(EU) 2016/1140Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1140 ze dne 8. července 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 189, 14.7.2016, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. července 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. srpna 2016 Nabývá účinnosti: 3. srpna 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/868 Pozbývá platnosti: 26. června 2020

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1140

ze dne 8. července 2016

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Výbor pro celní kodex nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

1.

Výrobek má podobu samoohřívací náplasti k úlevě od bolesti.

Náplast je vyrobena z adhezivního materiálu a je určena k aplikaci na kůži (na krku, zápěstí či rameni).

Je vyrobena z měkkého syntetického materiálu, který se přizpůsobí tvaru těla, a obsahuje několik destiček, které při kontaktu se vzduchem vytvářejí teplo.

Destičky obsahují železo v prášku, dřevěné uhlí, sůl a vodu. Jakmile se jednotlivé balení obsahující náplast otevře a vystaví se kontaktu se vzduchem, dojde k exotermické reakci.

3824 90 96

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3824 , 3824 90 a 3824 90 96 .

Destičky obsažené v produktu se díky exotermické reakci používají jako zdroj tepla. To propůjčuje výrobku jeho podstatné rysy přípravku čísla 3824 .

Výrobek proto nelze považovat za obinadla a podobné výrobky čísla 3005 .

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 3824 90 96 .

2.

Výrobek má podobu samoohřívacího pásu k úlevě od bolesti.

Pás je vyroben z nepřilnavého materiálu a upevní se pomocí samolepicího pásku.

Je vyroben z měkkého syntetického materiálu, který se přizpůsobí tvaru těla, a obsahuje několik destiček, které při kontaktu se vzduchem vytvářejí teplo.

Destičky obsahují železo v prášku, dřevěné uhlí, sůl a vodu. Jakmile se jednotlivé balení obsahující pás otevře a vystaví se kontaktu se vzduchem, dojde k exotermické reakci.

3824 90 96

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3824 , 3824 90 a 3824 90 96 .

Destičky obsažené v produktu se díky exotermické reakci používají jako zdroj tepla. To propůjčuje výrobku jeho podstatné rysy přípravku čísla 3824 .

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 3824 90 96 .


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU