(EU) 2016/1055Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1055 ze dne 29. června 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o technické prostředky pro vhodné zveřejňování vnitřních informací a odklad zveřejnění vnitřních informací v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 173, 30.6.2016, s. 47-51 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. června 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. července 2016 Nabývá účinnosti: 3. července 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1055

ze dne 29. června 2016,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o technické prostředky pro vhodné zveřejňování vnitřních informací a odklad zveřejnění vnitřních informací v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a zejména na čl. 17 odst. 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ochrana investorů vyžaduje účinné a včasné zveřejňování vnitřních informací ze strany emitentů a účastníků trhu s povolenkami na emise. Aby byl na úrovni Unie zajištěn rovný přístup investorů k vnitřním informacím, měly by být vnitřní informace bezplatně, současně a co nejrychleji zveřejňovány všem kategoriím investorů v celé Unii a měly by být poskytnuty sdělovacím prostředkům, které zajistí účinné rozšíření informací veřejnosti.

(2)

Pokud účastníci trhu s povolenkami na emise již splňují rovnocenné požadavky na zveřejňování vnitřních informací v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 (2) a pokud mají povinnost zveřejňovat podle uvedeného nařízení a podle nařízení (EU) č. 596/2014 tytéž informace, měly by být povinnosti stanovené tímto nařízením považovány za splněné, pokud jsou dané informace zveřejněny prostřednictvím platformy pro zveřejňování vnitřních informací pro účely nařízení (EU) č. 1227/2011, a to pod podmínkou, že jsou vnitřní informace poskytnuty příslušným sdělovacím prostředkům.

(3)

Je důležité, aby technické prostředky pro odklad zveřejnění vnitřních informací umožňovaly zachování klíčových informací procesu odkladu zveřejnění vnitřních informací, aby emitenti a účastníci trhu s povolenkami na emise mohli splnit svou povinnost oznámit informace příslušným orgánům.

(4)

Oznámení o odkladu zveřejnění vnitřních informací, a je-li vyžadováno, vysvětlení toho, jak byly splněny veškeré použitelné podmínky pro odklad, by měly být příslušnému orgánu podány písemně pomocí zabezpečených elektronických prostředků, které specifikuje tentýž příslušný orgán, čímž bude zajištěna integrita a důvěrnost obsahu informací i rychlost předání.

(5)

Aby mohl příslušný orgán identifikovat příslušné osoby v rámci emitenta nebo účastníka trhu s povolenkami na emise, kteří odložili zveřejnění vnitřních informací, mělo by oznámení o odkladu uvádět totožnost osoby, která oznámení učinila, a osoby nebo osob odpovědných za rozhodnutí odložit zveřejnění vnitřních informací. Uvedené oznámení by mělo rovněž uvádět časové aspekty odkladu, což příslušným orgánům umožní posoudit, zda jsou splněny podmínky pro odklad stanovené nařízením (EU) č. 596/2014.

(6)

Za účelem zachování stability finančního systému by emitent, jenž je úvěrovou nebo finanční institucí, měl příslušný orgán o svém úmyslu odložit zveřejnění vnitřních informací písemně informovat a s ohledem na citlivou povahu těchto informací a potřebu zajistit maximální důvěrnost jejich obsahu by za tímto účelem měly být použity vhodné bezpečnostní normy.

(7)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(8)

Dne 25. května 2016 oznámila Komise orgánu ESMA svůj záměr schválit návrh prováděcí technickou normu v pozměněném znění, aby zohlednila skutečnost, že ustanovení o poskytování údajů v nařízení (EU) č. 1227/2011 jsou dostatečná k zajištění toho, aby účastníci trhu s povolenkami na emise vnitřní informace účinně a včas zveřejnili podle požadavků čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) č. 596/2014. Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1348/2014 (3) již účastníkům trhu s povolenkami na emise ukládá, aby pro účely zveřejňování informací na internetových stránkách poskytovali webové informační kanály (web feeds), aby byly uvedené informace zveřejněny účinně a včas. V oficiálním stanovisku ze dne 16. června 2016 orgán ESMA potvrdil svůj původní postoj a prováděcí technickou normu nepředložil znovu pozměněnou způsobem, jenž by odpovídal změnám navrženým Komisí. Jelikož požadavky na zveřejňování pro účastníky trhu s povolenkami na emise podle nařízení (EU) č. 1227/2011 mohou být dostatečné pro účely splnění požadavků v čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) č. 596/2014, měl by být návrh prováděcí technické normy pozměněn, aby se předešlo zdvojování požadavků na podávání zpráv.

(9)

O návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, uskutečnil orgán ESMA otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4).

(10)

V zájmu zajištění hladkého fungování finančních trhů je nezbytné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve a aby se jeho ustanovení použila od stejného data, jako ustanovení nařízení (EU) č. 596/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

 

„elektronickými prostředky“ elektronická zařízení pro zpracování (včetně digitální komprese), uložení a přenos dat pomocí kabelových, rozhlasových, optických technologií či jiných elektromagnetických prostředků.

KAPITOLA II

TECHNICKÉ PROSTŘEDKY PRO VHODNÉ ZVEŘEJŇOVÁNÍ VNITŘNÍCH INFORMACÍ

Článek 2

Prostředky pro zveřejňování vnitřních informací

1.   Emitenti a účastníci trhu s povolenkami na emise zveřejňují vnitřní informace pomocí technických prostředků, které zajistí následující:

a)

Vnitřní informace jsou rozšířeny:

i)

co nejširší veřejnosti a nediskriminačním způsobem,

ii)

bezplatně,

iii)

současně v celé Unii.

b)

Vnitřní informace se poskytují, přímo nebo prostřednictvím třetí strany, sdělovacím prostředkům, u nichž se veřejnost může rozumně spolehnout, že zajistí jejich účinné rozšíření. Uvedené informace se předávají pomocí elektronických prostředků, které zajistí, že je během přenosu zachována úplnost, integrita a důvěrnost informací, a jasně uvádějí:

i)

že poskytnuté informace jsou vnitřními informacemi,

ii)

totožnost emitenta nebo účastníka trhu s povolenkami na emise: plný oficiální název,

iii)

totožnost osoby, která podává oznámení: jméno, příjmení, funkce v rámci emitenta nebo účastníka trhu s povolenkami na emise,

iv)

předmět vnitřních informací,

v)

datum a čas zveřejnění poskytnutí sdělovacím prostředkům.

Emitenti a účastníci trhu s povolenkami na emise zajistí úplnost, integritu a důvěrnost tím, že bezodkladně napraví jakéhokoli selhání nebo narušení při poskytování vnitřních informací.

2.   Účastníci trhu s povolenkami na emise, kteří mají povinnost zveřejňovat vnitřní informace v souladu s článkem 4 nařízení (EU) č. 1227/2011, mohou využívat technické prostředky zavedené za účelem zveřejňování vnitřních informací podle uvedeného nařízení pro zveřejňování vnitřních informací podle čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) č. 596/2014, pokud vnitřní informace, které musí být zveřejněny, mají v zásadě týž obsah a technické prostředky použité k poskytnutí zajišťují, že jsou vnitřní informace poskytnuty příslušným sdělovacím prostředkům.

Článek 3

Uvedení vnitřních informací na internetových stránkách

Internetové stránky uvedené v čl. 17 odst. 1 a 9 nařízení (EU) č. 596/2014 musí splňovat tyto požadavky:

a)

umožňují uživatelům přístup k vnitřním informacím uvedeným na dotyčných internetových stránkách nediskriminačním způsobem a bezplatně;

b)

umožňují uživatelům nalézt vnitřní informace ve snadno rozpoznatelné sekci dotyčných internetových stránek;

c)

zajišťují, aby zveřejněné vnitřní informace jasně uváděly datum a čas zveřejnění a aby byly informace uspořádány chronologicky.

KAPITOLA III

TECHNICKÉ PROSTŘEDKY PRO ODKLAD ZVEŘEJNĚNÍ VNITŘNÍCH INFORMACÍ

Článek 4

Oznámení odkladu zveřejnění vnitřních informací a písemné vysvětlení

1.   Pro účely odkladu zveřejnění vnitřních informací v souladu s čl. 17 odst. 4 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 596/2014 emitenti a účastníci trhu s povolenkami na emise použijí technické prostředky, které zajistí, že budou na trvalém nosiči přístupné, čitelné a zachované tyto informace:

a)

data a časy, kdy:

i)

v rámci emitenta nebo účastníka trhu s povolenkami na emise vznikly vnitřní informace,

ii)

bylo rozhodnuto o odkladu zveřejnění vnitřních informací,

iii)

emitent nebo účastník trhu s povolenkami na emise vnitřní informace pravděpodobně zveřejní;

b)

totožnost osob v rámci emitenta nebo účastníka trhu s povolenkami na emise, odpovědných za:

i)

rozhodnutí o odkladu zveřejnění a rozhodnutí o počátku tohoto odkladu a jeho pravděpodobném ukončení,

ii)

zajištění průběžného monitorování podmínek pro odklad,

iii)

rozhodnutí o zveřejnění vnitřních informací,

iv)

poskytnutí požadovaných informací o odkladu a písemného vysvětlení příslušnému orgánu;

c)

důkazy o počátečním splnění podmínek uvedených v čl. 17 odst. 4 nařízení (EU) č. 596/2014 a o jakékoli změně v tomto plnění během doby odkladu, včetně:

i)

informačních bariér, které byly zavedeny interně a vůči třetím stranám s cílem zamezit v přístupu k vnitřním informacím osobám, které je nepotřebují pro běžný výkon svého zaměstnání, povolání nebo povinností v rámci emitenta nebo účastníka trhu s povolenkami na emise,

ii)

opatření zavedených pro co nejdřívější zveřejnění příslušných vnitřních informací, pokud již není zajištěna důvěrnost.

2.   Emitenti a účastníci trhu s povolenkami na emise příslušný orgán písemným oznámením informují o odkladu zveřejnění vnitřních informací a poskytnou veškerá písemná vysvětlení takového odkladu prostřednictvím určeného kontaktního místa v rámci příslušného orgánu nebo určeného tímto orgánem za použití elektronických prostředků specifikovaných příslušným orgánem.

Příslušné orgány na svých internetových stránkách zveřejní určené kontaktní místo v rámci příslušného orgánu nebo určeného tímto orgánem a elektronické prostředky uvedené v prvním pododstavci. Uvedené elektronické prostředky zajistí, aby byla při přenosu zachována úplnost, integrita a důvěrnost informací.

3.   Elektronické prostředky uvedené v odstavci 2 zajistí, aby oznámení o odkladu zveřejnění vnitřních informací obsahovalo tyto informace:

a)

totožnost emitenta nebo účastníka trhu s povolenkami na emise: plný oficiální název;

b)

totožnost osoby, která podává oznámení: jméno, příjmení, funkce v rámci emitenta nebo účastníka trhu s povolenkami na emise;

c)

kontaktní údaje osoby, která podává oznámení: pracovní e-mailová adresa a telefonní číslo;

d)

identifikaci zveřejněných vnitřních informací, které byly předmětem odloženého zveřejnění: název prohlášení o zveřejnění; referenční číslo, pokud je systém použitý k rozšíření vnitřních informací přiděluje; datum a čas zveřejnění vnitřních informací;

e)

datum a čas rozhodnutí o odkladu zveřejnění vnitřních informací;

f)

totožnost všech osob odpovědných za rozhodnutí odložit zveřejnění vnitřních informací.

4.   Pokud je písemné vysvětlení odkladu zveřejnění vnitřních informací poskytnuto pouze na žádost příslušného orgánu v souladu s čl. 17 odst. 4 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 596/2014, elektronické prostředky uvedené v odstavci 2 tohoto článku zajistí, aby toto písemné vysvětlení obsahovalo informace uvedené v odstavci 3 tohoto článku.

Článek 5

Oznámení záměru odložit zveřejnění vnitřních informací

1.   Pro účely odkladu zveřejnění vnitřních informací v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení (EU) č. 596/2014 emitent, jenž je úvěrovou institucí nebo finanční institucí, poskytne příslušnému orgánu prostřednictvím určeného kontaktního místa v rámci příslušného orgánu nebo určeného tímto orgánem písemné oznámení svého záměru odložit za účelem zachování stability finančního systému zveřejnění vnitřních informací, přičemž zajistí úplnost, integritu a důvěrnost informací.

Pokud emitent předává oznámení uvedené v prvním pododstavci v elektronické podobě, použije elektronické prostředky uvedené v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení.

2.   Příslušný orgán emitentovi písemně oznámí své rozhodnutí odklad zveřejnění schválit či nikoli na základě informací poskytnutých podle odstavce 1, přičemž zajistí úplnost, integritu a důvěrnost informací.

3.   Stejné technické prostředky, kterými příslušnému orgánu poskytl oznámení uvedené v odstavci 1, použije emitent k tomu, aby příslušný orgán informoval o veškerých nových informacích, jež by mohly ovlivnit rozhodnutí příslušného orgánu ohledně odkladu zveřejnění vnitřních informací.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. července 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1348/2014 ze dne 17. prosince 2014 o oznamování údajů za účelem provedení čl. 8 odst. 2 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 363, 18.12.2014, s. 121).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU