(EU) 2016/673Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/673 ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 116, 30.4.2016, s. 8-22 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. dubna 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. května 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/1165 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/673

ze dne 29. dubna 2016,

kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 13 odst. 3, čl. 16 odst. 1 a odst. 3 písm. a), čl. 19 odst. 3, čl. 20 odst. 3, čl. 21 odst. 2, čl. 22 odst. 1 a čl. 38 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kapitola 12 bruselské nomenklatury, která je uvedena v příloze I Smlouvy, zahrnuje mořské a jiné řasy. Mořské a jiné řasy jsou tudíž zemědělskými produkty, jež spadají pod ustanovení čl. 1 odst. 2 prvního pododstavce písm. a) nařízení (ES) č. 834/2007. Vzhledem k tomu, že k „jiným řasám“ patří i „mikroskopické řasy“, spadají mikroskopické řasy do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 834/2007.

(2)

Protože v nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (2) nejsou pro mikroskopické řasy používané jako potraviny dosud stanovena žádná podrobná pravidla produkce a vyvstaly otázky ohledně toho, jakými pravidly produkce se musí hospodářské subjekty při jejich pěstování řídit, je třeba situaci vyjasnit a stanovit pro tyto produkty podrobná pravidla produkce.

(3)

Produkce mikroskopických řas se v mnoha ohledech podobá produkci mořských řas, i když neprobíhá v moři. Navíc pokud se dále používají jako krmivo pro živočichy pocházející z akvakultury, vztahují se na mikroskopické řasy (stejně jako na mnohobuněčné mořské řasy a fytoplankton) na základě článku 6a nařízení (ES) č. 889/2008 podrobná pravidla produkce pro sběr a pěstování mořských řas. Je proto záhodno vyjasnit, že podrobná pravidla produkce pro mořské řasy by se měla vztahovat i na produkci mikroskopických řas, které se dále používají jako potraviny.

(4)

Platnost přechodných opatření podle čl. 25e odst. 3 a čl. 25o odst. 1 třetího pododstavce nařízení (ES) č. 889/2008, na jejichž základě je možno používat v ekologické produkci juvenilní jedince nepocházející z ekologické akvakultury a zárodečný materiál pocházející z konvenčních líhní mlžů, končí dne 31. prosince 2015, z čehož vyplývá, že po tomto datu musí být všichni juvenilní jedinci a všechen zárodečný materiál mlžů, které se používají v ekologické produkci, ekologického původu. Jelikož se ukázalo, že juvenilní jedinci z ekologické produkce ani zárodečný materiál mlžů z ekologické produkce nejsou dostupné v dostatečném množství, měl by být termín odložen o jeden rok, aby měly hospodářské subjekty čas si vypěstovat dostatek juvenilních jedinců z ekologické produkce a dostatek zárodečného materiálu mlžů z ekologické produkce.

(5)

V souladu s čl. 29d odst. 4 nařízení (ES) č. 889/2008 má Komise před 1. srpnem 2015 přezkoumat používání některých enologických postupů, procesů a ošetření za účelem jejich postupného vyloučení nebo dalšího omezení.

(6)

Komise požádala skupinu odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce (EGTOP), aby vyhodnotila, jaký vliv mají tyto enologické postupy, procesy a ošetření na některé základní vlastnosti ekologického vína a zda jsou dostupné alternativní techniky, které by je nahradily. Skupina EGTOP doporučila (3), aby bylo jejich používání ve výrobě ekologického vína dovoleno i nadále, jelikož schůdné alternativy v současnosti chybí. Doporučila také, aby byly tyto techniky po určité době přehodnoceny za stejným účelem jako nyní, tj. za účelem jejich postupného vyloučení nebo dalšího omezení. Termín 1. srpna 2015 by proto měl být prodloužen o tři roky.

(7)

Příslušné orgány mají možnost dočasně povolovat výjimky z pravidel živočišné produkce, pokud by specifické okolnosti bránily hospodářským subjektům v pokračování nebo znovuzahájení ekologické produkce. Konkrétně v případě vysoké úmrtnosti zvířat způsobené nemocí nebo katastrofickými událostmi mohou povolit, aby byla stáda nebo hejna nově vytvořena nebo obnovena s pomocí zvířat mimo ekologický chov, pokud ekologicky chovaná zvířata nejsou k dispozici. Mělo by se vyjasnit, že v takovém případě je, pokud jde o zvířata mimo ekologický chov vysazená do stáda či hejna, přesto třeba dodržet příslušné období přechodu.

(8)

Jelikož byly v posledních letech v ekologické produkci omezeny možnosti využívání juvenilních jedinců nepocházejících z ekologické produkce, je také záhodno stanovit podobná výjimečná pravidla produkce i v případě vysoké úmrtnosti živočichů pocházejících z akvakultury.

(9)

V příloze II nařízení (ES) č. 889/2008 je uveden seznam produktů, které jsou schváleny pro použití v ekologické produkci v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. h) a čl. 16 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 834/2007. Tyto produkty jsou roztříděny do sedmi skupin na základě různých kritérií, jako jsou použití nebo původ. Bylo by praktické výčet zjednodušit a ke klasifikaci používat pouze kritéria původu.

(10)

V pravém sloupci tabulky v příloze II nařízení (ES) č. 889/2008 se uvádí popis, požadavky na složení a podmínky použití produktů, jež jsou ve zmiňované příloze vyjmenovány a mezi něž patří mikroorganismy a látky. Podmínky použití těchto produktů v ekologické produkci, a zejména příslušná kategorie použití (např. insekticid, akaricid nebo fungicid) však musí být v souladu s podmínkami použití účinných látek stanovenými v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4) pro zemědělství obecně. Je-li použití omezeno uvedeným nařízením pro zemědělství obecně, jsou povolení pro použití omezena i v ekologické produkci. Ze zkušeností navíc vyplývá, že podmínky pro použití produktů vyjmenovaných v příloze II nařízení (ES) č. 889/2008 jsou v ekologickém zemědělství velmi často stejné jako v konvenčním zemědělství a že omezení použití jsou limitovaná.

(11)

Systém by proto měl být zjednodušen, aby se předešlo tomu, že budou na seznamu v příloze II nařízení (ES) č. 889/2008 uvedena použití, která již nejsou schválena podle prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011. Současně je třeba uvést, že všechna použití, která jsou schválena pro zemědělství obecně prováděcím nařízením (EU) č. 540/2011, jsou automaticky schválena pro použití v ekologické produkci, kromě případů, kdy je zvlášť uvedeno, že pro určitá použití platí přísnější podmínky.

(12)

V souladu s postupem stanoveným v čl. 16 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 předložily členské státy ostatním členským státům a Komisi dokumentaci ohledně některých látek, aby byly tyto látky povoleny a zařazeny na seznam do přílohy II nařízení (ES) č. 889/2008. Skupina EGTOP a Komise tuto dokumentaci přezkoumaly.

(13)

Skupina EGTOP ve svých doporučeních (5) dospěla mimo jiné k závěru, že látky oxid uhličitý, křemelina (hlinka ze skořápek rozsivek), mastné kyseliny a hydrogenuhličitan draselný vyhovují cílům a zásadám ekologické produkce. Tyto látky by tudíž měly být zařazeny do přílohy II nařízení (ES) č. 889/2008. Aby se sjednotily názvy účinných látek s názvy používanými v prováděcím nařízení (EU) č. 540/2011, je také záhodno změnit název „draselná sůl mastných kyselin (mazlavé mýdlo)“ na „mastné kyseliny“.

(14)

Základní látky jsou podle článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (6) látky, které jsou užitečné v ochraně rostlin, ta však nepředstavuje jejich hlavní využití. Mnohé z těchto látek se tradičně používaly v ekologickém zemědělství ještě předtím, než byly klasifikovány jako základní látky. Patří k nim řada potravin rostlinného nebo živočišného původu. Je záhodno povolit používání těchto základních látek v ekologickém zemědělství, potažmo je zahrnout do přílohy II nařízení (ES) č. 889/2008, splňují-li dvě kritéria: spadají pod definici pojmu „potravina“ podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (7) a jsou rostlinného nebo živočišného původu.

(15)

V příloze VI nařízení (ES) č. 889/2008 je uveden seznam doplňkových látek používaných v krmivech, které jsou schváleny v ekologických produktech v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. d) a čl. 16 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 834/2007.

(16)

Aby byl uplatňován jednotný přístup jako v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (8), měla by být upravena podoba přílohy VI. Konkrétně levý sloupec tabulky v příloze VI by se měl změnit tak, aby v něm bylo uvedeno specifické identifikační číslo doplňkových látek nebo funkčních skupin, a klasifikace do skupiny „technologické doplňkové látky“ a „nutriční doplňkové látky“ by měla být sjednocena s klasifikací používanou v nařízení (ES) č. 1831/2003. Názvy látek skupiny „zootechnické doplňkové látky“ v oddíle 4 přílohy VI nařízení (ES) č. 889/2008 by také měly být sjednoceny se zněním nařízení (ES) č. 1831/2003.

(17)

V souladu s postupem stanoveným v čl. 16 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 předložily členské státy ostatním členským státům a Komisi dokumentaci ohledně některých doplňkových látek používaných v krmivech, aby byly tyto látky povoleny a zařazeny na seznam do přílohy VI nařízení (ES) č. 889/2008. Skupina EGTOP a Komise tuto dokumentaci přezkoumaly. Na základě doporučení skupiny EGTOP ohledně surovin a doplňkových látek používaných v krmivech (9) by mělo být povoleno používání několika látek, jež skupina EGTOP považuje za slučitelné se zásadami a cíli ekologického zemědělství – jedná se o kvasinky obohacené selenem, chlorid-trihydroxid diměďnatý (TBCC) a monohydrát oktahydroxid-dichlorid penta zinečnatý (TBZC).

(18)

S ohledem na změny zavedené prováděcími nařízeními Komise (EU) č. 131/2014 (10), (EU) 2015/861 (11) a (EU) 2015/1152 (12) je nutné nahradit látky „přírodní výtažky bohaté na tokoferol“, „E2 jod“ a „E3 kobalt“, které již neexistují, novými látkami z téže kategorie. Také by měly být opraveny určité nepřesnosti, pokud jde o identifikační čísla bentonitu-montmorillonitu a klinoptilolitu ve funkční skupině „d) Pojiva a protispékavé látky“.

(19)

V příloze VIII nařízení (ES) č. 889/2008 jsou vyjmenovány některé látky, které jsou schváleny ve výrobě zpracovaných ekologických potravin, kvasinek a kvasinkových produktů v souladu s čl. 19 odst. 2 písm. b) a článkem 21 nařízení (ES) č. 834/2007.

(20)

Aby se zajistil soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (13), je nutné změnit specifické podmínky použití pro oxid křemičitý gel nebo koloidní roztok (E 551) a specifická kritéria pro čistotu bentonitu. Mělo by být zrušeno stávající povolení kaolinu (E 559), jelikož podle nařízení (ES) č. 1333/2008 bylo používání této doplňkové látky povoleno do 31. ledna 2014.

(21)

V souladu s postupem stanoveným v čl. 21 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 předložily členské státy ostatním členským státům a Komisi dokumentaci ohledně potravinářských přídatných látek, pomocných látek a některých dalších látek, aby byly tyto látky povoleny a zařazeny na seznam do přílohy VIII nařízení (ES) č. 889/2008. Skupina EGTOP a Komise tuto dokumentaci přezkoumaly.

(22)

Na základě doporučení skupiny EGTOP ohledně potravinářských přídatných látek (14) by mělo být povoleno používání několika látek, jež skupina EGTOP považuje za slučitelné se zásadami a cíli ekologického zemědělství – jedná se o včelí vosk (E 901), karnaubský vosk (E 903), gumu gellan (E 418) a erythritol (E 968).

(23)

Podle doporučení skupiny EGTOP by se také měly změnit podmínky použití následujících přídatných látek: oxidu siřičitého, metadisiřičitanu draselného, extraktu s vysokým obsahem tokoferolů; lecitinů, kyseliny citronové, citronanu sodného, kyseliny vinné, glycerolu, uhličitanu sodného, oxidu křemičitého gelu nebo koloidního roztoku a hydroxidu sodného. Lecitin získávaný z ekologických surovin je na trhu dostupný, ale pro většinu použití v ekologickém potravinářství je zapotřebí, aby měl tento lecitin patřičné vlastnosti. Patřičné vlastnosti pro výrobu ekologických potravin nejsou v současnosti k dispozici v dostatečném množství. Vzhledem k dočasnému nedostatku různých vlastností ekologického lecitinu, které jsou zapotřebí pro výrobu ekologických potravin, by mělo být stanoveno, že během přechodného období tří let lze při výrobě ekologických potravin používat lecitin, jenž nebyl získán z ekologických surovin.

(24)

Na základě doporučení skupiny EGTOP ohledně pomocných látek by měly být povoleny kyselina octová/ocet, thiamin hydrochlorid, hydrogenfosforečnan amonný, uhličitan sodný a dřevné vlákno. Pokud jde o uhličitan sodný, kyselinu citronovou, hydroxid sodný, rostlinné oleje, bentonit, včelí vosk a karnaubský vosk, měly by být změněny specifické podmínky.

(25)

V případě pomocných látek používaných při výrobě kvasinek by mělo být požadováno, aby se bramborový škrob a rostlinné oleje používaly, pouze pokud pocházejí z ekologické produkce, neboť tyto pomocné látky jsou nyní dostupné v ekologické podobě v dostatečném množství a kvalitě.

(26)

V přílohách II, VI a VIII nařízení (ES) č. 889/2008 již nejsou relevantní odkazy na nařízení, podle něhož byly dané přípravky nebo látky povoleny.

(27)

Nařízení (ES) č. 889/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(28)

Aby měly hospodářské subjekty, kontrolní orgány a kontrolní subjekty přiměřeně dlouhý čas na přizpůsobení se skutečnosti, že se podrobná pravidla produkce pro mořské řasy vztahují i na produkci mikroskopických řas dále používaných jako potraviny, měla by být změna článku 6a nařízení (ES) č. 889/2008 použitelná ode dne, kdy uplyne dvanáct měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

(29)

Aby se zajistila kontinuita a prodloužení možnosti používat juvenilní jedince nepocházející z ekologické akvakultury a zárodečný materiál pocházející z konvenčních líhní mlžů, měla by se změna čl. 25e odst. 3 a čl. 25o odst. 1 nařízení (ES) č. 889/2008 použít se zpětnou účinností od 1. ledna 2016.

(30)

Aby se mohly hospodářské subjekty přizpůsobit úpravám, které se zavádějí ve vztahu k některým přípravkům a látkám pro použití při výrobě zpracovaných ekologických potravin, kvasinek a kvasinkových produktů, měly by být změny přílohy VIII nařízení (ES) č. 889/2008 použitelné ode dne, kdy uplyne šest měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

(31)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologické zemědělství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 889/2008

Nařízení (ES) č. 889/2008 se mění takto:

1)

Článek 6a se nahrazuje tímto:

„Článek 6a

Oblast působnosti

V této kapitole jsou stanovena podrobná pravidla produkce pro mořské řasy.

Pro účely této kapitoly zahrnuje pojem „mořské řasy“ i mnohobuněčné mořské řasy, fytoplankton a mikroskopické řasy.“

2)

V článku 25e se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Maximální podíl juvenilních jedinců nepocházejících z ekologické akvakultury přivezených do zemědělského podniku je 80 % do 31. prosince 2011, 50 % do 31. prosince 2014 a 0 % do 31. prosince 2016.“

3)

V čl. 25o odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Maximální podíl zárodečného materiálu pocházejícího z konvenčních líhní mlžů, který je možno vložit do ekologických produkčních jednotek, je však 80 % do 31. prosince 2011, 50 % do 31. prosince 2014 a 0 % do 31. prosince 2016.“

4)

V čl. 29d odst. 4 se datum 1. srpna 2015 nahrazuje datem 1. srpna 2018.

5)

V článku 47 se první pododstavec mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

obnovu nebo opětovné vytvoření stáda nebo hejna zvířaty mimo ekologický chov v případě vysoké úmrtnosti zvířat způsobené nemocí nebo katastrofickými událostmi, pokud nejsou k dispozici ekologicky chovaná zvířata a za předpokladu, že se v případě zvířat mimo ekologický chov uplatní příslušné období přechodu;“

b)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„f)

obnovu nebo opětovné vytvoření populace akvakultury živočichy pocházejícími z konvenční akvakultury v případě vysoké úmrtnosti akvakulturních živočichů způsobené okolnostmi uvedenými v čl. 57 odst. 1 písm. a) až d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 (*), pokud nejsou k dispozici ekologicky chovaní živočichové a za předpokladu, že alespoň v posledních dvou třetinách produkčního cyklu jsou uplatňovány zásady ekologického hospodaření.

(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).“"

6)

Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

7)

Příloha VI se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

8)

Příloha VIII se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Následující body článku 1 se použijí od níže uvedených dat:

a)

bod 1 se použije ode dne 7. května 2017;

b)

body 2 a 3 se použijí ode dne 1. ledna 2016;

c)

bod 8 se použije ode dne 7. listopadu 2016..

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).

(3)  Závěrečná zpráva:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Závěrečná zpráva:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-on-ppp-ii_en.pdf.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29).

(9)  Závěrečná zpráva:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-feed-ii_en.pdf.

(10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 131/2014 ze dne 11. února 2014, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 601/2013 o povolení látek octan kobaltnatý, tetrahydrát, uhličitan kobaltnatý, bis(uhličitan)tris(hydroxid) kobaltnatý, monohydrát, síran kobaltnatý, heptahydrát a potahovaný granulovaný bis(uhličitan)tris(hydroxid) kobaltnatý, monohydrát jako doplňkových látek (Úř. věst. L 41, 12.2.2014, s. 3).

(11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/861 ze dne 3. června 2015 o povolení jodidu draselného, jodičnanu vápenatého, bezvodého a jodičnanu vápenatého, bezvodého granulovaného, potahovaného jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 137, 4.6.2015, s. 1).

(12)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1152 ze dne 14. července 2015 o povolení tokoferolových extraktů z rostlinných olejů, extraktů s vysokým obsahem tokoferolů z rostlinných olejů (bohatých na delta-tokoferol) a alfa-tokoferolu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 187, 15.7.2015, s. 5).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16).

(14)  Závěrečné zprávy:

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/final_report_egtop_on_organic_food_en.pdf,

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-ii_en.pdf,

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-iii_en.pdf.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

Pesticidy – produkty podle čl. 5 odst. 1

Všechny látky uvedené v této příloze musí splňovat přinejmenším podmínky použití, které jsou stanoveny v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (1). Přísnější podmínky použití, jež platí pro ekologickou produkci, jsou uvedeny v druhém sloupci každé tabulky.

1.   Látky rostlinného nebo živočišného původu

Název

Popis, požadavky na složení, podmínky použití

Azadirachtin ze zederachu indického (Azadirachta indica)

 

Základní látky

Pouze ty základní látky ve smyslu čl. 23 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (2), které spadají pod definici pojmu „potravina“ podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (3) a jsou rostlinného nebo živočišného původu.

Látky se nepoužívají jako herbicidy, nýbrž pouze k hubení škůdců a tlumení nákaz.

Včelí vosk

Pouze jako prostředek k ochraně řezů a ran

Hydrolyzované bílkoviny s výjimkou želatiny

 

Laminarin

Chaluhy se buď pěstují ekologicky podle článku 6d, nebo se sklízejí udržitelným způsobem v souladu s článkem 6c.

Feromony

Pouze v pastích a rozprašovačích

Rostlinné oleje

Povolena jsou všechna použití s výjimkou herbicidu.

Pyrethriny z kopretiny starčkolisté (Chrysanthemum cinerariaefolium)

 

Pyrethroidy (pouze deltamethrin nebo lambda-cyhalothrin)

Pouze v pastích se zvláštními návnadami; pouze proti vrtuli olivovníkové (Bactrocera oleae) a vrtuli velkohlavé (Ceratitis capitata Wied.)

Výtažek z hořkoně obecné (Quassia amara)

Pouze jako insekticid, repelent

Pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/ovčí tuk

Pouze na nejedlých částech plodin a pokud rostlinný materiál nepožívají ovce či kozy.

2.   Mikroorganismy nebo látky produkované mikroorganismy

Název

Popis, požadavky na složení, podmínky použití

Mikroorganismy

Nepocházející z GMO

Spinosad

 

3.   Jiné látky (neuvedené v oddílech 1 a 2)

Název

Popis, požadavky na složení, podmínky nebo omezení použití

Křemičitan hlinitý (kaolin)

 

Hydroxid vápenatý

Používá-li se jako fungicid, pouze u ovocných stromů, včetně školek, k hubení hlívenky bukové (Nectria galligena).

Oxid uhličitý

 

Sloučeniny mědi ve formě: hydroxidu měďnatého, chlorid-oxidu měďnatého, oxidu měďného, bordeauxské jíchy a trojsytného síranu měďnatého

Do 6 kg mědi na hektar ročně

V případě trvalých kultur mohou členské státy odchylně od prvního odstavce stanovit, že v daném roce lze šestikilogramový limit mědi překročit, pokud průměrné množství skutečně použité v pětiletém období tvořeném daným rokem a čtyřmi předcházejícími roky nepřekročí 6 kg.

Ethylen

 

Mastné kyseliny

Povolena jsou všechna použití s výjimkou herbicidu.

Fosforečnan železitý

Přípravky k povrchovému rozprašování mezi pěstované rostliny“

Křemelina (hlinka ze skořápek rozsivek)

 

Polysulfid vápenatý

 

Parafinový olej

 

Hydrogenuhličitan draselný (bikarbonát draselný)

 

Křemenný písek

 

Síra

 


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA VI

Doplňkové látky používané ve výživě živočichů podle čl. 22 písm. g), čl. 24 odst. 2 a čl. 25 m odst. 2

Doplňkové látky vyjmenované v této příloze musí být povoleny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (1).

1.   TECHNOLOGICKÉ DOPLŇKOVÉ LÁTKY

a)   Konzervanty

Identifikační čísla nebo funkční skupiny

Látka

Popis, podmínky použití

 

E 200

Kyselina sorbová

 

 

E 236

Kyselina mravenčí

 

 

E 237

Natrium-formiát (mravenčan sodný)

 

 

E 260

Kyselina octová

 

 

E 270

Kyselina mléčná

 

 

E 280

Kyselina propionová

 

 

E 330

Kyselina citronová

 

b)   Antioxidanty

Identifikační číslo nebo funkční skupiny

Látka

Popis, podmínky použití

 

1b306(i)

Tokoferolové extrakty z rostlinných olejů

 

 

1b306(ii)

Extrakty s vysokým obsahem tokoferolů z rostlinných olejů (bohaté na delta-tokoferol)

 

c)   Emulgátory, stabilizátory, zahušťující látky a želírující látky

Identifikační čísla nebo funkční skupiny

Látka

Popis, podmínky použití

 

E 322

Lecitiny

Pouze pokud pocházejí z ekologické suroviny.

Použití omezeno na krmiva pro živočichy pocházející z akvakultury.

d)   Pojiva a protispékavé látky

Identifikační číslo nebo funkční skupiny

Látka

Popis, podmínky použití

 

E 535

Ferrokyanid sodný (hexakyanoželeznatan sodný)

Maximální dávka 20 mg/kg NaCl (počítaná jako anion ferrokyanidu)

 

E 551b

Oxid křemičitý koloidní

 

 

E 551c

Křemelina (purifikované diatomické půdy)

 

 

1m558i

Bentonit

 

 

E 559

Kaolinové jíly, bez azbestu

 

 

E 560

Přírodní směsi stearitů a chloritu

 

 

E 561

Vermikulit

 

 

E 562

Sepiolit

 

 

E 566

Natrolit-fonolit

 

 

1g568

Klinoptilolit sedimentárního původu

 

 

E 599

Perlit

 

e)   Doplňkové látky k silážování

Identifikační číslo nebo funkční skupiny

Látka

Popis, podmínky použití

1k

Enzymy a mikroorganismy

Použití omezeno na výrobu siláže, pokud povětrnostní podmínky neumožňují odpovídající fermentaci.

2.   SENZORICKÉ DOPLŇKOVÉ LÁTKY

Identifikační číslo nebo funkční skupiny

Látka

Popis, podmínky použití

2b

Zchutňující látky

Pouze výtažky ze zemědělských produktů

3.   NUTRIČNÍ DOPLŇKOVÉ LÁTKY

a)   vitamíny, provitamíny a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem

Identifikační číslo nebo funkční skupiny

Látka

Popis, podmínky použití

3a

Vitaminy a provitaminy

Získané ze zemědělských produktů

Pokud jsou získané synteticky, lze pro monogastrická zvířata a živočichy pocházející z akvakultury použít pouze látky shodné s vitaminy získanými ze zemědělských produktů.

Pokud jsou získané synteticky, lze pro přežvýkavce použít pouze vitaminy A, D a E shodné s vitaminy získanými ze zemědělských produktů; použití podléhá předchozímu povolení členských států na základě posouzení možnosti, že by ekologicky chovaní přežvýkavci získali potřebná množství uvedených vitaminů v krmných dávkách.

b)   Sloučeniny stopových prvků

Identifikační čísla nebo funkční skupiny

Látka

Popis, podmínky použití

 

E1 železo

oxid železitý

uhličitan železnatý

síran železnatý, heptahydrát

síran železnatý, monohydrát

 

 

3b201

jodid draselný

 

3b202

jodičnan vápenatý, bezvodý

3b203

jodičnan vápenatý, bezvodý granulovaný, potahovaný

 

3b301

octan kobaltnatý, tetrahydrát

 

3b302

uhličitan kobaltnatý

3b303

bis(uhličitan)tris(hydroxid) kobaltnatý, monohydrát

3b304

potahovaný granulovaný uhličitan kobaltnatý

3b305

síran kobaltnatý, heptahydrát

 

E4 měď

zásaditý uhličitan měďnatý, monohydrát

oxid měďnatý

síran měďnatý, pentahydrát

 

3b409

chlorid-trihydroxid diměďnatý (TBCC)

 

E5 mangan

oxid manganatý

síran mangatý, monohydrát

uhličitan manganatý

 

 

E6 zinek

oxid zinečnatý

síran zinečnatý, monohydrát

síran zinečnatý, heptahydrát

 

3b609

monohydrát oktahydroxid-dichlorid penta zinečnatý (TBZC)

 

E7 molybden

molybdenan sodný

 

 

E8 selen

seleničitan sodný

selenan sodný

 

3b8.10, 3b8.11, 3b8.12, 3b813 a 3b817

inaktivované kvasinky obohacené selenem

4.   ZOOTECHNICKÉ DOPLŇKOVÉ LÁTKY

Identifikační číslo nebo funkční skupiny

Látka

Popis, podmínky použití

4a, 4b, 4c a 4d

Enzymy a mikroorganismy v kategorii „zootechnické doplňkové látky““

 


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.


PŘÍLOHA III

Příloha VIII nařízení (ES) č. 889/2008 se mění takto:

1)

Poznámka nad názvem oddílu A, poznámka pod názvem oddílu B a první sloupec tabulek v oddílech A a B s nadpisem „Povolení“ se zrušují.

2)

Oddíl A se mění takto:

a)

Řádky, na kterých jsou uvedeny oxid siřičitý, metadisiřičitan draselný, extrakt s vysokým obsahem tokoferolů, lecitiny, kyselina citronová, citronan sodný, kyselina vinná, glycerol, uhličitan sodný, oxid křemičitý a hydroxid sodný, se nahrazují tímto:

„E 220

Oxid siřičitý

X

X (pouze u medoviny)

V ovocných vínech (*) a v medovině s přidáním cukru a bez přidání cukru):100 mg (**)

E 224

Metadisiřičitan draselný

X

X (pouze u medoviny)

V ovocných vínech (*) a v medovině s přidáním cukru a bez přidání cukru):100 mg (**)

E 306 (*)

Extrakt s vysokým obsahem tokoferolů

X

X

Antioxidant

E 322 (*)

Lecitiny

X

X

Mléčné výrobky (2)

Pouze pokud pocházejí z ekologické suroviny (***).

E 330

Kyselina citronová

X

X

 

E 331

Citronan sodný

X

X

 

E 334

Kyselina vinná (L(+)–)

X

X (pouze u medoviny)

 

E 422

Glycerol

X

 

Rostlinného původu

U rostlinných výtažků a aromat

E 500

Uhličitan sodný

X

X

 

E 551

Oxid křemičitý gel nebo koloidní roztok

X

X

U bylin a koření v práškové formě

Aromata a propolis

E 524

Hydroxid sodný

X

 

Povrchová úprava u „Laugengebäck“ a regulace kyselosti v ekologických aromatech

b)

Vkládají se nové řádky v pořadí podle čísla kódu, které znějí:

„E 418

Guma gellan

X

X

Pouze vysoce acylovaná forma

E 901

Včelí vosk

X

 

Jako lešticí látka, pouze u cukrovinek

Včelí vosk pocházející z ekologického včelařství

E 903

Karnaubský vosk

X

 

Jako lešticí látka, pouze u cukrovinek

Pouze pokud pochází z ekologické suroviny.“

c)

Doplňuje se řádek, který zní:

„E 968

Erythritol

X

X

Pouze pokud pochází z ekologické produkce bez použití technologie iontové výměny.“

3)

Oddíl B se mění takto:

a)

Řádky, na kterých jsou uvedeny uhličitan sodný, kyselina citronová, hydroxid sodný, rostlinné oleje, bentonit, včelí vosk a karnaubový vosk, se nahrazují tímto:

„Uhličitan sodný

X

X

 

Kyselina citronová

X

X

 

Hydroxid sodný

X

 

U výroby cukru(ů)

U výroby oleje s výjimkou oleje olivového

Rostlinné oleje

X

X

Masticí, uvolňovací nebo odpěňovací činidlo

Pouze pokud pocházejí z ekologické produkce.

Bentonit

X

X

Lepicí činidlo pro medovinu (1)

Včelí vosk

X

 

Uvolňovací činidlo

Včelí vosk pocházející z ekologického včelařství

Karnaubský vosk

X

 

Uvolňovací činidlo

Pouze pokud pochází z ekologické suroviny.“

b)

Řádek, na kterém je uveden kaolin, se zrušuje.

c)

Doplňují se tyto řádky:

„Kyselina octová/ocet

 

X

Pouze pokud pochází z ekologické produkce.

U zpracovávání ryb, pouze z biotechnologického zdroje, s výjimkou případů, kdy je vyrobena s pomocí GMO nebo z GMO.

Thiamin hydrochlorid

X

X

Pouze pro použití při zpracovávání ovocných vín, včetně jablečného a hruškového vína a medoviny

Hydrogenfosforečnan amonný

X

X

Pouze pro použití při zpracovávání ovocných vín, včetně jablečného a hruškového vína a medoviny

Dřevné vlákno

X

X

Zdroje by se měly omezovat na certifikované, udržitelně těžené dřevo.

Používané dřevo nesmí obsahovat toxické složky (v důsledku ošetření po těžbě, přirozeně se vyskytující toxiny nebo toxiny z mikroorganismů).“

4)

V oddíle C se řádky, na kterých jsou uvedeny bramborový škrob a rostlinné oleje, nahrazují tímto:

„Bramborový škrob

X

X

K filtraci

Pouze pokud pochází z ekologické produkce.

Rostlinné oleje

X

X

Masticí, uvolňovací nebo odpěňovací činidlo

Pouze pokud pocházejí z ekologické produkce.“


(*)  V této souvislosti se „ovocným vínem“ rozumí víno vyráběné z jiného ovoce než hroznů (včetně jablečného a hruškového vína).

(**)  Maximální dostupná hodnota ze všech zdrojů vyjádřená jako SO2 v mg/l.

(***)  Od 1. ledna 2019.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU