(EU) 2016/1166Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1166 ze dne 17. května 2016, kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podmínky nákupu cukrové řepy v odvětví cukru od 1. října 2017

Publikováno: Úř. věst. L 193, 19.7.2016, s. 17-18 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 17. května 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. července 2016 Nabývá účinnosti: 26. července 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1166

ze dne 17. května 2016,

kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podmínky nákupu cukrové řepy v odvětví cukru od 1. října 2017

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 125 odst. 4 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 125 nařízení (EU) č. 1308/2013 mají pěstitelé cukrové řepy a cukrovarnické podniky uzavírat písemné mezioborové dohody. Příloha XI uvedeného nařízení stanoví podmínky nákupu cukrové řepy do konce hospodářského roku 2016/2017 a příloha X uvedeného nařízení stanoví tyto podmínky od 1. října 2017, tedy po skončení režimu kvót.

(2)

S cílem zohlednit zvláštní charakter odvětví cukru a očekávaný vývoj odvětví v období po skončení režimu kvót by měly být změněny podmínky nákupu cukrové řepy uvedené v příloze X.

(3)

Od 1. října 2017 se bude muset odvětví cukru z cukrové řepy přizpůsobit skončení režimu kvót, včetně skončení platnosti minimální ceny cukrové řepy a regulace množství domácí produkce. Při této přeměně z vysoce regulovaného na liberalizovanější odvětví proto toto odvětví potřebuje jasný právní rámec. Pěstitelé a cukrovarnické podniky požadovali větší právní jistotu, pokud jde o použitelná pravidla pro mechanismy sdílení hodnoty, včetně tržních bonusů a ztrát na základě příslušných tržních cen.

(4)

V rámci dodavatelského řetězce cukru z cukrové řepy v Unii působí mnoho převážně malých pěstitelů cukrové řepy a omezený počet především velkých cukrovarnických podniků. Vzhledem k tomu, že dodavatelé cukrové řepy musí být schopni plánovat a organizovat dodávky cukrové řepy do podniků vyrábějících cukr během období sklizně této plodiny, je v zájmu pěstitelů sjednat určité podmínky týkající se ustanovení o sdílení hodnoty pro nákup cukrové řepy dotčenými podniky. Je to pro dodavatelský řetězec cukru příznačné a bude tomu tak i nadále, bez ohledu na to, zda je zaveden režim kvót, či nikoliv. Ustanovení o sdílení hodnoty uvedená v bodě XI přílohy XI nařízení (EU) č. 1308/2013 v současnosti pěstitelům cukrové řepy a cukrovarnickým podnikům umožňují zabezpečit své dodávky za předem vymezených podmínek nákupu s jistotou rozdělení zisků a nákladů vytvořených dodavatelským řetězcem ve prospěch pěstitelů cukrové řepy. Výhodou sdílení hodnoty je rovněž to, že přenáší cenové signály na trhu přímo k pěstitelům.

(5)

Očekávaný vývoj odvětví po skončení režimu kvót spolu s poměrně nízkými cenami cukru, jež byly v poslední době zaznamenány, pravděpodobně nepovedou ke vstupu nových zpracovatelů cukrové řepy na trh, protože aby byly investice nutné pro vytvoření zpracovatelského zařízení pro výrobu cukru ziskové, musela by být cena cukru vyšší, než je tržní cena stanovená v následujících hospodářských letech. Podle střednědobého výhledu Komise by se měly po skončení režimu kvót ceny spíše snížit. Očekává se tedy, že současná struktura odvětví cukru v EU, včetně vztahu mezi pěstiteli cukrové řepy a cukrovarnickými podniky, zůstane v hospodářských letech následujících po zrušení režimu kvót zachována, jelikož lze předpokládat, že na trh vstoupí jen málo nových podniků.

(6)

Nebudou-li zachována ustanovení o sdílení hodnoty, může být poškozeno postavení pěstitelů cukrové řepy v potravinovém řetězci. Pokud pěstitelé cukrové řepy – zejména v době, kdy jsou nízké ceny – ztratí možnost sjednávat ustanovení o sdílení hodnoty, mohli by být jednoznačně ekonomicky znevýhodněni.

(7)

Důvody pro změnu přílohy X nařízení (EU) č. 1308/2013 za účelem poskytnutí možnosti sjednávat ustanovení o sdílení hodnoty tudíž zůstávají platné. Proto je možnost sjednávat taková ustanovení nadále nezbytná i po 1. říjnu 2017.

(8)

S cílem usnadnit sjednávání ustanovení o sdílení hodnoty je vhodné, aby příslušná jednání byla možná pouze mezi jedním podnikem a jeho stávajícími či potenciálními dodavateli.

(9)

Aby byl zajištěn pružný proces vyjednávání, mělo by být začlenění ustanovení o sdílení hodnoty nepovinné.

(10)

Příloha X nařízení (EU) č. 1308/2013 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V bodě XI přílohy X nařízení (EU) č. 1308/2013 se doplňuje nový bod 5, který zní:

„5.

Cukrovarnický podnik a dotčení prodejci cukrové řepy se mohou dohodnout na ustanoveních o sdílení hodnoty, včetně tržních bonusů a ztrát, jež stanoví, jak má být mezi ně rozdělen případný vývoj příslušných tržních cen cukru nebo trhů s jinými komoditami.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. května 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU