(EU) 2016/799Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 139, 26.5.2016, s. 1-506 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. března 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. června 2016 Nabývá účinnosti: 2. března 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/799

ze dne 18. března 2016,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě (1), a zejména na článek 11 a čl. 12 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 165/2014 zavedlo digitální tachografy druhé generace, tzv. inteligentní tachografy, jejichž součástí je také napojení na globální družicový navigační systém („GNSS“), komunikační zařízení pro včasné dálkové odhalování a rozhraní s inteligentními dopravními systémy. Měly by být stanoveny specifikace technických požadavků na konstrukci inteligentních tachografů.

(2)

Zařízení pro včasné dálkové odhalování stanovené v čl. 9 odst. 4 nařízení (EU) č. 165/2014 by mělo kontrolorům při silniční kontrole předávat údaje z digitálního tachografu a informace týkající se hmotností a hmotností na nápravu úplné soupravy vozidel (tahače a přívěsů nebo návěsů) v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 96/53/ES (2). To by mělo umožnit účinnou a rychlou kontrolu vozidel ze strany kontrolních orgánů při nižším počtu elektronických zařízení v kabině vozidla.

(3)

V souladu se směrnicí 96/53/ES by zařízení pro včasné dálkové odhalování mělo používat normy CEN DSRC (3) uvedené ve směrnici, a to v kmitočtovém pásmu 5 795–5 805 MHz. Vzhledem k tomu, že se toto kmitočtové pásmo používá i pro elektronický výběr mýtného, neměli by kontroloři zařízení pro včasné dálkové odhalování používat v prostorech určených pro výběr mýtného, aby se předešlo interferencím mezi aplikacemi pro výběr mýtného a pro kontrolu.

(4)

Aby se vyřešila současná slabá místa v oblasti bezpečnosti, měly by spolu s inteligentními tachografy být zavedeny nové bezpečnostní mechanismy pro zachování úrovně bezpečnosti digitálních tachografů. Jedním z takových slabých míst je absence dat o konci doby platnosti digitálních certifikátů. Pro dosažení souladu s osvědčenými postupy v otázkách bezpečnosti se doporučuje digitální certifikáty bez dat o konci doby platnosti nepoužívat. Běžná doba provozní platnosti celků ve vozidle by měla být 15 let, počínaje dnem vydání digitálních certifikátů pro celek ve vozidle. Celky ve vozidle by po uvedené době platnosti měly být vyměněny.

(5)

Zajištění zabezpečených a spolehlivých informací o poloze je základním prvkem účinného fungování inteligentních tachografů. Je proto vhodné, aby byla zajištěna jejich kompatibilita se službami s přidanou hodnotou poskytovanými v rámci programu Galileo, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1285/2013 (4), s cílem zlepšit bezpečnost inteligentních tachografů.

(6)

V souladu s čl. 8 odst. 1, čl. 9 odst. 1 a čl. 10 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 165/2014 by se bezpečnostní mechanismy zavedené uvedeným nařízením měly použít 36 měsíců po vstupu potřebných prováděcích aktů v platnost, aby výrobci mohli vyvinout novou generaci inteligentních tachografů a získat od příslušných orgánů osvědčení o schválení typu.

(7)

V souladu s nařízením (EU) č. 165/2014 by vozidla poprvé registrovaná v členském státě 36 měsíců po vstupu tohoto nařízení Komise v platnost měla být vybavena inteligentním tachografem, který splňuje požadavky tohoto nařízení Komise. V každém případě by všechna vozidla provozovaná v jiném členském státě, než je členský stát jejich registrace, měla být vybavena inteligentním tachografem, který splňuje požadavky, 15 let ode dne použitelnosti uvedených požadavků.

(8)

Nařízení Komise (ES) č. 68/2009 (5) povolovalo během přechodného období, které skončilo dnem 31. prosince 2013, použití adaptéru, který umožňoval montáž tachografů do vozidel typu M1 a N1. Vzhledem k technickým problémům souvisejícím s nalezením alternativy k použití adaptéru došli odborníci z automobilového průmyslu a z řad výrobců tachografů spolu s Komisí k závěru, že k použití adaptéru neexistuje alternativní řešení, jež by se obešlo bez nepřiměřeně vysokých nákladů pro dotčené odvětví, což by nebylo úměrné velikosti trhu. Proto by používání adaptéru ve vozidlech typu M1 a N1 mělo být povoleno bez časového omezení.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 42 odst. 3 nařízení (EU) č. 165/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení obsahuje ustanovení nezbytná pro jednotné uplatňování následujících aspektů týkajících se tachografů:

a)

zaznamenávání polohy vozidla v určitých místech během denní pracovní doby řidiče;

b)

dálkového včasného odhalování případné manipulace s inteligentními tachografy nebo jejich zneužití;

c)

rozhraní s inteligentními dopravními systémy;

d)

administrativních a technických požadavků na postupy schválení typu tachografů, včetně bezpečnostních mechanismů.

2.   Konstrukce, zkoušení, montáž, kontrola, provoz a opravy inteligentních tachografů a jejich součástí musí splňovat technické požadavky stanovené v příloze 1C tohoto nařízení.

3.   Tachografy jiné než inteligentní musí nadále, pokud jde o jejich konstrukci, zkoušení, montáž, kontrolu, provoz a opravy, splňovat podle konkrétního případu buď požadavky stanovené v příloze 1, nebo v příloze 1B nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 (6).

4.   Podle článku 10d směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/53/ES musí zařízení pro včasné dálkové odhalování rovněž předávat údaje o hmotnosti poskytované interním palubním systémem pro zjišťování hmotnosti za účelem včasného odhalování podvodů.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 2 nařízení (EU) č. 165/2014.

Kromě toho se rozumí:

1)

„digitálním tachografem“ nebo „tachografem první generace“ digitální tachograf, který není inteligentním tachografem;

2)

„vnějším zařízením GNSS“ zařízení, které obsahuje přijímač GNSS v případě, kdy celek ve vozidle není jediným celkem, jakož i další součásti nezbytné pro ochranu sdělování údajů o poloze zbytku celku ve vozidle;

3)

„dokumentací výrobce“ úplná dokumentace v elektronické nebo tištěné podobě, která obsahuje všechny informace poskytované výrobcem nebo jeho zmocněncem orgánu příslušnému pro schvalování typu pro účely schválení typu tachografu nebo jeho součásti, včetně osvědčení uvedených v čl. 12 odst. 3 nařízení (EU) č. 165/2014, provádění zkoušek definovaných v příloze 1C tohoto nařízení, jakož i výkresy, fotografie a další příslušné doklady;

4)

„schvalovací dokumentací“ dokumentace výrobce v elektronické nebo tištěné podobě společně s dalšími dokumenty přiloženými orgánem příslušným pro schvalování typu k dokumentaci výrobce v průběhu výkonu jeho funkcí, včetně osvědčení ES schválení typu tachografu nebo jeho konstrukční součásti na konci postupu schvalování typu;

5)

„seznamem schvalovací dokumentace“ dokument uvádějící očíslovaný obsah schvalovací dokumentace identifikující všechny relevantní části této dokumentace. Formát tohoto dokumentu musí rozlišovat po sobě jdoucí kroky při postupu ES schvalování typu, včetně dat všech revizí a aktualizací uvedené dokumentace;

6)

„zařízením pro včasné dálkové odhalování“ zařízení celku ve vozidle, které je používáno k provádění cílených silničních kontrol;

7)

„inteligentním tachografem“ nebo „tachografem druhé generace“ digitální tachograf, který splňuje požadavky článků 8, 9 a 10 nařízení (EU) č. 165/2014, jakož i přílohy 1C tohoto nařízení;

8)

„součástí tachografu“ nebo „součástí“ kterýkoli z těchto prvků: celek ve vozidle, snímač pohybu, karta tachografu, záznamový list, vnější zařízení GNSS a zařízení pro včasné dálkové odhalování;

9)

„orgánem příslušným pro schvalování typu“ orgán členského státu oprávněný k provádění schvalování typu tachografu nebo jeho součástí, provádění postupu schvalování, vydávání a v příslušných případech odebírání osvědčení o schválení typu, který působí jako kontaktní místo pro orgány příslušné pro schvalování typu ostatních členských států a zajišťuje, aby výrobci plnili své povinnosti týkající se souladu s požadavky tohoto nařízení.

Článek 3

Služby vycházející z určení polohy

1.   Výrobci zajistí, aby inteligentní tachografy byly kompatibilní se službami určování polohy, které poskytují systémy Galileo a evropská služba pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS).

2.   Výrobci se mohou také rozhodnout, že kromě systémů uvedených v odstavci 1 zajistí kompatibilitu s dalšími družicovými navigačními systémy.

Článek 4

Postup schvalování typu tachografu a součástí tachografu

1.   Výrobce nebo jeho zmocněnec předloží žádost o schválení typu tachografu nebo jakékoli jeho součásti nebo skupiny součástí orgánům příslušným pro schvalování typu určeným každým členským státem. Žádost se skládá se z dokumentace výrobce obsahující informace o všech dotčených součástech, v příslušných případech včetně osvědčení o schválení typu ostatních součástí, jež jsou nezbytné ke zkompletování tachografu, jakož i všech dalších příslušných dokumentů.

2.   Členský stát udělí schválení typu všem tachografům, součástem nebo skupinám součástí, které splňují administrativní a technické požadavky uvedené v příslušných případech v čl. 1 odst. 2 nebo 3. V takovém případě vydá orgán příslušný pro schvalování typu žadateli osvědčení o schválení typu, které musí být v souladu se vzorem uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

3.   Orgán příslušný pro schvalování typu může požádat výrobce nebo jeho zmocněnce o předložení jakýchkoli dalších informací.

4.   Výrobce nebo jeho zmocněnec dá orgánům příslušným pro schvalování typu, jakož i subjektům odpovědným za vydávání osvědčení uvedených v čl. 12 odst. 3 nařízení (EU) č. 165/2014 k dispozici takový počet tachografů nebo součástí tachografů, který je nezbytný k tomu, aby mohl být uspokojivé proveden postup schválení typu.

5.   Jestliže chce výrobce nebo jeho zmocněnec získat schválení typu určitých součástí nebo skupin součástí tachografu, musí orgánům příslušným pro schvalování typu poskytnout ostatní součásti, jejichž typ byl již schválen, jakož i ostatní součásti nezbytné pro konstrukci kompletního tachografu, aby tyto orgány mohly provést potřebné zkoušky.

Článek 5

Změny schválení typu

1.   Výrobce nebo jeho zmocněnec neprodleně uvědomí orgány příslušné pro schvalování typu, které udělily původní schválení typu, o všech změnách softwarového nebo hardwarového vybavení tachografu nebo povahy materiálů použitých k jeho výrobě, které jsou zaznamenány ve schvalovací dokumentaci, a předloží žádost o změnu schválení typu.

2.   Orgány příslušné pro schvalování typu mohou podle povahy a charakteru těchto změn revidovat či rozšířit stávající schválení typu nebo vydat nové schválení typu.

„Revize“ se provede, jestliže se orgán příslušný pro schvalování typu domnívá, že změny softwarového nebo hardwarového vybavení tachografu nebo povahy materiálů použitých k jeho výrobě jsou malé. V takových případech orgán příslušný pro schvalování typu vydá revidované dokumenty schvalovací dokumentace a uvede povahu provedených změn a datum jejich schválení. Pro splnění tohoto požadavku postačuje aktualizovaná verze schvalovací dokumentace v konsolidované podobě spolu s podrobným popisem provedených změn.

„Rozšíření“ se provede, jestliže se orgán příslušný pro schvalování typu domnívá, že změny softwarového nebo hardwarového vybavení tachografu nebo povahy materiálů použitých k jeho výrobě jsou významné. V takových případech může požadovat provedení nových zkoušek a v souladu s tím informovat výrobce nebo jeho zmocněnce. Pokud jsou tyto zkoušky uspokojivé, vydá orgán příslušný pro schvalování typu revidované osvědčení o schválení typu, s číslem odkazujícím na udělené rozšíření. V osvědčení o schválení typu se uvede důvod rozšíření a datum jeho vystavení.

3.   V seznamu schvalovací dokumentace se uvede datum posledního rozšíření, nebo revize schválení typu, nebo datum poslední konsolidace aktualizované verze tohoto schválení typu.

4.   Nové schválení typu je nezbytné, pokud by požadované změny tachografu, jehož typ byl již schválen, nebo jeho součástí vedly k vydání nového osvědčení o bezpečnosti nebo interoperabilitě.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 2. března 2016.

Přílohy se však použijí ode dne 2. března 2019, s výjimkou dodatku 16, který se použije ode dne 2. března 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. března 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 59).

(3)  Normy Evropského výboru pro normalizaci (CEN) týkající se vyhrazených spojení krátkého dosahu EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 a ISO 14906.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1285/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení evropských systémů družicové navigace a jejich využití a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 876/2002 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 68/2009 ze dne 23. ledna 2009, kterým se podeváté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Úř. věst. L 21, 24.1.2009, s. 3).

(6)  Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8).


PŘÍLOHA I C

Požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž a kontrolu

ÚVOD 12

1

DEFINICE 13

2

OBECNÉ VLASTNOSTI A FUNKCE ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ 19

2.1

Obecné vlastnosti 19

2.2

Funkce 20

2.3

Provozní režimy 21

2.4

Bezpečnost 22

3

KONSTRUKČNÍ A FUNKČNÍ POŽADAVKY NA ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ 22

3.1

Monitorování vkládání a vyjímání karet 22

3.2

Měření rychlosti, polohy a vzdálenosti 23

3.2.1

Měření ujeté vzdálenosti 23

3.2.2

Měření rychlosti 23

3.2.3

Měření polohy 24

3.3

Měření času 24

3.4

Monitorování činností řidiče 24

3.5

Monitorování provozního stavu řidiče 25

3.6

Řidičem vkládané údaje 25

3.6.1

Vložení údajů o místě počátku a/nebo ukončení denní pracovní doby 25

3.6.2

Ruční vkládání údajů o činnostech řidiče a souhlas řidiče pro rozhraní ITS 25

3.6.3

Vkládání údajů o zvláštních podmínkách 27

3.7

Správa zámků podniků 27

3.8

Monitorování kontrolních činností 28

3.9

Zjišťování událostí a/nebo závad 28

3.9.1

„Vložení neplatné karty“ 28

3.9.2

„Rozporkaret“ 28

3.9.3

„Překrytí časových údajů“ 28

3.9.4

„Jízda bez náležité karty“ 29

3.9.5

„Vložení karty v průběhu jízdy“ 29

3.9.6

„Nesprávné uzavření poslední relace karty“ 29

3.9.7

„Překročení povolené rychlosti“ 29

3.9.8

„Přerušení elektrického napájení“ 29

3.9.9

„Chyba komunikace se zařízením pro dálkovou komunikaci“ 29

3.9.10

„Chybějící informace o poloze z přijímače GNSS“ 29

3.9.11

„Chyba komunikace s vnějším zařízením GNSS“ 30

3.9.12

„Chybné údaje o pohybu vozidla“ 30

3.9.13

„Nesoulad údajů o pohybu vozidla“ 30

3.9.14

„Pokus o narušení bezpečnosti systému“ 30

3.9.15

„Nesoulad času“ 30

3.9.16

„Chyba karty“ 30

3.9.17

„Chyba záznamového zařízení“ 30

3.10

Integrované zkoušky a autotesty 31

3.11

Načítání z datové paměti 31

3.12

Zaznamenávání a ukládání do datové paměti 31

3.12.1

Údaje identifikující zařízení 32

3.12.1.1

Identifikační údaje o celku ve vozidle 32

3.12.1.2

Identifikační údaje snímače pohybu 32

3.12.1.3

Identifikační údaje globálních navigačních družicových systémů 33

3.12.2

Klíče a certifikáty 33

3.12.3

Data související s vložením a vyjmutím karty řidiče nebo dílny 33

3.12.4

Údaje o činnostech řidiče 34

3.12.5

Místa a polohy, kde začíná nebo končí denní pracovní doba a/nebo kde je dosaženo tří hodin nepřetržité doby řízení 34

3.12.6

Údaje počitadla ujetých kilometrů 35

3.12.7

Podrobné údaje o rychlosti 35

3.12.8

Údaje o událostech 35

3.12.9

Údaje o závadách 37

3.12.10

Kalibrační údaje 38

3.12.11

Údaje o nastavení času 39

3.12.12

Údaje o kontrolních činnostech 39

3.12.13

Údaje o zámcích podniků 39

3.12.14

Údaje o stahování 39

3.12.15

Údaje o zvláštních podmínkách 40

3.12.16

Údaje o kartě tachografu 40

3.13

Čtení z karet tachografu 40

3.14

Zaznamenávání a ukládání údajů na kartách tachografu 40

3.14.1

Zaznamenávání a ukládání údajů na kartách tachografu první generace 40

3.14.2

Zaznamenávání a ukládání údajů na kartách tachografu druhé generace 41

3.15

Zobrazení 41

3.15.1

Výchozí zobrazení 42

3.15.2

Varovné zobrazení 43

3.15.3

Přístupové menu 43

3.15.4

Další zobrazení 43

3.16

Tisk 43

3.17

Výstražná sdělení 44

3.18

Stahování údajů do externích médií 45

3.19

Dálková komunikace pro cílené silniční kontroly 45

3.20

Výstupní údaje pro přídavná externí zařízení 46

3.21

Kalibrace 47

3.22

Silniční kalibrační kontrola 47

3.23

Nastavení času 48

3.24

Provozní charakteristiky 48

3.25

Materiály 48

3.26

Značení 49

4

KONSTRUKČNÍ A FUNKČNÍ POŽADAVKY NA KARTY TACHOGRAFU 49

4.1

Viditelné údaje 49

4.2

Zabezpečení 52

4.3

Normy 53

4.4

Environmentální a elektrické specifikace 53

4.5

Ukládání údajů 53

4.5.1

Elementární soubory pro identifikaci a správu karty 54

4.5.2

Identifikace čipové karty 54

4.5.2.1

Identifikace čipu 54

4.5.2.2

DIR (pouze v kartách tachografu druhé generace) 54

4.5.2.3

Informace ATR (podmínečné, pouze v kartách tachografu druhé generace) 54

4.5.2.4

Informace o rozšířené délce (podmínečná, pouze v kartách tachografu druhé generace) 55

4.5.3

Karta řidiče 55

4.5.3.1

Aplikace tachografu (přístupná pro celky ve vozidle první a druhé generace) 55

4.5.3.1.1

Identifikace aplikace 55

4.5.3.1.2

Klíče a certifikáty 55

4.5.3.1.3

Identifikace karty 55

4.5.3.1.4

Identifikace držitele karty 55

4.5.3.1.5

Stahování z karty 55

4.5.3.1.6

Informace o řidičském průkazu 55

4.5.3.1.7

Údaje o událostech 56

4.5.3.1.8

Údaje o závadách 56

4.5.3.1.9

Údaje o činnostech řidiče 57

4.5.3.1.10

Údaje o použitých vozidlech 57

4.5.3.1.11

Místa, kde začíná a/nebo končí denní pracovní doba 58

4.5.3.1.12

Údaje o relaci karty 58

4.5.3.1.13

Údaje o kontrolních činnostech 58

4.5.3.1.14

Údaje o zvláštních podmínkách 58

4.5.3.2

Aplikace tachografu druhé generace (nepřístupná pro celek ve vozidle první generace) 59

4.5.3.2.1

Identifikace aplikace 59

4.5.3.2.2

Klíče a certifikáty 59

4.5.3.2.3

Identifikace karty 59

4.5.3.2.4

Identifikace držitele karty 59

4.5.3.2.5

Stahování z karty 59

4.5.3.2.6

Informace o řidičském průkazu 59

4.5.3.2.7

Údaje o událostech 59

4.5.3.2.8

Údaje o závadách 60

4.5.3.2.9

Údaje o činnostech řidiče 61

4.5.3.2.10

Údaje o použitých vozidlech 61

4.5.3.2.11

Místa a polohy, kde začíná a/nebo končí denní pracovní doba 62

4.5.3.2.12

Údaje o relaci karty 62

4.5.3.2.13

Údaje o kontrolních činnostech 62

4.5.3.2.14

Údaje o zvláštních podmínkách 63

4.5.3.2.15

Údaje o použitých celcích ve vozidle 63

4.5.3.2.16

Údaje o místech nepřetržité tříhodinové doby řízení 63

4.5.4

Karta dílny 63

4.5.4.1

Aplikace tachografu (přístupná pro celky ve vozidle první a druhé generace) 63

4.5.4.1.1

Identifikace aplikace 63

4.5.4.1.2

Klíče a certifikáty 63

4.5.4.1.3

Identifikace karty 64

4.5.4.1.4

Identifikace držitele karty 64

4.5.4.1.5

Stahování z karty 64

4.5.4.1.6

Údaje o kalibraci a nastavování času 64

4.5.4.1.7

Údaje o událostech a závadách 65

4.5.4.1.8

Údaje o činnostech řidiče 65

4.5.4.1.9

Údaje o použitých vozidlech 65

4.5.4.1.10

Údaje o začátku a/nebo konci denní pracovní doby 65

4.5.4.1.11

Údaje o relaci karty 65

4.5.4.1.12

Údaje o kontrolních činnostech 65

4.5.4.1.13

Údaje o zvláštních podmínkách 65

4.5.4.2

Aplikace tachografu druhé generace (nepřístupná pro celek ve vozidle první generace) 65

4.5.4.2.1

Identifikace aplikace 65

4.5.4.2.2

Klíče a certifikáty 66

4.5.4.2.3

Identifikace karty 66

4.5.4.2.4

Identifikace držitele karty 66

4.5.4.2.5

Stahování z karty 66

4.5.4.2.6

Údaje o kalibraci a nastavování času 66

4.5.4.2.7

Údaje o událostech a závadách 67

4.5.4.2.8

Údaje o činnostech řidiče 67

4.5.4.2.9

Údaje o použitých vozidlech 67

4.5.4.2.10

Údaje o začátku a/nebo konci denní pracovní doby 67

4.5.4.2.11

Údaje o relaci karty 67

4.5.4.2.12

Údaje o kontrolních činnostech 67

4.5.4.2.13

Údaje o použitých celcích ve vozidle 67

4.5.4.2.14

Údaje o místech nepřetržité tříhodinové doby řízení 68

4.5.4.2.15

Údaje o zvláštních podmínkách 68

4.5.5

Kontrolní karta 68

4.5.5.1

Aplikace tachografu (přístupná pro celky ve vozidle první a druhé generace) 68

4.5.5.1.1

Identifikace aplikace 68

4.5.5.1.2

Klíče a certifikáty 68

4.5.5.1.3

Identifikace karty 68

4.5.5.1.4

Identifikace držitele karty 68

4.5.5.1.5

Údaje o kontrolních činnostech 69

4.5.5.2

Aplikace tachografu druhé generace (nepřístupná pro celek ve vozidle první generace) 69

4.5.5.2.1

Identifikace aplikace 69

4.5.5.2.2

Klíče a certifikáty 69

4.5.5.2.3

Identifikace karty 69

4.5.5.2.4

Identifikace držitele karty 69

4.5.5.2.5

Údaje o kontrolních činnostech 70

4.5.6

Karta podniku 70

4.5.6.1

Aplikace tachografu (přístupná pro celky ve vozidle první a druhé generace) 70

4.5.6.1.1

Identifikace aplikace 70

4.5.6.1.2

Klíče a certifikáty 70

4.5.6.1.3

Identifikace karty 70

4.5.6.1.4

Identifikace držitele karty 70

4.5.6.1.5

Údaje o činnosti podniku 70

4.5.6.2

Aplikace tachografu druhé generace (nepřístupná pro celek ve vozidle první generace) 71

4.5.6.2.1

Identifikace aplikace 71

4.5.6.2.2

Klíče a certifikáty 71

4.5.6.2.3

Identifikace karty 71

4.5.6.2.4

Identifikace držitele karty 71

4.5.6.2.5

Údaje o činnosti podniku 71

5

MONTÁŽ ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ 72

5.1

Montáž 72

5.2

Montážní štítek 73

5.3

Plomby 74

6

KONTROLY, INSPEKCE A OPRAVY 74

6.1

Schválení montérů, dílen a výrobců vozidel 74

6.2

Kontrola nových nebo opravených přístrojů 75

6.3

Montážní kontrola 75

6.4

Periodické prohlídky 75

6.5

Měření odchylek 76

6.6

Opravy 76

7

VYDÁVÁNÍ KARET 76

8

SCHVÁLENÍ TYPU ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ A KARET TACHOGRAFU 77

8.1

Všeobecně 77

8.2

Osvědčení o bezpečnosti 78

8.3

Osvědčení o funkčnosti 78

8.4

Osvědčení o interoperabilitě 78

8.5

Osvědčení o schválení typu 79

8.6

Výjimečný postup: první osvědčení o interoperabilitě pro záznamové zařízení a karty tachografu druhé generace 80

ÚVOD

Systém digitálních tachografů první generace byl zaveden 1. května 2006. V oblasti vnitrostátní dopravy se může používat po celou dobu své životnosti. Naproti tomu v oblasti mezinárodní dopravy musí být všechna vozidla nejpozději 15 let po vstupu tohoto nařízení Komise v platnost vybavena vyhovujícím inteligentním tachografem druhé generace, který zavádí toto nařízení.

Tato příloha obsahuje požadavky na záznamové zařízení a karty tachografu druhé generace.

Od data zavedení je záznamové zařízení druhé generace montováno ve vozidlech registrovaných poprvé a jsou vydávány karty tachografu druhé generace. Pro usnadnění plynulého zavádění systému tachografů druhé generace

jsou karty tachografu druhé generace navrženy tak, aby byly použitelné i v celcích ve vozidle první generace,

není k datu zavedení požadována výměna platných karet tachografu první generace.

Řidičům to umožní ponechat si svou jedinečnou kartu řidiče a používat ji v obou systémech.

Záznamové zařízení druhé generace však musí být kalibrováno pouze pomocí karet dílny druhé generace.

Tato příloha obsahuje všechny požadavky týkající se interoperability mezi systémy tachografů první a druhé generace.

Dodatek 15 obsahuje dodatečné podrobnosti o správě obou souběžně existujících systémů.

Seznam dodatků

Dodatek 1:

DATOVÝ SLOVNÍK

Dodatek 2:

SPECIFIKACE KARET TACHOGRAFU

Dodatek 3:

PIKTOGRAMY

Dodatek 4:

VÝTISKY

Dodatek 5:

DISPLEJ

Dodatek 6:

PŘEDNÍ KONEKTOR PRO KALIBRACI A STAHOVÁNÍ

Dodatek 7:

PROTOKOLY PRO STAHOVÁNÍ DAT

Dodatek 8:

KALIBRAČNÍ PROTOKOL

Dodatek 9:

SCHVÁLENÍ TYPU A MINIMÁLNÍ ROZSAH POŽADOVANÝCH ZKOUŠEK

Dodatek 10:

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

Dodatek 11:

SPOLEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ MECHANISMY

Dodatek 12:

URČOVÁNÍ POLOHY NA ZÁKLADĚ GLOBÁLNÍHO DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU (GNSS)

Dodatek 13:

ROZHRANÍ ITS

Dodatek 14:

FUNKCE DÁLKOVÉ KOMUNIKACE

Dodatek 15:

MIGRACE: POSTUPY PŘI SOUČASNÉ EXISTENCI NĚKOLIKA GENERACÍ ZAŘÍZENÍ

Dodatek 16:

ADAPTÉR PRO VOZIDLA KATEGORIE M1 A N1

1   DEFINICE

Pro účely této přílohy se rozumí:

a)

„aktivací“:

fáze, ve které se tachograf použitím karty dílny stává plně funkčním a ve které provádí veškeré funkce, včetně funkcí bezpečnostních;

b)

„prokázáním pravosti“:

funkce určená ke stanovení a ověření uváděné identity;

c)

„pravostí“:

vlastnost, že informace přicházejí ze strany, jejíž identitu je možno ověřit;

d)

„integrovanou zkouškou“:

zkouška, která proběhne na vyžádání, spouštěná obsluhou nebo vnějším zařízením;

e)

„kalendářním dnem“:

den v době od 00.00 hod. do 24.00 hod. Veškeré kalendářní dny se vztahují k času UTC (koordinovaný světový čas);

f)

„kalibrací“ inteligentních tachografů:

aktualizace nebo potvrzení parametrů vozidla, které je třeba uchovat v datové paměti. Parametry vozidla zahrnují identifikaci vozidla (identifikační číslo vozidla VIN, registrační značka vozidla VRN a členský stát registrace) a vlastnosti vozidla (charakteristický koeficient vozidla w, konstantu záznamového zařízení k, účinný obvod kol l, rozměr pneumatik, nastavení omezovače rychlosti (v příslušných případech), aktuální čas UTC, aktuální stav počitadla ujetých kilometrů); během kalibrace záznamového zařízení jsou v datové paměti rovněž uloženy typy a identifikátory všech příslušných plomb schválení typu.

Jakékoli obnovení nebo potvrzení pouze času UTC se považuje za úpravu času, a nikoli za kalibraci, pokud není v rozporu s požadavkem 409.

Kalibrace záznamového zařízení vyžaduje použití karty dílny;

g)

„číslem karty“:

šestnáctimístné alfanumerické označení, které v členském státě jednoznačně identifikuje kartu tachografu. Číslo karty zahrnuje (v příslušných případech) pořadový index karty, index náhrady karty a index obnovy karty.

Karta je tedy jednoznačně identifikována kódem vydávajícího členského státu a číslem karty;

h)

„pořadovým indexem karty“:

čtrnáctý alfanumerický znak v čísle karty, který je užit pro rozlišení různých karet vydaných určitému podniku, dílně nebo kontrolnímu orgánu, které mají právo na vydání více karet tachografu. Podnik, dílna nebo kontrolní orgán jsou jednoznačně identifikovány prvními třinácti znaky čísla karty;

i)

„indexem obnovy karty“:

šestnáctý alfanumerický znak v čísle karty, který je zvyšován pokaždé, když je karta obnovována;

j)

„indexem náhrady karty“:

patnáctý alfanumerický znak v čísle karty, který je zvyšován pokaždé, když je karta nahrazována;

k)

„charakteristickým koeficientem vozidla“:

číselné označení, které udává hodnotu výstupního signálu vysílaného částí vozidla, která je propojuje se záznamovým zařízením (výstupní hřídel převodovky nebo náprava), když vozidlo ujede za standardních zkušebních podmínek vzdálenost 1 km, jak stanoví požadavek 414. Charakteristický koeficient se vyjadřuje v počtu impulsů na kilometr (w = … imp/km);

l)

„kartou podniku“:

karta tachografu vydaná orgány členského státu dopravci, který potřebuje provozovat vozidla vybavená tachografem. Karta identifikuje dopravce a umožňuje zobrazování, stahování a tištění údajů uložených v tachografu, která byla tímto dopravcem uzamčena;

m)

„konstantou záznamového zařízení“:

číselné označení udávající hodnotu vstupního signálu, požadovaného pro zobrazení a záznam ujeté vzdálenosti jednoho kilometru; tato konstanta se vyjadřuje v počtu impulsů na kilometr (k = … imp/km);

n)

„nepřetržitá doba řízení“ se vypočítává v záznamovém zařízení jako (1):

nepřetržitá doba řízení, která se vypočítává jako běžná součtová doba řízení určitého řidiče od konce jeho poslední POHOTOVOSTI nebo PŘESTÁVKY/ODPOČINKU nebo NEZNÁMÉ DOBY (2) v délce 45 minut nebo doby delší (tato doba může být rozdělena v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (3)). Příslušné výpočty berou podle potřeby v úvahu minulé činnosti uložené na kartě řidiče. Pokud řidič nevložil svou kartu, jsou příslušné výpočty podloženy údaji z paměťových záznamů, které se vztahují k běžné době, kdy nebyla vložena žádná karta, a které se vztahují k odpovídajícímu otvoru pro kartu;

o)

„kontrolní kartou“:

karta tachografu vydaná orgány členského státu příslušnému národnímu kontrolnímu orgánu, která identifikuje kontrolní organizaci a případně i kontrolora a umožňuje přístup k údajům uloženým v datové paměti nebo na kartách řidiče a případně na kartách dílny pro čtení, tisk a/nebo stahování.

Umožňuje rovněž přístup k funkci silniční kalibrační kontroly a k údajům na snímači komunikace včasného dálkového odhalování;

p)

„souhrnnou dobou přestávek“ vypočítávanou v rámci záznamového zařízení jako (1):

souhrnná doba přestávek v jízdě vypočtená z běžných kumulovaných dob POHOTOVOSTI nebo PŘESTÁVKY/ODPOČINKU nebo NEZNÁMÉ DOBY (2) daného řidiče, které jsou dlouhé 15 minut nebo delší, od konce jeho poslední doby POHOTOVOSTI nebo PŘESTÁVKY/ODPOČINKU nebo NEZNÁMÉ DOBY (2), které jsou dlouhé 45 minut nebo delší (tato doba může být rozdělena v souladu s nařízením (ES) č. 561/2006).

Příslušné výpočty berou podle potřeby v úvahu minulé činnosti uložené na kartě řidiče. Neznámé doby záporné doby trvání (počátek neznámé doby > konec neznámé doby) vzniklé překrytím mezi dvěma různými záznamovými zařízeními, se při výpočtu neberou v úvahu.

Pokud řidič nevložil svou kartu, jsou příslušné výpočty podloženy údaji z paměťových záznamů, které se vztahují k běžné době, kdy nebyla vložena žádná karta, a které se vztahují k odpovídajícímu otvoru pro kartu;

q)

„datovou pamětí“:

elektronické zařízení na ukládání údajů, které je vestavěné v záznamovém zařízení;

r)

„digitálním podpisem“:

údaje, které jsou připojeny k bloku údajů nebo kryptografická transformace bloku údajů, které příjemci bloku údajů umožňují prokázání pravosti a integrity bloku údajů;

s)

„stahováním“:

kopírování, spolu s digitálním podpisem, části nebo úplné sady datových souborů zaznamenaných v datové paměti celku ve vozidle nebo v paměti karty tachografu, pokud tento postup nezmění nebo nesmaže žádné uložené údaje.

Výrobci inteligentních tachografových celků ve vozidle a výrobci zařízení konstruovaných a určených ke stahování datových souborů musí podniknout veškeré přiměřené kroky k zajištění toho, aby stahování takových údajů dopravce nebo řidiče co nejméně zdržovalo.

Stahování podrobných údajů o rychlosti nemusí být nutné k prokázání shody s nařízením (ES) č. 561/2006, ale může být použito pro jiné účely, např. pro vyšetřování nehod.

t)

„kartou řidiče“:

karta tachografu vystavená orgány členského státu určitému řidiči, která identifikuje řidiče a umožňuje ukládání údajů o jeho činnostech;

u)

„účinným obvodem kol“:

průměrná vzdálenost ujetá každým z kol pohánějících vozidlo (hnací kola) v průběhu jedné ukončené otáčky. Tyto vzdálenosti jsou měřeny za normálních zkušebních podmínek, jak stanoví požadavek 414, a vyjadřují se ve tvaru: „l = … mm“. Výrobci vozidla mohou měření těchto vzdáleností nahradit teoretickým výpočtem, který bere v úvahu rozložení hmotností na nápravy pro nenaložené vozidlo v běžném provozním stavu (4). Postupy pro tyto teoretické výpočty podléhají schválení příslušného orgánu členského státu a mohou být provedeny výhradně před aktivací tachografu;

v)

„událostí“:

mimořádná činnost zjištěná inteligentním tachografem, která může pocházet z pokusu o podvod;

w)

„vnějším zařízením GNSS“:

zařízení obsahující přijímač GNSS, není-li celek ve vozidle samostatnou jednotkou, a další součásti potřebné k ochraně komunikace údajů o poloze se zbytkem celku ve vozidle;

x)

„závadou“:

mimořádná činnost zjištěná inteligentním tachografem, která může pocházet z chybné funkce nebo z poruchy zařízení;

y)

„přijímačem GNSS“:

elektronické zařízení, které přijímá a digitálně zpracovává signály z jednoho nebo více globálních navigačních družicových systémů (GNSS v angličtině) pro poskytování informací o poloze, rychlosti a čase;

z)

„montáží“:

montáž tachografu do vozidla;

aa)

„interoperabilitou“:

schopnost systémů a příslušných podnikových procesů vyměňovat si údaje a sdílet informace;

bb)

„rozhraním“:

zařízení mezi systémy, které poskytuje prostředí pro jejich spojení a součinnost;

cc)

„polohou“:

zeměpisné souřadnice vozidla v daném čase;

dd)

„snímačem pohybu“:

část tachografu, která zajišťuje signál odpovídající rychlosti vozidla a/nebo vzdálenosti ujeté vozidlem;

ee)

„neplatnou kartou“:

karta, která byla zjištěna jako vadná nebo u které chybí úvodní prokázání pravosti nebo u které ještě nebylo dosaženo data platnosti nebo u které již uplynulo datum platnosti;

ff)

„otevřeným standardem“:

standard stanovený v dokumentu standardních specifikací dostupném volně nebo za nominální poplatek, který může být kopírován, rozšiřován nebo používán bezplatně nebo za nominální poplatek;

gg)

„mimo působnost“:

případ, kdy není podle nařízení (ES) č. 561/2006 užívání záznamového zařízení požadováno;

hh)

„překročením rychlosti“:

překročení povolené rychlosti vozidla, které je definováno jako jakékoliv období delší než 60 s, v němž měřená rychlost vozidla překračuje mezní hodnotu pro nastavení omezovače rychlosti, která byla stanovena směrnicí Rady 92/6/EHS (5) v platném znění;

ii)

„pravidelnou kontrolou“:

řada operací ke kontrole, že tachograf správně pracuje, že jeho seřízení odpovídá parametrům vozidla a že k tachografu nejsou připojena žádná manipulační zařízení;

jj)

„tiskárnou“:

součást záznamového zařízení, které zajišťuje vytištění uložených údajů;

kk)

„komunikací včasného dálkového odhalování“:

komunikace mezi zařízením komunikace včasného dálkového odhalování a snímačem komunikace včasného dálkového odhalování během cílených silničních kontrol s cílem dálkového odhalování možné manipulace nebo zneužití záznamového zařízení;

ll)

„zařízením pro dálkovou komunikaci“:

vybavení celku ve vozidle, které se užívá k provádění cílených silničních kontrol;

mm)

„snímačem komunikace včasného dálkového odhalování“:

systém používaný kontrolory pro cílené silniční kontroly;

nn)

„obnovením“:

vydání nové karty tachografu v době, kdy existující karta dosáhla data ukončení platnosti, nebo pokud je karta vadná a byla vrácena vydávající organizaci. Obnovení vždy zahrnuje ujištění, že neexistují dvě současně platné karty;

oo)

„opravou“:

oprava snímače pohybu nebo celku ve vozidle nebo kabelu, která vyžaduje jejich odpojení od napájení nebo odpojení od jiných součástí tachografu nebo otevření snímače pohybu nebo celku ve vozidle;

pp)

„náhradou karty“:

vydání karty tachografu jako náhrady za existující kartu, která byla prohlášena za ztracenou, odcizenou nebo vadnou a která nebyla vrácena vydávající organizaci. Náhrada vždy zahrnuje riziko, že mohou existovat dvě současně platné karty;

qq)

„osvědčením bezpečnosti“:

postup, kterým orgán pro certifikaci všeobecných kritérií osvědčuje, že zkoumané záznamové zařízení (nebo jeho součást) nebo karta tachografu splňuje bezpečnostní požadavky stanovené v příslušných ochranných profilech;

rr)

„autotestem“:

zkouška, která probíhá v záznamovém zařízení cyklicky a automaticky za účelem zjištění závad;

ss)

„měřením času“:

nepřetržitý digitální záznam koordinovaného světového data a času (UTC);

tt)

„nastavením času“:

automatické nastavení aktuálního času v pravidelných intervalech s maximální tolerancí jedné minuty, nebo nastavení prováděné během kalibrace;

uu)

„rozměrem pneumatiky“:

stanovení rozměrů pneumatik (vnějších hnacích kol) podle směrnice Rady 92/23/EHS (6) v platném znění;

vv)

„identifikací vozidla“:

čísla, která vozidlo identifikují: registrační značka vozidla (VRN) s uvedením členského státu registrace a identifikační číslo vozidla (VIN) (7);

ww)

„týdnem“ pro účely výpočtu v záznamovém zařízení:

období od 00.00 hodin času UTC v pondělí do 24.00 hodin času UTC v neděli;

xx)

„kartou dílny“:

karta tachografu vydaná orgány členského státu určeným pracovníkům výrobce tachografu, montážního podniku, výrobce vozidla nebo dílně schváleným uvedeným členským státem, která identifikuje držitele karty a umožňuje zkoušení, kalibraci a aktivaci tachografů a/nebo stahování údajů z nich;

yy)

„adaptérem“:

zařízení, které zajišťuje signál trvale odpovídající rychlosti vozidla a/nebo vzdálenosti ujeté vozidlem, jiné než zařízení používané pro nezávislé sledování pohybu, a které je:

zabudováno a užíváno pouze ve vozidlech typu M1 a N1 (podle definice v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (8) v platném znění), uvedených do provozu po 1. květnu 2006 včetně,

zabudováno tam, kde není mechanicky možné zabudovat jiný typ existujícího snímače pohybu, který je jinak v souladu s ustanoveními této přílohy a dodatků 1 až 15,

zabudováno mezi celkem ve vozidle a místem, odkud integrované snímače nebo alternativní rozhraní vysílají impulsy rychlosti/vzdálenosti,

co se týče celku ve vozidle, je chování adaptéru stejné, jako by byl k celku ve vozidle připojen snímač pohybu, který je v souladu s ustanoveními této přílohy a dodatků 1 až 16.

Použití takového adaptéru ve výše popsaných vozidlech umožní montáž a správné užívání celku ve vozidle vyhovujícího všem požadavkům v této příloze.

U těchto vozidel inteligentní tachograf zahrnuje kabely, adaptér a celek ve vozidle;

zz)

„integritou údajů“:

přesnost a konzistentnost uložených údajů, jejichž dokladem je absence jakékoli změny údajů mezi dvěma aktualizacemi záznamů. Integrita znamená, že údaje jsou přesnou kopií původní verze, např. že nebyly porušeny při zápisu na kartu tachografu nebo vyhrazené zařízení a načítání z nich nebo během přenosu jakýmkoli komunikačním kanálem;

aaa)

„důvěrností údajů“:

všeobecná technická opatření pro řádné provádění zásad podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (9) a podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (10);

bbb)

„systémem inteligentního tachografu“:

záznamové zařízení, karty tachografu a veškerá zařízení přímo nebo nepřímo spolupracující během konstrukce, montáže, používání, zkoušení a kontroly, např. karty, snímač dálkové komunikace a další zařízení pro stahování údajů, analýzu údajů, kalibraci, vytváření, správu nebo zavádění bezpečnostních prvků atd.;

ccc)

„datem zavedení“:

36 měsíců od vstupu podrobných ustanovení podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 (11) v platnost.

Je to datum, od kterého vozidla registrovaná poprvé:

musí být vybavena tachografem připojeným ke službě určování polohy na základě družicového navigačního systému,

musí být schopna předávat údaje pro cílené silniční kontroly příslušným kontrolním orgánům během jízdy vozidla,

a mohou být vybavena standardními rozhraními umožňujícími, aby údaje zaznamenané nebo vytvořené tachografem byly používány v provozním režimu vnějším zařízením;

ddd)

„ochranným profilem“:

dokument používaný jako součást certifikačního postupu v souladu se všeobecnými kritérii, který obsahuje specifikaci bezpečnostních požadavků na zabezpečení informací, nezávislou na způsobu provedení;

eee)

„přesností GNSS“:

v souvislosti se zaznamenáváním polohy z globálního navigačního družicového systému (GNSS) pomocí tachografů, hodnota horizontálního zředění přesnosti (HDOP) vypočítaná jako minimum z hodnot HDOP zjištěných na dostupných systémech GNSS.

2   OBECNÉ VLASTNOSTI A FUNKCE ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ

2.1   Obecné vlastnosti

Účelem záznamového zařízení je zaznamenávat, ukládat, zobrazovat a tisknout údaje týkající se činností řidiče a umožnit jejich výstup.

Jakékoliv vozidlo vybavené záznamovým zařízením, které vyhovuje podmínkám této přílohy, musí mít displej rychloměru a počitadlo ujetých kilometrů. Tyto funkce mohou být součástí záznamového zařízení.

01)

Záznamové zařízení zahrnuje kabely, snímač pohybu a celek ve vozidle.

02)

Rozhraní mezi snímači pohybu a celky ve vozidle musí splňovat požadavky specifikované v dodatku 11.

03)

Celek ve vozidle musí být připojen k jednomu nebo více globálním navigačním družicovým systémům podle specifikace v dodatku 12.

04)

Celek ve vozidle musí komunikovat se snímači komunikace včasného dálkového odhalování podle specifikace v dodatku 14.

05)

Celek ve vozidle může obsahovat rozhraní ITS, které je specifikováno v dodatku 13.

Záznamové zařízení může být připojeno k dalším zařízením přídavnými rozhraními a/nebo volitelným rozhraním ITS.

06)

Jakékoliv zapojení nebo propojení záznamového zařízení s jakoukoliv funkcí, zařízením nebo zařízeními, ať již schválenými nebo neschválenými, nesmí ovlivňovat nebo být schopno ovlivňovat jeho správný a bezpečný provoz nebo plnění podmínek tohoto nařízení.

Uživatelé záznamového zařízení se identifikují v zařízení prostřednictvím karet tachografu.

07)

Záznamové zařízení zajišťuje selektivní přístupová práva k údajům a funkcím v závislosti na typu a/nebo identitě uživatele.

Záznamové zařízení zaznamenává a ukládá údaje do své datové paměti, do zařízení pro dálkovou komunikaci a na karty tachografu.

Toto se děje v souladu se směrnicí 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (12), se směrnicí 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (13) a v souladu s článkem 7 nařízení (EU) č. 165/2014.

2.2   Funkce

08)

Záznamové zařízení musí zajistit tyto funkce:

monitorování vkládání a vyjímání karet,

měření rychlosti, vzdálenosti a polohy,

měření času,

monitorování činnosti řidiče,

monitorování provozního stavu řidiče

údaje vkládané řidičem ručně:

vkládání údajů o místech počátku a/nebo ukončení denní pracovní doby,

ruční vkládání údajů o činnostech řidiče,

vkládání údajů o zvláštních podmínkách

správa zámků podniků,

monitorování kontrolních činností,

zjišťování událostí a/nebo závad,

integrované zkoušky a autotesty,

načítání z datové paměti,

zaznamenávání a ukládání údajů do datové paměti,

čtení údajů z karet tachografu,

zaznamenávání a ukládání údajů na karty tachografu,

zobrazování,

tisk,

výstraha,

stahování údajů do vnějších médií,

dálková komunikace pro cílené silniční kontroly,

výstup údajů na přídavná zařízení,

kalibrace,

silniční kalibrační kontrola,

nastavení času.

2.3   Provozní režimy

09)

Záznamové zařízení musí být schopno pracovat ve čtyřech režimech:

v provozním režimu,

v kontrolním režimu,

v kalibračním režimu,

v podnikovém režimu.

10)

Záznamové zařízení se přepíná do následujících provozních režimů podle platné karty tachografu vložené do čtecích zařízení karet. Pro určení provozního režimu nemá generace karty tachografu význam, je-li vložená karta platná. Karta dílny první generace je vždy považována za neplatnou, je-li vložena do celku ve vozidle druhé generace.

Provozní režim

Otvor pro vložení karty řidiče

Bez karty

Karta řidiče

Kontrolní karta

Karta dílny

Karta podniku

Otvor pro vložení karty druhého řidiče

Bez karty

Provozní

Provozní

Kontrolní

Kalibrační

Podnikový

Karta řidiče

Provozní

Provozní

Kontrolní

Kalibrační

Podnikový

Kontrolní karta

Kontrolní

Kontrolní

Kontrolní (*)

Provozní

Provozní

Karta dílny

Kalibrační

Kalibrační

Provozní

Kalibrační (*)

Provozní

Karta podniku

Podnikový

Podnikový

Provozní

Provozní

Podnikový (*)

11)

Záznamové zařízení musí ignorovat vložení neplatné karty, kromě zobrazování, tisku a stahování údajů uložených na kartách s prošlým datem, které musí být možné.

12)

Všechny funkce uvedené v bodě 2.2 musí být aktivní v jakémkoli provozním režimu s těmito výjimkami:

kalibrační funkce je přístupná pouze v kalibračním režimu,

funkce silniční kalibrační kontroly je přístupná pouze v kontrolním režimu,

funkce správy zámků podniků je přístupná pouze v podnikovém režimu,

funkce monitorování kontrolních činností je funkční pouze v kontrolním režimu,

funkce stahování není přístupná v provozním režimu (s výjimkou ustanovení požadavku 193) a kromě stahování karty řidiče, není-li do celku ve vozidle vložen jiný typ karty.

13)

Záznamové zařízení může předat data na displej, do tiskárny nebo na vnější rozhraní s těmito výjimkami:

v provozním režimu musí být jakékoliv osobní identifikační údaje (příjmení nebo jméno(a)), které neodpovídají vložené kartě tachografu, ignorovány a jakékoliv číslo karty neodpovídající vložené kartě tachografu musí být částečně ignorováno (každý lichý znak – odleva doprava – musí obsahovat prázdnou hodnotu),

v podnikovém režimu lze výstup údajů vztahujících se k osobě řidiče (požadavky 102, 105 a 108) provádět pouze za časová období, která nejsou uzamčena nebo která nemá uzamčena žádný jiný podnik (jak je označeno prvními 13 místy číselného kódu karty podniku),

pokud není v záznamovém zařízené vložena žádná karta, výstup údajů vztahujících se k osobě řidiče lze provádět pouze pro aktuální den a osm předcházejících kalendářních dnů,

výstup osobních údajů pocházejících z celku ve vozidle se nesmí provádět pomocí rozhraní ITS celku ve vozidle, není-li ověřen souhlas řidiče, k němuž se údaje vztahují,

celky ve vozidle mají normální dobu platnosti používání 15 let od data vydání osvědčení celku ve vozidle, ale celky ve vozidle lze používat další tři měsíce pouze pro stahování údajů.

2.4   Bezpečnost

Bezpečnost systému má za cíl ochranu datové paměti takovým způsobem, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu a manipulaci s údaji a aby takové pokusy byly odhaleny, ochranu integrity a pravosti údajů přenášených mezi snímačem pohybu a celkem ve vozidle, ochranu integrity a pravosti údajů přenášených mezi záznamovým zařízením a kartami tachografu, ochranu integrity a pravosti údajů přenášených mezi záznamovým zařízením a vnějším zařízením GNSS, ochranu důvěrnosti, integrity a pravosti údajů přenášených pomocí komunikace včasného dálkového odhalování pro kontrolní účely a ověřování integrity a pravosti stahovaných údajů.

14)

Aby se dosáhlo bezpečnosti systému, musí následující součásti splnit bezpečnostní požadavky uvedené v jejich ochranných profilech, jak stanoví dodatek 10:

celek ve vozidle,

karta tachografu,

snímač pohybu,

vnější zařízení GNSS (tento profil je potřebný a použitelný pouze pro variantu vnějšího GNSS).

3   KONSTRUKČNÍ A FUNKČNÍ POŽADAVKY NA ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ

3.1   Monitorování vkládání a vyjímání karet

15)

Záznamové zařízení monitoruje vkládání karty do čtecích zařízení karet a její vyjímání.

16)

Při vložení karty ověřuje záznamové zařízení, zda vložená karta je platná karta tachografu, a v takovém případě identifikuje typ a generaci karty.

Pokud karta, která má stejné číslo a vyšší index obnovy, již byla vložena do záznamového zařízení, je označena za neplatnou.

Pokud karta, která má stejné číslo a index obnovy, ale vyšší index náhrady, již byla vložena do záznamového zařízení, je označena za neplatnou.

17)

Karty tachografu první generace považuje záznamové zařízení za neplatné, pokud dílna zablokuje možnost použití karet tachografu první generace v souladu s dodatkem 15 (pož. MIG003).

18)

Karty dílny první generace, které jsou vloženy do záznamového zařízení druhé generace, jsou považovány za neplatné.

19)

Záznamové zařízení se navrhuje tak, že karty tachografu jsou po správném vložení do čtecích zařízení karet zamčeny v této poloze.

20)

K uvolnění karet tachografu může dojít pouze po zastavení vozidla a poté, co byly příslušné údaje uloženy na kartách. Uvolnění karty musí vyžadovat aktivní zásah uživatele.

3.2   Měření rychlosti, polohy a vzdálenosti

21)

Hlavním zdrojem měření rychlosti a vzdálenosti je snímač pohybu (případně zabudovaný v adaptéru).

22)

Tato funkce musí měřit nepřetržitě a musí být schopna dodávat stav počitadla ujetých kilometrů odpovídající celkové vzdálenosti ujeté vozidlem na základě impulsů vydávaných snímačem pohybu.

23)

Tato funkce musí měřit nepřetržitě a musí být schopna udávat rychlost vozidla na základě impulsů vydávaných snímačem pohybu.

24)

Funkce měření rychlosti musí být také schopna dodávat informace, zda je vozidlo v pohybu, nebo se zastavilo. Vozidlo je považováno za pohybující se, jakmile funkce registruje od snímače pohybu více než 1 imp/s po dobu nejméně pěti sekund. Jinak se vozidlo považuje za stojící.

25)

Zařízení zobrazující rychlost (rychloměr) a měřidlo celkové ujeté vzdálenosti (počítadlo ujetých kilometrů), namontované v jakémkoli vozidle, které je vybaveno záznamovým zařízením, vyhovujícím ustanovením tohoto nařízení, musí vyhovovat požadavkům týkajícím se maximálních tolerancí (viz body 3.2.1 a 3.2.2), které jsou uvedeny v této příloze.

26)

Aby bylo možno zjistit manipulaci údajů o pohybu, je nutno informace ze snímače pohybu podpořit dalšími údaji o pohybu vozidla odvozenými z přijímače GNSS a volitelně z jednoho nebo více dalších zdrojů nezávislých na snímači pohybu.

27)

Tato funkce měří polohu vozidla, čímž umožňuje automatický záznam:

poloh, kde řidič a/nebo druhý řidič začíná svou denní pracovní dobu,

poloh, kde nepřetržitá doba řízení řidiče dosáhne násobku tří hodin;

poloh, kde řidič a/nebo druhý řidič končí svou denní pracovní dobu.

3.2.1   Měření ujeté vzdálenosti

28)

Ujetá vzdálenost může být měřena buď:

tak, že se načítá dopředný i zpětný pohyb, nebo

tak, že je brán v úvahu pouze dopředný pohyb.

29)

Záznamové zařízení měří vzdálenost od 0 do 9 999 999,9 km.

30)

Měření vzdálenosti musí být v následujících tolerancích (vzdálenosti nejméně 1 000 m):

± 1 % před montáží,

± 2 % při montáži a pravidelné kontrole,

± 4 % v provozu.

31)

Vzdálenost se měří s rozlišením 0,1 km nebo jemnějším.

3.2.2   Měření rychlosti

32)

Záznamové zařízení musí měřit v rozsahu 0 až 220 km/h.

33)

Aby byla zajištěna tolerance zobrazované rychlosti maximálně ± 6 km/h a byly vzaty v úvahu:

tolerance ± 2 km/h u vstupních změn (proměnlivost pneumatik, …),

tolerance ± 1 km/h při měřeních provedených při montáži nebo pravidelných kontrolách.

Záznamové zařízení pro rychlosti ležící v rozmezí 20 až 180 km/h a pro charakteristické koeficienty vozidla mezi 4 000 až 25 000 imp/km musí měřit rychlost s tolerancí ± 1 km/h (při konstantní rychlosti).

Poznámka: Rozlišovací schopnost ukládání údajů s sebou nese další toleranci ± 0,5 km/h u rychlosti vozidla ukládané záznamovým zařízením.

34)

Rychlost se měří přesně s normální tolerancí během 2 sekund po ukončení změny rychlosti, jestliže změna proběhla při hodnotě 2 m/s2.

35)

Měření rychlosti se provádí s rozlišením 1 km/h nebo jemnějším.

3.2.3   Měření polohy

36)

Záznamové zařízení měří absolutní polohu vozidla pomocí přijímače GNSS.

37)

Absolutní poloha je měřena v zeměpisných souřadnicích šířky a délky ve stupních a minutách s rozlišením 1/10 minuty.

3.3   Měření času

38)

Funkce měření času musí měřit nepřetržitě a udávat v digitální podobě údaje o koordinovaném světovém datu a času UTC.

39)

K datování údajů v záznamovém zařízení (záznamy, výměna údajů) a pro všechny výtisky uvedené v dodatku 4 „Výtisky“ se musí používat datum a čas UTC.

40)

Aby bylo možno zobrazit místní čas, musí se dát měnit posun zobrazovaného času s půlhodinovým krokem. Nejsou povoleny žádné jiné posuny než v záporných nebo kladných násobcích půl hodiny.

41)

Nepoužívá-li se žádné nastavení času, nesmí zpožďování nebo zrychlování hodin překročit ± 2 sekundy za den v podmínkách schvalování typu.

42)

Měření času musí mít rozlišovací schopnost vyšší nebo rovnou 1 sekundě.

43)

Měření času nesmí být ovlivněno vypnutím vnějšího elektrického napájení na dobu kratší nežli 12 měsíců v podmínkách schvalování typu.

3.4   Monitorování činností řidiče

44)

Tato funkce musí nepřetržitě a odděleně monitorovat činnosti jednoho řidiče a jednoho druhého řidiče.

45)

Řidičovy činnosti jsou JÍZDA, PRÁCE, POHOTOVOST a PŘESTÁVKA/ODPOČINEK.

46)

Mělo by být umožněno řidiči a/nebo druhému řidiči ručně navolit režimy PRÁCE, POHOTOVOST a PŘESTÁVKA/ODPOČINEK.

47)

Jestliže se vozidlo pohybuje, musí se nastavit automaticky JÍZDA pro řidiče a u druhého řidiče se musí automaticky nastavit POHOTOVOST.

48)

Jestliže se vozidlo zastaví, musí se u řidiče automaticky nastavit režim PRÁCE.

49)

První změna činnosti řidiče na režim ODPOČINEK nebo POHOTOVOST, která nastane během 120 sekund po automatickém přepnutí do režimu PRÁCE v důsledku zastavení vozidla, musí být považována za změnu nastalou v průběhu zastávky vozidla (proto je možné zrušení změny na režim PRÁCE).

50)

Tato funkce předává informaci o změně činnosti s rozlišením jedné minuty.

51)

Pokud se u dané kalendářní minuty objeví jakákoliv činnost v režimu JÍZDA, jak v přímo předcházející, tak v přímo následující minutě, je celá tato minuta považována za JÍZDU.

52)

Pokud jde o danou kalendářní minutu, která není podle požadavku 051 považována za JÍZDU, je celá minuta považována za stejný typ činnosti jako nejdéle nepřetržitě trvající činnost v této minutě (nebo poslední ze stejně dlouho trvajících činností).

53)

Tato funkce musí také nepřetržitě monitorovat nepřetržitou dobu řízení a načítaný čas doby přestávek řidiče.

3.5   Monitorování provozního stavu řidiče

54)

Tato funkce musí nepřetržitě a automaticky monitorovat provozní stav řidiče.

55)

Provozní stav řidiče POSÁDKA se musí navolit, jestliže jsou v záznamovém zařízení vloženy dvě platné karty řidiče. V každém jiném případě se navolí stav řízení vozidla SAMOTNÝ ŘIDIČ.

3.6   Řidičem vkládané údaje

3.6.1   Vložení údajů o místě počátku a/nebo ukončení denní pracovní doby

56)

Tato funkce musí umožnit vložení údajů o místě, kde podle řidiče a/nebo druhého řidiče začíná a/nebo končí denní pracovní doba.

57)

Místa jsou definována jako stát a případně region, které se zadávají nebo potvrzují ručně.

58)

V době vyjmutí karty řidiče vyzve záznamové zařízení (druhého) řidiče, aby vložil údaj o místě ukončení denní pracovní doby.

59)

Řidič pak vloží aktuální polohu vozidla, která je považována za dočasný vstup.

60)

Pomocí příkazů v nabídkách musí být možno zadávat místa, kde dochází k zahájení a/nebo ukončení denní pracovní doby řidiče. Pokud v průběhu jedné kalendářní minuty dojde k zadání více než jednoho takového údaje, zůstane zaznamenáno jen poslední místo zahájení práce a poslední místo ukončení práce provedené v dané době.

3.6.2   Ruční vkládání údajů o činnostech řidiče a souhlas řidiče pro rozhraní ITS

61)

Při vložení karty řidiče (nebo karty dílny) a pouze v tomto okamžiku musí záznamové zařízení umožňovat ruční zadávání činností. Ruční zadávání činností se provádí za použití místního času a hodnot data podle daného časového pásma (posun oproti UTC) aktuálně nastaveného pro celek ve vozidle.

Při vložení karty řidiče nebo karty dílny přístroj držiteli karty připomene:

datum a čas jeho posledního vyjmutí karty;

volitelně: posun místního času oproti UTC momentálně nastavený pro celek ve vozidle.

Při prvním vložení karty řidiče nebo karty dílny, které celek ve vozidle aktuálně nezná, je držitel karty vyzván, aby vyjádřil souhlas s výstupem osobních údajů uložených v tachografu pomocí volitelného rozhraní ITS.

Souhlas řidiče (resp. dílny) lze kdykoli aktivovat nebo deaktivovat pomocí příkazů v menu, je-li vložena karta řidiče (resp. dílny).

Musí být možno zadávat činnosti s následujícími omezeními:

typy činnosti jsou JÍZDA, POHOTOVOST nebo PŘESTÁVKA/ODPOČINEK;

časy zahájení a ukončení každé činnosti musí spadat pouze do intervalu mezi posledním vyjmutím karty a jejím aktuálním vložením;

není dovoleno, aby se jednotlivé činnosti navzájem časově překrývaly.

V případě potřeby musí být možno vkládat ruční záznamy při prvním vložení dříve nepoužívané karty řidiče (nebo dílny).

Postup ručního zadávání činností musí zahrnovat tolik po sobě jdoucích kroků, kolik je nezbytné k nastavení typu, času zahájení a času ukončení každé činnosti. U libovolné části doby mezi posledním vyjmutím karty a jejím aktuálním vložením musí mít držitel karty možnost neuvést žádnou činnost.

Při ručním zadávání údajů spojeném s vložením karty musí mít držitel karty v příslušných případech možnost zadat:

místo ukončení předešlé denní pracovní doby a příslušný čas (čímž dojde k přepsání položky vytvořené při posledním vyjmutí karty),

místo zahájení aktuální denní pracovní doby spolu s příslušným časem.

Pokud držitel karty při ručním vkládání údajů spojeném s vložením karty nevloží žádné místo, kde zahájil nebo ukončil pracovní dobu, má se za to, že se jeho pracovní doba od posledního vyjmutí karty nezměnila. Další vložení údaje o místě, kde ukončil předchozí denní pracovní dobu, pak přepíše dočasné údaje vytvořené při posledním vyjmutí karty.

Pokud je zadáno nějaké místo, musí být zaznamenáno na příslušnou kartu tachografu.

Ruční zadávání se přeruší, jestliže:

dojde k vyjmutí karty, nebo

je vozidlo v pohybu a karta je v otvoru pro kartu řidiče.

Jsou povolena i další přerušení, například prodleva přístroje po určité době nečinnosti uživatele. V případě přerušení ručního zadávání údajů záznamové zařízení validuje veškeré již provedené úplné záznamy místa a činnosti (které mají zadáno buď jednoznačné místo a čas, nebo typ činnosti, čas zahájení a čas ukončení).

Pokud dojde k vložení karty druhého řidiče nebo karty dílny během ručního zadávání údajů pro dříve vloženou kartu, musí být možno ruční zadání údajů pro tuto předchozí kartu dokončit před zahájením ručního zadávání údajů pro druhou kartu.

Držitel karty musí mít možnost ručně zadávat údaje za použití následujícího minimálního postupu:

ruční zadání činností v chronologickém pořadí za dobu mezi posledním vyjmutím karty a jejím aktuálním vložením,

čas zahájení první činnosti se nastaví na čas vyjmutí karty. U každé následující zadané činnosti se čas zahájení předem nastaví na hodnotu, která bezprostředně následuje po času ukončení předchozí zadané činnosti. U každé činnosti se zvolí typ činnosti a čas ukončení.

Postup je ukončen v okamžiku, kdy se čas ukončení ručně vložené činnosti shoduje s časem vložení karty. Záznamové zařízení poté může případně povolit držiteli karty upravovat údaje kterékoli ručně zadané činnosti, a to až do okamžiku, kdy dojde k validaci zvolením zvláštního příkazu. Poté už budou jakékoli takové úpravy zakázány.

3.6.3   Vkládání údajů o zvláštních podmínkách

62)

Záznamové zařízení musí řidiči umožnit vložit v reálném čase údaje o následujících dvou zvláštních podmínkách:

„MIMO PŮSOBNOST“ (začátek, konec),

„PŘEVOZ LODÍ / PŘEVOZ VLAKEM“ (začátek, konec).

K záznamu podmínky „PŘEVOZ LODÍ / PŘEVOZ VLAKEM“ nesmí dojít, pokud je otevřen záznam podmínky „MIMO PŮSOBNOST“.

Otevřený záznam podmínky „MIMO PŮSOBNOST“ musí být záznamovým zařízením automaticky uzavřen při vložení nebo vyjmutí karty řidiče.

Otevřený záznam podmínky „MIMO PŮSOBNOST“ musí deaktivovat následující události a varování:

jízda bez příslušné karty,

varování týkající se nepřetržité doby řízení.

Ukazatel začátku podmínky „PŘEVOZ LODÍ / PŘEVOZ VLAKEM“ musí být nastaven před tím, nežli se na lodi / ve vlaku vypne motor.

Otevřený záznam podmínky „PŘEVOZ LODÍ / PŘEVOZ VLAKEM“ musí skončit, nastane-li některá z následujících možností:

řidič ručně ukončí „PŘEVOZ LODÍ / PŘEVOZ VLAKEM“,

řidič vyjme svou kartu,

otevřený záznam podmínky „PŘEVOZ LODÍ / PŘEVOZ VLAKEM“ musí skončit, pokud již není platný na základě pravidel uvedených v nařízení (ES) č. 561/2006.

3.7   Správa zámků podniků

63)

Tato funkce umožňuje správu zámků použitých podnikem k omezení přístupu k údajům v podnikovém režimu pouze na tento podnik.

64)

Zámky podniků spočívají ve vložení počátečního data a času (uzamčení) a koncového data a času (odemknutí) spojeného s identifikací podniku číslem karty podniku (při uzamčení).

65)

Uzamčení a odemknutí zámků podniků může být provedeno pouze v reálném čase.

66)

Zámek může odemknout pouze podnik, jehož zámek je uzamčen (identifikováno prvními 13 znaky v čísle karty podniku), nebo

67)

odemknutí se provede automaticky při uzamčení jiným podnikem.

68)

V případě, že podnik provede uzamčení a předcházející uzamčení provedl týž podnik, předpokládá se, že předcházející uzamčení nebylo ukončeno a stále pokračuje.

3.8   Monitorování kontrolních činností

69)

Tato funkce musí monitorovat činnosti ZOBRAZOVÁNÍ, TISKU, STAHOVÁNÍ ÚDAJŮ z celku ve vozidle nebo z karty a SILNIČNÍ KALIBRAČNÍ kontroly, které jsou prováděny v kontrolním režimu.

70)

Tato funkce také monitoruje KONTROLU PŘEKROČENÍ POVOLENÉ RYCHLOSTI v kontrolním režimu. Činnost je považována za kontrolu překročení povolené rychlosti v případě, že v kontrolním režimu dojde k odeslání výtisku „překročení povolené rychlosti“ do tiskárny nebo zobrazovací jednotky nebo jsou z datové paměti celku ve vozidle stahovány údaje „události a závady“.

3.9   Zjišťování událostí a/nebo závad

71)

Tato funkce identifikuje následující události a/nebo závady:

3.9.1   „Vložení neplatné karty“

72)

Tato událost se vyvolá vložením neplatné karty, již nahrazené karty řidiče a/nebo karty s prošlým datem.

3.9.2   „Rozpor karet“

73)

Tato událost nastane, jestliže se vložením platných karet dosáhne kombinace označená v tabulce jako X:

Rozpor karet

Otvor pro vložení karty řidiče

Bez karty

Karta řidiče

Kontrolní karta

Karta dílny

Karta podniku

Otvor pro vložení karty druhého řidiče

Bez karty

 

 

 

 

 

Karta řidiče

 

 

 

X

 

Kontrolní karta

 

 

X

X

X

Karta dílny

 

X

X

X

X

Karta podniku

 

 

X

X

X

3.9.3   „Překrytí časových údajů“

74)

Tato událost nastane, jestliže datum a čas posledního vyjmutí karty řidiče, které je přečteno na kartě, je pozdější nežli aktuální datum/čas záznamového zařízení, do kterého je karta vložena.

3.9.4   „Jízda bez náležité karty“

75)

Tato událost nastane při jakékoliv z kombinací údajů platných karet tachografu označených v následující tabulce jako X, když se řidičova činnost mění na režim JÍZDA nebo nastane změna režimu provozu v době nastaveného režimu řidičovy činnosti JÍZDA:

Jízda bez příslušné karty,

Otvor pro vložení karty řidiče

Žádná (nebo neplatná) karta

Karta řidiče

Kontrolní karta

Karta dílny

Karta podniku

Otvor pro vložení karty druhého řidiče

Žádná (nebo neplatná) karta

X

 

X

 

X

Karta řidiče

X

 

X

X

X

Kontrolní karta

X

X

X

X

X

Karta dílny

X

X

X

 

X

Karta podniku

X

X

X

X

X

3.9.5   „Vložení karty v průběhu jízdy“

76)

Tato událost nastane, jestliže je vložena karta tachografu do libovolného otvoru pro vkládání karet v době řidičovy činnosti JÍZDA.

3.9.6   „Nesprávné uzavření poslední relace karty“

77)

Tato událost nastane, jestliže při vložení karty záznamové zařízení zjistí, že přes opatření popsaná v bodě 3.1 předcházející vložení karty nebylo správným způsobem ukončeno (karta byla vyjmuta dříve, nežli na ni byly uloženy příslušné údaje). Tato událost nastane pouze při vložení karty řidiče nebo karty dílny.

3.9.7   „Překročení povolené rychlosti“

78)

Tato událost nastane při každém překročení povolené rychlosti.

3.9.8   „Přerušení elektrického napájení“

79)

Tato událost nastane při každém přerušení elektrického napájení snímače pohybu a/nebo celku ve vozidle delším nežli 200 milisekund, pokud zařízení není v kalibračním nebo kontrolním režimu. Prahovou hodnotu přerušení definuje výrobce. Pokles elektrického napájení v důsledku startování motoru vozidla nesmí vyvolat tuto událost.

3.9.9   „Chyba komunikace se zařízením pro dálkovou komunikaci“

80)

Tato událost nastane, není-li zařízení v kalibračním režimu a nepotvrdí-li zařízení pro dálkovou komunikaci úspěšné přijetí údajů dálkové komunikace odeslaných z celku ve vozidle po více než třech pokusech.

3.9.10   „Chybějící informace o poloze z přijímače GNSS“

81)

Tato událost nastane, není-li zařízení v kalibračním režimu a chybějí-li po dobu delší než 3 hodiny z celkové doby řízení informace o poloze pocházející z přijímače GNSS (vnitřního nebo vnějšího).

3.9.11   „Chyba komunikace s vnějším zařízením GNSS“

82)

Tato událost nastane, není-li zařízení v kalibračním režimu a je-li po souvislou dobu delší než 20 minut přerušena komunikace mezi vnějším zařízením GNSS a celkem ve vozidle, je-li vozidlo v pohybu.

3.9.12   „Chybné údaje o pohybu vozidla“

83)

Tato událost nastane, není-li zařízení v kalibračním režimu, v případě přerušení normálního toku dat mezi snímačem pohybu a celkem ve vozidle a/nebo v případě chyby v integritě nebo pravosti údajů přenášených mezi snímačem pohybu a celkem ve vozidle.

3.9.13   „Nesoulad údajů o pohybu vozidla“

84)

Tato událost nastane, není-li zařízení v kalibračním režimu, v případě, že informace o pohybu vypočtené ze snímače pohybu jsou v rozporu s informacemi o pohybu vypočtenými z vnitřního přijímače GNSS nebo z vnějšího zařízení GNSS a volitelně z jiných nezávislých zdrojů údajů podle specifikace v dodatku 12. Tato událost nenastane během převozu lodí / převozu vlakem, za podmínky MIMO PŮSOBNOST, nebo nejsou-li k dispozici informace o poloze z přijímače GNSS.

3.9.14   „Pokus o narušení bezpečnosti systému“

85)

Tato událost nastane v jakémkoliv jiném případě, který ohrožuje bezpečnost systému snímače pohybu a/nebo celku ve vozidle a/nebo vnějšího zařízení GNSS podle požadavků v dodatku 10, pokud není zařízení v kalibračním režimu.

3.9.15   „Nesoulad času“

86)

Tato událost nastane, není-li zařízení v kalibračním režimu, pokud celek ve vozidle zjistí nesoulad větší než 1 minuta mezi časem funkce měření času celku ve vozidle a časem pocházejícím z přijímače GNSS. Tato událost je zaznamenána společně s hodnotou vnitřních hodin celku ve vozidle a je zahrnuta do automatického nastavení času. Nastane-li událost nesouladu času, celek ve vozidle po dobu příštích 12 hodin jiné události nesouladu času nevytvoří. Tato událost nenastane v případě, že přijímač GNSS během posledních 30 dnů nezjistil žádný platný signál GNSS. Jakmile jsou však informace o poloze z přijímače GNSS opět k dispozici, je provedeno automatické nastavení času.

3.9.16   „Chyba karty“

87)

Tato závada nastane, když je v průběhu provozu zjištěna vada karty tachografu.

3.9.17   „Chyba záznamového zařízení“

88)

Tato závada nastane, pokud zařízení není v kalibračním režimu, v případě jakékoliv následující závady:

vnitřní závada celku ve vozidle

závada tiskárny

závada zobrazovací jednotky

závada stahování

závada snímače

závada přijímače GNSS nebo vnějšího zařízení GNSS

závada zařízení pro dálkovou komunikaci

3.10   Integrované zkoušky a autotesty

89)

Záznamové zařízení musí samo zjistit vlastní závady v průběhu integrovaných zkoušek a autotestů v souladu s touto tabulkou:

Testovaný subsystém

Autotest

Integrovaná zkouška

Programové vybavení

 

Integrita

Datová paměť

Přístup

Přístup, integrita údajů

Čtecí zařízení karet

Přístup

Přístup

Klávesnice

 

Ruční kontrola

Tiskárna

(podle výrobce)

Výtisk

Zobrazování

 

Vizuální kontrola

Stahování údajů

(prováděno pouze v průběhu stahování)

Správná funkce

 

Snímač

Správná funkce

Správná funkce

Zařízení pro dálkovou komunikaci

Správná funkce

Správná funkce

Zařízení GNSS

Správná funkce

Správná funkce

3.11   Načítání z datové paměti

90)

Záznamové zařízení musí být schopno načíst jakékoliv údaje uložené v jeho datové paměti.

3.12   Zaznamenávání a ukládání do datové paměti

Pro účely tohoto odstavce

se „365 dny“ rozumí 365 kalendářních dnů průměrné činnosti řidiče ve vozidle. Průměrná činnost v průběhu dne ve vozidle se definuje jako nejméně 6 řidičů nebo druhých řidičů, 6 cyklů vložení a vyjmutí karty a 256 změn činnosti. „365 dnů“ tedy obsahuje minimálně 2 190 (druhých) řidičů, 2 190 cyklů vložení a vyjmutí karty a 93 440 změn činnosti,

se průměrným počtem poloh za den rozumí nejméně 6 poloh, ve kterých začíná denní pracovní doba, 6 poloh, kdy nepřetržitá doba řízení řidiče dosáhne násobku tří hodin, a 6 poloh, ve kterých končí denní pracovní doba, takže „365 dnů“ obsahuje minimálně 6 570 poloh,

časové údaje jsou zaznamenávány s rozlišovací schopností jedné minuty, pokud není stanoveno jinak,

stav počitadla ujetých kilometrů se zaznamenává s rozlišovací schopností jednoho kilometru,

údaje o rychlosti jsou zaznamenávány s rozlišovací schopností 1 km/h,

polohy (zeměpisné šířky a délky) jsou zaznamenávány ve stupních a minutách, s rozlišením 1/10 minuty, s příslušnou přesností GNSS a dobou zjištění.

91)

Údaje uložené do datové paměti nesmějí být ovlivněny přerušením elektrického napájení z vnějšího zdroje v rozsahu kratším nežli dvanáct měsíců v podmínkách schvalování typu. Údaje uložené ve vnějším zařízení pro dálkovou komunikaci podle dodatku 14 navíc nesmějí být ovlivněny přerušením elektrického napájení v rozsahu kratším nežli 28 dnů.

92)

Záznamové zařízení musí být schopno zaznamenávat a implicitně nebo explicitně ukládat do své datové paměti následující údaje:

3.12.1   Údaje identifikující zařízení

3.12.1.1   Identifikační údaje o celku ve vozidle

93)

Záznamové zařízení musí být schopno ukládat do své datové paměti tyto identifikační údaje o celku ve vozidle:

jméno výrobce,

adresa výrobce,

číslo součásti,

výrobní číslo,

generace celku ve vozidle,

schopnost používat karty tachografu první generace,

číslo verze programového vybavení,

datum instalace aktuální verze programového vybavení,

rok výroby zařízení,

číslo schválení.

94)

Identifikační údaje o celku ve vozidle jsou zaznamenány a uloženy jednou provždy výrobcem celku ve vozidle, s výjimkou údajů vztahujících se k programovému vybavení a čísla schválení, které se může měnit v případě aktualizace programového vybavení, a schopnosti používat karty tachografu první generace.

3.12.1.2   Identifikační údaje snímače pohybu

95)

Snímač pohybu musí být schopen uložit do své datové paměti tyto identifikační údaje:

jméno výrobce,

výrobní číslo,

číslo schválení,

identifikátor vloženého bezpečnostního komponentu (např. číslo součásti vnitřního čipu / číslo procesoru),

identifikátor operačního systému (např. číslo verze programového vybavení).

96)

Identifikační údaje snímače pohybu jsou zaznamenány a uloženy výrobcem tohoto snímače jednou provždy do snímače.

97)

Celek ve vozidle musí být schopen zaznamenat a uložit do své datové paměti následující údaje vztahující se k 20 posledním párování snímačů pohybu (dojde-li k několika párováním během jednoho kalendářního dne, uloží se pouze první a poslední z nich):

Pro každé z těchto párování se uloží tyto údaje:

identifikační údaje snímače pohybu,

výrobní číslo,

číslo schválení,

párovací údaje snímače pohybu:

datum párování.

3.12.1.3   Identifikační údaje globálních navigačních družicových systémů

98)

Vnější zařízení GNSS musí být schopno uložit do své datové paměti tyto identifikační údaje:

jméno výrobce,

výrobní číslo,

číslo schválení,

identifikátor vloženého bezpečnostního komponentu (např. číslo součásti vnitřního čipu / číslo procesoru),

identifikátor operačního systému (např. číslo verze programového vybavení).

99)

Identifikační údaje jsou zaznamenány a uloženy výrobcem vnějšího zařízení GNSS jednou provždy do tohoto zařízení.

100)

Celek ve vozidle musí být schopen zaznamenat a uložit do své datové paměti následující údaje vztahující se k posledním 20 párování s vnějšími zařízeními GNSS (pokud během jednoho kalendářního dne dojde k několika párováním, uloží se jenom první a poslední z nich).

Pro každé z těchto párování se uloží tyto údaje:

identifikační údaje vnějšího zařízení GNSS:

výrobní číslo,

číslo schválení,

párovací údaje vnějšího zařízení GNSS:

datum spárování.

3.12.2   Klíče a certifikáty

101)

Záznamové zařízení musí být schopno uložit řadu kryptografických klíčů a certifikátů podle specifikace v dodatku 11 části A a části B.

3.12.3   Data související s vložením a vyjmutím karty řidiče nebo dílny

102)

Při každém cyklu vložení a vyjmutí karty řidiče nebo karty dílny musí záznamové zařízení zaznamenat a uložit do své datové paměti tyto informace:

jméno(a) a příjmení držitele karty v podobě uložené na kartě,

číslo karty, členský stát vydávající kartu a datum platnosti v podobě uložené na kartě,

generaci karty,

datum a čas vložení karty,

stav počitadla ujetých kilometrů při vložení karty,

otvor pro vkládání karet, do kterého byla tato karta vložena,

datum a čas vyjmutí karty,

stav počitadla ujetých kilometrů při vyjmutí karty,

následující informace o posledním řidičem použitém vozidle tak, jak jsou uloženy na kartě:

registrační značku vozidla a členský stát registrace,

generaci celku ve vozidle (je-li k dispozici),

datum a čas vyjmutí karty,

značku informující, zda držitel karty při vložení karty vložil ručně údaje o činnosti, nebo ne.

103)

Datová paměť musí být schopna uchovat tato data nejméně po dobu 365 dnů.

104)

Jestliže je kapacita datové paměti vyčerpána, musí nové údaje nahradit nejstarší údaje.

3.12.4   Údaje o činnostech řidiče

105)

Záznamové zařízení musí provést záznam a uložení do své datové paměti, kdykoliv dojde ke změně činnosti u řidiče a/nebo druhého řidiče a/nebo dojde ke změně provozního stavu řidiče a/nebo je vsunuta nebo vyjmuta karta řidiče nebo karta dílny:

provozní stav řidiče (POSÁDKA, SAMOTNÝ ŘIDIČ),

otvor pro vložení karty (ŘIDIČ, DRUHÝ ŘIDIČ),

stav karty v příslušném otvoru pro vkládání karet (VLOŽENA, NEVLOŽENA),

činnost (JÍZDA, POHOTOVOST, PRÁCE, PŘESTÁVKA/ODPOČINEK),

datum a čas změny.

VLOŽENA znamená, že platná karta řidiče nebo karta dílny je vložena v otvoru pro vkládání karet. NEVLOŽENA znamená opak, tzn. žádná platná karta řidiče nebo karta dílny není vložena v otvoru pro vkládání karet (např. je vložena karta podniku nebo není vložena žádná karta).

Údaje o činnosti vložené ručně řidičem nejsou zaznamenávány do datové paměti.

106)

Datová paměť musí být schopna uchovat údaje o činnostech řidiče nejméně po dobu 365 dnů.

107)

Jestliže je kapacita datové paměti vyčerpána, musí nové údaje nahradit nejstarší údaje.

3.12.5   Místa a polohy, kde začíná nebo končí denní pracovní doba a/nebo kde je dosaženo tří hodin nepřetržité doby řízení

108)

Záznamové zařízení musí zaznamenávat a ukládat do své datové paměti:

místa a polohy, kde řidič a/nebo druhý řidič začíná svou denní pracovní dobu,

poloh, kde nepřetržitá doba řízení řidiče dosáhne násobku tří hodin;

místa a polohy, kde řidič a/nebo druhý řidič končí svou denní pracovní dobu.

109)

Není-li v těchto časech z přijímače GNSS k dispozici poloha vozidla, záznamové zařízení použije poslední dostupnou polohu a příslušné datum a čas.

110)

Společně s příslušným místem nebo polohou musí záznamové zařízení zaznamenat a uložit do své datové paměti:

číslo karty (druhého) řidiče a členský stát, který vydal kartu,

generaci karty,

datum a čas vložení údajů,

typ vložených údajů (začátek a konec nebo tři hodiny nepřetržité doby řízení),

příslušnou přesnost GNSS, v příslušných případech datum a čas,

stav počitadla ujetých kilometrů.

111)

Datová paměť musí být schopna uchovat místa a polohy, ve kterých denní pracovní doba začíná a končí a/nebo ve kterých je dosaženo tří hodin nepřetržité doby řízení, minimálně po dobu 365 dnů.

112)

Jestliže je kapacita datové paměti vyčerpána, musí nové údaje nahradit nejstarší údaje.

3.12.6   Údaje počitadla ujetých kilometrů

113)

Záznamové zařízení musí zaznamenávat do své datové paměti stav počitadla ujetých kilometrů vozidla a odpovídající datum o půlnoci každého kalendářního dne.

114)

Datová paměť musí být schopna ukládat stav počitadla ujetých kilometrů o půlnoci nejméně po dobu 365 kalendářních dnů.

115)

Jestliže je kapacita datové paměti vyčerpána, musí nové údaje nahradit nejstarší údaje.

3.12.7   Podrobné údaje o rychlosti

116)

Záznamové zařízení musí zaznamenávat a uchovávat ve své datové paměti okamžitou rychlost vozidla a odpovídající datum a čas v každé sekundě po dobu nejméně posledních 24 hodin, kdy bylo vozidlo v pohybu.

3.12.8   Údaje o událostech

Pro účely tohoto bodu musí být čas zaznamenáván s přesností jedné sekundy.

117)

Záznamové zařízení musí zaznamenávat a uchovávat ve své datové paměti tyto údaje o každé zjištěné události podle následujících pravidel ukládání:

Událost

Pravidla ukládání

Údaje, které se ukládají pro každou událost

Vložení neplatné karty

deset posledních událostí

datum a čas události

typ, číslo, vydávající členský stát a generace karty (karet) vytvářející(ch) událost

počet podobných událostí v tentýž den

Rozpor karet

deset posledních událostí

datum a čas začátku události

datum a čas konce události

typ, číslo, vydávající členský stát a generace dvou karet vytvářejících konflikt

Jízda bez příslušné karty,

nejdelší událost v každém z posledních deseti dnů výskytu

pět nejdelších událostí za posledních 365 dnů

datum a čas začátku události

datum a čas konce události

typ, číslo, vydávající členský stát a generace všech karet vložených na začátku a/nebo na konci události

počet podobných událostí v tentýž den

Vložení karty během řízení

poslední událost v každém z posledních deseti dnů výskytu

datum a čas události

typ, číslo, vydávající členský stát a generace karty (karet)

počet podobných událostí v tentýž den

Nesprávné uzavření poslední relace karty

deset posledních událostí

datum a čas vložení karty

typ, číslo, vydávající členský stát a generace karty (karet)

poslední data relace přečtená z karty:

datum a čas vložení karty

VRN, členský stát registrace a generace VU

Překročení povolené rychlosti (1)

nejzávažnější událost v každém z deseti posledních dnů výskytu (tj. případ s nejvyšší průměrnou rychlostí)

pět nejzávažnějších událostí za posledních 365 dnů

první událost, která nastala po poslední kalibraci

datum a čas začátku události

datum a čas konce události

maximální rychlost změřená v průběhu události

aritmetický průměr rychlostí změřených v průběhu události

typ, číslo, vydávající členský stát a generace karty řidiče (v příslušných případech)

počet podobných událostí v tentýž den

Přerušení napájení (2)

nejdelší událost v každém z posledních deseti dnů výskytu

pět nejdelších událostí za posledních 365 dnů

datum a čas začátku události

datum a čas konce události

typ, číslo, vydávající členský stát a generace všech karet vložených na začátku a/nebo na konci události

počet podobných událostí v tentýž den

Chyba komunikace se zařízením pro dálkovou komunikaci

nejdelší událost v každém z posledních deseti dnů výskytu

pět nejdelších událostí za posledních 365 dnů

datum a čas začátku události

datum a čas konce události

typ, číslo, vydávající členský stát a generace všech karet vložených na začátku a/nebo na konci události

počet podobných událostí v tentýž den

Chybí informace o poloze z přijímače GNSS

nejdelší událost v každém z posledních deseti dnů výskytu

pět nejdelších událostí za posledních 365 dnů

datum a čas začátku události

datum a čas konce události

typ, číslo, vydávající členský stát a generace všech karet vložených na začátku a/nebo na konci události

počet podobných událostí v tentýž den

Chyba údajů o pohybu vozidla

nejdelší událost v každém z posledních deseti dnů výskytu

pět nejdelších událostí za posledních 365 dnů

datum a čas začátku události

datum a čas konce události

typ, číslo, vydávající členský stát a generace všech karet vložených na začátku a/nebo na konci události

počet podobných událostí v tentýž den

Nesoulad údajů o pohybu vozidla

nejdelší událost v každém z posledních deseti dnů výskytu

pět nejdelších událostí za posledních 365 dnů

datum a čas začátku události

datum a čas konce události

typ, číslo, vydávající členský stát a generace všech karet vložených na začátku a/nebo na konci události

počet podobných událostí v tentýž den

Pokus o narušení zabezpečení

posledních deset událostí pro každý typ události

datum a čas začátku události

datum a čas konce události (je-li relevantní)

typ, číslo, vydávající členský stát a generace všech karet vložených na začátku a/nebo na konci události

typ události

Časový konflikt

nejdelší událost v každém z posledních deseti dnů výskytu

pět nejdelších událostí za posledních 365 dnů

datum a čas záznamového zařízení

datum a čas GNSS

typ, číslo, vydávající členský stát a generace všech karet vložených na začátku a/nebo na konci události

počet podobných událostí v tentýž den

(1)

Záznamové zařízení musí také zaznamenat a uchovat ve své datové paměti:

datum a čas poslední KONTROLY PŘEKROČENÍ POVOLENÉ RYCHLOSTI,

datum a čas prvního překročení povolené rychlosti následujícího po této KONTROLE PŘEKROČENÍ POVOLENÉ RYCHLOSTI,

počet událostí, při kterých došlo k překročení povolené rychlosti od poslední KONTROLY PŘEKROČENÍ POVOLENÉ RYCHLOSTI.

(2)

Tyto údaje mohou být zaznamenávány pouze při opětovném připojení elektrického napájení, časové údaje mohou být udávány s přesností jedné minuty.

3.12.9   Údaje o závadách

Pro účely tohoto bodu musí být čas zaznamenáván s přesností jedné sekundy.

118)

Záznamové zařízení se musí pokusit zaznamenat a uložit tato data pro každou zjištěnou závadu do své datové paměti podle následujících pravidel o ukládání dat:

Závada

Pravidla ukládání

Údaje, které se ukládají při závadě

Chyba karty

deset posledních závad karty řidiče

datum a čas začátku závady

datum a čas konce závady

typ, číslo, vydávající členský stát a generace karty (karet)

Závady záznamového zařízení

deset posledních závad pro každý typ závady

první závada po poslední kalibraci

datum a čas začátku závady

datum a čas konce závady

typ závady

typ, číslo, vydávající členský stát a generace všech karet vložených na začátku a/nebo konci závady

3.12.10   Kalibrační údaje

119)

Záznamové zařízení musí zaznamenávat a ukládat do své datové paměti údaje týkající se:

známých kalibračních parametrů v okamžiku aktivace,

jeho první kalibrace po aktivaci,

jeho první kalibrace v současném vozidle (identifikovaném jeho identifikačním číslem vozidla),

posledních dvaceti kalibrací (jestliže proběhne několik kalibrací v průběhu jednoho kalendářního dne, je zaznamenána pouze první a poslední kalibrace).

120)

Následující údaje se zaznamenávají pro každou z těchto kalibrací:

důvod kalibrace (aktivace, první instalace, instalace, pravidelná prohlídka),

název a adresa dílny,

číslo karty dílny, členský stát vydávající kartu a datum ukončení použitelnosti karty,

identifikace vozidla,

aktualizované nebo potvrzené parametry: w, k, l, rozměr pneumatik, nastavení zařízení omezujícího rychlost vozidla, počitadlo ujetých kilometrů (stará a nová hodnota), datum a čas (stará a nová hodnota),

typy a identifikátory všech použitých plomb.

121)

Záznamové zařízení musí navíc zaznamenávat a uchovávat ve své datové paměti schopnost používat karty tachografu první generace (dosud aktivované, či nikoli).

122)

Snímač pohybu musí zaznamenávat a uchovávat ve své datové paměti tyto montážní údaje snímače pohybu:

první spárování s celkem ve vozidle (datum, čas, číslo schválení celku ve vozidle, výrobní číslo celku ve vozidle),

poslední spárování s celkem ve vozidle (datum, čas, číslo schválení celku ve vozidle, výrobní číslo celku ve vozidle).

123)

Vnější zařízení GNSS musí zaznamenávat a uchovávat ve své datové paměti tyto montážní údaje vnějšího zařízení GNSS:

první spárování s celkem ve vozidle (datum, čas, číslo schválení celku ve vozidle, výrobní číslo celku ve vozidle),

poslední spárování s celkem ve vozidle (datum, čas, číslo schválení celku ve vozidle, výrobní číslo celku ve vozidle).

3.12.11   Údaje o nastavení času

124)

Záznamové zařízení musí zaznamenávat a uchovávat ve své datové paměti údaje vztahující se k nastavením času provedeným v kalibračním režimu mimo rámec pravidelné kalibrace (def. f)):

času posledního nastavení času,

pěti největším nastavením času.

125)

Tyto údaje musí být zaznamenávány pro každé z těchto nastavení času:

datum a čas, stará hodnota,

datu a čas, nová hodnota,

název a adresa dílny,

číslo karty dílny, členský stát vydávající kartu, generace karty a datum ukončení použitelnosti karty.

3.12.12   Údaje o kontrolních činnostech

126)

Záznamové zařízení musí zaznamenávat a uchovávat ve své datové paměti tyto údaje týkající se posledních dvaceti případů kontrolní činnosti:

datum a čas kontroly,

číslo kontrolní karty, členský stát vydávající kartu a generaci karty,

druh kontroly (zobrazení a/nebo tisk a/nebo stahování z celku ve vozidle a/nebo stahování z karty a/nebo silniční kalibrační kontrola),

127)

V případě stahování údajů jsou také zaznamenávány údaje o nejstarším a o posledním dni stahování údajů.

3.12.13   Údaje o zámcích podniků

128)

Záznamové zařízení musí zaznamenávat a uchovávat ve své datové paměti tyto údaje týkající se 255 posledních případů použití zámků podniků:

datum a čas uzamčení,

datum a čas odemknutí,

číslo karty podniku, členský stát, který kartu vydal, a generaci karty,

název a adresu podniku.

Údaje, které byly dříve uzamčeny zámkem odstraněným z paměti v důsledku výše uvedeného limitu, se považují za neuzamčené.

3.12.14   Údaje o stahování

129)

Záznamové zařízení musí zaznamenávat a uchovávat ve své datové paměti tyto údaje týkající se posledního stahování dat z datové paměti do vnějšího média v podnikovém nebo kalibračním režimu:

datum a čas stahování dat,

číslo karty podniku nebo karty dílny, členský stát vydávající kartu a generaci karty,

název podniku nebo dílny.

3.12.15   Údaje o zvláštních podmínkách

130)

Záznamové zařízení musí zaznamenávat ve své datové paměti tyto údaje týkající se zvláštních podmínek:

datum a čas záznamu,

druh zvláštní podmínky.

131)

Datová paměť musí být schopna uchovat zvláštní podmínky po dobu nejméně 365 dnů (za předpokladu, že průměrně jedna podmínka je otevřena a uzavřena během jednoho dne). Jestliže je kapacita paměti vyčerpána, musí nové údaje nahradit nejstarší údaje.

3.12.16   Údaje o kartě tachografu

132)

Záznamové zařízení musí být schopno uchovávat tyto údaje týkající se různých karet tachografu, které byly použity v celku ve vozidle:

číslo karty tachografu a její výrobní číslo,

výrobce karty tachografu,

typ karty tachografu,

verzi karty tachografu.

133)

Záznamové zařízení musí být schopno uchovávat minimálně 88 takových záznamů.

3.13   Čtení z karet tachografu

134)

Záznamové zařízení musí být schopno, pokud je třeba, přečíst z karet tachografu první a druhé generace údaje nezbytné k(e):

identifikaci typu karty, držitele karty, předcházejícího použitého vozidla, data a času posledního vyjmutí karty a v té době navolené činnosti,

kontrole správného uzavření poslední relace karty,

výpočtu nepřetržité doby řízení řidiče, souhrnné doby přestávek a souhrnné doby řízení v předchozím a probíhajícím týdnu,

vytištění požadovaných dat zaznamenaných na kartě řidiče,

stažení dat z karty řidiče na externí média.

Tento požadavek platí pouze pro karty tachografu první generace, pokud dílna nezablokuje jejich používání.

135)

V případě chyby načítání dat se záznamové zařízení maximálně třikrát pokusí vyplnit daný příkaz k načtení dat, a pak v případě neúspěchu vyznačí chybu karty a její neplatnost.

3.14   Zaznamenávání a ukládání údajů na kartách tachografu

3.14.1   Zaznamenávání a ukládání údajů na kartách tachografu první generace

136)

Pokud dílna nezablokovala použití karet tachografu první generace, musí záznamové zařízení zaznamenávat a uchovávat údaje naprosto stejným způsobem jako záznamové zařízení první generace.

137)

Záznamové zařízení musí v kartě řidiče nebo kartě dílny nastavit režim „údaje o použití karty“ okamžitě po vložení karty.

138)

Záznamové zařízení musí aktualizovat údaje uložené na platných kartách řidiče, kartách dílny, kartách podniku a/nebo kontrolních kartách se všemi nezbytnými údaji vztahujícími se k době, kdy byla karta vložena, a k držiteli karty. Údaje uložené na kartách jsou specifikovány v kapitole 4.

139)

Záznamové zařízení musí aktualizovat údaje o činnostech řidiče a místech (podle specifikace v bodech 4.5.3.1.9 a 4.5.3.1.11), které jsou uloženy na platných kartách řidiče a/nebo kartách dílny, s údaji týkajícími se činností řidiče a míst, které byly vloženy ručně držitelem karty.

140)

Všechny události, které nejsou definovány pro záznamové zařízení první generace, se na karty řidiče a karty dílny neukládají.

141)

Údaje uložené na kartách tachografu jsou aktualizovány takovým způsobem a v takovou dobu, jak je třeba s ohledem na momentální kapacitu datové paměti a nahrazení nejstarších uložených údajů posledními údaji.

142)

V případě chybného zápisu se záznamové zařízení maximálně třikrát pokusí vyplnit daný příkaz k zápisu a potom v případě neúspěchu vyznačí chybu karty a její neplatnost.

143)

Před uvolněním karty řidiče a po uložení všech příslušných údajů, které se měly na kartu uložit, nastaví záznamové zařízení znovu „údaje o použití karty (card session data)“.

3.14.2   Zaznamenávání a ukládání údajů na kartách tachografu druhé generace

144)

Karty tachografu druhé generace musí obsahovat dvě různé aplikace karet, z nichž první je přesně stejná jako aplikace TACHO karet tachografu první generace a druhá je aplikace „TACHO_G2“ podle specifikace v kapitole 4 a dodatku 2.

145)

Záznamové zařízení musí v kartě řidiče nebo kartě dílny nastavit režim „údaje o použití karty“ okamžitě po vložení karty.

146)

Záznamové zařízení musí aktualizovat údaje uložené na dvou aplikacích platných karet řidiče, karet dílny, karet podniku a/nebo kontrolních karet se všemi nezbytnými údaji vztahujícími se k době, kdy byla karta vložena, a k držiteli karty. Údaje uložené na těchto kartách jsou specifikovány v kapitole 4.

147)

Záznamové zařízení musí aktualizovat údaje o činnostech řidiče, místech a polohách (podle specifikace v bodech 4.5.3.1.9, 4.5.3.1.11, 4.5.3.2.9 a 4.5.3.2.11), které jsou uloženy na platných kartách řidiče a/nebo kartách dílny, s údaji týkajícími se činností řidiče a míst, které byly ručně vloženy držitelem karty.

148)

Údaje uložené na kartách tachografu jsou aktualizovány takovým způsobem a v takovou dobu, jak je třeba s ohledem na momentální kapacitu datové paměti a nahrazení nejstarších uložených údajů posledními údaji.

149)

V případě chybného zápisu se záznamové zařízení maximálně třikrát pokusí vyplnit daný příkaz k zápisu a potom v případě neúspěchu vyznačí chybu karty a její neplatnost.

150)

Před uvolněním karty řidiče a po uložení všech příslušných údajů na dvou aplikacích karty nastaví záznamové zařízení znovu „údaje o použití karty“.

3.15   Zobrazení

151)

Displej musí mít minimálně 20 znaků.

152)

Minimální velikost znaků musí být 5 mm na výšku a 3,5 mm na šířku.

153)

Zobrazovací jednotka musí podporovat znaky uvedené v dodatku 1 kapitole 4 „Znakové sady“. Zobrazovací jednotka může používat zjednodušené znaky (např. znaky s diakritikou mohou být zobrazeny bez diakritiky nebo malá písmena mohou být zobrazena jako velká).

154)

Zobrazovací jednotka musí vydávat přiměřené, neoslňující světlo.

155)

Údaje záznamového zařízení musí být dobře viditelné.

156)

Záznamové zařízení musí být schopno zobrazit:

implicitní údaje,

údaje vztahující se k výstražným sdělením,

údaje vztahující se k přístupovému menu,

ostatní údaje požadované uživatelem.

Další informace mohou být zobrazeny záznamovým zařízením za předpokladu, že jsou jasně odlišitelné od výše uvedených informací.

157)

Displej záznamového zařízení musí používat piktogramy nebo kombinace piktogramů uvedené v dodatku 3. Další piktogramy nebo kombinace piktogramů mohou být na displeji zobrazeny za předpokladu, že jsou jasně odlišitelné od dříve uvedených piktogramů nebo kombinací piktogramů.

158)

Displej musí být vždy zapnut, pokud je vozidlo v pohybu.

159)

Záznamové zařízení může obsahovat ruční nebo automatickou možnost vypnutí displeje, pokud se vozidlo nepohybuje.

Formát zobrazení je uveden v dodatku 5.

3.15.1   Výchozí zobrazení

160)

Pokud není třeba zobrazit žádnou jinou informaci, musí záznamové zařízení standardně zobrazovat tyto údaje:

místní čas (jako výsledek referenčního času UTC + časového posunu nastaveného řidičem),

provozní režim,

aktuální činnost řidiče a aktuální činnost druhého řidiče,

informace vztahující se k řidiči:

jeho současná nepřetržitá doba řízení a jeho současná souhrnná doba přestávek, pokud je jeho aktuální činností JÍZDA,

aktuální trvání současné činnosti (od doby, kdy byla navolena) a jeho současná souhrnná doba přestávek, pokud jeho aktuální činností není JÍZDA.

161)

Zobrazení údajů vztahujících se ke každému řidiči musí být jasné, jednoduché a jednoznačné. V případě, že informace o řidiči i druhém řidiči nemohou být zobrazeny současně, musí záznamové zařízení implicitně ukazovat informaci týkající se řidiče a musí umožnit uživateli zobrazit informaci týkající se druhého řidiče.

162)

V případě, že šířka zobrazovací jednotky nedovoluje zobrazit implicitně provozní režim, musí záznamové zařízení krátce zobrazit nový provozní režim v okamžiku, kdy se mění.

163)

Záznamové zařízení musí při vložení karty krátce zobrazit jméno držitele karty.

164)

Jestliže je otevřena podmínka „MIMO PŮSOBNOST“ nebo „PŘEVOZ LODÍ/PŘEVOZ VLAKEM“, potom musí displej ukázat odpovídající piktogram, že příslušná podmínka je otevřena (je povoleno, aby zároveň nebyla zobrazena informace o současné činnosti řidiče).

3.15.2   Varovné zobrazení

165)

Záznamové zařízení musí zobrazit výstražné sdělení primárně použitím piktogramů podle dodatku 3, doplněné v případě potřeby dodatečnými numericky kódovanými informacemi. Přesné popisy výstražných sdělení mohou být také zobrazeny v preferovaném jazyce řidiče.

3.15.3   Přístupové menu

166)

Záznamové zařízení musí nabídnout nezbytné příkazy prostřednictvím odpovídající struktury menu.

3.15.4   Další zobrazení

167)

Musí být možné na vyžádání selektivně zobrazit:

datum a čas UTC a posun místního času,

obsah kteréhokoli ze šesti výtisků v témže formátu, jaký mají samotné výtisky,

nepřetržitou dobu řízení a souhrnnou dobu přestávek řidiče,

nepřetržitou dobu řízení a souhrnnou dobu přestávek druhého řidiče,

souhrnnou dobu řízení řidiče v předchozím a probíhajícím týdnu,

souhrnnou dobu jízdy druhého řidiče v předchozím a probíhajícím týdnu,

volitelně:

současné trvání činnosti druhého řidiče (od doby, kdy byla navolena),

souhrnnou dobu řízení řidiče v probíhajícím týdnu,

souhrnnou dobu řízení druhého řidiče v probíhající denní pracovní době,

souhrnnou dobu řízení řidiče v probíhající denní pracovní době.

168)

Zobrazování obsahu výtisku musí probíhat sekvenčně, řádek po řádce. Jestliže je šířka displeje menší nežli 24 znaků, musí být uživateli nabídnuta úplná informace vhodným způsobem (několik řádek, rolování…).

Řádky výtisku věnované ručně napsaným informacím mohou být ze zobrazení vypuštěny.

3.16   Tisk

169)

Záznamové zařízení musí být schopno vytisknout údaje z vlastní datové paměti a/nebo karet tachografu v podobě následujících sedmi výtisků:

denní výtisk činnosti řidiče z karty,

denní výtisk činnosti řidiče z celku ve vozidle,

výtisk událostí a závad z karty,

výtisk událostí a závad z celku ve vozidle,

výtisk technických údajů,

výtisk překročení povolené rychlosti.

historie údajů karty tachografu pro daný celek ve vozidle (viz kapitola 3.12.16).

Podrobný popis formátu a obsahu těchto výtisků je uveden v dodatku 4.

Dodatečné údaje mohou být přidány na konci těchto výtisků.

Ze záznamového zařízení mohou být pořízeny i další výtisky, pokud jsou jasně odlišitelné od dříve popsaných sedmi výtisků.

170)

„Denní výtisk činnosti řidiče z karty“ a „výtisk událostí a závad z karty“ musí být k dispozici pouze, pokud je v záznamovém zařízení vložena karta řidiče nebo karta dílny. Záznamové zařízení musí aktualizovat uložená data na příslušné kartě před započetím tisku.

171)

Aby se vytiskl záznam „denní výtisk činnosti řidiče z karty“ nebo „výtisk událostí a závad z karty“, musí záznamové zařízení:

buď automaticky vybrat kartu řidiče nebo kartu dílny, pokud je vložena pouze jedna z nich,

nebo nabídnout příkaz k volbě zdrojové karty nebo zvolit kartu vloženou v otvoru pro vložení karty řidiče, pokud jsou v záznamovém zařízení vloženy tyto dvě karty.

172)

Tiskárna musí být schopna vytisknout 24 znaků na řádku.

173)

Minimální velikost znaků musí být 2,1 mm na výšku a 1,5 mm na šířku.

174)

Tiskárna musí podporovat znaky uvedené v dodatku 1 kapitole 4 „Znakové sady“.

175)

Tiskárny musí být navrženy tak, aby se při tisku výtisků s dostatečnou pravděpodobností vyhnuly jakékoliv nejednoznačnosti při čtení.

176)

Výtisky si musí podržet své rozměry a záznamy za normálních podmínek vlhkosti (10 až 90 %) a teploty.

177)

Typově schválený papír používaný v záznamovém zařízení musí nést příslušnou značku schválení typu a označení typu(ů) záznamových zařízení, ve kterých jej lze používat.

178)

Za normálních podmínek skladování, co se týče intenzity osvětlení, vlhkosti a teploty, musí výtisky zůstat dobře čitelné nejméně po dobu dvou let.

179)

Výtisky musí splňovat alespoň požadavky na zkoušky definované v dodatku 9.

180)

Na tyto dokumenty by mělo být možné učinit ručně psané poznámky, např. řidičův podpis.

181)

Záznamové zařízení by mělo vyřešit v průběhu tisku událost „došel papír“ tak, že po opětovném vložení papíru je tisk restartován od úplného počátku výtisku nebo tisk pokračuje s jednoznačným odkazem na dříve vytištěnou část.

3.17   Výstražná sdělení

182)

Záznamové zařízení musí upozornit řidiče při zjištění jakékoliv události a/nebo závady.

183)

Výstražné sdělení při přerušení elektrického napájení může být odloženo až do opětovného připojení elektrického napájení.

184)

Záznamové zařízení musí řidiče upozornit 15 minut před uplynutím maximální povolené nepřetržité doby řízení a při jejím překročení.

185)

Výstražná sdělení musí být vizuální. Zvukové výstrahy mohou být také použity jako doplněk vizuálních výstražných sdělení.

186)

Vizuální výstrahy musí být jasně rozeznatelné uživatelem, musí být umístěny v zorném poli řidiče a musí být jasně čitelné ve dne i v noci.

187)

Vizuální výstrahy mohou být zabudovány v záznamovém zařízení a/nebo umístěny mimo záznamové zařízení.

188)

Ve druhém případě musí nést symbol „T“.

189)

Výstražná sdělení musí trvat nejméně 30 sekund, pokud není uživatelem potvrzeno, že je bere na vědomí stiskem jednoho nebo více speciálních ovládacích prvků záznamového zařízení. První potvrzení nesmí smazat zobrazení příčiny výstražného sdělení v souladu s následujícím odstavcem.

190)

Příčina výstrahy musí být zobrazena na záznamovém zařízení a zůstat viditelná, dokud není uživatelem potvrzeno, že ji bere na vědomí, použitím specifického ovladače nebo vložením příkazu záznamového zařízení.

191)

Další výstražná sdělení mohou být také použita, pokud nebudou mást řidiče ve vztahu ke sdělením výše popsaným.

3.18   Stahování údajů do externích médií

192)

Záznamové zřízení musí být schopno v případě potřeby stáhnout údaje z datové paměti nebo z karty řidiče na externí médium pro uložení údajů prostřednictvím kalibračního nebo stahovacího konektoru. Záznamové zařízení před počátkem stahování údajů aktualizuje údaje uložené na příslušné kartě.

193)

Kromě toho jako přídavná funkce mohou být údaje stahovány v jakémkoli provozním režimu jiným způsobem pro podnik, který se ověří tímto kanálem. V tomto případě se při stahování využijí přístupová práva podniku pro stahování údajů.

194)

Stahování údajů nesmí změnit nebo odstranit žádné uložené údaje.

195)

Elektrické rozhraní spojovacího konektoru pro kalibraci nebo stahování údajů je popsáno v dodatku 6.

196)

Protokoly pro stahování údajů jsou uvedeny v dodatku 7.

3.19   Dálková komunikace pro cílené silniční kontroly

197)

Při zapnutém zapalování musí celek ve vozidle ukládat každých 60 sekund do zařízení pro dálkovou komunikaci nejnovější údaje potřebné pro účely cílených silničních kontrol. Tyto údaje musí být šifrovány a podepsány podle specifikace v dodatcích 11 a 14.

198)

Dálkově kontrolované údaje musí být dostupné snímačům dálkové komunikace prostřednictvím bezdrátové komunikace podle specifikace v dodatku 14.

199)

Údaje potřebné pro účely cílených silničních kontrol zahrnují:

poslední pokus o narušení zabezpečení,

nejdelší přerušení dodávky energie,

poruchu snímače,

chybu v údajích o pohybu vozidla,

nesoulad údajů o pohybu vozidla,

jízdu bez platné karty,

vložení karty během řízení,

údaje o úpravě času,

kalibrační údaje, včetně údajů dvou posledních uložených kalibračních záznamů,

registrační značku vozidla,

rychlost zaznamenanou tachografem.

3.20   Výstupní údaje pro přídavná externí zařízení

200)

Záznamové zařízení může být rovněž vybaveno standardními rozhraními, která umožňují, aby údaje zaznamenané nebo vytvořené tachografem používalo externí zařízení v provozním nebo kalibračními režimu.

V dodatku 13 je specifikováno a standardizováno volitelné rozhraní ITS. Mohou být používána i další podobná rozhraní, pokud zcela odpovídají požadavkům dodatku 13 z hlediska minimálního výčtu údajů, zabezpečení a souhlasu řidiče.

Pro údaje ITS zprostředkované tímto rozhraním platí tyto požadavky:

tyto údaje jsou souborem vybraných stávajících údajů ze slovníku dat tachografu (dodatek 1),

dílčí soubor těchto vybraných údajů je označen jako „osobní údaje“

dílčí soubor „osobní údaje“ je k dispozici pouze v případě, že je vydán ověřitelný souhlas řidiče s tím, že jeho osobní údaje mohou opustit síť vozidla,

pomocí příkazů v menu může být souhlas řidiče kdykoli vydán nebo zamítnut, je-li vložena karta řidiče,

soubor a dílčí soubor údajů bude předáván pomocí bezdrátového protokolu Bluetooth v prostoru kabiny řidiče s obnovovací frekvencí 1 minuty,

spárování vnějšího zařízení s rozhraním ITS bude chráněno vyhrazeným a náhodným kódem PIN obsahujícím minimálně 4 číslice, zaznamenaným a dostupným pomocí zobrazovací jednotky každého celku ve vozidle,

přítomnost rozhraní ITS nesmí za žádných okolností narušovat nebo ovlivňovat správnou funkci a bezpečnost celku ve vozidle.

Další údaje mohou být také k dispozici kromě tohoto souboru vybraných stávajících údajů považovaných za minimální výčet, nelze-li je považovat za osobní údaje.

Záznamové zařízení musí ostatní externí zařízení informovat o souhlasu řidiče.

Je-li zapnuto zapalování vozidla, musí být uvedené údaje neustále vysílány.

201)

Sériové rozhraní podle specifikace v příloze 1B nařízení (EHS) č. 3821/85 v platném znění může být nadále používáno pro zpětnou slučitelnost tachografů. V případě přenášení osobních údajů je však stále nezbytný souhlas řidiče.

3.21   Kalibrace

202)

Kalibrační funkce musí umožnit:

automatické spárování snímače pohybu a celku ve vozidle,

v příslušných případech automatickou vazbu vnějšího zařízení GNSS a celku ve vozidle,

digitální přizpůsobení konstanty záznamového zařízení (k) charakteristickému koeficientu vozidla (w),

nastavení aktuálního času v době platnosti vložené karty dílny,

nastavit současnou hodnotu počitadla ujetých kilometrů,

aktualizovat identifikační data snímače pohybu uložená v datové paměti,

v příslušných případech aktualizaci identifikačních údajů vnějšího zařízení GNSS uložených v datové paměti,

aktualizaci typů a identifikátorů všech použitých plomb,

aktualizaci nebo potvrzení dalších parametrů známých záznamovému zařízení: identifikaci vozidla, w, l, rozměr pneumatik a v příslušných případech nastavení omezovače rychlosti.

203)

Kalibrační funkce musí navíc umožňovat zablokovat používání karet tachografu první generace v záznamovém zařízení, jsou-li splněny podmínky uvedené v dodatku 15.

204)

Párování snímače pohybu s celkem ve vozidle spočívá minimálně v:

aktualizaci montážních údajů snímače pohybu ukládaných do snímače pohybu (podle potřeby),

kopírování potřebných identifikačních údajů snímače pohybu ze snímače do datové paměti celku ve vozidle.

205)

Párování vnějšího zařízení GNSS s celkem ve vozidle spočívá minimálně v:

aktualizaci montážních údajů vnějšího zařízení GNSS ukládaných do vnějšího zařízení GNSS (podle potřeby,

kopírování potřebných identifikačních údajů vnějšího zařízení GNSS z vnějšího zařízení GNSS do datové paměti celku ve vozidle, včetně výrobního čísla vnějšího zařízení GNSS.

Po párování následuje ověření polohových informací GNSS.

206)

Kalibrační funkce musí být schopna vložit nezbytné údaje prostřednictvím kalibračního/stahovacího konektoru v souladu s kalibračním protokolem definovaným v dodatku 8. Kalibrační funkce musí být schopna vložit nezbytné údaje i pomocí jiných prostředků.

3.22   Silniční kalibrační kontrola

207)

Funkce silniční kalibrační kontroly musí umožnit čtení výrobního čísla snímače pohybu (případně zabudovaného v adaptéru) a výrobního čísla vnějšího zařízení GNSS (v příslušných případech), připojeného k celku ve vozidle v čase vyslání žádosti.

208)

Toto čtení musí být možné minimálně na displeji celku ve vozidle prostřednictvím příkazů v menu.

209)

Funkce silniční kalibrační kontroly musí rovněž umožnit kontrolu volby režimu I/O kalibračního signálního spojení I/O podle dodatku 6 pomocí rozhraní vodiče K. Tento postup je realizován pomocí parametru ECUAdjustmentSession podle specifikace v dodatku 8, části 7 Řízení zkušebních impulsů – Řídicí funkční celek vstup/výstup.

3.23   Nastavení času

210)

Funkce nastavení času musí umožnit automatické nastavení aktuálního času. V záznamovém zařízení se pro nastavení času používají dva zdroje času: 1) vnitřní hodiny celku ve vozidle, 2) přijímač GNSS.

211)

Nastavení času vnitřních hodin celku ve vozidle se provádí automaticky v intervalech maximálně 12 hodin. Pokud tato lhůta uplyne a signál GNSS není k dispozici, provede se nastavení času, jakmile má celek ve vozidle podle stavu zapalování vozidla přístup k platnému času poskytovanému přijímačem GNSS. Časový odkaz pro automatické nastavení času vnitřních hodin celku ve vozidle se odvozuje od přijímače GNSS. Nesoulad času nastane v případě, že se aktuální čas odchýlí od časové informace poskytované přijímačem GNSS o více než jednu (1) minutu.

212)

Funkce nastavení času musí rovněž umožnit aktivované nastavení aktuálního času v kalibračním režimu.

3.24   Provozní charakteristiky

213)

Celek ve vozidle musí být plně provozuschopný v rozsahu teplot od – 20 °C do 70 °C, vnější zařízení GNSS v rozsahu teplot od – 20 °C do 70 °C a snímač pohybu v rozmezí od – 40 °C do 135 °C. Obsah datové paměti musí být zachován při teplotách do – 40 °C.

214)

Tachograf musí být plně funkční v rozsahu vlhkosti 10 % až 90 %.

215)

Plomby používané v inteligentním tachografu musí odolávat stejným podmínkám, které platí pro součásti tachografu, k nimž jsou připojeny.

216)

Záznamové zařízení musí být chráněno proti přepětí, přepólování elektrického napájení a zkratu.

217)

Snímače pohybu musí buď:

reagovat na magnetické pole, které ruší detekci pohybu vozidla; za takových okolností celek ve vozidle zaznamená a uloží chybu snímače (požadavek 88); nebo

mít snímací prvek, který je chráněn proti magnetickým polím, nebo je vůči jejich působení imunní.

218)

Záznamové zařízení a vnější zařízení GNSS musí vyhovovat mezinárodnímu předpisu EHK OSN R10 a musí být chráněno proti elektrostatickým výbojům a přechodovým jevům.

3.25   Materiály

219)

Všechny komponenty, ze kterých se záznamové zařízení skládá, musí být vyrobeny z materiálů s dostatečnou stabilitou, mechanickou pevností a stabilními elektrickými i magnetickými charakteristikami.

220)

Při normálním použití musí být všechny vnitřní části zařízení chráněny proti vlhkosti a prachu.

221)

Celek ve vozidle a vnější zařízení GNSS musí vyhovovat stupni ochrany IP 40 a snímač pohybu stupni ochrany IP 64 podle normy IEC 60529:1989, včetně A1:1999 a A2:2013.

222)

Zařízení musí vyhovovat odpovídajícím technickým specifikacím vztahujícím se k ergonomii konstrukce.

223)

Zařízení musí být chráněno proti náhodnému poškození.

3.26   Značení

224)

Pokud záznamové zařízení zobrazuje údaje počitadla ujetých kilometrů a rychlost, musí se na zobrazovací jednotce objevit i následující údaje:

v blízkosti údaje ujeté vzdálenosti jsou uvedeny jednotky vzdálenosti vyznačené zkratkou „km“,

v blízkosti údaje zobrazujícího rychlost je jednotka „km/h“.

Záznamové zařízení může být také přepnuto, aby zobrazovalo rychlost v mílích za hodinu, a v tom případě je jednotka měřené rychlosti vyznačena zkratkou „mph“. Záznamové zařízení může být také přepnuto, aby zobrazovalo vzdálenost v mílích, a v tom případě je jednotka měřené vzdálenosti vyznačena zkratkou „mi“.

225)

Popisný štítek musí být připevněn na každou samostatnou komponentu záznamového zařízení a nese tyto údaje:

název a adresu výrobce zařízení,

katalogové číslo součásti podle výrobce a rok výroby zařízení,

výrobní číslo zařízení,

značku schválení typu zařízení.

226)

Pokud není k dispozici dostatečný prostor pro zobrazení všech výše uvedených podrobností, musí popisný štítek obsahovat alespoň: název nebo logo výrobce a katalogové číslo komponentu.

4   KONSTRUKČNÍ A FUNKČNÍ POŽADAVKY NA KARTY TACHOGRAFU

4.1   Viditelné údaje

Přední strana musí obsahovat:

227)

slova „Karta řidiče“ nebo „Kontrolní karta“ nebo „Karta dílny“ nebo „Karta podniku“ vytištěná velkými písmeny v úředním jazyce nebo jazycích členského státu vydávajícího kartu, podle typu karty;

228)

jméno členského státu vydávajícího kartu (volitelné);

229)

rozlišovací značku členského státu vydávajícího kartu, která je tištěna inverzně v modrém obdélníku a je obklopena 12 žlutými hvězdami. Rozlišovací značky jsou tyto:

B

BG

CZ

CY

Belgie

Bulharsko

Česká republika

Kypr

LV

L

LT

M

Lotyšsko

Lucembursko

Litva

Malta

DK

Dánsko

NL

Nizozemsko

D

EST

Německo

Estonsko

A

PL

Rakousko

Polsko

GR

Řecko

P

RO

SK

SLO

Portugalsko

Rumunsko

Slovensko

Slovinsko

E

Španělsko

FIN

Finsko

F

HR

H

Francie

Chorvatsko

Maďarsko

S

Švédsko

IRL

Irsko

UK

Spojené království

I

Itálie

 

 

230)

zvláštní údaje k vydaným kartám číslované takto:

 

Karta řidiče

Kontrolní karta

Karta podniku nebo dílny

1.

příjmení řidiče

název kontrolního orgánu

název podniku nebo dílny

2.

jméno(a) řidiče

příjmení kontrolora

(v příslušných případech)

příjmení držitele karty

(v příslušných případech)

3.

datum narození řidiče

jméno(a) kontrolora

(v příslušných případech)

jméno (jména) držitele karty

(v příslušných případech)

4.a

datum počátku platnosti karty

4.b

datum konce platnosti karty

4.c

orgán, který kartu vydal (může být vytištěno na druhé straně)

4.d

číslo odlišné od čísla uvedeného v záhlaví 5, pro administrativní účely (volitelné)

5. a

číslo řidičského průkazu

(k datu vydání karty řidiče)

5. b

číslo karty

6.

fotografie řidiče

fotografie kontrolora (volitelné)

fotografie montéra (volitelné)

7.

podpis držitele (volitelné)

8.

obvyklé místo pobytu nebo poštovní adresa držitele (volitelné).

poštovní adresa kontrolního orgánu

poštovní adresa podniku nebo dílny

231)

datum musí být uváděno ve formátu „dd/mm/rrrr“ nebo „dd.mm.rrrr“ (den, měsíc, rok).

Rubová strana musí obsahovat:

232)

vysvětlení očíslovaných položek, které se objevily na přední straně karty;

233)

na základě zvláštní psané dohody s držitelem mohou být uvedeny další informace, které se nevztahují ke správě karty, pokud nikterak nemění způsob použití daného modelu karty tachografu.

234)

Karty tachografu musí být vydávány s těmito převládajícími barvami pozadí:

—   karta řidiče: bílá barva,

—   kontrolní karta: modrá barva,

—   karta dílny: červená barva,

—   karta podniku: žlutá barva.

235)

Karty tachografu musí nést minimálně následující ochranné prvky, chránící karty proti padělání a pozměňování:

bezpečnostní provedení pozadí ve formě proplétané textury a duhového tisku,

v oblasti fotografie se musí překrývat bezpečnostní provedení pozadí a fotografie,

nejméně jednu dvoubarevnou mikrotiskovou linku.

Image

236)

Po konzultaci s Komisí mohou členské státy přidat barvy nebo označení, jako vnitrostátní symboly a bezpečnostní prvky, aniž by byla dotčena ostatní opatření této přílohy.

237)

Dočasné karty podle článku 26.4 nařízení (EU) č. 165/2014 musí odpovídat ustanovením této přílohy.

4.2   Zabezpečení

Zabezpečení systému se zaměřuje na ochranu integrity a pravosti údajů přenášených mezi kartou a záznamovým zařízením, ochranu integrity a pravosti údajů stahovaných z karet, umožňuje zapsání jistých údajů na kartu pouze záznamovým zařízením, zaměřuje se na dešifrování některých údajů, vyloučení možnosti falzifikace údajů uložených na kartách, zabránění neoprávněné manipulaci a zjištění pokusu o podobné jednání.

238)

Aby se dosáhlo systémové bezpečnosti, musí karty tachografu splňovat bezpečnostní požadavky definované v dodatcích 10 a 11.

239)

Karty tachografu musí být čitelné dalšími zařízeními, např. osobními počítači.

4.3   Normy

240)

Karty tachografu musí vyhovovat následujícím normám:

ISO/IEC 7810 Identification cards – Physical characteristics, (Identifikační karty – Fyzikální charakteristiky),

ISO/IEC 7816 Identification cards – Integrated circuit cards (Identifikační karty – Karty s integrovanými obvody s kontakty):

Část 1: Fyzikální charakteristiky,

Část 2: Rozměry a umístění kontaktů (ISO/IEC 7816-2:2007),

Část 3: Elektronické rozhraní a protokoly přenosu (ISO/IEC 7816-3:2006),

Část 4: Organizace, bezpečnost a příkazy pro výměnu (ISO/IEC 7816-4:2013 + opr. 1:2014),

Část 6: Mezioborové datové prvky pro výměnu (ISO/IEC 7816-6:2004 + opr. 1:2006),

Část 8: Příkazy pro bezpečnostní operace (ISO/IEC 7816-8:2004).

Karty tachografu musí být testovány v souladu s normou ISO/IEC 10373-3:2010 Identification cards – Test methods (Identifikační karty – Zkušební metody) – Část 3: Karty s integrovanými obvody s kontakty a příslušná čtecí zařízení karet.

4.4   Environmentální a elektrické specifikace

241)

Karty tachografu musí být schopny správné funkce za všech klimatických podmínek běžně se vyskytujících na území Společenství a nejméně v rozsahu teplot od – 25 °C do + 70 °C s příležitostnými špičkami do + 85 °C; „příležitostnými“ se myslí doba nepřesahující 4 hodiny a ne více než sto opakování v průběhu životnosti karty.

242)

Karty tachografu musí být schopny správné funkce při vlhkosti v rozsahu 10 % až 90 %.

243)

Karty tachografu musí být schopny správné funkce po dobu pěti let, pokud jsou používány ve shodě s předepsanými environmentálními a elektrickými specifikacemi.

244)

V průběhu používání musí karty tachografu vyhovovat požadavkům nařízení EHK R10, vztahujícím se k elektromagnetické kompatibilitě, a musí být ochráněny proti elektrostatickým výbojům.

4.5   Ukládání údajů

Pro účely tohoto odstavce

časové údaje jsou zaznamenávány s rozlišením jedné minuty, pokud není stanoveno jinak,

stav počitadla ujetých kilometrů se zaznamenává s rozlišením jednoho kilometru,

údaje o rychlosti jsou zaznamenávány s rozlišením 1 km/h,

polohy (zeměpisné šířky a délky) jsou zaznamenávány ve stupních a minutách s rozlišením 1/10 minuty.

Funkce karty tachografu, příkazy a logické struktury, splnění požadavků na ukládání údajů jsou popsány v dodatku 2.

Není-li stanoveno jinak, je ukládání údajů na kartách tachografu organizováno tak, aby nové údaje nahrazovaly nejstarší uložené údaje, je-li vyčerpána velikost paměti vyhrazené pro příslušné záznamy.

245)

Tento odstavec stanovuje minimální kapacitu pro ukládání dat v různých aplikačních souborech. Karty tachografu musí být schopny informovat záznamové zařízení o skutečné kapacitě těchto datových souborů.

246)

Jakékoliv další údaje vztahující se k jiným aplikacím, případně přítomným na kartě, které smějí být ukládány na karty tachografu, musí být ukládány v souladu se směrnicí 95/46/ES a se směrnicí 2002/58/ES a v souladu s článkem 7 nařízení (EU) č. 165/2014.

247)

Každý hlavní soubor (MF) každé karty tachografu musí obsahovat až pět elementárních souborů (EF) pro správu karty, identifikaci aplikace a čipu a dva vyhrazené soubory (DF):

DF Tachograph, který obsahuje aplikaci přístupnou pro celky ve vozidle první generace, který je rovněž přítomen na kartách tachografu první generace,

DF Tachograph_G2, který obsahuje aplikaci přístupnou pouze pro celky ve vozidle druhé generace, který je přítomen pouze na kartách tachografu druhé generace.

Úplné informace o struktuře karet tachografu jsou uvedeny v dodatku 2.

4.5.1   Elementární soubory pro identifikaci a správu karty

4.5.2   Identifikace čipové karty

248)

Karty tachografu musí být schopny uchovávat následující identifikační údaje čipové karty:

zastavení hodin,

výrobní číslo karty (včetně výrobních referencí),

číslo schválení typu karty,

personifikovanou identifikaci (ID) karty,

identifikátor integrátoru,

identifikátor integrovaného obvodu.

4.5.2.1   Identifikace čipu

249)

Karty tachografu musí být schopny uchovávat následující identifikační údaje integrovaného obvodu:

výrobní číslo integrovaného obvodu,

výrobní reference integrovaného obvodu.

4.5.2.2   DIR (pouze v kartách tachografu druhé generace)

250)

Karty tachografu musí být schopny uchovávat datové objekty s identifikací aplikace specifikované v dodatku 2.

4.5.2.3   Informace ATR (podmínečné, pouze v kartách tachografu druhé generace)

251)

Karty tachografu musí být schopny uchovávat následující datový objekt s s informací o rozšířené délce:

pokud karta tachografu podporuje pole s rozšířenou délkou, datový objekt s informací o rozšířené délce specifikovaný v dodatku 2.

4.5.2.4   Informace o rozšířené délce (podmínečná, pouze v kartách tachografu druhé generace)

252)

Karty tachografu musí být schopny uchovávat následující datové objekty s informací o rozšířené délce:

pokud karta tachografu podporuje pole s rozšířenou délkou, datové objekty s informací o rozšířené délce specifikované v dodatku 2.

4.5.3   Karta řidiče

4.5.3.1   Aplikace tachografu (přístupná pro celky ve vozidle první a druhé generace)

4.5.3.1.1   Identifikace aplikace

253)

Karta řidiče musí být schopna uchovat následující identifikační údaje aplikace:

identifikaci aplikace tachografu,

identifikaci typu karty tachografu.

4.5.3.1.2   Klíče a certifikáty

254)

Karta řidiče musí být schopna uchovat řadu kryptografických klíčů a certifikátů podle specifikace v dodatku 11 části A.

4.5.3.1.3   Identifikace karty

255)

Karta řidiče musí být schopna uchovat následující identifikační údaje karty:

číslo karty,

vydávající členský stát, název vydávajícího orgánu, datum vydání,

datum počátku platnosti karty, datum konce platnosti.

4.5.3.1.4   Identifikace držitele karty

256)

Karta řidiče musí být schopna uchovat následující identifikační údaje držitele karty:

příjmení držitele,

jméno(a) držitele,

datum narození,

preferovaný jazyk.

4.5.3.1.5   Stahování z karty

257)

Karta řidiče musí být schopna uchovat následující údaje týkající se stahování z karty:

datum a čas posledního stahování z karty (pro jiné než kontrolní účely).

258)

Karta řidiče musí být schopna uchovat jeden takový záznam.

4.5.3.1.6   Informace o řidičském průkazu

259)

Karta řidiče musí být schopna uchovat následující údaje o řidičském průkazu:

vydávající členský stát, název vydávajícího orgánu,

číslo řidičského průkazu (ke dni vydání karty).

4.5.3.1.7   Údaje o událostech

Pro účely tohoto pododstavce je čas ukládán s rozlišením jedné sekundy.

260)

Karta řidiče musí být schopna uchovat údaje týkající se následujících událostí zjištěných záznamovým zařízením v době, kdy byla karta vložena:

časové překrytí (v případě, že je tato karta příčinou události),

vložení karty v průběhu jízdy, (v případě, že je tato karta předmětem události),

nesprávné uzavření poslední relace karty (v případě, že je tato karta předmětem události),

přerušení elektrického napájení,

chyba údajů o pohybu vozidla

pokusy o narušení zabezpečení.

261)

Karta řidiče musí být schopna uchovat následující údaje o těchto událostech:

kód události,

datum a čas počátku události (nebo vložení karty, pokud událost v této době probíhala),

datum a čas ukončení události (nebo vyjmutí karty, pokud událost v této době probíhala),

registrační značku vozidla a členský stát registrace, ve kterém k události došlo.

Poznámka: V případě události časového překrytí:

datum a čas počátku události musí odpovídat datu a času vyjmutí karty z předcházejícího vozidla,

datum a čas ukončení události musí odpovídat datu a času vložení karty v současně používaném vozidle,

údaje o vozidle musí odpovídat současně používanému vozidlu, které vyvolalo událost.

Poznámka: V případě „nesprávného uzavření poslední relace karty“:

datum a čas počátku události by měly odpovídat datu a času vložení karty, u níž došlo k nesprávnému uzavření poslední relace,

datum a čas konce události by měl odpovídat datu a času vložení karty při relaci, v jejímž průběhu došlo k detekci události (aktuální relace),

údaje o vozidlu musí odpovídat vozidlu, ve kterém došlo k nesprávnému uzavření poslední relace.

262)

Karta řidiče musí být schopna uchovat údaje vztahující se k posledním šesti událostem každého typu (tzn. 36 událostem).

4.5.3.1.8   Údaje o závadách

Pro účely tohoto bodu musí být čas zaznamenáván s přesností jedné sekundy.

263)

Karta řidiče musí být schopna uchovat údaje vztahující se k následujícím závadám zjištěným záznamovým zařízením době, kdy byla karta vložena:

chyba karty (v případě, že tato karta je předmětem události),

chyba záznamového zařízení.

264)

Karta řidiče musí být schopna uchovat následující údaje vztahující se k těmto závadám:

chybový kód,

datum a čas počátku závady (nebo vložení karty, pokud závada v té době probíhala),

datum a čas ukončení závady (nebo vyjmutí karty, pokud závada v té době probíhala),

registrační značka vozidla a členský stát registrace vozidla, ve kterém závada nastala.

265)

Karta řidiče musí být schopna uchovat údaje vztahující se k posledním dvanácti závadám každého typu (tzn. 24 závadám).

4.5.3.1.9   Údaje o činnostech řidiče

266)

Karta řidiče musí být schopna uchovat pro každý kalendářní den, kdy byla karta použita nebo pro který řidič vložil činnosti ručně, následující údaje:

datum,

stav počitadla denní přítomnosti (vzroste o jednotku každý kalendářní den),

celkovou vzdálenost ujetou řidičem v průběhu tohoto dne,

provozní stav řidiče v 00.00,

kdykoliv se změní činnost řidiče a/nebo se změnil jeho provozní stav a/nebo byla vložena nebo vyjmuta jeho karta:

provozní stav řidiče (POSÁDKA, SAMOTNÝ ŘIDIČ),

otvor pro vložení karty (ŘIDIČ, DRUHÝ ŘIDIČ),

stav karty (VLOŽENA, NEVLOŽENA),

činnost (JÍZDA, POHOTOVOST, PRÁCE, PŘESTÁVKA/ODPOČINEK),

čas změny.

267)

Paměť karty řidiče musí být schopna uchovat údaje o činnosti řidiče nejméně po dobu 28 dnů (průměrná činnost řidiče je definována jako 93 změn činnosti za den).

268)

Údaje uvedené v požadavcích 261, 264 a 266 musí být uchovány způsobem umožňujícím vyhledání činností v chronologickém pořadí i v případě překrývajících se časových údajů.

4.5.3.1.10   Údaje o použitých vozidlech

269)

Karta řidiče musí být schopna uchovat pro každý kalendářní den, kdy byla použita, a pro každý časový úsek, kdy byla v uvedený den použita v daném vozidle (časový úsek obsahuje všechny po sobě jdoucí cykly mezi vložením a vyjmutím karty v tomto vozidle z pohledu této karty), následující údaje:

datum a čas prvního použití vozidla (tzn. první vložení karty v tomto časovém úseku použití vozidla, nebo 00h00, jestliže použití vozidla pokračuje v této době),

údaj počitadla ujetých kilometrů v této době,

datum a čas posledního použití vozidla (tzn. poslední vyjmutí karty v tomto časovém úseku použití vozidla, nebo 23h59, jestliže použití vozidla pokračuje v této době),

údaj počitadla ujetých kilometrů v této době,

registrační značku vozidla a členský stát registrace.

270)

Karta řidiče musí být schopna uchovat 84 takových záznamů.

4.5.3.1.11   Místa, kde začíná a/nebo končí denní pracovní doba

271)

Karta řidiče musí být schopna uchovat následující údaje vložené řidičem a vztahující se k místům, kde začíná a/nebo končí denní pracovní doba:

datum a čas vložení údajů (nebo datum a čas vztahující se k vložení údajů, pokud jsou zadávány řidičem ručně),

typ vložených údajů (začátek nebo konec, podmínky vložení údajů),

zadanou zemi a region,

stav počitadla ujetých kilometrů.

272)

Paměť karty řidiče musí být schopna uchovat nejméně 42 párů takových záznamů.

4.5.3.1.12   Údaje o relaci karty

273)

Karta řidiče musí být schopna uchovat údaje vztahující se k vozidlu, které otevřelo aktuální relaci:

datum a čas otevření relace (tzn. vložení karty) s rozlišovací schopností jedné vteřiny,

registrační značku vozidla a členský stát registrace.

4.5.3.1.13   Údaje o kontrolních činnostech

274)

Karta řidiče musí být schopna uchovat následující údaje vztahující se ke kontrolním činnostem:

datum a čas kontroly,

číslo kontrolní karty a členský stát vydávající kartu,

typ kontrolní činnosti (zobrazení a/nebo vytištění a/nebo stahování z celku ve vozidle a/nebo stahování z karty (viz poznámka)),

dobu stahování dat, pokud k němu došlo,

registrační značku vozidla a členský stát registrace vozidla, u kterého kontrolní činnost proběhla.

Poznámka: Stahování z karty je zaznamenáno pouze v případě, že proběhne přes záznamové zařízení.

275)

Karta řidiče musí být schopna uchovat jeden takový záznam.

4.5.3.1.14   Údaje o zvláštních podmínkách

276)

Karta řidiče musí být schopna uchovat následující údaje vztahující se ke zvláštním podmínkám, které byly zadány v době, kdy byla karta vložena (v jakémkoliv otvoru pro vkládání karet):

datum a čas záznamu,

druh zvláštní podmínky.

277)

Karta řidiče musí být schopna uchovat 56 takových záznamů.

4.5.3.2   Aplikace tachografu druhé generace (nepřístupná pro celek ve vozidle první generace)

4.5.3.2.1   Identifikace aplikace

278)

Karta řidiče musí být schopna uchovat následující identifikační údaje aplikace:

identifikaci aplikace tachografu,

identifikaci typu karty tachografu.

4.5.3.2.2   Klíče a certifikáty

279)

Karta řidiče musí být schopna uchovat řadu kryptografických klíčů a certifikátů podle specifikace v dodatku 11 části B.

4.5.3.2.3   Identifikace karty

280)

Karta řidiče musí být schopna uchovat následující identifikační údaje karty:

číslo karty,

vydávající členský stát, název vydávajícího orgánu, datum vydání,

datum počátku platnosti karty, datum konce platnosti.

4.5.3.2.4   Identifikace držitele karty

281)

Karta řidiče musí být schopna uchovat následující identifikační údaje držitele karty:

příjmení držitele,

jméno(a) držitele,

datum narození,

preferovaný jazyk.

4.5.3.2.5   Stahování z karty

282)

Karta řidiče musí být schopna uchovat následující údaje týkající se stahování z karty:

datum a čas posledního stahování z karty (pro jiné než kontrolní účely).

283)

Karta řidiče musí být schopna uchovat jeden takový záznam.

4.5.3.2.6   Informace o řidičském průkazu

284)

Karta řidiče musí být schopna uchovat následující údaje o řidičském průkazu:

vydávající členský stát, název vydávajícího orgánu,

číslo řidičského průkazu (ke dni vydání karty).

4.5.3.2.7   Údaje o událostech

Pro účely tohoto pododstavce je čas ukládán s rozlišením jedné sekundy.

285)

Karta řidiče musí být schopna uchovat údaje týkající se následujících událostí zjištěných záznamovým zařízením v době, kdy byla karta vložena:

časové překrytí (v případě, že je tato karta příčinou události),

vložení karty v průběhu jízdy, (v případě, že je tato karta předmětem události),

nesprávné uzavření poslední relace karty (v případě, že je tato karta předmětem události),

přerušení elektrického napájení,

chyba komunikace se zařízením pro dálkovou komunikaci,

chybějící informace o poloze z přijímače GNSS,

komunikační chyba s vnějším zařízením GNSS,

chyba údajů o pohybu vozidla,

nesoulad údajů o pohybu vozidla,

pokusy o narušení zabezpečení,

časový konflikt.

286)

Karta řidiče musí být schopna uchovat následující údaje o těchto událostech:

kód události,

datum a čas počátku události (nebo vložení karty, pokud událost v té době probíhala),

datum a čas ukončení události (nebo vyjmutí karty, pokud událost v té době probíhala),

registrační značka vozidla a členský stát registrace, ve kterém k události došlo.

Poznámka: V případě události časového překrytí:

datum a čas počátku události musí odpovídat datu a času vyjmutí karty z předcházejícího vozidla,

datum a čas ukončení události musí odpovídat datu a času vložení karty v současně používaném vozidle,

údaje o vozidle musí odpovídat současně používanému vozidlu, které vyvolalo událost.

Poznámka: V případě „nesprávného uzavření poslední relace karty“:

datum a čas počátku události by měly odpovídat datu a času vložení karty, u níž došlo k nesprávnému uzavření poslední relace,

datum a čas konce události by měly odpovídat datu a času vložení karty při relaci, v jejímž průběhu došlo k detekci události (aktuální relace),

údaje o vozidlu musí odpovídat vozidlu, ve kterém došlo k nesprávnému uzavření poslední relace.

287)

Karta řidiče musí být schopna uchovat údaje vztahující se k posledním šesti událostem každého typu (tzn. 66 událostem).

4.5.3.2.8   Údaje o závadách

Pro účely tohoto bodu musí být čas zaznamenáván s přesností jedné sekundy.

288)

Karta řidiče musí být schopna uchovat údaje vztahující se k následujícím závadám zjištěným záznamovým zařízením době, kdy byla karta vložena:

chyba karty (v případě, že tato karta je předmětem události),

chyba záznamového zařízení.

289)

Karta řidiče musí být schopna uchovat následující údaje vztahující se k těmto závadám:

chybový kód,

datum a čas počátku závady (nebo vložení karty, pokud závada v té době probíhala),

datum a čas ukončení závady (nebo vyjmutí karty, pokud závada v té době probíhala),

registrační značka vozidla a členský stát registrace vozidla, ve kterém závada nastala.

290)

Karta řidiče musí být schopna uchovat údaje vztahující se k posledním dvanácti závadám každého typu (tzn. 24 závadám).

4.5.3.2.9   Údaje o činnostech řidiče

291)

Karta řidiče musí být schopna uchovat pro každý kalendářní den, kdy byla karta použita nebo pro který řidič vložil činnosti ručně, následující údaje:

datum,

stav počitadla denní přítomnosti (vzroste o jednotku každý kalendářní den),

celkovou vzdálenost ujetou řidičem v průběhu tohoto dne,

provozní stav řidiče v 00.00,

kdykoliv se změní činnost řidiče a/nebo se změnil jeho provozní stav a/nebo byla vložena nebo vyjmuta jeho karta:

provozní stav řidiče (POSÁDKA, SAMOTNÝ ŘIDIČ),

otvor pro vložení karty (ŘIDIČ, DRUHÝ ŘIDIČ),

stav karty (VLOŽENA, NEVLOŽENA),

činnost (JÍZDA, POHOTOVOST, PRÁCE, PŘESTÁVKA/ODPOČINEK),

čas změny.

292)

Paměť karty řidiče musí být schopna uchovat údaje o činnosti řidiče nejméně po dobu 28 dnů (průměrná činnost řidiče je definována jako 93 změn činnosti za den).

293)

Údaje uvedené v požadavcích 286, 289 a 291 musí být uchovány způsobem umožňujícím vyhledání v chronologickém pořadí i v případě překrývajících se časových údajů.

4.5.3.2.10   Údaje o použitých vozidlech

294)

Karta řidiče musí být schopna uchovat pro každý kalendářní den, kdy byla použita, a pro každý časový úsek, kdy byla v uvedený den použita v daném vozidle (časový úsek obsahuje všechny po sobě jdoucí cykly mezi vložením a vyjmutím karty v tomto vozidle z pohledu této karty), následující údaje:

datum a čas prvního použití vozidla (tzn. první vložení karty v tomto časovém úseku použití vozidla, nebo 00h00, jestliže použití vozidla pokračuje v této době),

údaj počitadla ujetých kilometrů v této době prvního použití,

datum a čas posledního použití vozidla (tzn. poslední vyjmutí karty v tomto časovém úseku použití vozidla, nebo 23h59, jestliže použití vozidla pokračuje v této době),

údaj počitadla ujetých kilometrů v této době posledního použití,

registrační značku vozidla a členský stát registrace.

číslo VIN.

295)

Karta řidiče musí být schopna uchovat 84 takových záznamů.

4.5.3.2.11   Místa a polohy, kde začíná a/nebo končí denní pracovní doba

296)

Karta řidiče musí být schopna uchovat následující údaje vložené řidičem a vztahující se k místům, kde začíná a/nebo končí denní pracovní doba:

datum a čas vložení údajů (nebo datum a čas vztahující se k vložení údajů, pokud jsou zadávány řidičem ručně),

typ vložených údajů (začátek nebo konec, podmínky vložení údajů),

zadanou zemi a region,

stav počitadla ujetých kilometrů,

polohu vozidla,

přesnost GNSS, datum a čas, kdy byla poloha zjištěna.

297)

Paměť karty řidiče musí být schopna uchovat nejméně 84 párů takových záznamů.

4.5.3.2.12   Údaje o relaci karty

298)

Karta řidiče musí být schopna uchovat údaje vztahující se k vozidlu, které otevřelo aktuální relaci:

datum a čas otevření relace (tzn. vložení karty) s rozlišovací schopností jedné vteřiny,

registrační značku vozidla a členský stát registrace.

4.5.3.2.13   Údaje o kontrolních činnostech

299)

Karta řidiče musí být schopna uchovat následující údaje vztahující se ke kontrolním činnostem:

datum a čas kontroly,

číslo kontrolní karty a členský stát vydávající kartu,

typ kontrolní činnosti (zobrazení a/nebo vytištění a/nebo stahování z celku ve vozidle a/nebo stahování z karty (viz poznámka)),

dobu stahování dat, pokud k němu došlo,

registrační značku vozidla a členský stát registrace vozidla, u kterého kontrolní činnost proběhla.

Poznámka: Bezpečnostní požadavky předpokládají, že stahování z karty je zaznamenáno pouze v případě, že proběhne přes záznamové zařízení.

300)

Karta řidiče musí být schopna uchovat jeden takový záznam.

4.5.3.2.14   Údaje o zvláštních podmínkách

301)

Karta řidiče musí být schopna uchovat následující údaje vztahující se ke zvláštním podmínkám, které byly zadány v době, kdy byla karta vložena (v jakémkoliv otvoru pro vkládání karet):

datum a čas záznamu,

druh zvláštní podmínky.

302)

Karta řidiče musí být schopna uchovat 56 takových záznamů.

4.5.3.2.15   Údaje o použitých celcích ve vozidle

303)

Karta řidiče musí být schopna uchovat následující údaje vztahující se k různým celkům ve vozidle, ve kterých byla karta použita:

datum a čas zahájení doby používání celku ve vozidle (tj. první vložení karty do celku ve vozidle pro příslušnou dobu),

výrobce celku ve vozidle,

typ celku ve vozidle,

číslo verze softwaru celku ve vozidle.

304)

Karta řidiče musí být schopna uchovat 84 takových záznamů.

4.5.3.2.16   Údaje o místech nepřetržité tříhodinové doby řízení

305)

Karta řidiče musí být schopna uchovat následující údaje vztahující se k poloze vozidla, kde nepřetržitá doba řízení řidiče dosáhne násobku tří hodin:

datum a čas, kdy nepřetržitá doba řízení držitele karty dosáhne násobku tří hodin,

polohu vozidla,

přesnost GNSS, datum a čas, kdy byla poloha zjištěna.

306)

Karta řidiče musí být schopna uchovat nejméně 252 takových záznamů.

4.5.4   Karta dílny

4.5.4.1   Aplikace tachografu (přístupná pro celky ve vozidle první a druhé generace)

4.5.4.1.1   Identifikace aplikace

307)

Karta dílny musí být schopna uchovat následující identifikační údaje aplikace:

identifikaci aplikace tachografu,

identifikaci typu karty tachografu.

4.5.4.1.2   Klíče a certifikáty

308)

Karta dílny musí být schopna uchovat řadu kryptografických klíčů a certifikátů podle specifikace v dodatku 11 části A.

309)

Karta dílny musí být schopna uchovat osobní identifikační číslo (kód PIN).

4.5.4.1.3   Identifikace karty

310)

Karta dílny musí být schopna uchovat následující identifikační údaje karty:

číslo karty,

vydávající členský stát, název vydávajícího orgánu, datum vydání,

datum počátku platnosti karty, datum konce platnosti.

4.5.4.1.4   Identifikace držitele karty

311)

Karta dílny musí být schopna uchovat následující identifikační údaje držitele karty:

název dílny,

adresu dílny,

příjmení držitele,

jméno(a) držitele,

preferovaný jazyk.

4.5.4.1.5   Stahování z karty

312)

Karta dílny musí být schopna uchovat údaje o stahování z karty stejným způsobem jako karta řidiče.

4.5.4.1.6   Údaje o kalibraci a nastavování času

313)

Karta dílny musí být schopna uchovat záznamy o kalibracích a/nebo nastavování času provedených v době, kdy byla karta vložena v záznamovém zařízení.

314)

Každý kalibrační záznam musí být schopen uchovat následující údaje:

důvod kalibrace (aktivace, první instalace, instalace, pravidelná prohlídka),

identifikaci vozidel

aktualizované nebo potvrzené parametry (w, k, l, rozměr pneumatik, nastavení zařízení omezujícího rychlost vozidla, údaje počitadla ujetých kilometrů (nová a stará hodnota), datum a čas (nová a stará hodnota)),

identifikaci záznamového zařízení (katalogové číslo celku ve vozidle, výrobní číslo celku ve vozidle, výrobní číslo snímače rychlosti).

315)

Karta dílny musí být schopna uchovat nejméně 88 takových záznamů.

316)

Karta dílny musí mít počitadlo celkového počtu kalibrací provedených s kartou.

317)

Karta dílny musí mít počitadlo počtu kalibrací provedených od posledního stahování dat.

4.5.4.1.7   Údaje o událostech a závadách

318)

Karta dílny musí být schopna uchovat údaje o událostech a závadách stejným způsobem jako karta řidiče.

319)

Karta dílny musí být schopna uchovat údaje o třech posledních událostech každého typu (tzn. 18 událostí) a šest posledních záznamů o závadách každého typu (tzn. 12 závad).

4.5.4.1.8   Údaje o činnostech řidiče

320)

Karta dílny musí být schopna uchovat údaje o činnostech řidiče stejným způsobem jako karta řidiče.

321)

Karta dílny musí být schopna uchovat údaje o činnostech řidiče pro nejméně jeden den průměrné činnosti řidiče.

4.5.4.1.9   Údaje o použitých vozidlech

322)

Karta dílny musí být schopna uchovat údaje o použitých vozidlech stejným způsobem jako karta řidiče.

323)

Karta dílny musí být schopna uchovat nejméně čtyři takové záznamy.

4.5.4.1.10   Údaje o začátku a/nebo konci denní pracovní doby

324)

Karta dílny musí být schopna uchovat údaje o začátku a/nebo konci denní pracovní doby stejným způsobem jako karta řidiče.

325)

Karta dílny musí být schopna uchovat nejméně tři páry takových záznamů.

4.5.4.1.11   Údaje o relaci karty

326)

Karta dílny musí být schopna uchovat údaje o relaci karty stejným způsobem jako karta řidiče.

4.5.4.1.12   Údaje o kontrolních činnostech

327)

Karta dílny musí být schopna uchovat údaje o kontrolní činnosti stejným způsobem jako karta řidiče.

4.5.4.1.13   Údaje o zvláštních podmínkách

328)

Karta dílny musí být schopna uchovat údaje o zvláštních podmínkách stejným způsobem jako karta řidiče.

329)

Karta dílny musí být schopna uchovat nejméně dva takové záznamy.

4.5.4.2   Aplikace tachografu druhé generace (nepřístupná pro celek ve vozidle první generace)

4.5.4.2.1   Identifikace aplikace

330)

Karta dílny musí být schopna uchovat následující identifikační údaje aplikace:

identifikaci aplikace tachografu,

identifikaci typu karty tachografu.

4.5.4.2.2   Klíče a certifikáty

331)

Karta dílny musí být schopna uchovat řadu kryptografických klíčů a certifikátů podle specifikace v dodatku 11 části B.

332)

Karta dílny musí být schopna uchovat osobní identifikační číslo (kód PIN).

4.5.4.2.3   Identifikace karty

333)

Karta dílny musí být schopna uchovat následující identifikační údaje karty:

číslo karty,

vydávající členský stát, název vydávajícího orgánu, datum vydání,

datum počátku platnosti karty, datum konce platnosti.

4.5.4.2.4   Identifikace držitele karty

334)

Karta dílny musí být schopna uchovat následující identifikační údaje držitele karty:

název dílny,

adresu dílny,

příjmení držitele,

jméno(a) držitele,

preferovaný jazyk.

4.5.4.2.5   Stahování z karty

335)

Karta dílny musí být schopna uchovat údaje o stahování z karty stejným způsobem jako karta řidiče.

4.5.4.2.6   Údaje o kalibraci a nastavování času

336)

Karta dílny musí být schopna uchovat záznamy o kalibracích a/nebo nastavování času provedených v době, kdy byla karta vložena v záznamovém zařízení.

337)

Každý kalibrační záznam musí být schopen uchovat následující údaje:

důvod kalibrace (aktivace, první instalace, instalace, pravidelná prohlídka),

identifikaci vozidla,

aktualizované nebo potvrzené parametry (w, k, l, rozměr pneumatik, nastavení zařízení omezujícího rychlost vozidla, údaje počitadla ujetých kilometrů (nová a stará hodnota), datum a čas (nová a stará hodnota),

identifikaci záznamového zařízení (katalogové číslo celku ve vozidle, výrobní číslo celku ve vozidle, výrobní číslo snímače rychlosti, výrobní číslo zařízení dálkové komunikace a v příslušných případech výrobní číslo vnějšího zařízení GNSS),

typ plomby a identifikátor všech použitých plomb,

schopnost celku ve vozidle používat karty tachografu první generace (aktivována nebo nikoli).

338)

Karta dílny musí být schopna uchovat nejméně 88 takových záznamů.

339)

Karta dílny musí mít počitadlo celkového počtu kalibrací provedených s kartou.

340)

Karta dílny musí mít počitadlo počtu kalibrací provedených od posledního stahování dat.

4.5.4.2.7   Údaje o událostech a závadách

341)

Karta dílny musí být schopna uchovat údaje o událostech a závadách stejným způsobem jako karta řidiče.

342)

Karta dílny musí být schopna uchovat údaje o třech posledních událostech každého typu (tzn. 33 událostí) a šest posledních záznamů o závadách každého typu (tzn. 12 závad).

4.5.4.2.8   Údaje o činnostech řidiče

343)

Karta dílny musí být schopna uchovat údaje o činnostech řidiče stejným způsobem jako karta řidiče.

344)

Karta dílny musí být schopna uchovat údaje o činnostech řidiče pro nejméně jeden den průměrné činnosti řidiče.

4.5.4.2.9   Údaje o použitých vozidlech

345)

Karta dílny musí být schopna uchovat údaje o použitých vozidlech stejným způsobem jako karta řidiče.

346)

Karta dílny musí být schopna uchovat nejméně čtyři takové záznamy.

4.5.4.2.10   Údaje o začátku a/nebo konci denní pracovní doby

347)

Karta dílny musí být schopna uchovat údaje o začátku a/nebo konci denní pracovní doby stejným způsobem jako karta řidiče.

348)

Karta dílny musí být schopna uchovat nejméně tři páry takových záznamů.

4.5.4.2.11   Údaje o relaci karty

349)

Karta dílny musí být schopna uchovat údaje o relaci karty stejným způsobem jako karta řidiče.

4.5.4.2.12   Údaje o kontrolních činnostech

350)

Karta dílny musí být schopna uchovat údaje o kontrolní činnosti stejným způsobem jako karta řidiče.

4.5.4.2.13   Údaje o použitých celcích ve vozidle

351)

Karta dílny musí být schopna uchovat následující údaje vztahující se k různým celkům ve vozidle, ve kterých byla karta použita:

datum a čas zahájení doby používání celku ve vozidle (tj. první vložení karty do celku ve vozidle pro příslušnou dobu),

výrobce celku ve vozidle,

typ celku ve vozidle,

číslo verze softwaru celku ve vozidle.

352)

Karta dílny musí být schopna uchovat nejméně čtyři takové záznamy.

4.5.4.2.14   Údaje o místech nepřetržité tříhodinové doby řízení

353)

Karta dílny musí být schopna uchovat následující údaje vztahující se k poloze vozidla, kde doba nepřetržitého řízení řidiče dosáhne násobku tří hodin:

datum a čas, kdy nepřetržitá doba řízení držitele karty dosáhne násobku tří hodin,

polohu vozidla,

přesnost GNSS, datum a čas, kdy byla poloha zjištěna.

354)

Karta dílny musí být schopna uchovat nejméně 18 takových záznamů.

4.5.4.2.15   Údaje o zvláštních podmínkách

355)

Karta dílny musí být schopna uchovat údaje o zvláštních podmínkách stejným způsobem jako karta řidiče.

356)

Karta dílny musí být schopna uchovat nejméně dva takové záznamy.

4.5.5   Kontrolní karta

4.5.5.1   Aplikace tachografu (přístupná pro celky ve vozidle první a druhé generace)

4.5.5.1.1   Identifikace aplikace

357)

Kontrolní karta musí být schopna uchovat následující identifikační údaje aplikace:

identifikaci aplikace tachografu,

identifikaci typu karty tachografu.

4.5.5.1.2   Klíče a certifikáty

358)

Karta dílny musí být schopna uchovat řadu kryptografických klíčů a certifikátů podle specifikace v dodatku 11 části A.

4.5.5.1.3   Identifikace karty

359)

Kontrolní karta musí být schopna uchovat následující identifikační údaje karty:

číslo karty,

vydávající členský stát, název vydávajícího orgánu, datum vydání,

datum počátku platnosti karty, datum konce platnosti (pokud přichází v úvahu).

4.5.5.1.4   Identifikace držitele karty

360)

Kontrolní karta musí být schopna uchovat následující identifikační údaje držitele karty:

název kontrolního orgánu,

adresu kontrolního orgánu,

příjmení držitele,

jméno(a) držitele,

preferovaný jazyk.

4.5.5.1.5   Údaje o kontrolních činnostech

361)

Kontrolní karta musí být schopna uchovat následující údaje o kontrolní činnosti:

datum a čas kontroly,

druh kontroly (zobrazení a/nebo tisk a/nebo stahování z celku ve vozidle a/nebo stahování z karty a/nebo silniční kalibrační kontrola),

dobu stahování dat (pokud proběhlo),

registrační značku vozidla a registrační orgán členského státu kontrolovaného vozidla,

číslo karty a členský stát vydávající kontrolovanou kartu řidiče.

362)

Kontrolní karta musí být schopna uchovat nejméně 230 takových záznamů.

4.5.5.2   Aplikace tachografu druhé generace (nepřístupná pro celek ve vozidle první generace)

4.5.5.2.1   Identifikace aplikace

363)

Kontrolní karta musí být schopna uchovat následující identifikační údaje aplikace:

identifikaci aplikace tachografu,

identifikaci typu karty tachografu.

4.5.5.2.2   Klíče a certifikáty

364)

Kontrolní karta musí být schopna uchovat řadu kryptografických klíčů a certifikátů podle specifikace v dodatku 11 části B.

4.5.5.2.3   Identifikace karty

365)

Kontrolní karta musí být schopna uchovat následující identifikační údaje karty:

číslo karty,

vydávající členský stát, název vydávajícího orgánu, datum vydání,

datum počátku platnosti karty, datum konce platnosti (pokud přichází v úvahu).

4.5.5.2.4   Identifikace držitele karty

366)

Kontrolní karta musí být schopna uchovat následující identifikační údaje držitele karty:

název kontrolního orgánu,

adresu kontrolního orgánu,

příjmení držitele,

jméno(a) držitele,

preferovaný jazyk.

4.5.5.2.5   Údaje o kontrolních činnostech

367)

Kontrolní karta musí být schopna uchovat následující údaje o kontrolní činnosti:

datum a čas kontroly,

druh kontroly (zobrazení a/nebo tisk a/nebo stahování z celku ve vozidle a/nebo stahování z karty a/nebo silniční kalibrační kontrola),

dobu stahování dat (pokud proběhlo),

registrační značku vozidla a registrační orgán členského státu kontrolovaného vozidla,

číslo karty a členský stát vydávající kontrolovanou kartu řidiče.

368)

Kontrolní karta musí být schopna uchovat nejméně 230 takových záznamů.

4.5.6   Karta podniku

4.5.6.1   Aplikace tachografu (přístupná pro celky ve vozidle první a druhé generace)

4.5.6.1.1   Identifikace aplikace

369)

Karta podniku musí být schopna uchovat následující identifikační údaje aplikace:

identifikaci aplikace tachografu,

identifikaci typu karty tachografu.

4.5.6.1.2   Klíče a certifikáty

370)

Karta podniku musí být schopna uchovat řadu kryptografických klíčů a certifikátů podle specifikace v dodatku 11 části A.