(EU) 2016/1330Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1330 ze dne 2. srpna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 210, 4.8.2016, s. 43-96 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. srpna 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. srpna 2016 Nabývá účinnosti: 24. srpna 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1330

ze dne 2. srpna 2016,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) stanoví seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů se uznávají za rovnocenné systému a opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007.

(2)

Podle informací, které poskytla Austrálie, se změnila internetová adresa kontrolního subjektu „Australian Certified Organic Pty. Ltd“.

(3)

Podle informací, které poskytla Kanada, by uznání jednoho kontrolního subjektu mělo být zrušeno.

(4)

Kontrolní subjekt „SGS India Pvt. Ltd“ byl v roce 2014 odstraněn z části týkající se Indie v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008, jelikož nerespektoval působnost uznání pro Indii, co se týče produktů, které smějí být dováženy. Na základě výsledků dohledu ze strany Indie smí být tento subjekt nyní znovu zařazen do části týkající se Indie v příloze III uvedeného nařízení.

(5)

Komise obdržela informace o změně internetové adresy kontrolního subjektu „IMO Control Private Limited“ v Indii.

(6)

Podle informací, které poskytly Spojené státy, bylo uznání jednoho kontrolního subjektu zrušeno a jeden kontrolní subjekt byl doplněn na seznam kontrolních subjektů uznávaných Spojenými státy.

(7)

Komise obdržela informace o změně internetové adresy kontrolního subjektu „AsureQuality Limited“ na Novém Zélandu.

(8)

Kvůli administrativní chybě byl z přílohy III prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2345 (3) odstraněn subjekt „Doalnara Organic Certificated Korea“. Jelikož odstraněn být neměl, měl by být znovu zařazen na seznam kontrolních subjektů uznávaných Korejskou republikou.

(9)

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 stanoví seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů, jež jsou příslušné k provádění kontrol a vydávání potvrzení ve třetích zemích pro účely rovnocennosti.

(10)

Subjekty „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)“, „Istituto Certificazione Etica e Ambientale“, „Letis SA“, „Oregon Tilth“ a „Organic Standard“ uvědomily Komisi o změně své adresy.

(11)

V čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 se stanoví, že pokud jde o produkty, jež nejsou dováženy podle článku 32 a nejsou dováženy ze třetí země uznané podle čl. 33 odst. 2 uvedeného nařízení, může Komise uznat kontrolní orgány a kontrolní subjekty příslušné k provádění úkolů pro účely dovozu produktů poskytujících rovnocenné záruky. V čl. 10 odst. 2 písm. b) a odst. 3 nařízení (ES) č. 1235/2008 se proto stanoví, že kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt nemůže být uznán pro produkt pocházející ze třetí země uvedené na seznamu v příloze III uvedeného nařízení a patřící do kategorie produktů, pro niž je daná třetí země uznána.

(12)

Jelikož Austrálie je uznanou třetí zemí podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 a je uvedena na seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 pro kategorii produktů F, je zřejmé, že uvedená ustanovení nebyla v minulosti náležitě dodržována, pokud jde o uznání subjektu „Australian Certified Organic“, který je uznán v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 pro produkty pocházející z Austrálie a patřící do kategorie produktů F. Toto uznání by proto mělo být zrušeno.

(13)

Subjekt „AsureQuality Limited“ informoval Komisi, že ukončil svoji činnost v oblasti potvrzování ve všech třetích zemích, pro které byl uznán, a neměl by již být uveden na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008.

(14)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Bio.inspecta AG“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Pobřeží slonoviny.

(15)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „CCPB Srl“ o změnu specifikací. Posouzení obdržených informací vedlo k závěru, že je odůvodněné rozšit působnost jeho uznání pro kategorii produktů D o víno.

(16)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Certisys“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Burundi, Kamerun, Rwandu, Tanzanii a Ugandu.

(17)

Komise dále obdržela od subjektu „Certisys“ informaci o tom, že ukončil svoji činnost v oblasti potvrzování ve Vietnamu a neměl by již být pro tuto zemi uveden na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008.

(18)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Control Union Certifications“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů B, C, D, E a F o Bangladéš, pro kategorie produktů A a D o Kapverdy a pro kategorie produktů A, C a D o Maledivy.

(19)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Ecocert SA“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorii produktů A o Lichtenštejnsko, pro kategorie produktů A a D o Albánii, Bahamy, Bělorusko, Francouzskou Polynésii, Gambii, Jordánsko, Lesotho, Černou Horu, okupované palestinské území a Omán, pro kategorie produktů A, D a E o Bangladéš, pro kategorie produktů A, B a F o Chile, pro kategorii produktů B o Etiopii, pro kategorie produktů B a E o Namibii, pro kategorii produktů D o Botswanu a pro kategorii produktů E o Spojené arabské emiráty a Zambii.

(20)

Subjekt Ecocert SA rovněž informoval Komisi, že získal několik společností skupiny IMO, včetně subjektu IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști. Uvedl dále, že tento subjekt a pobočka Ecocert SA v Turecku, tj. Ecocert Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști., byly sloučeny. Subjekt, který vznikl a jehož název zní ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști, převezme činnosti subjektu IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști. Proto je vhodné odstranit subjekt IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști z přílohy IV nařízení (ES) č. 1235/2008 a zařadit do ní místo něj subjekt ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști a provést příslušné změny, pokud jde o adresu a internetovou adresu.

(21)

Subjekt „IBD Certifications Ltd.“ informoval Komisi o tom, že je úředně registrován pod názvem „IBD Certificações Ltda“.

(22)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „IMO Control Latinoamérica Ltda.“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Brazílii, Chile, Kubu, Trinidad a Tobago a Uruguay. Subjekt „IMO Control Latinoamérica Ltda.“ dále oznámil změnu svého názvu na „IMOcert Latinoámerica Ltda.“ a změnu své internetové adresy.

(23)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „IMO Control Private Limited“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Laos, Maledivy a Papuu-Novou Guineu.

(24)

Subjekt „IMOswiss AG“ informoval Komisi, že ukončil svoji činnost v oblasti potvrzování na Ukrajině, a proto by již neměl být pro tuto zemi uveden na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008.

(25)

Subjekt „International Certification Services, Inc.“ informoval Komisi o tom, že ukončil svoji činnost v oblasti potvrzování ve všech třetích zemích, pro které byl uznán a neměl by již být uveden na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008.

(26)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „OneCert International PVT Ltd“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Etiopii, Mosambik, Tanzanii a Šrí Lanku a pro kategorii produktů D o Singapur.

(27)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Organización Internacional Agropecuaria“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorii produktů C o Chile.

(28)

Subjekt „Quality Assurance International“ informoval Komisi o tom, že ukončil svoji činnost v oblasti potvrzování v Paraguayi a neměl by již být pro tuto zemi uveden na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008.

(29)

Podle čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1235/2008 může Komise na základě získaných informací nebo z důvodu absence požadovaných informací kdykoli změnit specifikace nebo zrušit zápis týkající se kontrolního subjektu v příloze IV uvedeného nařízení. Na tomto základě by specifikace týkající se kontrolního subjektu, v jehož případě přezkoumání všech obdržených informací vedlo k závěru, že již nejsou dodržovány příslušné požadavky, měly být změněny.

(30)

Subjekt Uganda Organic Certification, Ltd uvedený na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 předložil dne 18. března 2016 v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. b) téhož nařízení svoji výroční zprávu. Ve výroční zprávě akreditační subjekt IOAS informoval, že společnosti Uganda Organic Certification, Ltd zrušil akreditaci. Komise uvedený kontrolní subjekt vyzvala, aby předložil platné osvědčení o akreditaci společně s kladnou hodnotící zprávou v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 834/2007, ten však ve stanovené lhůtě neodpověděl. Část týkající se subjektu Uganda Organic Certification, Ltd by proto měla být z přílohy IV nařízení (ES) č. 1235/2008 odstraněna, dokud nebudou poskytnuty dostatečné informace.

(31)

V zájmu přehlednosti a zejména aby bylo zajištěno, že třetí země, pro něž jsou na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 uvedeny příslušné kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty, budou uvedeny ve stejném pořadí ve všech jazykových verzích, je vhodné změnit pořadí názvů zemí podle číselných kódů a uvedenou přílohu zcela nahradit.

(32)

Přílohy III a IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(33)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologické zemědělství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

2)

Příloha IV se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. srpna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2345 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 330, 16.12.2015, s. 29).


PŘÍLOHA I

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

v položce týkající se Austrálie se v bodě 5 internetová adresa kontrolního subjektu „Australian Certified Organic Pty. Ltd“ nahrazuje adresou „www.aco.net.au“;

2)

v položce týkající se se v bodě 5 zrušuje řádek týkající se číselného kódu CA-ORG-001;

3)

v položce týkající se Indie se bod 5 mění takto:

a)

řádek týkající se číselného kódu IN-ORG-007 se nahrazuje tímto:

„IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imocontrol.in“

b)

za řádek týkající se číselného kódu IN-ORG-012 se vkládá tento řádek:

„IN-ORG-013

SGS India Pvt. Ltd

www.sgsgroup.in“

4)

v položce týkající se Spojených států amerických se bod 5 mění takto:

a)

řádek týkající se číselného kódu US-ORG-032 se zrušuje;

b)

doplňuje se tento řádek:

„US-ORG-061

Basin and Range Organics (BARO)

www.basinandrangeorganics.org“

5)

v položce týkající se Nového Zélandu se v bodě 5 internetová adresa kontrolního subjektu „AsureQuality Limited“ nahrazuje adresou „http://www.asurequality.com“;

6)

V položce týkající se Korejské republiky se bod 5 mění takto:

a)

doplňuje se tento řádek:

„KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA IV

SEZNAM KONTROLNÍCH SUBJEKTŮ A KONTROLNÍCH ORGÁNŮ PRO ÚČELY ROVNOCENNOSTI A PŘÍSLUŠNÉ SPECIFIKACE PODLE ČLÁNKU 10

Pro účely této přílohy se kategorie produktů označují těmito kódy:

A: nezpracované rostlinné produkty

B: živá zvířata nebo nezpracované živočišné produkty

C: produkty akvakultury a mořské řasy

D: zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (*)

E: zpracované zemědělské produkty určené k použití jako krmivo (*)

F: vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

Internetové stránky podle čl. 10 odst. 2 písm. e), na nichž je k dispozici seznam hospodářských subjektů podléhajících kontrolnímu systému, jakož i kontaktní místo, kde jsou snadno přístupné informace o jejich statusu certifikace a o dotčených kategoriích produktů a informace o hospodářských subjektech a produktech, jejichž certifikace byla pozastavena a zrušena, lze nalézt na internetové adrese uvedené u každého kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu v bodě 2, není-li uvedeno jinak.

„Abcert AG“

1.

Adresa: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Německo

2.

Internetová adresa: http://www.abcert.de

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-137

Albánie

x

x

AM-BIO-137

Arménie

x

x

AZ-BIO-137

Ázerbájdžán

x

x

BA-BIO-137

Bosna a Hercegovina

x

x

BY-BIO-137

Bělorusko

x

x

GE-BIO-137

Gruzie

x

x

IR-BIO-137

Írán

x

x

KG-BIO-137

Kyrgyzstán

x

x

KZ-BIO-137

Kazachstán

x

MD-BIO-137

Moldavsko

x

x

ME-BIO-137

Černá Hora

x

x

MK-BIO-137

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

x

x

RS-BIO-137

Srbsko

x

x

RU-BIO-137

Rusko

x

x

x

TJ-BIO-137

Tádžikistán

x

x

TM-BIO-137

Turkmenistán

x

x

UA-BIO-137

Ukrajina

x

x

UZ-BIO-137

Uzbekistán

x

x

XK-BIO-137

Kosovo (**)

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018

„Agreco R.F. Göderz GmbH“

1.

Adresa: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Německo

2.

Internetová adresa: http://agrecogmbh.de

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AZ-BIO-151

Ázerbájdžán

x

x

BA-BIO-151

Bosna a Hercegovina

x

x

BF-BIO-151

Burkina Faso

x

x

BO-BIO-151

Bolívie

x

x

CM-BIO-151

Kamerun

x

x

CO-BIO-151

Kolumbie

x

x

CU-BIO-151

Kuba

x

x

CV-BIO-151

Kapverdy

x

DO-BIO-151

Dominikánská republika

x

x

EC-BIO-151

Ekvádor

x

x

EG-BIO-151

Egypt

x

x

ET-BIO-151

Etiopie

x

x

FJ-BIO-151

Fidži

x

GE-BIO-151

Gruzie

x

x

GH-BIO-151

Ghana

x

x

GT-BIO-151

Guatemala

x

x

HN-BIO-151

Honduras

x

x

ID-BIO-151

Indonésie

x

x

IR-BIO-151

Írán

x

KE-BIO-151

Keňa

x

x

KG-BIO-151

Kyrgyzstán

x

x

KH-BIO-151

Kambodža

x

KZ-BIO-151

Kazachstán

x

x

LK-BIO-151

Šrí Lanka

x

x

MA-BIO-151

Maroko

x

x

MD-BIO-151

Moldavsko

x

x

ME-BIO-151

Černá Hora

x

x

MG-BIO-151

Madagaskar

x

x

MK-BIO-151

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

x

ML-BIO-151

Mali

x

x

MX-BIO-151

Mexiko

x

NG-BIO-151

Nigérie

x

x

NI-BIO-151

Nikaragua

x

x

NP-BIO-151

Nepál

x

x

PE-BIO-151

Peru

x

x

PG-BIO-151

Papua-Nová Guinea

x

x

PH-BIO-151

Filipíny

x

x

PY-BIO-151

Paraguay

x

x

RS-BIO-151

Srbsko

x

x

RU-BIO-151

Rusko

x

x

SB-BIO-151

Šalamounovy ostrovy

x

SN-BIO-151

Senegal

x

x

SR-BIO-151

Surinam

x

x

SV-BIO-151

Salvador

x

TG-BIO-151

Togo

x

x

TH-BIO-151

Thajsko

x

x

TM-BIO-151

Turkmenistán

x

x

TO-BIO-151

Tonga

x

TV-BIO-151

Tuvalu

x

x

TZ-BIO-151

Tanzanie

x

x

UA-BIO-151

Ukrajina

x

x

UG-BIO-151

Uganda

x

x

UY-BIO-151

Uruguay

x

UZ-BIO-151

Uzbekistán

x

x

VE-BIO-151

Venezuela

x

x

VN-BIO-151

Vietnam

x

x

WS-BIO-151

Samoa

x

ZA-BIO-151

Jižní Afrika

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018

„Albinspekt“

1.

Adresa: Sheshi Hari Trumen, Nd. 1, Hy. 25, Ap. 10, 1016 Tirana, Albánie

2.

Internetová adresa: http://www.albinspekt.com

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-139

Albánie

x

x

x

XK-BIO-139

Kosovo (***)

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno.

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018.

„ARGENCERT SA“

1.

Adresa: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso ‘B’, C1072AAT Buenos Aires, Argentina

2.

Internetová adresa: www.argencert.com.ar

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-138

Argentina

x

CL-BIO-138

Chile

x

x

PY-BIO-138

Paraguay

x

x

UY-BIO-138

Uruguay

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018

„Australian Certified Organic“

1.

Adresa: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Austrálie

2.

Internetová adresa: http://www.aco.net.au

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-107

Austrálie

x

x

CK-BIO-107

Cookovy ostrovy

x

x

CN-BIO-107

Čína

x

x

x

FJ-BIO-107

Fidži

x

x

FK-BIO-107

Falklandské ostrovy

x

HK-BIO-107

Hongkong

x

x

ID-BIO-107

Indonésie

x

x

MG-BIO-107

Madagaskar

x

x

MM-BIO-107

Myanmar/Barma

x

x

MY-BIO-107

Malajsie

x

x

PG-BIO-107

Papua-Nová Guinea

x

x

SG-BIO-107

Singapur

x

x

TH-BIO-107

Thajsko

x

x

TO-BIO-107

Tonga

x

x

TW-BIO-107

Tchaj-wan

x

x

VU-BIO-107

Vanuatu

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018

„Balkan Biocert Skopje“

1.

Adresa: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

2.

Internetová adresa: http://www.balkanbiocert.mk

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

MK-BIO-157

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018

„Bioagricert S.r.l.“

1.

Adresa: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Itálie

2.

Internetová adresa: http://www.bioagricert.org

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

BR-BIO-132

Brazílie

x

x

CN-BIO-132

Čína

x

x

EC-BIO-132

Ekvádor

x

x

IN-BIO-132

Indie

x

IR-BIO-132

Írán

x

x

KH-BIO-132

Kambodža

x

x

KR-BIO-132

Korejská republika

x

LA-BIO-132

Laos

x

x

MA-BIO-132

Maroko

x

x

MM-BIO-132

Myanmar/Barma

x

x

MX-BIO-132

Mexiko

x

x

x

NP-BIO-132

Nepál

x

x

PF-BIO-132

Francouzská Polynésie

x

x

RS-BIO-132

Srbsko

x

x

SM-BIO-132

San Marino

x

TG-BIO-132

Togo

x

x

TH-BIO-132

Thajsko

x

x

x

TR-BIO-132

Turecko

x

x

UA-BIO-132

Ukrajina

x

x

VN-BIO-132

Vietnam

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018

„BioGro New Zealand Limited“

1.

Adresa: P.O. Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nový Zéland

2

Internetová adresa: http://www.biogro.co.nz

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

FJ-BIO-130

Fidži

x

x

MY-BIO-130

Malajsie

x

NU-BIO-130

Niue

x

x

VU-BIO-130

Vanuatu

x

x

WS-BIO-130

Samoa

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018

„Bio.inspecta AG“

1.

Adresa: Ackerstrasse, 5070 Frick, Švýcarsko

2.

Internetová adresa: http://www.bio-inspecta.ch

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-161

Spojené arabské emiráty

x

x

AL-BIO-161

Albánie

x

x

AM-BIO-161

Arménie

x

x

AZ-BIO-161

Ázerbájdžán

x

x

BA-BIO-161

Bosna a Hercegovina

x

x

BF-BIO-161

Burkina Faso

x

BJ-BIO-161

Benin

x

BR-BIO-161

Brazílie

x

x

CI-BIO-161

Pobřeží slonoviny

x

x

CU-BIO-161

Kuba

x

x

DO-BIO-161

Dominikánská republika

x

x

ET-BIO-161

Etiopie

x

x

GE-BIO-161

Gruzie

x

x

GH-BIO-161

Ghana

x

x

ID-BIO-161

Indonésie

x

x

IR-BIO-161

Írán

x

x

KE-BIO-161

Keňa

x

x

KG-BIO-161

Kyrgyzstán

x

x

KR-BIO-161

Korejská republika

x

KZ-BIO-161

Kazachstán

x

x

LB-BIO-161

Libanon

x

x

MA-BIO-161

Maroko

x

x

MD-BIO-161

Moldavsko

x

x

PH-BIO-161

Filipíny

x

x

RU-BIO-161

Rusko

x

x

SN-BIO-161

Senegal

x

x

TJ-BIO-161

Tádžikistán

x

x

TR-BIO-161

Turecko

x

x

TZ-BIO-161

Tanzanie

x

x

UA-BIO-161

Ukrajina

x

x

UZ-BIO-161

Uzbekistán

x

x

VN-BIO-161

Vietnam

x

x

XK-BIO-161

Kosovo (****)

x

x

ZA-BIO-161

Jižní Afrika

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018

„Bio Latina Certificadora“

1.

Adresa: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru

2.

Internetová adresa: http://www.biolatina.com

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-118

Bolívie

x

x

x

CO-BIO-118

Kolumbie

x

x

GT-BIO-118

Guatemala

x

x

HN-BIO-118

Honduras

x

x

MX-BIO-118

Mexiko

x

x

NI-BIO-118

Nikaragua

x

x

x

PA-BIO-118

Panama

x

x

PE-BIO-118

Peru

x

x

x

SV-BIO-118

Salvador

x

x

VE-BIO-118

Venezuela

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018

„Bolicert Ltd“

1.

Adresa: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolívie

2.

Internetová adresa: http://www.bolicert.org

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-126

Bolívie

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018

„Bureau Veritas Certification France SAS“

1.

Adresa: Immeuble Le Guillaumet, 60 avenue du Général de Gaulle, 92046 Paris La Défense Cedex, Francie

2.

Internetová adresa: http://www.qualite-france.com

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

MA-BIO-165

Maroko

x

x

MC-BIO-165

Monako

x

x

MG-BIO-165

Madagaskar

x

x

x

MU-BIO-165

Mauricius

x

x

x

NI-BIO-165

Nikaragua

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018

„Caucacert Ltd“

1.

Adresa: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Gruzie

2.

Internetová adresa: http://www.caucascert.ge

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

GE-BIO-117

Gruzie

x

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018

„CCOF Certification Services“

1.

Adresa: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, USA

2.

Internetová adresa: http://www.ccof.org

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

MX-BIO-105

Mexiko

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018

„CCPB Srl“

1.

Adresa: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Itálie

2.

Internetová adresa: http://www.ccpb.it

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-102

Čína

x

x

EG-BIO-102

Egypt

x

x

x

IQ-BIO-102

Irák

x

x

LB-BIO-102

Libanon

x

x

x

MA-BIO-102

Maroko

x

x

x

ML-BIO-102

Mali

x

x

PH-BIO-102

Filipíny

x

x

SM-BIO-102

San Marino

x

x

x

SY-BIO-102

Sýrie

x

x

TN-BIO-102

Tunisko

x

TR-BIO-102

Turecko

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018

„CERES Certification of Environmental Standards GmbH“

1.

Adresa: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Německo

2.

Internetová adresa: http://www.ceres-cert.com

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-140

Spojené arabské emiráty

x

AL-BIO-140

Albánie

x

x

x

AZ-BIO-140

Ázerbájdžán

x

x

BF-BIO-140

Burkina Faso

x

x

BJ-BIO-140

Benin

x

x

BO-BIO-140

Bolívie

x

x

x

BR-BIO-140

Brazílie

x

x

x

BT-BIO-140

Bhútán

x

x

CD-BIO-140

Demokratická republika Kongo

x

x

CL-BIO-140

Chile

x

x

x

CM-BIO-140

Kamerun

x

x

x

CN-BIO-140

Čína

x

x

x

x

x

CO-BIO-140

Kolumbie

x

x

x

DO-BIO-140

Dominikánská republika

x

x

x

EC-BIO-140

Ekvádor

x

x

x

EG-BIO-140

Egypt

x

x

x

ET-BIO-140

Etiopie

x

x

x

GD-BIO-140

Grenada

x

x

x

GH-BIO-140

Ghana

x

GT-BIO-140

Guatemala

x

x

HN-BIO-140

Honduras

x

x

ID-BIO-140

Indonésie

x

x

x

IR-BIO-140

Írán

x

x

JM-BIO-140

Jamajka

x

x

x

KE-BIO-140

Keňa

x

x

x

KG-BIO-140

Kyrgyzstán

x

x

KH-BIO-140

Kambodža

x

x

KZ-BIO-140

Kazachstán

x

x

LA-BIO-140

Laos

x

x

LC-BIO-140

Svatá Lucie

x

x

x

MA-BIO-140

Maroko

x

x

x

MD-BIO-140

Moldavsko

x

x

x

ME-BIO-140

Černá Hora

x

x

MG-BIO-140

Madagaskar

x

x

MK-BIO-140

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

x

x

x

x

ML-BIO-140

Mali

x

x

MM-BIO-140

Myanmar/Barma

x

x

x

MX-BIO-140

Mexiko

x

x

x

MY-BIO-140

Malajsie

x

x

MZ-BIO-140

Mosambik

x

x

NA-BIO-140

Namibie

x

x

NG-BIO-140

Nigérie

x

x

x

NI-BIO-140

Nikaragua

x

x

NP-BIO-140

Nepál

x

x

PA-BIO-140

Panama

x

x

PE-BIO-140

Peru

x

x

x

PG-BIO-140

Papua-Nová Guinea

x

x

x

PH-BIO-140

Filipíny

x

x

x

PK-BIO-140

Pákistán

x

x

PS-BIO-140

okupované palestinské území

x

x

PY-BIO-140

Paraguay

x

x

x

RS-BIO-140

Srbsko

x

x

x

x

RU-BIO-140

Rusko

x

x

x

RW-BIO-140

Rwanda

x

x

x

SA-BIO-140

Saúdská Arábie

x

x

x

SG-BIO-140

Singapur

x

x

x

SN-BIO-140

Senegal

x

x

SV-BIO-140

Salvador

x

x

TG-BIO-140

Togo

x

x

TH-BIO-140

Thajsko

x

x

x

TL-BIO-140

Východní Timor

x

x

TR-BIO-140

Turecko

x

x

x

TW-BIO-140

Tchaj-wan

x

x

x

x

TZ-BIO-140

Tanzanie

x

x

x

UA-BIO-140

Ukrajina

x

x

x

UG-BIO-140

Uganda

x

x

x

UY-BIO-140

Uruguay

x

x

x

UZ-BIO-140

Uzbekistán

x

x

x

VE-BIO-140

Venezuela

x

x

VN-BIO-140

Vietnam

x

x

x

WS- BIO-140

Samoa

x

x

ZA-BIO-140

Jižní Afrika

x

x

x

ZW-BIO-140

Zimbabwe

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018

„Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.“

1.

Adresa: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexiko, C.P. 68026

2.

Internetová adresa: http://www.certimexsc.com

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

CO-BIO-104

Kolumbie

x

x

DO-BIO-104

Dominikánská republika

x

GT-BIO-104

Guatemala

x

MX-BIO-104

Mexiko

x

x

x

SV-BIO-104

Salvador

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018

„Certisys“

1.

Adresa: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgie

2.

Internetová adresa: http://www.certisys.eu

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

BF-BIO-128

Burkina Faso

x

x

BI-BIO-128

Burundi

x

x

BJ-BIO-128

Benin

x

x

CI-BIO-128

Pobřeží slonoviny

x

x

CM-BIO-128

Kamerun

x

x

GH-BIO-128

Ghana

x

x

ML-BIO-128

Mali

x

x

RW-BIO-128

Rwanda

x

x

SN-BIO-128

Senegal

x

x

TG-BIO-128

Togo

x

x

TZ-BIO-128

Tanzanie

x

x

UG-BIO-128

Uganda

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018

Company of Organic Agriculture in Palestine (*)“

1.

Adresa: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestina (*)

2.

Internetová adresa: http://coap.org.ps

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

PS-BIO-163

okupované palestinské území

x

x

(*)

Toto označení se nesmí vykládat jako uznání Státu Palestina a nejsou jím dotčeny individuální postoje členských států k této otázce.

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018

„Control Union Certifications“

1.

Adresa: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ Zwolle, Nizozemsko

2.

Internetová adresa: http://certification.controlunion.com

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-149

Spojené arabské emiráty

x

x

x

x

x

x

AF-BIO-149

Afghánistán

x

x

x

x

x

x

AL-BIO-149

Albánie

x

x

x

x

x

x

AM-BIO-149

Arménie

x

x

x

x

x

x

AZ-BIO-149

Ázerbájdžán

x

x

x

x

x

x

BD-BIO-149

Bangladéš

x

x

x

x

x

BF-BIO-149

Burkina Faso

x

x

x

x

x

x

BJ-BIO-149

Benin

x

x

x

BM-BIO-149

Bermudy

x

x

x

x

x

x

BO-BIO-149

Bolívie

x

x

x

BR-BIO-149

Brazílie

x

x

x

x

x

x

BT-BIO-149

Bhútán

x

x

x

x

x

x

BW-BIO-149

Botswana

x

x

x

CA-BIO-149

Kanada

x

CH-BIO-149

Švýcarsko

x

CI-BIO-149

Pobřeží slonoviny

x

x

x

x

x

x

CL-BIO-149

Chile

x

x

x

CM-BIO-149

Kamerun

x

x

x

CN-BIO-149

Čína

x

x

x

x

x

x

CO-BIO-149

Kolumbie

x

x

x

x

x

x

CR-BIO-149

Kostarika

x

x

x

CU-BIO-149

Kuba

x

x

x

CV-BIO-149

Kapverdy

x

x

CW-BIO-149

Curaçao

x

x

x

DO-BIO-149

Dominikánská republika

x

x

x

x

x

x

DZ-BIO-149

Alžírsko

x

x

x

EC-BIO-149

Ekvádor

x

x

x

x

x

x

EG-BIO-149

Egypt

x

x

x

x

x

x

ET-BIO-149

Etiopie

x

x

x

x

x

x

GH-BIO-149

Ghana

x

x

x

x

x

x

GM-BIO-149

Gambie

x

x

x

GN-BIO-149

Guinea

x

x

x

x

x

x

GT-BIO-149

Guatemala

x

x

x

HK-BIO-149

Hongkong

x

x

x

x

x

x

HN-BIO-149

Honduras

x

x

x

x

x

x

HT-BIO-149

Haiti

x

x

x

ID-BIO-149

Indonésie

x

x

x

x

x

x

IL-BIO-149

Izrael (*****)

x

x

x

IN-BIO-149

Indie

x

x

x

x

IQ-BIO-149

Irák

x

x

x

x

x

IR-BIO-149

Írán

x

x

x

x

x

x

JP-BIO-149

Japonsko

x

x

x

KE-BIO-149

Keňa

x

x

x

KG-BIO-149

Kyrgyzstán

x

x

x

x

x

x

KH-BIO-149

Kambodža

x

x

x

x

x

x

KR-BIO-149

Korejská republika

x

x

x

x

x

KZ-BIO-149

Kazachstán

x

x

x

x

x

x

LA-BIO-149

Laos

x

x

x

x

x

x

LK-BIO-149

Šrí Lanka

x

x

x

x

x

x

LS-BIO-149

Lesotho

x

x

x

MA-BIO-149

Maroko

x

x

x

MD-BIO-149

Moldavsko

x

x

x

x

x

x

MK-BIO-149

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

x

x

x

x

x

x

ML-BIO-149

Mali

x

x

x

x

x

x

MM-BIO-149

Myanmar/Barma

x

x

x

x

x

x

MN-BIO-149

Mongolsko

x

x

x

MU-BIO-149

Mauricius

x

x

x

x

x

x

MV-BIO-149

Maledivy

x

x

x

MW-BIO-149

Malawi

x

x

x

MX-BIO-149

Mexiko

x

x

x

x

x

x

MY-BIO-149

Malajsie

x

x

x

x

x

x

MZ-BIO-149

Mosambik

x

x

x

x

x

x

NA-BIO-149

Namibie

x

x

x

NG-BIO-149

Nigérie

x

x

x

x

x

x

NI-BIO-149

Nikaragua

x

x

x

NP-BIO-149

Nepál

x

x

x

x

x

x

PA-BIO-149

Panama

x

x

x

x

x

x

PE-BIO-149

Peru

x

x

x

x

x

x

PH-BIO-149

Filipíny

x

x

x

x

x

x

PK-BIO-149

Pákistán

x

x

x

x

x

x

PS-BIO-149

okupované palestinské území

x

x

x

x

x

x

PY-BIO-149

Paraguay

x

x

x

x

x

x

RS-BIO-149

Srbsko

x

x

x

x

x

x

RU-BIO-149

Rusko

x

x

x

x

x

x

RW-BIO-149

Rwanda

x

x

x

x

x

x

SD-BIO-149

Súdán

x

x

x

SG-BIO-149

Singapur

x

x

x

x

x

x

SL-BIO-149

Sierra Leone

x

x

x

x

x

x

SN-BIO-149

Senegal

x

x

x

SR-BIO-149

Surinam

x

x

x

SV-BIO-149

Salvador

x

x

x

SY-BIO-149

Sýrie

x

x

x

x

x

x

SZ-BIO-149

Svazijsko

x

x

x

TG-BIO-149

Togo

x

x

x

TH-BIO-149

Thajsko

x

x

x

x

x

x

TL-BIO-149

Východní Timor

x

x

x

x

x

x

TR-BIO-149

Turecko

x

x

x

x

x

x

TW-BIO-149

Tchaj-wan

x

x

x

TZ-BIO-149

Tanzanie

x

x

x

x

x

x

UA-BIO-149

Ukrajina

x

x

x

x

x

x

UG-BIO-149

Uganda

x

x

x

x

x

x

US-BIO-149

Spojené státy

x

UY-BIO-149

Uruguay

x

x

x

x

x

x

UZ-BIO-149

Uzbekistán

x

x

x

x

x

x

VN-BIO-149

Vietnam

x

x

x

x

x

x

ZA-BIO-149

Jižní Afrika

x

x

x

x

x

x

ZM-BIO-149

Zambie

x

x

x

x

x

x

ZW-BIO-149

Zimbabwe

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018

„Ecocert SA“

1.

Adresa: BP 47, 32600 L'Isle-Jourdain, Francie

2.

Internetová adresa: http://www.ecocert.com

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AD-BIO-154

Andorra

x

x

AE-BIO-154

Spojené arabské emiráty

x

x

x

AF-BIO-154

Afghánistán

x

x

x

AL-BIO-154

Albánie

x

x

AM-BIO-154

Arménie

x

x

AZ-BIO-154

Ázerbájdžán

x

x

BA-BIO-154

Bosna a Hercegovina

x

x

BD-BIO-154

Bangladéš

x

x

x

BF-BIO-154

Burkina Faso

x

x

x

x

x

BH-BIO-154

Bahrajn

x

BI-BIO-154

Burundi

x

x

BJ-BIO-154

Benin

x

x

x

BN-BIO-154

Brunej

x

BR-BIO-154

Brazílie

x

x

x

x

x

BS-BIO-154

Bahamy

x

x

BW-BIO-154

Botswana

x

x

BY-BIO-154

Bělorusko

x

x

BZ-BIO-154

Belize

x

x

CD-BIO-154

Demokratická republika Kongo

x

x

CF-BIO-154

Středoafrická republika

x

x

CG-BIO-154

Kongo (Brazzaville)

x

x

CI-BIO-154

Pobřeží slonoviny

x

x

x

CL-BIO-154

Chile

x

x

x

x

CM-BIO-154

Kamerun

x

x

x

CN-BIO-154

Čína

x

x

x

x

x

x

CO-BIO-154

Kolumbie

x

x

x

x

x

CU-BIO-154

Kuba

x

x

x

CV-BIO-154

Kapverdy

x

x

DO-BIO-154

Dominikánská republika

x

x

DZ-BIO-154

Alžírsko

x

x

EC-BIO-154

Ekvádor

x

x

x

x

x

ET-BIO-154

Etiopie

x

x

x

FJ-BIO-154

Fidži

x

x

GE-BIO-154

Gruzie

x

x

GH-BIO-154

Ghana

x

x

GM-BIO-154

Gambie

x

x

GN-BIO-154

Guinea

x

x

GQ-BIO-154

Rovníková Guinea

x

x

GT-BIO-154

Guatemala

x

x

GW-BIO-154

Guinea-Bissau

x

x

GY-BIO-154

Guyana

x

x

HK-BIO-154

Hongkong

x

x

HN-BIO-154

Honduras

x

x

HT-BIO-154

Haiti

x

x

ID-BIO-154

Indonésie

x

x

x

IN-BIO-154

Indie

x

x

x

IR-BIO-154

Írán

x

x

JO-BIO-154

Jordánsko

x

x

JP-BIO-154

Japonsko

x

x

KE-BIO-154

Keňa

x

x

x

x

KG-BIO-154

Kyrgyzstán

x

x

x

KH-BIO-154

Kambodža

x

x

KM-BIO-154

Komory

x

x

KR-BIO-154

Korejská republika

x

x

KW-BIO-154

Kuvajt

x

x

KZ-BIO-154

Kazachstán

x

x

x

LA-BIO-154

Laos

x

x

LI-BIO-154

Lichtenštejnsko

x

LK-BIO-154

Šrí Lanka

x

x

LR-BIO-154

Libérie

x

x

LS-BIO-154

Lesotho

x

x

MA-BIO-154

Maroko

x

x

x

x

x

x

MC-BIO-154

Monako

x

x

x

x

MD-BIO-154

Moldavsko

x

x

ME-BIO-154

Černá Hora

x

x

MG-BIO-154

Madagaskar

x

x

x

x

x

x

MK-BIO-154

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

x

x

x

ML-BIO-154

Mali

x

x

MM-BIO-154

Myanmar/Barma

x

x

MN-BIO-154

Mongolsko

x

x

MR-BIO-154

Mauritánie

x

x

MU-BIO-154

Mauricius

x

x

MW-BIO-154

Malawi

x

x

MX-BIO-154

Mexiko

x

x

x

x

x

MY-BIO-154

Malajsie

x

x

x

MZ-BIO-154

Mosambik

x

x

x

NA-BIO-154

Namibie

x

x

x

x

NE-BIO-154

Niger

x

x

NG-BIO-154

Nigérie

x

x

NI-BIO-154

Nikaragua

x

x

NP-BIO-154

Nepál

x

x

OM-BIO-154

Omán

x

x

PA-BIO-154

Panama

x

x

PE-BIO-154

Peru

x

x

x

x

x

PF-BIO-154

Francouzská Polynésie

x

x

PH-BIO-154

Filipíny

x

x

x

x

x

PK-BIO-154

Pákistán

x

x

x

PS-BIO-154

okupované palestinské území

x

x

PY-BIO-154

Paraguay

x

x

x

x

RS-BIO-154

Srbsko

x

x

x

x

RU-BIO-154

Rusko

x

x

x

RW-BIO-154

Rwanda

x

x

SA-BIO-154

Saúdská Arábie

x

x

x

x

SC-BIO-154

Seychely

x

x

SD-BIO-154

Súdán

x

x

SG-BIO-154

Singapur

x

x

SL-BIO-154

Sierra Leone

x

x

x

SN-BIO-154

Senegal

x

x

SO-BIO-154

Somálsko

x

x

SR-BIO-154

Surinam

x

x

ST-BIO-154

Svatý Tomáš a Princův ostrov

x

x

SV-BIO-154

Salvador

x

x

SY-BIO-154

Sýrie

x

x

x

SZ-BIO-154

Svazijsko

x

x

TD-BIO-154

Čad

x

x

TG-BIO-154

Togo

x

x

TH-BIO-154

Thajsko

x

x

x

x

x

x

TJ-BIO-154

Tádžikistán

x

x

TL-BIO-154

Východní Timor

x

x

TM-BIO-154

Turkmenistán

x

x

x

TN-BIO-154

Tunisko

x

x

x

TR-BIO-154

Turecko

x

x

x

x

x

x

TW-BIO-154

Tchaj-wan

x

x

TZ-BIO-154

Tanzanie

x

x

UA-BIO-154

Ukrajina

x

x

x

x

UG-BIO-154

Uganda

x

x

x

x

US-BIO-154

Spojené státy

x

UY-BIO-154

Uruguay

x

x

x

x

UZ-BIO-154

Uzbekistán

x

x

x

VE-BIO-154

Venezuela

x

x

VN-BIO-154

Vietnam

x

x

x

VU-BIO-154

Vanuatu

x

x

x

WS-BIO-154

Samoa

x

x

ZA-BIO-154

Jižní Afrika

x

x

x

x

x

ZM-BIO-154

Zambie

x

x

x

x

ZW-BIO-154

Zimbabwe

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018

„ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști“

1.

Adresa: 2132/2 sk. No:3 D:50 Bayraklı/İZMİR, Turecko

2.

Internetová adresa: http://www.ecocert.com.tr

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-158

Spojené arabské emiráty

x

AF-BIO-158

Afghánistán

x

x

AZ-BIO-158

Ázerbájdžán

x

x

GE-BIO-158

Gruzie

x

KG-BIO-158

Kyrgyzstán

x

x

KZ-BIO-158

Kazachstán

x