(EU) 2016/324Nařízení Komise (EU) 2016/324 ze dne 7. března 2016, kterým se mění a opravuje příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití některých potravinářských přídatných látek povolených ve všech kategoriích potravin (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 61, 8.3.2016, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 7. března 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. března 2016 Nabývá účinnosti: 28. března 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/324

ze dne 7. března 2016,

kterým se mění a opravuje příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití některých potravinářských přídatných látek povolených ve všech kategoriích potravin

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Uvedený seznam může být aktualizován v souladu s jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(3)

Seznam potravinářských přídatných látek Unie byl vytvořen na základě potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES (3), 94/36/ES (4) a 95/2/ES (5) a po prověření jejich souladu s články 6, 7, 8 a 16 nařízení (ES) č. 1333/2008. Na seznamu Unie jsou uvedeny potravinářské přídatné látky podle kategorií potravin, do nichž se tyto přídatné látky smějí přidávat.

(4)

Z důvodu obtíží, které vyvstaly při převodu potravinářských přídatných látek do nového systému kategorií stanoveného v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008, výživa pro kojence a malé děti nebyla převedena z čl. 2 odst. 3 písm. b) směrnice 95/2/ES do tabulky 1 části A přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008. Mělo by být zajištěno, aby se zásada přenosu na tyto potraviny nevztahovala. Uvedená tabulka by proto měla být opravena tak, aby zahrnovala potraviny pro kojence a malé děti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES (6) nahrazené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 (7).

(5)

S ohledem na článek 16 nařízení (ES) č. 1333/2008 o používání potravinářských přídatných látek ve výživě pro kojence a malé děti je důležité vyjasnit podmínky použití potravinářských přídatných látek uvedených v kategorii potravin 0. „Potravinářské přídatné látky povolené ve všech kategoriích potravin“ v části E přílohy II uvedeného nařízení a změnit název uvedené kategorie.

(6)

Proto by seznam potravinářských přídatných látek Unie měl být objasněn, aby odrážel všechna použití v souladu s články 6, 7, 8 a 16 nařízení (ES) č. 1333/2008.

(7)

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie uvedeného v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008 požádat o stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), s výjimkou případu, kdy tato aktualizace pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví. Vzhledem k tomu, že seznam Unie se mění tak, aby objasňoval použití, která již jsou v souladu se směrnicemi 94/35/ES, 94/36/ES a 95/2/ES, jedná se o aktualizaci uvedeného seznamu, která pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví. Není tudíž nutné o stanovisko úřadu požádat.

(8)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna a opravena.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. března 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES ze dne 30. června 1994 o náhradních sladidlech pro použití v potravinách (Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 3).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 o barvivech pro použití v potravinách (Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 13).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla (Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES ze dne 6. května 2009 o potravinách určených pro zvláštní výživu (Úř. věst. L 124, 20.5.2009, s. 21).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35).


PŘÍLOHA

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění takto:

1)

V tabulce 1 části A se za položku „12. Sušené těstoviny, kromě bezlepkových těstovin a/nebo těstovin určených pro hypoproteinové diety podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES“ doplňuje nová položka 13, která zní:

„13

Potraviny pro kojence a malé děti podle nařízení (EU) č. 609/2013 (1), včetně potravin pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti

2)

Část E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění takto:

a)

název kategorie potravin „0. Potravinářské přídatné látky povolené ve všech kategoriích potravin“ se nahrazuje tímto:

„0

Potravinářské přídatné látky povolené ve všech kategoriích potravin, kromě potravin pro kojence a malé děti, není-li výslovně stanoveno jinak“

b)

položky pro přídatné látky v kategorii potravin „0. Potravinářské přídatné látky povolené ve všech kategoriích potravin“ se nahrazují tímto:

 

„E 290

Oxid uhličitý

quantum satis

 

smí se použít v potravinách pro kojence a malé děti

 

E 338 – 452

Kyselina fosforečná – fosforečnany – di-, tri- a polyfosforečnany

10 000

(1) (4) (57)

pouze potraviny v práškové formě (tj. potraviny sušené během výrobního procesu a jejich směsi), kromě potravin uvedených v tabulce 1 části A této přílohy

 

E 459

Beta-cyklodextrin

quantum satis

 

pouze potraviny ve formě tablet a potahovaných tablet, kromě potravin uvedených v tabulce 1 části A této přílohy

 

E 551 – 553

Oxid křemičitý – křemičitany

10 000

(1) (57)

pouze potraviny v práškové formě (tj. potraviny sušené během výrobního procesu a jejich směsi), kromě potravin uvedených v tabulce 1 části A této přílohy

 

E 551 – 553

Oxid křemičitý – křemičitany

quantum satis

(1)

pouze potraviny ve formě tablet a potahovaných tablet, kromě potravin uvedených v tabulce 1 části A této přílohy

 

E 938

Argon

quantum satis

 

smí se použít v potravinách pro kojence a malé děti

 

E 939

Helium

quantum satis

 

smí se použít v potravinách pro kojence a malé děti

 

E 941

Dusík

quantum satis

 

smí se použít v potravinách pro kojence a malé děti

 

E 942

Oxid dusný

quantum satis

 

smí se použít v potravinách pro kojence a malé děti

 

E 948

Kyslík

quantum satis

 

smí se použít v potravinách pro kojence a malé děti

 

E 949

Vodík

quantum satis

 

smí se použít v potravinách pro kojence a malé děti“


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35).“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU