(EU) 2016/400Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/400 ze dne 9. března 2016, kterým se provádí ochranná doložka a mechanismus proti obcházení stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé

Publikováno: Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 53-61 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 9. března 2016 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 24. března 2016 Nabývá účinnosti: 24. března 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/400

ze dne 9. března 2016,

kterým se provádí ochranná doložka a mechanismus proti obcházení stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. června 2009 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání s Moldavskou republikou o uzavření dohody zakládající přidružení mezi Unií a Moldavskou republikou.

(2)

Tato jednání byla ukončena a Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (2) (dále jen „dohoda“) byla dne 27. června 2014 podepsána a od 1. září 2014 je prozatímně prováděna.

(3)

Je nezbytné stanovit postupy, které zajistí účinné uplatňování ochranné doložky, jež byla s Moldavskou republikou dohodnuta.

(4)

Dohoda rovněž obsahuje mechanismus proti obcházení umožňující u určitých produktů dočasné pozastavení preferenčních celních sazeb. Je rovněž nutné stanovit účinné postupy uplatňování tohoto mechanismu.

(5)

Ochranná opatření přichází v úvahu pouze tehdy, jestliže se dotyčný produkt dováží do Unie v takovém zvýšeném množství, v absolutních číslech nebo v poměru k výrobě v Unii, a za takových podmínek, že to působí nebo hrozí způsobit vážnou újmu výrobcům v Unii vyrábějícím obdobné nebo přímo konkurující produkty, jak je stanoveno v čl. 165 odst. 1 dohody.

(6)

Měly by se například definovat pojmy „vážná újma“, „hrozba vážné újmy“ a „přechodné období“, na které odkazuje článek 169 dohody.

(7)

Sledování, přezkum dohody a šetření, v nezbytných případech pak ochranná opatření by měly být prováděny a ukládány co nejtransparentněji.

(8)

Komise by měla od členských států obdržet informace, včetně důkazů o jakémkoli vývoji dovozu, který by mohl vyžadovat použití ochranných opatření.

(9)

Pro stanovení, zda jsou splněny podmínky pro uplatňování ochranných opatření, je proto nezbytná spolehlivost statistik o veškerém dovozu z Moldavské republiky do Unie.

(10)

Existuje-li dostatek důkazů prima facie odůvodňujících zahájení řízení, měla by Komise zveřejnit oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

(11)

Je třeba podrobně upravit zahájení šetření, přístup zúčastněných stran k získaným informacím a kontrolu těchto informací zúčastněnými stranami, slyšení zúčastněných stran, jakož i možnost těchto stran předložit svá stanoviska.

(12)

Komise by měla Moldavskou republiku o zahájení šetření písemně uvědomit a provést s ní konzultaci, jak stanoví čl. 166 odst. 1 dohody.

(13)

Pro zvýšení právní jistoty dotčených hospodářských subjektů a v zájmu rychlého zjišťování je dále nutno stanovit lhůty pro zahájení šetření a pro zjišťování, zda jsou ochranná opatření vhodná.

(14)

Před uplatněním ochranného opatření by mělo být provedeno šetření, aniž by tím byla Komise zbavena možnosti za kritických okolností uplatnit prozatímní ochranná opatření, jak stanoví článek 167 dohody.

(15)

Ochranná opatření by se měla uplatňovat pouze do té míry a tak dlouho, jak je nezbytné k předejití vážné újmě nebo k její nápravě a k usnadnění přizpůsobení se. Měla by se určit maximální doba platnosti ochranných opatření a stanovit konkrétní ustanovení o prodloužení platnosti a přezkumu těchto opatření.

(16)

Článek 148 dohody stanoví mechanismus proti obcházení pro určité zemědělské produkty a zpracované zemědělské produkty. Toto nařízení by rovněž mělo stanovit možnost pozastavit preferenční celní sazby na dobu nejvýše šesti měsíců, pokud objem dovozu takových produktů dosáhne hodnot pro roční objemy dovozu uvedených v příloze XV-C dohody.

(17)

V zájmu transparentnosti by Komise měla Evropskému parlamentu a Radě předkládat výroční zprávu o provádění dohody a o uplatňování ochranných opatření a mechanismu proti obcházení.

(18)

K zajištění jednotných podmínek, jimiž se bude řídit přijímání prozatímních a konečných ochranných opatření, ukládání opatření předchozí kontroly a zastavení šetření bez přijetí opatření a za účelem provedení mechanismu proti obcházení stanoveného v dohodě by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (3).

(19)

K přijetí předchozích kontrolních a prozatímních ochranných opatření s ohledem na účinky uvedených opatření a jejich postupnou logiku ve vztahu k přijetí konečných ochranných opatření by měl být použit poradní postup. Prozatímní ochranná opatření by měla být přijata, pokud by mohlo prodlení při jejich zavádění způsobit obtížně napravitelnou škodu, nebo aby se předešlo nepříznivému dopadu na trh Unie v důsledku nárůstu dovozu. Komise by měla přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty, kterými uloží prozatímní ochranná opatření, pokud to v řádně odůvodněných případech vyžadují závažné naléhavé důvody.

(20)

Při přijímání prováděcích aktů týkajících se rozhodnutí o pozastavení preferenčních celních sazeb v rámci mechanismu proti obcházení by rovněž měl být použit poradní postup, protože tyto akty musí být rychle provedeny, jakmile se u kategorií produktů uvedených v příloze XV-C dosáhne příslušných prahových hodnot, jelikož mají pouze velmi omezenou dobu použitelnosti. Aby se předešlo nepříznivému dopadu na trh Unie v důsledku zvýšení dovozu, měla by Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty, pokud to v řádně odůvodněných případech vyžadují závažné naléhavé důvody,

(21)

Pro ukládání konečných ochranných opatření a přezkoumání těchto opatření by se měl použít přezkumný postup,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tímto nařízením se provádí ochranná doložka a mechanismus proti obcházení stanovené v dohodě.

2.   Toto nařízení se vztahuje na produkty pocházející z Moldavské republiky.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„produktem“ zboží pocházející z Unie či z Moldavské republiky; produkt, který je předmětem šetření, se může vztahovat na jednu či více celních položek nebo jejich dílčích segmentů v závislosti na konkrétních tržních podmínkách nebo na jakoukoli segmentaci produktů, která se běžně používá ve výrobním odvětví Unie;

2)

„zúčastněnými stranami“ strany dotčené dovozem dotyčného produktu;

3)

„výrobním odvětvím Unie“ výrobci obdobných nebo přímo konkurujících produktů, kteří působí na území Unie jako celek, nebo výrobci v Unii, jejichž společná výroba obdobných nebo přímo konkurujících produktů tvoří většinový podíl celkové výroby uvedených produktů v Unii, nebo, pokud je obdobný nebo přímo konkurující produkt pouze jedním z několika produktů, které výrobci Unie vyrábějí, se výrobní odvětví Unie chápe ve vztahu k specifickým provozům účastnícím se výroby obdobného nebo přímo konkurujícího produktu;

4)

„vážnou újmou“, pokud se odkazuje na postavení výrobního odvětví Unie, jeho významné celkové poškození;

5)

„hrozbou vážné újmy“, pokud se odkazuje na postavení výrobního odvětví Unie, vážná újma, která jednoznačně a bezprostředně hrozí;

6)

„přechodným obdobím“ období 10 let od vstupu dohody v platnost.

KAPITOLA II

OCHRANNÁ USTANOVENÍ

Článek 3

Zásady

1.   Ochranné opatření může být uloženo v souladu s tímto nařízením, jestliže se produkt pocházející z Moldavské republiky v důsledku snížení nebo odstranění cel týkajících se dotčeného produktu dováží do Unie v takovém zvýšeném množství, v absolutních číslech nebo v poměru k výrobě v Unii, a za takových podmínek, že to způsobuje nebo hrozí způsobit vážnou újmu výrobnímu odvětví Unie.

2.   Ochranné opatření může mít jednu z těchto forem:

a)

pozastavení dalšího snižování celní sazby na dotčený produkt podle dohody;

b)

zvýšení celní sazby na dotčený produkt na úroveň, která nepřesahuje nižší z následujících sazeb:

sazbu podle doložky nejvyšších výhod použitou na dotčený produkt v době přijetí opatření; nebo

základní sazbu cla určenou v sazebnících uvedených v příloze XV podle článku 147 dohody.

Článek 4

Zahajování řízení

1.   Řízení zahajuje Komise na žádost členského státu, jakékoli právnické osoby nebo sdružení bez právní subjektivity, jež jednají jménem výrobního odvětví Unie, nebo z podnětu Komise, pokud je Komisi zřejmé, že existují dostatečné důkazy prima facie zjištěné na základě faktorů uvedených v čl. 5 odst. 5, které zahájení řízení odůvodňují.

2.   Žádost obecně obsahuje tyto informace: tempo a rozsah nárůstu dovozu dotčeného produktu v absolutních a relativních číslech, podíl zvýšeného dovozu na domácím trhu a změny v úrovni prodeje, výroby, produktivity, využití kapacity, zisků a ztrát a zaměstnanosti, pokud jde o výrobní odvětví Unie.

3.   Řízení může být zahájeno též v případě, že je náhlý nárůst dovozu soustředěn v jednom nebo více členských státech, pokud existují dostatečné důkazy prima facie zjištěné na základě faktorů uvedených v čl. 5 odst. 5, které zahájení řízení odůvodňují.

4.   Pokud by vývoj dovozu z Moldavské republiky vyžadoval zavedení ochranných opatření, sdělí to členský stát Komisi. Informace musí obsahovat dostupné důkazy uvedené v odstavcích 1 a 2 a případně v odstavci 3.

5.   Komise informuje členské státy, jakmile obdrží žádost o zahájení řízení nebo pokud považuje za vhodné zahájit řízení z vlastního podnětu podle odstavce 1.

6.   Je-li zřejmé, že existuje dostatek důkazů prima facie odůvodňujících zahájení řízení, Komise zahájí řízení a zveřejní oznámení o zahájení řízení v Úředním věstníku Evropské unie. Řízení se zahájí do jednoho měsíce od okamžiku, kdy Komise obdrží žádost podle odstavce 1.

7.   Oznámení uvedené v odstavci 6 musí:

a)

obsahovat shrnutí získaných informací a výzvu ke sdělení všech příslušných informací Komisi;

b)

stanovit lhůtu, v níž mohou zúčastněné strany písemně vyjádřit svá stanoviska a předat informace Komisi, mají-li být tato stanoviska a informace zohledněny během řízení;

c)

stanovit lhůtu, během níž mohou zúčastněné strany požádat o slyšení před Komisí podle čl. 5 odst. 9.

Článek 5

Šetření

1.   Po zveřejnění oznámení o zahájení řízení uvedeného v čl. 4 odst. 6. Komise provede šetření.

2.   Komise může požádat členské státy, aby jí poskytly informace, a členské státy podniknou veškeré potřebné kroky, aby každé takové žádosti vyhověly. Pokud jsou tyto informace v obecném zájmu a nejsou důvěrné podle článku 11, připojí se k souboru, který není důvěrný, jak stanoví odstavec 8 tohoto článku.

3.   Šetření se, kdykoli je to možné, uzavře do šesti měsíců od jeho zahájení. Ve výjimečných případech, jako je neobvykle vysoký počet zúčastněných stran nebo složitá situace na trhu, může být tato lhůta prodloužena o další tři měsíce. Komise informuje všechny zúčastněné strany o každém takovém prodloužení a vysvětlí důvody, které ji k tomu vedly.

4.   Komise vyhledá všechny informace, které považuje za nezbytné pro posouzení splnění podmínek uvedených v čl. 3 odst. 1, a v případě potřeby se snaží tyto informace ověřit.

5.   V rámci šetření za účelem určení toho, zda zvýšení dovozu působí nebo hrozí způsobit vážnou újmu výrobnímu odvětví Unie, zhodnotí Komise všechny relevantní faktory objektivní a vyčíslitelné povahy, které mají dopad na výrobní odvětví Unie, zejména tempo a rozsah nárůstu dovozu dotčeného produktu v absolutních a relativních číslech, podíl zvýšeného dovozu na domácím trhu a změny v úrovni prodeje, výroby, produktivity, využití kapacity, zisků a ztrát a zaměstnanosti. Tento seznam není vyčerpávající a Komise může při zjišťování existence vážné újmy nebo hrozby vážné újmy zohlednit i jiné relevantní faktory, jako jsou zásoby, ceny, návratnost investovaného kapitálu a hotovostní toky.

6.   Zúčastněné strany, které předaly informace podle bodu čl. 4 odst. 7 písm. b), a zástupci Moldavské republiky mohou na základě písemné žádosti nahlížet do všech informací poskytnutých Komisi v rámci šetření kromě interních dokumentů orgánů Unie nebo jejích členských států, pokud jsou uvedené informace relevantní pro uplatnění jejich argumentů, nejsou důvěrné podle článku 11 a Komise je při šetření používá. Zúčastněné strany mohou sdělovat Komisi svá stanoviska k poskytnutým informacím.. Uvedená stanoviska jsou Komisí brána v úvahu, pokud se opírají o dostatečné důkazy prima facie.

7.   Komise zajistí, aby všechny údaje a statistiky používané k šetření byly reprezentativní, dostupné, srozumitelné, transparentní a ověřitelné.

8.   Jakmile bude vytvořen nezbytný technický rámec, Komise zajistí heslem chráněný online přístup ke složce, která není důvěrná (dále jen „internetová platforma“), a bude ji sama spravovat a jejím prostřednictvím bude poskytovat veškeré informace, jež jsou relevantní a nejsou přitom důvěrné podle článku 11. Evropskému parlamentu, členským státům a zúčastněným stranám se poskytne k této platformě přístup.

9.   Komise zúčastněné strany vyslechne, zejména pokud o to písemně požádají ve lhůtě stanovené oznámením zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie a prokáží, že budou výsledkem šetření pravděpodobně dotčeny a že existují zvláštní důvody pro jejich slyšení. Komise vyslechne zúčastněné strany znovu, pokud existují zvláštní důvody pro jejich opětovné slyšení.

10.   Nejsou-li informace předloženy v příslušných lhůtách stanovených Komisí nebo jsou-li šetření závažným způsobem kladeny překážky, může Komise na základě dostupných údajů učinit zjištění. Jestliže Komise zjistí, že jí zúčastněná strana nebo jakákoli třetí osoba sdělily nesprávné nebo zavádějící informace, nebere tyto informace v úvahu a může využít dostupné údaje.

11.   Komise písemně informuje Moldavskou republiku o zahájení šetření.

Článek 6

Opatření předchozí kontroly

1.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout opatření předchozí kontroly v souvislosti s dovozem produktu pocházejícího z Moldavské republiky, pokud je vývoj dovozu produktu takový, že by mohl vést k jedné ze situací uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 a 3. Tyto prováděcí akty se přijmou poradním postupem podle čl. 13 odst. 3.

2.   Opatření předchozí kontroly mají omezenou dobu platnosti. Pokud není stanoveno jinak, končí jejich platnost na konci druhého šestiměsíčního období, které následuje po prvním šestiměsíčním období po jejich zavedení.

Článek 7

Zavádění prozatímních ochranných opatření

1.   Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů prozatímní ochranná opatření za kritických okolností, kdy by prodlení v zavádění prozatímních ochranných opatření mohlo způsobit obtížně napravitelnou škodu, podle předběžného zjištění na základě faktorů uvedených v čl. 5 odst. 5, že existují dostatečné důkazy prima facie o tom, že dovoz produktu pocházejícího z Moldavské republiky vzrostl v důsledku snížení nebo odstranění cla v souladu se sazebníkem obsaženým v příloze XV podle článku 147 dohody a že tento dovoz způsobuje nebo hrozí způsobit vážnou újmu výrobnímu odvětví Unie. Tyto prováděcí akty se přijmou poradním postupem podle čl. 13 odst. 3 tohoto nařízení.

2.   V závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech, včetně případu uvedeného v odstavci 3, přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty ukládající prozatímní ochranná opatření postupem podle čl. 13 odst. 5.

3.   Pokud některý členský stát požádá Komisi o okamžitý zásah a jsou-li splněny podmínky stanovené v odstavci 1, rozhodne Komise do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti.

4.   Doba platnosti prozatímních ochranných opatření nesmí přesáhnout 200 kalendářních dnů.

5.   Pokud jsou prozatímní ochranná opatření zrušena, protože šetření prokáže, že nebyly splněny podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1, všechna cla vybraná v důsledku těchto prozatímních ochranných opatření se automaticky vracejí.

6.   Prozatímní ochranná opatření se po vstupu těchto opatření v platnost vztahují na všechny produkty propuštěné do volného oběhu.

Článek 8

Zastavení šetření a řízení bez přijetí opatření

1.   Pokud z konečného zjištění skutkového stavu vyplyne, že podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 nejsou splněny, Komise přijme prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o zastavení šetření a řízení a zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie. Tento prováděcí akt se přijímá přezkumným postupem podle čl. 13 odst. 4.

2.   Komise zveřejní zprávu, v níž uvede svá zjištění a odůvodněné závěry týkající se všech podstatných věcných a právních otázek a přitom náležitě zohlední ochranu důvěrných informací podle článku 11.

Článek 9

Uložení konečných ochranných opatření

1.   Pokud definitivně zjištěné skutečnosti prokazují, že jsou splněny podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1, vyzve Komise orgány Moldavské republiky k uspořádání konzultací v souladu s čl. 160 odst. 2 dohody. Nebude-li do 30 dnů dosaženo uspokojivého řešení, může Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijmout konečná ochranná opatření. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 13 odst. 4 tohoto nařízení.

2.   Komise zveřejní zprávu, v níž uvede shrnutí podstatných skutečností a ohledů relevantních pro dané zjištění a přitom náležitě zohlední ochranu důvěrných informací v souladu s článkem 11.

Článek 10

Doba trvání a přezkum ochranných opatření

1.   Ochranné opatření zůstává v platnosti pouze po dobu, která je nezbytná k zabránění vzniku nebo nápravě vážné újmy výrobnímu odvětví Unie a k usnadnění přizpůsobení se. Tato doba nepřesáhne dva roky, není-li podle odstavce 3 prodloužena.

2.   Ochranné opatření zůstává v platnosti až do doby, než budou známy výsledky přezkumu podle odstavce 3.

3.   Původní doba trvání ochranného opatření může být prodloužena až o dva roky, pokud Komise v rámci přezkumu určí, že ochranné opatření je nadále nezbytné k zabránění vzniku nebo nápravě vážné újmy výrobnímu odvětví Unie, a pokud existují důkazy o tom, že se výrobní odvětví Unie přizpůsobuje.

4.   Jakémukoli prodloužení podle odstavce 3 musí předcházet šetření zahájené na žádost členského státu nebo jakékoli právnické osoby či sdružení bez právní subjektivity, jež jednají jménem výrobního odvětví Unie, nebo z podnětu Komise, pokud existují dostatečné důkazy prima facie o splnění podmínek stanovených v odstavci 3 na základě faktorů uvedených v čl. 5 odst. 5.

5.   Oznámení o zahájení šetření se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s čl. 4 odst. 6 a 7. Šetření musí být provedeno a jakékoli rozhodnutí o prodloužení podle odstavce 3 tohoto článku musí být učiněno v souladu s články 5, 8 a 9.

6.   Celková doba trvání ochranného opatření, včetně doby uplatňování jakéhokoli prozatímního ochranného opatření a původního období uplatňování a jeho prodloužení, nesmí přesáhnout čtyři roky.

7.   Ochranné opatření se nepoužije po vypršení přechodného období bez souhlasu Moldavské republiky.

Článek 11

Důvěrnost informací

1.   Informace získané na základě tohoto nařízení smějí být použity pouze k účelu, k němuž byly vyžádány.

2.   Žádné informace důvěrné povahy ani informace, které jsou důvěrně sděleny na základě tohoto nařízení, nesmějí být zveřejněny bez výslovného souhlasu poskytovatele těchto informací.

3.   V každé žádosti o zachování důvěrnosti je třeba zdůvodnit, proč jsou informace důvěrné. Pokud však ten, kdo informaci poskytl, požádá, aby uvedená informace nebyla zveřejněna ani sdělena v obecné nebo souhrnné formě a pokud se prokáže, že žádost o důvěrné zacházení není oprávněná, nemusí být dotyčná informace brána v úvahu.

4.   Informace je v každém případě považována za důvěrnou, pokud by její sdělení mohlo mít závažný nepříznivý dopad na toho, kdo ji poskytl nebo je jejím zdrojem.

5.   Odstavce 1 až 4 nevylučují, aby se orgány Unie odvolávaly na obecné informace a zejména na důvody, na kterých jsou založena rozhodnutí přijatá na základě tohoto nařízení. Orgány Unie však musí přihlížet k oprávněnému zájmu dotčených fyzických a právnických osob na zachování jejich obchodního tajemství.

KAPITOLA III

MECHANISMUS PROTI OBCHÁZENÍ

Článek 12

Mechanismus proti obcházení pro určité zemědělské produkty a zpracované zemědělské produkty

1.   U produktů uvedených v příloze XV-C dohody je stanoven průměrný roční objem a vztahuje se na ně mechanismus proti obcházení uvedený v článku 148 dohody. V závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech týkajících se objemu dovozu jedné nebo více kategorií produktů, který v kterémkoli roce počítáno od 1. ledna dosáhne objemu uvedeného v příloze XV-C dohody a pokud Komise neobdrží od Moldavské republiky řádné odůvodnění, přijme Komise okamžitě použitelný prováděcí akt v souladu s postupem uvedeným v čl. 13 odst. 5 tohoto nařízení. Takovým aktem může Komise buď rozhodnout o dočasném pozastavení preferenčních celních sazeb použitelných na produkt nebo produkty, nebo stanovit, že toto pozastavení není vhodné.

2.   Dočasné pozastavení preferenční celní sazby lze použít nejvýše po dobu šesti měsíců od data zveřejnění příslušného rozhodnutí o jejich pozastavení. Před uplynutím tohoto období šesti měsíců může Komise v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech týkajících se pozastavení preferenčních celních sazeb přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty v souladu s postupem uvedeným v čl. 13 odst. 5 s cílem zrušit dočasné pozastavení preferenční celní sazby, pokud bude přesvědčena, že objem příslušné kategorie produktů dovezených nad rámec objemu uvedeného v příloze XV-C dohody je výsledkem změny intenzity produkce a vývozní kapacity Moldavské republiky ve vztahu k dotyčnému produktu nebo produktům.

3.   Uplatněním mechanismu uvedeného v této kapitole není dotčeno uplatnění jakýchkoli opatření vymezených v kapitole II. Opatření přijatá podle ustanovení obou kapitol však nelze uplatnit současně na tentýž produkt nebo tytéž produkty.

KAPITOLA IV

POSTUP PROJEDNÁVÁNÍ VE VÝBORU A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 13

Postup ve výboru

1.   Pro účely článků 6 až 10 je Komisi nápomocen Výbor pro ochranná opatření, zřízený čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 (4). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Pro účely článku 12 je Komisi nápomocen Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů, zřízený podle čl. 229 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (5) a, pokud jde o zpracované zemědělské produkty, je Komisi nápomocen Řídící výbor pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I, zřízený podle čl. 44 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 (6). Tyto výbory jsou výbory ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

5.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení.

6.   Je-li použito písemného postupu podle čl. 3 odst. 5 nařízení (EU) č. 182/2011 pro přijetí opatření podle odstavce 3 tohoto článku, ukončuje se tento postup bez výsledku, jestliže o tom ve lhůtě stanovené předsedou rozhodne předseda nebo o to požádá většina členů výboru definovaná v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 14

Zpráva

1.   Komise předkládá Evropskému parlamentu a Radě výroční zprávu o uplatňování, provádění a plnění tohoto nařízení a hlavy V dohody a o plnění závazků v nich stanovených.

2.   Zpráva obsahuje mj. informace o uplatňování prozatímních a konečných ochranných opatření, opatření předchozí kontroly, o zastavení šetření a řízení bez přijetí opatření a uplatňování mechanismu proti obcházení.

3.   Zpráva shrnuje statistické údaje a vývoj obchodu s Moldavskou republikou.

4.   Evropský parlament může ve lhůtě jednoho měsíce od předložení této zprávy Komisí pozvat Komisi na ad hoc zasedání svého příslušného výboru, aby přednesla a objasnila veškeré otázky spojené s uplatňováním tohoto nařízení.

5.   Komise zprávu zveřejní do tří měsíců po jejím předložení Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 15

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 9. března 2016.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předsedkyně

J. A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 3. února 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 29. února 2016.

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/492/EU ze dne 16. června 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 260, 30.8.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech dovozu (Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 16).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU