(EU) 2016/791Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/791 ze dne 11. května 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení

Publikováno: Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 1-10 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 11. května 2016 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 13. června 2016 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/791

ze dne 11. května 2016,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 42 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s řádným legislativním postupem (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části II hlavě I kapitole II oddíle 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (4) se stanoví projekt „ovoce a zelenina do škol“ a projekt „mléko do škol“.

(2)

Ze zkušeností s uplatňováním stávajících školních projektů a ze závěrů externích hodnocení a následných analýz různých možností politiky a sociálních obtíží, jimž členské státy čelí, vyplývá závěr, že pokračování a posílení těchto dvou školních projektů má klíčový význam. Vzhledem k současnému stavu, kdy klesá spotřeba čerstvého ovoce a zeleniny i mléčných výrobků, zejména mezi dětmi, a stále vyššímu počtu případů dětské obezity v důsledku stravovacích návyků, jež se zaměřují na vysoce zpracované potraviny, které navíc často obsahují velké množství přidaného cukru, soli, tuku nebo přídatných látek, by podpora Unie určená k financování dodávek vybraných zemědělských produktů dětem ve vzdělávacích zařízeních měla více přispívat k propagaci zdravých stravovacích návyků a ke konzumaci místních produktů.

(3)

V analýze jednotlivých možností politiky se poukazuje na to, že jednotný přístup na základě společného právního a finančního rámce je z hlediska plnění konkrétních cílů, které společná zemědělská politika prostřednictvím školních projektů sleduje, vhodnější a účelnější. Tento přístup by členským státům umožnil maximalizovat dopad distribuce v rámci pevně stanoveného rozpočtu a zvýšit efektivnost řízení. Vzhledem k potřebě zohlednit rozdíly mezi ovocem a zeleninou, včetně banánů, a mlékem a mléčnými výrobky, tj. mezi „ovocem a zeleninou do škol“ a „mlékem do škol“, jak jsou definovány v tomto nařízení, a jejich dodavatelskými řetězci by některé prvky, jako například příslušná rozpočtová krytí, měly zůstat oddělené. S ohledem na zkušenosti se stávajícími projekty by účast ve školním projektu měla být pro členské státy i nadále dobrovolná. Se zřetelem k odlišné situaci v oblasti spotřeby v jednotlivých členských státech by zúčastněným členským státům a regionům měla být dána možnost, aby si v rámci svých strategií mezi všemi produkty a výrobky způsobilými pro dodávky dětem ve vzdělávacích zařízeních vybraly produkty a výrobky, které chtějí distribuovat. Členské státy by rovněž mohly zvážit zavedení cílených opatření zaměřených proti klesající konzumaci mléka u cílové skupiny.

(4)

Bylo zjištěno, že spotřeba zejména čerstvého ovoce a zeleniny a konzumního mléka má klesající tendenci. Proto je vhodné zaměřit distribuci v rámci školních projektů prioritně na tyto produkty. Tento postup by přitom pomohl snížit organizační zátěž pro školy a zvýšit dopad distribuce i při omezeném rozpočtu a odpovídal by také stávající praxi, protože tyto produkty jsou distribuovány nejčastěji. Aby však bylo možné dodržet výživová doporučení týkající se vstřebávání vápníku a za účelem podpory spotřeby určitých produktů nebo výrobků nebo v reakci na zvláštní výživové potřeby dětí by členské státy, pokud již distribuují konzumní mléko a jeho varianty neobsahující laktózu, měly mít možnost na svém území a s ohledem na rostoucí problémy spojené s intolerancí laktózy obsažené v mléce distribuovat další mléčné výrobky bez přidaných aromat ovoce, ořechů nebo kakaa, jako jsou jogurty a sýry, jež mají příznivé účinky na zdraví dětí. Členské státy by rovněž měly mít možnost distribuovat výrobky ze zpracovaného ovoce a zeleniny, pokud již distribuují čerstvé ovoce a zeleninu. Dále je třeba vyvinout úsilí k zajištění distribuce místních a regionálních produktů a výrobků. V případech, kdy to členské státy považují za nutné pro dosažení cílů školního projektu a cílů stanovených ve svých strategiích, by měly mít možnost doplnit distribuci výše uvedených produktů a výrobků o určité jiné mléčné výrobky a mléčné nápoje. Všechny tyto produkty a výrobky by měly být v plném rozsahu způsobilé pro podporu Unie. Ovšem v případě nezemědělských výrobků by měla být způsobilá pro podporu pouze mléčná složka distribuovaných výrobků. S ohledem na vědecký vývoj by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské Unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), pokud jde o doplňování seznamu vyloučených zvýrazňovačů chuti uvedených v tomto nařízení a stanovení maximální úrovně přidaného cukru, přidané soli anebo přidaného tuku.

(5)

K zajištění účinnosti školního projektu při dosahování jeho krátkodobých i dlouhodobých cílů spočívajících ve zvyšování spotřeby vybraných zemědělských produktů a utváření zdravějšího stravování jsou nezbytná doprovodná vzdělávací opatření, která distribuci podpoří. S ohledem na svůj význam by tato opatření měla podporovat distribuci ovoce a zeleniny a mléka ve školách. Jakožto doprovodná vzdělávací opatření představují zásadně důležitý nástroj k obnovení vztahu dětí k zemědělství a různorodosti zemědělských produktů Unie, a to zejména těch, jež jsou pěstovány v jejich regionu, za pomoci například odborníků na výživu a zemědělců. Aby bylo možné dosáhnout cílů, které školní projekt sleduje, měly by mít členské státy možnost zahrnout do svých opatření širší škálu zemědělských produktů a výrobků a další místní, regionální nebo národní speciality, jako je med, stolní olivy a olivový olej.

(6)

V zájmu podpory zdravých stravovacích návyků by členské státy měly zajistit, aby byly do vypracování seznamu takových produktů v souladu s vnitrostátními postupy vhodným způsobem zapojeny jejich vnitrostátní orgány odpovědné za zdraví a výživu, nebo aby tyto orgány uvedený seznam schválily.

(7)

Za účelem zajištění efektivního a cíleného využívání finančních prostředků Unie a usnadnění realizace školního projektu by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o určení nákladů a opatření, jež jsou způsobilé pro podporu Unie.

(8)

Podpora Unie by měla být přidělována zvlášť na ovoce a zeleninu do škol a na mléko do škol, a to v souladu s dobrovolným přístupem k distribuci. Tato podpora by měla být přidělována všem členským státům s ohledem na počet dětí ve věku od šesti do deseti let v daném členském státu a stupeň rozvoje regionů v rámci členského státu tak, aby byla zajištěna větší pomoc méně rozvinutým regionům, menším ostrovům v Egejském moři a nejvzdálenějším regionům vzhledem k jejich omezené zemědělské diverzifikaci a skutečnosti, že se některé produkty v těchto regionech často nenacházejí, z čehož vyplývají vyšší náklady na dopravu a skladování. S cílem umožnit členským státům udržet rozsah stávajících projektů mléka do škol a motivovat další státy, aby k distribuci mléka přistoupily, je dále vhodné kombinovat uvedená kritéria s dosavadním využíváním podpory Unie na dodávky mléka a mléčných výrobků dětem, s výjimkou Chorvatska, pro něž bude stanovena konkrétní částka.

(9)

V zájmu řádné správy a řízení rozpočtu by členské státy, které se chtějí účastnit distribuce způsobilých produktů a výrobků, měly každý rok podat žádost o podporu Unie.

(10)

Vnitrostátní nebo regionální strategie by měla být podmínkou účasti členského státu v tomto školním projektu. Členský stát, který se chce tohoto projektu účastnit, by měl předložit strategii zahrnující období šesti let a stanovící jeho priority. Členské státy by měly mít možnost své strategie pravidelně aktualizovat, a to zejména na základě posouzení a přehodnocení priorit nebo cílů a úspěšnosti svých projektů. Strategie mohou dále obsahovat i upřesnění prvků vztahujících se k provádění školního projektu, které členským státům umožní dosáhnout efektivního řízení, mimo jiné pokud jde o žádosti o podporu.

(11)

S cílem podpořit informovanost o školním projektu a zvýšit viditelnost podpory Unie by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o povinnost členských států jasným způsobem propagovat podporu Unie pro realizaci projektu, mimo jiné i pokud jde o nástroje propagace a případně o společný identifikátor nebo grafické prvky.

(12)

S cílem zajistit zviditelnění školního projektu by členské státy měly ve své strategii vysvětlit, jak zaručí přidanou hodnotu svých projektů, zejména v případě, kdy se produkty a výrobky financované v rámci projektu Unie konzumují současně s jinými jídly, jež se dětem ve vzdělávacím zařízení poskytují. Aby se zajistilo, že vzdělávací záměr projektu Unie je dosažen a je účinný, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o pravidla týkající se distribuce produktů a výrobků financovaných v rámci projektu Unie v souvislosti s poskytováním jiných jídel ve vzdělávacích zařízeních a s jejich přípravou.

(13)

S cílem ověřovat účinnost školního projektu v členských státech by mělo být Unií poskytováno financování iniciativám souvisejícím se sledováním a hodnocením dosažených výsledků a zvláštní pozornost by měla být věnována střednědobým změnám ve spotřebě.

(14)

Zásada spolufinancování u distribuce ovoce a zeleniny do škol by měla být zrušena.

(15)

Tímto nařízením by nemělo být dotčeno rozdělení pravomocí mezi regionálními nebo místními orgány členských států.

(16)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (5) by měly být proto změněny. S ohledem na periodicitu školního roku by nová pravidla měla být použitelná ode dne 1. srpna 2017,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) č. 1308/2013

Nařízení (EU) č. 1308/2013 se mění takto:

1)

V části II hlavě I kapitole II se oddíl 1 nahrazuje tímto:

„Oddíl 1

Podpora určená na dodávání ovoce a zeleniny a mléka a mléčných výrobků do vzdělávacích zařízení

Článek 22

Cílová skupina

Režim podpory určený ke zlepšení distribuce zemědělských produktů a stravovacích návyků dětí je zaměřen na děti, které pravidelně navštěvují jesle, mateřské školy nebo jiná předškolní zařízení nebo vzdělávací zařízení na úrovni základní nebo střední školy spravovaná nebo uznaná příslušnými orgány členských států.

Článek 23

Podpora určená na dodávání ovoce a zeleniny a mléka do škol, doprovodná vzdělávací opatření a související náklady

1.   Podpora Unie se poskytuje ve prospěch dětí ve vzdělávacích zařízeních uvedených v článku 22 na:

a)

dodávání a distribuci způsobilých produktů a výrobků uvedených v odstavcích 3, 4 a 5 tohoto článku;

b)

doprovodná vzdělávací opatření a

c)

pokrytí některých souvisejících nákladů na zařízení, propagaci, sledování, a hodnocení a, pokud tyto náklady nejsou zahrnuty v písmenu a) tohoto pododstavce, na logistiku a distribuci.

Rada stanoví v souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy o fungování EU limity pro podporu Unie na opatření a náklady uvedené v písmenech b) a c) prvního pododstavce tohoto odstavce.

2.   Pro účely tohoto oddílu se:

a)

„ovocem a zeleninou do škol“ rozumí produkty a výrobky uvedené v odst. 3 písm. a) a v odst. 4 písm. a);

b)

„mlékem do škol“ rozumí výrobky uvedené v odst. 3 písm. b) a odst. 4 písm. b), jakož i výrobky uvedené v příloze V.

3.   Členské státy, které se chtějí účastnit režimu podpory stanoveného v odstavci 1 (dále jen „školní projekt“) a které žádají odpovídající podporu Unie, upřednostní s ohledem na svou vnitrostátní situaci distribuci produktů nebo výrobků jedné nebo obou z následujících skupin:

a)

ovoce a zelenina a čerstvé produkty z odvětví banánů;

b)

konzumní mléko a jeho varianty neobsahující laktózu.

4.   Bez ohledu na odstavec 3 mohou členské státy za účelem podpory spotřeby konkrétních produktů nebo výrobků nebo v reakci na zvláštní výživové potřeby dětí na svém území stanovit distribuci výrobků z jedné z následujících skupin, nebo obou skupin:

a)

výrobků ze zpracovaného ovoce a zeleniny navíc k produktům uvedeným v odst. 3 písm. a);

b)

sýru, tvarohu, jogurtu a dalších fermentovaných (kysaných) nebo acidofilních mléčných výrobků bez přidaných aromat, ovoce, ořechů nebo kakaa navíc k výrobkům uvedeným v odst. 3 písm. b).

5.   V případech, kdy to členské státy považují za nutné pro dosažení cílů školního projektu a cílů stanovených ve strategiích uvedených v odstavci 8, mohou doplnit distribuci produktů a výrobků uvedených v odstavcích 3 a 4 o výrobky uvedené na seznamu v příloze V.

V takových případech se bude podpora Unie vyplácet pouze na mléčnou složku distribuovaných výrobků. Hmotnostní podíl mléčné složky nesmí být nižší než 90 % u produktů a výrobků kategorie I přílohy V a 75 % u produktů a výrobků kategorie II přílohy V.

Výši podpory Unie na mléčnou složku stanoví Rada v souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.

6.   Produkty a výrobky distribuované v rámci školního projektu nesmí obsahovat žádnou z následujících položek:

a)

přidaný cukr;

b)

přidanou sůl;

c)

přidaný tuk;

d)

přidaná sladidla;

e)

přidané umělé zvýrazňovače chuti E 620 až E 650 ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (*).

Bez ohledu na první pododstavec tohoto odstavce může každý členský stát, poté, co získá v souladu s vnitrostátními postupy příslušné povolení od svých vnitrostátních orgánů odpovědných za zdraví a výživu, rozhodnout o tom, že způsobilé produkty a výrobky uvedené v odstavcích 4 a 5 mohou obsahovat omezená množství přidaného cukru, přidané soli nebo přidaného tuku.

7.   Kromě produktů a výrobků uvedených v odstavcích 3, 4 a 5 tohoto článku, mohou členské státy stanovit, že mezi doprovodná vzdělávací opatření začlení i další zemědělské produkty a výrobky, zejména ty, které jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 písm. g) a v).

8.   Podmínkou účasti ve školním projektu je, aby členský stát před zahájením své účasti ve školním projektu a následně každých šest let vypracoval strategii pro provádění tohoto projektu na celostátní nebo regionální úrovni. Strategii může změnit orgán odpovědný za její vypracování na národní nebo regionální úrovni, zejména s ohledem na sledování a hodnocení a na dosažené výsledky. Ve strategii se přinejmenším určí potřeby, jimž je třeba vyhovět, hierarchie potřeb z hlediska priorit, cílová skupina, očekávané výsledky, jichž má být dosaženo, a případně číselně vyjádřené cíle, jichž je třeba dosáhnout ve vztahu k počáteční situaci, a stanoví se nejvhodnější nástroje a opatření k dosažení těchto cílů.

Tato strategie může obsahovat určité prvky související s prováděním školního projektu, včetně těch, které mají zjednodušit jeho řízení.

9.   Členské státy ve svých strategiích stanoví seznam všech produktů a výrobků dodávaných v rámci školního projektu buď prostřednictvím pravidelné distribuce, nebo prostřednictvím doprovodných vzdělávacích opatření. Aniž je dotčen odstavec 6, zajistí rovněž, aby do vypracování tohoto seznamu byly v souladu s vnitrostátními postupy vhodným způsobem zapojeny jejich vnitrostátní orgány odpovědné za zdraví a výživu, nebo zajistí, aby případně tyto orgány uvedený seznam schválily.

10.   Členské státy rovněž přijmou pro větší efektivitu školního projektu doprovodná vzdělávací opatření, která mohou zahrnovat mimo jiné i opatření a činnosti zaměřené na znovuobnovení vztahu dětí k zemědělství prostřednictvím činností, jako jsou návštěvy zemědělských podniků, a distribuce širší škály zemědělských produktů a výrobků, jak je uvedeno v odstavci 7. Tato opatření mohou rovněž sloužit ke vzdělávání dětí o souvisejících otázkách, jako jsou zdravé stravovací návyky, místní potravinové řetězce, ekologické zemědělství, udržitelná produkce nebo boj proti plýtvání potravinami.

11.   Při volbě produktů a výrobků, které budou zařazeny do distribuce nebo do doprovodných vzdělávacích opatření, vycházejí členské státy z objektivních kritérií, která zahrnují alespoň jedno z následujících kritérií: ohledy na zdraví a na životní prostředí, sezónnost, rozmanitost nebo dostupnost místní nebo regionální zemědělské produkce, přičemž prioritou budou pokud možno produkty a výrobky pocházející z Unie. Členské státy mohou podporovat zejména nákup místních nebo regionálních produktů a výrobků, produkty ekologického zemědělství, krátké dodavatelské řetězce nebo přínos pro životní prostředí a případně produkty spadající pod režim jakosti podle nařízení (EU) č. 1151/2012.

Členské státy mohou zvážit, zda ve svých strategiích upřednostní otázky udržitelnosti a spravedlivého obchodu (faire-trade).

Článek 23a

Finanční ustanovení

1.   Aniž je dotčen odstavec 4 tohoto článku, nepřesáhne podpora v rámci školního projektu přidělená na distribuci produktů a výrobků, doprovodná vzdělávací opatření a související náklady uvedené v čl. 23 odst. 1 částku 250 milionů EUR na školní rok.

V rámci tohoto celkového limitu nepřesáhne tato podpora:

a)

v případě ovoce a zeleniny do škol: 150 milionů EUR na školní rok;

b)

v případě mléka do škol: 100 milionů EUR na školní rok.

2.   Podpora uvedená v odstavci 1 se přidělí každému členskému státu s ohledem na tato kritéria:

a)

počet dětí ve věku od šesti do deseti let v dotčeném členském státu;

b)

míra rozvoje jednotlivých regionů v dotčeném členském státu, tak aby byla zajištěna vyšší podpora méně rozvinutým regionům a menším ostrovům v Egejském moři ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 229/2013; a

c)

v případě mléka do škol se kromě kritérií uvedených v písmenech a) a b) zohlední dosavadní využívání podpory Unie na dodávky mléka a mléčných výrobků dětem v minulosti.

Příděly podpory pro dotčené členské státy zajistí vyšší podporu nejvzdálenějším regionům uvedeným v článku 349 Smlouvy o fungování EU tak, aby se zohlednila jejich zvláštní situace, pokud jde o zajišťování dodávek produktů a výrobků, a aby se podpořilo vzájemné zajišťování dodávek produktů a výrobků mezi nejvzdálenějšími regiony nacházejícími se ve vzájemné zeměpisné blízkosti.

Příděly podpory přidělené pro mléko do škol na základě kritérií uvedených v tomto odstavci zajistí, že všechny členské státy budou oprávněny obdržet alespoň minimální výši podpory Unie na dítě ve věkové skupině uvedené v prvním pododstavci písm. a). Výše této podpory nesmí být nižší než průměrné využití podpory Unie na dítě ve všech členských státech v rámci projektu mléko do škol, jenž se uplatňoval před 1. srpnem 2017.

Opatření týkající se stanovení předběžných a definitivních přídělů podpory a přerozdělení podpory Unie pro ovoce a zeleninu do škol a pro mléko do škol přijme Rada v souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.

3.   Členské státy, které se chtějí účastnit školního projektu, podají každý rok žádost o podporu Unie, přičemž upřesní požadovanou výši podpory na ovoce a zeleninu do škol a požadovanou výši podpory na mléko do škol, které chtějí distribuovat.

4.   Nepřekročí-li celkový limit ve výši 250 milionů EUR stanovený v odstavci 1, může kterýkoli členský stát převést jednou za školní rok až 20 % svých předběžných přídělů podpory z jednoho projektu do druhého.

Tento procentní podíl může být zvýšen až na 25 % v případě členských států s nejvzdálenějšími regiony uvedenými v článku 349 Smlouvy o fungování EU a v jiných řádně odůvodněných případech, například pokud členský stát potřebuje reagovat na konkrétní situaci na trhu v odvětví, na něž se vztahuje školní projekt, na konkrétní obavy související s nízkou spotřebou jedné ze skupin výrobků či produktů nebo na další společenské změny.

Převody se mohou uskutečnit:

a)

před stanovením definitivních přídělů pro následující školní rok, a to mezi předběžnými příděly podpory daného členského státu; nebo

b)

po zahájení školního roku, a to mezi definitivními příděly podpory členského státu, pokud již byly tyto příděly podpory pro dotyčný členský stát stanoveny.

Převody uvedené v třetím pododstavci písm. a) nesmí být provedeny z předběžného přídělu podpory pro skupinu produktů či výrobků, u níž dotyčný členský stát žádá částku převyšující jeho předběžný příděl. Členské státy oznámí Komisi výši veškerých převodů mezi předběžnými příděly podpory.

5.   Školním projektem nejsou dotčeny samostatné vnitrostátní projekty určené pro školy, které jsou v souladu s právem Unie. Podpora Unie stanovená v článku 23 může být využívána k rozšíření rozsahu či účinnosti stávajících vnitrostátních školních projektů nebo projektů, v jejichž rámci se do škol dodává ovoce a zelenina a mléko, avšak nesmí nahrazovat financování těchto stávajících vnitrostátních projektů, s výjimkou bezplatné distribuce jídel dětem ve vzdělávacích zařízeních. Pokud se členský stát rozhodne určitý stávající vnitrostátní školní projekt rozšířit nebo zvýšit jeho efektivitu tím, že požádá o podporu Unie, musí ve strategii podle čl. 23 odst. 8 uvést, jak tohoto cíle dosáhne.

6.   Členské státy mohou kromě podpory Unie poskytovat na financování školního projektu vnitrostátní podporu.

Členské státy mohou tuto podporu financovat prostřednictvím dávky vybírané v dotčeném odvětví nebo jakéhokoli jiného příspěvku ze soukromého sektoru.

7.   Unie může rovněž podle článku 6 nařízení (EU) č. 1306/2013 financovat opatření týkající se informování, propagace, sledování a hodnocení, související se školním projektem, včetně opatření na zvyšování povědomí veřejnosti o cílech projektu, a související opatření pro vytváření informačních sítí, zaměřená na výměnu zkušeností a osvědčených postupů v zájmu snazšího provádění a řízení tohoto projektu.

Komise může v souladu s čl. 24 odst. 4 tohoto nařízení vytvořit společné identifikační či grafické prvky v zájmu lepšího zviditelnění školního projektu.

8.   Členské státy účastnící se školního projektu propagují v prostorách škol nebo na jiných relevantních místech svou účast v projektu a skutečnost, že se jedná o projekt finančně podporovaný Unií. Členské státy mohou využívat jakékoliv vhodné prostředky k propagaci, jež mohou zahrnovat plakáty, specializované internetové stránky, grafické informační materiály, jakož i informační a osvětové kampaně. Členské státy zajistí přidanou hodnotu a zviditelnění školního projektu Unie v souvislosti s poskytováním jiných jídel ve vzdělávacích zařízeních.

Článek 24

Přenesené pravomoci

1.   S cílem podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zajistit, aby podpora v rámci školního projektu byla zaměřena na děti v cílové skupině uvedené v článku 22, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o pravidla pro:

a)

dodatečná kritéria související se způsobilostí cílové skupiny uvedené v článku 22;

b)

schvalování a výběr žadatelů o podporu členskými státy;

c)

vypracování vnitrostátních nebo regionálních strategií a doprovodná vzdělávací opatření.

2.   Za účelem efektivního a cíleného využití finančních prostředků Unie a usnadnění provádění školního projektu je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o:

a)

určení nákladů a opatření, jež jsou způsobilé pro podporu Unie;

b)

povinnost členských států sledovat a hodnotit účinnost svého školního projektu.

3.   S ohledem na vědecký vývoj je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o doplňování seznamu umělých zvýrazňovačů chuti uvedených v čl. 23 odst. 6 prvním pododstavci písm. e).

K zajištění toho, aby produkty a výrobky distribuované podle čl. 23 odst. 3, 4 a 5 splňovaly cíle školního projektu, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, kterými stanoví maximální úrovně přidaného cukru, přidané soli a přidaného tuku, které mohou členské státy podle čl. 23 odst. 6 druhého pododstavce povolit a které jsou technicky nezbytné pro přípravu nebo výrobu zpracovaných produktů.

4.   S cílem podpořit informovanost o školním projektu a zvýšit viditelnost podpory Unie je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, jimiž se členským státům účastnícím se školního projektu ukládá povinnost jasným způsobem propagovat skutečnost, že na provádění projektu obdržely podporu Unie, mimo jiné pokud jde o:

a)

případné stanovení zvláštních kritérií týkajících se prezentace, složení, velikosti a vzhledu společného identifikátoru či grafických prvků.

b)

zvláštní kritéria týkající se využívání propagačních nástrojů;

5.   S cílem zajistit přidanou hodnotu a zviditelnění školního projektu je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o pravidla týkající se distribuce produktů či výrobků ve vztahu k poskytování jiných jídel ve vzdělávacích zařízeních.

6.   S ohledem na potřebu zajistit, aby se podpora Unie odrazila v ceně, za kterou jsou produkty či výrobky v rámci školního projektu nabízeny, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, jimiž se členským státům ukládá povinnost vysvětlit ve svých strategiích, jak tohoto cíle dosáhnou.

Článek 25

Prováděcí pravomoci v souladu s přezkumným postupem

Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout opatření nezbytná pro uplatňování tohoto oddílu, a to mimo jiné pokud jde o:

a)

informace, jež mají být obsaženy ve strategiích členských států;

b)

žádosti o podporu a platby, včetně zjednodušení postupů vyplývajících ze společného rámce pro školní projekt;

c)

způsoby propagace a opatření k vytváření informačních sítí v souvislosti se školním projektem;

d)

předkládání, formát a obsah každoročních žádostí o podporu, zpráv o sledování a hodnocení vypracovávaných členskými státy, které se účastní školního projektu;

e)

uplatňování čl. 23a odst. 4, včetně lhůt pro převody a předkládání, formátu a obsahu oznámení o převodu.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.

(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16).“"

2)

Článek 217 se nahrazuje tímto:

„Článek 217

Vnitrostátní platby pro distribuci produktů a výrobků dětem

Členské státy mohou poskytovat vnitrostátní platby na dodávky skupin způsobilých produktů a výrobků uvedených v článku 23 dětem ve vzdělávacích zařízeních, jakož i na doprovodná vzdělávací opatření související s těmito produkty a výrobky a na související náklady uvedené v čl. 23 odst. 1 písm. c).

Členské státy mohou tyto platby financovat prostřednictvím dávky vybírané v dotčeném odvětví nebo jakéhokoli jiného příspěvku ze soukromého sektoru.“

3)

V článku 225 se doplňují písmena, která znějí:

„e)

do 31. července 2023 zprávu o uplatňování kritérií pro přidělování podpory uvedených v čl. 23a odst. 2;

f)

do 31. července 2023 zprávu o dopadu převodů uvedených v čl. 23a odst. 4 na účinnost školního projektu, pokud jde o distribuci ovoce a zeleniny do škol a mléka do škol.“

4)

Příloha V se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA V

PRODUKTY A VÝROBKY PODLE ČL. 23 ODST. 5

Kategorie I

Fermentované (kysané) mléčné výrobky bez ovocné šťávy, ochucené přírodním aromatem,

Fermentované (kysané) mléčné výrobky s ovocnou šťávou, ochucené přírodním aromatem či nearomatizované

Mléčné nápoje s kakaem, ovocnou šťávou či ochucené přírodním aromatem

Kategorie II

Fermentované (kysané) nebo nefermentované (nekysané) mléčné výrobky s ovocem, ochucené přírodním aromatem či nearomatizované“

Článek 2

Změna nařízení (EU) č. 1306/2013

V čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

finanční příspěvek Unie na opatření týkající se nákaz zvířat a ztráty důvěry spotřebitelů uvedená v článku 220 nařízení (EU) č. 1308/2013.“

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. srpna 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 11. května 2016.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předsedkyně

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  Úř. věst. C 451, 16.12.2014, s. 142.

(2)  Úř. věst. C 415, 20.11.2014, s. 30.

(3)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 8. března 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 11. dubna 2016.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU