(EU) 2016/1253Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1253 ze dne 29. července 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 92/2010, pokud jde o výměnu údajů mezi celními orgány a národními statistickými úřady a sestavování statistik (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 205, 30.7.2016, s. 12-16 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. července 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. srpna 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1197 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1253

ze dne 29. července 2016,

kterým se mění nařízení (EU) č. 92/2010, pokud jde o výměnu údajů mezi celními orgány a národními statistickými úřady a sestavování statistik

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 471/2009 vytváří společný rámec pro systematické vytváření evropské statistiky týkající se obchodu se zbožím se třetími zeměmi. Hlavním zdrojem údajů pro tuto statistiku jsou údaje získané z celních prohlášení. Uvedené nařízení bylo vypracováno tak, aby zohledňovalo konkrétní nová zjednodušení celního řízení, která měla být zavedena podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 (2) (dále jen „modernizovaný celní kodex“). To se týkalo především „samoschvalování“, které zahrnuje upuštění od požadavku na podání celního prohlášení, a režimu centralizovaného celního řízení umožňujícího splnit dovozní či vývozní celní formality ve více členských státech.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (3) („celní kodex Unie“) zrušilo modernizovaný celní kodex a od 1. května 2016 nahradilo celní ustanovení uvedená v nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (4).

(3)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/578 (5) stanoví pracovní program uvedený v článku 280 celního kodexu Unie a týká se elektronických celních systémů, které mají být vyvinuty podle tohoto kodexu.

(4)

Než budou tyto elektronické systémy k dispozici, stanoví nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 (6) („přechodný akt v přenesené pravomoci“) přechodná opatření pro výměnu a uchovávání informací mezi celními orgány navzájem a mezi celními orgány a hospodářskými subjekty.

(5)

Nařízení (ES) č. 471/2009 bylo provedeno nařízením Komise (EU) č. 92/2010 (7).

(6)

Je nezbytné přizpůsobit nařízení (EU) č. 92/2010 ustanovením celního kodexu Unie, pokud jde o přesné postupy pro výměnu údajů mezi celními orgány a národními statistickými úřady, zejména s ohledem na celní zjednodušení ve formě centralizovaného celního řízení stanoveného v článku 179 celního kodexu Unie.

(7)

Sestavené statistiky by měly odrážet dohodu celních orgánů o zjednodušeném vyhotovování celních prohlášení pro zboží, které patří do různých podpoložek celního sazebníku.

(8)

S cílem získat informace o pohybu důležitém z hospodářského hlediska mezi členskými státy, a to po celním řízení v případě dovozu a před celním řízením v případě vývozu, by měla být přijata opatření zaměřená na určení dotčených členských států pro účely statistiky obchodu.

(9)

Změny vyžadující úpravu předávání údajů z členských států Komisi (Eurostatu) by se měly vztahovat pouze na měsíční referenční období, a to od referenčního měsíce ledna 2017.

(10)

Nařízení (EU) č. 92/2010 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistiku obchodu se zbožím s třetími zeměmi,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 92/2010 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Způsoby výměny údajů mezi celními orgány a národními statistickými úřady

1.   Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„centralizovaným celním řízením v přechodném období“ centralizované celní řízení podle článku 179 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (*) (dále jen „celní kodex Unie“), kterého se účastní celní orgány více členských států a ve kterém jsou způsoby výměny informací mezi celními orgány upraveny článkem 18 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 (**);

b)

„automatizovaným centralizovaným celním řízením“ centralizované celní řízení, kterého se účastní celní orgány více členských států a ve kterém jsou způsoby výměny informací mezi celními orgány pokryty nadnárodním elektronickým systémem pro centralizované celní řízení při dovozu nebo vývozu uvedeném v pracovním programu podle článku 280 celního kodexu Unie (***).

2.   Vnitrostátní celní orgány poskytnou svým národním statistickým úřadům neprodleně a nejpozději během měsíce následujícího po měsíci, kdy byla celní prohlášení přijata nebo byla předmětem rozhodnutí celních orgánů, která se jich týkala, záznamy o dovozu a vývozu založené na celních prohlášeních:

a)

která byla u těchto celních orgánů podána, nebo

b)

u kterých mají tyto celní orgány, v souladu s článkem 225 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (****), k dispozici doplňkové celní prohlášení prostřednictvím přímého elektronického přístupu do systému držitele povolení.

Jestliže dříve poskytnuté statistické údaje byly změněny, poskytnou celní orgány národním statistickým úřadům opravené záznamy o dovozu a vývozu.

Povinnost poskytovat záznamy z celních prohlášení národnímu statistickému úřadu neplatí pro celní prohlášení v rámci automatizovaného centralizovaného celního řízení, která mají být poskytnuta jinému členskému státu podle odstavce 3.

Prvním pododstavcem není dotčeno právo národních statistických úřadů, pokud jde o přístup k administrativním záznamům a jejich využívání uvedený v článku 17a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (*****).

3.   S účinkem ode dne zavedení mechanismu vzájemné výměny údajů elektronickou cestou podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 471/2009, čímž se rozumí den, kdy začne příslušný členský stát používat automatizované centralizované celní řízení, platí následující:

Jestliže se celní prohlášení podává v rámci automatizovaného centralizovaného celního řízení, zajistí celní orgán, u kterého je toto celní prohlášení podáno, aby se údaje z tohoto celního prohlášení předávaly ve stejné lhůtě, jaká je stanovena v odst. 2 prvním pododstavci, celnímu orgánu členského státu, ve kterém se zboží nachází v době propuštění do příslušného celního režimu. Povinnost předávat údaje se vztahuje i na celní prohlášení, u kterých je, v souladu s článkem 225 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, k dispozici doplňkové celní prohlášení prostřednictvím přímého elektronického přístupu do systému držitele povolení.

Předání se považuje za zajištěné a lhůta za dodrženou, pokud se předání mezi členskými státy uskuteční podle ustanovení článků 231 a 232 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

Přijímající celní orgány je neprodleně postoupí svým národním statistickým úřadům. Tím však není dotčeno právo národních statistických úřadů, pokud jde o přístup k administrativním záznamům a jejich využívání uvedený v článku 17a nařízení (ES) č. 223/2009.

4.   Celní orgány na žádost národních statistických úřadů ověří, zda jsou záznamy o dovozu a vývozu, které poskytují, správné a úplné.

(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1)."

(**)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (Úř. věst. L 69, 15.3.2016, s. 1)."

(***)  Nejnovější program je obsažen v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2016/578 ze dne 11. dubna 2016, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu (Úř. věst. L 99, 15.4.2016, s. 6)."

(****)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558)."

(*****)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).“"

2)

V čl. 2 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

záznamů o dovozu a vývozu, které poskytly celní orgány na základě povinností uvedených v článku 1;“.

3)

V článku 2 se odstavec 2 mění takto:

i)

písmeno g) se nahrazuje tímto:

„g)

kódu zboží;

jestliže jsou statistiky sestavovány s využitím zdroje údajů uvedeného v čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 471/2009 a na tento zdroj údajů se podle zjištění národních statistických úřadů vztahuje souhlas celních orgánů podle článku 177 celního kodexu Unie, stanoví národní statistické úřady možnost identifikovat v jimi sestavených statistikách údaje, na jejichž důležitost nebo kvalitu se tento souhlas vztahuje;“

ii)

písmeno h) se nahrazuje tímto:

„h)

členského státu, ve kterém se zboží nachází v době propuštění do příslušného celního režimu. Národní statistické úřady však mají povinnost sestavovat tyto informace pouze tehdy, jestliže se dovoz nebo vývoz týká celních prohlášení v rámci centralizovaného celního řízení v přechodném období;

členského státu, ve kterém bylo celní prohlášení podáno. Národní statistické úřady však mají povinnost sestavovat tyto informace pouze tehdy, jestliže se dovoz nebo vývoz týká celních prohlášení v rámci automatizovaného centralizovaného celního řízení;“

iii)

písmeno i) se nahrazuje tímto:

„i)

členského státu určení v případě dovozu.

V případě záznamů o dovozu, kdy celní údaje o členském státě určení nejsou k dispozici, použijí členské státy veškeré další informace z celního prohlášení, které považují za relevantní pro sestavení statistik zahraničního obchodu podle členského státu určení.

Jestliže národní statistické úřady nemohou získat žádné přímé ani nepřímé informace umožňující toto sestavení, uvedou kód geonomenklatury „QV“, pokud se domnívají, že se členský stát určení liší od členského státu, ve kterém se zboží nachází v době propuštění do příslušného celního režimu;“

iv)

písmeno j) se nahrazuje tímto:

„j)

členského státu skutečného vývozu v případě vývozu.

V případě záznamů o vývozu, kdy celní údaje o členském státě skutečného vývozu nejsou k dispozici, využijí národní statistické úřady veškeré další informace z celního prohlášení, které považují za relevantní pro sestavení statistik zahraničního obchodu podle členského státu skutečného vývozu.

Jestliže národní statistické úřady nemohou získat žádné přímé ani nepřímé informace umožňující toto sestavení, uvedou kód geonomenklatury „QV“, pokud se domnívají, že se členský stát skutečného vývozu liší od členského státu, ve kterém se zboží nachází v době propuštění do příslušného celního režimu;“

v)

písmeno l) se nahrazuje tímto:

„l)

země odeslání v případě dovozu;“.

4)

V čl. 2 odst. 3 se první věta nahrazuje tímto:

„Statistiky obsahují úpravy chybějících, opožděných nebo neúplných záznamů.“

5)

V čl. 2 odst. 4 se první věta nahrazuje tímto:

„U jednotlivých transakcí pod statistickým prahem mohou členské státy sestavovat méně podrobné údaje, než je stanoveno v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 471/2009.“

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 odst. 3 a odst. 4 se použijí na referenční období od ledna 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. července 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 23.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex) (Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/578 ze dne 11. dubna 2016, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu (Úř. věst. L 99, 15.4.2016, s. 6).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (Úř. věst. L 69, 15.3.2016, s. 1).

(7)  Nařízení Komise (EU) č. 92/2010 ze dne 2. února 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o výměnu údajů mezi celními orgány a národními statistickými úřady, sestavování statistik a posuzování kvality (Úř. věst. L 31, 3.2.2010, s. 4).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU