(EU) 2016/523Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/523 ze dne 10. března 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a vzor pro oznamování a zveřejňování obchodů osob s řídicí pravomocí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 88, 5.4.2016, s. 19-22 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. března 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. dubna 2016 Nabývá účinnosti: 3. července 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/523

ze dne 10. března 2016,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a vzor pro oznamování a zveřejňování obchodů osob s řídicí pravomocí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a zejména na čl. 19 odst. 15 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V zájmu efektivity procesu oznamování obchodů osob s řídicí pravomocí a poskytování porovnatelných informací veřejnosti je vhodné stanovit jednotná pravidla ohledně toho, jak mají být požadované informace oznámeny a zveřejněny, prostřednictvím jednotného vzoru.

(2)

Tento vzor by měl obsahovat informace o všech obchodech, které v určitý den provedly osoby s řídicí pravomocí nebo osoby s nimi úzce propojené. Aby veřejnost získala ucelený náhled, měl by vzor umožnit prezentaci jednotlivých obchodů i souhrnnou prezentaci. Souhrnná informace by měla uvádět objem všech obchodů téže povahy provedené s týmž finančním nástrojem ve stejný obchodovací den a ve stejném obchodním systému či mimo obchodní systém, a to jako jeden číselný údaj představující aritmetický součet objemů každého obchodu. Rovněž by měla uvádět odpovídající průměrnou cenu váženou podle příslušných objemů. Obchody různé povahy, jako jsou nákupy a prodeje, by při vyplňování vzoru neměly být nikdy agregovány ani vzájemně započteny.

(3)

Za účelem zjednodušení změny již podaného nesprávného oznámení by měl vzor obsahovat pole, v němž by se ve změnovém oznámení identifikovalo původní oznámení a vysvětlila by se v něm obsažená nepřesnost.

(4)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy.

(5)

O návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, uskutečnil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2).

(6)

V zájmu zajištění hladkého fungování finančních trhů je nezbytné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve a aby se jeho ustanovení použila od stejného data, jako ustanovení nařízení (EU) č. 596/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: „elektronickými prostředky“ elektronická zařízení pro zpracování (včetně digitální komprese), uložení a přenos dat pomocí kabelových, rozhlasových, optických technologií či jiných elektromagnetických prostředků.

Článek 2

Formát a vzor pro oznamování

1.   Osoby s řídicí pravomocí a osoby s nimi úzce propojené zajistí, aby se k podávání oznámení o obchodech uvedených v čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014 použil vzor pro oznamování uvedený v příloze.

2.   Osoby s řídicí pravomocí a osoby s nimi úzce propojené zajistí, aby se k předávání oznámení uvedených v odstavci 1 použily elektronické prostředky. Uvedené elektronické prostředky zajistí, aby byla při přenosu zachována úplnost, integrita a důvěrnost informací, a poskytnou jistotu, pokud jde o zdroj předávaných informací.

3.   Příslušné orgány specifikují a na svých internetových stránkách zveřejní elektronické prostředky uvedené v odstavci 2, jež se mají použít pro přenos informací těmto orgánům.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. července 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. března 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA

Vzor pro oznamování a zveřejňování obchodů osob s řídicí pravomocí a osob s nimi úzce propojených

1

Údaje o osobě s řídicí pravomocí/osobě s ní úzce propojené

a)

Jméno/název

[V případě fyzických osob: jméno a příjmení.]

[V případě právnických osob: úplný název včetně právní formy, jak je případně uvedena v rejstříku, v němž je osoba vedena.]

2

Důvod oznámení

a)

Funkce/postavení

[V případě osob s řídicí pravomocí: uvede se funkce zastávaná v rámci emitenta, účastníka trhu s povolenkami na emise nebo v rámci dražební platformy, dražitele nebo subjektu sledujícího dražby, např. výkonný ředitel (CEO), finanční ředitel (CFO).]

[V případě úzce propojených osob:

informace, že se oznámení týká osoby úzce propojené s osobou s řídicí pravomocí,

jméno a funkce příslušné osoby s řídicí pravomocí.]

b)

Počáteční oznámení/změna

[Informace o tom, zda se jedná o počáteční oznámení, nebo o změnu předchozích oznámení. V případě změny vysvětlete chybu, kterou toto oznámení opravuje.]

3

Údaje o emitentovi, účastníkovi trhu s povolenkami na emise, dražební platformě, dražiteli nebo subjektu sledujícím dražby

a)

Název

[Úplný název subjektu]

b)

LEI

Identifikační kód právnické osoby podle normy ISO 17442 Kód LEI.]

4

Údaje o obchodech: tato sekce se zopakuje pro: i) každý typ nástroje; ii) každý typ transakce; iii) každé datum; a iv) každé místo, kde byl obchod proveden

a)

Popis finančního nástroje, typ nástroje

Identifikační kód

[

Označení povahy nástroje:

akcie/podíl, dluhový nástroj, derivát nebo finanční nástroj spojený s akcií/podílem nebo dluhovým nástrojem,

emisní povolenka, dražební produkt vycházející z emisní povolenky nebo derivát související s emisní povolenkou.

Identifikační kód nástroje ve smyslu nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro předkládání zpráv o obchodech příslušným orgánům, přijaté podle článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014.]

b)

Povaha obchodu

[Popis typu obchodu, přičemž se tam, kde je to na místě, použije typ obchodu uvedený v článku 10 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/522  (1) přijatého podle čl. 19 odst. 14 nařízení (EU) č. 596/2014, nebo konkrétní příklad uvedený v čl. 19 odst. 7 nařízení (EU) č. 596/2014.

V souladu s čl. 19 odst. 6 písm. e) nařízení (EU) č. 596/2014 se uvede, zda je obchod spojen s prováděním akciových opčních programů.]

c)

Cena (ceny) a objem (objemy)

Cena (ceny)

Objem (objemy)

 

 

[Pokud je ve stejný den a ve stejném místě obchodu s týmž finančním nástrojem nebo emisní povolenkou proveden více než jeden obchod téže povahy (nákupy, prodeje, půjčky, výpůjčky…), vykážou se v tomto poli ceny a objemy těchto obchodů ve výše uvedené tabulce o dvou sloupcích; řádky se doplní podle potřeby.

Použijí se standardy pro údaje o ceně a množství, včetně měny ceny a měny množství, je-li to na místě, ve smyslu nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro předkládání zpráv o obchodech příslušným orgánům, přijaté podle článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014.]

d)

Souhrnné informace

Souhrnný objem

Cena

[Objemy vícenásobných obchodů se uvádějí souhrnně, pokud tyto obchody:

souvisejí s týmž finančním nástrojem nebo emisní povolenkou,

mají stejnou povahu,

jsou provedeny ve stejný den a

jsou provedeny ve stejném místě obchodu.

Použije se standard pro údaje o množství, včetně měny množství, je-li to na místě, ve smyslu nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro předkládání zpráv o obchodech příslušným orgánům, přijaté podle článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014.]

[Informace o cenách:

v případě jediného obchodu cena tohoto jediného obchodu,

pokud se objemy vícenásobných obchodů uvádějí souhrnně: vážená průměrná cena souhrnných obchodů.

Použije se standard pro údaje o ceně, včetně měny ceny, je-li to na místě, ve smyslu nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro předkládání zpráv o obchodech příslušným orgánům, přijaté podle článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014.]

e)

Datum obchodu

[Datum konkrétního dne provedení oznámeného obchodu.

S použitím formátu data podle ISO 8601: RRRR-MM-DD; čas v UTC.]

f)

Místo obchodu

[Název a kód pro identifikaci obchodního systému podle směrnice MiFID, systematického internalizátoru nebo organizované obchodní platformy mimo Unii, pokud byl obchod proveden ve smyslu nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro předkládání zpráv o obchodech příslušným orgánům, přijaté podle článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014, nebo

pokud nebyl obchod proveden v žádném z výše uvedených systémů, uveďte „mimo obchodní systém“.]


(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/522 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o výjimku pro některé veřejné orgány a centrální banky třetích zemí, ukazatele manipulace s trhem, prahové hodnoty pro zveřejnění, příslušný orgán pro oznamování odložení zveřejnění, povolování obchodů během uzavřeného období a druhy obchodů osob s řídicí pravomocí podléhající oznamovací povinnosti (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU