(EU) 2016/910Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/910 ze dne 9. června 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 153, 10.6.2016, s. 23-24 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. června 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. června 2016 Nabývá účinnosti: 17. června 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/910

ze dne 9. června 2016,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha IV nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) obsahuje seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů, které mají pravomoc k provádění kontrol a vydávání osvědčení v třetích zemích pro účely rovnocennosti.

(2)

Dne 30. června 2016 končí platnost uznání několika kontrolních subjektů podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007. Na základě výsledků průběžného dozoru prováděného Komisí by mělo být do 30. června 2018 prodlouženo uznání kontrolních subjektů AsureQuality Limited, Balkan Biocert Skopje, Bio.inspecta AG, IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști, Organic Control System a TÜV Nord Integra.

(3)

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologické zemědělství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se u položek „AsureQuality Limited“, „Balkan Biocert Skopje“, „Bio.inspecta AG“, „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști“, „Organic Control System“ a „TÜV Nord Integra“ v bodě 5 nahrazuje datum „30. června 2016“ datem „30. června 2018“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. června 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU