(EU) 2016/1050Nařízení Rady (EU) 2016/1050 ze dne 24. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 173, 30.6.2016, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. června 2016 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 30. června 2016 Nabývá účinnosti: 30. června 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2283 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1050

ze dne 24. června 2016,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zajistit dostatečnou a nepřerušovanou dodávku některého zboží, jež se v Unii vyrábí v nedostatečné míře, a zabránit narušení trhu, pokud jde o některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky, byly nařízením Rady (EU) č. 1388/2013 otevřeny autonomní celní kvóty (1). Produkty a výrobky v rámci těchto celních kvót mohou být do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami. Z uvedených důvodů je nutné otevřít s účinkem ode dne 1. července 2016 celní kvóty s nulovou sazbou pro příslušný objem týkající se devíti nových výrobků.

(2)

Kromě toho by v některých případech měly autonomní celní kvóty Unie být upraveny. U jednoho produktu je z důvodu vyjasnění nezbytné změnit popis zboží. U tří dalších výrobků je třeba zvýšit objemy kvót, neboť toto zvýšení je v zájmu hospodářských subjektů a Unie.

(3)

U jednoho výrobku by měly být od 1. července 2016 autonomní celní kvóty Unie uzavřeny, neboť další poskytování autonomních celních kvót od uvedeného data není v zájmu Unie.

(4)

Nařízení (EU) č. 1388/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Vzhledem k tomu, že se změny celních kvót u produktů a výrobků, jež jsou upraveny tímto nařízením, musí použít ode dne 1. července 2016, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 1388/2013 se mění takto:

1)

řádky pro celní kvóty pořadových čísel 09.2691, 09.2692, 09.2693, 09.2696, 09.2697, 09.2698, 09.2699, 09.2694 a 09.2695 stanovené v příloze I tohoto nařízení se vkládají podle pořadí kódů KN uvedených ve druhém sloupci tabulky v příloze nařízení (EU) č. 1388/2013;

2)

řádky pro celní kvóty s pořadovými čísly 09.2637, 09.2703, 09.2683 a 09.2659 se nahrazují řádky uvedenými v příloze II tohoto nařízení;

3)

řádek pro celní kvótu s pořadovým číslem 09.2689 se zrušuje;

4)

koncová poznámka 1 se nahrazuje tímto:

„(1)

Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 24. června 2016.

Za Radu

předseda

A.G. KOENDERS


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1388/2013 ze dne 17. prosince 2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 7/2010 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 319).


PŘÍLOHA I

Pořadové číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Kvótové období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

09.2691

ex 2914 70 00

45

1-(1-Chlorcyklopropyl)ethanon (CAS RN 63141-09-3)

1.7-31.12

400 tun

0 %

09.2692

ex 2914 70 00

55

2-Chlor-1-(1-chlorcyklopropyl)ethanon (CAS RN 120983-72-4)

1.7-31.12

1 200 tun

0 %

09.2693

ex 2930 90 99

28

Flubendiamid (ISO) (CAS RN 272451-65-7)

1.7-31.12

100 tun

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)

1.7-31.12

2 430 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)

1.7-31.12

2 080 kg

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Barvivo C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 4 60 % hmotnostních nebo více

1.7-31.12

75 tun

0 %

09.2699

ex 8526 91 20

ex 8527 29 00

80

10

Integrovaný audiomodul (IAM) s digitálním videovýstupem pro připojení k dotykovému LCD monitoru, připojený přes síť MOST (Media Oriented Systems Transport, sběrnice pro přenos audio a video dat) a přenosem přes vysokorychlostní protokol MOST, též obsahující

desku plošných spojů (PCB) obsahující navigační přijímač GPS, gyroskop a tuner kanálu dopravních zpráv (Traffic Message Channel, TMC),

pevný disk podporující více map,

HD rádio,

systém rozpoznávání hlasu,

mechaniku CD a DVD,

a obsahující

vstupy pro připojení Bluetooth, MP3 a USB,

napětí 10 V nebo vyšší, avšak nejvýše 16 V,

pro použití při výrobě vozidel kapitoly 87 (1)

1.7-31.12.2016

500 000 kusů

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Svorky náprav, pouzdra náprav, můstky vidlic a upínací prvky, ze slitin hliníku, typu používaného pro motocykly

1.7-31.12

500 000 kusů

0 %

09.2695

ex 8714 10 90

40

Písty pro tlumiče řízení ze slinuté oceli vyrobené podle normy ISO P2054, typu používaného pro motocykly

1.7-31.12

1 000 000 kusů

0 %


PŘÍLOHA II

Pořadové číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Kvótové období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Klasy kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata), též krájené, o průměru 10 mm nebo více, avšak nejvýše 20 mm, pro použití při výrobě produktů potravinářského průmyslu, ke zpracování jinému než pouhému přebalení (1) (2)

1.1-31.12

550 tun

0 % (3)

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxidy a hydroxidy vanadu, určené výhradně k výrobě slitin (1)

1.1-31.12

20 000 tun

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Acetylacetonát vápenatý (CAS RN 19372-44-2) pro použití při výrobě systémů stabilizátorů ve formě tablet (1)

1.1-31.12

150 tun

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Křemelina průtokově žíhaná sodou

1.1-31.12

35 000 tun

0 %


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU