(EU) 2016/460Nařízení Komise (EU) 2016/460 ze dne 30. března 2016, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách

Publikováno: Úř. věst. L 80, 31.3.2016, s. 17-24 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. března 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. dubna 2016 Nabývá účinnosti: 30. září 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/1021 Pozbývá platnosti: 15. července 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/460

ze dne 30. března 2016,

kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 písm. a) a odst. 5 a čl. 14 odst. 2 a 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 850/2004 se do právních předpisů Evropské unie zavádí závazky dané Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických znečišťujících látkách (dále jen „úmluva“), která byla jménem Společenství schválena rozhodnutím Rady 2006/507/ES (2), a Protokolem o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, který byl jménem Společenství schválen rozhodnutím Rady 2004/259/ES (3).

(2)

Na šestém zasedání konference smluvních stran ve dnech 28. dubna – 10. května 2013 bylo odsouhlaseno zařazení hexabromocyklododekanu (dále jen „HBCDD“) do přílohy A úmluvy (Odstraňování). Na odstraňování HBCDD podle úmluvy se však vztahuje specifická výjimka, a sice používání HBCDD v expandovaném polystyrenu a extrudovaném polystyrenu v budovách a při výrobě HBCDD za tímto účelem.

(3)

Vzhledem ke změně úmluvy je nutno pozměnit přílohy IV a V nařízení (ES) č. 850/2004 a zařadit HBCDD do těchto příloh s uvedením odpovídajících koncentračních limitů, aby se zajistilo, že s odpady obsahujícími HBCDD bude nakládáno v souladu s ustanoveními úmluvy. HBCDD by měl být uveden v přílohách IV a V nařízení (ES) č. 850/2004.

(4)

Navrhované koncentrační limity v přílohách IV a V nařízení (ES) č. 850/2004 byly stanoveny pomocí stejné metodiky, která byla použita pro stanovení mezních hodnot při předchozích změnách příloh IV a V (4). Navržené koncentrační limity se považují za nejvhodnější k zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí, pokud jde o zničení a nevratnou přeměnu HBCDD. Aby bylo možné zohlednit technický vývoj, a zejména přezkoumání technických pokynů (5) Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, měla by Komise do tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost přezkoumat koncentrační limit v příloze IV za účelem snížení prahové hodnoty.

(5)

Aby měly podniky i příslušné orgány dostatek času přizpůsobit se novým požadavkům, mělo by se toto nařízení použít teprve šest měsíců po datu jeho vyhlášení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 39 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (6),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy IV a V nařízení (ES) č. 850/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 30. září 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. března 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7.

(2)  Rozhodnutí Rady 2006/507/ES ze dne 14. října 2004 o uzavření Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 2004/259/ES ze dne 19. února 2004 o uzavření Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 jménem Společenství (Úř. věst. L 81, 19.2.2004, s. 35).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1195/2006 ze dne 18. července 2006, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 217, 8.8.2006, s. 1), nařízení Rady (ES) č. 172/2007 ze dne 16. února 2007, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 55, 23.2.2007, s. 1), nařízení Komise (EU) č. 756/2010 ze dne 24. srpna 2010, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 223, 25.8.2010, s. 20) a nařízení Komise (EU) č. 1342/2014 ze dne 17. prosince 2014, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, pokud jde o přílohy IV a V (Úř. věst. L 363, 18.12.2014, s. 67).

(5)  Rozhodnutí BC-12/3.

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).


PŘÍLOHA

V tabulce v příloze IV nařízení (ES) č. 850/2004 se doplňuje nový řádek, který zní:

Seznam látek podléhajících ustanovením článku 7 o nakládání s odpady

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Koncentrační limit podle čl. 7 odst. 4 písm. a)

„Hexabromcyklododekan (*)

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4

221-695-9

1 000  mg/kg, s podmínkou přezkoumání ze strany Komise do 20.4.2019

V příloze V nařízení (ES) č. 850/2004, části 2 se tabulka nahrazuje touto tabulkou:

„Odpady podle klasifikace v rozhodnutí 2000/532/ES

Maximální koncentrační limity pro látky uvedené v příloze IV (1)

Činnost

10

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ

Chlorované alkany, C10–C13 (chlorované parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP): 10 000  mg/kg;

Aldrin: 5 000  mg/kg;

Chlordan: 5 000  mg/kg;

Chlordekon: 5 000  mg/kg;

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan): 5 000  mg/kg;

Dieldrin: 5 000  mg/kg;

Endosulfan: 5 000  mg/kg;

Endrin: 5 000  mg/kg;

Heptachlor: 5 000  mg/kg;

Hexabrombifenyl: 5 000  mg/kg;

Hexabromcyklododekan (3): 1 000  mg/kg;

Hexachlorbenzen: 5 000  mg/kg;

Hexachlorbutadien: 1 000  mg/kg;

Hexachlorcyklohexany včetně lindanu: 5 000  mg/kg;

Mirex: 5 000  mg/kg;

Pentachlorbenzen: 5 000  mg/kg;

Kyselina perfluoroktansulfonová a její deriváty (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, kovová sůl (O-M+), halogenid, amid a jiné deriváty, včetně polymerů): 50 mg/kg;

Polychlorované bifenyly (PCB) (4): 50 mg/kg;

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany: 5 mg/kg;

Polychlorované naftaleny (*): 1 000  mg/kg;

Suma koncentrací tetrabromdifenyletheru (C12H6Br4O), pentabromdifenyletheru (C12H5Br5O), hexabromdifenyletheru (C12H4Br6O) a heptabromdifenyletheru (C12H3Br7O): 10 000  mg/kg;

Toxafen: 5 000  mg/kg.

Trvalé ukládání je povoleno pouze při splnění následujících podmínek:

1)

ukládá se pouze v některé z následujících lokalit:

v bezpečných, hluboko uložených podzemních skalních formacích,

v solných dolech,

na skládkách nebezpečných odpadů za předpokladu, že jsou odpady solidifikované nebo částečně stabilizované, pokud je to technicky proveditelné, jak je to požadováno pro zařazení odpadů do podkapitoly 19 03 rozhodnutí 2000/532/ES;

2)

byla dodržena ustanovení směrnice Rady 1999/31/ES (5) a rozhodnutí Rady 2003/33/ES (6);

3)

bylo prokázáno, že vybrané činnosti jsou nejvhodnější z hlediska životního prostředí.

10 01

Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě kapitoly 19)

10 01 14  * (2)

Škvára, struska a kotelní prach ze společného spalování odpadů obsahující nebezpečné látky

10 01 16 *

Popílek ze společného spalování odpadů obsahující nebezpečné látky

10 02

Odpady z průmyslu železa a oceli

10 02 07 *

Tuhé odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 03

Odpady z tepelné metalurgie hliníku

10 03 04 *

Strusky z prvního tavení

10 03 08 *

Solné strusky z druhého tavení

10 03 09 *

Černé stěry z druhého tavení

10 03 19 *

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 03 21 *

Ostatní částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky

10 03 29 *

Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky

10 04

Odpady z tepelné metalurgie olova

10 04 01 *

Strusky z prvního a druhého tavení

10 04 02 *

Pěna a stěry z prvního a druhého tavení

10 04 04 *

Prach z čištění spalin

10 04 05 *

Ostatní částice a prach

10 04 06 *

Tuhé odpady z čištění plynu

10 05

Odpady z tepelné metalurgie zinku

10 05 03 *

Prach z čištění spalin

10 05 05 *

Tuhé odpady z čištění plynu

10 06

Odpady z tepelné metalurgie mědi

10 06 03 *

Prach z čištění spalin

10 06 06 *

Tuhé odpady z čištění plynu

10 08

Odpady z tepelné metalurgie ostatních neželezných kovů

10 08 08 *

Solné strusky z prvního a druhého tavení

10 08 15 *

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 09

Odpad ze slévání železných odlitků

10 09 09 *

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

16

ODPADY JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÉ

16 11

Odpadní vyzdívky a žárovzdorné materiály

16 11 01 *

Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 03 *

Ostatní vyzdívky a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

17

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

17 01

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 06 *

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky obsahující nebezpečné látky

17 05

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

17 05 03 *

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 09

Ostatní stavební a demoliční odpady

17 09 02 *

Stavební a demoliční odpady obsahující PCB, kromě zařízení obsahujících PCB

17 09 03 *

Ostatní stavební a demoliční odpady (včetně odpadních směsí) obsahující nebezpečné látky

19

ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY PITNÉ VODY A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY

19 01

Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů

19 01 07 *

Tuhé odpady z čištění plynu

19 01 11 *

Popel a struska obsahující nebezpečné látky

19 01 13 *

Popílek obsahující nebezpečné látky

19 01 15 *

Kotelní prach obsahující nebezpečné látky

19 04

Vitrifikované odpady a odpady z vitrifikace

19 04 02 *

Popílek a ostatní odpady z čištění spalin

19 04 03 *

Nevitrifikovaná tuhá fáze

Maximální koncentrační limit pro polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD a PCDF) se vypočítá podle těchto faktorů toxického ekvivalentu (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003“


(*)  „Hexabromcyklododekan“ znamená hexabromcyklododekan, 1,2,5,6,9,10-hexabromcyklododekan a jeho hlavní diastereoizomery: α-hexabromcyklododekan, β-hexabromcyklododekan a γ-hexabromcyklododekan.“

(1)  Tyto limity se vztahují výhradně na skládky nebezpečných odpadů a nevztahují se na trvalé podzemní uskladňovací prostory pro nebezpečný odpad, včetně solných dolů.

(2)  Odpady označené hvězdičkou „*“ se považují za nebezpečné odpady podle směrnice 2008/98/ES a vztahují se na ně ustanovení uvedené směrnice.

(3)  „Hexabromcyklododekan“ znamená hexabromcyklododekan, 1,2,5,6,9,10-hexabromcyklododekan a jeho hlavní diastereoizomery: α-hexabromcyklododekan, β-hexabromcyklododekan a γ-hexabromcyklododekan.

(4)  Použije se metoda výpočtu stanovená v evropských normách EN 12766-1 a EN 12766-2.

(5)  Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1).

(6)  Rozhodnutí Rady 2003/33/ES ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky podle článku 16 a přílohy II směrnice 1999/31/ES (Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 27).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU