(EU) 2016/603Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/603 ze dne 18. dubna 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 104, 20.4.2016, s. 8-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. dubna 2016 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 21. dubna 2016 Nabývá účinnosti: 22. října 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/603

ze dne 18. dubna 2016,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (1), a zejména na čl. 46 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. března 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 267/2012.

(2)

Dne 14. července 2015 dosáhly Čína, Francie, Německo, Ruská federace, Spojené království a Spojené státy americké za podpory vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku s Íránem dohody o dlouhodobém komplexním řešení íránské jaderné otázky. Úspěšné provádění společného komplexního akčního plánu zajistí výlučně mírovou povahu íránského jaderného programu a umožní komplexní odstranění všech sankcí souvisejících s jadernými otázkami.

(3)

Dne 20. července 2015 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2231 (2015), která potvrzuje společný komplexní akční plán, naléhavě vyzývá k jeho úplnému provádění podle harmonogramu, jenž je v něm vymezen, a stanoví činnosti, které se mají v souladu se společným komplexním akčním plánem provádět.

(4)

Společný komplexní akční plán, potvrzený rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2231 (2015), konkrétně stanoví, že Unie odstraní stávající omezující opatření vůči některým osobám a subjektům ke „dni přechodu“ (18. říjen 2023), který nastane osm let po „dni přijetí“ (18. říjen 2015), nebo dříve, a to na základě zprávy generálního ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) radě guvernérů MAAE a současně Radě bezpečnosti OSN konstatující, že MAAE dospěla k závěru, že veškerý jaderný materiál v Íránu je i nadále využíván v rámci mírových činností („obecnější závěr“).

(5)

Rada přezkoumala odůvodnění týkající se jednoho subjektu, jenž má být až do dne přechodu předmětem omezujících opatření, a rozhodla, že by toto odůvodnění mělo být doplněno.

(6)

Položka uvedená v příloze tohoto nařízení by měla být použitelná do 22. října 2016.

(7)

Nařízení (EU) č. 267/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IX nařízení (EU) č. 267/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 18. dubna 2016.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

V příloze IX části I.B nařízení (EU) č. 267/2012 se s účinkem do 22. října 2016 vkládá tato položka:

I.   Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě

B.   Subjekty

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„7a (*).

Bank Saderat Iran (včetně všech poboček) a dceřiné společnosti

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran.

Vyřizováním akreditivů pro Defence Industries Organisation (Organizace obranného průmyslu, DIO) v březnu 2009 porušila banka Saderat ustanovení rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1737, v níž je DIO uvedena, a která proto požaduje zmrazení jejích finančních prostředků, aktiv a hospodářských zdrojů a zakazuje, aby organizaci DIO byly jakékoli finanční prostředky, aktiva či hospodářské zdroje zpřístupněny. Vyřizováním uvedených akreditivů banka Saderat rovněž organizaci DIO napomáhala porušovat zákaz obsažený v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1747 o získávání a poskytování jakýchkoli zbraní a souvisejícího materiálu ze strany Íránu.

 

a)

Bank Saderat PLC (London)

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK

Dceřiná společnost plně vlastněná bankou Saderat

 


(*)  V souladu s prováděcím nařízením Rady (EU) 2016/603 se tato položka použije do 22. října 2016.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU