(EU) 2016/347Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/347 ze dne 10. března 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přesný formát seznamů zasvěcených osob a pro aktualizaci těchto seznamů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 65, 11.3.2016, s. 49-55 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. března 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. března 2016 Nabývá účinnosti: 12. března 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2022/1210 Pozbývá platnosti: 3. srpna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/347

ze dne 10. března 2016,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přesný formát seznamů zasvěcených osob a pro aktualizaci těchto seznamů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a zejména na čl. 18 odst. 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 18 nařízení (EU) č. 596/2014 jsou emitenti, účastníci trhu s emisními povolenkami, dražební platformy, dražitelé či subjekty sledující dražby nebo jiné osoby jednající jejich jménem nebo na jejich účet povinni sestavit seznamy zasvěcených osob a průběžně je aktualizovat podle přesného formátu.

(2)

Jednotné uplatňování požadavku na sestavení a aktualizaci seznamů zasvěcených osob stanoveného v nařízení (EU) č. 596/2014 by se mělo usnadnit stanovením přesného formátu, včetně používání standardních vzorů. Mělo by se jím rovněž zajistit, aby měly příslušné orgány k dispozici informace nezbytné pro splnění úkolu ochrany integrity finančních trhů a vyšetřování možného zneužívání trhu.

(3)

Jelikož v rámci subjektu může současně existovat více důvěrných informací, seznamy zasvěcených osob by měly přesně určit konkrétní důvěrné informace, k nimž měly osoby pracující pro emitenty, účastníky trhu s emisními povolenkami, dražební platformy, dražitele či subjekty sledující dražby přístup (zda se například jedná o určitý obchod, projekt, podnikovou nebo finanční událost, zveřejnění účetní závěrky nebo upozornění na hospodářský výsledek). Za tímto účelem by seznam zasvěcených osob měl být rozdělen do oddílů, přičemž by na každou konkrétní důvěrnou informaci připadal samostatný oddíl. V každém oddíle by měly být uvedeny všechny osoby, které mají přístup k dotyčné důvěrné informaci.

(4)

K zamezení vícenásobných zápisů týkajících se stejných osob v různých oddílech seznamů zasvěcených osob mohou emitenti, účastníci trhu s emisními povolenkami, dražební platformy, dražitelé či subjekty sledující dražby nebo osoby jednající jejich jménem nebo na jejich účet rozhodnout o sestavení a průběžné aktualizaci doplňkového oddílu seznamu zasvěcených osob, který je označován jako oddíl permanentních zasvěcených osob a je odlišné povahy od ostatních oddílů seznamu zasvěcených osob, neboť se nevytváří na základě existence konkrétní důvěrné informace. V takovém případě by oddíl permanentních zasvěcených osob měl zahrnovat pouze ty osoby, které z důvodu své funkce nebo pozice mají kdykoli přístup ke všem důvěrným informacím u emitenta, účastníka trhu s emisními povolenkami, dražební platformy, dražitele nebo subjektu sledujícího dražby.

(5)

Seznam zasvěcených osob by měl v zásadě obsahovat osobní údaje umožňující identifikaci zasvěcených osob. Tyto informace by měly obsahovat datum narození, soukromou adresu, případně vnitrostátní identifikační číslo dotčené osoby.

(6)

Seznam zasvěcených osob by měl také obsahovat údaje, které mohou napomoci příslušným orgánům při provádění vyšetřování, rychlé analýzy obchodního chování zasvěcených osob, vytvoření spojení mezi zasvěcenými osobami a osobami zapojenými do podezřelého obchodování a určit kontakty mezi nimi v kritických okamžicích. V tomto ohledu mají zásadní význam telefonní čísla, neboť umožňují příslušnému orgánu jednat rychle a případně si vyžádat záznamy datových přenosů. Tyto údaje by nadto měly být poskytnuty na začátku, aby nedošlo k narušení integrity šetření tím, že by se příslušný orgán musel v průběhu šetření znovu na emitenta, účastníka trhu s emisními povolenkami, dražební platformu, dražitele, subjekt sledující dražby nebo zasvěcenou osobu obracet s dalšími žádostmi o informace.

(7)

K zajištění toho, aby seznam zasvěcených osob mohl být zpřístupněn příslušnému orgánu na jeho žádost co nejdříve a tak, aby nebylo ohroženo šetření tím, že by se musely žádat informace od osob, které jsou uvedeny na seznamu zasvěcených osob, měl by být seznam zasvěcených osob sestaven v elektronické podobě a kdykoli neprodleně aktualizován, jakmile dojde k některé z okolností uvedených v nařízení (EU) č. 596/2014 pro aktualizaci seznamu zasvěcených osob.

(8)

Používání zvláštních elektronických formátů pro předkládání seznamů zasvěcených osob, jež jsou určeny příslušnými orgány, by také mělo snížit administrativní zátěž pro příslušné orgány, emitenty, účastníky trhu s emisními povolenkami, dražební platformy, dražitele či subjekty sledující dražby a osoby jednající jejich jménem nebo na jejich účet. Elektronické formáty by měly umožnit, aby informace obsažené na seznamu zasvěcených osob zůstaly důvěrnými a aby byla dodržena pravidla stanovená v právních předpisech Unie o zpracování osobních údajů a předávání těchto údajů.

(9)

Jelikož emitenti na trzích pro růst malých a středních podniků jsou nicméně od povinnosti sestavit a průběžně aktualizovat seznamy zasvěcených osob osvobozeni, a mohou tedy tyto informace vypracovat a uchovávat v jiném než elektronickém formátu, který toto nařízení ukládá ostatním emitentům, je třeba neukládat emitentům na trzích pro růst malých a středních podniků povinnost používat pro předkládání seznamů zasvěcených osob příslušným orgánům elektronický formát. Stejně tak je vhodné nevyžadovat předložení určitých osobních údajů v případě, že tyto údaje nejsou k dispozici těmto emitentům v okamžiku, kdy je požadován seznam zasvěcených osob. Seznamy zasvěcených osob by měly být v každém případě předkládány takovým způsobem, aby byla zaručena úplnost, důvěrnost a integrita informací.

(10)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem předloženého Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(11)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrhu prováděcích technických norem, ze kterého toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2).

(12)

Aby se zaručilo hladké fungování finančních trhů, je nutné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve a aby se ustanovení stanovená tímto nařízením použila od téhož data jako ustanovení stanovená v nařízení (EU) č. 596/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

 

„elektronickými prostředky“ elektronické zařízení pro zpracování (včetně digitální komprese), uložení a přenos dat pomocí kabelových, rozhlasových, optických technologií či jiných elektromagnetických prostředků.

Článek 2

Formát pro sestavení a aktualizaci seznamu zasvěcených osob

1.   Emitenti, účastníci trhu s emisními povolenkami, dražební platformy, dražitelé či subjekty sledující dražby nebo osoba jednající jejich jménem nebo na jejich účet jsou povinni zajistit, aby jejich seznam zasvěcených osob byl rozdělen do samostatných oddílů týkajících se různých důvěrných informací. Do seznamu zasvěcených osob se po zjištění nových důvěrných informací ve smyslu článku 7 nařízení (EU) č. 596/2014 doplní nové oddíly.

Každý oddíl seznamu zasvěcených osob obsahuje pouze údaje fyzických osob s přístupem k důvěrným informacím relevantním pro uvedený oddíl.

2.   Osoby uvedené v odstavci 1 mohou do svého seznamu zasvěcených osob vložit doplňkový oddíl s údaji fyzických osob, které mají kdykoli přístup k veškerým důvěrným informacím („permanentní zasvěcené osoby“).

Údaje permanentních zasvěcených osob obsažené v doplňkovém oddílu uvedeném v prvním pododstavci se neuvádějí do ostatních oddílů seznamu zasvěcených osob uvedeného v odstavci 1.

3.   Osoby uvedené v odstavci 1 sestaví a průběžně aktualizují seznam zasvěcených osob v elektronickém formátu podle vzoru 1 v příloze I.

Pokud seznam zasvěcených osob obsahuje doplňkový oddíl uvedený v odstavci 2, osoby uvedené v odstavci 1 sestaví a průběžně aktualizují uvedený oddíl v elektronickém formátu podle vzoru 2 v příloze I.

4.   Elektronické formáty uvedené v odstavci 3 vždy zajistí:

a)

důvěrnost obsažených informací zajištěním toho, aby byl přístup k seznamu zasvěcených osob omezen na jednoznačně identifikované osoby v rámci emitenta, účastníka trhu s emisními povolenkami, dražební platformy, dražitele a subjektu sledujícího dražby, nebo osoby jednající jejich jménem nebo na jejich účet, které uvedený přístup potřebují vzhledem k povaze své funkce nebo pozice;

b)

správnost informací obsažených v seznamu zasvěcených osob;

c)

přístup k předchozím verzím seznamu zasvěcených osob a možnost je vyvolat.

5.   Seznam zasvěcených osob podle odstavce 3 musí být předložen pomocí elektronických prostředků, které určí příslušný orgán. Příslušné orgány na svých internetových stránkách zveřejní elektronické prostředky, které mají být použity. Uvedené elektronické prostředky zajistí, aby během přenosu informací zůstala zachována úplnost, integrita a důvěrnost informací.

Článek 3

Emitenti na trzích pro růst malých a středních podniků

Pro účely čl. 18 odst. 6 písm. b) nařízení (EU) č. 596/2014 předloží emitent, jehož finanční nástroje jsou přijaty k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků, příslušnému orgánu na jeho žádost seznam zasvěcených osob podle vzoru v příloze II a ve formátu, který zajistí, aby během přenosu informací zůstala zachována úplnost, integrita a důvěrnost informací.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po dni vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. července 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. března 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA I

VZOR 1

Seznam zasvěcených osob: oddíl týkající se [označení vnitřních informací specifických pro určitou transakci nebo spojených s určitou událostí]

Datum a čas (vytvoření tohoto oddílu seznamu zasvěcených osob, tj. kdy byly tyto vnitřní informace identifikovány): [ rrrr-mm-dd; hh:mm UTC (koordinovaný světový čas) ]

Datum a čas (poslední aktualizace): [ rrrr-mm-dd, hh:mm UTC (koordinovaný světový čas) ]

Datum předání příslušnému orgánu: [ rrrr-mm-dd ]

Jméno(-a) zasvěcené osoby

Příjmení zasvěcené osoby

Rodné(-á) příjmení zasvěcené osoby (pokud je odlišné)

Služební telefonní číslo(-a) (přímá linka do práce a pracovní mobilní telefon)

Název a adresa společnosti

Funkce a důvod pro zařazení mezi zasvěcené osoby

Začátek přístupu (datum a čas, kdy osoba získala přístup k vnitřním informacím)

Konec přístupu (datum a čas, kdy osoba přestala mít přístup k vnitřním informacím)

Datum narození

Vnitrostátní identifikační číslo (použije-li se)

Soukromá telefonní čísla (soukromá pevná linka a mobilní telefon)

Úplná adresa bydliště: název ulice; číslo v ulici; obec; poštovní směrovací číslo; země)

[Text]

[Text]

[Text]

[Čísla (bez mezery)]

[Adresa emitenta/účastníka trhu s emisními povolenkami na emise/dražební platformy/dražitele/subjektu sledujícího dražby nebo třetí strany zasvěcené osoby]

[Text popisující úlohu, funkci a důvod zařazení na tento seznam]

[rrrr-mm-dd, hh:mm UTC]

[rrrr-mm-dd, hh:mm UTC]

[rrrr-mm-dd]

[číslo a/nebo text]

[Čísla (bez mezery)]

[Text: podrobná soukromá adresa zasvěcené osoby

název ulice a číslo v ulici

město

poštovní směrovací číslo

země]

VZOR 2

Oddíl permanentních zasvěcených osob v rámci seznamu zasvěcených osob

Datum a čas (vytvoření oddílu permanentních zasvěcených osob) [ rrrr-mm-dd, hh:mm UTC (koordinovaný světový čas) ]

Datum a čas (poslední aktualizace): [ rrrr-mm-dd, hh:mm UTC (koordinovaný světový čas) ]

Datum předání příslušnému orgánu: [ rrrr-mm-dd ]

Jméno(-a) zasvěcené osoby

Příjmení zasvěcené osoby

Rodné(-á) příjmení zasvěcené osoby (pokud je odlišné)

Služební telefonní číslo(-a) (přímá linka do práce a pracovní mobilní telefon)

Název a adresa společnosti

Funkce a důvod pro zařazení mezi zasvěcené osoby

Zařazen(-a)

(datum a čas, kdy byla dotčená osoba zařazena do oddílu permanentních zasvěcených osob)

Datum narození

Vnitrostátní identifikační číslo (použije-li se)

Soukromá telefonní čísla (soukromá pevná linka a mobilní telefon)

Úplná adresa bydliště

(název ulice; číslo v ulici; obec; poštovní směrovací číslo; země)

[Text]

[Text]

[Text]

[Čísla (bez mezery)]

[Adresa emitenta/účastníka trhu s emisními povolenkami na emise/dražební platformy/dražitele/subjektu sledujícího dražby nebo třetí strany zasvěcené osoby]

[Text popisující úlohu, funkci a důvod zařazení na tento seznam]

[rrrr-mm-dd, hh:mm UTC]

[rrrr-mm-dd]

[číslo a/nebo text]

[Čísla (bez mezery)]

[Text: podrobná soukromá adresa zasvěcené osoby

název ulice a číslo v ulici

město

poštovní směrovací číslo

země]


PŘÍLOHA II

Vzor pro seznam zasvěcených osob, který mají předkládat emitenti finančních nástrojů přijatých k obchodování na trzích pro růst malých a středních podniků

Datum a čas (vytvoření): [ rrrr-mm-dd, hh:mm UTC (koordinovaný světový čas) ]

Datum předání příslušnému orgánu: [ rrrr-mm-dd ]

Jméno(-a) zasvěcené osoby

Příjmení zasvěcené osoby

Rodné(-á) příjmení zasvěcené osoby (pokud je odlišné)

Služební telefonní číslo(-a) (přímá linka do práce a pracovní mobilní telefon)

Název a adresa společnosti

Funkce a důvod pro zařazení mezi zasvěcené osoby

Začátek přístupu (datum a čas, kdy osoba získala přístup k vnitřním informacím)

Konec přístupu (datum a čas, kdy osoba přestala mít přístup k vnitřním informacím)

Vnitrostátní identifikační číslo (použije-li se)

Jinak datum narození

Úplná adresa bydliště (název ulice; číslo v ulici; obec; poštovní směrovací číslo; země)

(Pokud je k dispozici v době podání žádosti příslušným orgánem)

Soukromá telefonní čísla (soukromá pevná linka a mobilní telefon)

(Pokud je k dispozici v době podání žádosti příslušným orgánem)

[Text]

[Text]

[Text]

[Čísla (bez mezery)]

[Adresa emitenta nebo třetí strany zasvěcené osoby]

[Text popisující úlohu, funkci a důvod zařazení na tento seznam]

[rrrr-mm-dd, hh:mm UTC]

[rrrr-mm-dd, hh:mm UTC]

[Číslo a/nebo text nebo rrrr-mm-dd u data narození]

[Text: podrobná soukromá adresa zasvěcené osoby

název ulice a číslo v ulici

město

poštovní směrovací číslo

země]

[Čísla (bez mezery)]


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU