(EU) 2016/1159Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1159 ze dne 15. července 2016, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyráběného společností Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited a společností Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited

Publikováno: Úř. věst. L 192, 16.7.2016, s. 23-48 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. července 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. července 2016 Nabývá účinnosti: 17. července 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1225/2009 Pozbývá platnosti: 17. července 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1159

ze dne 15. července 2016,

kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyráběného společností Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited a společností Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

1.1.   Předchozí šetření a platná opatření

(1)

V návaznosti na antidumpingové šetření podle článku 5 základního nařízení Rada nařízením (ES) č. 435/2004 (2) uložila konečné antidumpingové clo na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) a Indonésie.

(2)

Od té doby byla opatření nejprve v červnu 2010 (3) rozšířena o období dalších pěti let a v květnu 2012 byla v návaznosti na částečný prozatímní přezkum výše cla na jednoho čínského vyvážejícího výrobce změněna. (4) V důsledku toho se sazba cla použitelná pro Indonésii pohybuje v rozmezí od 0,24 EUR/kg do 0,27 EUR/kg a pro ČLR od 0,23 EUR/kg do 0,26 EUR/kg (dále jen „platná opatření“).

(3)

Platná opatření se použijí na veškerý dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z ČLR a Indonésie s výjimkou dovozu cyklamátu sodného vyráběného čínskými vyvážejícími výrobci Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited a Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited. Vzhledem k tomu, že u těchto společností nebyl zjištěn žádný dumping, byla pro ně původně stanovena nulová celní sazba (nařízení (ES) č. 435/2004).

(4)

V souladu se zprávou odvolacího orgánu WTO ve věci Mexiko – konečná antidumpingová opatření na hovězí maso a rýži (dále jen „zpráva odvolacího orgánu WTO“) (5) nebyli čínští vyvážející výrobci Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited a Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited v následných přezkumech opatření uložených nařízením (ES) č. 435/2004 zkoumáni a nepodléhají platným opatřením.

(5)

Dřívější šetření omezené na společnosti Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited a Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited bylo zahájeno dne 17. února 2011 (6). Po stažení podnětu bylo řízení ukončeno rozhodnutím Komise ze dne 5. dubna 2012 (7) bez uložení opatření.

(6)

Druhý přezkum před pozbytím platnosti platných opatření byl zahájen v červnu 2015 (8) podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení.

1.2.   Zahájení šetření

(7)

Dne 12. srpna 2015 Evropská komise (dále jen „Komise“) zahájila antidumpingové šetření v souvislosti s dovozem cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) do Unie, omezené na Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited a Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, dvě společnosti náležející do stejné skupiny (obě společnosti označovány dále jen jako „vyvážející výrobci“ nebo „Fang Da“), na základě článku 5 základního nařízení. Oznámení o zahájení řízení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie  (9) (dále jen „oznámení o zahájení“).

(8)

Komise zahájila šetření na základě podnětu podaného dne 30. června 2015 společností Productos Aditivos S.A. (dále jen „žadatel“ nebo „výrobce v Unii“), jediného výrobce cyklamátu sodného v Unii, představujícího tudíž 100 % celkové výroby v Unii. Stížnost obsahovala důkazy o dumpingu a výsledné podstatné újmě, což bylo dostačující pro zahájení šetření.

(9)

Po poskytnutí informací společnosti Fang Da prohlásily, že důkazy o újmě obsažené ve stížnosti byly nedostatečné a že zahájení dalšího šetření společností Fang Da po ukončení šetření předchozího je nepřiměřené. Podle tvrzení společností to ukazuje, že zahájení této věci v souladu s článkem 5 základního nařízení není vhodné. Společnosti také požadovaly vysvětlení trendů některých ukazatelů ve veřejné verzi spisu.

(10)

Jak již bylo vysvětleno v 8. bodě odůvodnění, Komise se domnívá, že stížnost obsahovala dostatečné důkazy pro zahájení šetření, což je samo o sobě kritériem pro rozhodnutí o zahájení řízení, nikoliv existence nebo výsledek předchozích šetření. Zvláštní analýza újmy ve stížnosti ve skutečnosti ukázala, že existují dostatečné důkazy, které poukazují na to, že na trh EU významně pronikl dovoz společností Fang Da za ceny, které byly výrazně nižší a pod hodnotou vlastní ceny výrobního odvětví Unie. Pro stanovení materiální újmy navíc nemusí na zhoršení poukazovat všechny faktory. Existence dalších faktorů, které mohou mít dopad na situaci výrobního odvětví Unie, nadto neznamená, že účinek dumpingového dovozu není pro toto odvětví významný. V souladu s tím je zahájení šetření platné. Pokud jde o připomínky k případné nejednotnosti tří ukazatelů ve veřejné verzi spisu, je jejím důvodem podstatný rozdíl ve velikosti objemů zahrnutých do výpočtů a zaokrouhlování použitých důvěrných údajů (nahoru či dolů, v závislosti na roku).

(11)

Jak bylo potvrzeno judikaturou (10), bylo z právního hlediska možné zahájit šetření podle článku 5 základního nařízení, třebaže se týkalo jediné společnosti.

1.3.   Následný postup

(12)

Komise v rámci tohoto šetření neuložila prozatímní antidumpingová opatření s cílem sladit načasování konečných závěrů tohoto řízení s přezkoumáním platnosti uvedeným v 6. bodě odůvodnění.

1.4.   Zúčastněné strany

(13)

V oznámení o zahájení Komise vyzvala zúčastněné strany, aby se jí přihlásily a mohly se tak zúčastnit šetření. Kromě toho Komise výslovně informovala žadatele, dva dotčené vyvážející výrobce a orgány ČLR, známé dovozce, dodavatele, uživatele a obchodní společnosti, o nichž je známo, že se jich zahájení šetření týká, a vyzvala je k účasti.

(14)

Zúčastněné strany měly příležitost se k zahájení šetření vyjádřit a požádat o slyšení u Komise a/nebo úředníka pro slyšení v obchodních řízeních.

1.5.   Výrobci ze srovnatelné země

(15)

Komise o zahájení řízení informovala také výrobce v Indonésii a vyzvala je k účasti. V oznámení o zahájení Komise informovala zúčastněné strany, že uvažuje o Indonésii jako o třetí zemi s tržním hospodářstvím („srovnatelná země“) ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení. Ve spisu nebyly uvedeny žádné informace poukazující na možnou výrobu cyklamátu sodného v jiných třetích zemích.

1.6.   Výběr vzorku

(16)

V oznámení o zahájení Komise uvedla, že možná bude nutné vybrat vzorek zainteresovaných stran v souladu s článkem 17 základního nařízení.

(17)

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, požádala dovozce, kteří nejsou ve spojení, aby poskytli informace uvedené v oznámení o zahájení.

(18)

Požadované informace poskytli tři dovozci, kteří nejsou ve spojení, a souhlasili se zařazením do vzorku. Vzhledem k nízkému počtu dovozců se Komise rozhodla, že výběr vzorku není nutný.

1.7.   Formuláře žádostí o zacházení jako v tržním hospodářství

(19)

Pro účely článku 2 odst. 7 písm. b) základního nařízení zaslala Komise dvěma vyvážejícím výrobcům v ČLR, kteří jsou ve spojení, formuláře žádosti o zacházení jako v tržním hospodářství.

1.8.   Odpovědi na dotazník

(20)

Komise zaslala dotazníky jedinému výrobci v Unii, dvěma čínským vyvážejícím výrobcům ve spojení a třem dovozcům, kteří nejsou ve spojení.

(21)

Odpovědi na dotazníky zaslali jediný výrobce v Unii, jeden ze dvou čínských vyvážejících výrobců (včetně dvou z jeho přidružených exportních obchodních zastoupení v Hong Kongu) a dva dovozci, kteří nejsou ve spojení. Druhý čínský vyvážející výrobce zastavil výrobu a prodej dotčeného výrobku před dobou šetření, a proto se ho dotazník pro dobu šetření netýkal.

1.9.   Inspekce

(22)

Komise si opatřila a ověřila veškeré podklady, které považovala za nezbytné ke stanovení dumpingu a následné újmy a ke stanovení zájmu Unie. Inspekce na místě podle článku 16 základního nařízení se uskutečnily v prostorách těchto společností:

 

Výrobce v Unii

Productos Aditivos S.A., Barcelona, Španělsko

 

Dovozci

DKSH GmbH, Hamburk, Německo

Emilio Peña S.A., Torrente (Valencie), Španělsko

 

Vyvážející výrobci v ČLR

Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Jang-čchüan, ČLR

 

Exportní obchodní zastoupení (spojení se společnosti Fang Da) v Hongkongu

Zhong Hua Fang, Ltd., Hong Kong

1.10.   Období šetření a posuzované období

(23)

Šetření dumpingu a újmy se týkalo období od 1. dubna 2014 do 31. března 2015 (dále jen „období šetření“). Zkoumání trendů významných pro posouzení újmy zahrnuje období od 1. ledna 2011 do konce období šetření (dále jen „posuzované období“).

2.   DOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK

2.1.   Dotčený výrobek

(24)

Dotčeným výrobkem je cyklamát sodný pocházející z Čínské lidové republiky a vyráběný dvěma dotčenými vyvážejícími výrobci, v současnosti kódu KN ex 2929 90 00 (kód TARIC 2929900010) (dále jen „dotčený výrobek“).

(25)

Cyklamát sodný je komoditní výrobek, který se používá jako potravinářská přídatná látka a hojně se používá jako sladidlo v potravinářském průmyslu a ve výrobě nízkokalorických a dietních stolních sladidel. V malém množství se také používá ve farmaceutickém průmyslu.

(26)

Cyklamát sodný je chemicky čistá látka. Avšak stejně jako jakákoli čistá chemická látka může obsahovat malé procento nečistot v množstvích v řádu mg/kg výrobku. Kvalita cyklamátu sodného je definována obsahem nečistot určeným právními předpisy Unie. Cyklamát sodný může mít dvě různé formy: hydratovanou (HC) s 15 % vlhkostí a bezvodnou (AC) s obsahem vlhkosti do 1 %. Tyto dvě formy cyklamátu sodného mají stejné hlavní charakteristiky a použití, liší se pouze mírou sladkosti — typ HC je vzhledem k obsahu vody méně sladký. Ze stejného důvodu se liší i ceny. Typ AC je dražší než forma HC. Pro účely tohoto řízení by proto měly být oba typy považovány za jeden výrobek.

2.2.   Obdobný výrobek

(27)

Šetření ukázalo, že stejné základní fyzické a chemické vlastnosti i stejná základní použití mají tyto výrobky:

dotčený výrobek;

výrobek vyráběný a prodávaný vyvážejícím výrobcem na domácím trhu Čínské lidové republiky;

výrobek vyráběný a prodávaný v Unii výrobním odvětvím Unie.

(28)

Komise proto dospěla k závěru, že tyto výrobky jsou obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.

3.   DUMPING

3.1.   Předběžné poznámky

(29)

Jeden z dotčených vyvážejících výrobců, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, v roce 2012 zastavil výrobu daného výrobku. Proto žádost o zacházení jako v tržním hospodářství podala a na dotazník odpověděla jen společnost Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited.

(30)

Úředníci Komise navštívili společnost Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, aby ověřili, že ukončila výrobu a prodej výrobku, což bylo skutečně zjištěno. Proto byla analýza dumpingu založena na údajích poskytnutých společností Fang Da Food Additive (Yang Quan).

(31)

Pro zřejmý vztah mezi těmito dvěma společnostmi, které patří do skupiny Fang Da a jsou ve vlastnictví téže mateřské společnosti, jsou však výsledky použitelné pro obě společnosti, které tvoří skupinu Fang Da.

3.2.   Zacházení jako v tržním hospodářství

(32)

Komise posoudila žádost o zacházení jako v tržním hospodářství vyvážejícího výrobce a také provedla inspekci na místě v prostorách výrobce.

(33)

V souladu s čl. 2 odst. 7 písm. b) základního nařízení se v antidumpingových šetřeních, která se týkají dovozu z ČLR, určí běžná hodnota v souladu s odstavci 1 až 6 uvedeného článku pro ty vyvážející výrobce, kteří splňují kritéria stanovená v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení.

(34)

Při šetření bylo zjištěno, že vyvážejícímu výrobci, který požádal o zacházení jako v tržním hospodářství, se nepodařilo prokázat splnění všech kritérií stanovených v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení.

(35)

Přesněji řečeno, prokázalo se, že nesplnil druhé kritérium stanovené v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení, protože účetní operace nebyly zaznamenány na základě časového rozlišení. Kromě toho nebyly předloženy uspokojivé informace o finančním stavu společnosti. Komise zjistila problém s účetními postupy pro pozemky, budovy a zařízení. Navíc bylo zjištěno, že pro některé výdaje nebyla používána žádná ustanovení. Nakonec se zjistilo, že nebyla učiněna konsolidace účetních závěrek na správné (mateřské) úrovni.

(36)

Komise sdělila poznatky o zacházení jako v tržním hospodářství vyvážejícím výrobcům, orgánům dotčené země a výrobnímu odvětví Unie. Zúčastněné strany měly možnost vyjádřit se ke zjištěným skutečnostem a požádat o slyšení u Komise a/nebo úředníka pro slyšení v obchodních řízeních.

(37)

Po poskytnutí informací jeden vyvážející výrobce podal připomínky a zpochybnil všechna výše uvedená zjištění. Tyto připomínky byly náležitě analyzovány, avšak nebyly takové povahy, aby změnily předběžná zjištění Komise, o čemž byl vyvážející výrobce informován dne 11. dubna 2016. Po poskytnutí konečných informací vyvážející výrobce vyjádřil nesouhlas, aniž by poskytl další důkaz nebo argumenty.

(38)

Závěrem lze říci, že vyvážející výrobce ve spojení nemohl prokázat, že splňuje všechna kritéria stanovená v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení, a jeho žádost o zacházení jako v tržním hospodářství byla proto zamítnuta.

3.3.   Srovnatelná země

(39)

V souladu s čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení musela být běžná hodnota stanovena na základě ceny v odpovídající třetí zemi s tržním hospodářstvím nebo ceny, za niž taková třetí země výrobek prodává do jiných zemí včetně Unie, nebo v případě, že to není možné, na jakémkoli jiném přiměřeném základě, včetně ceny skutečně zaplacené nebo splatné v Unii za obdobný výrobek, případně náležitě upravené, aby zahrnovala přiměřené ziskové rozpětí.

(40)

Při určování třetí země s tržním hospodářstvím za účelem stanovení cen nebo početně zjištěné hodnoty pro určení běžné hodnoty se postupovalo s náležitou péčí.

(41)

Jak je uvedeno v 15. bodě odůvodnění, v oznámení o zahájení Komise informovala zúčastněné strany, že jako o vhodné srovnatelné zemi uvažuje o Indonésii, a vyzvala zúčastněné strany, aby se k tomu vyjádřily. Nebyly vzneseny žádné připomínky. Komise se snažila navázat spolupráci s výrobci v Indonésii. Dopisy a příslušné dotazníky byly zaslány třem známým indonéským vyvážejícím výrobcům.

(42)

Jeden indonéský vyvážející výrobce zpočátku projevil ochotu spolupracovat. Komise požádala tuto společnost o vyplnění dotazníku pro výrobce cyklamátu sodného ve srovnatelné zemi. Odpověď neobdržela.

(43)

Podle informací, které měla Komise k dispozici, je výrobek, který je předmětem šetření, vyráběn pouze v Unii, ČLR a Indonésii. Ve spisu nebyly uvedeny žádné informace poukazující na možnou výrobu cyklamátu sodného v jiných třetích zemích.

3.4.   Běžná hodnota

(44)

Jak je vysvětleno ve 40.–43. bodě odůvodnění výše, spolupráci s žádným výrobcem ze srovnatelné země nebylo možné navázat.

(45)

V souladu s čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení tedy musela být běžná hodnota určena jakýmkoli jiným vhodným způsobem. Komise za tímto účelem považovala za vhodné založit běžnou hodnotu na ověřených údajích o cenách a nákladech výrobce v Unii.

(46)

Obdobný výrobek byl výrobním odvětvím Unie prodáván v reprezentativním množství. Domácí prodej výrobního odvětví Unie byl však ztrátový. Proto byla běžná hodnota vypočtena na základě výrobních nákladů výrobního odvětví Unie navýšených o přiměřené prodejní, správní a režijní náklady a o zisk. Prodejní, správní a režijní náklady byly založeny na ověřených údajích od výrobce v Unii. Přidaná míra zisku byla totožná s cílovým ziskem použitým k výpočtu ceny, která nepoškodí výrobní odvětví Unie (viz body 174.–177. odůvodnění níže).

3.5.   Vývozní cena

(47)

Všechny vývozy do Unie provedl výrobce ve spojení prostřednictvím svých exportních obchodních společností v Hong Kongu a všechny prodeje v rámci Unie byly provedeny s odběrateli, kteří nejsou ve spojení. Vývozní cena byla proto vypočtena na základě cen, za které byl dovezený výrobek poprvé prodán nezávislým odběratelům dotčeného výrobce v Evropské unii v souladu s čl. 2 odst. 9 základního nařízení. Byly provedeny patřičné úpravy ceny o veškeré náklady vzniklé mezi dovozem a dalším prodejem, včetně správních a režijních nákladů, a o zisky, které byly stanoveny na základě ověřených údajů od dvou dovozců, kteří nejsou ve spojení.

3.6.   Srovnání

(48)

Komise srovnala běžnou hodnotu a vývozní cenu spolupracujícího vyvážejícího výrobce na základě ceny ze závodu.

(49)

Pokud to odůvodňovala potřeba zajistit spravedlivé srovnání, upravila Komise běžnou hodnotu a/nebo vývozní cenu o rozdíly, které mají vliv na cenu a srovnatelnost ceny, v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení.

(50)

Příslušné úpravy o náklady na dopravu, pojištění, manipulaci, nakládku a o vedlejší náklady a bankovní poplatky byly provedeny v případech, kdy byly tyto úpravy shledány jako odůvodněné, přesné a podložené ověřenými doklady.

3.7.   Připomínky zúčastněných stran týkající se dumpingu předložené po poskytnutí informací

(51)

Komise informovala všechny strany o podstatných skutečnostech a úvahách, na jejichž základě zamýšlela uložit konečné antidumpingové clo na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyrobeného společnostmi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited a Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited. Všem stranám byla poskytnuta lhůta, během níž mohly vznést připomínky k poskytnutí konečných informací. Připomínky zúčastněných stran byly zváženy a ve vhodných případech zohledněny.

(52)

Po poskytnutí informací společnosti Fang Da argumentovaly, že skutečnost, že byla jejich běžná hodnota určena na základě údajů od výrobce v Unii, zatímco v jednom z předchozích šetření na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího mimo jiné z Čínské lidové republiky byla běžná hodnota založena na údajích z Indonésie jako srovnatelné země (11), je diskriminační. Čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení stanoví obě metody v hierarchickém pořadí v závislosti na faktických okolnostech každého šetření. Metoda použití srovnatelné země je skutečně na prvním místě. Jak bylo vysvětleno ve 40.–43. bodě odůvodnění, navzdory značnému úsilí Komise žádný výrobce ve srovnatelné zemi v tomto šetření nespolupracoval, přičemž v předchozím šetření Indonésie spolupracovala. Proto, jak je uvedeno ve 45. bodě odůvodnění, musely být v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení jako přiměřený základ pro stanovení běžné hodnoty použity údaje Unie. Tento argument se proto zamítá na základě skutkových okolností tohoto šetření.

(53)

Kromě toho společnosti Fang Da také tvrdily, že běžná hodnota na základě údajů výrobce v Unii vedla k vyššímu dumpingovému rozpětí (88,7 %), zatímco běžná hodnota založená na Indonésii jako srovnatelné zemi v některém z předchozích šetření (12) vedla k nižšímu dumpingovému rozpětí (tj. 14,2 % ve srovnání s 88,7 % u společností Fang Da). Stanovení běžné hodnoty bylo údajně v projednávaném případě nepřiměřené, protože se vývozní ceny v obou případech významně nelišily.

(54)

Za prvé, společnosti Fang Da neposkytly srovnání vývozních cen na podporu svého tvrzení. Tyto dva případy se každopádně týkají dvou různých období šetření, v důsledku čehož je srovnání cen vývozu zavádějící. Za druhé, jak je uvedeno v 52. bodě odůvodnění výše, při absenci spolupráce ze strany jakékoli srovnatelné země byla běžná hodnota stanovena na jakémkoli jiném přiměřeném základě, a to zejména na základě údajů výrobce v Unii v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení. Tento argument se zamítá na základě skutkových okolností tohoto šetření.

(55)

Dále vyvážející výrobce shledal jako diskriminační skutečnost, že jeho clo (1,17 EUR za kg) bylo založeno na rozpětí újmy, zatímco clo na ostatní čínský dovoz (13) (0,23 EUR na 0,26 za kg) je založeno na dumpingovém rozpětí. Opět tvrdil, že takový rozdíl mezi cly nemůže být podložen žádným významným rozdílem mezi průměrnými dovozními cenami a že se proto dalším čínským vyvážejícím výrobcům, kteří podléhají jinému řízení týkajícímu se stejného výrobku, vyplatila nedostatečná spolupráce.

(56)

Za prvé je třeba připomenout, že to, zda clo vychází z dumpingového rozpětí, nebo z rozpětí újmy, je definováno v souladu s pravidlem nižšího cla podle čl. 9 odst. 4 základního nařízení (viz 182. bod odůvodnění níže). Proto není závislé na metodě, kterou je určena běžná hodnota. Za druhé, jak již bylo vysvětleno v 52. a 54. bodě odůvodnění, použití srovnatelné země v jednom šetření a využívání údajů Unie v jiném nepředstavuje diskriminační zacházení. Za třetí, rozdíl mezi cly pro dotčeného vyvážejícího výrobce a jiného nespolupracujícího čínského vyvážejícího výrobce je důsledkem oddělených řízení týkajících se různých období v souladu s podmínkami základního nařízení. Toto tvrzení je proto odmítnuto.

(57)

Na základě výše uvedených skutečností žádná z připomínek po konečném poskytnutí informací zjištění o dumpingu nezměnila.

3.8.   Dumpingové rozpětí

(58)

Komise srovnala vážený průměr vývozní ceny podle typu výrobku s váženým průměrem běžné hodnoty jednotlivých typů výrobků, v souladu s čl. 2 odst. 11 a čl.2 odst. 12 základního nařízení.

(59)

Na tomto základě jsou vážené průměry dumpingových rozpětí vyjádřeny jako procento z ceny CIF na hranici Unie před proclením, a to následovně:

Společnost

Konečné dumpingové rozpětí

Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited a Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited

88,7 %

4.   ÚJMA

4.1.   Předběžná poznámka

(60)

Vzhledem k tomu, že výrobní odvětví Unie tvoří pouze jeden výrobce a toto řízení se týká pouze jedné skupiny čínských vyvážejících výrobců, bylo nutno v zájmu zajištění důvěrnosti důvěrných obchodních informací ukazatele újmy a údaje o dovozu indexovat.

4.2.   Definice výrobního odvětví Unie a výroby v Unii

(61)

Obdobný výrobek vyráběl během období šetření pouze jediný výrobce v Unii, který tedy představuje „výrobní odvětví Unie“ ve smyslu čl. 4 odst. 1 základního nařízení.

4.3.   Spotřeba v Unii

(62)

Cyklamát sodný se vyrábí pouze v Unii, ČLR a Indonésii. Komise stanovila spotřebu v Unii na základě objemu prodeje výrobního odvětví Unie na trhu Unie a na základě objemu dovozu cyklamátu sodného z ČLR a Indonésie. Vzhledem k tomu, že dovoz cyklamátu sodného z těchto dvou zemí byl během sledovaného období předmětem opatření, Komise použila pro stanovení objemu a průměrné dovozní ceny z těchto dvou zemí během posuzovaného období statistické údaje shromážděné v souladu s čl. 14 odst. 6 (14) základního nařízení („databáze podle s čl. 14 odst. 6“), neboť obsahovaly dostatečně podrobné informace na úrovni desetimístného kódu TARIC a doplňkových kódů.

(63)

Po poskytnutí informací dotčený vyvážející výrobce předložil nové čínské vývozní údaje, jež měly ukazovat objem dovozu během posuzovaného období čínskými vyvážejícími výrobci jinými než společnosti Fang Da, který byl vyšší než údaje v databázi podle čl. 14 odst. 6. Vyvážející výrobce však neudal přesný zdroj těchto nových údajů nebo neposkytl, kromě předložení různých údajů, důvod pro nerespektování údajů používaných o skutečných dovozech v rámci současného šetření, které jsou obsaženy v databázi podle čl. 14 odst. 6. Proto Komise zdroj údajů použitých v rámci tohoto šetření nezměnila.

(64)

Spotřeba v Unii se vyvíjela takto:

Tabulka 1

Spotřeba v Unii

Index (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Období šetření

Celková spotřeba Unie

100

103

93

97

101

Zdroj: Údaje o výrobním odvětví Unie, databáze podle čl. 14 odst. 6

(65)

Mezi lety 2011 a 2013 se spotřeba cyklamátu sodného v Unii nejprve snížila o 7 % a v následném období vzrostla. Spotřeba v průběhu období šetření víceméně dosáhla stejné úrovně jako v roce 2011.

4.4.   Dovoz společností Fang Da

(66)

Za účelem zajištění konzistence dat v průběhu celého posuzovaného období Komise použila týž zdroj informací, který je uveden výše – databázi podle čl. 14 odst. 6 – ke stanovení objemu a vývoje dovozních cen společností Fang Da. Tyto údaje byly ověřeny pomocí údajů poskytnutých společnostmi Fang Da v jejich odpovědi na dotazník a bylo zjištěno, že jsou konzistentní.

4.4.1.   Objem a podíl na trhu

(67)

Dovoz společností Fang Da do Unie se vyvíjel takto:

Tabulka 2

Objem dovozu a podíly na trhu

Index (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Období šetření

Objem dovozu

100

84

111

156

161

Podíl na trhu

100

82

119

161

160

Zdroj: databáze podle čl. 14 odst. 6

(68)

Dumpingový dovoz společností Fang Da se v posuzovaném období zvýšil o 61 %. Nejprve se od roku 2011 do roku 2012 o 16 % snížil, ale pak se od roku 2012 do posuzovaného období téměř zdvojnásobil. Podíl na trhu sledoval stejný trend, s celkovým značným zvýšením o 60 %.

(69)

V roce 2014 a v posuzovaném období se společnosti Fang Da staly největším dodavatelem na unijním trhu, s tržním podílem mírně vyšším, než měl všechen ostatní dovoz dohromady, a mnohem větším, než byl podíl výrobního odvětví Unie na trhu.

(70)

Po poskytnutí informací dotčený vyvážející výrobce uvedl, že na základě nových čínských údajů o vývozu bylo zvýšení jeho vlastního vývozu do Unie více než kompenzováno poklesem prodeje ostatních čínských vývozců, což bylo v rozporu se závěry šetření na základě údajů v databázi podle čl. 14 odst. 6. Jak je uvedeno v 63. bodě odůvodnění výše, dotčený vyvážející výrobce neprokázal, že nové údaje, které předložili čínští vývozci jiní než Fang Da, byly spolehlivější než údaje použité v tomto šetření, a proto byly tyto nároky zamítnuty.

4.4.2.   Dovozní ceny společností Fang Da a cenové podbízení

(71)

Průměrná dovozní společností Fang Da do Unie se vyvíjela takto:

Tabulka 3

Dovozní ceny (EUR/kg)

Index (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Období šetření

Fang Da

100

110

105

96

99

Zdroj: Databáze podle čl. 14 odst. 6

(72)

Průměrná dovozní cena za dotčený výrobek společností Fang Da se v posuzovaném období snížila o 1 %. Nejprve však od roku 2011 do roku 2012 vzrostla o 10 %, pak se od roku 2012 do roku 2014 snížila o 14 indexových bodů a nakonec mezi roky 2014 a obdobím šetření vzrostla o 3 indexové body.

(73)

V letech 2011 a 2012 byly dovozní ceny společností Fang Da v průměru vyšší než ostatní dovozní ceny (stanoveno na základě stejného zdroje informací a včetně antidumpingových cel), ale v roce 2013 se s nimi vyrovnaly a v roce 2014 a období šetření byly nižší.

(74)

Komise stanovila cenové podbízení během období šetření na základě údajů Fang Da Yang Quan a údajů výrobce z Unie tak, že srovnala:

vážené průměrné prodejní ceny podle typu výrobku unijního výrobce účtované odběratelům na trhu Unie, kteří nejsou ve spojení, upravené na úroveň cen ze závodu; a

odpovídající vážené průměrné dovozní ceny podle typu výrobku od Fang Da Yang Quan prvnímu nezávislému odběrateli na trhu Unie, které byly určeny na základě nákladů, pojištění a přepravného na hranici Unie a upraveny o cla a náklady po dovozu.

(75)

Srovnání cen bylo provedeno podle jednotlivých typů a případně náležitě upraveno. Výsledek tohoto srovnání byl vyjádřen jako procento z obratu výrobce v Unii během období šetření. Výsledkem byl vážený průměr cenového podbízení ve výši 19,1 %.

4.5.   Hospodářská situace výrobního odvětví Unie

4.5.1.   Obecné poznámky

(76)

Výroba cyklamátu sodného sestává ze dvou hlavních výrobních fází. Během první fáze, která vyžaduje použití reaktorů, jsou suroviny přepracovány na surový (nečistý) cyklamát sodný. Během druhé výrobní fáze je třeba surový cyklamát sodný purifikovat před tím, než může být s ohledem na příslušná regulační pravidla použit v navazujícím potravinářském, nápojovém nebo farmaceutickém průmyslu.

(77)

Vzhledem k technickému incidentu, k němuž došlo v červenci 2011 (výbuch v závodě), nemohlo výrobní odvětví Unie v období od srpna 2011 do května 2012 provádět první výrobní fázi — reakční proces — a muselo se dočasně spoléhat na dovážený cyklamát sodný, který muselo za účelem zachování své obchodní činnosti dále purifikovat.

(78)

Jelikož výrobce v Unii neměl jinou možnost, než dočasně spoléhat na dovoz, a vzhledem k omezenému trvání a objemu dovozu během posuzovaného období, tento incident a jeho důsledky nečiní výše uvedené závěry týkající se definice výrobního odvětví Unie neplatnými. Tento incident měl nicméně významný dopad na hospodářskou situaci výrobního odvětví Unie pro roky 2011–2012, tedy počátek posuzovaného období, zejména pokud jde o kapacitu, objem výroby a prodeje, jakož i o ukazatele ziskovosti. Incident měl rovněž dopad, i když malý, na vývoj dovozu. Tyto prvky jsou brány v úvahu při zkoumání vývoje ukazatelů újmy.

(79)

V této souvislosti a v souladu s čl. 3 odst. 5 základního nařízení zahrnovalo posouzení dopadu dumpingového dovozu na výrobní odvětví Unie posouzení všech hospodářských ukazatelů, které ovlivňovaly stav výrobního odvětví Unie během posuzovaného období. Za účelem určení újmy Komise posoudila hospodářské ukazatele na základě údajů týkajících se jediného výrobce v Unii tvořícího výrobní odvětví Unie ve smyslu čl. 4 odst. 1 základního nařízení.

(80)

Hospodářskými ukazateli jediného výrobce v Unii, které posoudila Komise, jsou: výroba, výrobní kapacita, využití kapacity, objem prodeje, podíl na trhu, růst, zaměstnanost, produktivita, náklady na práci, rozsah dumpingového rozpětí, překonání účinků dřívějšího dumpingu, průměrné jednotkové ceny, jednotkové náklady, zásoby, ziskovost, peněžní tok, investice, návratnost investic a schopnost opatřit si kapitál.

4.5.2.   Ukazatele újmy

4.5.2.1.   Výroba, výrobní kapacita, skutečné využití výrobní kapacity

(81)

Celková výroba, výrobní kapacita a využití kapacity v Unii se v průběhu posuzovaného období vyvíjely takto:

Tabulka 4

Výroba, výrobní kapacita a využití kapacity

Index (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Období šetření

Objem výroby

100

104

189

159

157

Výrobní kapacita

100

114

171

171

171

Využití kapacity

100

91

110

93

92

Zdroj: Údaje o výrobním odvětví Unie

(82)

Výroba celkově vzrostla během posuzovaného období o 57 %. Nicméně jak je vysvětleno v 77. bodě odůvodnění výše a v 83. bodě odůvodnění níže, výroba výrobního odvětví Unie byla v letech 2011–2012 neobvykle nízká. Mezi rokem 2013 a obdobím šetření se úroveň výroby prudce snížila o 32 indexových bodů.

(83)

Během posuzovaného období rovněž významně vzrostla výrobní kapacita (o 71 %), ale tento trend je opět vysvětlen mimořádně nízkou úrovní v letech 2011 a 2012, která byla způsobena technickým incidentem ve výrobních zařízeních. Kapacita byla vypočítána na základě měsíců, v jejichž průběhu mohlo výrobní odvětví Unie vyrábět svůj vlastní cyklamát sodný, tedy na základě pouhých 7 měsíců v roce 2011, 8 měsíců v roce 2012 a 12 měsíců v ostatních obdobích. Od roku 2013 do období šetření zůstala úroveň výrobní kapacity stabilní.

(84)

Míra využití kapacity se mezi rokem 2011 a obdobím šetření snížila o 8 %, ale od roku 2013 v souladu s poklesem objemu výroby kopírovala značně klesající trend.

4.5.2.2.   Objem prodeje a podíl na trhu

(85)

Objem prodeje výrobního odvětví Unie a jeho podíl na trhu se v průběhu posuzovaného období vyvíjely takto:

Tabulka 5

Objem prodeje a podíl na trhu

Index (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Období šetření

Objem prodeje

100

69

146

108

104

Podíl na trhu

100

67

157

111

104

Zdroj: Údaje o výrobním odvětví Unie a databáze podle čl. 14 odst. 6

(86)

Objem prodeje na trhu Unie a odpovídající podíl na trhu následoval během posuzovaného období stejný trend. Celkově vzrostly o 4 %.

(87)

Vzhledem k tomu, že oba tyto údaje odrážejí pouze prodej cyklamátu sodného vyrobeného výrobním odvětvím Unie, byly úrovně pro roky 2011 a 2012 vzhledem k důvodům uvedeným v 77. a 83. bodě odůvodnění výše neobvykle nízké. Od roku 2013, kdy již byla výroba vlastního cyklamátu sodného trvale obnovena, prodej výrobního odvětví Unie v důsledku ztráty objednávek klesl o 42 indexových bodů.

(88)

Mezi rokem 2013 a obdobím šetření se rovněž významně snížil podíl na trhu. To je v rozporu s vývojem spotřeby v Unii, která vzrostla o 8 indexových bodů, i dovozem společností Fang Da, který se za příslušné roky rovněž dále zvýšil a zvýšil se jeho podíl na trhu.

4.5.2.3.   Růst

(89)

Situace výrobního odvětví Unie se zlepšila mezi lety 2011 a 2013, kdy bylo odvětví schopno zvýšit svou výrobu, výrobní kapacitu, prodej a podíl na trhu. Tento nárůst byl způsoben dvěma faktory: i) zvýšením antidumpingových cel pro určité vyvážející výrobce z ČLR, které se v květnu 2012 zdvojnásobily a ii) skutečností, že výrobní odvětví Unie bylo opět schopno během 12 měsíců roku 2013 vyrábět svůj vlastní cyklamát sodný, ve srovnání s pouhými 7 měsíci v roce 2011 a 8 měsíci v roce 2012.

(90)

Kdyby v červenci 2011 nedošlo k výbuchu, byly by údaje týkající se výroby, využití kapacity, prodeje a podílu na trhu v letech 2011 a 2012 mnohem vyšší, jelikož výrobní odvětví Unie by bylo v období od srpna 2011 do května 2012 schopno dodávat svým odběratelům svůj vlastní cyklamát sodný namísto dovezeného cyklamátu sodného, který dále zpracovávalo (purifikovalo). V důsledku toho by byl nárůst výroby, prodeje a podílu na trhu mezi lety 2011 a 2013 mnohem menší, zatímco výrobní kapacita by v průběhu celého posuzovaného období zůstala na své úrovni z roku 2013. Od roku 2013 do období šetření se všechny výše uvedené trendy související s objemem zcela zvrátily, s výjimkou výrobní kapacity. Přestože spotřeba v Unii od roku 2013 sledovala vzrůstající trend, výrobní odvětví Unie ve skutečnosti vstoupilo do fáze hospodářského poklesu. Ziskovost výrobního odvětví Unie zároveň v průběhu celého posuzovaného období zůstala silně záporná, což zpomalilo jeho vyhlídky na růst.

4.5.2.4.   Zaměstnanost a produktivita

(91)

Zaměstnanost a produktivita se v průběhu posuzovaného období vyvíjely takto:

Tabulka 6

Zaměstnanost a produktivita

Index (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Období šetření

Počet zaměstnanců

100

100

105

105

105

Produktivita

100

104

180

151

150

Zdroj: Údaje o výrobním odvětví Unie

(92)

Přestože výrobní odvětví Unie nemohlo vyrábět v období od srpna 2011 do května 2012 svůj vlastní cyklamát sodný, rozhodlo se v daném období zachovat konstantní zaměstnanost, jelikož jakékoli snižování bylo považováno za příliš nákladné a zbytečné. Ačkoli byl v roce 2012 propuštěn jeden zaměstnanec, úroveň zaměstnanosti se mezi lety 2011 a 2012 nezměnila, jelikož průmyslové odvětví Unie v daném roce přijalo nového zaměstnance. V roce 2013 se počet zaměstnanců mírně zvýšil a poté zůstal až do období šetření stabilní.

(93)

Vzhledem k výbuchu v závodě byla výroba výrobního odvětví Unie ovlivněna podobným způsobem jako další hospodářské ukazatele uvedené výše. Obdobně jako výroba, i produktivita byla v letech 2011 a 2012 výjimečně nízká a poté v roce 2013 prudce vzrostla o téměř 80 indexových bodů. Od té doby však vzhledem ke ztrátě objednávek v roce 2014 klesla o 30 indexových bodů a na této úrovni zůstala až do období šetření.

4.5.2.5.   Rozsah dumpingového rozpětí a překonání účinků dřívějšího dumpingu

(94)

Dumpingové rozpětí bylo výrazně nad hodnotou minimální úrovně. Závažnost dopadu tohoto rozpětí na dumpingové rozpětí výrobního odvětví Unie byla velmi významná, vzhledem k objemu a cenám dovozu společností Fang Da.

(95)

Anti-dumpingová opatření vůči dovozu ostatních čínských a indonéských společností jsou zavedena již od roku 2004. V této souvislosti je důležité uvést, že výše antidumpingových cel, která byla uvalena na dva čínské vývozce mimo společnosti Fang Da, byla shledána nedostatečnou pro to, aby vyrovnala dumping, který působil výrobnímu odvětví Unie újmu. Antidumpingová cla pro tyto čínské vyvážející výrobce byla v důsledku toho v květnu 2012 více než zdvojnásobena, jak je vysvětleno ve 2. bodě odůvodnění výše. Ze současné analýzy je patrné, že dumping stále pokračuje.

4.5.2.6.   Ceny a faktory ovlivňující ceny

(96)

Průměrné jednotkové prodejní ceny jediného výrobce v Unii účtované odběratelům v Unii, kteří nejsou ve spojení, se v průběhu posuzovaného období vyvíjely takto:

Tabulka 7

Prodejní ceny v Unii

Index (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Období šetření

Průměrná jednotková prodejní cena

100

105

103

107

106

Průměrné jednotkové výrobní náklady

100

107

97

95

96

Zdroj: Údaje o výrobním odvětví Unie

(97)

Průměrné jednotkové prodejní ceny výrobního odvětví Unie v průběhu posuzovaného období vzrostly o 6 %. Nejprve mezi lety 2011 a 2012 vzrostly o 5 indexových bodů a poté zůstaly až do období šetření stabilní.

(98)

Průměrné jednotkové výrobní náklady výrobního odvětví Unie vzrostly mezi lety 2011 a 2012 o 7 indexových bodů a poté se v roce 2013 v porovnání s rokem 2012 o 10 indexových bodů snížily. Od roku 2013 do období šetření zůstaly stabilní. Tyto změny byly způsobeny především kolísáním nákladů na suroviny.

(99)

Ve vztahu k výše uvedenému je třeba poznamenat, že výrobní odvětví Unie neodkázalo od celkových výrobních nákladů přesně oddělit náklady na purifikaci. V důsledku toho indexy pro roky 2011 a 2012 na rozdíl od indexů pro roky 2013 a 2014 a pro období šetření odráží rovněž náklady na purifikaci cyklamátu sodného dovezeného výrobním odvětvím Unie.

(100)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je třeba trendy z let 2011–2012 a následných období interpretovat s jistou opatrností, jelikož jejich vývoj byl — i když pouze nepatrně — ovlivněn skutečností, že indexy pro roky 2011–2012 byly založeny na rozdílných souborech údajů.

(101)

V každém případě se průměrné jednotkové prodejní ceny v průběhu celého posuzovaného období vždy nacházely pod průměrnými jednotkovými výrobními náklady výrobního odvětví Unie uvedenými v tabulce výše.

4.5.2.7.   Náklady práce

(102)

Průměrné náklady práce u jediného výrobce v Unii se v posuzovaném období vyvíjely takto:

Tabulka 8

Průměrné náklady práce na zaměstnance

Index (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Období šetření

Průměrné náklady práce na jednoho zaměstnance

100

127

115

102

95

Zdroj: údaje o výrobním odvětví Unie

(103)

Průměrné náklady práce se během celkového posuzovaného období snížily o 5 %. V roce 2012 náklady nicméně nejprve vzrostly o 27 % – především kvůli kompenzacím vyplaceným propuštěnému zaměstnanci –, a poté se neustále snižovaly až do období šetření, kdy klesly 5 % pod hranici z roku 2011.

4.5.2.8.   Zásoby

(104)

Úroveň zásob u jediného výrobce v Unii se v posuzovaném období vyvíjela takto:

Tabulka 9

Stav zásob

Index (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Období šetření

Zásoby

100

258

339

406

708

Množství zásob jako procentuální vyjádření produkce

100

249

179

255

451

Zdroj: údaje o výrobním odvětví Unie

(105)

V průběhu posuzovaného období konečný stav zásob vyjádřený jako procento výroby významně kolísal. Mezi lety 2011 a 2012 nejprve vzrostl, v dalším roce se snížil a do období šetření nakonec významně vzrostl. V průběhu posuzovaného období celkově vzrostl o 351 indexových bodů. Tento nárůst je částečně způsoben tím, že výrobce v Unii nemůže prodat své výrobky vzhledem ke konkurenci dovozu za nízké ceny, ale je rovněž výsledkem mimořádně nízké úrovně zásob v roce 2011, která následovala po incidentu uvedeném v 77. bodě odůvodnění výše.

4.5.2.9.   Ziskovost, peněžní tok, investice, návratnost investic a schopnost získat kapitál

(106)

Ziskovost, peněžní tok, investice a návratnost investic se v případě jediného výrobce v Unii v posuzovaném období vyvíjely takto:

Tabulka 10

Ziskovost, peněžní tok, investice a návratnost investic

Index (2011=100)

2011

2012

2013

2014

Období šetření

Výnosnost

– 100

– 111

– 82

– 61

– 69

Peněžní tok

100

– 500

– 1 107

– 559

– 766

Investice

100

203

15

0

0

Návratnost investicí

– 100

– 42

– 104

– 79

– 77

Zdroj: Údaje o výrobním odvětví Unie

(107)

Ziskovost výrobního odvětví Unie stanovila Komise tak, že zisk před zdaněním z prodeje cyklamátu sodného odběratelům v Unii, kteří nejsou ve spojení, vyjádřila jako procentní podíl z obratu z tohoto prodeje. Jak je uvedeno v 99. bodě odůvodnění výše, výrobní náklady použité pro stanovení úrovně zisku/ztráty pro roky 2011–2012 mohou být stanoveny pouze celkově, tj. včetně nákladů týkajících se dovezeného cyklamátu sodného. Na základě toho pak analýza údajů o ziskovosti ukázala, že výrobní odvětví Unie bylo v průběhu celého posuzovaného období značně ztrátové. Ztráty byly obzvláště vysoké v letech 2011–2012, ale od roku 2013 se situace zlepšila.

(108)

Čistý peněžním tokem se rozumí schopnost výrobního odvětví Unie samofinancovat svou činnost. Trend týkající se čistého peněžního toku, stanovený ve vztahu k celkovému prodeji (15) cyklamátu sodného, se změnil z kladného v roce 2011 na silně záporný mezi rokem 2012 a období šetření.

(109)

Jediné významné investice byly provedeny v letech 2011–2013 a vztahují se výlučně k nahrazení výrobních prostředků ovlivněných výbuchem v roce 2011. Tyto investice byly plně pokryty pojištěním.

(110)

Návratnost investic je zisk vyjádřený jako procentuální podíl čisté účetní hodnoty dlouhodobých aktiv. V průběhu celého posuzovaného období byla významně záporná.

(111)

Vzhledem ke ztrátám, které vznikly výrobnímu odvětví Unie, byla jeho schopnost získat kapitál vážně ovlivněna.

4.5.3.   Závěr ohledně újmy

(112)

Přestože některé hospodářské ukazatele týkající se situace výrobního odvětví Unie, jako například výroba, výrobní kapacita, prodej, podíl na trhu a produktivita, se v letech 2011–2012 a v roce 2013 zlepšily, byly tyto trendy pouze částečně ovlivněny skutečným vývojem trhu vyplývajícím z uložení vyšších antidumpingových cel na určité vyvážející výrobce z ČLR v květnu 2012.

(113)

Jak bylo uvedeno v 89. bodě odůvodnění výše, ve skutečnosti mohou tato zlepšení do značné míry být rovněž vysvětlena: i) výbuchem v závodě v červenci 2011, ii) skutečností, že výrobní odvětví Unie nemohlo v důsledku tohoto výbuchu v období od srpna 2011 do května 2012 vyrábět svůj vlastní cyklamát sodný, a iii) návratem výrobního odvětví Unie k plnému dvanáctiměsíčnímu výrobnímu procesu, k němuž došlo v roce 2013 poté, co byly nahrazeny poškozené výrobní linky. Je zjevné, že pokud by k tomuto výbuchu nedošlo, byl by nárůst těchto ukazatelů v roce 2013 výrazně nižší.

(114)

Kladný vývoj výše uvedených trendů se od roku 2013 zjevně změnil, jelikož výroba výrobního odvětví Unie, prodej, produktivita, jakož i podíl na trhu se výrazně zhoršily.

(115)

Finanční situace výrobního odvětví Unie navíc během celého posuzovaného období trvale zůstala ve špatném stavu. Velmi záporné celkové výsledky vykázaly především ukazatele výrobního odvětví unie týkající se ziskovosti, peněžního toku a návratnosti investic.

(116)

Na základě výše uvedených skutečností dospěla Komise k závěru, že výrobní odvětví Unie utrpělo podstatnou újmu ve smyslu čl. 3 odst. 5 základního nařízení.

(117)

V připomínkách následujících po zveřejnění závěrečných zjištění dotčený vývozce zpochybnil závěrečná zjištění zveřejněná ve 115. bodě odůvodnění, tedy že výnosnost, peněžní tok a návratnost investic ukazují, že došlo k újmě, vzhledem k tomu, že tyto ukazatele vykazovaly od roku 2013 až po období šetření pozitivní trend.

(118)

Komise uznává, že i přes to, že se během zkoumaného časového období ztráty, negativní peněžní tok a záporná návratnost investic snížily, hodnoty těchto ukazatelů byly stále výrazně záporné v letech 2013, 2014 až po období šetření. Nadto v souladu s čl. 3 odst. 5 základního nařízení žádný z ukazatelů újmy není rozhodující sám o sobě, ale všechny musejí být zkoumány jako celek. Uvedené tvrzení se tedy tímto odmítá.

(119)

Dále společnosti Fang Da argumentovaly, že dotčený časový úsek nemá odpovídající výpovědní hodnotu, protože byl ovlivněn dvěma významnými faktory, zejména data z let 2011 a 2012 byla zkreslena a pro období od roku 2013 až po období šetření neuplynula dostatečná doba.

(120)

Co se týče prvního faktoru, společnosti Fang Da argumentovaly, že všechna data z let 2011 a 2012 jsou statisticky nevýznamná, a musejí proto být v jakékoliv analýze újmy ignorována, a to z následujících důvodů:

(i)

během uvedených dvou let probíhalo šetření zaměřené proti dovozu cyklamátu sodného společnostmi Fang Da a tato doba byla dost dlouhá na to, aby během ní mohlo dojít ke zkreslení údajů, a tudíž je toto časové období nespolehlivé pro to, aby bylo určeno jako základ pro analýzu budoucích trendů;

(ii)

tyto dva roky byly významně ovlivněny explozí v továrně unijního výrobce.

(121)

Pokud jde o výše uvedený bod (i), společnosti Fang Da nedokázaly, proč či jakým způsobem mělo předchozí šetření zkreslit data výrobního odvětví Unie během dotčeného období. Proto musel být tento argument Komisí při posuzování výše uvedeného tvrzení pominut.

(122)

Co se týče výše uvedeného bodu (ii), Komise jasně uznala, že výbuch měl jednoznačný dopad na ekonomické indikátory výrobního odvětví Unie v letech 2011–2012 a, jak je uvedeno v 78. bodě odůvodnění výše, tyto skutečnosti byly v rámci zkoumání ukazatelů újmy řádně vzaty v potaz. Je také třeba připomenout, že Komise došla ve 114. bodě odůvodnění k závěru, že se situace ve výrobním odvětví Unie zřetelně dále zhoršila počínaje rokem 2013, tj. v období po letech 2011–2012. Proto je toto tvrzení nutné zamítnout.

(123)

Pokud jde o druhý faktoru, společnosti Fang Da tvrdily, že zbývající část zkoumaného období od roku 2013 až do období šetření nebyla dostatečně dlouhá, aby z ní mohl být vyvozen jakýkoliv smysluplný závěr týkající se újmy. Dotčený vyvážející výrobce toto tvrzení dostatečně nepodložil. Zjištění újmy v období šetření je založeno na analýze vývoje ukazatelů újmy během zkoumaného období. Toto tvrzení muselo být taktéž zamítnuto.

(124)

Kromě výše uvedeného společnosti Fang Da rovněž tvrdily, že rok 2013 nemůže být použit jako měřítko pro posouzení újmy, jelikož údaje z tohoto roku jsou nadprůměrně vysoké. Toto mělo být údajně způsobeno zákazníky výrobního odvětví Unie, kteří nemohli zakoupit cyklamát sodný kvůli ukončením produkce způsobené výbuchem v závodě, a když byla produkce obnovena v plné míře, opět nakupovali od výrobního odvětví Unie, aby si doplnili zásoby.

(125)

Za prvé je výše uvedené tvrzení založeno na jednoduchém nepodloženém tvrzení, jelikož společnosti Fang Da nedokázaly předložit dostatečné důkazy, že výrobní odvětví Unie v důsledku výbuchu přišlo o významnou část svých zákazníků, kteří se rozhodli po obnovení produkce navrátit a zvýšit v roce 2013 množství objednávek. Za druhé, důkazy, které jsou k dispozici, toto tvrzení nepodporují. Naopak ukazují, že během let 2011–2012, tedy v době, kdy výrobní odvětví Unie nemohlo produkovat svůj vlastní cyklamát sodný, se mu i přesto dařilo udržet si své zákazníky a nadále jim dodávalo dovezený cyklamát sodný, který byl dále zpracováván, jak je uvedeno v 77. bodě odůvodnění. Toto tvrzení proto muselo být zamítnuto.

5.   PŘÍČINNÉ SOUVISLOSTI

(126)

V souladu s čl. 3 odst. 6 základního nařízení Komise zkoumala, zda dumpingový dovoz od společností Fang Da způsobil výrobnímu odvětví Unie podstatnou újmu. V souladu s čl. 3 odst. 7 základního nařízení Komise rovněž zkoumala, zda výrobní odvětví Unie mohlo být souběžně s tím poškozeno i jinými známými činiteli. Komise zajistila, aby případná újma, kterou mohly způsobit jiné činitele než dumpingový dovoz od společností Fang Da, nebyla přičítána na vrub tomuto dumpingovému dovozu.

5.1.   Účinky dumpingového dovozu od společností Fang Da

(127)

Šetření ukázalo významnou souvislost mezi dovozními cenami společností Fang Da, jejich podílem na trhu a situací výrobního odvětví Unie. To je znázorněno v následující tabulce:

Tabulka 11

Dovozní ceny a podíl na trhu

Index (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Období šetření

Dovozní ceny společností Fang Da

100

110

105

96

99

Podíl společností Fang Da na trhu

100

82

119

161

160

Podíl výrobního odvětví Unie na trhu

100

67

157

111

104

Čínské dovozní ceny (včetně antidumpingových cel), s výjimkou společností Fang Da

100

109

112

108

111

Čínský podíl na trhu, s výjimkou společností Fang Da

100

110

79

73

77

Zdroj: údaje o výrobním odvětví Unie, databáze podle čl. 14 odst. 6

(128)

V období let 2011 až 2012 dovozní ceny společností Fang Da do Unie vzrostly o 10 % a jejich podíl na trhu se snížil o 18 %. V následujícím období od roku 2013 do období šetření se však společnostem Fang Da podařilo výrazným snížením cen svůj podíl na trhu zdvojnásobit.

(129)

Od roku 2012 do roku 2013 společnosti Fang Da nejprve snížily své ceny o 5 % a přizpůsobily je ostatním čínským dovozním cenám. Ostatní čínské dovozní ceny byly od května 2012 rovněž ovlivněny, a to výrazným zvýšením antidumpingových cel použitelných na jednoho hlavního čínského vyvážejícího výrobce — vývoj, který je znázorněn ve výše uvedené tabulce prostřednictvím čínských dovozních cen včetně antidumpingových cel. Od roku 2012 do roku 2013 toto přizpůsobení cen vedlo k výraznému zvýšení podílu společností Fang Da na trhu o 37 indexových bodů a došlo k němu především na úkor ostatního čínského dovozu, jehož podíl na trhu se snížil o 31 indexových bodů.

(130)

Od roku 2013 do roku 2014 společnosti Fang Da nadále snižovaly své ceny o dalších 9 indexových bodů, takže dosáhly úrovně cen, která byla nižší než úroveň ostatního čínského dovozu, což vedlo k dalšímu výraznému zvýšení jejich podílu na trhu o 42 indexových bodů. Tentokrát to bylo přímo na úkor výrobního odvětví Unie, jehož podíl na trhu se v průběhu stejného období snížil o 53 indexových bodů.

(131)

Jak je uvedeno v 75. bodě odůvodnění, rozpětí cenového podbízení zjištěného pro společnosti Fang Da bylo značné. Vzhledem k neustále rostoucímu objemu dumpingového dovozu od společností Fang Da za ceny, které se výrazně podbízejí cenám výrobního odvětví Unie, nebylo výrobní odvětví Unie v postavení, kdy by mohlo těžit ze zvýšení antidumpingových cel pro jiného čínského vyvážejícího výrobce, k němuž došlo v roce 2012, a nedokázalo tak získat zpět podíl na trhu.

(132)

Ve světle výše uvedených skutečností se Komise domnívá, že dumpingový dovoz od společností Fang Da významně přispěl k podstatné újmě způsobené výrobnímu odvětví Unie ve smyslu čl. 3 odst. 6 základního nařízení.

5.2.   Účinky jiných činitelů

5.2.1.   Dovoz od vyvážejících výrobců jiných než společnosti Fang Da

(133)

Objem dovozu od vyvážejících výrobců jiných než společností Fang Da se vyvíjel takto:

Tabulka 12

Index objemu dovozu

Index (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Období šetření

ČLR (s výjimkou společností Fang Da)

100

114

73

71

77

Indonésie

100

225

31

18

9

Zdroj: databáze podle čl. 14 odst. 6

(134)

Objem dovozu z Indonésie byl v letech 2011 a 2012 nízký, v roce 2013 velmi nízký a v průběhu roku 2014 a období šetření zanedbatelný. Ačkoli indonéský dovoz v průběhu posuzovaného období velmi kolísal, jeho dopad na výrobní odvětví Unie lze od roku 2011 do roku 2012 považovat za velmi omezený, a od roku 2013 do období šetření za nevýznamný.

(135)

Objem dovozu od čínských výrobců jiných než společnosti Fang Da se za posuzované období snížil o 23 %. Mezi lety 2011 a 2012 nejprve vzrostl o 14 % a od té doby velmi výrazně klesl; k velmi prudkému poklesu o 41 indexových bodů došlo zejména mezi lety 2012 a 2013.

(136)

I přes tento celkový pokles zůstal ostatní čínský dovoz na významné úrovni, která se velmi blížila úrovni společností Fang Da. Ačkoli průměrné ceny ostatních společností — včetně antidumpingových cel, které na ně byly uvaleny — byly v průměru mírně vyšší než ceny společností Fang Da, nacházely se stále na nízké úrovni a byly mnohem nižší než ceny výrobního odvětví Unie. Lze tedy učinit závěr, že levný dovoz čínských výrobců jiných než společností Fang Da v průběhu posuzovaného období přispěl k situaci působící újmu výrobnímu odvětví Unie.

(137)

Jak bylo vysvětleno v bodě 5.1, další zhoršování situace výrobního odvětví Unie od roku 2013 bylo způsobeno především rostoucím objemem dumpingového a levného dovozu od společností Fang Da. I když účinky dovozu od výrobců jiných než společnosti Fang Da přispěly k újmě, nejsou takové, aby mohly narušit příčinnou souvislost mezi dumpingovým dovozem od společností Fang Da a podstatnou újmou způsobenou výrobnímu odvětví Unie.

5.2.2.   Technický incident (výbuch) v závodě výrobního odvětví Unie

(138)

Jak již bylo vysvětleno v 77. a 83. bodě odůvodnění, v červenci 2011 došlo k výbuchu v závodě výrobního odvětví Unie, v důsledku čehož výrobní odvětví Unie nemohlo provádět reakční proces, a tudíž nemohlo v období od srpna 2011 do května 2012 vyrábět a prodávat svůj vlastní cyklamát sodný.

(139)

Znemožnění výroby vlastního cyklamátu sodného mělo v období od srpna 2011 do května 2012 negativní dopad na hospodářské ukazatele výrobního odvětví Unie. Kdyby k incidentu nedošlo, byly by například údaje týkající se výroby využití kapacity, prodeje, podílu na trhu a produktivity v daném období vyšší, jelikož výrobní odvětví Unie by v období od srpna 2011 do května 2012 mohlo dodávat svým odběratelům svůj vlastní cyklamát sodný namísto dovezeného, který purifikovalo a dále prodávalo.

(140)

Ačkoli výše uvedené hospodářské ukazatele výrobního odvětví Unie byly ovlivněny v důsledku toho, že odvětví v období od srpna 2011 do května 2012 nemohlo vyrábět svůj vlastní cyklamát sodný, Komise dospěla k závěru, že výbuch v závodě významně nepřispěl k újmě, kterou výrobní odvětví Unie utrpělo od roku 2013 do období šetření.

(141)

Výrobní odvětví Unie svou schopnost vyrábět vlastní cyklamát sodný plně obnovilo již v květnu 2012 a od té doby výbuch přestal mít vliv na hospodářskou činnost výrobního odvětví Unie. Mezi rokem 2013 a obdobím šetření začal mít škodlivý dopad na hospodářskou situaci výrobního odvětví Unie ve skutečnosti dumpingový dovoz od společností Fang Da. Je důležité poznamenat, že tento negativní dopad se začal projevovat několik měsíců poté, co výrobní odvětví Unie nahradilo poškozené výrobní linky a v době, kdy byla výroba vlastního cyklamátu sodného plně obnovena a vypočítána na základě 12měsíčních cyklů v roce 2013, 2014 a v období šetření.

(142)

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem je Komise toho názoru, že technický incident, který v období od srpna 2011 do května 2012 ovlivnil obchodní operace výrobního odvětví Unie, nenarušil příčinnou souvislost mezi dumpingovým dovozem od společností Fang Da a situací, kdy byla výrobnímu odvětví Unie mezi rokem 2013 a obdobím šetření tímto dovozem působena újma.

5.2.3.   Vývozní výkonnost výrobního odvětví Unie

(143)

Objem vývozu výrobce v Unii se v průběhu posuzovaného období vyvíjel takto:

Tabulka 13

Vývozní výkonnost výrobního odvětví Unie

Index (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Období šetření

Objem vývozu

100

118

198

212

180

Průměrná cena

100

102

106

106

108

Zdroj: údaje o výrobním odvětví Unie

(144)

Prodej na vývoz představoval v dotčeném období značný podíl celkového objemu prodeje výrobního odvětví Unie, v rozmezí od přibližně 30 % do přibližně 50 %. Nízké objemy prodeje v letech 2011–2012 musí být vykládány v kontextu neschopnosti výrobního odvětví Unie v období od srpna 2011 do května 2012 vyrábět a prodávat svůj vlastní cyklamát sodný. V následujícím období, jakmile byla znovu zahájena výroba vlastního cyklamátu sodného, prodej na vývoz mezi lety 2013 a 2014 nejprve vzrostl o 14 indexových bodů a následně v období šetření klesl o 32 indexových bodů.

(145)

Průměrné prodejní ceny prodeje na vývoz během posuzovaného období vzrůstaly a v období šetření byly v porovnání s rokem 2011 o 8 % vyšší. Ačkoli dovozní ceny zůstaly systematicky nižší než průměrné jednotkové výrobní náklady výrobního odvětví Unie, byly vyšší než průměrné prodejní ceny výrobního odvětví Unie na trhu Unie, a tudíž v porovnání s prodejem na trhu Unie vytvářely mnohem nižší úroveň ztráty.

(146)

Navzdory skutečnosti, že prodej na vývoz vytvářel určité ztráty, Komise dospěla k závěru, že k újmě, kterou výrobní odvětví Unie utrpělo, vývozní činnost významně nepřispěla. To je způsobeno následujícími důvody. Za prvé se objem prodeje na vývoz snížil mnohem méně, a to v absolutních i relativních číslech, než prodej na trhu Unie mezi rokem 2013 a obdobím šetření. Prodej na trhu Unie byl v daném období silně ovlivněn především velkým objemem levného a dumpingového dovozu od společností Fang Da. Za druhé prodej na vývoz vzhledem k jeho vyšším cenám a tudíž nižším ztrátovým rozpětím umožnil výrobnímu odvětví Unie snížit jeho celkové ztráty vyplývající z prodeje obdobného výrobku.

(147)

Proto podle Komise prodej na vývoz výrobního odvětví Unie nenarušil příčinnou souvislost mezi dumpingovým dovozem od společností Fang Da a situací, kdy je výrobnímu odvětví Unie tímto dovozem působena újma.

5.2.4.   Spotřeba

(148)

Újma nemůže být výsledkem změny ve sktruktuře spotřeby, jelikož poptávka mezi rokem 2011 a obdobím šetření mírně vzrostla. V průběhu období mezi rokem 2013 a obdobím šetření, kdy byl škodlivý dopad dumpingového dovozu od společností Fang Da obzvláště výrazný, spotřeba vzrostla dokonce o 8 %, což je vývoj, který podporuje výše uvedený závěr.

5.3.   Závěr týkající se příčinné souvislosti

(149)

Šetření ukázalo, že výrobní odvětví Unie v období šetření jednoznačně utrpělo podstatnou újmu. Výrobní odvětví Unie bylo v průběhu celého dotčeného období ztrátové. Kromě toho od roku 2013, jakmile mohlo výrobního odvětví Unie po incidentu, který ovlivnil jeho výrobní linky, běžně vyrábět, vykazoval objem ukazatelů újmy, jako například výroba, prodej a podíl na trhu jasné znaky zhoršení.

(150)

K tomu došlo souběžně s výrazným nárůstem levného dumpingového dovozu od společností Fang Da, kterému se nejprve podařilo vytlačit ostatní čínský dovoz a poté na trhu převzít podíl výrobního odvětví Unie. Mezi újmou, kterou utrpělo výrobní odvětví Unie, a dumpingovým dovozem od společností Fang Da tak existuje jednoznačná příčinná souvislost.

(151)

Komise rozlišila a oddělila účinky všech známých činitelů na situaci výrobního odvětví Unie od účinků dumpingového dovozu působícího újmu. K této újmě přispěly i některé jiné činitele, jako například vývozní výkonnost výrobního odvětví Unie a technický incident v závodě. Tyto účinky, a to i dohromady, byly nicméně v porovnání s dopadem dumpingového dovozu považovány za zanedbatelné. Dovoz od ostatních čínských vyvážejících výrobců byl vzhledem ke svému objemu a úrovni cen shledán jako významně přispívající k újmě.

(152)

Na základě výše uvedených skutečností Komise nicméně dospěla k závěru, že podstatná újma výrobnímu odvětví Unie byla způsobena dumpingovým dovozem od společností Fang Da a že ostatní činitele nenarušily příčinnou souvislost mezi dumpingovým dovozem od společností Fang Da a újmou, kterou utrpělo výrobní odvětví Unie. Újma spočívá především ve ztrátě výroby, objemu prodeje a podílu na trhu, zejména od roku 2013, jakož i ve finančních ztrátách a slabých výsledcích všech ostatních finančních ukazatelů, jako například peněžní tok a návratnost investic.

(153)

Podle připomínek, které předložily společnosti Fang Da po poskytnutí informací, byla analýza Komise týkající se příčinné souvislosti nedostatečná, neúplná a obsahovala pouhé předpoklady nezakládající se na faktech. V této souvislosti společnosti Fang Da konkrétně tvrdily, že levný dovoz od čínských výrobců jiných než společností Fang Da a újma, kterou si výrobní odvětví Unie způsobilo samo v důsledku výbuchu závodu, byly více než dostačující k narušení souvislosti mezi dovozem od společnosti Fang Da a újmou způsobenou tímto dovozem výrobnímu odvětví Unie.

(154)

Toto tvrzení však nebylo doloženo žádnými důkazy, které by prokázaly, že Komise dostatečně nerozlišila a neoddělila účinky všech známých činitelů na situaci výrobního odvětví Unie od účinků dumpingového dovozu působícího újmu. Komise skutečně řádně prozkoumala účinky dovozu od vyvážejících výrobců jiných než společností Fang Da, jak je vysvětleno v oddíle 5.2.1. Kromě toho bylo použití údajů z databáze podle čl. 14 odst. 6 namísto nových čínských údajů o vývozu předložených po poskytnutí informací již projednáno v 63. a 70. bodě odůvodnění. Údaje z databáze podle čl. 14 odst. 6 nepotvrzují prohlášení společností Fang Da, že nárůst vývozu společností Fang Da do Unie byl více než vyrovnán poklesem prodeje ostatních čínských vývozců. Výše uvedená tvrzení týkající se dopadu dovozu od vyvážejících výrobců jiných než společností Fang Da je tedy nutné zamítnout.

(155)

Komise v oddíle 5.2.2 výše řádně prozkoumala rovněž účinky výbuchu v závodě výrobního odvětví Unie a dospěla k závěru, že přestože tento výbuch výrobní odvětví Unie v letech 2011 a 2012 ovlivnil, nenarušil příčinnou souvislost mezi dumpingovým dovozem od společností Fang Da a újmou, kterou utrpělo výrobní odvětví Unie. Uvedené tvrzení je tedy nutné zamítnout.

(156)

Společnosti Fang Da rovněž tvrdily, že dopad ostatních umělých sladidel, jako jsou acesulfam draselný a aspartam, byl sám o sobě činitelem, který představoval skutečný důvod pro negativní vývoj trhu Unie pro cyklamát sodný a velmi výrazně přispěl k jakékoli újmě, kterou utrpělo výrobní odvětví Unie, a jedná se tedy o činitel, který by měla Komise prozkoumat. Tato tvrzení nebyla podložena žádnými jinými důkazy než odkazy na zjištění Komise v řízeních týkajících se dovozu acesulfamu draselného a aspartamu (16).

(157)

Je třeba připomenout, že jediný výrobce cyklamátu sodného v Unii nevyrábí ani acesulfam draselný, ani aspartam, a výrobce v Unii tudíž nebyl součástí výrobního odvětví Unie, jak je definováno ve dvou antidumpingových řízeních týkajících se ostatních sladidel. Zjištění týkající se dopadu dumpingového dovozu acesulfamu draselného a aspartamu na situaci výrobců v Unii vyrábějících acesulfam draselný a aspartam tedy nemají žádný vliv na situaci výrobního odvětví Unie v tomto řízení. Nedoložené tvrzení, že acesulfam draselný je upřednostňovaným konkurenčním výrobkem pro cyklamát sodný a velmi výrazně přispívá k jakékoli újmě, kterou utrpělo výrobní odvětví Unie, by se v každém případě mělo za normálních okolností projevit ve snížení unijní spotřeby cyklamátu sodného. Jak je však popsáno v 64. až 65. bodě odůvodnění, spotřeba cyklamátu sodného během dotčeného období dosahovala víceméně stejné úrovně jako v roce 2011, což by nenastalo, pokud by došlo k uváděné situaci, tedy pokud by acesulfam draselný jako upřednostňovaný konkurenční výrobek nahradil cyklamát sodný. Při absenci jakéhokoli opodstatněného důkazu, který by vyvrátil zjištění Komise, jak jsou uvedena ve 148. bodě odůvodnění, je tedy nutné tvrzení společností Fang Da zamítnout.

6.   ZÁJEM UNIE

(158)

V souladu s článkem 21 základního nařízení Komise zkoumala, zda navzdory zjištění, že újmu způsobuje dumping, může učinit jednoznačný závěr, že v tomto případě není v zájmu Unie přijímat příslušná opatření. Zájem Unie byl stanoven na základě posouzení všech různých relevantních zájmů, včetně zájmu výrobního odvětví Unie, dovozců a uživatelů.

6.1.   Zájem výrobního odvětví Unie

(159)

Šetřením bylo zjištěno, že výrobní odvětví Unie utrpělo podstatnou újmu způsobenou dumpingovým dovozem od společností Fang Da. Výrobní odvětví Unie skutečně nebylo schopno plně těžit z uložení antidumpingových cel vůči Indonésii a ostatním čínským vývozcům, a to včetně zvýšení antidumpingových cel v roce 2012. Agresivní cenové chování společností Fang Da a výsledné zvýšení jejich podílu na trhu k roku 2013 způsobilo navzdory přítomnosti antidumpingových opatření na dovoz z ČLR a Indonésie značné snížení objemu prodeje a podílu na trhu výrobního odvětví Unie.

(160)

Očekává se, že uložení opatření vůči dumpingovému dovozu od společností Fang Da umožní výrobnímu odvětví Unie konkurovat dovozu za spravedlivých tržních podmínek. Tím by se odvětví osvobodilo od významného cenového tlaku, který je v současné době vyvíjen na trh Unie vzhledem ke značnému objemu dovozu od společností Fang Da. Pouze za těchto podmínek by bylo výrobní odvětví Unie schopno zvýšit své ceny, výrobu a objem prodeje.

(161)

Očekává se, že v případě absence opatření cenový tlak způsobený značným objemem dumpingového dovozu od společností Fang Da povede i nadále k dalšímu zhoršování již velmi špatného stavu výrobního odvětví Unie. To by mohlo výrobní odvětví Unie nakonec donutit k úplnému zastavení výroby cyklamátu sodného, což by následně vedlo ke ztrátě pracovních míst a alternativních zdrojů dodávek v Unii.

(162)

Komise proto dospěla k závěru, že uložení antidumpingových cel na dovoz od společností Fang Da by bylo v zájmu výrobního odvětví Unie.

6.2.   Zájem dovozců, kteří nejsou ve spojení

(163)

Komise obdržela odpověď na dotazník od dvou dovozců, kteří nejsou ve spojení, představujících v průběhu období šetření pouze malý podíl celkového dovozu od společností Fang Da. Jeden z těchto dovozců je rovněž uživatelem, který používá určitá množství dovezeného cyklamátu sodného k výrobě svých vlastních sladících směsí, které jsou dále prodávány společnostem obchodujícím s potravinami a nápoji.

(164)

Komise zjistila, že pokud jde o další prodej cyklamátu sodného dovezeného od společností Fang Da, jsou zisková rozpětí dvou dovozců, kteří nejsou ve spojení, nízká. Očekává se proto, že v důsledku uložení opatření by tato činnost nebyla zisková a dovozci by pravděpodobně buď změnili dodavatele, nebo by dokonce zastavili své související činnosti. Komise nicméně rovněž zjistila, že cyklamát sodný pro obě společnosti představuje pouze velmi malý podíl jejich celkového obratu. Dopad uložení opatření na celkovou činnost těchto společností by tedy nemusel být závažný. Činnost spočívající v provádění mísení u jedné ze spolupracujících společností rovněž vykázala značná zisková rozpětí, která by mohla zmírnit účinky antidumpingových cel.

6.3.   Zájem uživatelů

(165)

S výjimkou výše uvedeného dovozce, který je rovněž uživatelem cyklamátu sodného, Komise od uživatelů neobdržela žádné odpovědi na dotazník.

(166)

Hlavní koneční uživatelé dotčeného/obdobného výrobku v Unii působí v potravinářském průmyslu, odvětví nápojů a ve farmaceutickém průmyslu. V předchozích šetřeních týkajících se dovozu cyklamátu sodného od výrobců jiných než společností Fang Da bylo zjištěno, že cyklamát sodný představuje velmi nízký podíl jejich výrobních nákladů. Účinek uložení antidumpingových cel byl proto považován za nevýznamný. Nic nenasvědčuje tomu, že by měl významný podíl cyklamátu sodného dovezeného od společností Fang Da nějaké jiné konečné použití než cyklamát sodný dovezený od ostatních vyvážejících výrobců. Vzhledem k absenci jakéhokoli zastoupení potravinářského průmyslu, odvětí nápojů a farmaceutického průmyslu v tomto šetření lze důvodně dospět k závěru, že dopad opatření uložených na dovoz od společností Fang Da na tato odvětví by nebyl významný.

(167)

Vzhledem k výše uvedenému postřehu, že v případě neexistence opatření by mohlo být výrobní odvětví Unie donuceno k zastavení výroby cyklamátu sodného, a s ohledem na skutečnost, že celosvětově existuje pouze několik výrobců cyklamátu sodného, je dokonce pravděpodobné, že opatření přinesou výhody uživatelům, neboť zachovají výrobu cyklamátu sodného v Unii a možnost získávat cyklamát sodný vyráběný různými konkurenčními výrobci cyklamátu sodného.

(168)

Po poskytnutí informací společnosti Fang Da tvrdily, že uložení navrhovaných konečných antidumpingových opatření by jediný výrobce v Unii získal dominantní postavení na trhu, kterého by byl schopen plně využít.

(169)

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že v rámci testu unijních zájmů nevznesly příslušné zúčastněné strany žádné připomínky týkající se otázek hospodářské soutěže podle článku 21 základního nařízení. Žádné připomínky v tomto ohledu nezaslali ani uživatelé v Unii.

(170)

Navzdory stávajícím antidumpingovým opatřením na dovoz od čínských vyvážejících výrobců jiných než od společností Fang Da navíc tento dovoz pokračoval ve značném objemu a podíl těchto společností na trhu zůstává značně vyšší než podíl na trhu výrobního odvětví Unie. Není tedy pravděpodobné, že by výrobní odvětví Unie bylo schopno dosáhnout dominantního postavení na trhu v Unii nebo tohoto postavení využít. Výše uvedená tvrzení od společností Fang Da proto byla zamítnuta.

6.4.   Závěr ohledně zájmu Unie

(171)

Na základě výše uvedeného dospěla Komise k závěru, že neexistují žádné přesvědčivé důvody k domněnce, že není v zájmu Unie uložit opatření na dovoz dotčeného výrobku od společností Fang Da.

7.   KONEČNÁ ANTIDUMPINGOVÁ OPATŘENÍ

(172)

Na základě závěrů, k nimž Komise v otázce dumpingu, újmy, příčinné souvislosti a zájmu Unie dospěla, by měla být uložena konečná opatření, jež zabrání tomu, aby dumpingový dovoz způsoboval výrobnímu odvětví Unie další újmu.

7.1.   Úroveň pro odstranění újmy (rozpětí újmy)

(173)

Za účelem stanovení úrovně těchto opatření určila Komise nejprve výši cla potřebnou k odstranění újmy působené výrobnímu odvětví Unie.

(174)

Újma by byla odstraněna v případě, že by výrobní odvětví Unie dokázalo pokrýt své výrobní náklady a dosáhnout takového zisku před zdaněním, jakého lze v tomto výrobním odvětví přiměřeně dosáhnout z prodeje obdobného výrobku na trhu Unie za běžných podmínek hospodářské soutěže, tj. bez dumpingového dovozu.

(175)

V průběhu posuzovaného období tyto podmínky nepřevládaly ani v jednom roce. Vzhledem k tomu, že výrobní odvětví Unie téměř celé desetiletí trpělo dvoucifernými ztrátami, platí to samé i pro období před posuzovaným obdobím.

(176)

Výrobce v Unii navrhl 10 % cílový zisk. Toto číslo nemohlo být jako cílový zisk přijato kvůli zjištěním uvedeným ve 175. bodě odůvodnění a kvůli skutečnosti, že výrobce v Unii nebyl schopen prokázat, že tohoto čísla bylo možno dosáhnout za běžných podmínek hospodářské soutěže pro cyklamát sodný, tedy komoditu, u níž dochází k významnému vývoji trhu.

(177)

Komise se proto navrátila k cílovým ziskům použitým v ostatních šetřeních týkajících se tohoto typu výrobního odvětví. V nedávném antidumpingovém šetření týkajícím se jiného sladidla, aspartamu, Komise v prozatímní fázi (17) stanovila, že cílový zisk 5 % až 10 % (rozpětí údajů bylo uvedeno z důvodu ochrany informací) odpovídá tomu, čeho může výrobní odvětví Unie dosáhnout za běžných tržních podmínek a v účinné hospodářské soutěži. Komise proto konstatuje, že tento cílový zisk je vhodné použít rovněž ve stávajícím šetření.

(178)

Na základě toho pak Komise vypočítala cenu obdobného výrobku, která výrobnímu odvětví Unie nepůsobí újmu, a to tak, že k výrobním nákladům výrobce v Unii během období šetření připočetla cílové ziskové rozpětí.

(179)

Úroveň pro odstranění újmy poté Komise určila na základě porovnání vážené průměrné dovozní ceny dotčených vyvážejících výrobců, která byla řádně upravena o dovozní náklady a cla a jež byla stanovena pro účely výpočtů v souvislosti s cenovým podbízením, s váženou průměrnou cenou obdobného výrobku prodávaného v období šetření na trhu Unie výrobcem v Unii, která nepůsobí újmu. Veškeré rozdíly, jež byly výsledkem tohoto srovnání, pak byly vyjádřeny jako procento vážené průměrné hodnoty dovozu zahrnující CIF. Z těchto důvodů bylo rozpětí újmy pro vyvážející výrobce zjištěno ve výši 61,6 %.

(180)

Po poskytnutí informací dotčený vyvážející výrobce tvrdil, že cílový zisk použitý při výpočtu pro odstranění újmy nebyl zveřejněn. Komise však při poskytnutí informací jasně vysvětlila, že cílový zisk, jak je popsán ve 177. bodě odůvodnění, mohl být z důvodu ochrany informací poskytnut pouze jako rozpětí, a poskytla odkaz na legislativní akt, kde je tato skutečnost podrobněji popsána. Cílový zisk byl zveřejněn jako smysluplné rozpětí, jelikož uvedení přesného cílového zisku by odhalilo důvěrné informace týkající se jediného výrobce aspartamu v Unii. Proto je nutné tvrzení společností Fang Da zamítnout.

(181)

Po poskytnutí informací společnosti Fang Da tvrdily, že vzhledem k tomu, že výrobní odvětví Unie téměř celé desetiletí trpělo dvoucifernými ztrátami, je cílový zisk nebo maximální úroveň zisku, kterou by mohl výrobce v Unii očekávat při neexistenci údajného dumpingového dovozu – 10 %. Je třeba poznamenat, že – 10 % není zisk, ale ztráta, a proto by bylo nelogické a v rozporu s jakoukoli ekonomickou vědou použít ztrátu jako cílový zisk, jelikož by tím nedošlo k odstranění újmy. Kromě toho skutečnost, že výrobní odvětví Unie utrpělo ztráty způsobené v důsledku delšího období dumpingového dovozu rovněž od ostatních vyvážejících výrobců jiných než společnosti Fang Da, odůvodňuje použití nedávného ziskového rozpětí identifikovaného v tomto odvětví, jak je vysvětleno ve 177. bodě odůvodnění. Komise ve 174. až 177. bodě odůvodnění již vysvětlila, proč ve stávajícím šetření použila cílový zisk, který byl nižší než cílový zisk navrhovaný výrobcem v Unii i než cílový zisk použitý v antidumpingových řízeních týkajících se ostatních vyvážejících výrobců cyklamátu sodného. Vzhledem k výše uvedenému je třeba učinit závěr, že neexistují žádné důkazy, že by byla volba cílového zisku, pro kterou se Komise rozhodla, nepřiměřená, a proto je nutné tvrzení společností Fang Da zamítnout.

7.2.   Konečná opatření

(182)

Antidumpingová opatření by měla být na dovoz cyklamátu sodného vyrobeného a vyvezeného společnostmi Fang Da uvalena podle pravidla nižšího cla, které stanoví čl. 9 odst. 4 základního nařízení. Komise srovnala rozpětí újmy a rozpětí dumpingu. Výše cel by měla být stanovena tak, aby byla na úrovni nižší z hodnot rozpětí dumpingu a rozpětí újmy.

(183)

Pokud jde o formu opatření, mělo se za to, že antidumpingové clo by mělo mít stejnou formu jako cla uložená prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1160 (18) týkajícím se dovozů od jiných vyvážejících výrobců v ČLR a Indonésii. K zajištění účinnosti opatření a odrazení od cenových manipulací bylo považováno za vhodné uložit cla ve formě zvláštní částky za kilogram.

(184)

Antidumpingové celní sazby, vyjádřené v cenách CIF na hranici Unie před proclením, by na základě výše uvedených skutečností měly být založeny na rozpětí újmy a měly by být následující:

Společnost

Dumpingové rozpětí

Rozpětí újmy

Konečné antidumpingové clo (sazba)

Konečné antidumpingové clo (v eurech za kg)

Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen, 518102, Čínská lidová republika

88,7 %

61,6 %

61,6 %

1,17 EUR

Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City, Shanxi 045000, Čínská lidová republika

88,7 %

61,6 %

61,6 %

1,17 EUR

(185)

Sazba antidumpingového cla pro jednotlivou společnost uvedená v tomto nařízení byla stanovena na základě zjištění tohoto šetření. Odráží proto situaci zjištěnou během tohoto šetření, pokud jde o danou společnost. Tato celní sazba je použitelná výlučně na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z dotčené země a vyráběného uvedenou právnickou osobou. Na dovoz dotčeného výrobku vyrobeného jakoukoli jinou společností, která není konkrétně uvedena v normativní části tohoto nařízení, včetně subjektů ve spojení s touto konkrétně uvedenou společností, se nadále vztahují celní sazby uvedené v článku 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/1160.

(186)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1225/2009,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Ukládá se konečné antidumpingové clo z dovozu cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyráběného společnostmi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited a Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, v současnosti kódu KN ex 2929 90 00 (kód TARIC 2929900010).

2.   Sazby konečného antidumpingového cla použitelné na čistou cenu s dodáním na hranice Unie před proclením jsou pro výrobek popsaný v odstavci 1 a vyrobený níže uvedenými společnostmi stanoveny takto:

Společnost

Konečné antidumpingové clo (v eurech za kg)

Doplňkový kód TARIC

Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen, 518102, Čínská lidová republika

EUR 1,17

A471

Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City, Shanxi 045000, Čínská lidová republika

EUR 1,17

A472

3.   V případech, kdy bylo zboží před vstupem do volného oběhu poškozeno, a skutečně zaplacená nebo splatná cena je proto za účelem stanovení celní hodnoty podle článku 131 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (19), poměrně rozdělena, musí být hodnota antidumpingového cla vypočítaná na základě odstavce 2 tohoto článku snížena o procento, které odpovídá poměrnému rozdělení ceny skutečně uhrazené nebo splatné.

4.   Není-li stanoveno jinak, použijí se příslušná platná ustanovení o clech.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. července 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 435/2004 ze dne 8. března 2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (Úř. věst. L 72, 11.3.2004, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 492/2010 ze dne 3. června 2010, o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 140, 8.6.2010, s. 2).

(4)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 398/2012 ze dne 7. května 2012, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 492/2010 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího mimo jiné z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 124, 11.5.2012, s. 1).

(5)  WT/DS295/AB/R, 29. listopadu 2005, AB-2005-6.

(6)  Oznámení o zahájení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky, omezeného na dva čínské vyvážející výrobce Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited a Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited a o zahájení přezkumu antidumpingových opatření na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. C 50, 17.2.2011, s. 9).

(7)  Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2012 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky, omezeného na dva čínské vyvážející výrobce Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited a Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (2012/185/EU) (Úř. věst. L 99, 5.4.2012, s. 33).

(8)  Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření použitelných v případě cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie (Úř. věst. C 189, 6.6.2015, s. 2).

(9)  Oznámení o zahájení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky, omezeného na výrobce Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited a Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (Úř. věst. C 264, 12.8.2015, s. 32).

(10)  Rozsudek tribunálu ze dne 18. září 2012 ve věci T-156/11 Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd v Rada Evropské unie, EU:T:2012:431, bod 84.

(11)  Viz poznámka pod čarou 4.

(12)  Viz poznámka pod čarou 4.

(13)  Viz poznámka pod čarou 3.

(14)  Databáze podle čl. 14 odst. 6 obsahuje údaje o dovozu výrobků podléhajících antidumpingovým nebo antisubvenčním opatřením nebo šetřením, a to jak ze zemí a od vyvážejících výrobců, kterých se toto řízení týká, tak z třetích zemí a od ostatních vyvážejících výrobců na úrovni desetimístného kódu TARIC a doplňkových kódů.

(15)  Na rozdíl od prodeje uvedeného v tabulce 5 zahrnuje celkový prodej uvedený v tomto bodě odůvodnění prodej cyklamátu sodného vyrobeného výrobním odvětvím Unie a cyklamátu sodného vyrobeného z materiálu dovezeného v letech 2011 a 2012, a to prodej na trhu Unie i na vývozních trzích.

(16)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1963 ze dne 30. října 2015 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz acesulfamu draselného pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 287, 31.10.2015, s. 52) a prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/262 ze dne 25. února 2016 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu aspartamu pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 50, 26.2.2016, s. 4).

(17)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/262.

(18)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1160 ze dne 15. července 2016 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 (viz strana 49 v tomto čísle Úředního věstníku)).

(19)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU