(EU) 2016/403Nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 74, 19.3.2016, s. 8-27 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. března 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. dubna 2016 Nabývá účinnosti: 8. dubna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/403

ze dne 18. března 2016,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (2), a zejména na čl. 9 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 6 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1071/2009 požaduje, aby Komise vypracovala seznam kategorií, typů a stupňů závažnosti závažných porušení pravidel Unie, jež kromě porušení uvedených v příloze IV uvedeného nařízení mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podniku silniční dopravy nebo odpovědného zástupce pro dopravu.

(2)

Za tímto účelem by Komise měla určit stupeň závažnosti porušení na základě rizika smrtelných nebo vážných zranění a stanovit četnost výskytu, při jejímž překročení se opakovaná porušení považují za závažnější.

(3)

Seznam kategorií, typů a stupňů závažnosti závažných porušení, který se má vypracovat, by měl obsahovat porušení pravidel Unie týkajících se oblastí uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1071/2009.

(4)

Členské státy by měly zohlednit informace o těchto porušeních při stanovování priorit pro kontroly se zaměřením na podniky, jež byly zařazeny jako podniky představující zvýšené riziko, jak vyžaduje čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 1071/2009.

(5)

Opatření, jež mají být přijata, jsou nezbytná k zajištění transparentnosti, spravedlnosti a právní jistoty při posuzování závažnosti porušení a jejich dopadů na dobrou pověst dopravního podniku nebo odpovědného zástupce pro dopravu.

(6)

Za provedení kompletního vnitrostátního správního řízení, jehož účelem je zjistit, zda by ztráta dobré pověsti představovala v konkrétním případě přiměřenou reakci, však odpovídá příslušný orgán členského státu. Tento vnitrostátní přezkumný postup by měl případně zahrnovat kontroly v prostorách dotyčného podniku. Členský stát by při posuzování dobré pověsti měl zvážit jednání podniku, jeho odpovědných zástupců a jakýchkoli dalších příslušných osob.

(7)

Harmonizovaná kategorizace závažných porušení by měla představovat základ pro rozšíření vnitrostátního systému hodnocení rizik zavedeného každým členským státem podle článku 9 směrnice 2006/22/ES tak, aby zahrnoval všechna závažná porušení pravidel silniční dopravy v Unii uvedená v čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1071/2009, která mohou ovlivnit dobrou pověst dopravního podniku nebo odpovědného zástupce pro dopravu.

(8)

V čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 1071/2009 se rovněž stanoví, že členské státy by měly tato závažná porušení uvést nejpozději do 1. ledna 2016 ve vnitrostátním elektronickém rejstříku podniků silniční dopravy. Harmonizovaná kategorizace porušení představuje tedy důležitý krok k zajištění spravedlivé hospodářské soutěže mezi podniky, harmonizovanějšího uplatňování a účinného fungování systému výměny informací evropského rejstříku podniků silniční dopravy.

(9)

V zájmu transparentnosti a spravedlivé hospodářské soutěže by měla být stanovena společná metoda výpočtu četnosti výskytu, při jejímž překročení se opakovaná porušení považují příslušným orgánem členského státu usazení za závažnější. Tato opakovaná porušení mohou vést k zahájení vnitrostátního správního řízení, které může na základě uvážení příslušného orgánu vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v dopravě.

(10)

Četnost by zpravidla měla být stanovena s přihlédnutím k závažnosti porušení, času a průměrnému počtu řidičů. Považuje se za nejvyšší prahovou hodnotu, avšak členským státům je ponechána možnost uplatňovat nižší prahové hodnoty, jak je předpokládáno v jejich vnitrostátním správním postupu pro posuzování dobré pověsti.

(11)

Aby se zajistila právní jednotnost a transparentnost, je rovněž nezbytné změnit přílohu III směrnice 2006/22/ES změnou úrovně závažnosti některých porušení uvedených v této příloze v souladu se seznamem nejzávažnějších porušení uvedených v příloze IV nařízení (ES) č. 1071/2009.

(12)

Seznam kategorií, typů a stupňů závažnosti závažných porušení byl vytvořen po konzultaci s členskými státy a zúčastněnými stranami v Unii, přičemž posouzení úrovně závažnosti bylo založeno na osvědčených postupech a zkušenostech v oblasti prosazování příslušných právních předpisů v členských státech. Nejzávažnější porušení stanovená v příloze IV nařízení (ES) č. 1071/2009 představovala referenční horní prahovou hodnotu pro posuzování úrovně závažnosti ostatních příslušných porušení předpisů.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro silniční dopravu zřízeného čl. 18 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Tímto nařízením se stanoví společný seznam kategorií, typů a stupňů závažných porušení pravidel Unie v odvětví komerční silniční dopravy, jak je stanoveno v příloze I tohoto nařízení, která spolu s porušeními uvedenými v příloze IV nařízení (ES) č. 1071/2009 mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě.

2.   Toto nařízení stanoví nejvyšší četnost výskytu, při jejímž překročení se opakovaná závažná porušení považují za závažnější, s přihlédnutím k počtu řidičů využívaných při dopravních činnostech řízených odpovědným zástupcem pro dopravu, jak je uvedeno v příloze II.

3.   Členské státy zohlední informace o závažných porušeních uvedených v odstavcích 1 a 2 při provádění vnitrostátního správního řízení týkajícího se posuzování dobré pověsti.

Článek 2

Příloha III směrnice 2006/22/ES se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. března 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 35.

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8).


PŘÍLOHA I

Kategorizace závažných porušení

(Podle článku 1)

Následující tabulky obsahují kategorie a typy závažných porušení pravidel Unie v odvětví komerční silniční dopravy rozdělené do tří kategorií závažnosti podle jejich schopnosti vyvolat riziko smrtelných nebo vážných zranění.

1.   Skupiny porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006  (1) (Doba řízení a doba odpočinku)

č.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

TYP PORUŠENÍ

ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI (2)

NP

VZP

ZP

Osádka

1.

Čl. 5 odst. 1

Nedodržení minimálního věku průvodčích

 

 

X

Doba řízení

2.

Čl. 6 odst. 1

Překročení denní doby řízení v trvání 9 hodin, pokud není povoleno prodloužení této doby na 10 hodin

10h ≤ … < 11h

 

 

X

3.

11h ≤ …

 

X

 

4.

Překročení denní doby řízení v trvání 9 hodin o 50 % či více procent bez přestávky či bez odpočinku v délce alespoň 4,5 hodiny

13h30 ≤ …

a bez přestávky/odpočinku

X

 

 

5.

Překročení prodloužené denní doby řízení v trvání 10 hodin, pokud je povoleno prodloužení

11h ≤ … < 12h

 

 

X

6.

12h ≤ …

 

X

 

7.

Překročení denní doby řízení v trvání 10 hodin o 50 % či více procent bez přestávky či bez odpočinku v délce alespoň 4,5 hodiny

15h ≤…

a bez přestávky/odpočinku

X

 

 

8.

Čl. 6 odst. 2

Překročení týdenní doby řízení

60h ≤ … < 65h

 

 

X

9.

65h ≤ … < 70

 

X

 

10.

Překročení týdenní doby řízení o 25 % či více

70h ≤ …

X

 

 

11.

Čl. 6 odst. 3

Překročení maximální celkové doby řízení za období dvou po sobě následujících týdnů

100h ≤ … < 105h

 

 

X

12.

105h ≤ … < 112h30

 

X

 

13.

Překročení maximální celkové doby řízení za období dvou po sobě následujících týdnů o 25 % či více

112h30 ≤ …

X

 

 

Přestávky

14.

Článek 7

Překročení nepřerušené doby řízení v trvání 4,5 hodiny před přestávkou

5h ≤ … < 6h

 

 

X

15.

6h ≤ …

 

X

 

Doby odpočinku

16.

Čl. 8 odst. 2

Nedostatečná doba denního odpočinku v délce kratší než 11 hodin, pokud není povolena zkrácená doba denního odpočinku

8h30 ≤ … < 10h

 

 

X

17.

… < 8h30

 

X

 

18.

Nedostatečná zkrácená doba denního odpočinku v délce kratší než 9 hodin, pokud je zkrácení povoleno

7h ≤ … < 8h

 

 

X

19.

… < 7h

 

X

 

20.

Nedostatečné rozdělení doby denního odpočinku na části kratší než 3h + 9h

3h + [7h ≤ … < 8h]

 

 

X

21.

3h + [… < 7h]

 

X

 

22.

Čl. 8 odst. 5

Nedostatečná doba denního odpočinku v délce kratší než 9 hodin v případě řízení vozidla více řidiči

7h ≤ … < 8h

 

 

X

23.

… < 7h

 

X

 

24.

Čl. 8 odst. 6

Nedostatečná zkrácená doba týdenního odpočinku v délce kratší než 24 hodin

20h ≤ … < 22h

 

 

X

25.

… < 20h

 

X

 

26.

Nedostatečná doba týdenního odpočinku v délce kratší než 45 hodin, pokud není povolena zkrácená doba týdenního odpočinku

36h ≤ … < 42h

 

 

X

27.

… < 36h

 

X

 

28.

Čl. 8 odst. 6

Překročení šesti po sobě jdoucích 24hodinových časových úseků následujících po předchozí týdenní době odpočinku

3h ≤ … < 12h

 

 

X

12h ≤ …

 

X

 

Odchylka od pravidla 12 dnů

29.

Čl. 8 odst. 6a

Překročení dvanácti po sobě jdoucích 24hodinových časových úseků následujících po předchozí běžné týdenní době odpočinku

3h ≤ … < 12h

 

 

X

12h ≤ …

 

X

 

30.

Čl. 8 odst. 6a písm. b) bod ii)

Týdenní doba odpočinku po dvanácti po sobě jdoucích 24hodinových časových úsecích

65h < … ≤ 67h

 

 

X

… ≤ 65h

 

X

 

31.

Čl. 8 odst. 6a písm. d)

Doba řízení probíhající mezi 22.00 hod. a 6.00 hod. trvající více než 3 hodiny před přestávkou, pokud ve voze nejsou dva řidiči

3h < … < 4,5h

 

 

X

4,5h ≤ …

 

X

 

Organizace práce

32.

Čl. 10 odst. 1

Souvislost mezi mzdou a ujetou vzdáleností nebo množstvím přepravovaného zboží

 

X

 

33.

Čl. 10 odst. 2

Práce řidiče není organizována nebo je organizována nesprávně, řidič není poučen nebo je poučen nesprávně, aby mohl dodržovat právní předpisy

 

X

 

2.   Skupiny porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014  (3) (Tachograf)

č.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

TYP PORUŠENÍ

ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI

NP

VZP

ZP

Zabudování tachografu

1.

Čl. 3 odst. 1 a článek 22

Není zabudován a nepoužívá se žádný typově schválený tachograf (např.: tachograf není zabudován montéry, dílnami nebo výrobci vozidel schválenými příslušnými orgány členských států, používání tachometru bez nezbytných plomb nebo plomby jsou nahrazeny schváleným montérem, dílnou nebo výrobcem vozidla nebo používání tachografu bez montážního štítku)

X

 

 

Používání tachografu, karty řidiče nebo záznamového listu

2.

Čl. 23 odst. 1

Používání tachografu, jenž nebyl zkontrolován schválenou dílnou

 

X

 

3.

Článek 27

Řidič je držitelem více než jedné karty řidiče nebo používá více než jednu kartu řidiče

 

X

 

4.

Řidič používá kartu řidiče, jež byla zfalšována (považuje se za řízení bez karty řidiče)

X

 

 

5.

Řidič používá kartu řidiče, jejímž není držitelem (považuje se za řízení bez karty řidiče)

X

 

 

6.

Řidič používá kartu řidiče, která byla získána na základě nepravdivých prohlášení a/nebo padělaných dokladů (považuje se za řízení bez karty řidiče)

X

 

 

7.

Čl. 32 odst. 1

Nesprávné fungování tachografu (například: tachograf nebyl řádně zkontrolován, kalibrován a zapečetěn)

 

X

 

8.

Čl. 32 odst. 1 a čl. 33 odst. 1

Nesprávné používání tachografu (například: záměrné, dobrovolné nebo uložené zneužití, nedostatečné pokyny o správném používání atd.)

 

X

 

9.

Čl. 32 odst. 3

Používání klamného přístroje schopného pozměnit záznamy tachografu

X

 

 

10.

Falšování, zatajování, rušení nebo ničení údajů zaznamenaných na záznamových listech nebo uchovávaných a stažených z tachografu a/nebo karty řidiče

X

 

 

11.

Čl. 33 odst. 2

Podnik neuchovává záznamové listy, výtisky a stažené údaje

 

X

 

12.

Zaznamenané a uchované údaje nejsou k dispozici po dobu alespoň jednoho roku

 

X

 

13.

Čl. 34 odst. 1

Nesprávné používání záznamových listů/karet řidiče

 

X

 

14.

Nepovolené vyjmutí záznamových listů nebo karty řidiče, které má vliv na zaznamenávání příslušných údajů

 

X

 

15.

Záznamový list nebo karta řidiče se používají po delší období, než na které byly určeny, přičemž došlo ke ztrátě údajů

 

X

 

16.

Čl. 34 odst. 2

Používání špinavých nebo poškozených listů nebo karet řidiče, přičemž údaje nejsou čitelné

 

X

 

17.

Čl. 34 odst. 3

V případě potřeby nebyly údaje zadány ručně

 

X

 

18.

Čl. 34 odst. 4

Nebyl použit správný list nebo byla karta řidiče vložena do nesprávného otvoru v tachografu (při řízení vozidla více řidiči)

 

 

X

19.

Čl. 34 odst. 5

Nesprávné používání přepínacího mechanismu

 

X

 

Předkládání informací

20.

Článek 36

Odmítnutí kontroly

 

X

 

21.

Článek 36

Neschopnost předložit záznamy za běžný den a předchozích 28 dní

 

X

 

22.

Neschopnost předložit záznamy v kartě řidiče, pokud je řidič jejím držitelem

 

X

 

23.

Článek 36

Neschopnost předložit ruční záznamy a výtisky pořízené během běžného dne a předchozích 28 dní

 

X

 

24.

Článek 36

Neschopnost předložit záznamy v kartě řidiče, pokud je řidič jejím držitelem

 

X

 

Chybná funkce

25.

Čl. 37 odst. 1 a čl. 22 odst. 1

Oprava tachografu nebyla provedena schváleným pracovníkem nebo dílnou

 

X

 

26.

Čl. 37 odst. 2

V době, kdy je tachograf neschopný provozu nebo nefunguje správně, řidič neuvede všechny požadované údaje o časových úsecích, které tachografem nebyly nadále zaznamenávány

 

X

 

3.   Skupiny porušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES  (4) (Pravidla upravující pracovní dobu)

č.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

TYP PORUŠENÍ

ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI

NP

VZP

ZP

Maximální týdenní pracovní doba

1.

Článek 4

Překročení maximální týdenní pracovní doby v délce 48 hodin, pokud jsou již vyčerpány možnosti prodloužení pracovní doby na 60 hodin

56h ≤ … 60h

 

 

X

2.

60h ≤ …

 

X

 

3.

Překročení maximální týdenní pracovní doby v délce 60 hodin, pokud není poskytnuta odchylka podle článku 8

65 ≤ … < 70h

 

 

X

4.

70h ≤ …

 

X

 

Přestávky

5.

Čl. 5 odst. 1

Nedostatečná povinná přestávka, pokud pracovní doba trvá 6 až 9 hodin

10 < … ≤ 20 min.

 

 

X

6.

… ≤ 10 min.

 

X

 

7.

Nedostatečná povinná přestávka, pokud je pracovní doba delší než 9 hodin

20 < … ≤ 30 min.

 

 

X

8.

… ≤ 20 min.

 

X

 

Noční práce

9.

Čl. 7 odst. 1

Denní pracovní doba za každých 24 hodin při výkonu noční práce, pokud není udělena výjimka podle článku 8

11h ≤ … < 13h

 

 

X

10.

13h ≤ …

 

X

 

Záznamy

11.

Článek 9

Zaměstnavatelé padělají záznamy o pracovní době nebo odmítnou poskytnout záznamy kontrolorovi

 

X

 

12.

Zaměstnaní/samostatně výdělečně činní řidiči padělají záznamy nebo odmítnou poskytnout záznamy kontrolorovi

 

X

 

4.   Skupiny porušení směrnice Rady 96/53/ES  (5) (Pravidla týkající se hmotnosti a rozměrů)

č.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

TYP PORUŠENÍ

ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI

NP

VZP

ZP

Hmotnost

1.

Článek 1

Překročení maximální povolené hmotnosti pro vozidla kategorie N3

5 % ≤ … < 10 %

 

 

X

2.

10 % ≤ … < 20 %

 

X

 

3.

20 % ≤ …

X

 

 

4.

Překročení maximální povolené hmotnosti pro vozidla kategorie N2

5 % ≤ … < 15 %

 

 

X

5.

15 % ≤ … < 25 %

 

X

 

6.

25 % ≤ …

X

 

 

Délka

7.

Článek 1

Překročení maximální povolené délky

2 % < … < 20 %

 

 

X

8.

20 % ≤ …

 

X

 

Šířka

9.

Článek 1

Překročení maximální povolené šířky

2,65 ≤ … < 3,10 metru

 

 

X

10.

3,10 metru ≤ …

 

X

 

5.   Skupiny porušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU  (6) (Pravidelné technické prohlídky) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU  (7) (Silniční technické kontroly)

č.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

TYP PORUŠENÍ

ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI

NP

VZP

ZP

Technické prohlídky

1.

Články 8 a 10 směrnice 2014/45/EU a čl. 7 odst. 1 směrnice 2014/47/EU

Řízení bez platného dokladu o úspěšně absolvovaných technických prohlídkách, jak vyžaduje právo EU

X

 

 

2.

Čl. 12 odst. 2 směrnice 2014/47/EU

Neudržování vozidla ve stavu bezpečném a způsobilém k provozu po pozemních komunikacích, což má za následek velmi závažnou závadu brzdového systému, tyče řízení, kol či pneumatik, odpružení nebo podvozku či jiného zařízení, jež představuje takové bezprostřední riziko bezpečnosti silničního provozu, že má za následek rozhodnutí o odstavení vozidla

X

 

 

Směrnice 2014/47/EU o silničních technických kontrolách užitkových vozidel obsahuje ve své příloze II podrobnou klasifikaci technických nedostatků rozdělených podle úrovně jejich závažnosti na menší, závažné a nebezpečné nedostatky. V čl. 12 odst. 2 této směrnice jsou stanoveny následující definice:

a)

menší nedostatky, které nemají významný vliv na bezpečnost vozidla nebo na životní prostředí, a jiné menší neshody;

b)

závažné nedostatky, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost vozidla nebo mít dopad na životní prostředí nebo ohrozit bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu, nebo jiné významnější neshody;

c)

nebezpečné nedostatky, které představují přímé a bezprostřední ohrožení bezpečnosti silničního provozu nebo mají dopad na životní prostředí.

Úroveň porušení ustanovení směrnic o technické způsobilosti odráží klasifikaci nedostatků obsaženou v příloze II směrnice 2014/47/EU, konkrétně: ZN = závažné nedostatky, NN = nebezpečné nedostatky, ŘN = řízení s nedostatky, což představuje bezprostřední riziko pro bezpečnost silničního provozu. Menší nedostatky by se rovnaly úrovni menšího porušení.

6.   Skupiny porušení směrnice Rady 92/6/EHS  (8) (Omezovače rychlosti)

č.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

TYP PORUŠENÍ

ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI

NP

VZP

ZP

1.

Články 2 a 3

Nenamontovaný omezovač rychlosti

X

 

 

2.

Článek 5

Omezovač rychlosti nesplňuje platné technické požadavky

 

X

 

3.

Článek 5

Omezovač rychlosti není namontován schválenou dílnou

 

 

X

4.

 

Je používán klamný přístroj schopný pozměnit záznamy omezovače rychlosti nebo je používán klamný omezovač rychlosti

X

 

 

7.   Skupiny porušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES  (9) (Výchozí kvalifikace a pravidelné školení řidičů)

č.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

TYP PORUŠENÍ

ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI

NP

VZP

ZP

Školení a řidičský průkaz

1.

Článek 3

Přeprava osob nebo věcí bez povinné výchozí kvalifikace a/nebo povinného pravidelného školení

 

X

 

2.

Článek 10 a příloha II

Řidič není schopen předložit platný průkaz kvalifikace řidiče nebo řidičský průkaz s označením, jak to vyžadují vnitrostátní právní předpisy (například: ztracený, zapomenutý, poškozený, nečitelný),

 

 

X

8.   Skupiny porušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES  (10) (Požadavky na řidičský průkaz)

č.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

TYP PORUŠENÍ

ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI

NP

VZP

ZP

1.

Články 1 a 4 směrnice 2006/126/ES

Přeprava osob nebo věcí bez platného řidičského průkazu

X

 

 

2.

Článek 1

Příloha I

Používání řidičského průkazu, který je poškozený nebo nečitelný nebo není v souladu se společným vzorem

 

 

X

9.   Skupiny porušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES  (11) (Přeprava nebezpečných věcí po silnici)

č.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

TYP PORUŠENÍ

ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI

NP

VZP

ZP

1.

Příloha I oddíl I.1 směrnice 2008/68/ES

Přeprava nebezpečných věcí, jejichž přeprava je zakázána

X

 

 

2.

Přeprava nebezpečných věcí v zakázaných nebo neschválených obalech, čímž jsou ohroženy životy nebo životní prostředí v takovém rozsahu, který vede k rozhodnutí o odstavení vozidla

X

 

 

3.

Přeprava nebezpečných věcí bez označení vozidla přepravujícího nebezpečné věci, čímž jsou ohroženy životy nebo životní prostředí v takovém rozsahu, který vede k rozhodnutí o odstavení vozidla

X

 

 

4.

Prosakování nebezpečných látek

 

X

 

5.

Přeprava volně loženého zboží v kontejneru, který není konstrukčně provozuschopný

 

X

 

6.

Přeprava ve vozidle bez odpovídajícího osvědčení o schválení

 

X

 

7.

Vozidlo již neodpovídá normám pro schválení a představuje bezprostřední nebezpečí

 

X

 

8.

Nebyla dodržena pravidla pro zabezpečení a uložení nákladu

 

X

 

9.

Nebyla dodržena pravidla pro přepravu smíšeného nákladu

 

X

 

10.

Nebyla dodržena ustanovení omezující množství nákladu na přepravní jednotku, včetně povolené míry naplnění nádrže nebo obalu

 

X

 

11.

Chybí informace umožňující určení úrovně závažnosti přestupku pro přepravované látky (jako např. číslo UN, název dodávky, skupina obalů)

 

X

 

12.

Řidič nemá platné osvědčení o předepsaném výcviku

 

X

 

13.

Použití ohně nebo nechráněného světelného zdroje

 

X

 

14.

Nedodržení zákazu kouření

 

X

 

15.

Vozidlo není patřičně hlídáno nebo zaparkováno

 

 

X

16.

Přepravní jednotka zahrnuje více než jedno přípojné vozidlo/návěs

 

 

X

17.

Vozidlo již neodpovídá normám pro schválení, ale nepředstavuje bezprostřední nebezpečí

 

 

X

18.

Vozidlo není vybaveno funkčním hasicím přístrojem podle požadavků

 

 

X

19.

Vozidlo není vybaveno podle požadavků ADR nebo podle písemných pokynů

 

 

X

20.

Jsou přepravována balení s poškozenými obaly, IBC nebo velkými obaly nebo poškozené nevyčištěné prázdné obaly

 

 

X

21.

Přeprava baleného zboží v kontejneru, který není konstrukčně provozuschopný

 

 

X

22.

Nádrže/cisterny (včetně prázdných a nevyčištěných) nejsou patřičně uzavřeny

 

 

X

23.

Nesprávné označení, štítky nebo tabulky na vozidle a/nebo obalu

 

 

X

24.

Neexistují žádné písemné pokyny v souladu s ADR, nebo písemné pokyny neodpovídají druhu přepravovaného zboží

 

 

X

Směrnice Komise 2004/112/ES (12), kterou se přizpůsobuje směrnice Rady 95/50/ES (13) o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí, obsahuje v příloze II podrobnou klasifikaci porušení příslušných ustanovení rozdělených podle úrovně jejich závažnosti do tří kategorií rizik: kategorie rizik I, kategorie rizik II, kategorie rizik III.

Úroveň porušení ustanovení odpovídá kategoriím rizik uvedeným v příloze II směrnice 2004/112/ES, přičemž platí, že kategorie rizik I = VZP (kromě porušení, která jsou již definována jako NP v příloze IV nařízení (ES) č. 1071/2009), kategorie rizik II = ZP. Kategorie rizik III odpovídá úrovni menšího porušení.

Tato tabulka zahrnuje pouze porušení, za která je dopravce plně nebo částečně odpovědný. Míra odpovědnosti dopravce za porušení musí být posuzována v souladu s vnitrostátními vymáhacími postupy členských států.

10.   Skupiny porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009  (14) (Přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy)

č.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

TYP PORUŠENÍ

ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI

NP

VZP

ZP

Licence Společenství

1.

Článek 3

Přeprava zboží bez platné licence Společenství (tj. licence neexistuje, je padělaná, byla odňata nebo její platnost vypršela)

X

 

 

2.

Článek 4

Podnik silniční nákladní dopravy nebo řidič nejsou schopni kontrolorovi předložit platnou licenci Společenství nebo její ověřený opis (tj.: licence Společenství nebo ověřený opis licence Společenství jsou ztraceny, zapomenuty, poškozeny atd.)

 

X

 

Osvědčení řidiče

3.

Články 3

a 5

Přeprava zboží bez platného osvědčení řidiče (tj. osvědčení řidiče neexistuje, je paděláno, bylo odňato, jeho platnost vypršela atd.)

 

X

 

4.

Řidič nebo podnik silniční nákladní dopravy nejsou schopni kontrolorovi předložit platné osvědčení řidiče nebo jeho platný ověřený opis (tj. osvědčení řidiče nebo jeho ověřený opis jsou ztraceny, zapomenuty, poškozeny atd.)

 

 

X

11.   Skupiny porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009  (15) (Přístup na trh autokarové a autobusové dopravy)

č.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

TYP PORUŠENÍ

ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI

NP

VZP

ZP

Licence Společenství

1.

Článek 4

Přeprava cestujících bez platné licence Společenství (tj. licence neexistuje, je padělaná, byla odňata nebo její platnost vypršela)

X

 

 

2.

Čl. 4 odst. 3

Podnikatel v silniční dopravě nebo řidič nejsou schopni kontrolorovi předložit platnou licenci Společenství nebo její ověřený opis (tj. licence nebo její ověřený opis jsou ztraceny, zapomenuty, poškozeny atd.)

 

X

 

Povolení pro provozování linkové dopravy

3.

Články 5 a 6

Provozování linkové dopravy bez platného povolení (tj. povolení neexistuje, je padělané, bylo odňato, jeho platnost vypršela, bylo zneužito atd.)

 

X

 

4.

Článek 19

Řidič není schopen kontrolorovi předložit povolení (tj. povolení je ztracené, zapomenuté, poškozené atd.)

 

 

X

5.

Články 5 a 6

Zastávky linkové dopravy v členském státě neodpovídají vydanému povolení

 

 

X

Jízdní list pro příležitostnou dopravu a ostatní dopravu nepodléhající povolení

6.

Článek 12

Řízení bez požadovaného jízdního listu (tj. jízdní list neexistuje, je padělaný, neobsahuje požadované informace atd.)

 

 

X

12.   Skupiny porušení nařízení Rady (ES) č. 1/2005  (16) (Přeprava zvířat)

č.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

TYP PORUŠENÍ

ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI

NP

VZP

ZP

1.

Příloha I kapitola II

Přepážky nejsou dostatečné pevné, aby unesly hmotnost zvířat

 

X

 

2.

Příloha I kapitola III

Použití nakládkové nebo vykládkové rampy, která má kluzký povrch a která nemá boční hrazení nebo je příliš strmá

 

 

X

3.

Používání zdvižné plošiny nebo horního podlaží, která nemají bezpečnostní hrazení, aby zvířata během nakládky a vykládky nemohla vypadnout nebo uniknout

 

 

X

4.

Článek 7

Dopravní prostředky nejsou schváleny pro dlouhotrvající cesty nebo nejsou schváleny pro druh přepravovaných zvířat

 

 

X

5.

Články 4, 5 a 6

Přeprava bez platné požadované dokumentace, knihy jízd nebo povolení přepravců či osvědčení o způsobilosti

 

 

X


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1).

(2)  NP = nejzávaznější porušení / VZP = velmi závažné porušení / ZP = závažné porušení.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 35).

(5)  Směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 59). Tato směrnice byla změněna směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 (Úř. věst. L 115, 6.5.2015, s. 1), kterou členské státy provedou do svého vnitrostátního práva do 7. května 2017.

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a kterou se zrušuje směrnice 2009/40/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 51).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU ze dne 3. dubna 2014 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 134).

(8)  Směrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 1992 o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství (Úř. věst. L 57, 2.3.1992, s. 27).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS (Úř. věst. L 226, 10.9.2003, s. 4).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 18).

(11)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13).

(12)  Směrnice Komise 2004/112/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. L 367, 14.12.2004, s. 23).

(13)  Směrnice Rady 95/50/ES ze dne 6. října 1995 o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. L 249, 17.10.1995, s. 35).

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72).

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 88).

(16)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1).


PŘÍLOHA II

Četnost výskytu závažných porušení předpisů

1.

Závažná (ZP) a velmi závažná (VZP) porušení předpisů uvedená v příloze I, ke kterým došlo opakovaně, jsou příslušným orgánem členského státu usazení považována za závažnější. Při výpočtu četnosti výskytu opakovaného porušení předpisů zohlední členské státy tyto faktory:

a)

závažnost porušení (ZP nebo VZP);

b)

čas (nejméně 12 po sobě jdoucích měsíců ode dne kontroly);

c)

počet řidičů využívaných při dopravních činnostech řízených odpovědným zástupcem pro dopravu (v průměru za rok).

2.

Při zohlednění schopnosti vyvolat riziko pro bezpečnost silničního provozu se nejvyšší četnost závažných porušení, při jejímž překročení by se porušení měla považovat za závažnější, stanoví takto:

3 ZP/řidič/rok

=

1 VZP

3 VZP/řidič/rok

=

zahájení vnitrostátního řízení o dobré pověsti

3.

Počet porušení na řidiče za rok je průměrná hodnota vypočítaná vydělením celkového počtu všech porušení stejné úrovně závažnosti (ZP nebo VZP) průměrným počtem řidičů zaměstnaných během roku. Vzorec četnosti stanoví maximální prahovou hodnotu pro výskyt závažných porušení, při jejímž překročení se porušení považují za závažnější. Členské státy mohou stanovit přísnější prahové hodnoty, pokud jsou předpokládány v jejich vnitrostátním správním řízení pro posuzování dobré pověsti.


PŘÍLOHA III

Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA III

1.   Skupiny porušení nařízení (ES) č. 561/2006

č.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

TYP PORUŠENÍ

ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI (1)

NP

VZP

ZP

MP

A

Osádka

A1

Čl. 5 odst. 1

Nedodržení minimálního věku průvodčích

 

 

X

 

B

Doba řízení

B1

ČL. 6 odst. 1

Překročení denní doby řízení v trvání 9 hodin, pokud není povoleno prodloužení této doby na 10 hodin

9h < … < 10h

 

 

 

X

B2

10h ≤ … < 11h

 

 

X

 

B3

11h ≤ …

 

X

 

 

B4

Překročení denní doby řízení v trvání 9 hodin o 50 % či více procent bez přestávky či bez odpočinku v délce alespoň 4,5 hodiny

13h30 ≤ …

a bez přestávky/odpočinku

X

 

 

 

B5

Překročení prodloužené denní doby řízení v trvání 10 hodin, pokud je povoleno prodloužení

10h < … < 11h

 

 

 

X

B6

11h ≤ … < 12h

 

 

X

 

B7

12h ≤ …

 

X

 

 

B8

Překročení denní doby řízení v trvání 10 hodin o 50 % či více procent bez přestávky či bez odpočinku v délce alespoň 4,5 hodiny

15h ≤ …

a bez přestávky/odpočinku

X

 

 

 

B9

Čl. 6 odst. 2

Překročení týdenní doby řízení

56h < … < 60h

 

 

 

X

B10

60h ≤ … < 65h

 

 

X

 

B11

65h ≤ … < 70h

 

X

 

 

B12

Překročení týdenní doby řízení o 25 % či více

70h ≤ …

X

 

 

 

B13

Čl. 6 odst. 3

Překročení maximální celkové doby řízení za období dvou po sobě následujících týdnů

90h < … < 100h

 

 

 

X

B14

100h ≤ … < 105h

 

 

X

 

B15

105h ≤ … < 112h30

 

X

 

 

B16

Překročení maximální celkové doby řízení za období dvou po sobě následujících týdnů o 25 % či více

112h30 ≤ …

X

 

 

 

C

Přestávky

C1

Článek 7

Překročení nepřerušené doby řízení v délce 4,5 hodiny před přestávkou

4h30 < … < 5h

 

 

 

X

C2

5h ≤ … < 6h

 

 

X

 

C3

6h ≤ …

 

X

 

 

D

Doby odpočinku

D1

Čl. 8 odst. 2

Nedostatečná doba denního odpočinku v délce kratší než 11 hodin, pokud není povolena zkrácená doba denního odpočinku

10h ≤ … < 11h

 

 

 

X

D2

8h30 ≤ … < 10h

 

 

X

 

D3

… < 8h30

 

X

 

 

D4

Nedostatečná zkrácená doba denního odpočinku v délce kratší než 9 hodin, pokud je zkrácení povoleno

8h ≤ … < 9h

 

 

 

X

D5

7h ≤ … < 8h

 

 

X

 

D6

… < 7h

 

X

 

 

D7

Nedostatečné rozdělení doby denního odpočinku na části kratší než 3h + 9h

3h + [8h ≤ … < 9h]

 

 

 

X

D8

3h + [7h ≤ … < 8h]

 

 

X

 

D9

3h + [ … < 7h]

 

X

 

 

D10

Čl. 8 odst. 5

Nedostatečná doba denního odpočinku v délce kratší než 9 hodin v případě řízení vozidla více řidiči

8h ≤ … < 9h

 

 

 

X

D11

7h ≤ … < 8h

 

 

X

 

D12

… < 7h

 

X

 

 

D13

Čl. 8 odst. 6

Nedostatečná zkrácená doba týdenního odpočinku v délce kratší než 24 hodin

22h ≤ … < 24h

 

 

 

X

D14

20h ≤ … < 22h

 

 

X

 

D15

… < 20h

 

X

 

 

D16

Nedostatečná doba týdenního odpočinku v délce kratší než 45 hodin, pokud není povolena zkrácená doba týdenního odpočinku

42h ≤ … < 45h

 

 

 

X

D17

36h ≤ … < 42h

 

 

X

 

D18

… < 36h

 

X

 

 

D19

Čl. 8 odst. 6

Překročení šesti po sobě jdoucích 24hodinových časových úseků následujících po předchozí týdenní době odpočinku

… < 3h

 

 

 

X

D20

3h ≤ … < 12h

 

 

X

 

D21

12h ≤ …

 

X

 

 

E

Odchylka od pravidla 12 dnů

E1

Čl. 8 odst. 6a

Překročení dvanácti po sobě jdoucích 24hodinových časových úseků následujících po předchozí běžné týdenní době odpočinku

… < 3h

 

 

 

X

E2

3h ≤ … < 12h

 

 

X

 

E3

12h ≤ …

 

X

 

 

E4

Čl. 8 odst. 6a písm. b) bod ii)

Týdenní doba odpočinku po dvanácti po sobě jdoucích 24hodinových časových úsecích

65h < … ≤ 67h

 

 

X

 

E5

… ≤ 65h

 

X

 

 

E6

Čl. 8 odst. 6a písm. d)

Doba řízení probíhající mezi 22.00 hod. a 6.00 hod. trvající více než 3 hodiny před přestávkou, pokud ve voze nejsou dva řidiči

3h < … < 4,5h

 

 

X

 

E7

4,5h ≤ …

 

X

 

 

F

Organizace práce

F1

Čl. 10 odst. 1

Souvislost mezi mzdou a ujetou vzdáleností nebo množstvím přepravovaného zboží

 

X

 

 

F2

Čl. 10 odst. 2

Práce řidiče není organizována nebo je organizována nesprávně, řidič není poučen nebo je poučen nesprávně, aby mohl dodržovat právní předpisy

 

X

 

 

2.   Skupiny porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014  (2) (Tachograf)

č.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

TYP PORUŠENÍ

ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI

NP

VZP

ZP

MP

G

Zabudování tachografu

G1

Čl. 3 odst. 1 a čl. 22 odst. 2

Není zabudován a nepoužívá se žádný typově schválený tachograf (např.: tachograf není zabudován montéry, dílnami nebo výrobci vozidel schválenými příslušnými orgány členských států, používání tachometru bez nezbytných plomb nebo plomby jsou nahrazeny schváleným montérem, dílnou nebo výrobcem vozidla nebo používání tachografu bez montážního štítku)

X

 

 

 

H

Používání tachografu, karty řidiče nebo záznamového listu

H1

Čl. 23 odst. 1

Používání tachografu, jenž nebyl zkontrolován schválenou dílnou

 

X

 

 

H2

Článek 27

Řidič je držitelem více než jedné karty řidiče nebo používá více než jednu kartu řidiče

 

X

 

 

H3

Řidič používá kartu řidiče, jež byla zfalšována (považuje se za řízení bez karty řidiče)

X

 

 

 

H4

Řidič používá kartu řidiče, jejímž není držitelem (považuje se za řízení bez karty řidiče)

X

 

 

 

H5

Řidič používá kartu řidiče, která byla získána na základě nepravdivých prohlášení a/nebo padělaných dokladů (považuje se za řízení bez karty řidiče)

X

 

 

 

H6

Čl. 32 odst. 1

Nesprávné fungování tachografu (například: tachograf nebyl řádně zkontrolován, kalibrován a zapečetěn)

 

X

 

 

H7

Čl. 32 odst. 1 a čl. 33 odst. 1

Nesprávné používání tachografu (například: záměrné, dobrovolné nebo uložené zneužití, nedostatečné pokyny o správném používání atd.)

 

X

 

 

H8

Čl. 32 odst. 3

Používání klamného přístroje schopného pozměnit záznamy tachografu

X

 

 

 

H9

Falšování, zatajování, rušení nebo ničení údajů zaznamenaných na záznamových listech nebo uchovávaných a stažených z tachografu a/nebo karty řidiče

X

 

 

 

H10

Čl. 33 odst. 2

Podnik neuchovává záznamové listy, výtisky a stažené údaje

 

X

 

 

H11

Zaznamenané a uchované údaje nejsou k dispozici po dobu alespoň jednoho roku

 

X

 

 

H12

Čl. 34 odst. 1

Nesprávné používání záznamových listů/karet řidiče

 

X

 

 

H13

Nepovolené vyjmutí záznamových listů nebo karty řidiče, které má vliv na zaznamenávání příslušných údajů

 

X

 

 

H14

Záznamový list nebo karta řidiče se používají po delší období, než na které byly určeny, přičemž došlo ke ztrátě údajů

 

X

 

 

H15

Čl. 34 odst. 2

Používání špinavých nebo poškozených listů nebo karet řidiče, přičemž údaje nejsou čitelné

 

X

 

 

H16

Čl. 34 odst. 3

V případě potřeby nebyly údaje zadány ručně

 

X

 

 

H17

Čl. 34 odst. 4

Nebyl použit správný list nebo byla karta řidiče vložena do nesprávného otvoru v tachografu (při řízení vozidla více řidiči)

 

 

X

 

H18

Čl. 34 odst. 5

Nesprávné používání přepínacího mechanismu

 

X

 

 

I

Předkládání informací

I1

Článek 36

Odmítnutí kontroly

 

X

 

 

I2

Článek 36

Neschopnost předložit záznamy za běžný den a předchozích 28 dní

 

X

 

 

I3

Neschopnost předložit záznamy v kartě řidiče, pokud je řidič jejím držitelem

 

X

 

 

I4

Článek 36

Neschopnost předložit ruční záznamy a výtisky pořízené během běžného dne a předchozích 28 dní

 

X

 

 

I5

Článek 36

Neschopnost předložit záznamy v kartě řidiče, pokud je řidič jejím držitelem

 

X

 

 

J

Chybná funkce

J1

Čl. 37 odst. 1 a čl. 22 odst. 1

Oprava tachografu nebyla provedena schváleným pracovníkem nebo dílnou

 

X

 

 

J2

Čl. 37 odst. 2

V době, kdy je tachograf neschopný provozu nebo nefunguje správně, řidič neuvede všechny požadované údaje o časových úsecích, které tachografem nebyly nadále zaznamenávány

 

X“

 

 


(1)  NP = nejzávaznější porušení / VZP = velmi závažné porušení / ZP = závažné porušení. MP = menší porušení.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU