(EU) 2016/1087Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1087 ze dne 5. července 2016, kterým se schvaluje tolylfluanid jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 180, 6.7.2016, s. 18-20 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. července 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. července 2016 Nabývá účinnosti: 26. července 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2022/1990 Pozbývá platnosti: 10. listopadu 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1087

ze dne 5. července 2016,

kterým se schvaluje tolylfluanid jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví seznam stávajících účinných látek, které mají být zhodnoceny, aby mohly být případně schváleny pro použití v biocidních přípravcích. Tento seznam zahrnuje tolylfluanid.

(2)

Tolylfluanid byl hodnocen pro použití v přípravcích typu 7, konzervanty pro povlaky, jak jsou popsány v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Finsko, které bylo jmenováno hodnotícím příslušným orgánem, předložilo dne 17. března 2015 hodnotící zprávy a doporučení.

(4)

Výbor pro biocidní přípravky vypracoval dne 9. prosince 2015 v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 stanovisko Evropské agentury pro chemické látky a zohlednil v něm závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.

(5)

Podle tohoto stanoviska lze předpokládat, že biocidní přípravky typu 7 obsahující tolylfluanid splňují kritéria stanovená v čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 528/2012, jsou-li dodrženy určité specifikace a podmínky pro jejich použití.

(6)

Je proto vhodné schválit tolylfluanid pro použití v biocidních přípravcích typu 7 s výhradou dodržování některých specifikací a podmínek.

(7)

Jelikož tolylfluanid splňuje kritéria pro klasifikaci jako látka senzibilizující kůži kategorie 1 podle definice v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3), měly by být ošetřené předměty, které byly tolylfluanidem ošetřeny nebo jej obsahují, při uvedení na trh označeny.

(8)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní přijmout přípravná opatření nutná ke splnění nových požadavků.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Tolylfluanid se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. července 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014, týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum schválení

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky

Tolylfluanid

Název podle IUPAC:

N-(dichlorfluormethylthio)-N′,N′-dimethyl-N-p-tolylsulfamid

č. ES: 211-986-9

č. CAS: 731-27-1

96 % hmotnostních

1. ledna 2018

31. prosince 2027

7

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:

1)

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

2)

Vzhledem k rizikům, která byla zjištěna u hodnocených použití, se při hodnocení přípravku musí věnovat pozornost zejména:

a)

průmyslovým nebo profesionálním uživatelům;

b)

neprofesionálním uživatelům ošetřených nátěrů, které tolylfluanid obsahují jako konzervant pro povlaky;

c)

povrchovým vodám, půdě a podzemním vodám, včetně rizika plynoucího z rozkladných produktů.

Na uvádění ošetřených předmětů na trh se vztahuje tato podmínka:

Osoba odpovědná za uvedení ošetřeného předmětu, který byl ošetřen látkou tolylfluanid nebo ji obsahuje, na trh, zajistí, aby označení uvedeného ošetřeného předmětu uvádělo informace uvedené v čl. 58 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 528/2012.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty účinné látky, která byla použita pro hodnocení provedené v souladu s čl. 89 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU