(EU) 2016/459Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/459 ze dne 18. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 80, 31.3.2016, s. 14-16 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. března 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. dubna 2016 Nabývá účinnosti: 7. července 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/459

ze dne 18. března 2016,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) stanoví seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů se uznávají za rovnocenné systému a opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007.

(2)

Uznání Kanady podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 se v současnosti vztahuje mimo jiné na zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny nebo jako krmivo s ekologickými složkami, které byly vypěstovány v Kanadě. Kanada předložila Komisi žádost o rozšíření uznání o zpracované produkty určené k použití jako potraviny nebo jako krmivo s ekologickými složkami, jež byly dovezeny ze třetích zemí a schváleny v souladu s kanadskými právními předpisy o ekologických produktech. Z posouzení informací předložených společně se žádostí, z následného vysvětlení poskytnutého Kanadou, z terénního přezkumu zpracovaných produktů s dováženými složkami a z na ně uplatňovaných kontrolních opatření vyplynulo, že pravidla, kterými se v uvedené zemi řídí produkce a kontroly zpracovaných produktů s dováženými ekologickými složkami, jsou rovnocenná pravidlům stanoveným nařízením (ES) č. 834/2007 a nařízením Komise (ES) č. 889/2008 (3). Z toho vyplývá, že uznání rovnocennosti kanadských systémů produkce a kontrolních opatření by se mělo rovněž vztahovat na zpracované produkty určené k použití jako potraviny nebo jako krmivo s dováženými ekologickými složkami, jež byly schváleny v souladu s kanadskými právními předpisy.

(3)

Z uznání přiznaného Kanadě je navíc vyňato ekologické víno. Kanada předložila Komisi žádost o rozšíření uznání o ekologické víno schválené v souladu s kanadskými právními předpisy o ekologických produktech. Z posouzení informací předložených společně se žádostí a z následného vysvětlení poskytnutého Kanadou vyplynulo, že pravidla, kterými se v uvedené zemi řídí produkce a kontroly ekologického vína, jsou rovnocenná pravidlům stanoveným nařízeními (ES) č. 834/2007 a (ES) č. 889/2008. Z toho vyplývá, že uznání rovnocennosti kanadských systémů produkce a kontrolních opatření by se mělo rovněž vztahovat na ekologické víno schválené v souladu s kanadskými právními předpisy.

(4)

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 je uveden seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vydávat ve třetích zemích potvrzení pro účely rovnocennosti. V důsledku rozšíření kanadského uznání o zpracované produkty určené k použití jako potraviny nebo jako krmivo s dováženými ekologickými složkami a o ekologické víno schválené v souladu s kanadskými právními předpisy a souvisejícími změnami přílohy III uvedeného nařízení by měly být z přílohy IV uvedeného nařízení odstraněny příslušné kontrolní subjekty dosud uznávané pro dovoz zpracovaných produktů určených k použití jako potraviny s dováženými ekologickými složkami a ekologického vína (produkt kategorie D) z Kanady.

(5)

Přílohy III a IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(6)

Aby se kontrolní subjekty uvedené v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008, jež jsou uznány pro Kanadu, pokud jde o zpracované produkty určené k použití jako potraviny s dováženými ekologickými složkami a ekologické víno, mohly přizpůsobit změnám, jež přineslo toto nařízení, měla by se změna přílohy IV nařízení (ES) č. 1235/2008 používat až po uplynutí přiměřeně dlouhého období.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologické zemědělství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

2)

Příloha IV se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 odst. 2 se použije ode dne 7. července 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. března 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).


PŘÍLOHA I

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

V textu, jenž se vztahuje ke Kanadě, v bodě 1 „Kategorie produktů“, řádku „Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny“ se poznámka pod čarou 1 zrušuje.

2)

Bod 2 „Původ“ se nahrazuje tímto:

„2.

Původ: produkty kategorie A, B a F vypěstované v Kanadě a produkty kategorie D a E zpracované v Kanadě s ekologicky vypěstovanými složkami, které byly vypěstovány v Kanadě nebo které byly dovezeny do Kanady v souladu s kanadskými právními předpisy.“


PŘÍLOHA II

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

V položce týkající se subjektu „CCOF Certification Services“ se v bodě 3 zrušuje řádek týkající se Kanady.

2)

V položce týkající se subjektu „Ecocert SA“ se v bodě 3 zrušuje řádek týkající se Kanady.

3)

V položce týkající se subjektu „IMOswiss AG“ se v bodě 3 zrušuje řádek týkající se Kanady.

4)

V položce týkající se subjektu „International Certification Services, Inc.“ se v bodě 3 zrušuje řádek týkající se Kanady.

5)

V položce týkající se subjektu „Letis S.A.“ se v bodě 3 zrušuje řádek týkající se Kanady.

6)

V položce týkající se subjektu „Oregon Tilth“ se v bodě 3 zrušuje řádek týkající se Kanady.

7)

V položce týkající se subjektu „Organic crop improvement association“ se v bodě 3 zrušuje řádek týkající se Kanady.

8)

V položce týkající se subjektu „Quality Assurance International“ se v bodě 3 zrušuje řádek týkající se Kanady.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU