulence v oblačnosti pro vrstvy, jejichž střed se nachází v letových hladinách 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) a 300 (300 hPa) a

viii)

data o geopotenciální nadmořské výšce pro letové hladiny 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) a 530 (100 hPa).

c)

U globálních předpovědí významných meteorologických jevů na trati střediska WAFC:

1)

připravují předpovědi SIGWX čtyřikrát denně, přičemž tyto předpovědi jsou platné po pevně dané doby o délce 24 hodin po čase (00:00, 06:00, 12:00 a 18:00 UTC) a obsahují synoptická data, na nichž byly předpovědi založeny. Šíření každé předpovědi se dokončí, jakmile je to technicky proveditelné, avšak ne později než 9 hodin po standardní době pozorování;

2)

vydává předpovědi SIGWX jako předpovědi SIGWX pro vysoké úrovně, a to pro letové úrovně od 250 do 630;

3)

do předpovědí SIGWX zahrnuje tyto body:

i)

tropický cyklón, pokud maximální desetiminutová střední rychlost přízemního větru podle očekávání dosáhne nebo překročí 34 uzlů (17 m/s);

ii)

čáry silných poryvů;

iii)

mírné či silné turbulence (v oblačnosti nebo v jasném vzduchu);

iv)

mírnou či silnou námrazu;

v)

rozsáhlou písečnou vichřici/prachovou vichřici;

vi)

oblačnost druhu cumulonimbus související s bouřemi a s body i) až v);

vii)

nekonvektivní oblasti oblačnosti související s mírnou či silnou turbulencí v oblačnosti nebo a/nebo mírnou či silnou námrazou;

viii)

letovou hladinu tropopauzy;

ix)

tryskové proudění (jetstream);

x)

informace o poloze vulkanických erupcí, které vytvářejí oblaky popela, které jsou významné pro letový provoz, jež tvoří: symbol vulkanické erupce v místě sopky a v samostatném textovém rámečku v grafu symbol vulkanické erupce, název sopky, je-li znám, a zeměpisná šířka/délka erupce. Kromě toho by vysvětlivka u grafů SIGWX měla uvádět tento text „CHECK SIGMET, ADVISORIES FOR TC AND VA, AND ASHTAM AND NOTAM FOR VA“ („ZKONTROLUJTE ZPRÁVU SIGMET, PORADENSKÉ INFORMACE PRO TROPICKÉ CYKLÓNY A VULKANICKÝ POPEL A ZPRÁVY ASHTAM A NOTAM PRO VULKANICKÝ POPEL“) a

xi)

informace o poloze úniku radioaktivních materiálů do atmosféry významném pro letový provoz, které tvoří: symbol úniku radioaktivních materiálů do atmosféry v místě úniku a v samostatném textovém rámečku v grafu symbol úniku radioaktivních materiálů do atmosféry, zeměpisná šířka/délka místa úniku, a je-li znám, název místa radioaktivního zdroje. Kromě toho by vysvětlivka u grafů SIGWX, na nichž je zaznamenán únik radiace, měla obsahovat tento text: „CHECK SIGMET AND NOTAM FOR RDOACT CLD“ („ZKONTROLUJTE ZPRÁVY SIGMET A NOTAM OHLEDNĚ RADIOAKTIVNÍHO MRAKU“).

4)

Na předpovědi SIGWX se uplatní tato kritéria:

i)

body i) až vi) bodu 3 se do předpovědi zahrnou pouze v případě, že se podle očekávaní vyskytnout mezi nižší a horní úrovní předpovědi SIGWX;

ii)

zkratka „CB“ se použije pouze tehdy, pokud odkazuje na výskyt nebo očekávaný výskyt oblačnosti druhu cumulonimbus:

A)

která ovlivňuje oblast s maximálním prostorovým pokrytím 50 % nebo více dotčené plochy;

B)

vyskytuje se na linii s malým či žádným prostorem mezi jednotlivými oblačnostmi nebo

C)

prorůstá vrstevnatou oblačností nebo je zahalena mlžným závojem;

iii)

začleněním zkratky „CB“ se rozumí začlenění všech meteorologických jevů, které obvykle souvisejí s oblačností druhu cumulonimbus, tedy bouřek, mírné či silné námrazy, mírné či silné turbulence a krupobití;

iv)

pokud vulkanická erupce nebo únik radioaktivních materiálů do atmosféry vyžaduje, aby byl do předpovědí SIGWX začleněn symbol vulkanické činnosti nebo symbol radioaktivity, začlení se symboly do předpovědí SIGWX bez ohledu na výšku, v níž je sloupec popela nebo radioaktivní materiál hlášen nebo které podle očekávání dosáhne a

v)

v případě souběžného výskytu či částečného překryvu bodů i), x) a xi) bodu 3 se nejvyšší priorita přizná bodu x), po něm následují body xi) a i). Bod s nejvyšší prioritou se umístí do polohy události a pomocí šipky se označí vazba mezi polohou ostatních bodů a jejich souvisejících symbolů nebo textových rámečků.

d)

Vydají se předpovědi SIGWX pro střední hladiny, které se vztahují na letové hladiny 100 až 250, a to pro omezené zeměpisné oblasti.

Dodatek 1

Šablona pro zprávy SIGMET a AIRMET a zvláštní hlášení z letadel (přenos k družici (uplink))

Klíč:

M

=

povinné začlenění, součást každé zprávy;

C

=

podmínečné začlenění, kdykoli je údaj použitelný a

=

=

dvojitá čára znamená, že text, který po ní následuje, by měl být umístěn na následující řádek.

Poznámka:

Rozsahy a rozlišení číselných prvků začleněných do zpráv SIGMET/AIRMET a do zvláštních hlášení z letadel jsou uvedeny v dodatku 2.

Prvky

Podrobný obsah

Šablona (šablony):

Příklady

SIGMET

AIRMET

ZVLÁŠTNÍ

HLÁŠENÍ Z LETADEL

Kód polohy FIR/CTA (M)

Kód polohy ICAO stanoviště ATS obsluhujícího FIR nebo CTA, na něž odkazují zprávy SIGMET/AIRMET (M)

Nnnn

 

YUCC

YUDD

Identifikace

(M)

Identifikace zprávy a číslo sekvence (M)

SIGMET nnn

AIRMET [nn]n

ARS

SIGMET 5

SIGMET A3

AIRMET 2

ARS

Doba platnosti

(M)

Skupiny den-čas uvádějící dobu platnosti v UTC (M)

VALID nnnnnn/nnnnnn

VALID 221215/221600

VALID 101520/101800

VALID 251600/252200

Kód polohy MWO (M)

Kód polohy MWO pocházející ze zprávy s oddělující pomlčkou (M)

nnnn–

 

YUDO–

YUSO–

Název FIR/CTA nebo identifikace letadla (M)

Kód polohy a název FIR/CTA, pro něž jsou vydány zprávy SIGMET/AIRMET nebo radiotelefonní volací znak letadla

nnnn nnnnnnnnnn FIR[/UIR] nebo nnnn nnnnnnnnnn CTA

nnnn nnnnnnnnnn

FIR[/n]

nnnnnn

YUCC AMSWELL FIR

YUDD SHANLON

FIR/UIR

YUCC AMSWELL FIR/2

YUDD SHANLON FIR

VA812

MÁ-LI BÝT ZPRÁVA SIGMET ZRUŠENA, PODROBNOSTI VIZ KONEC ŠABLONY.

Jev (M)

Popis jevu, který je podnětem k vydání zprávy SIGMET/AIRMET (C)

OBSC TS[GR]

EMBD TS[GR]

FRQ TS[GR]

SQL TS[GR]

TC nnnnnnnnnn nebo NN

SEV TURB

SEV ICE

SEV ICE (FZRA)

SEV MTW

HVY DS

HVY SS

[VA ERUPTION]

[MT] [nnnnnnnnnn]

[PSN

Nnn[nn] nebo Snn[nn]

Ennn[nn] nebo Wnnn[nn]]

VA CLD

RDOACT CLD

SFC WSPDnn[n]MPS

(nebo SFC WSPD nn[n]KT)

SFC VIS nnnnM (nn)

ISOL TS[GR]

OCNL TS[GR]

MT OBSC

BKN CLD

nnn/[ABV]nnnnM

(nebo BKN CLD

nnn/[ABV]nnnnFT)

OVC CLD

nnn/[ABV]nnnnM

(nebo OVC CLD

nnn/[ABV]nnnnFT)

ISOL CB

OCNL CB

FRQ CB

ISOL TCU

OCNL TCU

FRQ TCU

MOD TURB

MOD ICE

MOD MTW

TS

TSGR

SEV TURB

SEV ICE

SEV MTW

HVY SS

VA CLD [FL nnn/nnn]

VA [MT nnnnnnnnnn]

MOD TURB

MOD ICE

SEV TURB

FRQ TS

OBSC TSGR

EMBD TSGR

TC GLORIA

TC NN

VA ERUPTION

MT ASHVAL

PSN S15

E073 VA CLD

MOD TURB

MOD MTW

ISOL CB

BKN CLD 120/900M

(BKN CLD

400/3000FT)

OVC CLD

270/ABV3000M

(OVC CLD

900/ABV10000FT)

SEV ICE

RDOACT CLD

Pozorovaný nebo předvídaný jev (M)

Údaj o tom, zda je informace pozorována a zda bude jev podle očekávání pokračovat, nebo jde o předpověď (M)

OBS [AT nnnnZ]

FCST [AT nnnnZ]

OBS AT nnnnZ

OBS AT 1210Z

OBS

FCST AT 1815Z

Poloha (C)

Poloha (odkaz na zeměpisnou šířku a délku (ve stupních a minutách))

Nnn[nn] Wnnn[nn] nebo

Nnn[nn] Ennn[nn] nebo

Snn[nn] Wnnn[nn] nebo

Snn[nn] Ennn[nn]

nebo

N OF Nnn[nn] nebo

S OF Nnn[nn] nebo

N OF Snn[nn] nebo

S OF Snn[nn] nebo

[AND]

W OF Wnnn[nn] nebo

E OF Wnnn[nn] nebo

W OF Ennn[nn] nebo

E OF Ennn[nn]

nebo

[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF]

[LINE] Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] –

Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]

nebo

WI Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] –

Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] –

Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] –

[Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] –

Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]]

nebo

ENTIRE FIR (3)

nebo

ENTIRE CTA (3)

NnnnnWnnnnn nebo

NnnnnEnnnnn nebo

SnnnnWnnnnn nebo

SnnnnEnnnnn

S OF N54

N OF N50

N2020 W07005

N2706 W07306

N48 E010

N OF N1515 AND

W OF E13530

W OF E1554

N OF LINE S2520 W11510 – S2520 W12010

WI N6030 E02550 – N6055 E02500 –

N6050 E02630

ENTIRE FIR

ENTIRE CTA

Hladina (C)

Letová hladina nebo výška

a rozsah (C) (1)

[SFC/]FLnnn nebo [SFC/]nnnnM (nebo [SFC/]nnnnFT) nebo

FLnnn/nnn nebo TOP FLnnn nebo [TOP] ABV FLnnn

nebo  (2)

CB TOP [ABV] FLnnn WI nnnKM OF CENTRE

(nebo CB TOP [ABV] FLnnn WI nnnNM OF CENTRE) nebo

CB TOP [BLW] FLnnn WI nnnKM OF CENTRE

(nebo CB TOP [BLW] FLnnn WI nnnNM OF CENTRE)

nebo  (3)

FLnnn/nnn [APRX nnnKM BY nnnKM]

[nnKM WID LINEBTN (nnNM WID LINE BTN)]

[Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]

– Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]

[ – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]]

[ – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]]]

(nebo FLnnn/nnn [APRX nnnNM BY nnnNM]

[Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]

– Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]

[ – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]]

[ – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]]])

FLnnn nebo nnnnM

(nebo nnnnFT)

FL180

FL050/080

TOP FL390

SFC/FL070

TOP ABV FL100

FL310/450

CB TOP FL500 WI 270KM OF CENTRE

(CB TOP FL500 WI 150NM OF CENTRE)

FL310/350 APRX

220KM BY 35KM

FL390

Pohyb nebo očekávaný

pohyb (C)

Pohyb nebo očekávaný pohyb (směr a rychlost) s odkazem na jeden ze šestnácti bodů kompasu, nebo stacionární (C)

MOV N [nnKMH] nebo MOV NNE [nnKMH] nebo

MOV NE [nnKMH] nebo MOV ENE [nnKMH] nebo

MOV E [nnKMH] nebo MOV ESE [nnKMH] nebo

MOV SE [nnKMH] nebo MOV SSE [nnKMH] nebo

MOV S [nnKMH] nebo MOV SSW [nnKMH] nebo

MOV SW [nnKMH] nebo MOV WSW [nnKMH] nebo

MOV W [nnKMH] nebo MOV WNW [nnKMH] nebo

MOV NW [nnKMH] nebo MOV NNW [nnKMH]

(nebo MOV N [nnKT] nebo MOV NNE [nnKT] nebo

MOV NE [nnKT] nebo MOV ENE [nnKT] nebo

MOV E [nnKT] nebo MOV ESE [nnKT] nebo

MOV SE [nnKT] nebo MOV SSE [nnKT] nebo

MOV S [nnKT] nebo MOV SSW [nnKT] nebo

MOV SW [nnKT] nebo MOV WSW [nnKT] nebo

MOV W [nnKT] nebo MOV WNW [nnKT] nebo

MOV NW [nnKT] nebo MOV NNW [nnKT]) nebo

STNR

MOV E 40KMH

(MOV E 20KT)

MOV SE

STNR

Změny v intenzitě (C)

Očekávané změny v intenzitě (C)

INTSF nebo WKN nebo NC

WKN

Předpokládaná poloha (C)

Předpokládaná poloha oblaku vulkanického popele nebo středu tropického cyklónu nebo jiných nebezpečných jevů (6) na konci doby platnosti zprávy SIGMET (C)

FCST nnnnZ TC CENTRE

Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]

nebo

FCST nnnnZ VA CLD APRX

[nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)]

Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]

– Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]

[ – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]]

[ – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]]

[AND]

nebo  (4)

FCST nnnnZ

ENTIRE FIR (3)

nebo

FCST nnnnZ

ENTIRE CTA (3)

nebo

FCST nnnnZ NO VA EXP

nebo  (6)

[FCST nnnnZ Nnn[nn]

Wnnn[nn] nebo

Nnn[nn] Ennn[nn] nebo

Snn[nn] Wnnn[nn] nebo

Snn[nn] Ennn[nn]

nebo

N OF Nnn[nn] nebo

S OF Nnn[nn] nebo

N OF Snn[nn] nebo

S OF Snn[nn]

[AND]

W OF Wnnn[nn] nebo

E OF Wnnn[nn] nebo

W OF Ennn[nn] nebo

E OF Ennn[nn]

nebo

[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF] [LINE] Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]

nebo

WI (5) Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] –

Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] –

Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] –

Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]]

FCST 2200Z TC CENTRE N2740 W07345

FCST 1700Z VA CLD APRX S15 E075 –

S15 E081 –

S17 E083 –

S18 E079 –

S15 E075

FCST 0500Z

ENTIRE FIR

FCST 0500Z

ENTIRE CTA

FCST 0500Z NO VA EXP

NEBO

Zrušení zprávy SIGMET/

AIRMET (C)

Zrušení zprávy SIGMET/AIRMET s odkazem na její identifikaci

CNL SIGMET [nn]n nnnnnn/nnnnnn

nebo

CNL SIGMET

[nn]n nnnnnn/nnnnnn

[VA MOV TO nnnn FIR] (3)

CNL AIRMET [nn]n

nnnnnn/nnnnnn

CNL SIGMET 2 101200/101600

CNL SIGMET 3 251030/251430 VA MOV TO YUDO FIR

CNL AIRMET 151520/151800


(1)  Pouze pro zprávy SIGMET pro oblak vulkanického popele a tropické cyklóny.

(2)  Pouze pro zprávy SIGMET pro tropické cyklóny.

(3)  Pouze pro zprávy SIGMET pro vulkanický popel.

(4)  Použije se pro dva oblaky vulkanického popele nebo dva středy tropických cyklónů, které současně ovlivňují dotčenou oblast FIR.

(5)  Počet souřadnic by měl být minimální a obvykle by jich nemělo být více než sedm.

(6)  Použije se pro jiné nebezpečné jevy než oblak vulkanického popele a tropické cyklóny.

Poznámka:

Silná nebo mírná námraza a silná nebo mírná turbulence (SEV ICE, MOD ICE, SEV TURB, MOD TURB) související s bouřkami, oblačnostmi druhu cumulonimbus nebo tropickými cyklóny by zahrnuty být neměly.

Dodatek 2

Rozsahy a rozlišení u číselných prvků obsažených v poradenských zprávách o vulkanickém popelu a tropických cyklónech, zprávách SIGMET/AIRMET a letištních výstrahách a výstrahách týkajících se střihu větru

Prvky

Rozsah

Rozlišení

Výška vrcholu

M

000–8 100

1

FT

000–27 000

1

Poradenské číslo:

pro vulkanický popel (index) (*)

000–2 000

1

pro tropický cyklón (index) (*)

00–99

1

Maximální přízemní vítr:

MPS

00–99

1

KT

00–199

1

Centrální tlak:

hPa

850–1 050

1

Rychlost přízemního větru:

MPS

15–49

1

KT

30–99

1

Přízemní dohlednost:

M

0 000 –0 750

50

M

0 800 –5 000

100

Oblačnost: výška základny:

M

000–300

30

FT

000–1 000

100

Oblačnost: výška vrcholu:

M

000–2 970

30

M

3 000 –20 000

300

FT

000–9 900

100

FT

10 000 –60 000

1 000

Zeměpisná šířka:

° (stupně)

00–90

1

(minuty)

00–60

1

Zeměpisná délka:

° (stupně)

000–180

1

(minuty)

00–60

1

Letové hladiny:

 

000–650

10

Pohyb:

KMH

0–300

10

KT

0–150

5


(*)  Bez rozměru

Dodatek 3

Pevně stanovené oblasti pokrytí předpovědí WAFS ve formě grafu

Image Image

Projekce Mercator

Image Image

Polární stereografická projekce (severní polokoule)

Image Image

Polární stereografická projekce (jižní polokoule)

Dodatek 4

Šablona TAF

Klíč:

M

=

povinné začlenění, součást každé zprávy;

C

=

podmínečné začlenění v závislosti na meteorologických podmínkách nebo metodě pozorování;

O

=

volitelné začlenění

Poznámka 1:

Rozsahy a rozlišení u číselných prvků uvedených v předpovědi TAF jsou zachyceny níže v této šabloně.

Poznámka 2:

Vysvětlení zkratek je uvedeno v publikaci Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-ABC, Doc 8400) (Postupy pro letecké navigační služby - zkratky a kódy ICAO)

Prvek

Podrobný obsah

Šablona (šablony)

Příklady

Identifikace druhu předpovědi (M)

Druh předpovědi (M)

TAF nebo TAF AMD nebo TAF COR

TAF

TAF AMD

Kód polohy (M)

Kód polohy ICAO (M)

Nnnn

YUDO

Čas vydání předpovědi (M)

Den a čas vydání předpovědi v UTC (M)

nnnnnnZ

160000Z

Identifikace chybějící předpovědi (C)

Identifikátor chybějící předpovědi (C)

NIL

NIL

KONEC PŘEDPOVĚDI TAF, JESTLIŽE PŘEDPOVĚĎ CHYBÍ.

Dny a doba platnosti předpovědi (M)

Dny a doba platnosti předpovědi v UTC (M)

nnnn/nnnn

1606/1624

0812/0918

Identifikace zrušené předpovědi (C)

Identifikátor zrušené předpovědi (C)

CNL

CNL

KONEC PŘEDPOVĚDI TAF, JESTLIŽE JE PŘEDPOVĚĎ ZRUŠENA.

Přízemní vítr (M)

Směr větru (M)

nnn nebo VRB

24004MPS; VRB01MPS

(24008KT); (VRB02KT)

19005MPS

(19010KT)

Rychlost větru (M)

[P]nn[n]

00000MPS

(00000KT)

140P49MPS

(140P99KT)

Významné výkyvy rychlosti

G[P]nn[n]

12003G09MPS

(12006G18KT)

24008G14MPS

(24016G28KT)

Jednotky měření (M)

MPS (nebo KT)

Dohlednost (M)

Převládající dohlednost (M)

Nnnn

C

A

V

O

K

0350

7000

9000

9999

CAVOK

Počasí (C)

Intenzita meteorologického

jevu (C) (1)

nebo +

 

Vlastnosti a druh meteorologického jevu (C)

DZ nebo RA nebo

SN nebo SG nebo

PL nebo DS nebo

SS nebo

FZDZ nebo

FZRA nebo

SHGR nebo

SHGS nebo

SHRA nebo

SHSN nebo

TSGR nebo

TSGS nebo

TSRA nebo

TSSN

FG nebo BR nebo SA nebo DU nebo HZ nebo FU nebo VA nebo SQ nebo PO nebo FC nebo TS nebo

BCFG nebo

BLDU nebo BLSA nebo BLSN nebo DRDU nebo DRSA nebo DRSN nebo FZFG nebo MIFG nebo PRFG

RA

+TSRA

–FZDZ PRFG

+TSRASN

SNRA FG

HZ

FG

Oblačnost (M) (2)

Množství oblačnosti a

výška základny nebo

vertikální dohlednost (M)

FEWnnn

nebo

SCTnnn nebo

BKNnnn nebo

OVCnnn

VVnnn

nebo

VV///

NSC

FEW010

OVC020

VV005

VV///

NSC

SCT005 BKN012

Druh oblačnosti (C)

CB nebo TCU

 

SCT008 BKN025CB

Teplota (O) (3)

Název prvku (M)

TX

TX25/1013Z TN09/1005Z

TX05/2112Z TNM02/2103Z

Maximální teplota (M)

[M]nn/

Den a čas výskytu maximální teploty (M)

nnnnZ

Název prvku (M)

TN

Minimální teplota (M)

[M]nn/

Den a čas výskytu minimální teploty (M)

nnnnZ

Očekávané významné změny jednoho či více z výše uvedených prvků během doby platnosti (C)

Změna nebo ukazatel pravděpodobnosti (M)

PROB30 [TEMPO] nebo PROB40 [TEMPO] nebo BECMG nebo TEMPO nebo FM

 

Doba výskytu nebo změny (M)

nnnn/nnnn nebo nnnnnn

Vítr (C)

nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS

nebo

VRBnnMPS

(nebo

nnn[P]nn[G[P]nn]KT

nebo

VRBnnKT)

TEMPO 0815/0818 25017G25MPS

(TEMPO 0815/0818 25034G50KT)

TEMPO 2212/2214 17006G13MPS 1000

TSRA SCT010CB BKN020

(TEMPO 2212/2214 17012G26KT 1000

TSRA SCT010CB BKN020)

Převládající dohlednost (C)

Nnnn

C

A

V

O

K

BECMG 3010/3011 00000MPS 2400 OVC010

(BECMG 3010/3011 00000KT 2400

OVC010)

PROB30 1412/1414 0800 FG

Meteorologický jev:

intenzita (C)

– nebo +

NSW

BECMG 1412/1414 RA

TEMPO 2503/2504 FZRA

TEMPO 0612/0615 BLSN

PROB40 TEMPO 2923/3001 0500 FG

Meteorologický jev: vlastnosti a druh (C)

DZ nebo RA nebo

SN nebo SG nebo

PL nebo DS nebo

SS nebo

FZDZ nebo

FZRA nebo

SHGR nebo

SHGS nebo

SHRA nebo

SHSN nebo

TSGR nebo

TSGS nebo

TSRA nebo

TSSN

FG nebo

BR nebo SA nebo

DU nebo HZ nebo

FU nebo VA nebo

SQ nebo PO nebo

FC nebo TS nebo

BCFG nebo

BLDU nebo

BLSA nebo

BLSN nebo

DRDU nebo

DRSA nebo

DRSN nebo

FZFG nebo

MIFG nebo

PRFG

 

 

Množství oblačnosti a výška základny nebo vertikální dohlednost (C)

FEWnnn nebo

SCTnnn nebo

BKNnnn nebo

OVCnnn

VVnnn

nebo

VV///

NSC

 

FM051230 15015KMH 9999 BKN020

(FM051230 15008KT 9999 BKN020)

BECMG 1618/1620 8000 NSW NSC

Druh oblačnosti (C)

CB nebo TCU

BECMG 2306/2308 SCT015CB BKN020

Rozsahy a rozlišení u číselných prvků uvedených v předpovědi TAF

Prvky

Rozsah

Rozlišení

Směr větru:

skutečné °

000–360

10

Rychlost větru

MPS

00–99 (*)

1

 

KT (*)

0–199

1

Dohlednost:

M

0 000 –0 750

50

M

0 800 –4 900

100

M

5 000 –9 000

1 000

M

10 000 –

0 (pevná hodnota: 9 999 )

Vertikální dohlednost:

po 30 M (100 stopách)

000–020

1

Oblačnost: výška základny:

po 30 M (100 stopách)

000–100

1

Teplota vzduchu (maximální a minimální):

°C

– 80 – + 60

1


(1)  Začlení se, kdykoli je to použitelné. Žádný kvalifikátor pro mírnou intenzitu.

(2)  Až po čtyři vrstvy oblačnosti.

(3)  Sestává nanejvýše ze čtyř teplot (dvě maximální teploty a dvě minimální teploty).

(*)  Není stanoven žádný letecký požadavek na hlášení rychlostí přízemního větru dosahujících 100 uzlů (50 m/s) nebo vyšších; bylo však stanoveno, že mají být podle potřeby hlášeny větry o rychlosti do 199 uzlů (99 m/s) pro neletecké účely.

Dodatek 5

Šablona předpovědi METAR

Klíč:

M

=

povinné začlenění, součást každé zprávy;

C

=

podmínečné začlenění v závislosti na meteorologických podmínkách nebo metodě pozorování;

O

=

volitelné začlenění

Poznámka 1:

Rozsahy a rozlišení u číselných prvků uvedených v předpovědi METAR jsou zachyceny níže v této šabloně.

Poznámka 2:

Vysvětlení zkratek je uvedeno v publikaci Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-ABC, Doc 8400) (Postupy pro letecké navigační služby – zkratky a kódy ICAO)

Prvek

Podrobný obsah

Šablona (šablony)

Příklady

Identifikace druhu hlášení (M)

Druh hlášení (M)

METAR, METAR COR,

METAR

METAR COR

Kód polohy (M)

Kód polohy ICAO (M)

Nnnn

YUDO

Čas pozorování (M)

Den a skutečný čas pozorování v UTC (M)

nnnnnnZ

221630Z

Identifikace automatického či chybějícího hlášení (C)

Identifikátor automatického nebo chybějícího hlášení (C)

AUTO nebo NIL

AUTO

NIL

KONEC PŘEDPOVĚDI METAR, JESTLIŽE HLÁŠENÍ CHYBÍ.

Přízemní vítr (M)

Směr větru (M)

Nnn

VRB

24004MPS

(24008KT)

19006MPS

(19012KT)

00000MPS

(00000KT)

140P149MPS

(140P99KT)

VRB01MPS

(VRB02KT)

Rychlost větru (M)

[P]nn[n]

Významné výkyvy rychlosti

G[P]nn[n]

12003G09MPS

(12006G18KT)

Jednotky měření (M)

MPS (nebo KT)

24008G14MPS

(24016G28KT)

Významné směrové výkyvy (C)

nnnVnnn

02005MPS 350V070

(02010KT 350V070)

Dohlednost (M)

Převládající nebo minimální dohlednost (M)

Nnnn

C

A

V

O

K

0350

7000

9999

0800

CAVOK

Minimální dohlednost a směr minimální dohlednosti (C)

nnnn[N] nebo nnnn[NE] nebo nnnn[E] nebo nnnn[SE] nebo nnnn[S] nebo nnnn[SW] nebo nnnn[W] nebo nnnn[NW]

2000 1200NW

6000 2800E

6000 2800

Dráhová dohlednost (C) (1)

Název prvku (M)

R

R32/0400

R12R/1700

R10/M0050

R14L/P2000

Dráha (M)

nn[L]/nebo nn[C]/nebo nn[R]/

 

Dráhová dohlednost (M)

[P nebo M]nnnn

R16L/0650 R16C/0500

R16R/0450 R17L/0450

 

Minulá tendence dráhové dohlednosti (C)

U, D nebo N

R12/1100U

R26/0550N R20/0800D

R12/0700

Aktuální počasí (C)

Intenzita nebo blízkost aktuálního počasí (C)

nebo +

VC

 

 

Vlastnosti a druh aktuálního počasí (M)

DZ nebo RA nebo

SN nebo SG nebo

PL nebo DS nebo

SS nebo

FZDZ nebo

FZRA nebo

FZUP nebo

FC (2) nebo

SHGR nebo

SHGS nebo

SHRA nebo

SHSN nebo

SHUP nebo

TSGR nebo

TSGS nebo

TSRA nebo

TSSN nebo

TSUP nebo UP

FG nebo BR nebo SA nebo DU nebo HZ nebo FU nebo VA nebo SQ nebo PO nebo TS nebo

BCFG nebo BLDU nebo BLSA nebo BLSN nebo DRDU nebo DRSA nebo DRSN nebo FZFG nebo MIFG nebo PRFG

nebo //

FG nebo PO nebo

FC nebo

DS nebo

SS nebo

TS nebo

SH nebo

BLSN nebo

BLSA

nebo

BLDU nebo VA

 

RA

+TSRA

+DZ

–SN

+TSRASN

–SNRA

DZ FG

+SHSN BLSN

UP

FZUP

TSUP FZUP

//

HZ

FG

VA

MIFG

VCFG

VCSH

VCTS

VCBLSA

Oblačnost (M)

Množství oblačnosti a

výška základny nebo

vertikální dohlednost (M)

FEWnnn nebo

SCTnnn nebo

BKNnnn nebo

OVCnnn nebo

FEW/// nebo

SCT/// nebo

BKN/// nebo

OVC/// nebo

///nnn nebo

//////

VVnnn nebo

VV///

NSC

nebo NCD

FEW015

VV005

OVC030

VV///

SCT010 OVC020

BKN///

NSC

///015

Druh oblačnosti (C)

CB nebo TCU nebo ///

 

BKN009TCU

SCT008 BKN025CB

//////CB

NCD

BKN025///

Teplota vzduchu a rosného bodu (M)

Teplota vzduchu a rosného bodu (M)

[M]nn/[M]nn

17/10

02/M08

M01/M10

Hodnoty tlaku (M)

Název prvku (M)

Q

Q0995

Q1009

Q1022

Q0987

QNH (M)

Nnnn

Doplňující informace (C)

Počasí v poslední době (C)

REFZDZ nebo REFZRA nebo REDZ nebo RE[SH]RA nebo RERASN nebo RE[SH]SN nebo RESG nebo RESHGR nebo RESHGS nebo REBLSN nebo RESS nebo REDS nebo RETSRA nebo RETSSN nebo RETSGR nebo RETSGS nebo RETS nebo REFC nebo REVA nebo REPL nebo REUP nebo REFZUP nebo RETSUP nebo RESHUP

REFZRA

RETSRA

Střih větru (C)

WS Rnn[L] nebo WS Rnn[C] nebo WS Rnn[R] nebo WS ALL RWY

WS R03

WS ALL RWY

WS R18C

 

Teplota hladiny moře a stav moře nebo významná výška vln (C)

W[M]nn/Sn nebo W[M]nn/Hn[n][n]

W15/S2

W12/H75

 

Stav vzletové a přistávací dráhy (C)

Označení dráhy (M)

R nn[L]/ nebo Rnn[C]/ nebo Rnn[R]/

R/SNOCLO