(EU) 2016/1014Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1014 ze dne 8. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o výjimky pro obchodníky s komoditami (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 153-154 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 8. června 2016 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 19. července 2016 Nabývá účinnosti: 19. července 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/1014

ze dne 8. června 2016,

kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o výjimky pro obchodníky s komoditami

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

v souladu s řádným legislativním postupem (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (4) osvobozuje investiční podniky, jejichž hlavní podnikatelskou činností je výhradně poskytování investičních služeb nebo provádění investičních činností ve vztahu k finančním nástrojům uvedeným v bodech 5, 6, 7, 9 a 10 oddílu C přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (5) a na něž se nevztahovala ke dni 31. prosince 2006 směrnice Rady 93/22/EHS (6) (dále jen „obchodníci s komoditami“), od požadavků na velké expozice a kapitálových požadavků. Uvedené výjimky se použijí do dne 31. prosince 2017.

(2)

Nařízení (EU) č. 575/2013 rovněž vyžaduje, aby Komise do dne 31. prosince 2015 vypracovala zprávu o vhodném systému obezřetnostního dohledu nad obchodníky s komoditami. Kromě toho uvedené nařízení vyžaduje, aby Komise k témuž dni vypracovala zprávu o vhodném systému obezřetnostního dohledu nad investičními podniky obecně. Na tyto zprávy budou v případě potřeby navazovat legislativní návrhy.

(3)

Přezkum obezřetnostního zacházení s investičními podniky (dále jen „přezkum investičních podniků“), který zahrnuje i obchodníky s komoditami, se v současné době připravuje, avšak dosud nebyl dokončen. Tento přezkum bude dokončen a nové právní předpisy, které se mohou jevit jako nezbytné na základě tohoto přezkumu, budou přijaty až po dni 31. prosince 2017.

(4)

Podle stávajícího systému se po dni 31. prosince 2017 budou na obchodníky s komoditami vztahovat požadavky na velké expozice a kapitálové požadavky. To by je mohlo donutit k výraznému zvýšení objemu kapitálu, který musí mít pro pokračování svých činností, a v důsledku této skutečnosti i zvýšit náklady související s výkonem těchto činností.

(5)

Rozhodnutí o uplatňování požadavků na velké expozice a kapitálových požadavků na obchodníky s komoditami by nemělo být důsledkem skončení platnosti určité výjimky. Namísto toho by uvedené rozhodnutí mělo být důkladně zdůvodněno na základě závěrů přezkumu investičních podniků a mělo by být jasně vyjádřeno v právních předpisech.

(6)

Proto je třeba stanovit novou lhůtu, do níž by měly výjimky pro obchodníky s komoditami platit. Nařízení (EU) č. 575/2013 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 575/2013 se mění takto:

1)

V čl. 493 odst. 1 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Tato výjimka platí do 31. prosince 2020 nebo do dne vstupu jakékoli změny podle odstavce 2 tohoto článku v platnost, podle toho, co nastane dříve.“

2)

V čl. 498 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Tato výjimka platí do 31. prosince 2020 nebo do dne vstupu jakékoli změny podle odstavců 2 a 3 v platnost, podle toho, co nastane dříve.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 8. června 2016.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

A.G. KOENDERS


(1)  Úř. věst. C 130, 13.4.2016, s. 1.

(2)  Stanovisko ze dne 27. dubna 2016 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. května 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 30. května 2016.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).

(6)  Směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů (Úř. věst. L 141, 11.6.1993, s. 27).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU