(EU) 2016/1051Nařízení Rady (EU) 2016/1051 ze dne 24. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 173, 30.6.2016, s. 5-33 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. června 2016 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 30. června 2016 Nabývá účinnosti: 30. června 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2278 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1051

ze dne 24. června 2016,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je v zájmu Unie, aby byla zcela pozastavena všeobecná cla společného celního sazebníku u 140 produktů a výrobků, které nejsou v současnosti uvedeny v příloze nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 (1).

(2)

U šesti produktů a výrobků, které jsou v současnosti v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 uvedeny, již není v zájmu Unie, aby bylo toto pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku zachováno.

(3)

U 46 produktů a výrobků, které jsou v současnosti uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 a u nichž jsou všeobecná cla pozastavena, je s ohledem na jejich technický vývoj, ekonomické trendy na trhu a další přezkoumání klasifikace a jazykové úpravy nutno změnit podmínky pozastavení. Změněné podmínky znamenají změny popisu zboží, klasifikace, celních sazeb nebo požadavku na konečné užití. Pozastavení, u nichž je nezbytné provést změny, by měla být odstraněna ze seznamu pozastavení v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 a upravená pozastavení by měla být do uvedeného seznamu vložena.

(4)

Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by koncová poznámka odkazující na nově zavedené opatření nebo opatření se změněnými podmínkami v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 měla být zrušena a položky změněné tímto nařízením by měly být označeny hvězdičkou.

(5)

Nařízení (EU) č. 1387/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Vzhledem k tomu, že se změny pozastavení u produktů a výrobků, jež jsou upraveny tímto nařízením, musí použít ode dne 1. července 2016, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve. Kromě toho, aby se řádně zajistila prospěšnost plynoucí z pozastavení zařazeného do kódu TARIC 7616991030, měl by se nově vložený kód TARIC 8708999750 použít od 1. ledna 2016,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 se mění takto:

1)

vkládají se řádky pro produkty a výrobky uvedené v příloze I tohoto nařízení v pořadí kódů KN uvedených v prvním sloupci tabulky v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013;

2)

zrušují se řádky pro produkty a výrobky, jejichž kódy KN a TARIC jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení;

3)

koncová poznámka 1 se nahrazuje tímto:

„(1)

Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1)“;

4)

koncová poznámka 4 se nahrazuje tímto:

„(4)

Dohled nad dovozy zboží, na něž se vztahuje toto pozastavení cel, se stanoví v souladu s postupem stanoveným v článcích 55 a 56 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).“.

5)

koncová poznámka 7 se zrušuje;

6)

doplňuje se následující koncová poznámka:

„*

Pozastavení týkající se produktu v příloze nařízení (EU) č. 1344/2011, u něhož se tímto nařízením mění kód KN nebo TARIC nebo popis zboží.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2016.

Kód TARIC „ex 8708999750“ se však použije od 1. ledna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 24. června 2016.

Za Radu

předseda

A.G. KOENDERS


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201).


PŘÍLOHA I

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Všeobecná celní sazba

Doplňková jednotka

Předpokládané datum povinného přezkumu

ex 1512 19 10

10

Rafinovaný světlicový olej (Safloröl, CAS RN 8001-23-8) pro použití při výrobě:

konjugované linolové kyseliny čísla 3823 nebo

methyl- či methylesterů linolové kyseliny čísla 2916 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 2008 99 91

20

Hlízy bahniček druhů Eleocharis dulcis nebo Eleocharis tuberosa (tzv. čínské vodní kaštany) vyloupané, umyté, blanšírované, chlazené a jednotlivě prudce zmrazené, k použití při výrobě produktů potravinářského průmyslu, k jinému zpracování, než je pouhé přebalení (1) (2)

0 % (3)

31.12.2020

*ex 2009 89 99

96

Kokosová voda

nezkvašená,

bez přídavku alkoholu nebo cukru a

v bezprostředním obalu o obsahu 50 litrů a více (2)

0 %

31.12.2016

*ex 2106 10 20

30

Přípravek na bázi izolátu sójového proteinu, obsahujícího 6,6 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 8,6 % hmotnostních fosforečnanu vápenatého

0 %

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Kovové lithium o čistotě 98,8 % hmotnostních nebo více (CAS RN 7439-93-2)

0 %

31.12.2017

ex 2811 22 00

70

Amorfní oxid křemičitý (CAS RN 60676-86-0):

ve formě prášku,

o čistotě 99,7 % hmotnostních nebo vyšší,

o průměrné velikosti zrn 0,7 μm nebo větší, avšak nejvýše 2,1 μm,

se 70 % částic o průměru nejvýše 3 μm

0 %

31.12.2020

ex 2818 30 00

20

Hydroxid hlinitý (CAS RN 21645-51-2):

ve formě prášku,

o čistotě 99,5 % hmotnostních nebo vyšší,

s bodem rozkladu 263 °C nebo vyšším,

o velikosti částic 4 μm (± 1 μm),

s celkovým obsahem Na2O nejvýše 0,06 % hmotnostních

0 %

31.12.2020

ex 2825 50 00

30

Oxid měďnatý (CAS RN 1317-38-0) o velikosti částic nejvýše 100 nm

0 %

31.12.2020

*ex 2836 99 17

30

Alkalický uhličitan zirkoničitý (CAS RN 57219-64-4 nebo 37356-18-6) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2018

*ex 2903 39 29

10

1H-Perfluorhexan (CAS RN 355-37-3)

0 %

31.12.2018

ex 2906 29 00

40

2-Brom-5-jod-benzenmethanol (CAS RN 946525-30-0)

0 %

31.12.2020

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorfenol (CAS RN 99627-05-1)

0 %

31.12.2020

ex 2908 19 00

50

4-Fluorfenol (CAS RN 371-41-5)

0 %

31.12.2020

ex 2909 30 90

50

1-Ethoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 121219-07-6)

0 %

31.12.2020

ex 2909 30 90

60

1-Butoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 136239-66-2)

0 %

31.12.2020

ex 2909 49 80

10

1-Propoxypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0 %

31.12.2020

ex 2911 00 00

10

Ethoxy-2,2-difluorethanol (CAS RN 148992-43-2)

0 %

31.12.2020

ex 2914 50 00

75

7-Hydroxy-3,4-dihydro-naftalen-1(2H)-on (CAS RN 22009-38-7)

0 %

31.12.2020

ex 2915 90 70

65

2-Ethyl-2-methylbutanová kyselina (CAS RN 19889-37-3)

0 %

31.12.2020

ex 2916 14 00

30

Allyl-methakrylát (CAS RN 96-05-9) a jeho izomery o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší a obsahující alespoň:

0,01 % nebo více, avšak nejvýše 0,02 % allylalkoholu (CAS RN 107-18-6),

0,01 % nebo více, avšak nejvýše 0,1 % kyseliny methakrylové (CAS RN 79-41-4) a

0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1 % 4-methoxyfenolu (CAS RN 150-76-5) (1)

0 %

31.12.2020

*ex 2916 39 90

20

3,5-Dichlorbenzoylchlorid (CAS RN 2905-62-6)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

41

4-Brom-2,6-difluorbenzoyl-chlorid (CAS RN 497181-19-8)

0 %

31.12.2020

ex 2916 39 90

51

3-Chlor-2-fluorbenzoová kyselina (CAS RN 161957-55-7)

0 %

31.12.2020

ex 2916 39 90

61

2-Fenylbutanová kyselina (CAS RN 90-27-7)

0 %

31.12.2020

ex 2917 39 95

25

Anhydrid kyseliny naftalen-1,8-dikarboxylové (CAS RN 81-84-5)

0 %

31.12.2020

ex 2917 39 95

35

1-Methyl-2-nitrotereftalát (CAS RN 35092-89-8)

0 %

31.12.2020

ex 2918 99 90

13

3-Methoxy-2-methylbenzoyl-chloride (CAS RN 24487-91-0)

0 %

31.12.2020

ex 2918 99 90

18

Ethyl-2-hydroxy-2-(4-fenoxyfenyl)propanoát (CAS RN 132584-17-9)

0 %

31.12.2020

ex 2921 49 00

60

2,6-Diisopropylanilin (CAS RN 24544-04-5)

0 %

31.12.2020

ex 2922 19 85

35

2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol (CAS RN 1704-62-7)

0 %

31.12.2020

*ex 2922 29 00

63

Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2922 39 00

25

3-(Dimethylamino)-1-(1-naftalenyl)-1-propanon)hydrochlorid (CAS RN 5409-58-5)

0 %

31.12.2020

ex 2922 39 00

35

5-Chlor-2-(methylamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)

0 %

31.12.2020

ex 2922 49 85

30

Vodný roztok obsahující 40 % hmotnostních nebo více natrium-methylaminoacetátu (CAS RN 4316-73-8)

0 %

31.12.2020

ex 2924 29 98

61

(S)-1-Fenylethanamin-(S)-2-(((1R,2 R)-2-allylcyklopropoxy)karbonylamino)-3,3-dimethylbutanoát (CUS 0143288-8)

0 %

31.12.2020

ex 2924 29 98

62

2-Chlorbenzamid (CAS RN 609-66-5)

0 %

31.12.2020

ex 2924 29 98

64

N-(3′,4′-dichlor-5-fluor[1,1′-bifenyl]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)

0 %

31.12.2020

ex 2926 90 95

14

Kyanoctová kyselina (CAS RN 372-09-8)

0 %

31.12.2020

ex 2926 90 95

17

Cypermethrin (ISO) a jeho stereoizomery (CAS RN 52315-07-8) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2928 00 90

23

Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2930 90 99

19

N-(2-methylsulfinyl-1,1-dimethylethyl)-N′-{2-methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-(trifluormethyl)ethyl]fenyl}ftalamid (CAS RN 371771-07-2)

0 %

31.12.2020

ex 2930 90 99

22

Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) o čistotě 94,5 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2930 90 99

26

Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) o čistotě 97,5 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 80

60

(4-Chlor-2-fluor-3-methoxyfenyl)boronová kyselina (CAS RN 944129-07-1)

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 80

63

Chlorethenyldimethylsilan (CAS RN 1719-58-0)

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 80

65

Bis(4-terc-butylfenyl)jodonium-hexafluorfosfát (CAS RN 61358-25-6)

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 80

67

Dimethylbis(oleoyloxy)stannan (CAS RN 3865-34-7)

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 80

70

(4-Propylfenyl)boronová kyselina (CAS RN 134150-01-9)

0 %

31.12.2020

ex 2932 19 00

20

Tetrahydrofuran-boran (CAS RN 14044-65-6)

0 %

31.12.2020

ex 2932 99 00

65

4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyklo[5.1.0]oktan (CAS RN 57280-22-5)

0 %

31.12.2020

ex 2933 21 00

55

1-Aminohydantoin-hydrochlorid (CAS RN 2827-56-7)

0 %

31.12.2020

ex 2933 29 90

65

(S)-terc-butyl-2-(5-brom-1H-imidazol-2-yl)pyrrolidin-1-karboxylát (CAS RN 1007882-59-8)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

13

Methyl-(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenylethyl]-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-karboxylát (CAS RN 130194-96-6)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

14

N,4-dimethyl-1-(fenylmethyl)-3-piperidinamin-hydrochlorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

16

Methyl-[(2S,5R)-5-[(benzyloxy)amino]piperidin-2-karboxylát]-dihydrochlorid (CAS RN 1501976-34-6)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

17

3,5-Dimethylpyridin (CAS RN 591-22-0)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

19

Methyl-nikotinát (INNM) (CAS RN 93-60-7)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

23

2-Chlor-3-kyanopyridin (CAS RN 6602-54-6)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

26

2-[4-(Hydrazinylmethyl)fenyl]-pyridin-dihydrochlorid (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

31.12.2020

ex 2933 49 10

50

1-Cyklopropyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylová kyselina (CAS RN 94695-52-0)

0 %

31.12.2020

ex 2933 59 95

18

1-Methyl-3-fenylpiperazin (CAS RN 5271-27-2)

0 %

31.12.2020

ex 2933 59 95

21

N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamid (CAS RN 26661-13-2)

0 %

31.12.2020

ex 2933 69 80

13

Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2933 69 80

17

Benzoguanamin (CAS RN 91-76-9)

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

16

Pyridát (ISO) (CAS RN 55512-33-9) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

17

Karfentrazon-ethyl (ISO) (CAS RN 128639-02-1) o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

21

1-(Bis(dimethylamino)methylen)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridinium-3-oxid-hexafluorfosfát(V) (CAS RN 148893-10-1)

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

26

(2S,3S,4R)-Methyl-4-(3-(1,1-difluorbut-3-enyl)-7-methoxychinoxalin-2-yloxy)-3-ethylpyrrolidin-2-karboxylát, 4-methylbenzensulfonát (CUS 0143289-9)

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

29

3-[3-(4-Fluorfenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

31

Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2934 99 90

36

Oxadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2934 99 90

38

Klomazon (ISO) (CAS RN 81777-89-1) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2934 99 90

39

4-(Oxiran-2-ylmethoxy)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)

0 %

31.12.2020

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-Chlorethyl)-1-piperazinyl]dibenzo(b,f)(1,4)thiazepin (CAS RN 352232-17-8)

0 %

31.12.2020

ex 2934 99 90

42

1-(Morfolin-4-yl)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)

0 %

31.12.2019

ex 2934 99 90

44

Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) o čistotě 92 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2935 00 90

52

(1R,2R)-1-Amino-2-(difluormethyl)-N-(1-methylcyklopropylsulfonyl)-cyklopropankarboxamid-hydrochlorid (CUS 0143290-2) (5)

0 %

31.12.2020

ex 2935 00 90

54

Propoxykarbazon-natrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2935 00 90

56

N-(p-Toluensulfonyl)-N′-(3-(p-toluensulfonyloxy)fenyl)močovina (CAS RN 232938-43-1)

0 %

31.12.2020

ex 2935 00 90

57

N-{2-[(fenylkarbamoyl)amino]fenyl}benzensulfonamid (CAS RN 215917-77-4)

0 %

31.12.2020

ex 2935 00 90

58

1-Methylcyklopropan-1-sulfonamid (CAS RN 669008-26-8)

0 %

31.12.2020

*ex 2935 00 90

59

Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) o čistotě 94 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

*ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Reakční produkt z výtažku Acacia mearnsii, chloridu amonného a formaldehydu (CAS RN 85029-52-3)

0 %

31.12.2020

ex 3204 17 00

16

Barvivo C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 49:2 60 % hmotnostních nebo vice

0 %

31.12.2020

*ex 3212 10 00

ex 7607 20 90

ex 7616 99 90

10

30

25

Metalizovaný film:

sestávající z osmi nebo více vrstev hliníku (CAS RN 7429-90-5) o čistotě 99,8 % nebo vyšší,

o optické hustotě každé vrstvy hliníku nejvýše 3,0,

mající každou vrstvu hliníku oddělenu vrstvou pryskyřice,

na nosném filmu z PET a

v rolích o délce až 50 000  metrů

0 %

31.12.2019

ex 3507 90 90

20

Kreatinasa (CAS RN 37340-58-2)

0 %

31.12.2020

*ex 3701 30 00

30

Reliéfní tiskařské desky, druhu používaných na tisk novin, sestávající z kovové podložky potažené fotopolymerní vrstvou o tloušťce 0,15 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,8 mm, nepotažené krycím filmem, o celkové tloušťce nejvýše 1 mm

0 %

31.12.2018

ex 3802 10 00

10

Směs aktivního uhlí a polyethylenu, ve formě prášku

0 %

31.12.2020

ex 3808 92 30

10

Mankozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) dovezený v bezprostředním obalu o obsahu 500 kg nebo vyšší (2)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

12

Dispergační činidlo:

pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje

obsahující estery polyisobutenyljantarové kyseliny a pentaerythritolu (CAS RN 103650-95-9),

obsahující více než 35 %, avšak nejvýše 55 % hmotnostních minerálních olejů a

s obsahem chloru nejvýše 0,05 % hmotnostních, (1)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

14

Dispergační činidlo:

obsahující polyisobuten-sukcinimid získaný z produktů reakce polyethylenpolyaminů s polyisobutenyl-sukcinanhydridem (CAS RN 147880-09-9),

obsahující více než 35 %, avšak nejvýše 55 % hmotnostních minerálních olejů,

s obsahem chloru nejvýše 0,05 % hmotnostních

s celkovým číslem alkality nižším než 15

pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (1)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

16

Detergent:

obsahující vápenatou sůl beta-aminokarbonyl-alkylfenolu (reakční produkt Mannichovy báze alkylfenolu),

obsahující více než 40 %, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů a

s celkovým číslem alkality vyšším než 120,

pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (1)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

18

Detergent:

obsahující alkyltoluen-kalcium-sulfonáty s dlouhým řetězcem,

obsahující více než 30 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů a

s celkovým číslem alkality vyšším než 310, avšak nejvýše 340,

pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (1)

0 %

31.12.2020

ex 3824 90 92

21

Roztok 2-chlor-5-(chlormethyl)-pyridinu (CAS RN 70258-18-3) v toluene

0 %

31.12.2020

ex 3824 90 92

22

Vodný roztok obsahující:

38 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 42 % hmotnostních 2-(3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl)ethanaminu (CAS RN 658066-44-5),

21 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních kyseliny sírové (CAS RN 7664-93-9) a

1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2,9 % hmotnostních methanolu (CAS RN 67-56-1)

0 %

31.12.2020

ex 3824 90 92

23

Butylfosfátové komplexy titanu (IV) (CAS RN 109037-78-7), rozpuštěné v ethanolu a 2-propanolu

0 %

31.12.2020

*ex 3901 10 10

40

Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) ve formě prášku

s nejvýše 5 % hmotnostními komonomeru

s indexem toku taveniny 15 g/10 min. nebo vyšším, avšak nejvýše 60 g/10 min. a

hustotě 0,922 g/cm3 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,928 g/cm3

0 %

m3

31.12.2018

ex 3901 90 90

53

Kopolymer ethylenu a kyseliny akrylové (CAS RN 9010-77-9):

o obsahu akrylové kyseliny 18,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 49,5 % hmotnostních (ASTM D4094) a

s indexem tání 14 g/10 min. (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D 1238) nebo vice

0 %

m3

31.12.2020

ex 3901 90 90

57

Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) vzniklý kopolymerací s oktenem ve formě pelet pro použití při zpracování současným vytlačováním (koextruzí) filmů pro pružné obaly na potraviny:

s 10 % nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostními oktenu,

s indexem toku taveniny 9,0 nebo větším, avšak nejvýše 10,0 (podle normy ASTM D1238 10.0/2.16),

s bodem tání (190 °C/2,16 kg) 0,4 g/10 min. nebo více, avšak nejvýše 0,6 g/10 min.,

o hustotě (ASTM D4703) 0,909 g/cm3 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,913 g/cm3,

o ploše gelu nejvýše 20 mm2 na 24,6 cm3 a

o úrovni antioxidantů nepřesahující 240 ppm

0 %

m3

31.12.2020

ex 3901 90 90

63

Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) vzniklý kopolymerací s oktenem, vyrobený Zieglerovou-Nattovou katalytickou metodou, ve formě pelet:

s více než 10 %, avšak nejvýše 20 % hmotnostními kopolymeru,

s indexem toku taveniny (MFR 190 °C/2,16 kg) 0,7 g/10 min. nebo vyšším, avšak nejvýše 0,9 g/10 min. a

o hustotě (ASTM D4703) 0,911 g/cm3 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,913 g/cm3

pro použití při zpracování současným vytlačováním (koextruzí) filmů pro pružné obaly na potraviny (1)

0 %

m3

31.12.2020

*ex 3901 90 90

65

Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) ve formě prášku

s více než 5 %, avšak nejvýše 8 % hmotnostními komonomeru,

s indexem toku taveniny 15 g/10 min. nebo vyšším, avšak nejvýše 60 g/10 min. a

o hustotě 0,922 g/cm3 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,928 g/cm3

0 %

m3

31.12.2018

*ex 3901 90 90

67

Kopolymer vyrobený výhradně z monomerů ethylenu a kyseliny methakrylové, v němž činí obsah kyseliny methakrylové 11 % hmotnostních nebo vice

0 %

31.12.2020

ex 3903 90 90

46

Kopolymer ve formě granulí obsahující:

74 % (± 4 %) hmotnostních styrenu,

24 % (± 2 %) hmotnostních N-butylakrylátu a

0,01 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní kyseliny methakrylové

0 %

m3

31.12.2020

ex 3903 90 90

70

Kopolymer ve formě granulí obsahující:

75 % (± 7 %) hmotnostních styrenu a

25 % (± 7 %) hmotnostních methylmethakrylátu

0 %

m3

31.12.2020

ex 3907 10 00

10

Směs kopolymeru trioxanu a oxiranu s polytetrafluorethylenem

0 %

31.12.2020

ex 3907 10 00

20

Polyoxymethylen s acetylovými zakončeními, obsahující polydimethylsiloxan a vlákna kopolymeru tereftalové kyseliny a 1,4-fenyldiaminu

0 %

31.12.2020

ex 3907 30 00

15

Epoxidová pryskyřice, bez halogenů:

obsahující více než 2 % hmotnostní fosforu vypočtená na základě pevného obsahu a chemicky vázaná v epoxidové pryskyřici,

neobsahující hydrolyzovatelný chlorid nebo obsahující méně než 300 ppm hydrolyzovatelného chloridu a

obsahující rozpouštědla

pro použití při výrobě listů nebo rolí prepregu používaných k výrobě desek s plošnými spoji (1)

0 %

31.12.2020

ex 3907 30 00

25

Epoxidová pryskyřice:

obsahující 21 % hmotnostních nebo více bromu,

neobsahující hydrolyzovatelný chlorid nebo obsahující méně než 500 ppm hydrolyzovatelného chloridu a

obsahující rozpouštědla

0 %

31.12.2020

*ex 3907 40 00

35

α-Fenoxykarbonyl-ω-fenoxypoly[oxy(2,6-dibrom-1,4-fenylen-isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-fenylen)oxykarbonyl](CAS RN 94334-64-2)

0 %

31.12.2018

ex 3910 00 00

15

Dimethyl, methyl(propyl(polypropylenoxid))siloxan (CAS RN 68957-00-6) s koncovými skupinami trimethylsiloxy-

0 %

31.12.2020

ex 3919 10 80

63

Reflexní film sestávající z:

vrstvy akrylové pryskyřice se značkami proti padělání, změně nebo záměně údajů nebo proti kopírování nebo s úřední značkou pro stanovené upotřebení,

vrstvy akrylové pryskyřice se zapuštěnými skleněnými kuličkami,

vrstvy akrylové pryskyřice tvrzené síťovacím činidlem melaminového typu,

kovové vrstvy,

akrylové lepicí vrstvy a

snímatelného filmu

0 %

31.12.2020

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

73

50

Samolepicí reflexní fólie, též rozčleněná na segmenty:

též s vodoznakem,

též s aplikační páskou potaženou z jedné strany lepidlem;

reflexní fólie sestává z:

vrstvy akrylových nebo vinylových polymerů,

vrstvy polymethylmethakrylátu nebo polykarbonátu obsahující mikroprizmy,

pokovené vrstvy,

lepicí fólie a

snímatelné fólie,

též s další vrstvou polyesteru

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 00

52

Bílá páska z polyolefinu, sestávající po řadě:

z přilnavé vrstvy na bázi syntetické pryže o tloušťce 8 μm nebo více, avšak nejvýše 17 μm,

z vrstvy polyolefinu o tloušťce 28 μm nebo více, avšak nejvýše 40 μm a

z nesilikonové snímatelné vrstvy o tloušťce menší než 1 μm

0 %

31.12.2020

*ex 3919 90 00

54

Film z poly(vinylchloridu), též potažený na jedné straně vrstvou polymeru:

obsahující akrylové lepidlo s lepivostí 70 N/m nebo více, též snižující se při ozáření,

o celkové tloušťce bez snímatelné krycí fólie 78 mikronů nebo více a

se snímatelnou krycí fólií, též opatřenou zploštělými kuličkami a na jedné straně raženou

0 %

31.12.2019

*ex 3920 20 29

60

Monoaxiálně orientovaný film, o celkové tloušťce nejvýše 75 μm, sestávající ze tří nebo čtyř vrstev, z nichž každá obsahuje směs polypropylenu a polyethylenu, přičemž prostřední vrstva též může obsahovat oxid titaničitý, mající:

pevnost v tahu (v podélném směru) 120 MPa nebo více, avšak nejvýše 270 MPa a

pevnost v tahu (v příčném směru) 10 MPa nebo více, avšak nejvýše 40 MPa,

jak stanoví zkušební metoda ASTM D882/ISO 527-3

0 %

31.12.2018

*ex 3920 20 29

70

Monoaxiálně orientovaný film, sestávající ze tří vrstev, z nichž je každá složena ze směsi polypropylenu a kopolymeru ethylenu a vinylacetátu, přičemž prostřední vrstva též může obsahovat oxid titaničitý, mající:

tloušťku 55 μm nebo více, avšak nejvýše 97 μm

modul tažnosti (v podélném směru) 0,30 GPa nebo více, avšak nejvýše 1,45 GPa a

modul tažnosti (v příčném směru) 0,20 GPa nebo více, avšak nejvýše 0,70 GPa

0 %

31.12.2019

*ex 3920 99 59

65

Film z kopolymeru vinylalkoholu rozpustného ve studené vodě, o tloušťce 34 μm nebo větší, avšak nejvýše 90 μm, s pevností v tahu do protržení 20 MPa nebo více, avšak nejvýše 55 MPa a s prodloužením do protržení 250 % nebo více, avšak nejvýše 900 %

0 %

31.12.2018

ex 3921 19 00

40

Průhledné, mikroporézní filmy z polyethylenu roubovaného na kyselinu akrylovou ve formě rolí:

o šířce 98 mm nebo větší, avšak nejvýše 170 mm,

o tloušťce 15 μm nebo větší, avšak nejvýše 36 μm,

pro použití při výrobě separátorů alkalických baterií

0 %

31.12.2020

ex 3921 90 55

50

Fólie vyztužené skleněnými vlákny z reaktivní epoxidové pryskyřice bez halogenů, s tvrdidlem, aditivy a anorganickými plnivy, pro použití při zapouzdřování polovodičových systémů (1)

0 %

m2

31.12.2020

ex 4016 93 00

20

Těsnění z vulkanizovaného kaučuku (monomery ethylenpropylendienu), s přípustnou velikostí švu odlitku nejvýše 0,25 mm, ve tvaru obdélníku:

o délce 72 mm nebo více, avšak nejvýše 825 mm,

o šířce 18 mm nebo více, avšak nejvýše 155 mm

0 %

31.12.2020

ex 4104 41 51

10

Kůže zpracovaná na crust z druhů zebu nebo hybridních druhů zebu o plošné výměře jednoho kusu převyšující 2,6 m2 a s otvorem po hřbetním hrbolu o velikosti 450cm2 nebo více, avšak nejvýše 2 850 cm2, pro použití při výrobě materiálů pro potahy sedadel motorových vozidel (1)

0 %

31.12.2020

ex 5403 39 00

10

Biologicky rozložitelný (norma EN 14995) monofilament o délkové hmotnosti nejvýše 33 dtex, obsahující nejméně 98 % hmotnostních polylaktidu (PLA), pro použití při výrobě filtračních textilií pro potravinářský průmysl (1)

0 %

31.12.2020

*ex 6804 21 00

20

Kotouče:

ze syntetických diamantů, které jsou aglomerovány s kovovou slitinou, keramickou směsí nebo směsí plastů,

vykazující samobrousicí efekt díky neustálému uvolňování diamantů,

vhodné pro dělení waferů rozbrušováním,

též s otvorem uprostřed,

též na nosiči,

o hmotnosti jednoho kusu nejvýše 377 g, a

o vnějším průměru nejvýše 206 mm

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 6813 89 00

20

Třecí materiál, o tloušťce menší než 20 mm, nezamontovaný, k výrobě třecích součástek (1)

0 %

31.12.2018

ex 7009 10 00

40

Elektrochromické samostmívací vnitřní zpětné zrcátko, sestávající z:

držáku zrcátka,

plastového krytu,

integrovaného obvodu,

pro použití při výrobě motorových vozidel uvedených v kapitole 87 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 7616 99 10

ex 8708 99 97

30

50

Hliníková vzpěra motoru

o výšce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,

o šířce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,

o délce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,

s alespoň dvěma upevňovacími otvory, vyrobená z hliníkových slitin ENAC-46100 nebo ENAC-42100 (na základě normy EN:1706) s těmito vlastnostmi:

vnitřní pórovitost nejvýše 1 mm,

vnější pórovitost nejvýše 2 mm,

tvrdost podle Rockwella HRB 10 nebo vyšší

typu používaného při výrobě systémů zavěšení motorů v motorových vozidlech

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8108 20 00

40

Ingot ze slitiny titanu:

o výšce 17,8 cm nebo větší, o délce 180 cm nebo větší a o šířce 48,3 cm nebo

o hmotnosti 680 kg nebo více,

obsahující tyto slitinové prvky:

3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 6 % hmotnostních hliníku,

2,5 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních cínu,

2,5 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 4,5 % hmotnostního zirkonia,

0,2 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní niobu,

0,1 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní molybdenu,

0,1 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostního křemíku

0 %

31.12.2020

ex 8108 20 00

50

Ingot ze slitiny titanu:

o výšce 17,8 cm nebo větší, o délce 180 cm nebo větší a o šířce 48,3 cm nebo

o hmotnosti 680 kg nebo více,

obsahující tyto slitinové prvky:

3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 7 % hmotnostních hliníku,

1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních cínu,

3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních zinku,

4 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 8 % hmotnostních molybdenu

0 %

31.12.2020

ex 8108 20 00

60

Ingot ze slitiny titanu:

o průměru 63,5 cm nebo větším a o délce 450 cm nebo větší,

o hmotnosti 6 350  kg nebo více,

obsahující tyto slitinové prvky:

5,5 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 6,7 % hmotnostního hliníku,

3,7 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 4,9 % hmotnostního vanadu

0 %

31.12.2020

ex 8113 00 90

20

Rozpěrka ve tvaru kvádru vyrobená z kompozitu karbidu křemičito hlinitého (AlSiC) používaná pro sestavování modulů IGBT

0 %

31.12.2020

ex 8302 20 00

20

Rejdovací kolečka

o vnějším průměru 21 mm nebo větším, avšak nejvýše 23 mm

o šířce včetně šroubu 19 mm nebo větší, avšak nejvýše 23 mm,

s plastovým vnějším kroužkem ve tvaru U,

s montážním šroubem připevněným do vnitřního průměru a používaným jako vnitřní kroužek

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8407 90 10

10

Čtyřtaktní benzinové motory s obsahem válců nejvýše 250 cm3, pro použití při výrobě zahradního zařízení čísel 8432 , 8433 , 8436 nebo 8508 (1)

0 %

31.12.2016

*ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

40

30

50

Čtyřválcový, čtyřdobý, kapalinou chlazený vznětový motor

o obsahu nejvýše 3 850  cm3 a

s jmenovitým výkonem 15 kW nebo větším, avšak nejvýše 85 kW,

pro použití při výrobě vozidel čísla 8427 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8415 90 00

30

Hliníkový obloukově svařovaný odnímatelný vysoušeč s přípojkou obsahující polyamidové a keramické prvky:

o délce 166 mm (+/– 1 mm),

o průměru 70 mm (+/– 1 mm),

o vnitřním objemu 280 cm3 nebo větším,

s mírou absorpce vody 17 g nebo více a

o interní čistotě vyjádřené přípustným množstvím nečistot nejvýše 0,9 mg/dm2,

typu používaného v klimatizačních systémech automobilů

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

40

Hliníkový blok letovaný plamenem s protlačovanými ohybanými přípojnými trubkami, typu používaného do systémů klimatizace motorových vozidel

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

50

Hliníkový obloukově svařovaný odnímatelný vysoušeč s polyamidovými a keramickými prvky:

o délce 291 mm (+/– 1 mm),

o průměru 32 mm (+/– 1 mm),

se zrnky o délce nejvýše 0,2 mm a tloušťce nejvýše 0,06 mm,

o průměru pevných částic nejvýše 0,06 mm,

typu používaného v klimatizačních systémech automobilů

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8436 99 00

10

Součást obsahující:

jednofázový motor na střídavý proud,

planetovou převodovku,

řeznou čepel

a též obsahující:

kondenzátor,

součást osazenou svorníkem,

pro použití při výrobě zahradních drtičů (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8479 89 97

15

Bioreaktor pro biofarmaceutické buněčné kultury:

s vnitřními povrchy z austenitické nerezové oceli typu 316L,

s kapacitou zpracování 50 litrů, 500 litrů, 3 000  litrů, 5 000  litrů, 10 000  litrů nebo 15 000  litrů,

též v kombinaci se systémem pro čištění bez demontáže („clean-in-process“) a/nebo zvláštní nádobou pro uchovávání spárovaných médií

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8482 10 10

ex 8482 10 90

30

20

Kuličková ložiska:

o vnitřním průměru 3 mm nebo větším,

o vnějším průměru nejvýše 100 mm,

o šířce nejvýše 40 mm,

též zapouzdřená,

pro použití při výrobě řemenových rozvodů motorů, elektrických systémů řízení nebo převodek řízení (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8501 10 10

20

Synchronní motor pro myčky nádobí s mechanismem pro kontrolu průtoku vody:

o délce bez osy 24 mm (+/– 0,3),

o průměru 49,3 mm (+/– 0,3),

s jmenovitým střídavým napětím 220 V nebo větším, avšak nejvýše 240 V,

s jmenovitým kmitočtem 50 Hz nebo větším, avšak nejvýše 60 Hz,

s příkonem nejvýše 4 W,

o rychlosti otáček 4 ot./min nebo více, avšak nejvýše 4,8 ot./min,

s výstupním točivým momentem nejvýše 10 kgf/cm

0 %

31.12.2020

ex 8501 10 99

55

Elektrický ovládač turbodmychadla:

s motorem na stejnosměrný proud o výstupním výkonu 10 W nebo větším, avšak nejvýše 15 W

s integrovaným převodovým mechanismem,

o tažné síle 250 N nebo větší při zvýšené teplotě okolí 160 °C

o tažné síle 250 N nebo větší v každé poloze zdvihu,

o pracovním zdvihu 15 mm nebo větším, avšak nejvýše 20 mm,

též s rozhraním pro palubní diagnostiku

0 %

31.12.2020

ex 8501 10 99

57

Motor na stejnosměrný proud:

s otáčkami motoru v nezatíženém stavu nejvýše 6 500 ot/min.,

o jmenovitém napětí 12,0 V (± 0,1),

s předepsaným rozsahem teplot – 40 °C nebo více, avšak nejvýše + 165 °C,

též se spojovacím pastorkem,

též s konektorem motoru

0 %

31.12.2020

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

35

70

Bezkomutátorový permanentně buzený motor na stejnosměrný proud určený pro automobilový průmysl:

o stanovené rychlosti otáčení nejvýše 4 000 otáček za minutu,

s výkonem 400 W nebo větším, avšak nejvýše 1,3 kW (při 12 V),

o průměru příruby nejméně 90 mm a nejvýše 150 mm,

o maximální délce 190 mm, měřeno od začátku hřídele po vnější ukončení,

o maximální délce pouzdra 150 mm, měřeno od příruby po vnější ukončení,

s dvoudílným hliníkovým pouzdrem litým pod tlakem (základním pouzdrem zahrnujícím elektrické součásti a přírubu s nejméně 2 a nejvýše 6 vyvrtanými otvory) s těsněním (drážkou s těsnicí podložkou a mazivem),

se statorem s patkou ve tvaru T a jediným vinutím topologie 12/8 a

s povrchovými magnety

0 %

31.12.2020

*ex 8501 32 00

ex 8501 33 00

60

15

Trakční motor:

s výstupním točivým momentem 200 Nm nebo větším, avšak nejvýše 300 Nm,

s výstupním výkonem 50 kW nebo větším, avšak nejvýše 100 kW,

se jmenovitými otáčkami nejvýše 12 500 ot./min.,

pro použití při výrobě elektrických vozidel (1)

0 %

31.12.2019

ex 8505 11 00

ex 8505 19 90

55

40

Ploché tyče ze slitiny samaria a kobaltu:

o délce 30,4 mm (± 0,05 mm),

o šířce 12,5 mm (± 0,15 mm),

o tloušťce 6,9 mm (± 0,05 mm) nebo sestávající z ferritů ve tvaru čtvrtinových objímek:

o délce 46 mm (± 0,75 mm),

o šířce 29,7 mm (± 0,2 mm),

určené ke zmagnetizování na permanentní magnety, typu používaného ve startérech automobilů a zařízení prodlužujících dojezd elektrických vozidel

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8506 50 10

10

Válcové lithiové galvanické články:

o průměru 14,0 mm nebo větším, avšak nejvýše 26,0 mm,

o délce 25 mm nebo větší, avšak nejvýše 51 mm,

o napětí 1,5 V nebo více, avšak nejvýše 3,6 V,

o kapacitě 0,80 Ah nebo více, avšak nejvýše 5,00 Ah,

pro použití při výrobě telemetrických a zdravotnických zařízení, elektronických měřicích zařízení a dálkových ovládání (1)

0 %

31.12.2020

*ex 8507 10 20

30

Olověné akumulátory nebo moduly:

o jmenovité kapacitě nejvýše 32 Ah,

o délce nejvýše 205 mm,

o šířce nejvýše 130 mm a

o výšce nejvýše 190 mm,

pro použití při výrobě výrobků čísla 8711 (1)

0 %

31.12.2018

*ex 8507 60 00

71

Lithium-iontové nabíjecí baterie:

o délce 700 mm nebo větší, avšak nejvýše 2 820  mm,

o šířce 935 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 660  mm,

o výšce 85 mm nebo větší, avšak nejvýše 700 mm,

o hmotnosti 280 kg nebo více, avšak nejvýše 700 kg,

o výkonu nejvýše 130 kWh

0 %

31.12.2017

*ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Deska plošných spojů bez pouzdra pro spuštění a ovládání kartáčků vysavačů poháněných motorem o výstupním výkonu nejvýše 300 W

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8512 20 00

30

Osvětlovací modul obsahující alespoň:

dvě diody vyzařující světlo (LED),

čočky ze skla nebo plastů soustřeďující/rozptylující světlo vyzařované LED diodami,

reflektory přesměrovávající světlo vyzařované LED diodami,

v hliníkovém pouzdře s chladičem, upevněný na držáku s ovladačem

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8512 20 00

40

Mlhové světlomety s pokoveným vnitřním povrchem, obsahující:

plastový držák se třemi nebo více úchyty,

jednu nebo více 12 V žárovek,

konektor,

plastový kryt,

též připojovací kabel,

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8512 30 90

20

Varovný bzučák pro systém parkovacích senzorů v plastovém pouzdře fungující na piezomechanickém principu, obsahující:

desku plošných spojů,

konektor,

též v kovovém držáku,

typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8518 90 00

60

Horní destička pro sestavu magnetů reproduktoru z plně ražené, lisované a pokovené oceli, ve tvaru disku, též s otvorem uprostřed, typu používaného do automobilových reproduktorů

0 %

31.12.2020

ex 8523 51 99

10

SD paměťová karta s neaktualizovatelným souborem nahraných map, určená pro zabudování do automobilových navigačních systémů (1)

0 %

31.12.2020

*ex 8525 80 19

70

Dlouhovlnná infračervená kamera (kamera LWIR) (podle ISO/TS 16949):

s citlivostí v oblasti vlnových délek 7,5 μm nebo větší, avšak nejvýše 17 μm,

s rozlišením až 640 × 512 pixelů,

o hmotnosti nejvýše 400 g,

o rozměrech nejvýše 70 mm × 86 mm × 82 mm,

též v pouzdře,

se zástrčkou pro použití v automobilech a

s odchylkou výstupního signálu v celém rozsahu pracovních teplot nejvýše 20 %

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 92

35

LCD moduly:

s úhlopříčkou obrazovky 14,5 cm nebo větší, avšak nejvýše 25,5 cm,

s podsvícením LED,

s deskou plošných spojů s pamětí EPROM, mikrořadičem, časovým řadičem, řídicím modulem sběrnice LIN a dalšími aktivními a pasivními prvky,

s osmipólovou zastrčkou pro napájení a čtyřpólovým rozhraním LVDS,

též v pouzdře,

k trvalému zabudování nebo trvalé montáži do motorových vozidel kapitoly 87 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 8529 90 92

36

LCD modul:

s úhlopříčkou obrazovky 14,5 cm nebo větší, avšak nejvýše 20,3 cm,

též bez dotykové obrazovky,

s podsvícením LED,

s deskou plošných spojů s pamětí EEPROM, mikrořadičem, přijímačem LVDS a dalšími aktivními a pasivními prvky,

dvanáctipólovou zástrčkou pro napájení a rozhraním CAN a LVDS,

v pouzdře s monitorem a jinými ovládacími funkcemi,

k zabudování do motorových vozidel kapitoly 87 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 8529 90 92

55

Moduly OLED, sestávající z jedné nebo více skleněných nebo plastových TFT buněk, obsahující organický materiál, nekombinované s funkcí dotykové obrazovky a s jednou nebo více deskami plošných spojů s řídicí elektronikou pouze pro adresování pixelů, pro použití při výrobě televizorů a monitorů (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 92

85

Barevný LCD modul v pouzdře:

s úhlopříčkou obrazovky 14,48 cm nebo větší, avšak nejvýše 26 cm,

bez dotykové obrazovky,

s podsvícením a mikrořadičem,

s ovladačem sběrnice CAN (Controller Area Network, síť řídicích jednotek), rozhraním LVDS (Low-Voltage Differential Signalling, sběrnice pro rychlou komunikaci obvodových bloků) a konektorem napájení sběrnice CAN,

bez modulu pro zpracování signálu,

s řídicí elektronikou pouze pro adresování pixelů,

s motorizovaným pohybem obrazovky,

k trvalému zabudování do motorových vozidel kapitoly 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8535 90 00

20

Deska plošných spojů sestávající z plátů izolačního materiálu s elektrickými spoji a pájecími body, pro použití při výrobě jednotek podsvícení pro LCD panely (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8536 69 90

60

Elektrické zásuvky a zástrčky o délce nejvýše 12,7 mm nebo o průměru nejvýše 10,8 mm, pro použití při výrobě přístrojů pro nedoslýchavé a přístrojů pro zpracování řeči (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

20

Pouzdro na polovodičové čipy pro napětí nepřesahující 1 000  V ve formě plastového rámu zahrnujícího montážní rámeček vybavený kontaktními ploškami

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

30

Nýtové kontakty:

měděné,

pokovené slitinou stříbra a niklu AgNi10 nebo stříbrem obsahujícím 11,2 % (± 1,0 %) hmotnostního oxidu cíničitého a oxidu inditého dohromady,

s pokovením o tloušťce 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8537 10 91

50

Pojistkový modul v plastovém pouzdře s montážními konzolami, zahrnující:

objímky, též bez pojistek,

připojovací porty,

desku plošných spojů se zabudovaným mikroprocesorem, mikrospínačem a relé,

typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

ex 8537 10 99

60

45

Elektronické řídicí jednotky, vyrobené podle třídy 2 normy IPC-A-610E alespoň:

se střídavým napájením 208 V nebo větším, avšak nejvýše 400 V,

se stejnosměrným napájením logických obvodů 24 V,

s automatickým jističem,

s hlavním vypínačem,

s interními nebo externími elektrickými konektory a kabely,

v pouzdře o rozměrech 281 mm × 180 mm × 75 mm nebo větším, avšak nejvýše 630 mm × 420 mm × 230 mm,

typu používaného při výrobě strojů na recyklaci nebo třídění

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8537 10 99

35

Elektronická řídicí jednotka bez paměti, pro napětí 12 V, pro systémy výměny informací ve vozidlech (pro připojení audiosystému, telefonu, navigace, kamery a bezdrátových automobilových služeb), obsahující:

2 otočné voliče,

nejméně 27 tlačítek,

LED žárovky,

2 integrované obvody pro příjem a odesílání kontrolních signálů prostřednictvím sběrnice LIN

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Vnitřní anténa pro systém uzamykání dveří vozidel, zahrnující:

anténový modul v plastovém pouzdře,

připojovací kabel se zástrčkou,

nejméně dvě montážní konzoly,

též s deskou plošných spojů včetně integrovaných obvodů, diod a tranzistorů,

typu používaného při výrobě zboží čísla KN 8703

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

80

60

Prodlužovací dvoužilový kabel se dvěma konektory, obsahující alespoň:

gumovou průchodku,

plastovou trubku,

kovovou připevňovací konzolu,

typu používaného k připojení čidel rychlosti vozidla při výrobě vozidel kapitoly 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 42 90

70

Elektrické vodiče:

o napětí nejvýše 80 V,

o délce nejvýše 120 cm,

osazené konektory,

pro použití při výrobě přístrojů pro nedoslýchavé, sad příslušenství a přístrojů pro zpracování řeči (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 49 93

30

Elektrické vodiče:

o napětí nejvýše 80 V,

ze slitiny platiny a iridia,

potažené polytetrafluorethylenem,

bez konektorů,

pro použití při výrobě přístrojů pro nedoslýchavé, implantátů a přístrojů pro zpracování řeči (1)

0 %

m

31.12.2020

*ex 8708 30 10

20

Motorem poháněná jednotka ovládání brzd:

o jmenovitém napětí 13,5 V (± 0,5 V) a

s mechanismem s kuličkovým šroubem pro kontrolu tlaku brzdové kapaliny v hlavním válci,

pro použití při výrobě elektrických motorových vozidel (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8708 40 50

10

Automatická hydrodynamická převodovka s hydraulickým měničem momentu, bez rozdělovací převodovky, kardanové hřídele a diferenciálu přední nápravy, pro použití při výrobě motorových vozidel kapitoly 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 50 55

10

Poloosa nápravy vozidla osazená na každém konci stejnoběžným kloubem, typu používaného při výrobě zboží čísla KN 8703

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 91 99

30

Vzduchojem s otvorem pro přívod nebo odvod vzduchu ze slitiny hliníku vyrobený podle normy EN AC 42100:

s rovinností izolační plochy nejvýše 0,1 mm,

s přípustným množstvím částic 0,3 mg na zásobník,

se vzdáleností mezi póry 2 mm nebo více,

s velikostí pórů nejvýše 0,4 mm a

s nejvýše 3 póry většími než 0,2 mm,

typu používaného do tepelných výměníků pro chladicí systémy vozidel

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8714 10 90

20

Chladiče, typu používaného do motocyklů pro montáž přídavných zařízení (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

24

34

71

Přední vidlice s hliníkovými rameny pro použití při výrobě jízdních kol (1)

0 %

31.12.2018

ex 8714 96 10

10

Pedály, pro použití při výrobě jízdních kol (1)

0 %

31.12.2020

ex 8714 99 90

30

Sloupky sedel, pro použití při výrobě jízdních kol (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 9001 50 41

ex 9001 50 49

30

30

Kulaté organické korekční brýlové čočky, nezabroušené, oboustranně opracované:

o průměru 4,9 cm nebo větším, avšak nejvýše 8,2 cm,

o výšce 0,5 cm nebo větší, avšak nejvýše 1,8 cm, měřené při položení čočky na plochém povrchu jako vzdálenost mezi vodorovnou rovinou a optickým středem předního povrchu čočky,

typu používaného k opracování za účelem vsazení do brýlí

1.45 %

31.12.2019

*ex 9001 50 80

30

Kulaté organické korekční brýlové čočky, nezabroušené, dokončené z jedné strany:

o průměru 5,9 cm nebo větším, avšak nejvýše 8,5 cm a

o výšce 1,2 cm nebo větší, avšak nejvýše 3,5 cm, měřené při položení čočky na plochém povrchu jako vzdálenost mezi vodorovnou rovinou a optickým středem předního povrchu čočky,

typu používaného k opracování za účelem vsazení do brýlí

0 %

31.12.2019

ex 9002 11 00

ex 9002 19 00

15

10

Infračervené čočky s motorizovaným zaostřováním:

využívající vlnovou délku 3 μm nebo větší, avšak nejvýše 5 μm,

zajišťující jasný obraz od 50 m až do nekonečna,

s velikostí zorného pole 3 ° × 2,25 ° a 9 ° × 6,75 °,

o hmotnosti nejvýše 230 g,

o délce nejvýše 88 mm,

o průměru nejvýše 46 mm,

atermalizované,

pro použití při výrobě termovizních kamer, infračervených dalekohledů, puškohledů (1)

0 %

31.12.2020

*ex 9025 80 40

50

Elektronický polovodičový senzor pro měření alespoň dvou z následujících veličin:

atmosférického tlaku, teploty (též pro teplotní kompenzaci), vlhkosti nebo těkavých organických sloučenin,

v krytu vhodném pro automatické tištění desek plošných spojů nebo technologie Bare Die sestávající z:

jednoho nebo více monolitických aplikačně specifických integrovaných obvodů (ASIC),

jednoho nebo více mikroelektromechanických snímačů (MEMS) vyrobených polovodičovou technologií s mechanickými prvky uspořádanými do trojrozměrné struktury na polovodičovém materiálu,

typu používaného k zabudování do zboží kapitol 84 až 90 a 95

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9031 80 38

15

Zařízení k měření rychlosti otáček kol vozidel (polovodičový snímač otáček kol) sestávající z:

monolitického integrovaného obvodu v pouzdře

jednoho či více diskrétních SMD kondenzátorů připojených paralelně k integrovanému obvodu,

též s integrovanými permanentními magnety

pro detekci pohybu generátoru impulzů

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 9031 80 38

25

Elektronický polovodičový snímač pro měření zrychlení a/nebo úhlové rychlosti:

též v kombinaci se snímačem magnetického pole,

v krytu vhodném pro automatické tištění desek plošných spojů nebo technologii Bare Die sestávající z:

jednoho nebo více monolitických aplikačně specifických integrovaných obvodů (ASIC),

jednoho nebo více mikroelektromechanických snímačů (MEMS) vyrobených polovodičovou technologií s mechanickými prvky uspořádanými do trojrozměrné struktury na polovodičovém materiálu,

též s integrovaným mikrořadičem,

typu používaného k zabudování do zboží kapitol 84 až 90 a 95

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9401 90 80

20

Bočnice o tloušťce 0,8 mm nebo více, avšaknejvýše 3,0 mm, používané při výrobě polohovatelných automobilových sedadel (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 9607 20 10

10

Jezdce, úzké ozubené pásky, koncové části dělitelných zipů a jiné části zdrhovadel, z obecných kovů, pro použití při výrobě zipů (1)

0 %

31.12.2020

ex 9607 20 90

10

Úzké pásky s plastovými články, pro použití při výrobě zipů (1)

0 %

31.12.2020


PŘÍLOHA II

Kód KN

TARIC

*ex 2008 99 91

10

*ex 2009 89 99

94

*ex 2106 10 20

10

*ex 2805 19 90

10

*ex 2836 99 17

20

*ex 2903 39 29

10

*ex 2916 39 90

20

*ex 2922 29 00

60

*ex 2935 00 90

41

*ex 3201 90 90

40

ex 3204 17 00

70

*ex 3212 10 00

10

*ex 3701 30 00

10

*ex 3824 90 92

62

*ex 3901 10 10

30

ex 3901 30 00

80

*ex 3901 90 90

60

*ex 3901 90 90

82

*ex 3919 10 80

67

*ex 3919 90 00

46

*ex 3919 90 00

48

*ex 3920 20 29

92

*ex 3920 20 29

93

*ex 3920 99 59

60

*ex 6804 21 00

10

*ex 6813 89 00

10

ex 7606 12 92

40

*ex 7607 20 90

30

*ex 7616 99 10

30

*ex 8407 90 10

10

*ex 8408 90 43

30

*ex 8408 90 45

20

*ex 8408 90 47

30

ex 8408 90 47

40

*ex 8479 89 97

60

*ex 8482 10 10

20

*ex 8501 32 00

60

*ex 8501 33 00

15

*ex 8507 10 20

30

*ex 8507 60 00

63

*ex 8508 70 00

10

*ex 8512 20 00

10

ex 8512 90 90

10

*ex 8525 80 19

25

ex 8526 91 20

80

ex 8527 29 00

10

*ex 8529 90 92

35

*ex 8529 90 92

36

*ex 8529 90 92

55

*ex 8535 90 00

20

*ex 8537 10 91

40

*ex 8537 10 99

96

*ex 8708 30 10

10

*ex 8714 91 30

24

*ex 8714 91 30

34

*ex 8714 91 30

71

*ex 9001 50 41

20

*ex 9001 50 49

20

*ex 9001 50 80

20

*ex 9025 80 40

40

*ex 9029 10 00

20

*ex 9031 80 38

40

*ex 9401 90 80

20


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU