(EU) 2016/824Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/824 ze dne 25. května 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o obsah a formát popisu fungování mnohostranných obchodních systémů a organizovaných obchodních systémů a oznámení Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 137, 26.5.2016, s. 10-16 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. května 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. června 2016 Nabývá účinnosti: 3. ledna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/824

ze dne 25. května 2016,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o obsah a formát popisu fungování mnohostranných obchodních systémů a organizovaných obchodních systémů a oznámení Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 18 odst. 11 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je důležité uznat, že příslušné orgány potřebují dostávat úplné informace o účelu, struktuře a organizaci mnohostranných obchodních systémů a organizovaných obchodních systémů, nad nimiž budou povinny vykonávat dohled, tak aby zajistily efektivní a řádné fungování finančních trhů.

(2)

Tyto informace by měly vycházet z informací, které má investiční podnik nebo organizátor trhu povinnost poskytnout v rámci obecných požadavků pro povolení podle směrnice 2014/65/EU. Měly by být zaměřeny na specifickou funkci obchodního systému tak, aby příslušným orgánům umožňovaly posoudit, zda daný systém odpovídá definici mnohostranného obchodního systému nebo organizovaného obchodního systému a zda je v souladu s konkrétními požadavky orientovanými na obchodní systém, které stanoví směrnice 2014/65/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (2). Požadavek na podrobný popis by neměl mít vliv na povinnost investičního podniku nebo organizátora trhu poskytovat svému příslušnému orgánu další informace v souladu se směrnicí 2014/65/EU a nařízením (EU) č. 600/2014 ani na právo příslušných orgánů vyžádat si další informace v rámci trvalého dohledu nad obchodními systémy.

(3)

Prostřednictvím informací poskytovaných příslušným orgánům by mělo být zajištěno jednotné shromažďování podrobných popisů fungování mnohostranného obchodního systému a organizovaného obchodního systému podle směrnice 2014/65/EU a dosaženo efektivního zpracování informací o stávajících mnohostranných obchodních systémech, které v době, kdy požadavek na předložení podrobného popisu vstoupí v platnost, již fungují v souladu s vnitrostátním povolením.

(4)

Jelikož se na trhy pro růst malých a středních podniků na rozdíl od ostatních mnohostranných obchodních systémů vztahují podle směrnice 2014/65/EU dodatečná pravidla, je nezbytné, aby trhy pro růst malých a středních podniků poskytovaly další informace.

(5)

Jelikož se organizované obchodní systémy od mnohostranných obchodních systémů liší tím, že postup obchodování může obnášet používání pravidel stanovených provozovatelem podle vlastního úsudku, a protože provozovatel organizovaného obchodního systému bude odpovědný vůči uživatelům tohoto systému, měly by organizované obchodní systémy poskytovat další informace.

(6)

V zájmu efektivního zpracování by měly být požadované informace poskytovány v elektronickém formátu.

(7)

Aby mohl Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (dále též „orgán ESMA“) snadněji zveřejňovat seznam všech mnohostranných obchodních systémů a organizovaných obchodních systémů v Unii, zahrnující informace o službách, které poskytují, a jedinečný kód, který je identifikuje, měla by se pro tyto informace používat standardní šablona.

(8)

V zájmu konzistentnosti a k zajištění hladkého fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a související vnitrostátní předpisy, jimiž se provádí směrnice 2014/65/EU, použily od stejného data.

(9)

Veškeré osobní údaje poskytnuté na základě tohoto nařízení by měly sloužit pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní účely, a neměly by být dále zpracovávány způsobem s těmito účely neslučitelným. V souladu s článkem 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (3) by osobní údaje neměly být uchovávány po dobu delší, než je pro účel výkonu dohledu nezbytné, a měla by být stanovena maximální doba jejich uchovávání.

(10)

Toto nařízení je založeno na návrzích prováděcích technických norem předložených Komisi orgánem ESMA.

(11)

Orgán ESMA vedl o návrzích prováděcích technických norem, na nichž je toto nařízení založeno, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„příslušným provozovatelem“:

a)

investiční podnik provozující mnohostranný obchodní systém;

b)

investiční podnik provozující organizovaný obchodní systém;

c)

organizátor trhu provozující mnohostranný obchodní systém;

d)

organizátor trhu provozující organizovaný obchodní systém;

2)

„kategoriemi aktiv“ kategorie finančních nástrojů uvedené v příloze I oddílu C směrnice 2014/65/EU.

Článek 2

Informace, které je třeba poskytnout o mnohostranných obchodních systémech a organizovaných obchodních systémech

1.   Příslušný provozovatel poskytne svému příslušnému orgánu tyto informace:

a)

kategorie aktiv finančních nástrojů obchodovaných v mnohostranném obchodním systému nebo organizovaném obchodním systému;

b)

pravidla a postupy pro poskytování finančních nástrojů k obchodování spolu s údaji o systémech pro zveřejňování informací používaných pro zpřístupňování těchto informací veřejnosti;

c)

pravidla a postupy pro zajištění objektivního a nediskriminačního přístupu k obchodním systémům spolu s údaji o systémech pro zveřejňování informací používaných pro zpřístupňování těchto informací veřejnosti;

d)

opatření a postupy zajišťující, aby byly uživatelům mnohostranného obchodního systému nebo organizovaného obchodního systému veřejně dostupné informace dostatečné k tomu, aby mohli činit investiční rozhodnutí, a to s přihlédnutím k povaze uživatelů i ke kategoriím obchodovaných finančních nástrojů;

e)

systémy, postupy a opatření zajišťující splnění podmínek stanovených v článcích 48 a 49 směrnice 2014/65/EU;

f)

podrobný popis případných opatření umožňujících poskytnout systému likviditu, jako jsou režimy tvorby trhu;

g)

opatření a postupy pro sledování obchodů v souladu s požadavky článku 31 směrnice 2014/65/EU;

h)

pravidla a postupy pro pozastavení obchodování s finančními nástroji a jejich stažení z obchodování v souladu s požadavky článku 32 směrnice 2014/65/EU;

i)

opatření k plnění povinností týkajících se předobchodní a poobchodní transparentnosti, které se vztahují na obchodované finanční nástroje a na funkci obchodování mnohostranného obchodního systému nebo organizovaného obchodního systému; tyto informace musí být doprovázeny informacemi o případném záměru použít výjimky podle článků 4 a 9 nařízení (EU) č. 600/2014 a odklad uveřejnění podle článků 7 a 11 uvedeného nařízení;

j)

opatření k efektivnímu vypořádávání obchodů provedených v rámci jeho systémů a k zajištění toho, aby byli uživatelé informováni o tom, jakou má každý z nich v této souvislosti odpovědnost;

k)

seznam členů nebo účastníků mnohostranného obchodního systému nebo organizovaného obchodního systému, který provozuje.

2.   Příslušný provozovatel poskytne svému příslušnému orgánu podrobný popis fungování svého obchodního systému, v němž uvede:

a)

zda systém funguje na hlasovém, elektronickém nebo hybridním základě;

b)

v případě elektronického nebo hybridního obchodního systému povahu veškerých algoritmů nebo programů používaných k rozhodování o párování a realizaci obchodních zájmů;

c)

v případě hlasového obchodního systému pravidla a protokoly používané k rozhodování o párování a realizaci obchodních zájmů;

d)

popis vysvětlující, jak obchodní systém odpovídá každé složce definice mnohostranného obchodního systému nebo organizovaného obchodního systému.

3.   Příslušný provozovatel poskytne svému příslušnému orgánu informace o tom, jak a v jakých případech provoz mnohostranného obchodního systému nebo organizovaného obchodního systému povede k možným střetům mezi zájmy mnohostranného obchodního systému nebo organizovaného obchodního systému, jeho provozovatele nebo jeho vlastníků a řádným fungováním mnohostranného obchodního systému nebo organizovaného obchodního systému. Příslušný provozovatel uvede postupy a opatření ke splnění požadavků stanovených v čl. 18 odst. 4 směrnice 2014/65/EU.

4.   Příslušný provozovatel poskytne svému příslušnému orgánu tyto informace o externím zajištění služeb nebo činností v oblasti řízení nebo provozování mnohostranného obchodního systému nebo organizovaného obchodního systému či dohledu nad nimi:

a)

organizační opatření k určování rizik souvisejících s těmito externě zajišťovanými činnostmi a ke sledování externě zajišťovaných činností;

b)

smluvní ujednání mezi příslušným provozovatelem a subjektem poskytujícím externě zajišťovanou službu, ve kterém jsou popsány její povaha, rozsah a cíle a obsažena dohoda o úrovni služeb.

5.   Příslušný provozovatel poskytne svému příslušnému orgánu informace o případných vazbách na jiný regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém či systematického internalizátora ve vlastnictví téhož příslušného provozovatele a o účasti na něm.

Článek 3

Další informace, které je třeba poskytnout o mnohostranných obchodních systémech

Vedle informací uvedených v článku 2 poskytne příslušný provozovatel svému příslušnému orgánu tyto informace týkající se požadavků stanovených v čl. 19 odst. 3 směrnice 2014/65/EU:

a)

popis opatření a systémů zavedených za účelem řízení rizik, kterým je provozovatel vystaven, vymezení všech významných rizik pro jeho fungování a přijetí účinných opatření ke zmírnění těchto rizik;

b)

popis zavedených mechanismů umožňujících efektivní a včasné dokončení obchodů prováděných v rámci systémů provozovatele;

c)

s ohledem na povahu a rozsah obchodů uzavíraných na trhu a rozsah a stupeň rizik, kterým je provozovatel vystaven, popis finančních zdrojů považovaných za dostatečné pro jeho řádné fungování.

Článek 4

Informace, které je třeba poskytnout o již provozovaných mnohostranných obchodních systémech

V případě investičního podniku nebo organizátora trhu, který má povoleno provozovat mnohostranný obchodní systém podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (5) a jehož mnohostranný obchodní systém je v provozu k datu použitelnosti tohoto nařízení, poskytne tento podnik nebo organizátor informace uvedené v článcích 2 a 3 tohoto nařízení, jestliže se požaduje, aby:

a)

opravil, aktualizoval nebo objasnil informace, které příslušný provozovatel předložil svému příslušnému orgánu dříve;

b)

prokázal splnění povinností stanovených ve směrnici 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 600/2014, které se na dotčený mnohostranný obchodní systém před použitelností tohoto nařízení nevztahovaly.

Článek 5

Další informace, které je třeba poskytnout o mnohostranných obchodních systémech za účelem jejich registrace jako trhů pro růst malých a středních podniků

Žádá-li příslušný provozovatel o registraci mnohostranného obchodního systému jako trhu pro růst malých a středních podniků, zajistí, aby bylo v informacích poskytnutých podle článků 2 a 3 jasně uvedeno, které funkce nebo opatření jsou pro daný trh pro růst malých a středních podniků použitelné.

Článek 6

Další informace, které je třeba poskytnout o organizovaných obchodních systémech

Příslušný provozovatel provozující organizovaný obchodní systém poskytne svému příslušnému orgánu nad rámec článku 2 tyto informace:

a)

informace o tom, zda je v souladu s čl. 20 odst. 5 směrnice 2014/65/EU do nezávislého výkonu činnosti tvorby trhu v jeho organizovaném obchodním systému zapojen jiný investiční podnik;

b)

podrobný popis toho, jak a za jakých okolností v souladu s čl. 20 odst. 6 směrnice 2014/65/EU provádí pokyny v organizovaném obchodním systému podle vlastního uvážení;

c)

pravidla, postupy a protokoly, které provozovateli umožňují nasměrovat obchodní zájem člena nebo účastníka mimo organizovaný obchodní systém;

d)

popis používání obchodování párováním pokynů na vlastní účet, přičemž se vyžaduje soulad s čl. 20 odst. 7 směrnice 2014/65/EU;

e)

pravidla a postupy zajišťující dodržování článků 24, 25, 27 a 28 směrnice 2014/65/EU u obchodů uzavíraných v organizovaném obchodním systému, pokud jsou tato pravidla použitelná pro příslušného provozovatele ve vztahu k uživateli organizovaného obchodního systému.

Článek 7

Informace týkající se jednotlivých kategorií aktiv

Jestliže příslušný provozovatel mnohostranného obchodního systému nebo organizovaného obchodního systému používá různá pravidla pro různé kategorie aktiv, poskytne informace vyžadované tímto nařízením za každou z těchto kategorií aktiv zvlášť.

Článek 8

Podstatné změny

1.   Příslušný provozovatel poskytne svému příslušnému orgánu popis veškerých podstatných změn informací, jež podle tohoto nařízení předložil dříve, pokud by měly význam pro posouzení toho, zda daný provozovatel dodržuje směrnici 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 600/2014.

2.   Jestliže příslušný provozovatel svému příslušnému orgánu zašle nové informace za účelem opravy, aktualizace nebo objasnění informací, jež podle tohoto nařízení předložil dříve, nemusí do nich zahrnout informace, které jsou pouze menšího významu nebo technické povahy a nejsou významné k posouzení toho, zda dodržuje směrnici 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 600/2014.

3.   Investiční podnik nebo organizátor trhu, který má povolení provozovat mnohostranný obchodní systém podle směrnice 2004/39/ES a jehož mnohostranný obchodní systém je v provozu k datu použitelnosti tohoto nařízení, poskytne svému příslušnému orgánu nad rámec odstavce 1 tohoto článku popis veškerých podstatných změn informací, jež podle tohoto nařízení svému příslušnému orgánu o tomto mnohostranném obchodním systému podle uvedené směrnice předložil dříve.

Článek 9

Formát poskytovaného popisu

1.   Jestliže příslušný provozovatel v souladu s tímto nařízením poskytne svému příslušnému orgánu popis fungování mnohostranného obchodního systému nebo organizovaného obchodního systému, který provozuje, zahrne do svého podání jasné odkazy splňující požadavky dané šablonou uvedenou v tabulce 1 přílohy.

2.   Při poskytování informací vyžadovaných tímto nařízením uvede příslušný provozovatel odkazy na příslušná ustanovení pravidel svého mnohostranného obchodního systému nebo organizovaného obchodního systému, dohod nebo smluv s účastníky nebo relevantními třetími stranami a vnitřních postupů a směrnic.

3.   Informace vyžadované tímto nařízením poskytne příslušný provozovatel svému příslušnému orgánu v elektronickém formátu.

4.   Při poskytnutí informací vyžadovaných tímto nařízením příslušný provozovatel:

a)

přidělí každému předkládanému dokumentu jedinečné referenční číslo;

b)

zajistí, aby v předkládaných informacích bylo jasně uvedeno, kterého konkrétního požadavku tohoto nařízení se týkají a ve kterém dokumentu jsou tyto informace uvedeny, a to tak, že uvede jedinečné referenční číslo daného dokumentu;

c)

zajistí, aby byla v případě, že se na něj některý požadavek tohoto nařízení nevztahuje, tato skutečnost uvedena spolu s odpovídajícím vysvětlením;

d)

předloží tyto informace ve formátu stanoveném v tabulce 1 přílohy.

5.   Jestliže se popis poskytuje v souvislosti s žádostí o povolení, předloží subjekt žádající o povolení poskytovat zároveň více než jednu službu jednu žádost, v níž jasně uvede služby, kterých se poskytnuté informace týkají. Pokud má být za účelem poskytnutí informací ve formátu stanoveném v tabulce 1 přílohy tentýž dokument považován za součást několika žádostí o povolení, použije se při předložení téhož dokumentu pro několik žádostí stejné referenční číslo.

Článek 10

Oznámení orgánu ESMA

Příslušný orgán oznámí orgánu ESMA udělení povolení příslušnému provozovateli působit jako mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém, a to v elektronickém formátu a ve formátu stanoveném v tabulce 2 přílohy.

Článek 11

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne uvedeného v čl. 93 odst. 1 druhém pododstavci směrnice 2014/65/EU.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. května 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).


PŘÍLOHA

Formáty

Tabulka 1

Informace provozovatelů mnohostranných obchodních systémů a organizovaných obchodních systémů

Příslušný provozovatel, za nějž se žádost podává

Příslušný článek prováděcího nařízení (EU) 2016/824

Referenční číslo dokumentu

Název dokumentu

Kapitola nebo oddíl nebo strana dokumentu, kde jsou uvedeny informace, nebo důvody, proč informace uvedeny nejsou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 2

Informace, jež mají být odeslány orgánu ESMA

Oznamující příslušný orgán

Název příslušného provozovatele

Název provozovaného mnohostranného obchodního systému nebo organizovaného obchodního systému

Identifikační kód trhu (MIC)

Služby poskytované mnohostranným obchodním systémem nebo organizovaným obchodním systémem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU