(EU) 2016/341Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015 kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446

Publikováno: Úř. věst. L 69, 15.3.2016, s. 1-313 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 17. prosince 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. dubna 2016 Nabývá účinnosti: 4. dubna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/341

ze dne 17. prosince 2015

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (dále jen „kodex“) (1), a zejména na články 6, 7, 131, 153, 156 a 279 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kodex přenáší na Komisi v souladu s článkem 290 Smlouvy pravomoc doplnit některé prvky kodexu, které nejsou podstatné.

(2)

Kodex podporuje používání informačních a komunikačních technologií stanovené rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 70/2008/ES (2), jež uznává za klíčový prvek při zajišťování usnadnění obchodu a současně i účinnosti celních kontrol. Konkrétně podle čl. 6 odst. 1 kodexu se mají veškeré výměny informací mezi celními orgány navzájem a mezi hospodářskými subjekty a celními orgány a uchovávání těchto informací uskutečňovat prostřednictvím elektronického zpracování dat. Obecně platí, že informační a komunikační systémy musí nabízet hospodářským subjektům ve všech členských státech stejné možnosti.

(3)

Na základě stávajícího plánovacího dokumentu týkajícího se všech celních projektů v oblasti IT, jenž byl vypracován v souladu s rozhodnutím č. 70/2008/ES, obsahuje prováděcí rozhodnutí Komise 2014/255/EU (3) (dále jen „pracovní program“) seznam elektronických systémů, které mají být vyvíjeny členskými státy, případně ve spolupráci mezi členskými státy a Komisí, aby byl kodex uplatnitelný v praxi.

(4)

V tomto ohledu se v článku 278 kodexu stanoví, že nejpozději do 31. prosince 2020 lze přechodně používat jiné způsoby výměny a uchovávání informací než metody elektronického zpracování dat, pokud elektronické systémy nezbytné pro uplatňování kodexu dosud nejsou v provozu.

(5)

Zatímco přechodná opatření obsažená v tomto nařízení by měla být v zásadě použitelná nejpozději do 31. prosince 2020, vzhledem k praktickým aspektům pracovního programu a jeho aspektům týkajícím se řízení projektu, pokud datum uvedení některého elektronického systému do provozu připadne do doby před konečným datem použitelnosti přechodných ustanovení stanoveným v kodexu, používání příslušných jiných způsobů výměny a uchovávání informací než metod elektronického zpracování dat stanovených v tomto nařízení by mělo být v zájmu ochrany právní jistoty hospodářských subjektů přijímáno jako alternativa k příslušnému elektronickému systému, je-li uveden do provozu, a následně by mělo být pozastaveno.

(6)

Vzhledem k tomu, že elektronické systémy potřebné pro výměnu informací mezi celními orgány navzájem a mezi hospodářskými subjekty a celními orgány nejsou k dispozici, měla by být stanovena přechodná opatření týkající se tiskopisů těchto žádostí a rozhodnutí. Veškeré zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení by mělo být v plném souladu s platnými unijními a vnitrostátními předpisy o ochraně údajů.

(7)

Je-li nutno před přijetím rozhodnutí o uplatňování celních předpisů uskutečnit mezi celními orgány více než jednoho členského státu konzultace, je třeba v případě, že by předmětem dané konzultace byla výměna a uchovávání údajů elektronickými prostředky, jež dosud nebyly uvedeny do provozu, stanovit přechodná opatření, aby uvedené konzultace mohly pokračovat.

(8)

Jelikož má být elektronický systém pro závazné informace o sazebním zařazení zboží (dále jen „ZISZ“) ještě modernizován, měly by se za účelem pomoci obchodníkům při určení správného sazebního zařazení zboží i nadále u žádostí a rozhodnutí o ZISZ do úplné modernizace daného systému používat v současné době používané způsoby v listinné i elektronické podobě.

(9)

Vzhledem k tomu, že elektronický systém, který je nezbytný pro uplatňování ustanovení kodexu, jež upravují jak žádost o udělení statusu oprávněného hospodářského subjektu (dále jen „AEO“), tak povolení tohoto statusu, se ještě musí modernizovat, je třeba, aby byly v současné době používané způsoby v listinné i elektronické podobě nadále používány do doby, než bude systém modernizován.

(10)

Jelikož je do doby, než dojde k modernizaci vnitrostátních systémů pro dovoz, nutno používat stávající systém pro prohlášení o údajích o celní hodnotě (dále jen „DV1“), měla by být v tomto nařízení stanovena přechodná ustanovení ke sdělování některých prvků pro určení celní hodnoty zboží.

(11)

V článku 147 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (4) je učiněn odkaz na elektronický systém zřízený pro výměnu a uchovávání informací týkajících se jistot, které mohou být použity ve více než jednom členském státě. Pokud uvedený elektronický systém chybí, měly by být stanoveny jiné způsoby uchovávání a výměny uvedených informací.

(12)

Vzhledem k tomu, že systém kontroly dovozu, který je nezbytný pro uplatňování ustanovení kodexu, jež upravují vstupní souhrnné celní prohlášení, nebyl dosud plně modernizován, měly by se nadále používat v současné době používané jiné způsoby výměny a uchovávání informací než elektronické zpracování dat uvedené v čl. 6 odst. 1 kodexu.

(13)

Stejně tak vzhledem k tomu, že stávající systém kontroly dovozu může přijímat pouze vstupní souhrnné celní prohlášení předložené v jednom datovém souboru, měly by být články, jimiž se stanoví poskytování údajů ve více než jednom datovém souboru, do doby, než bude systém kontroly dovozu (ICS) modernizován, dočasně pozastaveny a měly by být stanoveny alternativní požadavky.

(14)

S cílem podpořit a zajistit celní formality týkající se vstupu zboží s ohledem na bezpečnost a zabezpečení Unie a jejích občanů a zajistit, aby byl celní dohled zahájen ve vhodnou dobu a byl řádně prováděn před uvedením do provozu systémů pro oznámení o příjezdu, oznámení o předložení zboží a dočasné uskladnění, měly by být stanoveny alternativní způsoby výměny a uchovávání informací, jimiž bude upraveno oznámení o příjezdu, oznámení o odklonu, oznámení o předložení zboží a dočasné uskladnění.

(15)

V zájmu zajištění hladkého průběhu operací spojených s propuštěním zboží do určitého celního režimu by mělo být nadále povoleno používat celní prohlášení v listinné podobě stejně jako stávající vnitrostátní systémy pro dovoz, a to do doby, než budou uvedené systémy modernizovány.

(16)

Vzhledem k tomu, že nové datové soubory a formáty požadované podle kodexu a ustanovení přijatá v této souvislosti na základě kodexu nebudou dostupné do doby, než budou modernizovány vnitrostátní systémy pro dovoz, měla by být v zájmu zajištění právní jistoty pro hospodářské subjekty stanovena možnost podat celní prohlášení s odlišným datovým souborem.

(17)

Při použití zjednodušených celních prohlášení a do doby, než dojde k modernizaci automatického systému vývozu a vnitrostátních systémů pro dovoz, by měly být hospodářským subjektům pro podání doplňkového celního prohlášení poskytnuty různé lhůty. Členské státy by proto měly mít možnost stanovit jiné lhůty, než které jsou uvedeny v článku 146 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (5).

(18)

Ve stejném duchu by mělo být členským státům dovoleno během přechodného období povolit, aby zjednodušené celní prohlášení mělo podobu obchodního nebo správního dokladu.

(19)

V případech, kdy je celní prohlášení podáno před předložením zboží dříve, než jsou k tomu určené elektronické systémy uvedeny do provozu a modernizovány, by mělo být povoleno podat celním orgánům oznámení o předložení zboží prostřednictvím stávajících vnitrostátních systémů nebo jinými způsoby.

(20)

Povinnost podávat celní prohlášení prostřednictvím elektronické výměny informací uvedené v čl. 6 odst. 1 kodexu a ukončení stávajícího upuštění od povinnosti podat souhrnná celní prohlášení pro poštovní zásilky představuje značný problém pro provozovatele poštovních služeb. Aby bylo možné u některých poštovních zásilek používat prohlášení s omezeným datovým souborem, je rovněž zapotřebí provést úpravy v toku dat a podpůrné infrastruktuře IT poštovních operátorů a celních orgánů členských států. Aby bylo zajištěno plynulé přizpůsobení pravidlům stanoveným v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, jsou proto zapotřebí přechodná pravidla.

(21)

Vzhledem k tomu, že dosud chybí systém rozhodování celních orgánů dle celního kodexu Unie, měly by být všechny informace týkající se žádostí o centralizované celní řízení a jeho povolení během přechodného období nadále zveřejňovány, aby k ním měla pro účely sledování přístup Komise i členské státy.

(22)

S cílem umožnit plynulý a nepřetržitý tranzit zboží po železnici by měla být před modernizací nového informatizovaného tranzitního systému (dále jen „NCTS“) stanovena pravidla pro pokračování tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici.

(23)

Měla by být stanovena pravidla pro další používání manifestů v listinné nebo elektronické podobě, aby byla zajištěna nepřetržitá a účinná přeprava prováděná leteckými a námořními společnostmi do doby, než budou modernizovány systémy příslušných hospodářských subjektů.

(24)

S cílem zajistit účinné fungování výše uvedených přechodných ustanovení je třeba rovněž změnit některá ustanovení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.

(25)

V žádném ustanovení tohoto nařízení by se na Komisi ani členských státech nemělo požadovat, aby modernizovaly nebo uvedly do provozu technické systémy jindy než v souladu s cílovými daty stanovenými v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU.

(26)

Aby bylo možné kodex plně uplatňovat, měla by se ustanovení tohoto nařízení použít ode dne 1. května 2016,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

1.   Tímto nařízením se stanoví přechodná opatření ke způsobům výměny a uchovávání údajů uvedeným v článku 278 kodexu, dokud nebudou v provozu elektronické systémy, které jsou pro uplatňování kodexu nezbytné.

2.   Požadavky na údaje, formáty a kódy, které se mají používat po přechodná období stanovená v tomto nařízení, v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 952/2013, a v prováděcím nařízení (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení (EU) č. 952/2013, jsou stanoveny v přílohách tohoto nařízení.

ODDÍL 1

Rozhodnutí týkající se uplatňování celních předpisů

Článek 2

Žádosti a rozhodnutí

Do data uvedení do provozu systému rozhodování celních orgánů dle celního kodexu Unie uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU mohou celní orgány povolit, aby v souvislosti se žádostmi a rozhodnutími a jakýmikoli následnými událostmi, které mohou mít vliv na původní žádost či rozhodnutí, jež mají dopad v jednom nebo více členských státech, byly použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat.

Článek 3

Způsoby výměny a uchovávání informací

1.   Do data uvedení do provozu systému rozhodování celních orgánů dle celního kodexu Unie uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU zajistí celní orgány dostupnost způsobů výměny a uchovávání informací, aby byly zajištěny konzultace, které se mají uskutečnit v souladu s článkem 14 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

2.   Každý celní orgán určí kontaktní místa odpovědná za jakoukoli výměnu informací s ostatními celními orgány a s Komisí a Komisi sdělí kontaktní údaje těchto kontaktních míst.

3.   Komise seznam kontaktních míst zpřístupní na svých internetových stránkách.

ODDÍL 2

Rozhodnutí týkající se ZISZ

Článek 4

Tiskopis žádostí a rozhodnutí o ZISZ

1.   Do dat modernizace systému ZISZ uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU mohou celní orgány povolit, aby v souvislosti se žádostmi a rozhodnutími týkajícími se ZISZ a jakýmikoli následnými událostmi, které mohou mít vliv na původní žádost či rozhodnutí, byly použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat.

2.   V případech uvedených v odstavci 1 platí, že:

a)

do data modernizace první fáze elektronického systému:

i)

žádosti o rozhodnutí o ZISZ se předkládají ve formátu podle tiskopisu uvedeného v příloze 2; a

ii)

rozhodnutí o ZISZ se přijímají ve formátu podle tiskopisu uvedeného v příloze 3;

b)

ode dne modernizace první fáze elektronického systému do data modernizace druhé fáze elektronického systému:

i)

žádosti o rozhodnutí o ZISZ se předkládají ve formátu podle tiskopisu uvedeného v příloze 4; a

ii)

rozhodnutí o ZISZ se přijímají ve formátu podle tiskopisu uvedeného v příloze 5.

ODDÍL 3

Žádost o status AEO

Článek 5

Tiskopis žádostí a povolení

1.   Do data modernizace systému AEO uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU mohou celní orgány povolit, aby v souvislosti se žádostmi a rozhodnutími týkajícími se AEO nebo jakýmikoli následnými událostmi, které mohou mít vliv na původní žádost či rozhodnutí, byly použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat.

2.   V případech uvedených v odstavci 1 platí, že:

a)

žádost o status AEO se předkládá ve formátu podle tiskopisu uvedeného v příloze 6 a

b)

povolení udělující status AEO je vydáváno ve formátu podle tiskopisu uvedeného v příloze 7.

KAPITOLA 2

HODNOTA ZBOŽÍ PRO CELNÍ ÚČELY

Článek 6

Prohlášení o údajích o celní hodnotě

1.   Do dat modernizace vnitrostátních systémů pro dovoz uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU zahrnuje celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu údaje o celní hodnotě.

2.   Pokud jde o poskytování údajů uvedených v odstavci 1, mohou celní orgány povolit, aby byly použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat.

3.   Jsou-li údaje uvedené v odstavci 1 poskytovány za použití jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat, je to provedeno prostřednictvím tiskopisu uvedeného v příloze 8.

4.   Celní orgány mohou upustit od povinnosti poskytovat údaje uvedené v odstavci 1 tohoto článku, nelze-li celní hodnotu dotyčného zboží určit na základě článku 70 kodexu.

5.   S výjimkou případů, kdy to je nezbytné pro správné určení celní hodnoty, upustí celní orgány od povinnosti poskytovat údaje uvedené v odstavci 1 v kterémkoli z těchto případů:

a)

jestliže celní hodnota jedné zásilky dováženého zboží nepřekračuje 20 000 EUR, pokud se nejedná o část zásilky nebo o opakované zásilky téhož odesílatele témuž příjemci;

b)

je-li transakce, na níž se zakládá propuštění zboží do volného oběhu, neobchodní povahy;

c)

není-li předložení dotyčných údajů nezbytné pro použití společného celního sazebníku;

d)

pokud se neukládají cla stanovená ve společném celním sazebníku.

6.   U zboží, které stejný prodávající dodává pravidelně za stejných obchodních podmínek stejnému kupujícímu, mohou celní orgány upustit od stávajícího požadavku poskytovat údaje uvedené v odstavci 1.

KAPITOLA 3

JISTOTA ZA CELNÍ DLUH, KTERÝ BY MOHL VZNIKNOUT, NEBO KTERÝ VZNIKL

Článek 7

Způsoby výměny a uchovávání informací

1.   Do dat uvedení do provozu systému řízení záruk (GUM) dle celního kodexu Unie uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU mohou celní orgány povolit, aby pro výměnu a uchovávání informací týkajících se jistot byly použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat.

2.   V případě uvedeném v odstavci 1 tohoto článku platí pro výměnu a uchovávání informací týkajících se jistot, které mohou být použity ve více než jednom členském státě, jak je uvedeno v článku 147 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, a které jsou podány za jiným účelem než pro účely tranzitu:

a)

uchovávání informací je prováděno celními orgány každého členského státu v souladu se stávajícími vnitrostátními systémy a

b)

pro výměnu informací mezi celními orgány se využívá elektronické pošty.

3.   Za výměnu uvedenou v odst. 2 písm. b) odpovídá kontaktní místo určené v souladu s čl. 3 odst. 2.

Článek 8

Sledování referenční částky celními orgány

1.   Do data uvedení do provozu systému GUM uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU upřesní osoba uvedená v čl. 155 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 v žádosti o poskytnutí souborné jistoty rozdělení referenční částky mezi členské státy, v nichž daná osoba provádí operace, s výjimkou zboží propuštěného do tranzitního režimu Unie, které má být kryto jistotou.

2.   Celní úřad záruky, jenž žádost obdržel, konzultuje v souladu s článkem 14 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 ostatní členské státy uvedené v žádosti ohledně rozdělení referenční částky požadované osobou, která je povinna poskytnout jistotu.

3.   V souladu s článkem 157 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 odpovídá každý členský stát za sledování své části referenční částky.

KAPITOLA 4

VSTUP ZBOŽÍ A DOČASNÉ USKLADNĚNÍ

Článek 9

Oznámení příjezdu námořního plavidla nebo letadla

Do dat uvedení do provozu systémů pro oznámení o příjezdu, oznámení o předložení zboží a dočasné uskladnění dle celního kodexu Unie uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU mohou celní orgány povolit, aby pro podání oznámení příjezdu námořního plavidla nebo letadla podle článku 133 kodexu byly použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat.

Článek 10

Předložení zboží celnímu úřadu

Do dat uvedení do provozu systémů pro oznámení o příjezdu, oznámení o předložení zboží a dočasné uskladnění dle celního kodexu Unie uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU mohou celní orgány povolit, aby pro předložení zboží celnímu úřadu podle článku 139 kodexu byly použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat.

Článek 11

Prohlášení pro dočasné uskladnění

Do dat uvedení do provozu systémů pro oznámení o příjezdu, oznámení o předložení zboží a dočasné uskladnění dle celního kodexu Unie uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU mohou celní orgány povolit, aby pro podání prohlášení pro dočasné uskladnění podle článku 145 kodexu byly použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat.

KAPITOLA 5

CELNÍ STATUS A PROPUŠTĚNÍ ZBOŽÍ DO CELNÍHO REŽIMU

ODDÍL 1

Celní status zboží

Článek 12

Důkaz o celním statusu zboží Unie u zboží, na které se vztahuje zjednodušený tranzitní režim Unie

Do dat modernizace systému NCTS uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, uplatňuje-li se tranzitní režim Unie založený na listinných dokladech pro zboží přepravované letecky nebo po moři v souladu s čl. 24 odst. 1 tohoto nařízení, se důkaz o celním statusu zboží Unie prokáže uvedením písmena „C“ (rovnocenné údaji „T2L“) k příslušným položkám v manifestu.

Článek 13

Tiskopisy důkazu o celním statusu zboží Unie

1.   Do data uvedení do provozu systému pro důkaz o statusu Unie (PoUS) dle celního kodexu Unie uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU mohou celní orgány povolit, aby pro výměnu a uchovávání informací týkajících se důkazu o celním statusu zboží Unie byly použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat.

2.   Jsou-li při prokazování celního statusu zboží Unie použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat, je poskytnut dokument „T2L“ nebo „T2LF“ za použití tiskopisu výtisku č. 4 nebo výtisku č. 4/5 uvedeného v hlavě III přílohy B-01 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.

3.   V případech potřeby může být uvedený tiskopis doplněn jedním nebo více doplňkovými listy, které odpovídají výtisku č. 4 nebo č. 4/5 uvedeným v hlavě IV přílohy B-01 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.

4.   Do data uvedení do provozu systému PoUS uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU povolí celní orgány, aby jako popisná část dokladu „T2L“ nebo „T2LF“ byly místo doplňkových listů používány ložné listy vyhotovené na tiskopisu uvedeném v části II kapitoly III přílohy 72-04 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

5.   Pokud celní orgány používají pro vystavení dokladu „T2L“ nebo „T2LF“ metody elektronického zpracování dat, při nichž není možné použít doplňkové listy, je tiskopis uvedený v odstavci 2 tohoto článku doplněn jedním nebo více tiskopisy výtisku č. 4 nebo č. 4/5 uvedeným v hlavě III přílohy B-01 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.

6.   Pokud schválený vydavatel používá zvláštní razítko uvedené v čl. 129a odst. 2 písm. e) bodě ii) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, je otisk razítka schválen celními orgány a odpovídá vzoru uvedenému v kapitole II části II přílohy 72-04 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 952/2013. Použijí se oddíly 23 a 23.1 přílohy 72-04 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

ODDÍL 2

Propuštění zboží do celního režimu

Článek 14

Způsoby výměny údajů

Do dat modernizace vnitrostátních systémů pro dovoz uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU mohou celní orgány povolit, aby byly použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat pro podání celních prohlášení za účelem propuštění zboží do těchto celních režimů:

a)

propuštění do volného oběhu;

b)

uskladňování v celním skladu;

c)

dočasné použití;

d)

konečné užití;

e)

aktivní zušlechťovací styk.

Článek 15

Tiskopisy celních prohlášení

Do dat modernizace vnitrostátních systémů pro dovoz uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, jsou-li pro celní režimy uvedené na seznamu v článku 14 použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování, celní prohlášení se podají za použití příslušných tiskopisů stanovených v příloze 9 dodatcích B1–D1.

Článek 16

Tiskopisy zjednodušených celních prohlášení

1.   Do dat modernizace vnitrostátních systémů pro dovoz uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, je-li pro režim uvedený v článku 14 tohoto nařízení podáno zjednodušené celní prohlášení podle článku 166 kodexu za použití jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat, je to provedeno pomocí příslušných tiskopisů stanovených v příloze 9 dodatcích B1 až B5.

2.   Do dat modernizace systémů uvedených v odstavci 1, pokud určitá osoba získala povolení pro pravidelné využívání zjednodušeného celního prohlášení podle čl. 166 odst. 2 kodexu, které se týká řízení uvedeného v článku 14 tohoto nařízení, mohou celní orgány jako zjednodušené celní prohlášení přijmout správní nebo obchodní doklad za předpokladu, že uvedený doklad obsahuje alespoň údaje nezbytné ke ztotožnění zboží a je k němu připojena žádost o propuštění zboží do příslušného celního režimu.

Článek 17

Podání celního prohlášení před předložením zboží

Do příslušných dat uvedení do provozu automatizovaného systému vývozu (AES) dle celního kodexu Unie a modernizace vnitrostátních systémech pro dovoz uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, je-li celní prohlášení podáno před předložením zboží podle článku 171 kodexu, mohou celní orgány v případě podání oznámení o předložení povolit použití jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat.

Článek 18

Způsoby výměny informací u centralizovaného celního řízení

1.   Do příslušných dat uvedení do provozu systému centralizovaného celního řízení pro dovoz (CCI) a systému AES uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU probíhá spolupráce celních orgánů zapojených do povolování centralizovaného celního řízení, jež má stanovit opatření k zajištění souladu s čl. 179 odst. 4 a 5 kodexu.

2.   Celní orgány mohou povolit, aby pro výměnu informací mezi celními orgány a mezi celními orgány a držiteli povolení centralizovaného celního řízení byly použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat.

Článek 19

Uchovávání informací

1.   Členské státy poskytnou Komisi seznam žádostí o centralizované celní řízení a jeho povolení, který Komise následně uchovává v příslušné skupině Střediska komunikačních a informačních zdrojů pro správní orgány, podniky a občany (CIRCABC).

2.   Členské státy provádějí aktualizaci seznamu uvedeného v odstavci 1.

Článek 20

Zamítnutí žádosti o centralizované celní řízení

Do příslušných dat uvedení do provozu systémů CCI a AES uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU může celní orgán příslušný k vydání rozhodnutí žádosti o centralizované celní řízení zamítnout, pokud by dané povolení způsobilo nepřiměřenou administrativní zátěž.

Článek 21

Zápis do záznamů deklaranta

1.   Do příslušných dat modernizace vnitrostátních systémů pro dovoz a uvedení do provozu systému AES uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU mohou celní orgány povolit, aby byly pro podání oznámení o předložení použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat, s výjimkou případů, kdy se od povinnosti předložit zboží celnímu úřadu upouští v souladu s čl. 182 odst. 3 kodexu.

2.   Do data zavedení systému AES uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU mohou celní orgány povolit, aby v případě propuštění zboží do režimu vývozu nebo zpětného vývozu bylo oznámení o předložení nahrazeno celním prohlášením, včetně zjednodušeného celního prohlášení.

KAPITOLA 6

ZVLÁŠTNÍ REŽIMY

ODDÍL 1

Obecná ustanovení pro zvláštní režimy jiné než tranzit

Článek 22

Tiskopis žádostí a povolení týkajících se zvláštních režimů

1.   Není-li žádost o povolení uvedené v čl. 211 odst. 1 kodexu založena na celním prohlášení a je-li předložena jinými způsoby než metodami elektronického zpracování dat, použije se do data zavedení systému rozhodování celních orgánů dle celního kodexu Unie, který je uveden v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, pro tuto žádost tiskopis stanovený v příloze 12 tohoto nařízení.

2.   Pokud se celní orgány příslušné k rozhodování o žádosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku rozhodnou povolení udělit, použijí k tomu tiskopis stanovený v příloze 12.

Článek 23

Způsoby, jež se mají použít pro standardizovanou výměnu informací

1.   Do dat uvedení do provozu systému informačních listů (INF) pro zvláštní režimy dle celního kodexu Unie, který je uveden v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, mohou celní orgány pro standardizovanou výměnu informací povolit použití jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat.

2.   Použijí-li se pro standardizovanou výměnu informací uvedenou v článku 181 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat, použijí se informační listy stanovené v příloze 13 tohoto nařízení.

3.   Pro účely odstavce 1 se informační listy stanovené v příloze 13 použijí v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v dodatku k dané příloze.

4.   Je-li standardizovaná výměna informací uvedená v článku 181 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 vyžadována pro obchodní případ uvedený v čl. 1 bodě 27 uvedeného nařízení, může se použít jakákoli metoda standardizované výměny informací.

ODDÍL 2

Tranzit

Článek 24

Obecná ustanovení

1.   Do dat modernizace nového informatizovaného tranzitního systému (NCTS) uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU se pro přepravu zboží po železnici, letecky nebo po moři použije tranzitní režim Unie založený na listinných dokladech, jak je uvedeno v článcích 25, 26 a 29 až 51 tohoto rozhodnutí.

2.   Do 1. května 2018 se tranzitní režimy Unie založené na elektronickém manifestu pro zboží přepravované letecky nebo po moři, jak je uvedeno v článcích 27, 28, 29 a 52 a 53 tohoto nařízení, vztahují na ty hospodářské subjekty, které dosud neprovedly modernizaci systémů nezbytnou k uplatnění čl. 233 odst. 4 písm. e) kodexu.

Do zmíněného data se režimy uvedené v článcích 27, 28, 29 a 52 až 53 považují za rovnocenné režimu stanovenému v čl. 233 odst. 4 písm. e) kodexu a v souladu s čl. 89 odst. 8 písm. d) se nepožaduje žádná jistota.

Článek 25

Povolení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici

1.   Povolení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici se udělí žadatelům splňujícím následující podmínky:

a)

žadatelem je železniční podnik;

b)

žadatel je usazen na celním území Unie;

c)

žadatel tranzitní režim Unie pravidelně využívá nebo příslušný celní orgán ví, že žadatel je schopný splnit povinnosti plynoucí z tohoto režimu, a

d)

žadatel se nedopustil žádného závažného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů.

2.   Povolení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici platí ve všech členských státech.

Článek 26

Povolení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované letecky nebo po moři

1.   Povolení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované letecky nebo po moři se udělí žadatelům splňujícím následující podmínky:

a)

v případě tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované letecky je žadatelem letecká společnost;

b)

v případě tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po moři je žadatelem námořní společnost;

c)

žadatel je usazen na celním území Unie;

d)

žadatel tranzitní režim Unie pravidelně využívá nebo příslušný celní orgán ví, že žadatel je schopný splnit povinnosti plynoucí z tohoto režimu, a

e)

žadatel se nedopustil žádného závažného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů.

2.   Povolení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované letecky nebo po moři platí v členských státech uvedených v povolení.

Článek 27

Povolení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na elektronickém manifestu pro zboží přepravované letecky

1.   Povolení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na elektronickém manifestu pro zboží přepravované letecky se udělí žadatelům splňujícím následující podmínky:

a)

žadatelem je letecká společnost provozující významný počet letů mezi letišti Unie;

b)

žadatel je usazen na celním území Unie nebo má sídlo, správní ústředí nebo stálou provozovnu v Unii;

c)

žadatel tranzitní režim Unie pravidelně využívá nebo příslušný celní orgán ví, že žadatel je schopný splnit povinnosti plynoucí z tohoto režimu, a

d)

žadatel se nedopustil žádného závažného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů.

2.   Jakmile příslušné celní orgány přijmou žádost o uvedené povolení, oznámí to ostatním členským státům, na jejichž územích se nacházejí letiště odeslání a určení propojená elektronickými systémy umožňujícími výměnu informací.

Pokud do 60 dnů od oznámení neobdrží příslušné celní orgány žádnou námitku, povolení vydají.

3.   Povolení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na elektronickém manifestu pro zboží přepravované letecky platí pro operace tranzitu Unie mezi letišti uvedenými v povolení.

Článek 28

Povolení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na elektronickém manifestu pro zboží přepravované po moři

1.   Povolení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na elektronickém manifestu pro zboží přepravované po moři se udělí žadatelům splňujícím následující podmínky:

a)

žadatelem je námořní společnost provozující významný počet plaveb mezi přístavy Unie;

b)

žadatel je usazen na celním území Unie nebo má sídlo, správní ústředí nebo stálou provozovnu v Unii;

c)

žadatel tranzitní režim Unie pravidelně využívá nebo příslušný celní orgán ví, že žadatel je schopný splnit povinnosti plynoucí z tohoto režimu, a

d)

žadatel se nedopustil žádného závažného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů.

2.   Jakmile příslušné celní orgány přijmou žádost o uvedené povolení, oznámí to ostatním členským státům, na jejichž územích se nacházejí přístavy odeslání a určení propojené elektronickými systémy umožňujícími výměnu informací.

Pokud do 60 dnů od oznámení neobdrží příslušné celní orgány žádnou námitku, povolení vydají.

3.   Povolení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na elektronickém manifestu pro zboží přepravované po moři platí pouze pro operace tranzitu Unie mezi přístavy uvedenými v povolení.

Článek 29

Ustanovení týkající se povolení pro použití tranzitních režimů Unie založených na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici, letecky nebo po moři a pro použití tranzitních režimů Unie založených na elektronickém manifestu pro zboží přepravované letecky nebo po moři

1.   Povolení uvedená v článcích 25, 26, 27 a 28 se udělí, pouze pokud:

a)

příslušný celní orgán má za to, že bude schopen dohlížet na používání tranzitního režimu Unie a provádět kontroly bez administrativního úsilí, které by bylo v nepoměru k potřebám dotčené osoby;

b)

žadatel vede záznamy, které příslušným celním orgánům umožňují provádět účinné kontroly.

2.   Pokud je žadatel držitelem povolení AEO uvedeného v čl. 38 odst. 2 písm. a) kodexu, považují se požadavky stanovené v čl. 25 odst. 1 písm. d), čl. 26 odst. 1 písm. e), čl. 27 odst. 1 písm. d), čl. 28 odst. 1 písm. d) a v odstavci 1 tohoto článku za splněné.

Článek 30

Nákladní list CIM jako tranzitní prohlášení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici

Nákladní list CIM se považuje za tranzitní prohlášení pro účely tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici za předpokladu, že je použit pro přepravní operace prováděné schválenými železniční podniky ve vzájemné spolupráci.

Článek 31

Držitel tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici a jeho povinnosti

1.   Držitelem tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici je jeden z následujících subjektů:

a)

schválený železniční podnik, který je usazen v některém členském státě a přijímá zboží k přepravě na podkladě nákladního listu CIM jako tranzitního prohlášení pro účely tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici a který vyplní kolonku 58b v nákladním listu CIM zatržením políčka „ano“ a uvedením svého kódu UIC; nebo

b)

začíná-li přepravní operace mimo celní území Unie a zboží na toto celní území vstupuje, jakýkoli jiný schválený železniční podnik, který je usazen v některém členském státě a jehož jménem vyplňuje kolonku 58b železniční podnik třetí země.

2.   Držitel uvedeného režimu přijímá odpovědnost za implicitní prohlášení, že následné nebo zástupné železniční podniky podílející se na používání tranzitní operace Unie založené na listinných dokladech rovněž splňují požadavky tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici.

Článek 32

Povinnosti schváleného železničního podniku

1.   Zboží je následně přebíráno a přepravováno různými schválenými železničními podniky na vnitrostátní úrovni a dotčené schválené železniční podniky se vůči celnímu orgánu prohlašují za společně odpovědné za případný celní dluh.

2.   Aniž jsou dotčeny povinnosti držitele režimu, uvedené v čl. 233 odst. 1 a 2 kodexu, jsou jiné schválené železniční podniky, které přebírají zboží během přepravy a které jsou uvedeny v kolonce 57 nákladního listu CIM, též odpovědné za řádné uplatňování tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici.

3.   Železniční podniky ve vzájemné spolupráci provozují společně dohodnutý systém ke kontrole a vyšetřování nesrovnalostí ve své přepravě zboží a jsou odpovědné za:

a)

oddělené vypořádání nákladů na přepravu na základě informací, jež mají být k dispozici pro každou operaci tranzitu Unie pro zboží přepravované po železnici a za každý měsíc pro dotčené nezávislé schválené železniční podniky v každém členském státě;

b)

rozpis nákladů na přepravu pro každý členský stát, na jehož území zboží vstoupí během použití operace tranzitu Unie pro zboží přepravované po železnici, a

c)

úhradu příslušného podílu nákladů, jež vznikly každému ze spolupracujících schválených železničních podniků.

Článek 33

Formality u celního úřadu odeslání

1.   Je-li zboží propuštěno do tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici a operace tranzitu Unie je zahájena a má být ukončena na celním území Unie, předloží se zboží a nákladní list CIM celnímu úřadu odeslání.

2.   Celní úřad odeslání v kolonce vyhrazené pro úřední záznamy na listech 1, 2 a 3 nákladního listu CIM zřetelně zaznamená:

a)

kód „T1“, je-li zboží přepravováno v režimu vnějšího tranzitu Unie v souladu s čl. 226 odst. 1 a 2 kodexu;

b)

kód „T2“, je-li zboží přepravováno v režimu vnitřního tranzitu Unie v souladu s čl. 227 odst. 1 kodexu, nebo

c)

kód „T2F“ v případě uvedeném v článku 188 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.

Kódy „T2“ nebo „T2F“ se potvrdí otiskem razítka celního úřadu odeslání.

3.   Všechny kopie nákladního listu CIM se vrátí dotčené osobě.

4.   Schválené železniční podniky zajistí, aby zboží přepravované v tranzitním režimu Unie založeném na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici bylo označeno štítky s piktogramem, jehož vzor je obsažen v příloze 10. Štítky se nalepí nebo přímo vytisknou na nákladní list CIM a na příslušný železniční vagón, jedná-li se o uzavřený náklad, a v ostatních případech na jednotlivý nákladový kus nebo kusy. Štítky mohou být nahrazeny otiskem razítka reprodukujícím piktogram znázorněný v příloze 10.

5.   Jestliže je přepravní operace zahájena mimo celní území Unie a má být ukončena uvnitř tohoto celního území, plní úlohu celního úřadu odeslání celní úřad příslušný pro pohraniční stanici, přes kterou zboží vstupuje na celní území Unie.

Na celním úřadě odeslání není nutné plnit žádné formality.

Článek 34

Ložné listy

1.   V případě, že nákladní list CIM obsahuje více než jeden vagón nebo kontejner, mohou se použít ložné listy, jejichž tiskopisy jsou stanoveny v příloze 11.

2.   V ložných listech musí být zaznamenáno číslo vagónu, k němuž se vztahují nákladní listy CIM, nebo případně číslo kontejneru, v němž se zboží nachází.

3.   Jestliže se přepravní operace zahájené na celním území Unie týkají jak zboží přepravovaného v režimu vnějšího tranzitu Unie, tak zboží přepravovaného v režimu vnitřního tranzitu Unie, musí být vyhotoveny samostatné ložné listy.

Pořadová čísla ložných listů, které se vztahují na každou z obou kategorií zboží, se uvedou v kolonce nákladního listu CIM vyhrazené pro popis zboží.

4.   Ložné listy, které se přikládají k nákladnímu listu CIM, jsou jeho nedílnou součástí a mají stejné právní účinky.

5.   Prvopisy ložných listů musí být potvrzeny otiskem razítka stanice odeslání.

Článek 35

Formality u celního úřadu tranzitu

Použije-li se tranzitní režim Unie založený na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici, není třeba na celním úřadě tranzitu plnit žádné formality.

Článek 36

Formality u celního úřadu určení

1.   Jestliže je zboží propuštěné do tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici dopraveno na celní úřad určení, schválený železniční podnik danému celnímu úřadu předloží:

a)

zboží;

b)

listy 2 a 3 nákladního listu CIM.

Celní úřad určení list 2 nákladního listu CIM orazítkuje a vrátí schválenému železniční podniku a list 3 nákladního listu CIM si ponechá.

2.   Celní úřad příslušný pro stanici určení plní úlohu celního úřadu určení.

Jestliže se však zboží propouští do volného oběhu nebo do jiného celního režimu na mezilehlé stanici, plní úlohu celního úřadu určení celní úřad příslušný pro tuto stanici. Uvedený celní úřad listy 2 a 3 nákladního listu CIM a dodatečnou kopii listu 3 nákladního listu CIM, které předložil schválený železniční podnik, orazítkuje a uvede na nich některý z těchto záznamů:

Cleared;

Dédouané;

Verzollt;

Sdoganato;

Vrijgemaakt;

Toldbehandlet;

Εκτελωνισμένο;

Despachado de aduana;

Desalfandegado;

Tulliselvitetty;

Tullklarerat;

Propuštěno;

Lõpetatud;

Nomuitots;

Išleista;

Vámkezelve;

Mgħoddija;

Odprawiony;

Ocarinjeno;

Prepustené;

Оформено; nebo

Vămuit.

Celní úřad určení listy 2 a 3 nákladního listu CIM neprodleně vrátí schválenému železniční podniku poté, co je orazítkoval, a dodatečnou kopii listu 3 nákladního listu CIM si ponechá.

3.   Postup podle odstavce 2 tohoto článku se nevztahuje na produkty podléhající spotřební dani uvedené v čl. 1 odst. 1 směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (6).

4.   V případě uvedeném v odstavci 2 tohoto článku může příslušný celní orgán členského státu určení požadovat následné ověření údajů zaznamenaných celními orgány příslušnými pro mezilehlou stanici na listech 2 a 3 nákladního listu CIM.

5.   Ustanovení čl. 33 odst. 1, 2 a 3 se použije na tranzitní režim Unie založený na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici, pokud je přepravní operace zahájena na celním území Unie a má být ukončena mimo toto území.

Celní úřad příslušný pro pohraniční stanici, přes kterou zboží v tranzitním režimu Unie založeném na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici opouští celní území Unie, jedná jako celní úřad určení. Na celním úřadě určení není nutné plnit žádné formality.

Článek 37

Změna přepravní smlouvy

Dojde-li ke změně přepravní smlouvy, která má za následek, že:

a)

přepravní operace, která měla být ukončena mimo celní území Unie, je ukončena uvnitř tohoto celního území, nebo

b)

přepravní operace, která měla být ukončena uvnitř celního území Unie, je ukončena mimo toto celní území,

smějí schválené železniční podniky plnit změněnou přepravní smlouvu pouze s předchozím souhlasem celního úřadu odeslání.

Ve všech ostatních případech smějí schválené železniční podniky změněnou přepravní smlouvu plnit; o provedených změnách neprodleně uvědomí celní úřad odeslání.

Článek 38

Tranzitní režim Unie založený na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici v případě, že je přeprava zahájena a ukončena mimo celní území Unie

Jestliže se použije tranzitní režim Unie založený na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici a přeprava je zahájena mimo celní území Unie a má také mimo ně být ukončena, plní úlohu celního úřadu odeslání a celního úřadu určení celní úřady uvedené v čl. 33 odst. 5 a čl. 36 odst. 5.

Na celním úřadě odeslání nebo určení není nutné plnit žádné formality.

Článek 39

Režim vnitřního tranzitu

1.   Použijí-li se ustanovení Úmluvy o společném tranzitním režimu a zboží Unie je přepravováno přes jednu nebo více zemí společného tranzitního režimu, zboží se za podmínek stanovených každým členským státem na celou dobu přepravy ze stanice odeslání na celním území Unie až do stanice určení na celním území Unie propouští do režimu vnitřního tranzitu Unie, aniž by se nákladní list CIM a zboží předkládaly celnímu úřadu odeslání a aniž by musely být nalepeny nebo vytištěny štítky uvedené v čl. 33 odst. 4.

Na celním úřadě určení není nutné plnit žádné formality.

2.   Pokud se zboží Unie přepravuje po železnici z místa v některém členském státě na místo v jiném členském státě přes území jedné nebo více třetích zemí, která není zemí společného tranzitního režimu, použije se režim vnitřního tranzitu Unie. V tomto případě se obdobně použijí ustanovení odstavce 1.

3.   V případě uvedeném v odstavci 2 tohoto článku se na území třetí země tranzitní režim Unie založený na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici pozastaví.

Článek 40

Režim vnějšího tranzitu

V případech uvedených v čl. 33 odst. 5 a článku 38 se zboží propustí do režimu vnějšího tranzitu Unie, pokud není celní status zboží Unie zjištěn v souladu s články 153, 154 a 155 kodexu.

Článek 41

Účtárny schválených železničních podniků a celní kontrola

1.   Schválené železniční podniky uchovávají záznamy ve svých účtárnách a používají společně dohodnutý systém zavedený v těchto účtárnách k vyšetřování nesrovnalostí.

2.   Celní orgán členského státu, v němž je schválený železniční podnik usazen, musí mít přístup k údajům účtárny daného podniku.

3.   Schválený železniční podnik pro účely celní kontroly zpřístupní v zemi určení veškeré nákladní listy CIM použité jako tranzitní prohlášení pro účely tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici celnímu orgánu členského státu určení v souladu s jakýmikoli ustanoveními vymezenými ve vzájemné dohodě s tímto orgánem.

Článek 42

Použití tranzitního režimu Unie

1.   Jestliže se použije tranzitní režim Unie, články 25 a 29 až 45 nebrání použití režimu stanoveného v článcích 188, 189 a 190 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 a článcích 291 až 312 a bodě 19 přílohy 72-04 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447, nicméně čl. 33 odst. 4 a článek 41 tohoto nařízení se použijí.

2.   V případech uvedených v odstavci 1 se při vyhotovování nákladního listu CIM v kolonce vyhrazené pro údaje z doprovodných dokladů zřetelně uvede odkaz na MRN tranzitního prohlášení.

3.   List 2 nákladního listu CIM musí být dále opatřen úředním záznamem železničního podniku příslušného pro poslední železniční stanici, jíž se operace tranzitního režimu Unie týká. Tento podnik opatří dokument záznamem, jakmile se přesvědčí, že se přeprava zboží provádí na podkladě tranzitního prohlášení Unie.

Článek 43

Schválený odesílatel

Není-li ve vztahu ke zboží, které má schválený odesílatel propustit do tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici, na celním úřadě odeslání vyžadováno předložení nákladního listu CIM jako tranzitního prohlášení ani předložení zboží, celní úřad odeslání přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že na listech 1, 2 a 3 nákladního listu CIM je odpovídajícím způsobem uveden kód „T1“, „T2“ nebo „T2F“.

Článek 44

Schválený příjemce

Je-li zboží dopraveno na místo schváleného příjemce podle čl. 233 odst. 4 písm. b) kodexu, celní orgány mohou stanovit, že odchylně od článku 315 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 doručí schválený železniční podnik nebo dopravní podnik listy 2 a 3 nákladního listu CIM celnímu úřadu určení přímo.

Článek 45

Použití jiného tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici

Je-li provádění opatření Unie týkajících se zboží propuštěného do tranzitního režimu Unie zaručeno:

a)

členské státy mají právo nadále používat jiné tranzitní režimy Unie založené na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici, které již byly zavedeny v rámci dvoustranných či mnohostranných dohod mezi těmito státy; a

b)

každý členský stát má právo nadále používat jiné tranzitní režimy Unie založené na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici u zboží, u něhož se nevyžaduje přeprava na území jiného členského státu.

Článek 46

Manifest jako tranzitní prohlášení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované letecky

1.   Letecké společnosti může být povoleno používat jako tranzitní prohlášení manifest, pokud jeho obsah odpovídá tiskopisu uvedenému v dodatku 3 k příloze 9 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, uzavřené v Chicagu dne 7. prosince 1944.

2.   V povolení uvedeném v článku 26 se stanoví tiskopis manifestu a letiště odeslání a určení pro operace tranzitu Unie. Letecká společnost, která je držitelem povolení podle článku 26, zašle ověřenou kopii tohoto povolení příslušným celním orgánům každého z dotčených letišť.

3.   Týká-li se přepravní operace zboží, které je přepravováno v režimu vnějšího tranzitu Unie v souladu s článkem 226 kodexu nebo zboží přepravovaného v souladu s článkem 188 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, uvedou se seznamy tohoto zboží na oddělených manifestech.

Článek 47

Formality, jež má letecká společnost splnit

1.   Letecká společnost zapíše do manifestu následující informace:

a)

kód „T1“, je-li zboží přepravováno v režimu vnějšího tranzitu Unie v souladu s článkem 226 kodexu;

b)

kód „T2F“ v případě uvedeném v článku 188 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446;

c)

název letecké společnosti, která zboží přepravuje;

d)

číslo letu;

e)

datum letu;

f)

letiště odeslání a určení.

2.   Kromě informací vyžadovaných v odstavci 1 uvede letecká společnost v uvedeném manifestu pro každou zásilku následující informace:

a)

číslo leteckého nákladního listu;

b)

počet nákladových kusů;

c)

obchodní popis zboží a všechny údaje nutné k jeho ztotožnění;

d)

hrubou hmotnost.

3.   Je-li zboží uspořádáno do skupin, nahrazuje se jeho popis v manifestu případně poznámkou „Consolidation“, též uvedenou zkratkou. V tom případě obsahují letecké nákladní listy pro zásilky uvedené v manifestu obchodní popis zboží a všechny údaje nutné k jeho ztotožnění. Tyto letecké nákladní listy se připojí k manifestu.

4.   Letecká společnost manifest opatří datem a podepíše.

5.   Příslušným celním orgánům letiště odeslání se předloží alespoň dvě vyhotovení manifestu, přičemž jedno vyhotovení si uvedené orgány ponechají.

6.   Jedno vyhotovení manifestu se předloží příslušným celním orgánům letiště určení.

Článek 48

Ověření seznamu manifestů použitých jako tranzitní prohlášení v listinné podobě pro zboží přepravované letecky

1.   Příslušné celní orgány každého letiště určení ověřují a zasílají každý měsíc příslušným celním orgánům každého letiště odeslání seznam leteckých manifestů, které jim byly předloženy v předchozím měsíci, sestavený leteckými společnostmi.

2.   Uvedený seznam obsahuje u každého manifestu tyto informace:

a)

číslo manifestu;

b)

kód označující manifest jako tranzitní prohlášení v souladu s čl. 47 odst. 1 písm. a) a b);

c)

název letecké společnosti, která zboží přepravila;

d)

číslo letu a

e)

datum letu.

3.   V povolení uvedeném v článku 26 může být rovněž stanoveno, že letecké společnosti mohou předat seznam uvedený v odstavci 1 příslušným celním orgánům každého letiště odeslání samy.

4.   Pokud jsou zjištěny nesrovnalosti v údajích v manifestech uvedených v seznamu, příslušné celní orgány letiště určení o tom uvědomí příslušné celní orgány letiště odeslání a příslušný celní orgán, který povolení udělil, a uvedou konkrétně nákladní letecké listy pro zboží, kterého se tato zjištění týkají.

Článek 49

Manifest jako tranzitní prohlášení pro použití tranzitního režimu založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po moři

1.   Námořní společnost, která je držitelem povolení podle článku 26, použije manifest jako tranzitní prohlášení ve formě stanovené v povolení.

2.   V povolení je pro operace tranzitu Unie uveden přístav odeslání a přístav určení. Námořní společnost, která je držitelem povolení podle článku 26, zašle ověřenou kopii povolení celním orgánům každého z dotčených přístavů.

3.   Týká-li se přepravní operace zboží, které je přepravováno v režimu vnějšího tranzitu Unie v souladu s článkem 226 kodexu nebo zboží přepravovaného v souladu s článkem 188 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, uvedou se seznamy tohoto zboží na oddělených manifestech.

Článek 50

Formality, jež má námořní společnost splnit

1.   Námořní společnost zapíše do manifestu následující informace:

a)

kód „T1“, je-li zboží přepravováno v režimu vnějšího tranzitu Unie v souladu s článkem 226 kodexu;

b)

kód „T2F“ v případě uvedeném v článku 188 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446;

c)

název a úplnou adresu námořní společnosti, která zboží přepravuje;

d)

totožnost plavidla;

e)

přístav odeslání;

f)

přístav určení;

g)

datum námořní přepravní operace.

2.   Kromě informací vyžadovaných v odstavci 1 uvede námořní společnost v uvedeném manifestu pro každou zásilku následující informace:

a)

číslo konosamentu;

b)

počet, druh, označení a identifikační čísla nákladových kusů;

c)

obchodní popis zboží a všechny údaje nutné k jeho ztotožnění;

d)

hrubou hmotnost;

e)

případně identifikační čísla kontejnerů.

3.   Námořní společnost manifest opatří datem a podepíše.

4.   Příslušným celním orgánům přístavu odeslání se předloží alespoň dvě vyhotovení manifestu, přičemž jedno vyhotovení si orgány ponechají.

5.   Jedno vyhotovení manifestu se předloží příslušným celním orgánům přístavu určení.

Článek 51

Ověření seznamu manifestů použitých jako tranzitní prohlášení v listinné podobě pro zboží přepravované po moři

1.   Příslušné celní orgány každého přístavu určení ověřují a zasílají každý měsíc příslušným celním orgánům každého přístavu odeslání seznam manifestů, které jim byly předloženy v předchozím měsíci, sestavený námořními společnostmi.

2.   Uvedený seznam obsahuje u každého manifestu tyto informace:

a)

číslo manifestu;

b)

kód označující manifest jako tranzitní prohlášení v souladu s čl. 50 odst. 1 písm. a) a b);

c)

název námořní společnosti, která zboží přepravila, a

d)

datum námořní přepravní operace.

3.   V povolení uvedeném v článku 26 může být rovněž stanoveno, že námořní společnosti mohou předat seznam uvedený v odstavci 1 příslušným celním orgánům každého přístavu odeslání samy.

4.   Pokud jsou zjištěny nesrovnalosti v údajích v manifestech uvedených v seznamu, příslušné celní orgány přístavu určení o tom uvědomí příslušné celní orgány přístavu odeslání a orgán, který povolení udělil, a uvedou konkrétně konosamenty pro zboží, kterého se tato zjištění týkají.

Článek 52

Elektronický manifest jako tranzitní prohlášení pro použití tranzitního režimu Unie pro zboží přepravované letecky

1.   Letecká společnost předá manifest vyhotovený na letišti odeslání letišti určení prostřednictvím elektronického systému umožňujícího výměnu informací.

2.   Letecká společnost uvede u příslušných položek v manifestu jeden z následujících kódů:

a)

„T1“, je-li zboží přepravováno v režimu vnějšího tranzitu Unie v souladu s článkem 226 kodexu;

b)

„T2F“ v případě uvedeném v článku 188 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446;

c)

„TD“ pro zboží, které je již přepravováno v tranzitním režimu Unie nebo je přepravováno v režimu aktivního zušlechťovacího styku, uskladňování v celním skladu nebo dočasného použití. V těchto případech uvede letecká společnost kód „TD“ i v odpovídajícím leteckém nákladním listě a dále v něm uvede odkaz na použitý režim, číslo a datum tranzitního prohlášení nebo přepravního dokladu a název celního úřadu, který jej vydal;

d)

„C“ pro zboží Unie nepřepravované v tranzitním režimu Unie;

e)

„X“ pro zboží Unie, které má být vyvezeno a není přepravováno v tranzitním režimu Unie.

3.   Manifest dále obsahuje údaje uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. c) až f) a odst. 2.

4.   Tranzitní režim Unie se považuje za ukončený, jakmile je manifest přenesený elektronickým systémem umožňujícím výměnu informací k dispozici příslušným celním orgánům letiště určení a zboží jim je předloženo.

5.   Záznamy vedené leteckou společností v souladu s čl. 29 odst. 1 písm. b) musí obsahovat přinejmenším údaje uvedené v odstavci 2 a 3.

V případě potřeby předají příslušné celní orgány letiště určení relevantní údaje z manifestů získaných prostřednictvím elektronického systému umožňujícího výměnu informací příslušným celním orgánům letiště odeslání pro účely ověření.

6.   Letecká společnost oznámí příslušným celním orgánům veškerá porušení předpisů a nesrovnalosti.

7.   Příslušné celní orgány letiště určení oznámí veškerá porušení předpisů a nesrovnalosti co nejdříve příslušným celním orgánům letiště odeslání a příslušnému celnímu orgánu, který povolení vydal.

Článek 53

Elektronický manifest jako tranzitní prohlášení pro použití tranzitního režimu Unie pro zboží přepravované po moři

1.   Námořní společnost předá manifest vyhotovený v přístavu odeslání přístavu určení prostřednictvím elektronického systému umožňujícího výměnu informací.

2.   Námořní společnost může pro veškeré přepravované zboží použít jediný manifest. V tom případě uvede u příslušných položek v manifestu jeden z následujících kódů:

a)

„T1“, je-li zboží přepravováno v režimu vnějšího tranzitu Unie v souladu s článkem 226 kodexu;

b)

„T2F“ v případě uvedeném v článku 188 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446;

c)

„TD“ pro zboží, které je již přepravováno v tranzitním režimu Unie nebo je přepravováno v režimu aktivního zušlechťovacího styku, uskladňování v celním skladu nebo dočasného použití. V takových případech zapíše námořní společnost kód „TD“ i do příslušného konosamentu nebo jiného odpovídajícího obchodního dokladu a rovněž v něm uvede odkaz na použitý režim, číslo a datum tranzitního prohlášení nebo přepravního dokladu a název úřadu, který jej vydal;

d)

„C“ pro zboží Unie nepřepravované v tranzitním režimu Unie;

e)

„X“ pro zboží Unie, které má být vyvezeno a není přepravováno v tranzitním režimu Unie.

3.   Manifest dále obsahuje údaje stanovené v čl. 50 odst. 1 písm. c) až g) a odst. 2.

4.   Tranzitní režim Unie se považuje za ukončený, jakmile je manifest přenesený elektronickým systémem umožňujícím výměnu informací k dispozici příslušným celním orgánům přístavu určení a zboží jim je předloženo.

5.   Záznamy vedené námořní společností v souladu s čl. 29 odst. 1 písm. b) musí obsahovat přinejmenším údaje uvedené v odstavci 2 a 3.

V případě potřeby předají příslušné celní orgány přístavu určení relevantní údaje z manifestů získaných prostřednictvím elektronického systému umožňujícího výměnu informací příslušným celním orgánům přístavu odeslání pro účely ověření.

6.   Námořní společnost oznámí příslušnému celnímu orgánu veškerá porušení předpisů a nesrovnalosti.

Příslušné celní orgány přístavu určení oznámí veškerá porušení předpisů a nesrovnalosti co nejdříve příslušným celním orgánům přístavu odeslání a příslušnému celnímu orgánu, který vydal povolení.

KAPITOLA 7

ZBOŽÍ, JEŽ OPUSTILO CELNÍ ÚZEMÍ UNIE

Článek 54

Výstup zboží

Do dat uvedení do provozu automatizovaného systému vývozu (AES) dle celního kodexu Unie uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU mohou celní orgány povolit, aby ke zpracování a výměně informací týkajících se výstupu zboží z celního území Unie byly použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat.

KAPITOLA 8

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 55

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se mění takto:

1)

V článku 2 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„3.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku se do data uvedení do provozu první fáze modernizace systému závazných informací o sazebním zařazení zboží („ZISZ“) a systému Surveillance 2 uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU nepoužije sloupec 1a přílohy A tohoto nařízení a použijí se příslušné požadavky na údaje stanovené v přílohách 2 až 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 (*).

Odchylně od odstavce 1 tohoto článku se do data modernizace systému AEO uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU nepoužije sloupec 2 přílohy A tohoto nařízení a použijí se příslušné požadavky na údaje stanovené v přílohách 6 a 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341.

4.   Odchylně od odstavce 2 tohoto článku se pro systémy IT vyjmenované v příloze 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 do příslušných dat uvedení do provozu nebo modernizace příslušných systémů IT uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU nepoužijí společné požadavky na údaje stanovené v příloze B tohoto nařízení.

Pro systémy IT vyjmenované v příloze 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 do dat uvedení do provozu nebo modernizace příslušných systémů IT uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU podléhá výměna a uchovávání informací vyžadovaných pro prohlášení, oznámení a důkaz o celním statusu požadavkům na údaje stanoveným v příloze 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341.

Nejsou-li požadavky na údaje pro výměnu a uchovávání informací vyžadovaných pro prohlášení, oznámení a důkaz o celním statusu stanoveny v příloze 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, členské státy zajistí takové příslušné požadavky na údaje, které zaručí, že ustanovení, jimiž se prohlášení, oznámení a důkaz o celním statusu řídí, je možné použít.

5.   Do data uvedení do provozu systému rozhodování celních orgánů dle celního kodexu Unie, který je uveden v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, mohou celní orgány rozhodnout, že se mají použít vhodné požadavky na údaje alternativní k požadavkům stanoveným v příloze A tohoto nařízení na následující žádosti a povolení:

a)

žádosti a povolení týkající se zjednodušeného stanovení částek, které jsou součástí celní hodnoty zboží;

b)

žádosti a povolení týkající se souborných jistot;

c)

žádosti a povolení pro odklad platby;

d)

žádosti a povolení k provozování dočasného skladu, jak je uvedeno v článku 148 kodexu;

e)

žádosti a povolení pro pravidelné linky;

f)

žádosti a povolení pro schváleného vydavatele;

g)

žádosti a povolení pro status osoby oprávněné k vážení banánů;

h)

žádosti a povolení pro samoschvalování;

i)

žádosti a povolení pro status schváleného příjemce pro operace TIR;

j)

žádosti a povolení pro status schváleného odesílatele v tranzitním režimu Unie;

k)

žádosti a povolení pro status schváleného příjemce v tranzitním režimu Unie;

l)

žádosti a povolení pro použití zvláštního typu celních závěr;

m)

žádosti a povolení pro použití tranzitního prohlášení se sníženými požadavky na údaje;

n)

žádosti a povolení pro použití elektronického přepravního dokladu jakožto celního prohlášení.

6.   Jestliže členský stát v souladu s odstavcem 5 rozhodne, že se mají použít alternativní požadavky na údaje, zajistí, že mu tyto alternativní požadavky na údaje umožňují ověřit, že podmínky pro udělení dotčeného povolení jsou splněny a že zahrnují alespoň následující požadavky:

a)

identifikaci žadatele/držitele povolení (datový prvek 3/2 Identifikace žadatele/držitele povolení, nebo chybí-li platné číslo EORI žadatele, datový prvek 3/1 Žadatel/držitel povolení nebo rozhodnutí);

b)

typ žádosti nebo rozhodnutí (datový prvek 1/1 Kód typu žádosti/rozhodnutí);

c)

použití povolení v jednom nebo více členských státech (datový prvek 1/4 Územní platnost – Unie), je-li to možné.

7.   Do data uvedení do provozu systému rozhodování celních orgánů dle celního kodexu Unie mohou celní orgány povolit, aby se namísto požadavků na údaje stanovených v příloze A tohoto nařízení použily požadavky na údaje pro žádosti a povolení stanovené v příloze 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 u následujících režimů:

a)

žádosti a povolení pro používání zjednodušeného celního prohlášení;

b)

žádosti a povolení pro centralizované celní řízení;

c)

žádosti a povolení pro zápis do záznamů deklaranta;

d)

žádosti a povolení pro použití aktivního zušlechťovacího styku;

e)

žádosti a povolení pro použití pasivního zušlechťovacího styku;

f)

žádosti a povolení pro použití konečného užití;

g)

žádosti a povolení pro použití dočasného použití;

h)

žádosti a povolení pro provozování zařízení k uskladnění zboží v celním skladu.

8.   Aniž je dotčen odstavec 7, do uvedení do provozu automatizovaného systému vývozu (AES) dle celního kodexu Unie nebo do modernizace vnitrostátních systémů pro dovoz, je-li žádost o povolení založena na celním prohlášení v souladu s čl. 163 odst. 1 tohoto nařízení, celní prohlášení rovněž obsahuje následující údaje:

a)

požadavky na údaje společné všem režimům:

povaha zpracování nebo použití zboží;

technické popisy zboží a/nebo zušlechtěných výrobků a prostředky k jejich ztotožnění;

předpokládaná lhůta pro vyřízení režimu;

navrhovaný úřad vyřizující režim (vyjma konečného užití); a

místo zpracování nebo použití.

b)

Zvláštní požadavky na údaje pro režim aktivního zušlechťovacího styku:

kódy hospodářských podmínek uvedené v dodatku k příloze 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341;

předpokládaná výtěžnost nebo způsob jejího stanovení; a

zda by částka dovozního cla měla být vypočítána podle čl. 86 odst. 3 kodexu (uveďte ‚ano‘ či ‚ne‘).

(*)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2466 (Úř. věst. L 69, 15.3.2016, s. 1).“"

2)

V článku 3 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„Odchylně od prvního pododstavce se do data modernizace systému EORI uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU společné požadavky na údaje stanovené v příloze 12-01 nepoužijí.

Do data modernizace systému EORI členské státy shromažďují a uchovávají následující údaje, jak je stanoveno v příloze 9 dodatku E nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, které tvoří záznam EORI:

a)

údaje uvedené v bodech 1 až 4 přílohy 9 dodatku E nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341;

b)

vyžadují-li to vnitrostátní systémy, údaje uvedené v bodech 5 až 12 přílohy 9 dodatku E nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341.

Údaje shromážděné v souladu se třetím pododstavcem tohoto článku členské státy pravidelně nahrávají do systému EORI.

Odchylně od druhého a třetího pododstavce tohoto článku je pro členské státy získávání datového prvku uvedeného v hlavě I kapitole 3 bodě 4 přílohy 12-01 nepovinné. Pokud členské státy tento prvek shromažďují, musí být do systému EORI nahrán co nejdříve po jeho modernizaci.“

3)

V článku 104 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„3.   Do dat modernizace systému kontroly dovozu uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU se odstavec 2 tohoto článku nepoužije a u zboží v poštovních zásilkách se upustí od povinnosti podat vstupní souhrnné celní prohlášení.

4.   Do data modernizace systému kontroly dovozu uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU se od povinnosti podat vstupní souhrnné celní prohlášení upustí u zboží v zásilce, jehož reálná hodnota nepřesahuje 22 EUR, za předpokladu, že celní orgány jsou připraveny se souhlasem hospodářského subjektu provést analýzu rizik s použitím informací obsažených v systému používaném hospodářským subjektem nebo z tohoto systému získaných.“

4)

V článku 106 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto článku se do data modernizace systému kontroly dovozu uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU vstupní souhrnné celní prohlášení podává v následujících lhůtách:

a)

v případě letů v délce trvání kratší než čtyři hodiny nejpozději do okamžiku skutečného odletu letadla a

b)

v případě letů v délce trvání čtyři hodiny či více nejpozději čtyři hodiny před příletem letadla na první letiště na celním zemí Unie.“

5)

V článku 112 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Odstavce 1 a 2 tohoto článku se do dat modernizace systému kontroly dovozu uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU nepoužijí.“

6)

V článku 113 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.   Odstavce 1 až 3 tohoto článku se do dat modernizace systému kontroly dovozu uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU nepoužijí.“

7)

Vkládá se nový článek 122a, který zní:

„Článek 122a

Informační a komunikační systém RSS

(čl. 155 odst. 2 kodexu)

1.   Do data uvedení do provozu systému pro rozhodování celních orgánů dle celního kodexu Unie, jenž je uveden v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, Komise a celní orgány členských států uchovávají v elektronickém informačním a komunikačním systému pro pravidelné linky následující informace a mají k nim prostřednictvím tohoto systému přístup:

a)

údaje obsažené v žádostech;

b)

povolení pravidelných linek a případně jejich změny nebo zrušení;

c)

jména přístavů, které jsou obsluhovány, a názvy plavidel přidělených na pravidelnou linku;

d)

veškeré další relevantní informace.

2.   Celní orgány členského státu, u nichž byla žádost podána, o podání žádosti uvědomí celní orgány ostatních členských států, kterých se pravidelná linka týká, prostřednictvím elektronického informačního a komunikačního systému pro pravidelné linky uvedeného v odstavci 1.

3.   Pokud celní orgány, jimž bylo oznámení předáno, žádost zamítnou, oznámí to prostřednictvím elektronického informačního a komunikačního systému pro pravidelné linky uvedeného v odstavci 1.

4.   Elektronický informační a komunikační systém pro pravidelné linky uvedený v odstavci 1 se použije k uchovávání povolení a k zaslání oznámení celním orgánům členských států, jichž se pravidelná linka týká, že povolení bylo vydáno.

5.   Je-li povolení zrušeno celním orgánem, u něhož byla žádost podána, nebo na žádost námořní společnosti, uvedený celní orgán zrušení oznámí celním orgánům členských států, kterých se pravidelná linka týká, prostřednictvím elektronického informačního a komunikačního systému pro pravidelné linky uvedeného v odstavci 1.“

8)

V článku 124 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„První pododstavec tohoto článku se nepoužije do data uvedení do provozu nového systému pro důkaz o statusu Unie (PoUS) dle celního kodexu Unie, jenž je uveden v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU.“

9)

Vkládá se nový článek 124a, který zní:

„Článek 124a

Důkaz o celním statusu zboží Unie prostřednictvím dokladu „T2L“ nebo „T2LF“

(čl. 6 odst. 3 písm. a) kodexu)

Je-li použit doklad „T2L“ nebo „T2LF“ v listinné podobě, až do uvedení do provozu systému PoUS, na nějž se odkazuje v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, platí:

a)

Dotčená osoba zapíše značku „T2L“ nebo „T2LF“ do pravého pododdílu kolonky 1 tiskopisu a značku „T2Lbis“ nebo „T2LFbis“ do pravého pododdílu kolonky 1 všech použitých doplňkových listů.

b)

Celní orgány mohou jakékoli osobě povolit, aby používala ložné listy, které nesplňují všechny požadavky, pokud takové osoby:

jsou usazeny v Unii;

pravidelně vydávají důkaz o celním statusu zboží Unie, nebo o nich celní orgány vědí, že jsou schopny splnit právní povinnosti pro použití těchto důkazů;

nedopustily se žádného závažného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů.

c)

Povolení podle písmene b) se udělují, pouze pokud:

jsou celní orgány schopny dohlížet na režim a provádět kontroly bez administrativního úsilí, které by bylo v nepoměru k potřebám dotčených osob, a

dotčené osoby vedou záznamy, které celním orgánům umožňují provádět účinné kontroly.

d)

Doklad „T2L“ nebo „T2LF“ se vystavuje v jednom vyhotovení.

e)

V případě záznamu provedeného celními orgány je třeba uvést tyto údaje, které by se pokud možno měly zapsat do kolonky „C. Celní úřad odeslání“:

na dokladu „T2L“ nebo „T2LF“ název a otisk razítka příslušného úřadu, podpis úředníka tohoto úřadu, datum úředního záznamu a buď registrační číslo, nebo číslo celního prohlášení k odeslání, pokud se toto celní prohlášení podává;

na doplňkovém nebo ložném listě číslo dokladu „T2L“ nebo „T2LF“, jež se uvádí pomocí otisku razítka, který obsahuje také název příslušného úřadu, anebo ručně; je-li záznam proveden ručně, je nutno připojit otisk úředního razítka příslušného úřadu.

Tyto doklady se vrátí dotčené osobě.“

10)

V článku 126 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Do data uvedení do provozu systému PoUS uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU v případě záznamu provedeného celními orgány musí záznam obsahovat název a otisk razítka příslušného celního úřadu, podpis úředníka tohoto úřadu, datum záznamu a buď registrační číslo, nebo číslo celního prohlášení k odeslání, pokud se toto celní prohlášení podává.“

11)

Vkládá se nový článek 126a, který zní:

„Článek 126a

Důkaz o celním statusu zboží Unie předložením manifestu námořní společnosti

(čl. 6 odst. 3 písm. a) kodexu)

1.   Do data uvedení do provozu systému PoUS uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU obsahuje manifest námořní společnosti alespoň následující informace:

a)

název a úplnou adresu námořní společnosti;

b)

název plavidla;

c)

místo a datum naložení zboží;

d)

místo vykládky.

Pro každou zásilku manifest rovněž uvádí:

e)

odkaz na konosament nebo jiný obchodní doklad;

f)

počet, popis, označení a čísla nákladových kusů;

g)

běžný obchodní popis zboží a všechny údaje nutné k jeho ztotožnění;

h)

hrubou hmotnost v kilogramech;

i)

případně identifikační čísla kontejnerů a

j)

tyto kódy statusu zboží:

písmeno „C“ (rovnocenné „T2L“) pro zboží, jehož celní status zboží Unie lze doložit,

písmeno „F“ (rovnocenné „T2LF“) pro zboží, jehož celní status zboží Unie lze doložit, odesílané do části celního území Unie, na kterou se nevztahují ustanovení směrnice 2006/112/ES, nebo odesílané z této části,

písmeno „N“ pro všechno ostatní zboží.

2.   V případě záznamu provedeného celními orgány musí manifest námořní společnosti obsahovat jméno a otisk razítka příslušného celního úřadu, podpis úředníka tohoto úřadu a datum záznamu.“

12)

Článek 128 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„Zjednodušení při vydávání důkazního prostředku schváleným vydavatelem“

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Do data uvedení do provozu systému PoUS uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU celní orgány kteréhokoli členského státu mohou jakékoli osobě usazené na celním území Unie, která požádá o povolení prokazovat celní status zboží Unie fakturou nebo přepravním dokladem vztahujícím se ke zboží, jež má celní status zboží Unie a jehož hodnota přesahuje 15 000 EUR, dokladem „T2L“ nebo „T2LF“ nebo manifestem námořní společnosti, povolit používat uvedené dokumenty, aniž by je musela předložit k provedení záznamu příslušnému celnímu úřadu.“;

c)

doplňují se nové odstavce, které znějí:

„3.   Povolení uvedená v odstavcích 1 a 2 vydá příslušný celní úřad na žádost dotčené osoby.

4.   Povolení uvedené v odstavci 2 se uděluje, pouze pokud:

a)

se dotčená osoba nedopustila žádného závažného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů;

b)

jsou příslušné celní orgány schopny dohlížet na režim a provádět kontroly bez administrativního úsilí, které by bylo v nepoměru k potřebám dotčené osoby;

c)

dotčená osoba vede záznamy, které celním orgánům umožňují provádět účinné kontroly, a

d)

dotčená osoba pravidelně vydává důkaz o celním statusu zboží Unie, nebo o ní příslušné celní orgány vědí, že je schopna splnit právní povinnosti pro použití těchto důkazů.

5.   Pokud byl dotčené osobě v souladu s článkem 38 kodexu udělen status AEO, považují se podmínky uvedené v odst. 4 písm. a) až c) tohoto článku za splněné.“

13)

Vkládají se nové články 129a až 129d, které znějí:

„Článek 129a

Formality při vydávání dokladu „T2L“ nebo „T2LF“, faktury nebo přepravního dokladu schváleným vydavatelem

(čl. 6 odst. 3 písm. a) kodexu)

1.   Do data uvedení do provozu systému PoUS uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU pořídí schválený vydavatel kopii každého vydaného dokladu „T2L“ nebo „T2LF“. Celní orgány stanoví podmínky, za kterých se kopie předkládá pro kontrolní účely a uchovává nejméně po dobu tří let.

2.   V povolení uvedeném v čl. 128 odst. 2 se musí zejména uvést:

a)

celní úřad příslušný pro předběžné ověření tiskopisů „T2L“ nebo „T2LF“ používaných k vystavování dotyčných dokladů pro účely čl. 129b odst. 1;

b)

způsob, jímž má schválený vydavatel prokazovat řádné použití uvedených tiskopisů;

c)

vyloučené kategorie nebo pohyby zboží;

d)

v jaké lhůtě a jakým způsobem uvědomí schválený vydavatel příslušný celní úřad, aby mohl případně před odesláním zboží provést potřebnou kontrolu;

e)

že přední strana daných obchodních dokladů nebo kolonka „C. Celní úřad odeslání“ na přední straně tiskopisů použitých pro vystavení dokladu „T2L“ nebo „T2LF“ a případně doplňkových listů jsou předem opatřeny otiskem razítka celního úřadu uvedeného v odst. 2 písm. a) a podpisem úředníka daného úřadu; nebo

i)

předem opatřeny otiskem razítka celního úřadu uvedeného v odst. 2 písm. a) a podpisem úředníka daného úřadu; nebo

ii)

opatřeny otiskem zvláštního razítka schváleného vydavatele. Tento otisk může být na tiskopisy předtištěn, jestliže tisk provádí tiskárna k tomu schválená. Do kolonek 1 a 2 a 4 až 6 zvláštního razítka se musí vyplnit následující informace:

státní znak nebo jiná značka či písmeno charakterizující zemi,

příslušný celní úřad,

datum,

schválený vydavatel a

číslo povolení.

f)

Schválený vydavatel tiskopis vyplní a podepíše nejpozději v okamžiku odeslání zboží. Dále uvede v dokladu „T2L“ nebo „T2LF“ do kolonky „D“. Kontrola „celním úřadem odeslání“ nebo na dobře viditelném místě použitého obchodního dokladu název příslušného celního úřadu, datum vystavení a některý z těchto záznamů:

Expedidor autorizado

Godkendt afsender

Zugelassener Versender

Εγκεκριμένος αποστολέας

Authorised consignor

Expéditeur agréé

Speditore autorizzato

Toegelaten afzender

Expedidor autorizado

Hyväksytty lähettäjä

Godkänd avsändare

Schválený odesílatel

Volitatud kaubasaatja

Atzītais nosūtītājs

Įgaliotas siuntėjas

Engedélyezett feladó

Awtorizzat li jibgħat

Upoważniony nadawca

Ovlašteni pošiljatelj

Schválený odosielateľ

Одобрен изпращач

Expeditor agreat autorizat autorizat.

Článek 129b

Zjednodušení pro schváleného vydavatele

(čl. 6 odst. 3 písm. a) kodexu)

1.   Do data uvedení do provozu systému PoUS uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU může být schválenému vydavateli povoleno nepodepsat doklad „T2L“ nebo „T2LF“ nebo použité obchodní doklady opatřené otiskem zvláštního razítka uvedeným v čl. 129a odst. 2 písm. e) podbodu ii), které jsou vyhotoveny elektronickým nebo automatizovaným systém zpracování dat. Toto povolení se udělí za podmínky, že se schválený vydavatel celním orgánům předem písemně zaváže, že přijímá odpovědnost za právní následky plynoucí ze všech vystavených dokladů „T2L“ nebo „T2LF“ nebo obchodních dokladů opatřených otiskem zvláštního razítka.

2.   Doklady „T2L“ nebo „T2LF“ nebo obchodní doklady vyhotovené podle odstavce 1 musí být namísto podpisu schváleného vydavatele opatřeny některý z těchto záznamů:

Dispensa de firma

Fritaget for underskrift

Freistellung von der Unterschriftsleistung

Δεν απαιτείται υπογραφή

Signature waived

Dispense de signature

Dispensa dalla firma

Van ondertekening vrijgesteld

Dispensada a assinatura

Vapautettu allekirjoituksesta

Befriad från underskrift

Podpis se nevyžaduje

Allkirjanõudest loobutud

Derīgs bez paraksta

Leista nepasirašyti

Aláírás alól mentesítve

Firma mhux meħtieġa

Zwolniony ze składania podpisu

Opustitev podpisa

Oslobodenie od podpisu

Освободен от подпис

Dispensă de semnătură

Oslobođeno potpisa.

Článek 129c

Povolení vystavit manifest námořní společnosti po odjezdu

(čl. 153 odst. 2 kodexu)

Celní orgány členských států mohou námořním společnostem až do data uvedení do provozu systému PoUS uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU povolit, aby manifest námořní společnosti uvedený v čl. 199 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, který slouží k prokázání celního statusu zboží Unie, vystavily nejpozději v den následující po odjezdu plavidla a v každém případě před příjezdem plavidla do přístavu určení.

Článek 129d

Podmínky pro získání povolení vystavit manifest námořní společnosti po odjezdu

(čl. 153 odst. 2 kodexu)

1.   Do data uvedení do provozu systému rozhodování celních orgánů dle celního kodexu Unie, jenž je uveden v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, se povolení vystavit manifest námořní společnosti, který slouží k prokázání celního statusu zboží Unie, nejpozději v den následující po odjezdu plavidla a v každém případě před příjezdem plavidla do přístavu určení, udělí pouze mezinárodním námořním společnostem, které splňují následující podmínky:

a)

jsou usazeny v Unii;

b)

pravidelně vydávají důkaz o celním statusu zboží Unie, nebo o nich celní orgány vědí, že jsou schopny splnit právní povinnosti pro použití těchto důkazů;

c)

nedopustily se žádného závažného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů;

d)

pro přenos informací mezi přístavy odeslání a určení na celním území Unie používají systémy elektronické výměny dat;

e)

provozují významný počet plaveb mezi členskými státy na uznaných trasách.

2.   Povolení uvedená v odstavci 1 se udělují, pouze pokud:

a)

jsou celní orgány schopny dohlížet na režim a provádět kontroly bez administrativního úsilí, které by bylo v nepoměru k potřebám dotčené osoby, a

b)

dotčené osoby vedou záznamy, které celním orgánům umožňují provádět účinné kontroly.

3.   Pokud je dotčená osoba držitelem osvědčení AEO uvedeného v čl. 38 odst. 2 písm. a), považují se požadavky uvedené v odst. 1 písm. c) a v odst. 2 písm. b) tohoto článku za splněné.

4.   Po obdržení žádosti oznámí celní orgány členského státu, ve kterém je námořní společnost usazena, tuto žádost ostatním členským státům, na jejichž územích se nacházejí přístavy odeslání a zamýšleného určení.

Pokud do 60 dní od oznámení neobdrží celní orgány žádnou námitku, schválí používání zjednodušeného postupu popsaného v článku 129c.

Toto povolení platí v dotčených členských státech a vztahuje se pouze na přepravní operace mezi přístavy, které jsou v něm uvedeny.

5.   Zjednodušení probíhá takto:

a)

manifest za přístav odeslání je systémem elektronické výměny dat předán do přístavu určení;

b)

námořní společnost do manifestu zaznamená údaje uvedené v článku 126a;

c)

manifest předaný systémem elektronické výměny dat (manifest předaný výměnou dat) se předloží celním orgánům v přístavu odeslání nejpozději v pracovní den následující po odjezdu plavidla a v každém případě předtím, než plavidlo připluje do přístavu určení. Nemají-li celní orgány přístup k informačnímu systému schválenému celními orgány, v němž je manifest předaný výměnou dat obsažen, mohou si vyžádat výtisk manifestu předaného výměnou dat;

d)

manifest předaný výměnou dat se předloží celním orgánům v přístavu určení. Nemají-li celní orgány přístup k informačnímu systému schválenému celními orgány, v němž je manifest předaný výměnou dat obsažen, mohou si vyžádat výtisk manifestu předaného výměnou dat.

6.   Provedou se následující oznámení:

a)

námořní společnost oznámí celním orgánům veškerá porušení předpisů a nesrovnalosti;

b)

celní orgány přístavu určení oznámí celním orgánům přístavu odeslání a orgánu, který povolení vydal, co nejdříve veškerá porušení předpisů a nesrovnalosti.“

14)

V článku 138 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Do dat modernizace vnitrostátních systémů pro dovoz v členském státě, který se považuje za stát, kde bylo zboží deklarováno, uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU však platí:

a)

první pododstavec písm. a) se použije, pouze pokud se na dotčené zboží rovněž vztahuje osvobození od jiných poplatků, a

b)

zboží, jehož reálná hodnota nepřesahuje 22 EUR, se považuje za navržené k propuštění do volného oběhu v souladu s článkem 141.“

15)

V článku 141 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„5.   Do dat modernizace vnitrostátních systémů pro dovoz v členském státě, který se považuje za stát, kde bylo zboží deklarováno, uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU se zboží, jehož reálná hodnota nepřesahuje 22 EUR, považuje za navržené k propuštění do volného oběhu jeho předložením celnímu úřadu podle článku 139 kodexu za předpokladu, že požadované údaje jsou celními orgány přijaty.“

16)

V článku 144 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„Do dat modernizace příslušných vnitrostátních systémů pro dovoz nezbytných k podání oznámení o předložení zboží, jež jsou uvedeny v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, se celní prohlášení k propuštění do volného oběhu zboží v poštovních zásilkách uvedeného v prvním pododstavci považuje za podané a přijaté předložením tohoto zboží celnímu úřadu za předpokladu, že je přiloženo prohlášení CN22 či CN23 nebo obě.

V případech uvedených v čl. 141 odst. 2 prvním pododstavci a odst. 3 se za deklaranta, a případně za dlužníka, považuje příjemce. V případech uvedených v čl. 141 odst. 2 druhém pododstavci a odst. 4 se za deklaranta, a případně za dlužníka, považuje odesílatel. Celní orgány mohou stanovit, že se za deklaranta, a případně za dlužníka, považuje provozovatel poštovních služeb.“

17)

V článku 146 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.   Do příslušných dat uvedení do provozu systému AES a modernizace vnitrostátních systémů pro dovoz uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, a aniž by byl dotčen čl. 105 odst. 1 kodexu, mohou celní orgány povolit jiné lhůty, než které jsou stanoveny v odstavcích 1 a 3 tohoto článku.“

18)

V článku 181 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„5.   Do data uvedení do provozu systému informačních listů (INF) pro zvláštní režimy dle celního kodexu Unie, který je uveden v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, se odchylně od odstavce 1 tohoto článku mohou používat jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat.“

19)

V článku 184 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Do dat modernizace nového informatizovaného tranzitního systému uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU se MRN tranzitního prohlášení předloží celním orgánům způsoby uvedenými v odst. 1 písm. b) a c).“

Článek 56

Data modernizace nebo uvedení do provozu dotčených elektronických systémů

1.   Komise na svých internetových stránkách zveřejní podrobný přehled dat modernizace nebo uvedení do provozu elektronických systémů zmiňovaných v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU. Komise zajistí, aby byl přehled stále aktuální.

2.   Členské státy Komisi o svých vnitrostátních plánech týkajících se období pro uvedení systémů zmiňovaných v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU do provozu co nejdříve podrobně informují a v každém případě nejpozději šest měsíců před plánovaným datem uvedení daného systému IT do provozu. Členské státy v tomto ohledu Komisi informují o aktuálním vývoji svých vnitrostátních plánů.

Článek 57

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí pro celnictví a obchod, Úř. věst. L 23, 26.1.2008, s. 21.

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/255/EU ze dne 29. dubna 2014, kterým se zavádí pracovní program pro celní kodex Unie (Úř. věst. L 134, 7.5.2014, s. 46).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558)

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(6)  Směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12).


PŘÍLOHA 1

LEGENDA K TABULCE

Názvy sloupců

Příloha B Sloupce

Prohlášení/oznámení/důkaz o celním statusu zboží Unie

Informační systémy uvedené v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU

Přechodné požadavky na údaje obsažené v tomto nařízení v přenesené pravomoci

A1

Výstupní souhrnné celní prohlášení

AES

Příloha 9 – dodatek A

A2

Výstupní souhrnné celní prohlášení – expresní zásilky

AES

Příloha 9 – dodatek A

A3

Oznámení o zpětném vývozu

AES

B1

Vývozní prohlášení a prohlášení o zpětném vývozu

AES

Příloha 9 – dodatek C1

B2

Zvláštní režim – zpracování – celní prohlášení pro režim pasivního zušlechťovacího styku

Vnitrostátní SPE

Příloha 9 – dodatek C1

B3

Celní prohlášení pro režim uskladňování zboží Unie v celním skladu

Vnitrostátní SPE

Příloha 9 – dodatek C1

B4

Celní prohlášení pro odeslání zboží v rámci obchodu se zvláštními daňovými územími

Vnitrostátní

C1

Zjednodušené vývozní prohlášení

AES

Příloha 9 – dodatek A

C2

Předložení zboží celnímu úřadu v případě zápisu do záznamů deklaranta nebo v souvislosti s celními prohlášeními podanými před předložením zboží při vývozu

Vnitrostátní EXP

D1

Zvláštní režim – tranzitní prohlášení

Aktualizovaný NCTS

Příloha 9 – dodatek C1 a dodatek C2

D2

Zvláštní režim – tranzitní prohlášení s omezeným datovým souborem – (železniční, letecká a námořní doprava)

Aktualizovaný NCTS

D3

Zvláštní režim – tranzit – použití elektronického přepravního dokladu jakožto celního prohlášení – (letecká a námořní doprava)

Vnitrostátní

E1

Důkaz o celním statusu zboží Unie (T2L/T2LF)

PoUS

Příloha 9 – dodatek C1

E2

Celní manifest

PoUS a vnitrostátní pro schválené vydavatele

F1a

Vstupní souhrnné celní prohlášení – moře a vnitrozemské vodní cesty – úplný datový soubor

ICS2

Příloha 9 – dodatek A

F1b

Vstupní souhrnné celní prohlášení – moře a vnitrozemské vodní cesty – částečný datový soubor podaný přepravcem

ICS2

F1c

Vstupní souhrnné celní prohlášení – moře a vnitrozemské vodní cesty – částečný datový soubor podaný osobou podle čl. 127 odst. 6 kodexu a v souladu s čl. 112 odst. 1 prvním pododstavcem

ICS2

F1d

Vstupní souhrnné celní prohlášení – moře a vnitrozemské vodní cesty – částečný datový soubor podaný osobou podle čl. 127 odst. 6 kodexu a v souladu s čl. 112 odst. 1 druhým pododstavcem

ICS2

F2a

Vstupní souhrnné celní prohlášení – letecký náklad (obecný) – úplný datový soubor

ICS2

Příloha 9 – dodatek A

F2b

Vstupní souhrnné celní prohlášení – letecký náklad (obecný) – částečný datový soubor podaný přepravcem

ICS2

F2c

Vstupní souhrnné celní prohlášení – letecký náklad (obecný) – částečný datový soubor podaný osobou podle čl. 127 odst. 6 kodexu a v souladu s čl. 113 odst. 1

ICS2

F2d

Vstupní souhrnné celní prohlášení – letecký náklad (obecný) – minimální datový soubor, jenž se má podat před nakládkou v souvislosti se situacemi definovanými v čl. 106 odst. 1 druhém pododstavci a v souladu s čl. 113 odst. 1

ICS2

F3a

Vstupní souhrnné celní prohlášení – expresní zásilky – úplný datový soubor

ICS2

Příloha 9 – dodatek A

F3b

Vstupní souhrnné celní prohlášení – expresní zásilky – minimální datový soubor, jenž se má podat před nakládkou v souvislosti se situacemi definovanými v čl. 106 odst. 1 druhém pododstavci

ICS2

F4a

Vstupní souhrnné celní prohlášení – poštovní zásilky – úplný datový soubor

ICS2

F4b

Vstupní souhrnné celní prohlášení – poštovní zásilky – částečný datový soubor podaný přepravcem

ICS2

F4c

Vstupní souhrnné celní prohlášení – poštovní zásilky – minimální datový soubor, jenž se má podat před nakládkou v souvislosti se situacemi definovanými v čl. 106 odst. 1 druhém pododstavci (1) a v souladu s čl. 113 odst. 2

ICS2

F4d

Vstupní souhrnné celní prohlášení – poštovní zásilky – částečný datový soubor pro jednotlivé nádoby podaný před nakládkou v souvislosti se situacemi definovanými v čl. 106 odst. 1 druhém pododstavci a v souladu s čl. 113 odst. 2

ICS2

F5

Vstupní souhrnné celní prohlášení – silniční a železniční doprava

ICS2

Příloha 9 – dodatek A

G1

Oznámení o odklonu

ICS2

Příloha 9 – dodatek A

G2

Oznámení o příjezdu

Vnitrostátní AN a ICS2

G3

Předložení zboží celnímu úřadu

Vnitrostátní PN

G4

Prohlášení pro dočasné uskladnění

Vnitrostátní TS

G5

Oznámení o příjezdu v případě pohybu dočasně uskladněného zboží

Vnitrostátní TS

H1

Prohlášení k propuštění do volného oběhu a zvláštní režim – zvláštní účel – prohlášení pro režim konečného užití

Vnitrostátní IMP

Příloha 9 – dodatek C1

Příloha DV1 (pouze v případě prohlášení k propuštění do volného oběhu)

H2

Zvláštní režim – uskladnění – celní prohlášení pro režim uskladňování v celním skladu

Vnitrostátní SPE

Příloha 9 – dodatek C1

H3

Zvláštní režim – zvláštní účel – celní prohlášení pro režim dočasného použití

Vnitrostátní SPE

Příloha 9 – dodatek C1

H4

Zvláštní režim – zpracování – celní prohlášení pro režim aktivního zušlechťovacího styku

Vnitrostátní SPE

Příloha 9 – dodatek C1

H5

Celní prohlášení pro vstup zboží v rámci obchodu se zvláštními daňovými územími

Vnitrostátní IMP

H6

Celní prohlášení v poštovním styku s návrhem na propuštění do volného oběhu

Vnitrostátní IMP

I1

Zjednodušené dovozní prohlášení

Vnitrostátní IMP

Příloha 9 – dodatek A

I2

Předložení zboží celnímu úřadu v případě zápisu do záznamů deklaranta nebo v souvislosti s celními prohlášeními podanými před předložením zboží při dovozu

Vnitrostátní IMP


(1)  Minimální údaje podávané před nakládkou odpovídají údajům CN23.


PŘÍLOHA 2

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PŘÍLOHA 3

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PŘÍLOHA 4

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PŘÍLOHA 5

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PŘÍLOHA 6

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

VYSVĚTLIVKY

1.   Žadatel:

Uveďte celý název hospodářského subjektu podávajícího žádost zaznamenaný v systému EORI.

2.   Právní forma žadatele:

Uveďte právní formu uvedenou v zakládací listině.

3.   Datum založení:

Uveďte čísly den, měsíc a rok založení.

4.   Adresa založení:

Uveďte celou adresu místa, kde byla vaše společnost založena, včetně státu.

5.   Adresa hlavního místa podnikání:

Uveďte celou adresu sídla či místa vašeho podnikání, kde je vykonávána vaše hlavní činnost.

6.   Kontaktní osoba:

Uveďte celé jméno, číslo telefonu a faxu a e-mailovou adresu kontaktní osoby určené v rámci vaší společnosti pro zajišťování kontaktu s celními orgány při přezkumu žádosti.

7.   Korespondenční adresa:

Vyplňte, pouze pokud se liší od vaší adresy založení.

8., 9. a 10.   DIČ, IČ a zákonné registrační číslo:

Uveďte požadovaná čísla.

IČ je identifikační číslo registrované celním orgánem.

Zákonné registrační číslo je registrační číslo, které společnosti přidělí orgán spravující obchodní rejstřík.

Pokud jsou tato čísla shodná, uveďte pouze DIČ.

Jestliže žadatel nemá IČ, protože např. v členském státě žadatele toto číslo neexistuje, příslušnou kolonku nevyplňujte.

11.   Požadovaný druh povolení:

Zaškrtněte příslušnou kolonku.

12.   Odvětví hospodářské činnosti:

Popište svou činnost.

13.   Členské státy, kde jsou vykonávány činnosti spojené s celním řízením:

Uveďte příslušný dvoupísmenný kód/příslušné dvoupísmenné kódy ISO.

14.   Informace o překročení hranic:

Uveďte názvy celních úřadů, které pravidelně využíváte pro překročení hranic.

15.   Již udělená povolení pro zjednodušené celní postupy nebo zjednodušení, osvědčení podle čl. 28 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 a/nebo postavení schváleného agenta nebo známého odesílatele získaná podle čl. 28 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447:

V případě již udělených povolení pro zjednodušené celní postupy uveďte druh zjednodušení, příslušný celní režim a číslo povolení. Příslušný celní režim se uvádí formou kódů používaných ve druhém a třetím pododdílu kolonky 1 jednotného správního dokladu.

V případě, že žadatel je držitelem jednoho nebo více povolení/osvědčení uvedených výše, uveďte druh a číslo povolení/osvědčení.

16., 17. a 18.   Úřady pro dokumentaci/hlavní účetnictví:

Uveďte celé adresy příslušných úřadů. Jestliže je jejich adresa totožná, vyplňte pouze kolonku 16.

19.   Název, datum a podpis žadatele:

Podpis: osoba podepisující žádost uvede svou funkci. Osobou podepisující žádost musí být vždy zástupce žadatele pověřený zastupováním v plné šíři.

Název: název a razítko žadatele.

Počet příloh: žadatel uvede tyto obecné údaje:

1.

Přehled hlavních vlastníků/podílníků či akcionářů s uvedením jejich jména, adresy a výše podílů. Přehled členů představenstva. Jsou vlastníci vedeni v evidenci celních orgánů pro jejich předchozí porušení celních předpisů?

2.

Zaměstnanec společnosti žadatele odpovědný za celní záležitosti.

3.

Popis hospodářské činnosti žadatele.

4.

Údaje o umístění jednotlivých provozoven žadatele a stručný popis činností vykonávaných v každé provozovně. Údaje o tom, zda žadatel a každá provozovna jednají v rámci dodavatelského řetězce svým jménem a na svůj účet, nebo zda jednají svým jménem na účet jiné osoby, nebo jednají jménem a na účet jiné osoby.

5.

Údaje o tom, zda je zboží nakupováno od společností a/nebo dodáváno společnostem, které jsou přidruženými společnostmi žadatele.

6.

Popis vnitřní struktury organizace žadatele. Připojte, prosím, případně dokumentaci o povinnostech/pravomocech každého oddělení a/nebo funkce.

7.

Počet zaměstnanců celkem a v každém oddělení.

8.

Jména hlavních řídících pracovníků (výkonných ředitelů, vedoucích oddělení, hlavních účetních, vedoucího oddělení cel apod.). Popis používaných postupů v případě dočasné nebo trvalé nepřítomnosti příslušného pracovníka.

9.

Jména a funkce zaměstnanců organizace žadatele, kteří jsou odborníky na celní řízení. Hodnocení úrovně znalostí těchto osob ve vztahu k používání informačních technologií v celních a obchodních procesech a v obecných obchodních záležitostech.

10.

Souhlas nebo nesouhlas se zveřejněním informací obsažených v povolení AEO na seznamu oprávněných hospodářských subjektů podle čl. 14x odst. 4.


PŘÍLOHA 7

Image

Text obrazu

VYSVĚTLIVKY

Číslo povolení

Číslo povolení vždy začíná dvoupísmenným kódem ISO vydávajícího členského státu, za kterým následují tato písmena:

 

AEOC pro povolení AEO – zjednodušené celní postupy

 

AEOS pro povolení AEO – bezpečnost a zabezpečení

 

AEOF pro povolení AEO – zjednodušené celní postupy/bezpečnost a zabezpečení

Za výše uvedenými písmeny by mělo být uvedeno číslo vnitrostátního povolení.

1.   Držitel povolení AEO

Uvede se celý název držitele tak, jak je uveden v kolonce 1 žádosti obsažené v příloze 1C, a DIČ uvedené v kolonce 8 žádosti, případně IČ uvedené v kolonce 9 žádosti a zákonné registrační číslo uvedené v kolonce 10 žádosti.

2.   Orgán, který vydává povolení

Podpis, název celního orgánu členského státu a razítko.

Může být uveden název celního orgánu členského státu na regionální úrovni, jestliže je to s ohledem na organizační strukturu celní správy nutné.

Označení druhu povolení

Zaškrtněte příslušnou kolonku.

3.   Datum nabytí účinnosti povolení

Uveďte den, měsíc a rok v souladu s článkem 29 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.


PŘÍLOHA 8

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PŘÍLOHA 9

 

Dodatek A

1.   Úvodní poznámky k tabulkám

Poznámka 1.   Obecně

1.1.

Souhrnné celní prohlášení, které musí být podáno na zboží vstupující na celní území nebo opouštějící celní území Unie, obsahuje informace podrobně popsané pro každou příslušnou situaci nebo druhy dopravy v tabulkách 1 až 5. Žádost o odklon, kterou je nutno podat, když aktivní dopravní prostředek vstupující na celní území Unie má nejprve přijet na celní úřad nacházející se v členském státě, který nebyl uveden ve vstupním souhrnném celním prohlášení, obsahuje údaje uvedené v tabulce 6.

1.2.

Tabulky 1 až 7 obsahují veškeré datové prvky nezbytné pro dotčené režimy, celní prohlášení a žádosti o odklon. Obsahují souhrnný přehled požadavků nezbytných pro různé režimy, celní prohlášení a žádosti o odklon.

1.3.

Záhlaví sloupců jsou naprosto jasná a odkazují na tyto režimy a celní prohlášení.

1.4.

Písmeno „X“ v dané kolonce tabulek znamená, že dotyčný datový prvek je požadován pro režim nebo celní prohlášení, které jsou uvedeny v nadpise příslušného sloupce, na úrovni zbožové položky prohlášení. Písmeno „Y“ v dané kolonce tabulek znamená, že dotyčný datový prvek je potřebný pro režim nebo celní prohlášení, které jsou uvedeny v nadpise příslušného sloupce, na úrovni záhlaví prohlášení. Písmeno „Z“ v dané kolonce tabulek znamená, že dotyčný datový prvek je potřebný pro režim nebo celní prohlášení, které jsou uvedeny v nadpise příslušného sloupce, na úrovni zprávy o přepravě. Jakákoli kombinace písmen „X“, „Y“ a „Z“ znamená, že dotyčný datový prvek může být požadován pro režim nebo celní prohlášení, které jsou uvedeny v nadpise příslušného sloupce, na kterékoli příslušné úrovni.

1.5.

Popisy a poznámky obsažené v oddíle 4 v souvislosti se vstupními a výstupními souhrnnými celními prohlášeními, zjednodušenými postupy a žádostmi o odklon se použijí na datové prvky uvedené v tabulkách 1 až 7.

Poznámka 2.   Celní prohlášení použité jako vstupní souhrnné celní prohlášení

2.1

Je-li celní prohlášení podle článku 162 kodexu použito jako souhrnné celní prohlášení v souladu s čl. 130 odst. 1 kodexu, musí toto prohlášení navíc k údajům požadovaným pro konkrétní režim podle dodatku C1 nebo dodatku C2 obsahovat údaje stanovené ve sloupci „Vstupní souhrnné celní prohlášení“ tabulek 1 až 4.

Je-li celní prohlášení podle článku 166 kodexu použito jako souhrnné celní prohlášení v souladu s čl. 130 odst. 1 kodexu, musí toto prohlášení navíc k údajům požadovaným pro konkrétní režim v tabulce 7 obsahovat údaje stanovené ve sloupci „Vstupní souhrnné celní prohlášení“ tabulek 1 až 4.

2.2

Je-li celní prohlášení podle článku 162 kodexu předloženo oprávněným hospodářským subjektem podle čl. 38 odst. 2 písm. b) kodexu a použito jako souhrnné celní prohlášení v souladu s čl. 130 odst. 1 kodexu, musí toto prohlášení navíc k údajům požadovaným pro konkrétní režim podle dodatku C1 nebo dodatku C2 obsahovat údaje stanovené ve sloupci „Vstupní souhrnné celní prohlášení AEO“ tabulky 5.

Je-li celní prohlášení podle článku 166 kodexu předloženo oprávněným hospodářským subjektem podle čl. 38 odst. 2 písm. b) kodexu a použito jako souhrnné celní prohlášení v souladu s čl. 130 odst. 1 kodexu, musí toto prohlášení navíc k údajům požadovaným pro konkrétní režim v tabulce 7 obsahovat údaje stanovené ve sloupci „Vstupní souhrnné celní prohlášení AEO“ tabulky 5.

Poznámka 3.   Celní prohlášení při vývozu

3.1

Je-li celní prohlášení podle článku 162 kodexu požadováno v souladu s čl. 263 odst. 3 písm. a) kodexu, musí toto prohlášení navíc k údajům požadovaným pro konkrétní režim podle dodatku C1 nebo dodatku C2 obsahovat údaje stanovené ve sloupci „Výstupní souhrnné celní prohlášení“ tabulek 1 a 2.

Je-li celní prohlášení podle článku 166 kodexu požadováno v souladu s čl. 263 odst. 3 písm. a) kodexu, musí toto prohlášení navíc k údajům požadovaným pro konkrétní režim v tabulce 7 obsahovat údaje stanovené ve sloupci „Výstupní souhrnné celní prohlášení“ tabulek 1 a 2.

Poznámka 4.   Další zvláštní okolnosti v případě výstupních a vstupních souhrnných celních prohlášení a specifické druhy přepravy zboží; poznámka k tabulkám 2 až 4

4.1

Sloupce „Výstupní souhrnné celní prohlášení – expresní zásilky“ a „Vstupní souhrnné celní prohlášení – expresní zásilky“ tabulky 2 se vztahují na požadované údaje, které se poskytnou celním orgánům elektronicky pro účely analýzy rizik před odchodem nebo příchodem expresních zásilek. Poštovní služby mohou údaje obsažené v těchto sloupcích tabulky 2 celním orgánům poskytnout elektronicky pro účely analýzy rizik před odesláním nebo příchodem poštovních zásilek.

4.2

Pro účely této přílohy se expresní zásilkou rozumí jednotlivá položka dopravovaná prostřednictvím integrované služby zahrnující spěšné/časově vymezené shromažďování, přepravu, proclívání a dodávání balíků se sledováním místa a udržováním kontroly nad těmito položkami v celém průběhu poskytování této služby.

4.5

Tabulky 3 a 4 obsahují nezbytné informace pro vstupní souhrnná celní prohlášení v souvislosti s železniční a silniční dopravou.

4.6

Tabulka 3 pro silniční dopravu se použije i v případě multimodální dopravy, pokud oddíl 4 nestanoví jinak.

Poznámka 5.   Zjednodušené postupy

5.1

Celní prohlášení pro zjednodušené postupy uvedené v článku 166 kodexu obsahují informace podrobně popsané v tabulce 7.

5.2

Zkrácená podoba určitých datových prvků stanovená pro zjednodušené postupy neomezuje ani neovlivňuje požadavky stanovené v dodatcích C1 a D1, zejména v souvislosti s informacemi, které mají být uvedeny v doplňkových celních prohlášeních.

2.   Požadavky na údaje u vstupních a výstupních souhrnných celních prohlášení

2.1.   Letecká doprava, námořní doprava, vnitrozemské vodní cesty a jiné druhy dopravy nebo dopravní situace, na které se nevztahují tabulky 2 až 4 – tabulka 1

Název

Výstupní souhrnné celní prohlášení

(viz poznámka 3.1)

Vstupní souhrnné celní prohlášení

(viz poznámka 2.1)

Počet položek

Y

Y

Jedinečné referenční číslo zásilky

X/Y

X/Y

Číslo přepravního dokladu

X/Y

X/Y

Odesílatel

X/Y

X/Y

Osoba podávající souhrnné celní prohlášení

Y

Y

Příjemce

X/Y

X/Y

Přepravce

 

Z

Strana, které má být příchod zboží oznámen

 

X/Y

Poznávací značka a státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího hranici

 

Z

Referenční číslo přepravy

 

Z

Kód prvního místa příchodu

 

Z

Datum a čas při příchodu do prvního místa příchodu na celním území

 

Z

Kódy země/zemí na trase

Y

Y

Druh dopravy na hranici

 

Z

Celní úřad výstupu

Y

 

Umístění zboží

Y

 

Místo nakládky

 

X/Y

Kód místa vykládky

 

X/Y

Popis zboží

X

X

Druh nákladových kusů (kód)

X

X

Počet nákladových kusů

X

X

Dopravní označení obalu

X/Y

X/Y

Identifikační číslo zařízení, pokud jsou použity kontejnery

X/Y

X/Y

Číslo zbožové položky

X

X

Zbožový kód

X

X

Hrubá hmotnost (kg)

X/Y

X/Y

Kód OSN pro nebezpečné zboží

X

X

Číslo závěry

X/Y

X/Y

Kód způsobu platby přepravného

X/Y

X/Y

Datum celního prohlášení

Y

Y

Podpis/Ověření

Y

Y

Ukazatel dalších zvláštních okolností

Y

Y

Kód následujícího celního úřadu/úřadů vstupu

 

Z

2.2.   Expresní zásilky — tabulka 2

Název

Výstupní souhrnné celní prohlášení – expresní zásilky

(viz poznámky 3.1 a 4.1 až 4.3)

Vstupní souhrnné celní prohlášení – expresní zásilky

(viz poznámky 2.1 a 4.1 až 4.3)

Jedinečné referenční číslo zásilky

 

 

Číslo přepravního dokladu

 

 

Odesílatel

X/Y

X/Y

Osoba podávající souhrnné celní prohlášení

Y

Y

Příjemce

X/Y

X/Y

Přepravce

 

Z

Referenční číslo přepravy

 

Z

Datum a čas při příchodu do prvního místa příchodu na celním území

 

Z

Kódy země/zemí na trase

Y

Y

Druh dopravy na hranici

 

Z

Celní úřad výstupu

Y

 

Umístění zboží

Y

 

Místo nakládky

 

Y

Kód místa vykládky

 

X/Y

Popis zboží

X

X

Identifikační číslo zařízení, pokud jsou použity kontejnery

 

 

Číslo zbožové položky

X

X

Zbožový kód

X

X

Hrubá hmotnost (kg)

X/Y

X/Y

Kód OSN pro nebezpečné zboží

X

X

Kód způsobu platby přepravného

X/Y

X/Y

Datum celního prohlášení

Y

Y

Podpis/Ověření

Y

Y

Ukazatel dalších zvláštních okolností

Y

Y

Kód následujícího celního úřadu/úřadů vstupu

 

Z

2.3.   Silniční doprava – informace ve vstupním souhrnném celním prohlášení – tabulka 3

Název

Silniční doprava – vstupní souhrnné celní prohlášení

(viz poznámka 2.1)

Počet položek

Y

Jedinečné referenční číslo zásilky

X/Y

Číslo přepravního dokladu

X/Y

Odesílatel

X/Y

Osoba podávající souhrnné celní prohlášení

Y

Příjemce

X/Y

Přepravce

Z

Poznávací značka a státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího hranici

Z

Kód prvního místa příchodu

Z

Datum a čas při příchodu do prvního místa příchodu na celním území

Z

Kódy zemí na trase

Y

Druh dopravy na hranici

Z

Místo nakládky

X/Y

Kód místa vykládky

X/Y

Popis zboží

X

Kód druhu nákladových kusů

X

Počet nákladových kusů

X

Identifikační číslo zařízení, pokud jsou použity kontejnery

X/Y

Číslo zbožové položky

X

Zbožový kód

X

Hrubá hmotnost (kg)

X/Y

Kód způsobu platby přepravného

X/Y

Kód OSN pro nebezpečné zboží

X

Číslo závěry

X/Y

Datum celního prohlášení

Y

Podpis/Ověření

Y

Ukazatel dalších zvláštních okolností

Y

2.4.   Železniční doprava – informace ve vstupním souhrnném celním prohlášení – tabulka 4

Název

Železniční doprava – vstupní souhrnné celní prohlášení (viz poznámka 2.1)

Počet položek

Y

Jedinečné referenční číslo zásilky

X/Y

Číslo přepravního dokladu

X/Y

Odesílatel

X/Y

Osoba podávající vstupní souhrnné celní prohlášení

Y

Příjemce

X/Y

Přepravce

Z

Poznávací značka a státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího hranici

Z

Referenční číslo přepravy

Z

Kód prvního místa příchodu

Z

Datum a čas při příchodu do prvního místa příchodu na celním území

Z

Kódy zemí na trase

Y

Druh dopravy na hranici

Z

Místo nakládky

X/Y

Kód místa vykládky

X/Y

Popis zboží

X

Kód druhu nákladových kusů

X

Počet nákladových kusů

X

Identifikační číslo zařízení, pokud jsou použity kontejnery

X/Y

Číslo zbožové položky

X

Zbožový kód

X

Hrubá hmotnost (kg)

X/Y

Kód způsobu platby přepravného

X/Y

Kód OSN pro nebezpečné zboží

X

Číslo závěry

X/Y

Datum celního prohlášení

Y

Podpis/Ověření

Y

Ukazatel dalších zvláštních okolností

Y

2.5.   Oprávněné hospodářské subjekty – zkrácené požadavky na údaje u vstupních souhrnných celních prohlášení – tabulka 5

Název

Vstupní souhrnné celní prohlášení

(viz poznámka 2.2)

Jedinečné referenční číslo zásilky

X/Y

Číslo přepravního dokladu

X/Y

Odesílatel

X/Y

Osoba podávající souhrnné celní prohlášení

Y

Příjemce

X/Y

Přepravce

Z

Strana, které má být příchod zboží oznámen

X/Y

Poznávací značka a státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího hranici

Z

Referenční číslo přepravy

Z

Kód prvního místa příchodu

Z

Datum a čas při příchodu do prvního místa příchodu na celním území

Z

Kódy země/zemí na trase

Y

Druh dopravy na hranici

Z

Celní úřad výstupu

 

Místo nakládky

X/Y

Popis zboží

X

Počet nákladových kusů

X

Identifikační číslo zařízení, pokud jsou použity kontejnery

X/Y

Číslo zbožové položky

X

Zbožový kód

X

Datum celního prohlášení

Y

Podpis/Ověření

Y

Ukazatel dalších zvláštních okolností

Y

Kód následujícího celního úřadu/úřadů vstupu

Z

2.6.   Požadavky na údaje u žádostí o odklon – tabulka 6

Název

 

Druh dopravy na hranici

Z

Identifikace dopravního prostředku překračujícího hranici

Z

Datum a čas při příchodu do prvního místa příchodu na celním území

Z

Kód země celního úřadu prvního vstupu uvedeného v celním prohlášení

Z

Osoba žádající o odklon

Z

MRN

X

Číslo zbožové položky

X

Kód prvního místa příchodu

Z

Skutečný kód prvního místa příchodu

Z

3.   Požadavky na údaje u zjednodušených postupů – tabulka 7

Název

Zjednodušené vývozní celní prohlášení (viz poznámka 3.1)

Zjednodušené dovozní celní prohlášení (viz poznámka 2.1)

Celní prohlášení

Y

Y

Počet položek

Y

Y

Jedinečné referenční číslo zásilky

X

X

Číslo přepravního dokladu

X/Y

X/Y

Odesílatel/Vývozce

X/Y

 

Příjemce

 

X/Y

Deklarant/Zástupce

Y

Y

Kód deklaranta/statusu zástupce

Y

Y

Kód měny

 

X

Celní úřad výstupu

Y

 

Popis zboží

X

X

Druh nákladových kusů (kód)

X

X

Počet nákladových kusů

X

X

Dopravní označení obalu

X/Y

X/Y

Identifikační číslo zařízení, pokud jsou použity kontejnery

 

X/Y

Číslo zbožové položky

X

X

Zbožový kód

X

X

Hrubá hmotnost (kg)

 

X

Režim

X

X

Čistá hmotnost (kg)

X

X

Cena za položku

 

X

Referenční číslo pro účely zápisu do záznamů deklaranta

X

X

Číslo povolení

X

X

Doplňující informace

 

X

Datum celního prohlášení

Y

Y

Podpis/Ověření

Y

Y

4.   Vysvětlivky k datovým prvkům

MRN

Žádost o odklon: referenční číslo (MRN) znamená alternativu k těmto dvěma datovým prvkům:

identifikace dopravního prostředku překračujícího hranici,

datum a čas při příchodu do prvního místa příchodu na celním území.

Celní prohlášení

Uveďte kódy stanovené v dodatku D1 pro kolonku 1 JSD (jednotného správního dokladu), první a druhý pododdíl.

Počet položek  (1)

Celkový počet položek deklarovaných v celním prohlášení nebo v souhrnném celním prohlášení.

[viz kolonka 5 JSD]

Jedinečné referenční číslo zásilky

Jedinečné číslo přidělené pro vstup, dovoz, výstup a vývoz zboží.

Použijí se kódy WCO (Světové celní organizace) (ISO15459) nebo kódy rovnocenné.

Souhrnná celní prohlášení: znamenají alternativu k číslu přepravního dokladu, pokud toto číslo není k dispozici.

Zjednodušené postupy: informace mohou být uvedeny, pokud jsou k dispozici.

Tento údaj poskytuje vazbu na jiné užitečné zdroje informací.

[viz kolonka 7 JSD]

Číslo přepravního dokladu

Referenční číslo přepravního dokladu, který se vztahuje na přepravu zboží na celní území a z celního území. V případě, že osoba podávající vstupní souhrnné celní prohlášení je jiná než přepravce, uvede se také číslo přepravního dokladu přepravce.

Zahrnuje kód pro druh přepravního dokladu podle dodatku D1, za nímž následuje identifikační číslo dotyčného dokladu.

Tento údaj znamená alternativu k jedinečnému referenčnímu číslu zásilky, pokud není toto číslo k dispozici. Poskytuje vazbu na jiné užitečné zdroje informací.

Výstupní souhrnná celní prohlášení pro lodní a letecké zásoby: číslo faktury nebo ložného listu.

Vstupní souhrnná celní prohlášení pro silniční dopravu: tyto informace se uvedou v dostupném rozsahu a mohou obsahovat odkazy na karnet TIR a na nákladní list CMR.

Odesílatel

Strana odesílající zboží určená stranou objednávající přepravu v přepravní smlouvě.

Výstupní souhrnná celní prohlášení: tento údaj musí být uveden, pokud jde o jinou osobu než osobu podávající souhrnné celní prohlášení. Tento údaj je ve formě čísla EORI odesílatele, pokud má osoba podávající souhrnné celní prohlášení toto číslo k dispozici. Pokud číslo EORI odesílatele k dispozici není, uvede se celé jméno a adresa odesílatele. Jsou-li údaje nezbytné pro výstupní souhrnné celní prohlášení obsaženy v celním prohlášení v souladu s čl. 263 odst. 3 písm. a) kodexu a s článkem 162 kodexu, odpovídají tyto údaje „odesílateli/vývozci“ uvedeného celního prohlášení.

Jsou-li v rámci programu obchodního partnerství třetí země uznaného Unií poskytovány úlevy, může mít daný údaj formu jedinečného identifikačního čísla v třetí zemi, které dala Unii k dispozici dotčená třetí země. Toto číslo lze používat, má-li ho k dispozici osoba podávající souhrnné celní prohlášení.

Struktura čísla je následující:

Kolonka

Obsah

Typ kolonky

Formát

Příklady

1

Identifikace třetí země (dvoupísmenný kód ISO)

alfabetické 2

a2

US

JP

CH

2

Jedinečné identifikační číslo ve třetí zemi

alfanumerické do 15

an..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Příklady: „US1234567890ABCDE“ u odesílatele v USA (kód země: US), jehož jedinečné identifikační číslo je 1234567890ABCDE. „JPAbCd9875F“ u odesílatele v Japonsku (kód země: JP), jehož jedinečné identifikační číslo je AbCd9875F. „CHpt20130101aa“ u odesílatele ve Švýcarsku (kód země: CH), jehož jedinečné identifikační číslo je pt20130101aa.

Identifikace třetí země: alfabetické kódy Evropské unie pro země a území jsou odvozeny od platných dvoupísmenných kódů ISO (a2), pokud jsou v souladu s kódy zemí stanovenými podle čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (2).

Pokud je uvedeno číslo EORI odesílatele nebo jedinečné identifikační číslo v třetí zemi odesílatele, jeho jméno a adresa se neuvádí.

Vstupní souhrnná celní prohlášení: tento údaj je ve formě čísla EORI odesílatele, pokud má osoba podávající souhrnné celní prohlášení toto číslo k dispozici. Pokud číslo EORI odesílatele k dispozici není, uvede se celé jméno a adresa odesílatele.

Jsou-li v rámci programu obchodního partnerství třetí země uznaného Unií poskytovány úlevy, může mít daný údaj formu jedinečného identifikačního čísla v třetí zemi, které dala Unii k dispozici dotčená třetí země. Toto číslo lze používat, má-li ho k dispozici osoba podávající souhrnné celní prohlášení. Struktura tohoto čísla odpovídá struktuře, jak je uvedena v části „Výstupní souhrnná celní prohlášení“ této vysvětlivky k datovému prvku.

Pokud je uvedeno číslo EORI odesílatele nebo jedinečné identifikační číslo v třetí zemi odesílatele, jeho jméno a adresa se neuvádí.

Odesílatel/Vývozce

Strana, která podala vývozní prohlášení nebo jejímž jménem bylo toto prohlášení podáno a která je vlastníkem zboží nebo má obdobná práva s ním nakládat v okamžiku přijetí celního prohlášení.

Uvede se číslo EORI podle čl. 1 bodu 18 [nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 952/2013]. Pokud odesílatel/vývozce číslo EORI nemá, může mu celní správa přidělit ad hoc číslo pro dané prohlášení.

[viz kolonka 2 JSD]

Osoba podávající souhrnné celní prohlášení

Tento údaj je ve formě čísla EORI osoby podávající souhrnné celní prohlášení; její jméno a adresa se neuvádí.

Vstupní souhrnná celní prohlášení: jedna z osob uvedených v čl. 127 odst. 4 kodexu.

Výstupní souhrnná celní prohlášení: osoba definovaná v čl. 271 odst. 2 kodexu. Tato informace se neuvede, pokud se v souladu s čl. 263 odst. 1 kodexu na zboží vztahuje celní prohlášení.

Poznámka: Tento údaj je nezbytný pro určení osoby odpovědné za předložení celního prohlášení.

Osoba žádající o odklon

Žádost o odklon: osoba žádající o odklon při vstupu. Tento údaj je ve formě čísla EORI osoby žádající o odklon; její jméno a adresa se neuvádí.

Příjemce

Osoba, které je zboží skutečně zasláno.

Výstupní souhrnná celní prohlášení: v případech uvedených v čl. 215 odst. 2 třetím pododstavci prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, se tento údaj uvede ve formě celého jména a adresy příjemce, pokud je k dispozici. Pokud je zboží přepravováno v rámci obchodovatelného konosamentu, tedy jako „objednávka v podobě blankoindosamentu“, a příjemce je neznámý, nahradí se jeho údaje v kolonce 44 vývozního prohlášení následujícím kódem:

Právní základ

Předmět

Kolonka

Kód

Dodatek A

Situace týkající se obchodovatelných konosamentů, které jsou „objednávka v podobě blankoindosamentu“, v případě výstupního souhrnného celního prohlášení, kdy jsou údaje příjemce neznámé.

44

30600

Tento údaj je ve formě čísla EORI příjemce, pokud má osoba podávající souhrnné celní prohlášení toto číslo k dispozici. Pokud číslo EORI příjemce k dispozici není, uvede se celé jméno a adresa příjemce.

Jsou-li v rámci programu obchodního partnerství třetí země uznaného Unií poskytovány úlevy, může mít daný údaj formu jedinečného identifikačního čísla v třetí zemi, které dala Unii k dispozici dotčená třetí země. Toto číslo lze používat, má-li ho k dispozici osoba podávající souhrnné celní prohlášení. Struktura tohoto čísla odpovídá struktuře, jak je uvedena v části „Výstupní souhrnná celní prohlášení“ vysvětlivky k datovému prvku nazvané „Odesílatel“.

Pokud je uvedeno číslo EORI příjemce nebo jedinečné identifikační číslo v třetí zemi příjemce, jeho jméno a adresa se neuvádí.

Vstupní souhrnná celní prohlášení: tento údaj musí být uveden, pokud jde o jinou osobu než osobu podávající souhrnné celní prohlášení. Pokud je zboží přepravováno v rámci obchodovatelného konosamentu, tedy jako „objednávka v podobě blankoindosamentu“, příjemce je neznámý a jeho údaje se nahradí tímto kódem 10600:

Právní základ

Předmět

 

Kód

Dodatek A

Situace týkající se obchodovatelných konosamentů, které jsou „objednávka v podobě blankoindosamentu“, v případě vstupního souhrnného celního prohlášení, kdy jsou údaje příjemce neznámé.

 

10600

Je-li nutné tento údaj uvést, údaj je ve formě čísla EORI příjemce, pokud má osoba podávající souhrnné celní prohlášení toto číslo k dispozici. Pokud číslo EORI příjemce k dispozici není, uvede se celé jméno a adresa příjemce.

Jsou-li v rámci programu obchodního partnerství třetí země uznaného Unií poskytovány úlevy, může mít daný údaj formu jedinečného identifikačního čísla v třetí zemi, které dala Unii k dispozici dotčená třetí země. Toto číslo lze používat, má-li ho k dispozici osoba podávající souhrnné celní prohlášení. Struktura tohoto čísla odpovídá struktuře, jak je uvedena v části „Výstupní souhrnná celní prohlášení“ vysvětlivky k datovému prvku nazvané „Odesílatel“.

Pokud je uvedeno číslo EORI příjemce nebo jedinečné identifikační číslo v třetí zemi příjemce, jeho jméno a adresa se neuvádí.

Deklarant/Zástupce

Požaduje se, pokud jde o jinou osobu než o odesílatele/vývozce při vývozu/příjemce při dovozu.

Tento údaj je ve formě čísla EORI deklaranta/zástupce.

[viz kolonka 14 JSD]

Kód deklaranta/statusu zástupce

Kód, který reprezentuje deklaranta nebo status zástupce. Použijí se kódy stanovené v dodatku D1 pro kolonku 14 JSD.

Přepravce

Tento údaj se neuvede, pokud jde o osobu totožnou s osobou podávající vstupní souhrnné celní prohlášení, s výjimkou případů, kdy jsou v rámci programu obchodního partnerství třetí země uznaného Unií poskytovány úlevy. V tom případě se tento údaj může uvést a bude ve formě jedinečného identifikačního čísla v třetí zemi, které dala Unii k dispozici dotčená třetí země. Struktura tohoto čísla odpovídá struktuře, jak je uvedena v části „Výstupní souhrnná celní prohlášení“ vysvětlivky k datovému prvku nazvané „Odesílatel“.

Pokud se tento údaj liší od osoby podávající vstupní souhrnné celní prohlášení, je tento údaj ve formě celého jména a adresy přepravce.

Tento údaj je ve formě čísla EORI přepravce nebo jedinečného identifikačního čísla v třetí zemi přepravce:

pokud má osoba podávající souhrnné celní prohlášení toto číslo k dispozici

a/nebo

jedná-li se o námořní a vnitrozemskou vodní dopravu či leteckou dopravu.

Tento údaj je ve formě čísla EORI přepravce, pokud má přepravce připojení na celní informační systém a přeje si dostávat oznámení stanovená v čl. 185 odst. 3 nebo v čl. 187 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

Pokud je uvedeno číslo EORI přepravce nebo jedinečné identifikační číslo v třetí zemi přepravce, jeho jméno a adresa se neuvádí.

Strana, které má být příchod zboží oznámen

Strana, které má být při vstupu na dané celní území oznámen příchod zboží. Tento údaj má být uveden, je-li to potřebné. Je ve formě čísla EORI strany, které má být příchod zboží oznámen, pokud má osoba podávající souhrnné celní prohlášení toto číslo k dispozici. Pokud číslo EORI strany, které má být příchod zboží oznámen, k dispozici není, uvede se celé jméno a adresa strany, které má být příchod zboží oznámen.

Jsou-li v rámci programu obchodního partnerství třetí země uznaného Unií poskytovány úlevy, může mít daný údaj formu jedinečného identifikačního čísla v třetí zemi, které dala Unii k dispozici dotčená třetí země. Toto číslo lze používat, má-li ho k dispozici osoba podávající souhrnné celní prohlášení. Struktura tohoto čísla odpovídá struktuře, jak je uvedena v části „Výstupní souhrnná celní prohlášení“ vysvětlivky k datovému prvku nazvané „Odesílatel“.

Pokud je uvedeno číslo EORI strany, které má být příchod zboží oznámen, nebo jedinečné identifikační číslo v třetí zemi strany, které má být příchod zboží oznámen, její jméno a adresa se neuvádí.

Vstupní souhrnné celní prohlášení: pokud je zboží přepravováno v rámci obchodovatelného konosamentu, tedy jako „objednávka v podobě blankoindosamentu“, kdy není zmíněn příjemce a je zapsán kód 10600, vždy se uvede strana, které má být příchod zboží oznámen.

Výstupní souhrnné celní prohlášení: pokud je zboží přepravováno v rámci obchodovatelného konosamentu, tedy jako „objednávka v podobě blankoindosamentu“, kdy není zmíněn příjemce, vždy se uvedou údaje o straně, které má být příchod zboží oznámen, a to v kolonce „příjemce“ namísto údajů o příjemci. Obsahuje-li vývozní prohlášení údaje pro výstupní souhrnné celní prohlášení, uvede se v kolonce 44 dotyčného vývozního prohlášení kód 30600.

Poznávací značka a státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího hranici

Poznávací značka a státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího hranici celního území Unie. Pro udání totožnosti se použijí definice stanovené v dodatku C1 pro kolonku 18 JSD. Jedná-li se o námořní a vnitrozemskou vodní dopravu, deklaruje se identifikační číslo lodi podle IMO nebo jednotné evropské identifikační číslo plavidla (ENI). Jedná-li se o leteckou dopravu, neuvedou se žádné údaje.

Kódy stanovené v dodatku D1 pro kolonku 21 JSD se použijí pro státní příslušnost, není-li tato informace již zahrnuta v kolonce pro udání totožnosti.

Železniční doprava: uvede se číslo vagonu.

Identifikace dopravního prostředku překračujícího hranici

Žádost o odklon: tento údaj je pro námořní dopravu ve formě identifikačního čísla lodi podle IMO, pro vnitrozemskou vodní dopravu ve formě kódu podle ENI nebo pro leteckou dopravu ve formě čísla letu podle IATA.

Jedná-li se o leteckou dopravu, použijí se v situacích, kdy provozovatel letadla přepravuje zboží na základě ujednání s partnerskými leteckými dopravci o společném označování linek, čísla letů partnerských leteckých dopravců.

Referenční číslo přepravy  (3) (1)

Identifikace cesty dopravního prostředku, například číslo plavby, číslo letu, číslo jízdy, podle toho, co přichází v úvahu.

Jedná-li se o leteckou dopravu, použijí se v situacích, kdy provozovatel letadla přepravuje zboží na základě ujednání s partnerskými leteckými dopravci o společném označování linek, čísla letů partnerských leteckých dopravců.

Železniční doprava: uvede se číslo vlaku. Tento datový prvek se uvede v případě multimodální dopravy, pokud to přichází v úvahu.

Kód prvního místa příchodu

Identifikace prvního místa příchodu na celním území. Měl by jím být přístav v případě námořní dopravy, letiště v případě letecké dopravy a stanoviště hraniční kontroly v případě pozemní dopravy.

Kód má následující strukturu: UN/LOCODE (OSN kód přístavů a jiných lokalit) (an..5) + národní kód (an..6).

Silniční a železniční doprava: kód se řídí strukturou pro celní úřady uvedenou v dodatku D1.

Žádost o odklon: musí být poskytnut kód celního úřadu prvního vstupu uvedeného v celním prohlášení.

Skutečný kód prvního místa příchodu

Žádost o odklon: musí být poskytnut kód skutečného celního úřadu prvního vstupu.

Kód země celního úřadu prvního vstupu uvedeného v celním prohlášení

Žádost o odklon: použijí se kódy stanovené v dodatku D1 pro kolonku 2 JSD.

Datum a čas při příchodu do prvního místa příchodu na celním území

Datum a čas/plánované datum a čas při příjezdu dopravního prostředku na první letiště (v případě letecké dopravy), na první stanoviště hraniční kontroly (v případě pozemní dopravy) a do prvního přístavu (v případě námořní dopravy) se uvede ve formě kódu n12 (SSRRMMDDHHMM – století, rok, měsíc, den, hodina, minuta). Uvede se místní čas prvního místa příchodu.

Žádost o odklon: tento údaj je omezen na udání data; použije se kód n8 (SSRRMMDD).

Kódy země/zemí na trase

Určení časového pořadí zemí, přes které je zboží přepravováno mezi zemí původního odeslání a zemí konečného určení. Zahrnuty jsou i země původního odeslání a konečného určení zboží. Použijí se kódy stanovené v dodatku D1 pro kolonku 2 JSD. Tyto informace se poskytnou v rozsahu, v jakém jsou známy.

Výstupní souhrnná celní prohlášení pro expresní zásilky – poštovní zásilky: uvede se pouze země konečného určení zboží.

Vstupní souhrnná celní prohlášení pro expresní zásilky – poštovní zásilky: uvede se pouze země původního odeslání zboží.

Kód měny

Kód stanovený v dodatku D1 pro kolonku 22 JSD pro měnu, v níž byla vystavena obchodní faktura.

Tato informace se používá spolu s „cenou za položku“, pokud je nezbytná pro výpočet dovozních cel.

Členské státy se mohou tohoto požadavku u zjednodušených celních prohlášení při dovozu vzdát, pokud jim podmínky v povoleních souvisejících s těmito zjednodušeními dovolují, aby byl tento datový prvek uveden až v doplňkovém celním prohlášení.

[viz kolonky 22 a 44 JSD]

Druh dopravy na hranici

Vstupní souhrnné celní prohlášení: druh dopravy odpovídající aktivnímu dopravnímu prostředku, ve kterém má zboží vstoupit na celní území Unie. V případě kombinované dopravy se použijí pravidla stanovená ve vysvětlivkách pro kolonku 21 v dodatku C1.

Přepravuje-li se letecký náklad jiným než leteckým druhem dopravy, v celním prohlášení se uvede tento jiný druh dopravy.

Použijí se kódy 1, 2, 3, 4, 7, 8 nebo 9 stanovené v dodatku D1 pro kolonku 25 JSD.

[viz kolonka 25 JSD]

Celní úřad výstupu

Kód stanovený v dodatku D1 pro kolonku 29 JSD pro celní úřad výstupu.

Výstupní souhrnná celní prohlášení pro expresní zásilky – poštovní zásilky:

tento prvek se nemusí uvést, pokud jej lze automaticky a jednoznačně odvodit z jiných datových prvků poskytnutých obchodníkem.

Umístění zboží  (4)

Přesné místo, kde může být zboží zkontrolováno.

[viz kolonka 30 JSD]

Místo nakládky  (5)

Název námořního přístavu, letiště, nákladního terminálu, železniční stanice nebo jiného místa, kde je zboží naloženo na dopravní prostředek použitý k jeho přepravě, včetně země, v níž se toto místo nachází.

Vstupní souhrnná celní prohlášení pro expresní zásilky – poštovní zásilky:

tento prvek se nemusí uvést, pokud jej lze automaticky a jednoznačně odvodit z jiných datových prvků poskytnutých obchodníkem.

Silniční a železniční doprava: může to být místo převzetí zboží podle přepravní smlouvy nebo celní úřad odeslání TIR.

Místo vykládky  (6)

Název námořního přístavu, letiště, nákladního terminálu, železniční stanice nebo jiného místa, kde je zboží vyloženo z dopravního prostředku, který byl použit k jeho přepravě, včetně země, v níž se toto místo nachází.

Silniční a železniční doprava: není-li takový kód k dispozici, uvede se název místa s maximální možnou mírou přesnosti.

Poznámka: Tento údaj poskytuje užitečnou informaci pro řízení režimu.

Popis zboží

Souhrnná celní prohlášení: jde o popis ve srozumitelném slovním vyjádření, který je dostatečně přesný, aby byly celní služby schopny zboží ztotožnit. Obecné výrazy (tj.„sběrný“, „běžný náklad“ nebo „součásti“) jsou nepřijatelné. Komise zveřejní seznam těchto obecných výrazů. Tato informace nemusí být poskytnuta, pokud je uveden zbožový kód.

Zjednodušené postupy: jde o popis pro sazební účely.

[viz kolonka 31 JSD]

Druh nákladových kusů (kód)

Kód stanovený v dodatku D1 pro kolonku 31 JSD pro celní úřad výstupu.

Počet nákladových kusů

Počet jednotlivých položek zabalených tak, že nemohou být rozděleny, aniž by byly napřed vybaleny, nebo počet kusů, nejsou-li zabaleny. Tato informace se neuvede v případě volně loženého zboží.

[viz kolonka 31 JSD]

Dopravní označení obalu

Volný popis ve formě značek a čísel na dopravních jednotkách nebo nákladových kusech.

Tato informace se uvede jen v případě potřeby u nákladových kusů. Pokud je zboží uloženo v kontejnerech, může se použít číslo kontejneru namísto dopravního označení obalu, které však může obchodník uvést, pokud je k dispozici. Dopravní označení obalu může být nahrazeno jedinečným referenčním číslem zásilky nebo odkazy v přepravním dokladu umožňujícím jednoznačnou identifikaci všech nákladových kusů zásilky.

Poznámka: Tento údaj pomůže identifikovat zásilky.

[viz kolonka 31 JSD]

Identifikační číslo zařízení, pokud jsou použity kontejnery

Značky (písmena a/nebo čísla), které určují kontejner.

[viz kolonka 31 JSD]

Číslo zbožové položky  (7)

Číslo zbožové položky v rámci celkového počtu položek obsažených v celním prohlášení, v souhrnném celním prohlášení nebo v žádosti o odklon.

Žádost o odklon: je-li poskytnuto MRN a netýká-li se žádost o odklon všech zbožových položek vstupního souhrnného celního prohlášení, osoba žádající o odklon uvede příslušná čísla položek přidělená zboží v původním vstupním souhrnném celním prohlášení.

Použije se pouze v případě více než jedné zbožové položky.

Poznámka: Tento údaj, který automaticky vytvářejí počítačové systémy, pomáhá ztotožnit dotyčnou zbožovou položku v rámci celního prohlášení.

[viz kolonka 32 JSD]

Zbožový kód

Kód odpovídající předmětné položce.

Vstupní souhrnná celní prohlášení: první čtyři číslice kódu KN; tuto informaci není nutné uvádět, pokud je poskytnut popis zboží.

Zjednodušené celní prohlášení při dovozu: desetimístný kód TARIC. Obchodníci mohou v případě potřeby tuto informaci doplnit doplňkovými kódy TARIC. Členské státy se mohou tohoto požadavku u zjednodušených celních prohlášení při dovozu vzdát, pokud jim podmínky v povoleních souvisejících s těmito zjednodušeními dovolují, aby byl tento datový prvek uveden až v doplňkovém celním prohlášení.

Výstupní souhrnná celní prohlášení: první čtyři číslice kódu KN. Tuto informaci není nutné uvádět, pokud je poskytnut popis zboží.

Zjednodušené celní prohlášení při vývozu: osmimístný kód KN. Obchodníci mohou v případě potřeby tuto informaci doplnit doplňkovými kódy TARIC. Členské státy se mohou tohoto požadavku u zjednodušených celních prohlášení při vývozu vzdát, pokud jim podmínky v povoleních souvisejících s těmito zjednodušeními dovolují, aby byl tento datový prvek uveden až v doplňkovém celním prohlášení.

[viz kolonka 33 JSD]

Hrubá hmotnost (kg)

Hmotnost (váha) zboží pro účely celního prohlášení včetně obalu, ale bez přepravcova zařízení.

Je-li to možné, obchodník může uvést tuto hmotnost na úrovni položky celního prohlášení.

Zjednodušené celní prohlášení při dovozu: tyto informace by měly být poskytnuty, jen když jsou nezbytné pro výpočet dovozních cel.

Členské státy se mohou tohoto požadavku u zjednodušených celních prohlášení při dovozu vzdát, pokud jim podmínky v povoleních souvisejících s těmito zjednodušeními dovolují, aby byl tento datový prvek uveden až v doplňkovém celním prohlášení.

[viz kolonka 35 JSD]

Režim

Kód režimu stanovený v dodatku D1 pro kolonku 37 JSD, první a druhý pododdíl.

Členské státy se mohou vzdát požadavku uvádět kódy stanovené v dodatku D1 pro kolonku 37 JSD, druhý pododdíl, v případě zjednodušených celních prohlášení při dovozu a vývozu, pokud jim podmínky v povoleních souvisejících s těmito zjednodušeními dovolují, aby byl tento datový prvek uveden až v doplňkovém celním prohlášení.

Čistá hmotnost (kg)

Hmotnost (váha) samotného zboží bez veškerých obalů.

Členské státy se mohou tohoto požadavku vzdát u zjednodušených celních prohlášení při dovozu a vývozu, pokud jim podmínky v povoleních souvisejících s těmito zjednodušeními dovolují, aby byl tento datový prvek uveden až v doplňkovém celním prohlášení.

[viz kolonka 38 JSD]

Cena za položku

Cena zboží za dotyčnou položku celního prohlášení. Tato informace se používá spolu s „kódem měny“, pokud je to nezbytné pro výpočet dovozních cel.

Členské státy se mohou tohoto požadavku u zjednodušených celních prohlášení při dovozu vzdát, pokud jim podmínky v povoleních souvisejících s těmito zjednodušeními dovolují, aby byl tento datový prvek uveden až v doplňkovém celním prohlášení.

[viz kolonka 42 JSD]

Referenční číslo pro účely zápisu do záznamů deklaranta

Jde o referenční číslo zápisu do záznamů u postupu popsaného v článku 182 kodexu. Členské státy se mohou tohoto požadavku vzdát, pokud jsou zavedeny jiné vyhovující systémy sledování zásilek.

Doplňující informace

Uveďte kód 10100, pokud se použije čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1147/2002 (8) (zboží dovážené s osvědčeními letové způsobilosti).

[viz kolonka 44 JSD]

Číslo povolení

Číslo povolení zjednodušení. Členské státy se mohou tohoto požadavku vzdát, pokud se ujistí, že jejich počítačové systémy jsou schopny tuto informaci jednoznačně odvodit z jiných údajů celního prohlášení, například z totožnosti obchodníka.

Kód OSN pro nebezpečné zboží

Identifikační znak OSN pro nebezpečné zboží (UNDG) je jedinečné pořadové číslo (n4) přidělované v systému OSN látkám a produktům uvedeným v seznamu nejčastěji přepravovaného nebezpečného zboží.

Tento údaj se uvede, jen pokud je relevantní.

Číslo závěry  (9)

Identifikační čísla závěr přiložených k přepravnímu zařízení, pokud to přichází v úvahu.

Kód způsobu platby přepravného

Použijí se tyto kódy:

A

Platba v hotovosti

B

Platba kreditní kartou

C

Platba šekem

D

Jinak (např. platba k tíži hotovostního účtu)

H

Elektronický převod

Y

Vlastník účtu u přepravce

Z

Bez placení předem

Tyto informace se uvedou jen v případě, jsou-li k dispozici.

Datum celního prohlášení  (10)

Datum, ke kterému byla příslušná celní prohlášení vystavena a případně podepsána nebo jinak ověřena.

V případě zápisu do záznamů deklaranta podle článku 182 kodexu jde o datum zápisu do záznamů.

[viz kolonka 54 JSD]

Podpis/Ověření  (10)

[viz kolonka 54 JSD]

Ukazatel dalších zvláštních okolností

Kódem vyjádřený údaj ukazující na zvláštní okolnosti, na jejichž základě uplatňuje dotyčný obchodník nárok na příslušné výhody.

A

Poštovní a expresní zásilky

C

Silniční doprava

D

Železniční doprava

E

Oprávněné hospodářské subjekty

Tento údaj musí být uveden jen v případě, kdy výhody vyplývající ze zvláštních okolností, které nejsou uvedeny v tabulce 1, požaduje osoba podávající souhrnné celní prohlášení.

Tento údaj se nemusí uvést, pokud jej lze automaticky a jednoznačně odvodit z jiných datových prvků poskytnutých obchodníkem.

Kód následujícího celního úřadu/úřadů vstupu

Identifikace následujících celních úřadů vstupu na celním území Unie.

Tento kód se uvede, je-li kód pro druh dopravy na hranici 1, 4 nebo 8.

Kód je sestaven podle struktury uvedené v dodatku D1 pro kolonku 29 JSD pro celní úřad vstupu.


(1)  Automaticky vytvářeno počítačovými systémy.

(2)  Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 23.

(3)  Informace, které mají být poskytnuty v případě potřeby.

(4)  Informace, které mají být poskytnuty v případě potřeby.

(5)  Kódem vyjádřená verze, pokud je k dispozici.

(6)  Kódem vyjádřená verze, pokud je k dispozici.

(7)  Automaticky vytvářeno počítačovými systémy.

(8)  Úř. věst. L 170, 29.6.2002, s. 8.

(9)  Informace, které mají být poskytnuty v případě potřeby.

(10)  Automaticky vytvářeno počítačovými systémy.

Dodatek B1

VZOR JEDNOTNÉHO SPRÁVNÍHO DOKLADU

(soubor osmi výtisků)

(1)

Technické podmínky týkající se tiskopisů, zejména jejich velikosti a barvy, jsou uvedeny v dodatku C1 hlavě I oddíle A.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Dodatek B2

VZOR JEDNOTNÉHO SPRÁVNÍHO DOKLADU PRO VYHOTOVENÍ POMOCÍ POČÍTAČOVÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT VE DVOU ZA SEBOU JDOUCÍCH SOUBORECH ČTYŘ VÝTISKŮ

(1)

Technické podmínky týkající se tiskopisů, zejména jejich velikosti a barvy, jsou uvedeny v dodatku C1 hlavě I oddíle A.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Dodatek B3

VZOR DOPLŇKOVÉHO LISTU JEDNOTNÉHO SPRÁVNÍHO DOKLADU

(soubor osmi výtisků)

(1)

Technické podmínky týkající se tiskopisů, zejména jejich velikosti a barvy, jsou uvedeny v dodatku C1 hlavě I oddíle A.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Dodatek B4

VZOR DOPLŇKOVÉHO LISTU JEDNOTNÉHO SPRÁVNÍHO DOKLADU PRO VYHOTOVENÍ POMOCÍ POČÍTAČOVÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT VE DVOU ZA SEBOU JDOUCÍCH SOUBORECH ČTYŘ VÝTISKŮ

(1)

Technické podmínky týkající se tiskopisů, zejména jejich velikosti a barvy, jsou uvedeny v dodatku C1 hlavě I oddíle A.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Dodatek B5

VÝTISKY TISKOPISŮ UVEDENÝCH V DODATCÍCH B1 a B3, V KTERÝCH MAJÍ BÝT ÚDAJE VYPLNĚNY SAMOPROPISOVÁNÍM

(Včetně výtisku č. 1)

Číslo kolonky

Výtisk

Číslo kolonky

Výtisk

I.   

KOLONKY PRO HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY

1

1 až 8, kromě středního pododdílu:

27

1 až 5 (1)

 

1 až 3

28

1 až 3

2

1 až 5 (1)

29

1 až 3

3

1 až 8

30

1 až 3

4

1 až 8

31

1 až 8

5

1 až 8

32

1 až 8

6

1 až 8

33

první pododdíl vlevo: 1 až 8,

7

1 až 3

 

zbytek: 1 až 3

8

1 až 5 (1)

34a

1 až 3

9

1 až 3

34b

1 až 3

10

1 až 3

35

1 až 8

11

1 až 3

36

12

37

1 až 3

13

1 až 3

38

1 až 8

14

1 až 4

39

1 až 3

15

1 až 8

40

1 až 5 (1)

15a

1 až 3

41

1 až 3

15b

1 až 3

42

16

1, 2, 3, 6, 7 a 8

43

17

1 až 8

44

1 až 5 (1)

17a

1 až 3

45

17b

1 až 3

46

1 až 3

18

1 až 5 (1)

47

1 až 3

19

1 až 5 (1)

48

1 až 3

20

1 až 3

49

1 až 3

21

1 až 5 (1)

50

1 až 8

22

1 až 3

51

1 až 8

23

1 až 3

52

1 až 8

24

1 až 3

53

1 až 8

25

1 až 5 (1)

54

1 až 4

26

1 až 3

55

 

 

56

II.   

KOLONKY PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY

A

1 až 4 (2)

C

1 až 8 (2)

B

1 až 3

D

1 až 4


(1)  Za žádných okolností nelze po uživatelích vyžadovat vyplnění těchto kolonek na výtisku č. 5 pro potřeby tranzitu.

(2)  Členský stát odeslání si může zvolit, zda se tyto údaje uvádějí na blíže určených výtiscích.

Dodatek B6

VÝTISKY TISKOPISŮ UVEDENÝCH V DODATCÍCH B2 a B4, V KTERÝCH MAJÍ BÝT ÚDAJE VYPLNĚNY SAMOPROPISOVÁNÍM

(Včetně výtisku č. 1/6)

Číslo kolonky

Výtisk

Číslo kolonky

Výtisk

I.   

KOLONKY PRO HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY

1

1 až 4, kromě středního pododdílu:

27

1 až 4

 

1 až 3

28

1 až 3

2

1 až 4

29

1 až 3

3

1 až 4

30

1 až 3

4

1 až 4

31

1 až 4

5

1 až 4

32

1 až 4

6

1 až 4

33

první pododdíl vlevo: 1 až 4,

7

1 až 3

 

zbytek: 1 až 3

8

1 až 4

34a

1 až 3

9

1 až 3

34b

1 až 3

10

1 až 3

35

1 až 4

11

1 až 3

36

1 až 3

12

1 až 3

37

1 až 3

13

1 až 3

38

1 až 4

14

1 až 4

39

1 až 3

15

1 až 4

40

1 až 4

15a

1 až 3

41

1 až 3

15b

1 až 3

42

1 až 3

16

1 až 3

43

1 až 3

17

1 až 4

44

1 až 4

17a

1 až 3

45

1 až 3

17b

1 až 3

46

1 až 3

18

1 až 4

47

1 až 3

19

1 až 4

48

1 až 3

20

1 až 3

49

1 až 3

21

1 až 4

50

1 až 4

22

1 až 3

51

1 až 4

23

1 až 3

52

1 až 4

24

1 až 3

53

1 až 4

25

1 až 4

54

1 až 4

26

1 až 3

55

 

 

56

II.   

KOLONKY PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY

A

1 až 4 (1)

C

1 až 4

B

1 až 3

D/J

1 až 4


(1)  Členský stát odeslání si může zvolit, zda se tyto údaje uvádějí na blíže určených výtiscích.

Dodatek C1

VYSVĚTLIVKY K JEDNOTNÉMU SPRÁVNÍMU DOKLADU

HLAVA I

OBECNÉ POZNÁMKY

1)

Celní správa každého členského státu může v případě potřeby vysvětlivky doplnit.

2)

Ustanovení této hlavy nevylučují, aby celní prohlášení a doklady osvědčující celní status zboží Unie, které nebylo přepravováno v režimu vnitřního tranzitu Unie, vyhotovené pomocí systémů počítačového zpracování dat, byly vytištěny na čistý bílý papír za podmínek, které stanoví členské státy.

A.   OBECNÝ POPIS

1)

Celní prohlášení v listinné podobě jsou tištěna na samopropisovacím papíru, klíženém pro psaní, o plošné hmotnosti nejméně 40 g/m2. Papír musí být dostatečně neprůsvitný, aby údaje zapsané na jedné straně neovlivňovaly čitelnost údajů na straně druhé, a měl by být tak silný, aby se při běžném používání snadno netrhal a nemačkal.

2)

Pro všechny výtisky se používá bílý papír. Na výtiscích pro tranzitní režim Unie (č. 1, 4 a 5) však mají kolonky 1 (první a třetí pododdíl), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (první pododdíl vlevo), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 zelený podtisk.

Tiskopisy jsou tištěny zeleným tiskem.

3)

Základem rozměrů kolonek je jedna desetina palce vodorovně a jedna šestina palce svisle. Rozměry pododdílů vycházejí vodorovně z desetiny palce.

4)

Jednotlivé výtisky tiskopisů odpovídajících vzorům v dodatcích B1 a B3 se označí barevně takto:

výtisk č. 1 nese na pravém okraji průběžný červený pruh, výtisk č. 2 průběžný zelený pruh, výtisk č. 3 průběžný žlutý pruh a výtisk č. 5 průběžný modrý pruh,

výtisk č. 4 nese na pravém okraji přerušovaný modrý pruh, výtisk č. 6 přerušovaný červený pruh, výtisk č. 7 přerušovaný zelený pruh a výtisk č. 8 přerušovaný žlutý pruh.

Tiskopisy podle vzorů v dodatcích B2 a B4: výtisky č. 1/6, 2/7, 3/8 a 4/5 nesou na pravém okraji průběžný a vpravo od něj přerušovaný červený, zelený, žlutý, případně modrý pruh.

Pruhy jsou přibližně 3 mm široké. Přerušované pruhy se skládají z řady čtverců o rozměru 3 mm, mezi nimiž je volný prostor též o rozměru 3 mm.

Výtisky, na nichž musí být údaje tiskopisů uvedených v dodatcích B1 a B3 patrné v průpisu, jsou uvedeny v dodatku B5. Výtisky, na nichž musí být údaje tiskopisů uvedených v dodatcích B2 a B4 patrné v průpisu, jsou uvedeny v dodatku B6.

5)

Tiskopisy měří 210 x 297 mm s maximální povolenou odchylkou délky –5 mm až +8 mm.

6)

Celní správy členských států mohou vyžadovat, aby tiskopisy obsahovaly název a adresu tiskárny nebo značku umožňující její identifikaci. Kromě toho mohou tisk tiskopisů podmínit předchozím technickým schválením.

7)

Tiskopisy a doplňkové listy se používají:

a)

pokud právní předpisy Unie odkazují na prohlášení pro propuštění zboží do celního režimu nebo pro zpětný vývoz;

b)

podle potřeby během přechodného období stanoveného v aktu o přistoupení k Unii pro obchod mezi Unií ve složení před přistoupením a novými členskými státy a mezi těmito novými členskými státy se zbožím, pro které cla a poplatky s rovnocenným účinkem nebyly ještě zcela zrušeny nebo které nadále podléhají jiným opatřením stanoveným v aktu o přistoupení;

c)

pokud tak výslovně stanoví předpisy Unie, zejména v rámci tranzitního režimu Unie pro tranzitní prohlášení podávané cestujícími, a rovněž pro havarijní postup.

8)

Tiskopisy a doplňkové listy používané k tomuto účelu se skládají z výtisků potřebných pro splnění formalit týkajících se jednoho nebo více celních režimů vybraných ze sady osmi výtisků:

výtisk č. 1 si ponechají orgány členského státu, ve kterém jsou splněny formality pro vývoz (odeslání) nebo tranzit Unie,

výtisk č. 2 používá pro statistické účely členský stát vývozu. Tento výtisk může rovněž použít pro statistické účely členský stát odeslání v případě obchodu mezi částmi celního území Unie, jež mají odlišný daňový režim,

výtisk č. 3 se vrací vývozci po potvrzení celním orgánem,

výtisk č. 4 si ponechá úřad určení po dokončení operace tranzitu Unie nebo jako doklad prokazující celní status zboží Unie,

výtisk č. 5 je zpětný list pro tranzitní režim Unie,

výtisk č. 6 si ponechají orgány členského státu, ve kterém jsou splněny dovozní formality,

výtisk č. 7 používá pro statistické účely členský stát dovozu. Tento výtisk může členský stát dovozu pro statistické účely rovněž použít v případě obchodu mezi částmi celního území Unie, jež mají odlišný daňový režim,

výtisk č. 8 se vrací příjemci.

Jsou tedy možné různé kombinace, například:

vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo zpětný vývoz: výtisky č. 1, 2 a 3,

tranzit Unie: výtisky č. 1, 4 a 5,

celní režimy při dovozu: výtisky č. 6, 7 a 8.

9)

Navíc existují okolnosti, za kterých musí být celní status zboží Unie prokázán v místě určení. V takových případech se použije výtisk č. 4 jako doklad T2L.

10)

Hospodářské subjekty mohou, pokud si přejí, použít soukromě tištěné dílčí sady složené z patřičných výtisků, pokud odpovídají úřednímu vzoru.

Každá dílčí sada musí být navržena tak, aby tam, kde kolonky musí obsahovat shodné údaje u obou dotyčných členských států, mohl tyto údaje vyplnit přímo vývozce nebo držitel režimu na výtisku č. 1 a aby se pak objevily pomocí chemické úpravy papíru na všech výtiscích. Pokud však z nějakého důvodu (zejména pokud se údaje liší podle stupně dané operace) údaj nemá být přenesen z jednoho členského státu do druhého, omezí se reprodukce dotyčných výtisků desenzibilizací samopropisovacího papíru.

Jsou-li prohlášení zpracovávána počítačem, lze použít dílčí sady vybrané ze sad, ve kterých má každý výtisk dvojí funkci: č. 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.

V tomto případě musí být v každé dílčí sadě uvedena čísla použitých výtisků pomocí škrtnutí čísel na okraji tiskopisu, která se vztahují k výtiskům, které nejsou použity.

Každá taková dílčí sada musí být vyhotovena tak, aby údaje, které musí být uvedeny na každém výtisku, byly reprodukovány pomocí chemické úpravy papíru.

11)

Jsou-li podle obecné poznámky č. 2 prohlášení pro propuštění zboží do celního režimu, pro zpětný vývoz nebo doklady, kterými se prokazuje celní status zboží Unie, které nebylo přepravováno v režimu vnitřního tranzitu Unie, vyhotovována na čistém papíře pomocí veřejných nebo soukromých systémů počítačového zpracování dat, musí tato prohlášení nebo doklady z hlediska formátu splňovat všechny podmínky stanovené v celním kodexu Unie nebo tomto nařízení, včetně podmínek týkajících se zadní strany tiskopisu (pokud jde o výtisky používané v tranzitním režimu Unie), kromě:

barvy tisku,

použití kurzívy,

tisku podkladu pro kolonky týkající se tranzitu Unie.

Pokud se tranzitní prohlášení v celním úřadě odeslání zpracovává počítačovým systémem, musí být jeden výtisk celního prohlášení uložen u tohoto úřadu.

B.   POŽADOVANÉ ÚDAJE

Tiskopisy obsahují řadu kolonek, z nichž se používají jen některé v závislosti na daném celním režimu nebo režimech.

Aniž je dotčeno uplatňování zjednodušených postupů, jsou kolonky, které lze vyplňovat pro každý režim, uvedeny v následující tabulce. Zvláštními ustanoveními týkajícími se jednotlivých kolonek podle popisu v hlavě II není dotčen status kolonek definovaný v tabulce.

Je třeba uvést, že níže uvedený status nijak neovlivňuje skutečnost, že některé údaje jsou shromažďovány pouze v případě, že to vyžadují okolnosti. Například doplňkové jednotky v kolonce 41 (status „A“) se vyplňují, pouze pokud to vyžaduje TARIC.

Kol. č.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(3)

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

2

B[1]

A

B

B

B

B

B

B

B

 

2 (č.)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

 

3

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4

B

 

B

 

B

A [4]

A

B

B

 

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

B

 

B

B

B

B[4]

 

B

B

 

7

C

C

C

C

C

A [5]

 

C

C

C

8

B

B

B

B

B

A[6]

 

B

B

B

8 (č.)

B

B

B

B

B

B

 

A

A

A

12

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

14

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

14 (č.)

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

15

 

 

 

 

 

A[2]

 

 

 

 

15a

B

B

B

B

B

A [5]

 

A

A

B

17

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

17a

A

A

A

B

A

A [5]

 

B

B

B

17b

 

 

 

 

 

 

 

B

B

B

18 (Pozn. zn.)

B [1] [7]

 

B [7]

 

B [7]

A[7] [24]

 

B [7]

B [7]

 

18 (Státní přísl.)

 

 

 

 

 

A[8] [24]

 

 

 

 

19

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

B [4]

 

A[9]

A[9]

A[9]

20

B[10]

 

B[10]

 

B[10]

 

 

B[10]

B[10]

 

21 (Pozn. zn.)

A [1]

 

 

 

 

B [8]

 

 

 

 

21 (Státní přísl.)

A[8]

 

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

22(Měna)

B

 

B

 

B

 

 

A

A

 

22(Částka)

B

 

B

 

B

 

 

C

C

 

23

B[11]

 

B[11]

 

B[11]

 

 

B[11]

B[11]

 

24

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

25

A

B

A

B

A

B

 

A

A

B

26

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

 

A[13]

A[13]

B[13]

27

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

29

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

30

B

B[1]

B

B

B

B [14]

 

B

B

B

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

33(1)

A

A

A

 

A

A [16]

A[17]

A

A

B

33(2)

 

 

 

 

 

 

 

A

A

B

33(3)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(4)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(5)

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

34a

C[1]

A

C

C

C

 

 

A

A

A

34b

B

 

B

 

B

 

 

 

 

 

35

B

A

B

A

B

A

A

B

B

A

36

 

 

 

 

 

 

 

A

A [17]

 

37(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

37(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A[17]

A[17]

A[18]

A

A

39

 

 

 

 

 

 

 

B[19]

B

 

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

42

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

43

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

44

A

A

A

A

A

A [4]

A

A

A

A

45

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

46

A[25]

B[25]

A[25]

B [25]

A[25]

 

 

A[25]

A[25]

B[25]

47 (Druh)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

A [18][21] [22]

A [18][21] [22]

 

47 (Základ pro vyměření poplatku)

B

B

B

 

B

 

 

A [18][21] [22]

A [18][21] [22]

B

47 (Sazba)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (Částka)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (Celkem)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (ZP)

B

 

B

 

B

 

 

B [18] [22]

B

 

48

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

49

B[23]

A

B[23]

A

B[23]

 

 

B[23]

B[23]

A

50

C

 

C

 

C

A

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

A [4]

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

54

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

55

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

Vysvětlivky:

Názvy sloupců

Kódy užívané pro kolonku 37, 1. pododdíl

A:

vývoz/odeslání

10, 11, 23

B:

umístění zboží v celním skladu s cílem získat platbu zvláštních vývozních náhrad před vývozem nebo výroba pod celním dohledem a celní kontrolou před vývozem a platbou vývozních náhrad

76, 77

C:

zpětný vývoz po jiném zvláštním režimu než uskladňování v celním skladu

31

D:

zpětný vývoz po uskladňování v celním skladu

31

E:

pasivní zušlechťovací styk

21, 22

F:

tranzit

 

G:

celní status zboží Unie

 

H:

propuštění do volného oběhu

01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68

I:

propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo dočasného použití

51, 53, 54

J:

propuštění do režimu uskladňování v celním skladu

71, 78

Symboly v buňkách

A

:

povinné: údaje požaduje každý členský stát

B

:

volitelné pro členské státy: údaje, které členské státy dle svého rozhodnutí nemusí požadovat

C

:

volitelné pro hospodářské subjekty: údaje, které mohou subjekty dle svého rozhodnutí poskytnout, ale které nemohou členské státy požadovat

Poznámky:

[1]

Tato kolonka je povinná pro zemědělské produkty s nárokem na vývozní náhrady.

[2]

Tento údaj lze požadovat pouze pro postupy neprováděné pomocí počítačového zpracování.

[3]

V případě, že prohlášení zahrnuje pouze jednu položku zboží, mohou členské státy stanovit, že se tato kolonka nevyplní a do kolonky 5 se uvede číslice „1“.

[4]

Tato kolonka je povinná pro NCTS (nový informatizovaný tranzitní systém) za podmínek stanovených v dodatku C2.

[5]

Tento údaj lze požadovat pouze pro postupy prováděné pomocí počítačového zpracování.

[6]

Tato kolonka je pro členské státy volitelná v případě, že příjemce není usazen v Unii ani v zemi společného tranzitního režimu.

[7]

Nepoužije se u poštovní dopravy nebo dopravy potrubím a vedením.

[8]

Nepoužije se u poštovní dopravy nebo dopravy potrubím a vedením či po železnici.

[9]

Tento údaj lze požadovat pro postupy neprováděné pomocí počítačového zpracování. V případě počítačového zpracování nemusí členské státy tento údaj zjišťovat, pokud jej mohou odvodit z údajů uvedených jinde v prohlášení a předat jej Komisi v souladu s předpisy o shromažďování statistických údajů o zahraničním obchodu.

[10]

Členské státy mohou požadovat vyplnění třetího pododdílu pouze v případě, že celní správa vypočítává celní hodnotu za hospodářský subjekt.

[11]

Členské státy mohou tento údaj požadovat pouze v případech, kdy se nepoužívají pravidla pro měsíční stanovení směnných kurzů uvedená v [bývalé hlavě V kapitole 6].

[12]

Tato kolonka nesmí být vyplněna v případě, že se vývozní formality provádějí v místě výstupu z Unie.

[13]

Tato kolonka nesmí být vyplněna v případě, že se dovozní formality provádějí v místě vstupu do Unie.

[14]

Tuto kolonku lze v NCTS použít způsobem stanoveným v dodatku C2.

[16]

Tento pododdíl se musí vyplnit v případě, že:

tranzitní prohlášení vyhotovila stejná osoba ve stejném okamžiku jako celní prohlášení (nebo následně po něm), které obsahuje zbožový kód, nebo

v případě, že tak stanoví předpisy Unie.

[17]

Vyplňuje se pouze v případě, že tak stanoví právní předpisy Unie.

[18]

Tento údaj se nepožaduje pro zboží, které může být osvobozeno od dovozního cla, pokud to celní orgán nepovažuje za nezbytné pro uplatnění ustanovení upravujících propuštění dotyčného zboží do volného oběhu.

[19]

Členské státy mohou od vyžadování tohoto údaje upustit, pokud jim jejich systémy umožňují odvodit jej automaticky a jednoznačně z údajů uvedených v prohlášení na jiném místě.

[20]

Tento údaj se neposkytuje v případě, že celní orgány vypočítávají clo za hospodářské subjekty na základě údajů uvedených v prohlášení na jiném místě. Jinak je údaj pro členské státy volitelný.

[21]

Tento údaj se neposkytuje v případě, že celní orgány vypočítávají clo za hospodářské subjekty na základě údajů uvedených v prohlášení na jiném místě.

[22]

V případě, že se k prohlášení přikládá doklad uvedený v článku 6 tohoto nařízení v přenesené pravomoci, mohou se členské státy požadavku na vyplnění této kolonky vzdát.

[23]

Tato kolonka se vyplňuje v případě, že se k ukončení režimu uskladňování v celním skladu používá prohlášení o propuštění zboží do celního režimu.

[24]

Převáží-li se zboží v kontejnerech, jež se mají přepravovat silničními vozidly, celní orgány mohou oprávnit držitele režimu, aby tuto kolonku nevyplňoval v případech, kdy by logistické řešení v místě odjezdu mohlo znemožňovat poskytnutí údajů o totožnosti a státní příslušnosti dopravního prostředku, jež se mají uvádět v okamžiku vydání tranzitního prohlášení, a kdy celní orgány mohou zaručit, že příslušné údaje týkající se dopravního prostředku budou dodatečně uvedeny v kolonce 55.

[25]

Členský stát, který celní prohlášení přijímá, může upustit od povinnosti tuto informaci poskytnout, je-li schopen ji správně posoudit a má-li zavedeny obvyklé postupy výpočtu tak, aby mohl poskytnout výsledek slučitelný se statistickými požadavky.

C.   POKYNY PRO POUŽITÍ TISKOPISU

Pokud určitá dílčí sada obsahuje jeden nebo více výtisků, které mohou být použity v jiném členském státě než ve státě, ve kterém byly poprvé vyplněny, vyplňují se tiskopisy buď strojopisem, nebo mechanografickým či podobným postupem. Aby bylo vyplňování strojopisem usnadněno, měl by tiskopis být vložen do psacího stroje tak, aby bylo první písmeno údajů, které mají být uvedeny v kolonce 2, umístěno v malém polohovém okně v horním levém rohu.

Pokud jsou všechny výtisky v dílčí sadě určeny k použití ve stejném členském státě, mohou být čitelně vyplněny rukou, inkoustem a hůlkovým písmem, je-li to v daném členském státě povoleno. Totéž platí pro údaje, které se uvádějí ve výtiscích používaných pro účely tranzitního režimu Unie.

Údaje v tiskopise nesmějí být mazány ani přepisovány. Jakékoli změny se provedou škrtnutím chybných údajů a doplněním požadovaných údajů. Veškeré takto provedené změny musí parafovat osoba, která je provedla, a výslovně potvrdit příslušné orgány. Tyto orgány mohou případně vyžadovat podání nového celního prohlášení.

Namísto kteréhokoli z uvedených postupů mohou být tiskopisy vyplněny též pomocí automatického reprodukčního procesu. Takto mohou být také vyhotoveny a vyplněny za podmínky, že jsou přísně dodrženy předpisy o vzorových tiskopisech, formátu, použitém jazyku, čitelnosti, zákazu výmazů a přepisů a opravách.

Hospodářské subjekty vyplní pouze příslušné číslované kolonky. Ostatní kolonky, označené velkým písmenem, jsou pro úřední účely.

Aniž je dotčena obecná poznámka č. 2, musí být výtisky, které si ponechává celní úřad vývozu nebo odeslání, opatřeny původním podpisem příslušné osoby.

Podání prohlášení, podepsaného deklarantem nebo jeho zástupcem, celnímu úřadu se považuje za projev vůle, jímž zúčastněná osoba žádá o propuštění daného zboží do navrženého režimu, a aniž je dotčeno možné použití trestněprávních předpisů, přijímá tím v souladu s platnými předpisy členských států odpovědnost za:

správnost údajů uvedených v celním prohlášení,

pravost přiložených dokladů,

dodržení všech povinností vyplývajících z propuštění dotyčného zboží do daného režimu.

Podpisem se držitel režimu, nebo případně jeho oprávněný zástupce, zaručuje za veškeré náležitosti tranzitu Unie podle ustanovení o tranzitním režimu Unie stanovených v kodexu a v tomto nařízení a uvedených v oddíle B.

Pokud jde o formality tranzitu Unie a formality v místě určení, je v zájmu každé osoby podílející se na tranzitu, aby prověřila obsah svého celního prohlášení předtím, než je podepíše a podá u celního úřadu. Zejména musí tato osoba okamžitě oznámit celnímu orgánu jakékoli nesrovnalosti, které zjistí mezi zbožím, které musí uvést v prohlášení, a údaji již uvedenými v používaných tiskopisech. V takových případech se prohlášení vyhotoví na nových tiskopisech.

Nestanoví-li hlava III jinak, ponechají se kolonky, které nemají být vyplněny, prázdné.

HLAVA II

ÚDAJE VYPLŇOVANÉ V JEDNOTLIVÝCH KOLONKÁCH

A.   FORMALITY PRO VÝVOZ NEBO ODESLÁNÍ, ZPĚTNÝ VÝVOZ, USKLADŇOVÁNÍ V CELNÍM SKLADU NEBO VÝROBU POD CELNÍM DOHLEDEM A CELNÍ KONTROLOU PŘEDFINANCOVANÉHO ZBOŽÍ PRO VÝVOZ, PASIVNÍ ZUŠLECHŤOVACÍ STYK, TRANZITNÍ REŽIM UNIE A/NEBO PROKÁZÁNÍ CELNÍHO STATUSU ZBOŽÍ UNIE.

Kolonka 1: Prohlášení

V prvním pododdílu se uvede odpovídající kód Unie z dodatku D1.

Ve druhém pododdílu se pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 uvede druh prohlášení.

Ve třetím pododdílu se uvede odpovídající kód Unie z dodatku D1.

Kolonka 2: Odesílatel/Vývozce

Uvede se číslo EORI podle čl. 1 bodu 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Pokud odesílatel/vývozce číslo EORI nemá, může mu celní správa pro dané prohlášení přidělit ad hoc číslo.

Pro účely tohoto dodatku se pro definování „vývozce“ použije definice uvedená v celních právních předpisech Unie. V této souvislosti se v případech uvedených v článku 134 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, termín „odesílatel“ vztahuje k osobě, která jedná jako vývozce.

Uvede se celé jméno a adresa dotyčné osoby.

V případě seskupených zásilek mohou členské státy stanovit, že se v této kolonce uvede „různí“, a k prohlášení se připojí seznam odesílatelů nebo vývozců.

Kolonka 3: Tiskopisy

Uvede se pořadové číslo dílčí sady ve vztahu k celkovému počtu použitých dílčích sad tiskopisů a doplňkových listů. Například při předložení jednoho tiskopisu ex a dvou tiskopisů EX/c se uvede v tiskopise ex „1/3“, v prvním tiskopise EX/c „2/3“ a v druhém tiskopise EX/c „3/3“.

Pokud se prohlášení skládá ze dvou sad o čtyřech výtiscích místo jedné sady o osmi výtiscích, považují se obě sady pro účely číslování tiskopisů za jednu.

Kolonka 4: Ložné listy

Uvede se počet případných připojených ložných listů nebo obchodních popisných seznamů, jsou-li schváleny příslušným orgánem.

Kolonka 5: Položky

Uvede se celkový počet položek uvedených dotyčnou osobou ve všech použitých tiskopisech a doplňkových listech (nebo ložných listech nebo obchodních popisných seznamech). Počet položek musí odpovídat číslu v kolonkách 31, které mají být vyplněny.

Kolonka 6: Nákladové kusy celkem

Uvede se celkový počet nákladových kusů tvořících danou zásilku.

Kolonka 7: Referenční číslo

Tento údaj se týká obchodního referenčního čísla, které dané zásilce přidělila dotyčná osoba. Toto číslo může mít formu jedinečného referenčního čísla zásilky (Unique Consignment Reference Number, UCR) (1).

Kolonka 8: Příjemce

Uvede se celé jméno a adresa osoby nebo osob, kterým má být zboží dodáno.

Je-li třeba zadat identifikační číslo, uvede se číslo EORI podle čl. 1 bodu 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Nemá-li příjemce číslo EORI přiděleno, uvede se číslo požadované právními předpisy dotčeného členského státu.

Je-li třeba zadat identifikační číslo a celní prohlášení obsahuje údaje požadované pro výstupní souhrnné celní prohlášení, jak je stanoveno v dodatku A, a jsou-li v rámci programu obchodního partnerství třetí země uznaného Unií poskytovány úlevy, může mít toto identifikační číslo formu jedinečného identifikačního čísla v třetí zemi, které dala Unii k dispozici dotčená třetí země. Struktura tohoto jedinečného identifikačního čísla v třetí zemi odpovídá struktuře, jak je uvedena v dodatku A, v části „Výstupní souhrnná celní prohlášení“ vysvětlivky k datovému prvku nazvané „Odesílatel“.

V případě seskupených zásilek mohou členské státy stanovit, že se v této kolonce uvede „různí“, a k prohlášení se připojí seznam příjemců.

Kolonka 14: Deklarant/Zástupce

Uvede se číslo EORI podle čl. 1 bodu 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Pokud deklarant/zástupce číslo EORI nemá, může mu celní správa pro dané prohlášení přidělit ad hoc číslo.

Uvede se celé jméno a adresa dotyčné osoby.

Pokud jsou deklarant a vývozce/odesílatel stejná osoba, uvede se „vývozce“ nebo „odesílatel“.

K určení deklaranta nebo statusu zástupce se použije odpovídající kód Unie z dodatku D1.

Kolonka 15: Země odeslání/vývozu

V kolonce 15a se uvede odpovídající kód Unie z dodatku D1 pro členský stát, v němž je zboží umístěno v době jeho propuštění do daného režimu.

Je-li však známo, že zboží bylo do daného členského státu, v němž je umístěno v době jeho propuštění do celního režimu, přivezeno z jiného členského státu, uvede se tento jiný členský stát za podmínky, že:

i)

zboží odtud bylo dovezeno pouze pro účely vývozu a

ii)

vývozce není usazen v členském státě, v němž je zboží umístěno v době jeho propuštění do daného celního režimu, a

iii)

vstup do členského státu, v němž je zboží umístěno v době jeho propuštění do celního režimu, nebyl pořízením zboží uvnitř Unie ani plněním považovaným za takové pořízení uvedeným ve směrnici Rady 2006/112/ES.

Jestliže však je zboží vyváženo po režimu aktivního zušlechťovacího styku, uvede se členský stát, kde proběhlo poslední zušlechtění.

Kolonka 17: Země určení

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se v kolonce 17a uvede poslední země určení vyváženého zboží známá v okamžiku vývozu.

Kolonka 18: Poznávací značka a státní příslušnost dopravního prostředku při odjezdu

Uvede se poznávací značka dopravního prostředku, na který je zboží přímo nakládáno v okamžiku splnění vývozních nebo tranzitních formalit, a dále státní příslušnost dopravního prostředku (nebo vozidla pohánějícího ostatní, pokud existuje několik dopravních prostředků) pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1. Je-li použit tahač a návěs s různými poznávacími značkami, uvede se poznávací značka tahače i návěsu a státní příslušnost tahače.

Podle typu dotyčného dopravního prostředku lze zadat tyto identifikační údaje:

Dopravní prostředek

Metoda identifikace

Námořní a vnitrozemská vodní doprava

Název plavidla

Letecká doprava

Číslo a datum letu (pokud neexistuje číslo letu, uvede se registrační číslo letadla)

Silniční doprava

Poznávací značka vozidla

Železniční doprava

Číslo vagonu

Převáží-li se však v případě tranzitních operací zboží v kontejnerech, jež se mají přepravovat silničními vozidly, celní orgány mohou oprávnit držitele režimu, aby tuto kolonku nevyplňoval v případech, kdy by logistické řešení v místě odjezdu mohlo znemožňovat poskytnutí údajů o totožnosti a státní příslušnosti dopravního prostředku, jež se mají uvádět v okamžiku vydání tranzitního prohlášení, a kdy celní orgány mohou zaručit, že příslušné údaje týkající se dopravního prostředku budou dodatečně uvedeny v kolonce 55.

Kolonka 19: Kontejner (Kont.)

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede předpokládaný stav při přechodu vnější hranice Unie na základě informací dostupných v době plnění vývozních formalit.

Kolonka 20: Dodací podmínky

Pomocí odpovídajících kódů Unie a čísel z dodatku D1 se uvedou údaje o podmínkách obchodní smlouvy.

Kolonka 21: Poznávací značka a státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího hranici

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího vnější hranici Unie podle údajů známých v době plnění formalit.

V případě kombinované dopravy nebo použití více dopravních prostředků je aktivním dopravním prostředkem ten, který pohání celou kombinaci. Například nachází-li se nákladní automobil na mořském plavidle, je aktivním dopravním prostředkem loď. Pokud se jedná o tahač a návěs, je aktivním dopravním prostředkem tahač.

Podle typu dotyčného dopravního prostředku lze zadat tyto identifikační údaje:

Dopravní prostředek

Metoda identifikace

Námořní a vnitrozemská vodní doprava

Název plavidla

Letecká doprava

Číslo a datum letu (pokud neexistuje číslo letu, uvede se registrační číslo letadla)

Silniční doprava

Poznávací značka vozidla

Železniční doprava

Číslo vagonu

Kolonka 22: Měna a celková fakturovaná částka

Pomocí odpovídajícího kódu z dodatku D1 se v prvním pododdílu uvede měna, ve které byla vystavena obchodní faktura.

Ve druhém pododdílu se uvede fakturovaná cena za veškeré zboží uvedené v prohlášení.

Kolonka 23: Směnný kurz

Tato kolonka obsahuje platný směnný kurz mezi měnou faktury a měnou daného členského státu.

Kolonka 24: Druh obchodu

Pomocí odpovídajících kódů z dodatku D1 se uvede druh dotyčného obchodu.

Kolonka 25: Druh dopravy na hranici

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede druh dopravy odpovídající aktivnímu dopravnímu prostředku, který se má použít při výstupu z celního území Unie.

Kolonka 26: Druh dopravy ve vnitrozemí

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede druh dopravy při odjezdu.

Kolonka 27: Místo nakládky

Pomocí kódu se případně uvede místo, kde má být zboží naloženo na aktivní dopravní prostředek, na kterém má překročit hranici Unie, tak jak je známo v době plnění formalit.

Kolonka 29: Výstupní celní úřad

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede celní úřad, jehož prostřednictvím má zboží opustit celní území Unie.

Kolonka 30: Umístění zboží

Uvede se přesné místo, kde může být zboží kontrolováno.

Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; značky a čísla; číslo (čísla) kontejneru; počet a druh

Uvedou se značky, čísla, počty a druhy nákladových kusů, a není-li zboží baleno, uvede se počet kusů tohoto zboží zahrnutý v prohlášení spolu s údaji nezbytnými ke ztotožnění zboží. Popis zboží znamená běžný obchodní popis. Pokud musí být vyplněna kolonka 33 (Zbožový kód), musí být popis dostatečně přesný pro zařazení zboží. Tato kolonka musí rovněž obsahovat údaje vyžadované zvláštními právními předpisy. Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede druh nákladových kusů.

Pokud jsou použity kontejnery, uvedou se v této kolonce i jejich identifikační značky.

Kolonka 32: Pořadové číslo položky

Uvede se číslo dané položky ve vztahu k celkovému počtu položek uvedených v použitých tiskopisech a doplňkových listech tak, jak je popsáno v poznámce ke kolonce 5.

Kolonka 33: Zbožový kód

Uvede se kód odpovídající dané položce podle popisu v dodatku D1.

Kolonka 34: Kód země původu

Hospodářské subjekty, které vyplňují kolonku 34a, by měly použít odpovídající kód Unie z dodatku D1 pro uvedení země původu podle definice v hlavě II kodexu.

V kolonce 34b se uvede region odeslání nebo výroby daného zboží.

Kolonka 35: Hrubá hmotnost (kg)

Uvede se hrubá hmotnost zboží popsaného v odpovídající kolonce 31, vyjádřená v kilogramech. Hrubá hmotnost je souhrnná hmotnost zboží se všemi obaly, s výjimkou kontejnerů a jiných přepravních zařízení.

Pokud se tranzitní prohlášení vztahuje na více druhů zboží, uvede se celková hrubá hmotnost pouze v první kolonce 35; zbývající kolonky 35 se ponechají prázdné. Členské státy mohou toto pravidlo rozšířit na všechny režimy uvedené ve sloupcích A až E a G tabulky v hlavě I oddílu B.

Pokud hrubá hmotnost vyšší než 1 kg zahrnuje část jednotky (kg), lze ji zaokrouhlovat takto:

od 0,001 do 0,499: zaokrouhlení dolů na nejbližší kg,

od 0,5 do 0,999: zaokrouhlení nahoru na nejbližší kg.

Hrubá hmotnost nižší než 1 kg se uvádí jako 0,xyz (např. 0,654 pro nákladový kus o hmotnosti 654 gramů).

Kolonka 37: Režim

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede režim, pro který je zboží deklarováno.

Kolonka 38: Čistá hmotnost (kg)

Uvede se čistá hmotnost zboží popsaného v odpovídající kolonce 31, vyjádřená v kilogramech. Čistá hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoli obalu.

Kolonka 40: Souhrnné prohlášení/Předchozí doklad

Pomocí odpovídajících kódů Unie z dodatku D1 se uvedou referenční údaje dokladů předcházejících vývozu do třetí země nebo případně odeslání do členského státu.

V případě, že se prohlášení týká zboží zpětně vyváženého po uvolnění z režimu uskladňování v celním skladu typu B, uvede se odkaz na celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do tohoto režimu.

V případě prohlášení o umístění zboží do režimu tranzitu Unie se uvede odkaz na předchozí celní místo určení nebo odpovídající celní doklady. V případě, že je u tranzitního režimu nezpracovávaného počítačovým systémem nutné zadat více než jeden odkaz, mohou členské státy stanovit, že se v této kolonce uvede „různé“ a k tranzitnímu prohlášení se připojí seznam dotyčných odkazů.

Kolonka 41: Doplňkové měrné jednotky

Podle potřeby se uvede množství dotyčné položky v měrné jednotce určené v nomenklatuře zboží.

Kolonka 44: Zvláštní záznamy/Předložené doklady/Osvědčení a povolení

Pomocí odpovídajících kódů z dodatku D1 se uvedou údaje vyžadované podle případně použitelných zvláštních pravidel spolu s odkazy na podklady předložené s prohlášením.

Pododdíl „Kód zvláštních záznamů (z. z.)“ se nevyplňuje.

Je-li celní prohlášení na zpětný vývoz, kterým se ukončuje režim uskladňování v celním skladu, podáváno u jiného celního úřadu, než je celní úřad vykonávající dohled, uvede se název a úplná adresa celního úřadu vykonávajícího dohled.

Prohlášení vyhotovená v členských státech, které hospodářským subjektům v přechodném období pro zavedení eura umožňují používat při vyhotovování celních prohlášení měnovou jednotku euro, musí obsahovat v této kolonce, nejlépe v pododdílu umístěném v dolním pravém rohu, ukazatel použité měnové jednotky (národní měna nebo euro).

Členské státy mohou stanovit, že se tento ukazatel uvádí pouze v kolonce 44 u první položky zboží daného prohlášení. V tom případě platí tento údaj i pro všechny ostatní položky zboží uvedené v prohlášení.

Ukazatel se určuje podle třípísmenného kódu ISO jednotlivých měn (ISO 4217).

Kolonka 46: Statistická hodnota

Uvede se statistická hodnota vyjádřená v měnové jednotce, jejíž kód je případně uveden v kolonce 44, a pokud tento kód v kolonce 44 uveden není, v měně členského státu, ve kterém jsou plněny vývozní formality, v souladu s platnými předpisy Unie.

Kolonka 47: Výpočet poplatků

Uvede se platný základ pro vyměření poplatku (hodnota, hmotnost nebo jiné). Dle potřeby se pomocí odpovídajících kódů Unie z dodatku D1 v každém řádku uvede:

druh poplatku (např. spotřební daň),

základ pro vyměření poplatku,

sazba uplatňovaného poplatku,

částka splatného poplatku,

zvolený způsob platby (ZP).

Částky uvedené v této kolonce se vyjadřují v měnové jednotce, jejíž kód je případně uveden v kolonce 44, a pokud tento kód v kolonce 44 uveden není, v měně členského státu, ve kterém jsou plněny vývozní formality.

Kolonka 48: Odklad platby

Dle potřeby se uvedou referenční údaje dotyčného povolení; odkladem platby se zde rozumí jak odklad úhrady cla, tak daňový kredit.

Kolonka 49: Označení skladu

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvedou referenční údaje skladu.

Kolonka 50: Hlavní povinný

Uvede se celé jméno (osoby nebo obchodní firmy) a adresa držitele režimu spolu s číslem EORI podle čl. 1 bodu 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Je-li udáno číslo EORI, mohou členské státy od povinnosti udat celé jméno (osoby nebo obchodní firmy) a adresu upustit. V náležitých případech se uvede celé jméno (osoby nebo obchodní firmy) oprávněného zástupce, který podepisuje jménem držitele režimu.

Nestanoví-li zvláštní předpisy, které budou přijaty s ohledem na použití systémů počítačového zpracování dat, jinak, musí být výtisk, který si ponechává celní úřad odeslání, opatřen původním vlastnoručním podpisem příslušné osoby. Je-li držitel režimu právnickou osobou, připojí podepsaný za podpis a celé jméno svou funkci.

U vývozních operací může deklarant nebo jeho zástupce uvést jméno a adresu osoby usazené v místě úřadu výstupu, které lze předat výtisk č. 3 celního prohlášení potvrzeného uvedeným úřadem.

Kolonka 51: Předpokládané celní úřady tranzitu (a země)

Uvede se kód pro předpokládaný celní úřad vstupu do každé země společného tranzitního režimu, kterou má tranzit probíhat, a celní úřad vstupu, jehož prostřednictvím zboží znovu vstoupí na celní území Unie po tranzitu územím země společného tranzitního režimu, anebo, pokud se přeprava provádí tranzitem územím jiným, než je území Unie nebo některé země společného tranzitního režimu, celní úřad výstupu, jehož prostřednictvím zboží opustí Unii, a celní úřad vstupu, jehož prostřednictvím znovu vstoupí do Unie.

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvedou dotyčné celní úřady.

Kolonka 52: Jistota

Pomocí odpovídajících kódů Unie z dodatku D1 se uvede druh jistoty nebo druh zproštění povinnosti poskytnout jistotu použitého pro danou operaci, za nímž se podle potřeby uvede číslo osvědčení o souborné jistotě, osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu nebo záručního dokladu jednotlivé jistoty a celní úřad jistoty.

Pokud souborná jistota, zproštění povinnosti poskytnout jistotu nebo jednotlivá jistota neplatí pro jednu či více z následujících zemí, uvedou se slova „neplatí pro“ následovaná kódem jedné nebo více dotyčných zemí podle dodatku D1:

smluvní strany Úmluvy o společném tranzitním režimu a Úmluvy o zjednodušení formalit ve zbožovém styku, které nejsou členy EU,

Andorra,

San Marino.

Použije-li se jednotlivá jistota hrazená složením hotovosti nebo záručním dokladem, je platná pro všechny smluvní strany Úmluvy o společném tranzitním režimu a Úmluvy o zjednodušení formalit ve zbožovém styku.

Kolonka 53: Celní úřad určení (a země)

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede celní úřad, kterému má být zboží předloženo k ukončení tranzitního režimu Unie.

Kolonka 54: Místo a datum, podpis a jméno deklaranta nebo jeho zástupce

Uvede se místo a datum vyplnění prohlášení.

Nestanoví-li zvláštní předpisy, které budou přijaty s ohledem na použití systémů počítačového zpracování dat, jinak, musí být výtisk, který si ponechává celní úřad vývozu nebo odeslání, opatřen původním vlastnoručním podpisem příslušné osoby, po němž následuje celé jméno této osoby. Je-li příslušná osoba právnickou osobou, připojí podepsaný za podpis a celé jméno svou funkci.

B.   FORMALITY BĚHEM PŘEPRAVY

Mezi dobou, kdy zboží opustí celní úřad vývozu a/nebo odeslání, a dobou, kdy je dodáno celnímu úřadu určení, může nastat potřeba vyplnit některé údaje ve výtiscích jednotného správního dokladu, které doprovázejí zboží. Tyto údaje se týkají přepravy a musí je do dokladu v průběhu přepravy doplnit přepravce odpovědný za dopravní prostředky, na které je zboží přímo naloženo. Údaje mohou být doplněny čitelně rukou; v takovém případě se tiskopis vyplňuje inkoustem a hůlkovým písmem.

Údaje uváděné pouze na výtiscích č. 4 a 5 se týkají těchto kolonek:

Překládka: vyplní se kolonka 55.

Kolonka 55: Překládky

První tři řádky této kolonky vyplní přepravce, pokud je během dané přepravy zboží překládáno z jednoho dopravního prostředku na druhý nebo z jednoho kontejneru do druhého.

Přepravce nesmí překládat zboží bez předchozího povolení celních orgánů členského státu, na jehož území má být překládka provedena.

Pokud tyto orgány usoudí, že tranzitní režim může pokračovat běžným způsobem, potvrdí po podniknutí veškerých potřebných kroků výtisky č. 4 a 5 tranzitního prohlášení.

Jiné události: vyplní se kolonka 56.

Kolonka 56: Jiné události během přepravy

Kolonka se vyplňuje v souladu se stávajícími povinnostmi v rámci tranzitního režimu Unie.

Pokud je zboží nakládáno na návěs a během cesty dochází pouze k výměně tahače (aniž by bylo se zbožím manipulováno nebo bylo zboží překládáno), uvede se dále v této kolonce poznávací značka nového tahače. V takových případech není potvrzení příslušných orgánů nutné.

C.   FORMALITY PRO PROPUŠTĚNÍ DO VOLNÉHO OBĚHU, KONEČNÉ UŽITÍ, AKTIVNÍ ZUŠLECHŤOVACÍ STYK, DOČASNÉ POUŽITÍ A USKLADŇOVÁNÍ V CELNÍM SKLADU

Kolonka 1: Prohlášení

V prvním pododdílu se uvede odpovídající kód Unie z dodatku D1.

Ve druhém pododdílu se pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 uvede druh prohlášení.

Kolonka 2: Odesílatel/Vývozce

Uvede se celé jméno a adresa posledního prodejce zboží před tím, než bylo dovezeno do Unie.

Je-li třeba zadat identifikační číslo, mohou členské státy od povinnosti poskytnout celé jméno a adresu dotyčné osoby upustit.

Je-li třeba zadat identifikační číslo, uvede se číslo EORI podle čl. 1 bodu 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Nemá-li odesílatel/vývozce číslo EORI přiděleno, uvede se číslo požadované právními předpisy dotčeného členského státu.

V případě seskupených zásilek mohou členské státy stanovit, že se v této kolonce uvede „různí“, a k prohlášení se připojí seznam odesílatelů/vývozců.

Kolonka 3: Tiskopisy

Uvede se pořadové číslo dílčí sady ve vztahu k celkovému počtu použitých dílčích sad tiskopisů a doplňkových listů. Například při předložení jednoho tiskopisu IM a dvou tiskopisů IM/c se uvede v tiskopise IM „1/3“, v prvním tiskopise IMc „2/3“ a v druhém tiskopise IM/c „3/3“.

Kolonka 4: Ložné listy

Uvede se počet případných připojených ložných listů nebo obchodních popisných seznamů, jsou-li schváleny příslušným orgánem.

Kolonka 5: Položky

Uvede se celkový počet položek uvedených dotyčnou osobou ve všech použitých tiskopisech a doplňkových listech (nebo ložných listech nebo obchodních popisných seznamech). Počet položek musí odpovídat číslu v kolonkách 31, které mají být vyplněny.

Kolonka 6: Nákladové kusy celkem

Uvede se celkový počet nákladových kusů tvořících danou zásilku.

Kolonka 7: Referenční číslo

Tento údaj se týká obchodního referenčního čísla, které dané zásilce přidělila dotyčná osoba. Toto číslo může mít formu jedinečného referenčního čísla zásilky (Unique Consignment Reference Number, UCR) (2).

Kolonka 8: Příjemce

Uvede se číslo EORI podle čl. 1 bodu 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Pokud příjemce číslo EORI nemá, může mu celní správa pro dané prohlášení přidělit ad hoc číslo.

Uvede se celé jméno a adresa dotyčné osoby.

V případě umístění zboží do režimu uskladňování v soukromém celním skladu se uvede celé jméno a adresa správce skladu, pokud není deklarantem.

V případě seskupených zásilek mohou členské státy stanovit, že se v této kolonce uvede „různí“, a k prohlášení se připojí seznam příjemců.

Kolonka 12: Údaje o hodnotě

V této kolonce se uvedou údaje o hodnotě, např. odkaz na povolení, na základě kterého celní orgány nepožadují předložení tiskopisu DV1 jako podklad každého prohlášení ani údajů o úpravách.

Kolonka 14: Deklarant/Zástupce

Uvede se číslo EORI podle čl. 1 bodu 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Pokud deklarant/zástupce číslo EORI nemá, může mu celní správa pro dané prohlášení přidělit ad hoc číslo.

Uvede se celé jméno a adresa dotyčné osoby.

Pokud jsou deklarant a příjemce stejná osoba, uvede se slovo „příjemce“.

K určení deklaranta nebo statusu zástupce se použije odpovídající kód Unie z dodatku D1.

Kolonka 15: Země odeslání/vývozu

Pokud v zemi jednající jako prostředník nedošlo ani k obchodní transakci (např. prodeji nebo zpracování), ani k zadržení nesouvisejícímu s přepravou zboží, uvede se v kolonce 15a odpovídající kód Unie z dodatku D1 pro zemi, z níž bylo zboží původně odesláno do členského státu, v němž je zboží umístěno v době jeho propuštění do daného celního režimu.

Jestliže k zadržení nebo k obchodní transakci došlo, uvede se poslední země jednající jako prostředník.

Pro účely tohoto požadavku na údaje se zadržení, jehož cílem je konsolidace zboží během přepravy, považuje za zadržení související s přepravou zboží.

Kolonka 17: Země určení

V kolonce 17a se uvede kód Unie z dodatku D1 následujícím způsobem:

a)

U formalit pro propuštění do volného oběhu včetně konečného užití nebo pro domácí spotřebu se uvede kód Unie pro členský stát, kde je zboží umístěno v době propuštění do celního režimu.

Je-li však v době vystavování celního prohlášení známo, že zboží bude po propuštění odesláno do jiného členského státu, uvede se kód tohoto jiného členského státu.

b)

U formalit pro režim aktivního zušlechťovacího styku se uvede kód Unie pro členský stát, v němž proběhlo první zušlechtění.

c)

U formalit pro dočasné použití se uvede kód Unie pro členský stát, v němž se má zboží poprvé použít.

d)

U formalit pro uskladňování v celním skladu se uvede kód Unie pro členský stát, kde je zboží umístěno v době propuštění do celního režimu.

V kolonce 17b se uvede region určení zboží.

Kolonka 18: Poznávací značka a státní příslušnost dopravního prostředku při příjezdu

Uvede se poznávací značka dopravního prostředku, na který je zboží přímo naloženo v okamžiku předložení celnímu úřadu, kde jsou plněny formality místa určení. Je-li použit tahač a návěs s různými poznávacími značkami, uvede se poznávací značka tahače i návěsu.

Podle typu dotyčného dopravního prostředku lze zadat tyto identifikační údaje:

Dopravní prostředek

Metoda identifikace

Námořní a vnitrozemská vodní doprava

Název plavidla

Letecká doprava

Číslo a datum letu (pokud neexistuje číslo letu, uvede se registrační číslo letadla)

Silniční doprava

Poznávací značka vozidla

Železniční doprava

Číslo vagonu

Kolonka 19: Kontejner (Kont.)

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede stav při přechodu vnější hranice Unie.

Kolonka 20: Dodací podmínky

Pomocí odpovídajících kódů Unie a čísel z dodatku D1 se uvedou údaje o podmínkách obchodní smlouvy.

Kolonka 21: Poznávací značka a státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího hranici

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího vnější hranici Unie.

V případě kombinované dopravy nebo použití více dopravních prostředků je aktivním dopravním prostředkem ten, který pohání celou kombinaci. Například nachází-li se nákladní automobil na mořském plavidle, je aktivním dopravním prostředkem loď. Pokud se jedná o tahač a návěs, je aktivním dopravním prostředkem tahač.

Kolonka 22: Měna a celková fakturovaná částka

Pomocí odpovídajícího kódu z dodatku D1 se v prvním pododdílu uvede měna, ve které byla vystavena obchodní faktura.

Ve druhém pododdílu se uvede fakturovaná cena za veškeré zboží uvedené v prohlášení.

Kolonka 23: Směnný kurz

Tato kolonka obsahuje platný směnný kurz mezi měnou faktury a měnou daného členského státu.

Kolonka 24: Druh obchodu

Pomocí odpovídajících kódů z dodatku D1 se uvede druh dotyčného obchodu.

Kolonka 25: Druh dopravy na hranici

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede druh dopravy odpovídající aktivnímu dopravnímu prostředku, se kterým zboží vstoupilo na celní území Unie.

Kolonka 26: Druh dopravy ve vnitrozemí

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede druh dopravy při příjezdu.

Kolonka 29: Vstupní celní úřad

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede celní úřad, jehož prostřednictvím zboží vstoupilo na celní území Unie.

Kolonka 30: Umístění zboží

Uvede se přesné místo, kde může být zboží kontrolováno.

Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; značky a čísla; číslo (čísla) kontejneru; počet a druh

Uvedou se značky, čísla, počty a druhy nákladových kusů, a není-li zboží baleno, uvede se počet kusů tohoto zboží zahrnutý v prohlášení spolu s údaji nezbytnými ke ztotožnění zboží. Popis zboží znamená běžný obchodní popis. S výjimkou zboží nepocházejícího z Unie umístěného do režimu uskladňování v celním skladu musí být tento popis vyjádřen dostatečně přesně, aby umožňoval okamžitou a jednoznačnou identifikaci a zařazení. Tato kolonka musí rovněž obsahovat údaje vyžadované zvláštními právními předpisy (např. DPH, spotřební daně). Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede druh nákladových kusů.

Pokud jsou použity kontejnery, uvedou se v této kolonce i jejich identifikační značky.

Kolonka 32: Pořadové číslo položky

Uvede se číslo dané položky ve vztahu k celkovému počtu položek uvedených v použitých tiskopisech a doplňkových listech tak, jak je popsáno v poznámce ke kolonce 5.

Kolonka 33: Zbožový kód

Uvede se kód odpovídající dané položce podle popisu v dodatku D1. Členské státy mohou stanovit, že se v pátém pododdílu uvede zvláštní nomenklatura pro spotřební daně.

Kolonka 34: Kód země původu

V kolonce 34a se uvede odpovídající kód Unie z dodatku D1 pro zemi původu podle definice v hlavě II kodexu.

Kolonka 35: Hrubá hmotnost (kg)

Uvede se hrubá hmotnost zboží popsaného v odpovídající kolonce 31, vyjádřená v kilogramech. Hrubá hmotnost je souhrnná hmotnost zboží se všemi obaly, s výjimkou kontejnerů a jiných přepravních zařízení.

Pokud se prohlášení týká více druhů zboží, mohou členské státy u režimů uvedených ve sloupcích H až J tabulky v (bývalé hlavě I oddílu B) rozhodnout o tom, že se celková hrubá hmotnost uvede pouze v první kolonce 35 a že zbývající kolonky 35 se ponechají prázdné.

Pokud hrubá hmotnost vyšší než 1 kg zahrnuje část jednotky (kg), lze ji zaokrouhlovat takto:

od 0,001 do 0,499: zaokrouhlení dolů na nejbližší kg,

od 0,5 do 0,999: zaokrouhlení nahoru na nejbližší kg,

hrubá hmotnost nižší než 1 kg se uvádí jako 0,xyz (např. 0,654 pro nákladový kus o hmotnosti 654 gramů).

Kolonka 36: Preference

Tato kolonka obsahuje údaje o sazebním zacházení se zbožím. Pokud je její použití uvedeno v tabulce v hlavě I oddílu B, je nutno ji použít i v případě, že se žádné preferenční sazební zacházení nepožaduje. Tato kolonka však nesmí být použita v rámci obchodu mezi částmi celního území Unie, na které se vztahuje směrnice 2006/112/ES, a částmi tohoto území, na které se uvedená směrnice nevztahuje, nebo v rámci obchodu mezi částmi tohoto území, na které se uvedená směrnice nevztahuje. Uvede se odpovídající kód Unie z dodatku D1.

Komise bude pravidelně zveřejňovat v řadě C Úředního věstníku Evropské unie seznam kombinací kódů, které lze použít, spolu s příklady a vysvětlivkami.

Kolonka 37: Režim

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede režim, pro který je zboží deklarováno.

Kolonka 38: Čistá hmotnost (kg)

Uvede se čistá hmotnost zboží popsaného v odpovídající kolonce 31, vyjádřená v kilogramech. Čistá hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoli obalu.

Kolonka 39: Kvóta

Uvede se pořadové číslo kvóty, o kterou deklarant žádá.

Kolonka 40: Souhrnné prohlášení/Předchozí doklad

Pomocí odpovídajících kódů Unie z dodatku D1 se uvedou referenční údaje souhrnného prohlášení, které bylo použito v členském státě dovozu, nebo jiného předchozího dokladu.

Kolonka 41: Doplňkové měrné jednotky

Podle potřeby se uvede množství dotyčné položky v měrné jednotce určené v nomenklatuře zboží.

Kolonka 42: Cena položky

Uvede se cena dotyčné položky.

Kolonka 43: Způsob hodnocení

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede použitý způsob hodnocení.

Kolonka 44: Zvláštní záznamy/Předložené doklady/Osvědčení a povolení

Pomocí odpovídajících kódů z dodatku D1 se uvedou údaje vyžadované podle případně použitelných zvláštních pravidel spolu s odkazy na podklady předložené s prohlášením.

Pododdíl „Kód zvláštních záznamů (z. z.)“ se nevyplňuje.

Je-li celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu podáváno u jiného celního úřadu, než je celní úřad vykonávající dohled, uvede se název a úplná adresa celního úřadu vykonávajícího dohled.

Prohlášení vyhotovená v členských státech, které hospodářským subjektům v přechodném období pro zavedení eura umožňují používat při vyhotovování celních prohlášení měnovou jednotku euro, musí obsahovat v této kolonce, nejlépe v pododdílu umístěném v dolním pravém rohu, ukazatel použité měnové jednotky (národní měna nebo euro).

Členské státy mohou stanovit, že se tento ukazatel uvádí pouze v kolonce 44 u první položky zboží daného prohlášení. V tom případě platí tento údaj i pro všechny ostatní položky zboží uvedené v prohlášení.

Ukazatel se určuje podle třípísmenného kódu ISO jednotlivých měn (ISO 4217).

Tvoří-li zboží dodávku osvobozenou od DPH do jiného členského státu, uvedou se v kolonce 44 informace požadované v čl. 143 odst. 2 směrnice 2006/112/ES, včetně – požaduje-li tak členský stát – důkazu, že dovezené zboží má být přepraveno nebo odesláno z členského státu dovozu do jiného členského státu.

Kolonka 45: Oprava

Tato kolonka obsahuje údaje o všech případných opravách, pokud se jako podklad k prohlášení nepředkládá tiskopis DV1. Částky uvedené v této kolonce se vyjadřují v měnové jednotce, jejíž kód je případně uveden v kolonce 44, a pokud tento kód v kolonce 44 uveden není, v měně členského státu, ve kterém jsou plněny dovozní formality.

Kolonka 46: Statistická hodnota

Uvede se statistická hodnota vyjádřená v měnové jednotce, jejíž kód je případně uveden v kolonce 44, a pokud tento kód v kolonce 44 uveden není, v měně členského státu, ve kterém jsou plněny dovozní formality, v souladu s platnými předpisy Unie.

Kolonka 47: Výpočet poplatků

Uvede se platný základ pro vyměření poplatku (hodnota, hmotnost nebo jiné). Dle potřeby se pomocí odpovídajících kódů Unie z dodatku D1 v každém řádku uvede:

druh poplatku (např. dovozní clo, DPH),

základ pro vyměření poplatku,

sazba uplatňovaného poplatku,

částka splatného poplatku,

zvolený způsob platby (ZP).

Částky uvedené v této kolonce se vyjadřují v měnové jednotce, jejíž kód je případně uveden v kolonce 44, a pokud tento kód v kolonce 44 uveden není, v měně členského státu, ve kterém jsou plněny dovozní formality.

Kolonka 48: Odklad platby

Dle potřeby se uvedou referenční údaje dotyčného povolení; odkladem platby se zde rozumí jak odklad úhrady cla, tak daňový kredit.

Kolonka 49: Označení skladu

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvedou referenční údaje skladu.

Kolonka 54: Místo a datum, podpis a jméno deklaranta nebo jeho zástupce

Uvede se místo a datum vyplnění prohlášení.

Nestanoví-li zvláštní předpisy, které budou přijaty s ohledem na použití systémů počítačového zpracování dat, jinak, musí být výtisk, který si ponechává celní úřad dovozu, opatřen původním vlastnoručním podpisem příslušné osoby, po němž následuje celé jméno této osoby. Je-li příslušná osoba právnickou osobou, připojí podepsaný za podpis a celé jméno svou funkci.

HLAVA III

POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE DOPLŇKOVÝCH LISTŮ

a)

Doplňkové listy se použijí, pouze pokud se prohlášení týká více než jedné položky (viz kolonka 5). Předkládají se spolu s tiskopisem IM, EX, EU nebo CO.

b)

Pokyny v hlavách I a II se použijí i na doplňkové listy.

Avšak:

první pododdíl kolonky 1 musí obsahovat značku „IM/c“, „EX/c“ nebo „EU/c“ (nebo případně „CO/c“); tento pododdíl se ponechává prázdný, pouze pokud:

tiskopis je používán pouze pro účely tranzitu Unie; v tomto případě se do třetího pododdílu kolonky 1 v závislosti na tranzitním režimu Unie vztahujícím se na příslušné zboží uvede značka „T1bis“, „T2bis“, „T2Fbis“ nebo „T2SMbis“,

tiskopis je používán pouze pro účely prokázání, že zboží má celní status Unie; v tomto případě se do třetího pododdílu kolonky v závislosti na statusu příslušného zboží uvede značka „T2Lbis“, „T2LFbis“ nebo „T2LSMbis“,

vyplnění kolonky 2/8 se ponechává na vůli členských států a tato kolonka by měla uvádět pouze jméno a případné identifikační číslo příslušné osoby,

část kolonky 47 nazvaná „Celkový součet“ se týká konečného součtu všech položek, na které se vztahují použité tiskopisy IM a IM/c, ex a EX/c, EU a EU/c nebo CO a CO/c. Vyplňují se proto pouze na posledním z tiskopisů IM/c, EX/c, EU/c nebo CO/c připojených k dokumentům IM, EX, EU nebo CO, aby zobrazily celkovou splatnou částku podle druhu poplatku.

c)

Použijí-li se doplňkové listy,

musí být veškeré nevyužité kolonky 31 (Nákladové kusy a popis zboží) proškrtnuty, aby bylo vyloučeno jakékoli následné použití,

když třetí pododdíl kolonky 1 obsahuje značku „T“, musí být kolonky 32 (Pořadové číslo položky), 33 (Zbožový kód), 35 (Hrubá hmotnost (kg)), 38 (Čistá hmotnost (kg)), 40 (Souhrnné prohlášení/Předchozí doklad) a 44 (Zvláštní záznamy/Předložené doklady/Osvědčení a povolení) vztahující se k první položce zboží tranzitního prohlášení proškrtnuty a první kolonka 31 (Nákladové kusy a popis zboží) tohoto dokladu nesmí být použita pro zápis značek, čísel, počtu a druhu nákladových kusů nebo pro popis zboží. V první kolonce 31 tohoto dokladu se případně uvede odkaz na počet doplňkových listů, které jsou označeny příslušnými značkami „T1bis“, „T2bis“ nebo „T2Fbis“.


(1)  Doporučení Rady pro celní spolupráci týkající se jedinečného referenčního čísla zásilky (UCR) pro celní účely (ze dne 30. června 2001).

(2)  Doporučení Rady pro celní spolupráci týkající se jedinečného referenčního čísla zásilky (UCR) pro celní účely (ze dne 30. června 2001).

Dodatek C2

VYSVĚTLIVKY K POUŽÍVÁNÍ TRANZITNÍCH PROHLÁŠENÍ PROSTŘEDNICTVÍM VÝMĚNY STANDARDNÍCH ZPRÁV EDI

(TRANZITNÍ PROHLÁŠENÍ EDI)

HLAVA I

VŠEOBECNÁ ČÁST

Tranzitní prohlášení EDI vychází z údajů uváděných v různých kolonkách jednotného správního dokladu (JSD) podle dodatků C1 a D1, přičemž jednotlivým údajům jsou přiřazeny příslušné kódy nebo jsou tyto údaje kódy nahrazeny.

Tento dodatek obsahuje pouze základní zvláštní požadavky, které se uplatňují v případě, že jsou formality prováděny prostřednictvím výměny standardních zpráv EDI. Dále se používají doplňkové kódy uvedené v dodatku D2. Nestanoví-li tento dodatek nebo dodatek D2 jinak, použijí se pro tranzitní prohlášení EDI dodatky C1 a D1.

Podrobná struktura a obsah tranzitního prohlášení EDI se řídí technickými specifikacemi, které pověřené úřady sdělují držiteli režimu za účelem zajistit řádné fungování systému. Tyto specifikace vycházejí z požadavků stanovených v tomto dodatku.

V tomto dodatku je popsána struktura výměny informací. Tranzitní prohlášení je uspořádáno do datových skupin, které obsahují atributy těchto dat. Atributy jsou seskupeny takovým způsobem, že v rámci zprávy vytvářejí koherentní logické bloky. Odsazení datových skupin prostřednictvím odrážek udává, že datová skupina je též součástí datové skupiny vyššího stupně.

Existuje-li, uvádí se číslo odpovídající kolonky v JSD.

Výrazem „počet“ ve vysvětlivce týkající se datové skupiny se označuje, kolikrát může být datová skupina v tranzitním prohlášení uvedena.

Výrazem „typ/délka“ ve vysvětlivce týkající se atributu se označují požadavky na typ dat a jejich délku. Typy dat se označují těmito kódy:

a

alfabetický

n

numerický

an

alfanumerický

Číslo uvedené za kódem udává přípustnou délku údaje. Platí toto:

Dvě tečky uvedené případně před identifikátorem délky udávají, že údaj nemá pevně stanovenou délku, avšak že maximálně může obsahovat počet znaků stanovený identifikátorem. Desetinná čárka v označení délky dat znamená, že atribut může obsahovat desetinná čísla, přičemž číslice před desetinnou čárkou udává celkovou délku atributu a číslice za čárkou celkový počet desetinných míst.

HLAVA II

STRUKTURA TRANZITNÍHO PROHLÁŠENÍ EDI

A.   Seznam datových skupin

 

TRANZITNÍ OPERACE

 

ÚČASTNÍK odesílatel

 

ÚČASTNÍK příjemce

 

POLOŽKA ZBOŽÍ

ÚČASTNÍK odesílatel

ÚČASTNÍK příjemce

KONTEJNERY

KÓDY CITLIVÉHO ZBOŽÍ

NÁKLADOVÉ KUSY

PŘEDCHOZÍ DOKLAD

PŘEDLOŽENÉ DOKLADY/OSVĚDČENÍ A POVOLENÍ

ZVLÁŠTNÍ ZÁZNAMY

 

CELNÍ ÚŘAD odeslání

 

ÚČASTNÍK držitel režimu

 

ZÁSTUPCE

 

CELNÍ ÚŘAD tranzitu

 

CELNÍ ÚŘAD určení

 

ÚČASTNÍK schválený příjemce

 

VÝSLEDKY KONTROLY

 

PŘILOŽENÉ CELNÍ ZÁVĚRY

OZNAČENÍ CELNÍCH ZÁVĚR

 

JISTOTA

ZNAČKA JISTOTY

OMEZENÍ PLATNOSTI (EU)

OMEZENÍ PLATNOSTI (NE EU)

B.   Údaje uváděné v tranzitním prohlášení

TRANZITNÍ OPERACE

Počet: 1

Datová skupina musí být použita.

LRN – Lokální referenční číslo

Typ/délka: an ..22

Lokální referenční číslo (LRN) musí být použito. Je stanoveno na úrovni jednotlivých států a přiděluje je uživatel po dohodě s příslušnými úřady za účelem identifikace jednotlivých celních prohlášení.

Typ celního prohlášení

(kolonka 1)

Typ/délka: an ..5

Atribut musí být použit.

Celkový počet položek

(kolonka 5)

Typ/délka: n ..5

Atribut musí být použit.

Celkový počet nákladových kusů

(kolonka 6)

Typ/délka: n ..7

Použití atributu je nepovinné. Celkový počet nákladových kusů odpovídá součtu všech údajů uvedených v kolonkách „Počet nákladových kusů“, „Počet kusů“ a hodnotě „1“ pro zboží, které bylo v celním prohlášení uvedeno jako „volně ložené“.

Země odeslání

(kolonka 15a)

Typ/délka: a2

Atribut musí být použit pouze v případě, že je v celním prohlášení uvedena jedna země odeslání. Použijí se kódy zemí uvedené v dodatku D2. V takovém případě nelze použít atribut „Země odeslání“ z datové skupiny „POLOŽKA ZBOŽÍ“. Pokud je v celním prohlášení uvedeno více zemí odeslání, atribut z datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“ nelze použít. V takovém případě se použije atribut „Země odeslání“ z datové skupiny „POLOŽKA ZBOŽÍ“.

Země určení

(kolonka 17a)

Typ/délka: a2

Atribut musí být použit pouze v případě, že je v celním prohlášení uvedena jedna země určení. Použijí se kódy zemí uvedené v dodatku D2. V takovém případě nelze použít atribut „Země určení“ z datové skupiny „POLOŽKA ZBOŽÍ“. Pokud je v celním prohlášení uvedeno více zemí určení, atribut z datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“ nelze použít. V takovém případě se použije atribut „Země určení“ z datové skupiny „POLOŽKA ZBOŽÍ“.

Poznávací značka dopr. prostředku při odjezdu

(kolonka 18)

Typ/délka: an ..27

Atribut se použije v souladu s dodatkem C1.

Poznávací značka dopr. prostředku při odjezdu LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definici jazyka (LNG) kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Státní příslušnost dopr. prostředku při odjezdu

(kolonka 18)

Typ/délka: a2

Kód zemí uvedený v dodatku D2 se použije v souladu s dodatkem C1.

Kontejner

(kolonka 19)

Typ/délka: n1

Použijí se tyto kódy:

0

:

ne

1

:

ano.

Státní příslušnost dopr. prostředku překračujícího hranice

(kolonka 21)

Typ/délka: a2

Kód zemí uvedený v dodatku D2 se použije v souladu s dodatkem C1.

Poznávací značka dopr. prostředku překračujícího hranice

(kolonka 21)

Typ/délka: an ..27

V souladu s dodatkem C1 je používání tohoto atributu ponecháno na vůli členských států.

Identifikace dopr. prostředku překračujícího hranice LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definici jazyka (LNG) kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Druh dopravního prostředku překračujícího hranice

(kolonka 21)

Typ/délka: n ..2

V souladu s dodatkem C1 je používání tohoto atributu ponecháno na vůli členských států.

Druh dopravy na hranici

(kolonka 25)

Typ/délka: n ..2

V souladu s dodatkem C1 je používání tohoto atributu ponecháno na vůli členských států.

Druh dopravy ve vnitrozemí

(kolonka 26)

Typ/délka: n ..2

Použití tohoto atributu je ponecháno na vůli členských států. Použití musí být v souladu s vysvětlivkou ke kolonce 25 uvedenou v dodatku D1.

Místo nakládky

(kolonka 27)

Typ/délka: an ..17

Použití tohoto atributu je ponecháno na vůli členských států.

Kód dohodnutého umístění zboží

(kolonka 30)

Typ/délka: an ..17

Atribut nelze použít v případě, že je použita datová skupina „VÝSLEDKY KONTROLY“. V opačném případě je použití atributu volitelné. Je-li atribut použit, je zapotřebí uvést ve formě kódů přesné označení místa, kde může být zboží prověřeno. Atributy „Dohodnuté umístění zboží“/„Kód dohodnutého umístění zboží“, „Schválené umístění zboží“ a „Pracoviště celního úřadu“ není možné použít současně.

Dohodnuté umístění zboží

(kolonka 30)

Typ/délka: an ..35

Atribut nelze použít v případě, že je použita datová skupina „VÝSLEDKY KONTROLY“. V opačném případě je použití atributu volitelné. Je-li atribut použit, je zapotřebí uvést přesné označení místa, kde může být zboží prověřeno. Atributy „Dohodnuté umístění zboží“/„Kód dohodnutého umístění zboží“, „Schválené umístění zboží“ a „Pracoviště celního úřadu“ není možné použít současně.

Dohodnuté umístění zboží LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definici jazyka (LNG) kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Schválené umístění zboží

(kolonka 30)

Typ/délka: an ..17

Používá-li se datová skupina „VÝSLEDKY KONTROLY“, je použití tohoto atributu volitelné. Je-li atribut použit, je zapotřebí uvést přesné označení místa, kde může být zboží prověřeno. Není-li datová skupina „VÝSLEDKY KONTROLY“ použita, nelze atribut použít. Atributy „Dohodnuté umístění zboží“/„Kód dohodnutého umístění zboží“, „Schválené umístění zboží“ a „Pracoviště celního úřadu“ není možné použít současně.

Pracoviště celního úřadu

(kolonka 30)

Typ/délka: an ..17

Atribut nelze použít v případě, že je použita datová skupina „VÝSLEDKY KONTROLY“. V opačném případě je použití atributu volitelné. Je-li atribut použit, je zapotřebí uvést přesné označení místa, kde může být zboží prověřeno. Atributy „Dohodnuté umístění zboží“/„Kód dohodnutého umístění zboží“, „Schválené umístění zboží“ a „Pracoviště celního úřadu“ není možné použít současně.

Celková hrubá hmotnost

(kolonka 35)

Typ/délka: n ..11,3

Atribut musí být použit.

Kód jazyka tranzitního doprovodného dokladu v NCTS

Typ/délka: a2

Pro definování jazyka tranzitního doprovodného dokladu (tranzitní doprovodný doklad NCTS) se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Dialogový identifikátor jazyka při odeslání

Typ/délka: a2

Použití kódu jazyka uvedeného v dodatku D2 je volitelné. Není-li tento atribut použit, systém použije jazyk celního úřadu odeslání.

Datum podání celního prohlášení

(kolonka 50)

Typ/délka: n8

Atribut musí být použit.

Místo podání celního prohlášení

(kolonka 50)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

Místo podání celního prohlášení LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definici jazyka (LNG) kód jazyka uvedený v dodatku D2.

ÚČASTNÍK odesílatel

(kolonka 2)

Počet: 1

Tato datová skupina se použije v případě, že je v celním prohlášení uveden pouze jeden odesílatel. V tomto případě nelze použít datovou skupinu „ÚČASTNÍK odesílatel“ z datové skupiny „POLOŽKA ZBOŽÍ“.

Název, jméno

(kolonka 2)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

Ulice a číslo domu

(kolonka 2)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

Země

(kolonka 2)

Typ/délka: a2

Použije se kód země uvedený v dodatku D2.

Poštovní směrovací číslo

(kolonka 2)

Typ/délka: an ..9

Atribut musí být použit.

Město

(kolonka 2)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

NAD LNG

Typ/délka: a2

Pro definování jazyka, ve kterém se uvádí jméno a adresa (NAD LNG), se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Identifikační číslo účastníka

(kolonka 2)

Typ/délka: an ..17

Používání tohoto atributu je ponecháno na vůli členských států.

ÚČASTNÍK příjemce

(kolonka 8)

Počet: 1

Tato datová skupina se použije v případě, že je v celním prohlášení uveden pouze jeden příjemce. Atribut „Země určení“ z datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“ obsahuje členský stát nebo zemi společného tranzitního režimu. V tomto případě nelze použít datovou skupinu „ÚČASTNÍK příjemce“ z datové skupiny „POLOŽKA ZBOŽÍ“.

Název, jméno

(kolonka 8)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

Ulice a číslo domu

(kolonka 8)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

Země

(kolonka 8)

Typ/délka: a2

Použije se kód země uvedený v dodatku D2.

Poštovní směrovací číslo

(kolonka 8)

Typ/délka: an ..9

Atribut musí být použit.

Město

(kolonka 8)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

NAD LNG

Typ/délka: a2

Pro definování jazyka, ve kterém se uvádí jméno a adresa (NAD LNG), se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Identifikační číslo účastníka

(kolonka 8)

Typ/délka: an ..17

Používání tohoto atributu je ponecháno na vůli členských států.

POLOŽKA ZBOŽÍ

Počet: 999

Datová skupina musí být použita.

Typ celního prohlášení

(bývalá kolonka 1)

Typ/délka: an ..5

Atribut se použije v případě, že byl pro atribut „Druh celního prohlášení“ datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“ použit kód „T–“. V ostatních případech se tento atribut nepoužije.

Země odeslání

(bývalá kolonka 15a)

Typ/délka: a2

Tento atribut se použije v případě, že je v celním prohlášení uvedeno více zemí odeslání. Použije se kód země uvedený v dodatku D2. Atribut „Země odeslání“ datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“ nelze použít. Je-li v celním prohlášení uvedena pouze jedna země odeslání, použije se odpovídající atribut z datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“.

Země určení

(bývalá kolonka 17 a)

Typ/délka: a2

Tento atribut se použije v případě, že je v celním prohlášení uvedeno více zemí určení. Použijí se kódy zemí uvedené v dodatku D2. Atribut „Země určení“ datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“ nelze použít. Je-li v celním prohlášení uvedena pouze jedna země určení, použije se odpovídající atribut z datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“.

Textové označení zboží

(kolonka 31)

Typ/délka: an ..140

Atribut musí být použit.

Textové označení zboží LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definici jazyka (LNG) kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Pořadové číslo položky

(kolonka 32)

Typ/délka: n ..5

Atribut se použije i v případě, že byla použita hodnota „1“ pro atribut „Celkový počet položek“ datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“. V takovém případě se pro tento atribut použije číslo „1“. Každé pořadové číslo položky je v celém prohlášení jedinečné.

Zbožový kód

(kolonka 33)

Typ/délka: n ..8

Atribut musí v souladu s dodatkem C1 obsahovat nejméně čtyři a nejvýše osm číslic.

Hrubá hmotnost

(kolonka 35)

Typ/délka: n ..11,3

Tento atribut je volitelný v případě, že je zboží různého druhu uvedené v jednom celním prohlášení společně zabaleno tak, že není možné určit hrubou hmotnost každého druhu zboží.

Čistá hmotnost

(kolonka 38)

Typ/délka: n ..11,3

V souladu s dodatkem C1 je použití tohoto atributu volitelné.

ÚČASTNÍK odesílatel

(bývalá kolonka 2)

Počet: 1

Datovou skupinu „ÚČASTNÍK odesílatel“ nelze použít v případě, že je v celním prohlášení uveden pouze jeden odesílatel. V tomto případě se používá datová skupina „ÚČASTNÍK odesílatel“ na úrovni „TRANZITNÍ OPERACE“.

Název, jméno

(bývalá kolonka 2)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

Ulice a číslo domu

(bývalá kolonka 2)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

Země

(bývalá kolonka 2)

Typ/délka: a2

Použije se kód země uvedený v dodatku D2.

Poštovní směrovací číslo

(bývalá kolonka 2)

Typ/délka: an ..9

Atribut musí být použit.

Město

(bývalá kolonka 2)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

NAD LNG

Typ/délka: a2

Pro definování jazyka, ve kterém se uvádí jméno a adresa (NAD LNG), se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Identifikační číslo účastníka

(bývalá kolonka 2)

Typ/délka: an ..17

Používání tohoto atributu je ponecháno na vůli členských států.

ÚČASTNÍK příjemce

(bývalá kolonka 8)

Počet: 1

Tato datová skupina se použije v případě, že je v celním prohlášení uvedeno více příjemců a atribut „Země určení“ z datové skupiny „POLOŽKA ZBOŽÍ“ obsahuje členský stát nebo zemi společného tranzitního režimu. Je-li v celním prohlášení uveden pouze jeden příjemce, nelze použít datovou skupinu „ÚČASTNÍK příjemce“ datové skupiny „POLOŽKA ZBOŽÍ“.

Název, jméno

(bývalá kolonka 8)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

Ulice a číslo domu

(bývalá kolonka 8)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

Země

(bývalá kolonka 8)

Typ/délka: a2

Použije se kód země uvedený v dodatku D2.

Poštovní směrovací číslo

(bývalá kolonka 8)

Typ/délka: an ..9

Atribut musí být použit.

Město

(bývalá kolonka 8)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

NAD LNG

Typ/délka: a2

Pro definování jazyka, ve kterém se uvádí jméno a adresa (NAD LNG), se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Identifikační číslo účastníka

(bývalá kolonka 8)

Typ/délka: an ..17

Používání tohoto atributu je ponecháno na vůli členských států.

KONTEJNERY

(kolonka 31)

Počet: 99

Tato datová skupina se použije v případě, že atribut „Kontejner“ z datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“ obsahuje kód „1“.

Číslo kontejneru

(kolonka 31)

Typ/délka: an ..11

Atribut musí být použit.

NÁKLADOVÉ KUSY

(kolonka 31)

Počet: 99

Datová skupina musí být použita.

Značky a čísla nákladových kusů

(kolonka 31)

Typ/délka: an ..42

Pro definování jazyka, ve kterém se uvádí jméno a adresa (NAD LNG), se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Značky a čísla nákladových kusů LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definici jazyka (LNG) kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Druh nákladových kusů

(kolonka 31)

Typ/délka: an2

Použijí se kódy stanovené v položce „kolonka 31“ dodatku D1.

Počet nákladových kusů

(kolonka 31)

Typ/délka: n ..5

Tento atribut se použije v případě, že atribut„Druh nákladových kusů“ obsahuje jiné kódy uvedené v dodatku D1 než kódy používané pro „volně loženo“ (VQ, VG, VL, VY, VR nebo VO) nebo „nebaleno“ (NE, NF, NG). Nelze ho použít, obsahuje-li atribut „Druh nákladových kusů“ jeden z výše uvedených kódů.

Počet kusů

(kolonka 31)

Typ/délka: n ..5

Tento atribut se použije v případě, že atribut„Druh nákladových kusů“ obsahuje kód uvedený v dodatku D2 pro „nebaleno“ (NE). V ostatních případech se tento atribut nepoužije.

PŘEDCHOZÍ DOKLAD

(kolonka 40)

Počet: 9

Datová skupina se použije v souladu s dodatkem C1.

Druh předchozího dokladu

(kolonka 40)

Typ/délka: an ..6

Je-li datová skupina použita, je třeba uvést alespoň jeden předchozí doklad.

Označení předchozího dokladu

(kolonka 40)

Typ/délka: an ..20

Použije se odkaz na předchozí doklad.

Označení předchozího dokladu LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definici jazyka (LNG) kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Doplňující záznamy k předloženému dokladu

(kolonka 40)

Typ/délka: an ..26

Použití tohoto atributu je ponecháno na vůli členských států.

Doplňující záznamy k předloženému dokladu LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definici jazyka (LNG) kód jazyka uvedený v dodatku D2.

PŘEDLOŽENÉ DOKLADY/OSVĚDČENÍ A POVOLENÍ

(kolonka 44)

Počet: 99

Tato datová skupina se použije pro zprávy TIR. V ostatních případech se použije v souladu s dodatkem C1. Použije-li se tato datová skupina, musí obsahovat alespoň jeden z následujících atributů.

Druh předloženého dokladu (kolonka 44)

Typ/délka: an ..3

Použije se kód uvedený v dodatku D2.

Označení předloženého dokladu

(kolonka 44)

Typ/délka: an ..20

Označení předloženého dokladu LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definici jazyka (LNG) kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Doplňující záznamy k předloženému dokladu

(kolonka 44)

Typ/délka: an ..26

Doplňující záznamy k předloženému dokladu LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definici jazyka (LNG) kód jazyka uvedený v dodatku D2.

ZVLÁŠTNÍ ZÁZNAMY

(kolonka 44)

Počet: 99

Datová skupina se použije v souladu s dodatkem C1. Použije-li se tato datová skupina, musí obsahovat buď atribut „Zvláštní záznamy – označení“, nebo „Text“.

Zvláštní záznamy – označení

(kolonka 44)

Typ/délka: an ..3

Použije se kód uvedený v dodatku D2.

Vývoz z EU

(kolonka 44)

Typ/délka: n1

Jestliže atribut „Zvláštní záznamy – označení“ obsahuje kód „DG0“ nebo „DG1“, musí se použít atribut „Vývoz z EU“ nebo „Vývoz ze země“. Oba atributy nelze použít současně. V ostatních případech nelze atribut použít. Pokud se atribut použije, je třeba uvést tyto kódy:

0

ne

=

1

ano

=

Vývoz ze země

(kolonka 44)

Typ/délka: a2

Jestliže atribut „Zvláštní záznamy – označení“ obsahuje kód „DG0“ nebo „DG1“, musí se použít atribut „Vývoz z EU“ nebo „Vývoz ze země“. Oba atributy nelze použít současně. V ostatních případech nelze atribut použít. Pokud se atribut použije, uvede se kód země z dodatku D2.

Text

(kolonka 44)

Typ/délka: an ..70

Text LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definici jazyka (LNG) kód jazyka uvedený v dodatku D2.

CELNÍ ÚŘAD odeslání

(kolonka C)

Počet: 1

Datová skupina musí být použita.

Identifikační číslo

(kolonka C)

Typ/délka: an8

Použije se kód uvedený v dodatku D2.

ÚČASTNÍK držitel režimu

(kolonka 50)

Počet: 1

Datová skupina musí být použita.

Identifikační číslo účastníka

(kolonka 50)

Typ/délka: an ..17

Tento atribut se použije v případě, že datová skupina „VÝSLEDKY KONTROLY“ obsahuje kód A3 nebo je-li použit atribut „Referenční číslo jistoty (GRN)“.

Název, jméno

(kolonka 50)

Typ/délka: an ..35

Tento atribut se použije, jestliže je použit atribut „Identifikační číslo účastníka“ a jestliže systém ještě nezná ostatní atributy této datové skupiny.

Ulice a číslo domu

(kolonka 50)

Typ/délka: an ..35

Tento atribut se použije, jestliže je použit atribut „Identifikační číslo účastníka“ a jestliže systém ještě nezná ostatní atributy této datové skupiny.

Země

(kolonka 50)

Typ/délka: a2

Jestliže je použit atribut „Identifikační číslo účastníka“ a jestliže systém ještě nezná ostatní atributy této datové skupiny, použije se kód uvedený v dodatku D2.

Poštovní směrovací číslo

(kolonka 50)

Typ/délka: an ..9

Tento atribut se použije, jestliže je použit atribut „Identifikační číslo účastníka“ a jestliže systém ještě nezná ostatní atributy této datové skupiny.

Město

(kolonka 50)

Typ/délka: an ..35

Tento atribut se použije, jestliže je použit atribut „Identifikační číslo účastníka“ a jestliže systém ještě nezná ostatní atributy této datové skupiny.

NAD LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definování jazyka, ve kterém se uvádí jméno a adresa (NAD LNG), kód jazyka uvedený v dodatku D2.

ZÁSTUPCE

(kolonka 50)

Počet: 1

Datová skupina musí být použita v případě, že držitel režimu využívá služeb zplnomocněného zástupce.

Název, jméno

(kolonka 50)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

Funkce zástupce

(kolonka 50)

Typ/délka: a ..35

Použití atributu je nepovinné.

Funkce zástupce LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definici jazyka (LNG) kód jazyka uvedený v dodatku D2.

CELNÍ ÚŘAD tranzitu

(kolonka 51)

Počet: 9

Datová skupina se použije v souladu s dodatkem C1.

Identifikační číslo

(kolonka 51)

Typ/délka: an8

Použije se kód uvedený v dodatku D2.

CELNÍ ÚŘAD určení

(kolonka 53)

Počet: 1

Datová skupina musí být použita.

Identifikační číslo

(kolonka 53)

Typ/délka: an8

Použije se kód uvedený v dodatku D2.

ÚČASTNÍK schválený příjemce

(kolonka 53)

Počet: 1

Tuto datovou skupinu lze použít k označení skutečnosti, že zboží bude dodáno schválenému příjemci.

Identifikační číslo schváleného příjemce

(kolonka 53)

Typ/délka: an ..17

Atribut se použije.

VÝSLEDKY KONTROLY

(kolonka D)

Počet: 1

Datová skupina se použije v případě, že celní prohlášení předkládá schválený odesílatel.

Kód výsledku kontroly

(kolonka D)

Typ/délka: an2

Použije se kód A3.

Lhůta

(kolonka D)

Typ/délka: n8

Atribut musí být použit.

PŘILOŽENÉ CELNÍ ZÁVĚRY

(kolonka D)

Počet: 1

Tato datová skupina se použije v případě, že schválený odesílatel, jehož povolení vyžaduje přiložení celních závěr, podává celní prohlášení nebo že je držiteli režimu uděleno oprávnění používat celní závěry zvláštního typu.

Počet závěr

(kolonka D)

Typ/délka: n ..4

Atribut musí být použit.

OZNAČENÍ CELNÍCH ZÁVĚR

(kolonka D)

Počet: 99

Datová skupina se použije pro označení celních závěr.

Označení závěr

(kolonka D)

Typ/délka: an ..20

Atribut musí být použit.

Označení závěr LNG

Typ/délka: a2

Použije se kód jazyka (LNG) uvedený v dodatku D2.

JISTOTA

Počet: 9

Datová skupina musí být použita.

Druh jistoty

(kolonka 52)

Typ/délka: an ..1

Použije se kód uvedený v dodatku D1.

ZNAČKA JISTOTY

(kolonka 52)

Počet: 99

Datová skupina musí být použita, jestliže atribut „Druh jistoty“ obsahuje kód „0“, „1“, „2“, „4“ nebo „9“.

REFERENČNÍ ČÍSLO JISTOTY (GRN)

(kolonka 52)

Typ/délka: an ..24

Atribut se použije pro označení referenčního čísla jistoty (GRN) v případě, že atribut „Druh jistoty“ obsahuje kód „0“, „1“, „2“, „4“ nebo „9“. V tomto případě nelze použít atribut „Značka jiné jistoty“.

Referenční číslo jistoty (GRN) přiděluje celní úřad záruky za účelem identifikace jednotlivých jistot a tvoří se takto:

Kolonky 1 a 2 se vyplňují v souladu s výše uvedenými vysvětlivkami.

Kolonka

Obsah

Typ kolonky

Příklady

1

Poslední dvě číslice roku, kdy byla jistota přijata (YY)

numerické 2

97

2

Identifikace země, ve které byla jistota poskytnuta (kód země ISO alfa-2)

alfabetické 2

IT

3

Jedinečná identifikace přijetí pro daný rok a zemi, kterou vydal úřad záruky

alfanumerické 12

1234AB788966

4

Kontrolní číslice

alfanumerické 1

8

5

Identifikace jednotlivé jistoty s použitím záručního dokladu (1 písmeno + 6 číslic) nebo nula pro jiné typy jistot

alfanumerické 7

A001017

V kolonce 3 se vyplňuje jedinečná identifikace roku a země, která přijala jistotu, přidělená úřadem záruky. Národní celní správy, které chtějí mít v GRN zahrnuto též identifikační číslo celního úřadu záruky, mohou pro vložení vnitrostátního kódu celního úřadu záruky použít až prvních šest znaků kódu.

V kolonce 4 se vyplňuje hodnota sloužící jako kontrolní číslice pro kolonky 1 až 3 GRN. Umožňuje odhalit chyby při identifikaci prvních čtyř kolonek GRN.

Kolonka 5 se vyplňuje pouze tehdy, pokud se GRN týká jednotlivé jistoty s použitím záručního dokladu, která byla zanesena do počítačově zpracovaného tranzitního systému. V takovém případě se v kolonce vyplní identifikační číslo záručního dokladu.

Značka jiné jistoty

(kolonka 52)

Typ/délka: an ..35

Atribut se použije v případě, že atribut „Druh jistoty“ obsahuje kód „0“, „1“, „2“, „4“ nebo „9“. V tomto případě nelze použít atribut „Referenční číslo jistoty (GRN)“.

Přístupový kód

Typ/délka: an4

Atribut se použije v případě, že je použit atribut „Referenční číslo jistoty (GRN)“; není-li použit, je použití tohoto údaje ponecháno na vůli členských států. V závislosti na druhu jistoty vydává tento atribut úřad záruky, ručitel nebo držitel režimu

a používá se pro zabezpečení zvláštní jistoty.

OMEZENÍ PLATNOSTI (EU)

Počet: 1

Neplatí pro EU

(kolonka 52)

Typ/délka: n1

Kód 0 = ne se použije pro tranzit Unie.

OMEZENÍ PLATNOSTI (NE EU)

Počet: 99

Neplatí pro jiné země

(kolonka 52)

Typ/délka: a2

Pro země společného tranzitního režimu se použije kód země uvedený v dodatku D2.

Dodatek D1

KÓDY POUŽÍVANÉ V TISKOPISECH  (1)

HLAVA I

OBECNÉ POZNÁMKY

Tento dodatek obsahuje pouze specifické základní požadavky, které jsou použitelné v případě papírových tiskopisů. Pokud jsou tranzitní formality plněny prostřednictvím výměny zpráv EDI, použijí se pokyny obsažené v tomto dodatku, pokud dodatky C2 a D2 nestanoví jinak.

V některých případech jsou specifikovány požadavky na typ a délku údaje.

Kódy pro různé typy dat jsou tyto:

a

alfabetický

n

numerický

an

alfanumerický

Číslo uvedené za kódem udává přípustnou délku údaje. Dvě tečky uvedené před identifikátorem délky udávají, že údaj nemá pevně stanovenou délku, avšak že může obsahovat počet znaků až do výše stanovené identifikátorem.

HLAVA II

KÓDY

Kolonka 1: Prohlášení

První pododdíl

Použijí se tyto kódy (a2):

EX

:

pro obchod se zeměmi a územími mimo celní území Unie, kromě smluvních stran Úmluvy o zjednodušení formalit ve zbožovém styku;

pro propuštění zboží do jednoho z celních režimů uvedených ve sloupcích A a E tabulky v dodatku C1 hlavě I oddílu B;

pro přidělení celně schváleného určení nebo použití zboží uvedeného ve sloupcích C a D tabulky v dodatku C1 hlavě I oddílu B;

pro odeslání zboží, které není zbožím Unie, v rámci obchodu mezi členskými státy;

IM

:

pro obchod se zeměmi a územími mimo celní území Unie, kromě smluvních stran Úmluvy o zjednodušení formalit ve zbožovém styku;

pro propuštění zboží do jednoho z celních režimů uvedených ve sloupcích H až J tabulky v dodatku C1 hlavě I oddílu B;

pro propuštění zboží, které není zbožím Unie, do celního režimu v rámci obchodu mezi členskými státy;

EU

:

v rámci obchodu se smluvními stranami Úmluvy o zjednodušení formalit ve zbožovém styku;

pro propuštění zboží do jednoho z celních režimů uvedených ve sloupcích A, E a H až J tabulky v dodatku C1 hlavě I oddílu B;

pro přidělení celně schváleného určení nebo použití zboží uvedeného ve sloupcích C a D tabulky v dodatku C1 hlavě I oddílu B;

CO

:

pro zboží Unie podléhající zvláštním opatřením v průběhu přechodného období po přistoupení nových členských států;

pro umístění zboží v celním skladu s cílem získat zvláštní vývozní náhrady před vývozem nebo výroba pod celním dohledem a celní kontrolou před vývozem a platbou vývozních náhrad;

pro zboží Unie v rámci obchodu mezi částmi celního území Unie, na které se vztahuje směrnice 2006/112/ES, a částmi tohoto území, na která se uvedená směrnice nevztahuje, nebo v rámci obchodu mezi částmi tohoto území, na které se uvedená směrnice nevztahuje.

Druhý pododdíl

Použijí se tyto kódy (a1):

A

pro běžné celní prohlášení (běžný postup podle článku 162 kodexu);

B nebo C

pro zjednodušené celní prohlášení (zjednodušený postup podle článku 166 kodexu);

D

pro podání běžného celního prohlášení uvedeného pod kódem A dříve, než je deklarant schopen zboží předložit;

E nebo F

pro podání zjednodušeného celního prohlášení uvedeného pod kódem B nebo C dříve, než je deklarant schopen zboží předložit;

X nebo Y

pro doplňkové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle kódů B nebo C a E nebo F;

Z

pro doplňkové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle článků 166 a 182 kodexu.

Kódy D a F lze použít pouze v rámci postupu stanoveného v článku 171 kodexu, kdy je celní prohlášení podáno dříve, než je deklarant schopen zboží předložit.

Třetí pododdíl

Použijí se tyto kódy (an..5):

T1

:

zboží přepravované v režimu vnějšího tranzitu Unie;

T2

:

zboží přepravované v režimu vnitřního tranzitu Unie v souladu s článkem 227 kodexu, pokud se nepoužije čl. 286 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447;

T2F

:

zboží přepravované v režimu vnitřního tranzitu Unie podle článku 188 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446,;

T2SM

:

zboží propuštěné do režimu vnitřního tranzitu Unie za použití článku 2 rozhodnutí Výboru pro spolupráci EHS-San Marino č. 4/92 ze dne 22. prosince 1992;

T

:

smíšené zásilky podle článku 286 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447; v tomto případě se prostor za značkou T musí proškrtnout;

T2L

:

doklad prokazující celní status zboží Unie;

T2LF

:

doklad prokazující celní status u zboží Unie, které směřuje do nebo z části celního území Unie, na kterou se nevztahuje směrnice 2006/112/ES;

T2LSM

:

doklad prokazující status zboží určeného pro San Marino za použití článku 2 rozhodnutí Výboru pro spolupráci EHS-San Marino č. 4/92 ze dne 22. prosince 1992.

Kolonka 2: Odesílatel/Vývozce

Je-li třeba zadat identifikační číslo, použije se číslo EORI. Struktura je tato:

Kolonka

Obsah

Typ kolonky

Formát

Příklady

1

Identifikační kód členského státu, který číslo přiděluje (kód země ISO alfa 2)

alfabetické 2

a2

PL

2

Jedinečný identifikační kód v členském státě

alfanumerické 15

an..15

1234567890ABCDE

Příklad:„PL1234567890ABCDE“ u polského vývozce (kód země: PL), jehož jedinečné vnitrostátní číslo EORI je „1234567890ABCDE“.

Kód země: alfabetické kódy Unie pro země a území jsou odvozeny od platných dvoupísmenných kódů ISO (a2), pokud jsou v souladu s kódy zemí stanovenými podle čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Unie týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (2).

Kolonka 8: Příjemce

Je-li třeba zadat identifikační číslo, použije se číslo EORI se strukturou uvedenou v popisu pro kolonku 2.

Je-li třeba zadat identifikační číslo a celní prohlášení obsahuje údaje požadované pro výstupní souhrnné celní prohlášení, jak je stanoveno v dodatku A, lze použít jedinečné identifikační číslo v třetí zemi, které dala Unii k dispozici dotčená třetí země.

Kolonka 14: Deklarant/Zástupce

a)

K určení deklaranta nebo statusu zástupce vložte před celé jméno a adresu jeden z těchto kódů (n1):

1.

deklarant;

2.

zástupce (přímé zastoupení ve smyslu čl. 18 odst. 1 prvního pododstavce kodexu);

3.

zástupce (nepřímé zastoupení ve smyslu čl. 18 odst. 1 druhého pododstavce kodexu).

V případě, že je tento kód tištěn na papírový doklad, bude uveden v hranatých závorkách (př.: [1], [2] nebo [3]).

b)

Je-li třeba zadat identifikační číslo, použije se číslo EORI se strukturou uvedenou v popisu pro kolonku 2.

Kolonka 15a: Kód země odeslání nebo vývozu

Použijí se kódy země uvedené v kolonce 2.

Kolonka 17a: Kód země určení

Použijí se kódy země uvedené v kolonce 2.

Kolonka 17b: Kód regionu určení

Použijí se kódy, které stanoví členské státy.

Kolonka 18: Státní příslušnost dopravního prostředku při odjezdu

Použijí se kódy země uvedené v kolonce 2.

Kolonka 19: Kontejner (Kont.)

Použijí se tyto kódy (n1):

0

Zboží nepřepravované v kontejnerech.

1

Zboží přepravované v kontejnerech.

Kolonka 20: Dodací podmínky

V prvních dvou pododdílech této kolonky se případně uvádějí tyto kódy a prohlášení:

První pododdíl

Význam

Druhý pododdíl

Kód Incoterms

Incoterms – MOK/EHK

Bližší určení místa

Kód platný obvykle pro silniční a železniční přepravu

DAF (Incoterms 2000)

S dodáním na hranici

Dohodnuté místo

Kódy platné pro všechny druhy dopravy

EXW (Incoterms 2010)

Ze závodu

Dohodnuté místo

FCA (Incoterms 2010)

Vyplaceně dopravci

Dohodnuté místo

CPT (Incoterms 2010)

Přeprava placena do

Dohodnuté místo určení

CIP (Incoterms 2010)

Přeprava a pojištění placeno do

Dohodnuté místo určení

DAT (Incoterms 2010)

S dodáním na terminál

Dohodnutý terminál v přístavu nebo místě určení

DAP (Incoterms 2010)

S dodáním na místo

Dohodnuté místo určení

DDP (Incoterms 2010)

S dodáním clo placeno

Dohodnuté místo určení

DDU (Incoterms 2000)

S dodáním clo neplaceno

Dohodnuté místo určení

Kódy platné obvykle pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu

FAS (Incoterms 2010)

Vyplaceně k boku lodi

Dohodnutý přístav nalodění

FOB (Incoterms 2010)

Vyplaceně loď

Dohodnutý přístav nalodění

CFR (Incoterms 2010)

Náklady a přepravné

Dohodnutý přístav určení

CIF (Incoterms 2010)

Náklady, pojištění a přepravné

Dohodnutý přístav určení

DES (Incoterms 2000)

S dodáním z lodi

Dohodnutý přístav určení

DEQ (Incoterms 2000)

S dodáním z nábřeží

Dohodnutý přístav určení

XXX

Dodací podmínky jiné než podmínky uvedené výše

Slovní popis dodacích podmínek stanovených ve smlouvě

Členské státy mohou v třetím pododdílu vyžadovat tyto kódované údaje (n1):

1

Místo, které se nachází na území daného členského státu.

2

Místo, které se nachází na území jiného členského státu.

3

Jiné (místo, které se nachází mimo Unii).

Kolonka 21: Státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího hranici

Použijí se kódy země uvedené v kolonce 2.

Kolonka 22: Měna faktury

Měna faktury se označuje pomocí třípísmenného měnového kódu ISO (ISO 4217 pro měny a peněžní prostředky).

Kolonka 24: Druh obchodu

Členské státy, které vyžadují tuto informaci, musí použít jednociferné kódy uvedené ve sloupci A tabulky stanovené podle čl. 10 odst. 2 nařízení Komise (EU) č. 113/2010 (3), přičemž toto číslo se uvádí v levé straně kolonky. Mohou také stanovit, aby byla v pravé straně kolonky uvedena druhá číslice ze seznamu ve sloupci B uvedené tabulky.

Kolonka 25: Druh dopravy na hranici

Použijí se tyto kódy (n1):

Kód

Popis

1

námořní doprava

2

železniční doprava

3

silniční doprava

4

letecká doprava

5

poštovní doprava

7

doprava potrubím a vedením

8

vnitrozemská vodní doprava

9

vlastní pohon

Kolonka 26: Druh dopravy ve vnitrozemí

Použijí se kódy uvedené pro kolonku 25.

Kolonka 29: Výstupní nebo vstupní celní úřad

Použijí se takto strukturované kódy (an8):

první dva znaky (a2) slouží k určení země pomocí kódů zemí uvedených v kolonce 2,

dalších šest znaků (an6) zastupuje dotyčný úřad dané země. Měla by být přijata tato struktura:

První tři znaky (a3) by byly použity pro kód UN/LOCODE a poslední tři znaky pro národní alfanumerické další dělení (an3). Pokud by se toto další dělení nepoužilo, měly by být vloženy znaky „000“.

Příklad: BEBRU000: BE = ISO 3166 pro Belgii, BRU = UN/LOCODE pro město Brusel, 000 pro nevyužité další dělení.

Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; Značky a čísla – Č. kontejneru – Počet a druh

Druh nákladových kusů

Použijí se tyto kódy:

(Doporučení EHK/OSN č. 21/rev. 8.1 ze dne 12. července 2010).

KÓDY BALENÍ

Aerosol

AE

Ampule chráněná

AP

Ampule nechráněná

AM

Baleno do smršťovací fólie

SW

Balíček

PC

Balíček, svazek

PA

Balík (žok), neslisovaný

BN

Balík (žok), slisovaný

BL

Balík, svazek

BE

Balík, svazek, dřevěný

8C