(EU) 2016/323Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/323 ze dne 24. února 2016, kterým se stanoví podrobná pravidla spolupráce a výměny informací mezi členskými státy, pokud jde o zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně podle nařízení Rady (EU) č. 389/2012

Publikováno: Úř. věst. L 66, 11.3.2016, s. 1-82 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. února 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. března 2016 Nabývá účinnosti: 31. března 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/323

ze dne 24. února 2016,

kterým se stanoví podrobná pravidla spolupráce a výměny informací mezi členskými státy, pokud jde o zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně podle nařízení Rady (EU) č. 389/2012

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 389/2012 ze dne 2. května 2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č. 2073/2004 (1), a zejména na čl. 9 odst. 2, čl. 15 odst. 5 a čl. 16 odst. 3 uvedeného nařízení,

po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

K výměně informací podle článků 8, 15 a 16 nařízení (EU) č. 389/2012, pokud jde o zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, má být používán zejména elektronický systém. Z tohoto důvodu je nezbytné stanovit strukturu a obsah dokladů v rámci vzájemné správní pomoci, v nichž se tyto informace poskytují.

(2)

Aby bylo možné provádět účinnou kontrolu zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, měl by mít dožadující orgán možnost si vyžádat od jiného příslušného orgánu historii přepravy zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně v rámci Unie na základě správního referenčního kódu příslušného elektronického správního dokladu (dále též „e-AD“), jenž byl přidělen podle čl. 21 odst. 3 směrnice Rady 2008/118/ES (2). Dožádané orgány by měly mít možnost poskytovat na tyto žádosti automatické odpovědi. Takováto odpověď by měla obsahovat všechny elektronické doklady a další informace, které si orgány vyměnily na základě článků 21 až 25 směrnice 2008/118/ES.

(3)

V případě, že dožadující orgán nezná správní referenční kód elektronického správního dokladu, pod nímž přeprava zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně v rámci Unie probíhá, měl by tento dožadující orgán mít možnost získat příslušný správní referenční kód na základě jiných relevantních informací o dotčené přepravě.

(4)

Při prověřování dodržování ustanovení kapitoly III a kapitoly IV směrnice 2008/118/ES ze strany hospodářských subjektů je v některých případech zapotřebí shromáždit informace, které lze nalézt pouze mimo elektronický systém. Za účelem nalezení takovýchto informací by tedy měl elektronický systém podporovat postupování žádostí o správní spolupráci i odpovědí na tyto žádosti. Elektronický systém by měl dále podporovat zasílání právně odůvodněných zamítnutí ze strany dožádaných orgánů.

(5)

Elektronický systém by měl poskytovat standardní formáty pro doklady v rámci vzájemné správní pomoci, a podporovat tak povinnou výměnu informací, pokud došlo k nesrovnalostem či porušení právních předpisů o spotřebních daních nebo pokud existuje podezření, že k nim došlo.

(6)

Mělo by být zajištěno, aby se v případě informací, jejichž výměna je nepovinná, používal elektronický systém stejně jako v případě informací, jejichž výměna je povinná. V obou případech by se měly používat stejné doklady v rámci vzájemné správní pomoci.

(7)

Příslušné orgány členských států by měly mít možnost požádat jednotným způsobem o zpětnou vazbu o následných krocích, jež byly na základě výměny informací učiněny, a tuto zpětnou vazbu touto cestou obdržet.

(8)

Měla by být stanovena prováděcí pravidla umožňující výměnu informací za účelem správní spolupráce pro případ, že elektronický systém není k dispozici, a k zaznamenání těchto informací do elektronického systému, jakmile bude opět k dispozici.

(9)

Mělo by být určeno, za jakých situací by měly členské státy pro povinnou výměnu informací používat záložní doklad v rámci vzájemné správní pomoci.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pro účely spolupráce a výměny informací mezi členskými státy, pokud jde o zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, podrobná pravidla v těchto oblastech:

a)

struktura a obsah dokladů v rámci vzájemné správní pomoci, jejichž výměna probíhá prostřednictvím elektronického systému uvedeného v čl. 2 bodě 8 nařízení (EU) č. 389/2012 pro účely článků 8, 15 a 16 uvedeného nařízení;

b)

struktura a obsah sdělení se zpětnou vazbou o následných krocích, které byly v důsledku spolupráce na základě žádosti či v důsledku nepovinného sdělování informací učiněny;

c)

pravidla a postupy, které mají příslušné orgány při výměně dokladů v rámci vzájemné správní pomoci používat;

d)

struktura a obsah záložních dokladů v rámci vzájemné správní pomoci a pravidla a postupy týkající se jejich použití.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„přepravou“ přeprava zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně mezi dvěma či více členskými státy v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně ve smyslu kapitoly IV směrnice 2008/118/ES;

b)

„zabezpečeným systémem elektronické pošty v rámci sítě CCN“ zabezpečená služba elektronické pošty poskytovaná jako součást sítě CCN/CSI.

Článek 3

Struktura a obsah dokladů v rámci vzájemné správní pomoci

1.   Doklady v rámci vzájemné správní pomoci se zpracují podle přílohy I.

2.   V případě, že jsou podle přílohy I tohoto nařízení k vyplnění některých datových polí v dokladech v rámci vzájemné správní pomoci zapotřebí kódy, použijí se, jak je uvedeno v tabulkách v příloze I tohoto nařízení, kódy uvedené v příloze II tohoto nařízení, v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 612/2013 (3) a příloze II nařízení Komise (ES) č. 684/2009 (4).

KAPITOLA II

SPOLUPRÁCE NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI

ODDÍL I

Žádosti o stažení informací v elektronickém systému

Článek 4

Žádost o stažení informací v případě, že dožadující orgán zná správní referenční kód přepravy

1.   Pokud dožadující orgán zná správní referenční kód elektronického správního dokladu, který se při přepravě používá a jenž byl přidělen v souladu s čl. 21 odst. 3 třetím pododstavcem směrnice 2008/118/ES, může tento orgán požádat o jakýkoli doklad uvedený v příloze I nařízení (ES) č. 684/2009 a jakýkoli jiný doklad, který se týká přepravy.

Za tímto účelem zašle dožadující orgán dožádanému orgánu v členském státě odeslání doklad „žádost o chybějící e-AD“, který je popsán v tabulce 1 v příloze I. V žádosti musí být uveden správní referenční kód elektronického správního dokladu, pod nímž dotčená přeprava probíhá.

2.   Pokud dožádaný orgán správní referenční kód zná, odpoví na žádosti na základě odstavce 1 pomocí dokladu „odpověď na žádost o chybějící e-AD“, který je popsán v tabulce 2 v příloze I, přičemž uvede stav přepravy.

Dožádaný orgán zároveň zašle doklad „historie přepravy“, který je popsán v tabulce 3 v příloze I, obsahující kopii elektronického správního dokladu, pod nímž dotčená přeprava probíhá, a případných dalších dokladů, které s touto přepravou souvisí.

3.   Pokud dožádaný orgán správní referenční kód nezná, odpoví na žádosti na základě odstavce 1 pomocí dokladu „odpověď na žádost o chybějící e-AD“, přičemž jako datový prvek „stav“ nastaví „žádný“.

Článek 5

Žádost o stažení informací v případě, že dožadující orgán nezná správní referenční kód přepravy

1.   Pokud dožadující orgán hledaný správní referenční kód nebo hledané správní referenční kódy jednoho či více elektronických správních dokladů nezná a domnívá se, že členským státem odeslání je jiný stát, může požádat, aby seznam elektronických správních dokladů, pod nimiž dotčené přepravy probíhají, vyhledal příslušný orgán jiného členského státu.

Za tímto účelem zašle dožadující orgán dožádanému orgánu doklad „obecný dotaz“, který je popsán v tabulce 4 v příloze I. V dotazu musí být uvedena relevantní kritéria hledání a také všechny informace, o něž se volba těchto kritérií opírá.

2.   Dožádaný orgán na dotazy na základě odstavce 1 odpoví zasláním seznamu elektronických správních dokladů, které odpovídají kritériím hledání zvoleným v souladu s druhým pododstavcem odstavce 1, pomocí dokladu „seznam e-AD sestavený na základě obecného dotazu“, který je popsán v tabulce 5 v příloze I, přičemž je označí správními referenčními kódy.

3.   Pokud kritériím hledání zvoleným v souladu s druhým pododstavcem odstavce 1 neodpovídá žádný doklad, či pokud počet správních referenčních kódů, které zvolená kritéria hledání splňují, přesahuje 99, zašle dožadovaný orgán dožadujícímu orgánu doklad „zamítnutí obecného dotazu“, který je popsán v tabulce 6 v příloze I.

ODDÍL II

Žádosti o informace, které nejsou v elektronickém systému

Článek 6

Žádosti o informace a správní šetření

1.   O informace o zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, které nejsou v elektronickém systému, se žádá zasláním dokladu „běžná žádost o správní spolupráci“, který je popsán v tabulce 7 v příloze I. Jako typ žádosti se nastaví „správní spolupráce“.

2.   Každá žádost na základě odstavce 1 se může týkat jednoho či více hospodářských subjektů registrovaných v členském státě dožadujícího orgánu v souladu s čl. 19 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 389/2012. Může se týkat pouze jednoho hospodářského subjektu registrovaného v členském státě dožádaného orgánu.

3.   Dožádaný orgán po dokončení všech nezbytných šetření zašle dožadujícímu orgánu jejich výsledky pomocí dokladu „výsledky správní spolupráce“, který je popsán v tabulce 10 v příloze I.

ODDÍL III

Lhůty a odmítnutí

Článek 7

Lhůty

1.   Dožadující orgán může dožádanému orgánu připomenout, že dosud neodpověděl na dříve podanou žádost o spolupráci, zasláním dokladu „upomínka správní spolupráce“, který je popsán v tabulce 9 v příloze I.

2.   Pokud dožádaný orgán na žádost neodpoví ve lhůtách stanovených v čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 389/2012, musí zaslat informace o důvodech, které k nedodržení lhůty vedly, v dokladu „odpověď“, který je popsán v tabulce 8 v příloze I tohoto nařízení.

Článek 8

Odmítnutí spolupráce

Pokud dožádaný orgán odmítne vyřídit žádost o informace, provést správní šetření týkající se požadovaných informací či poskytnout požadované informace, oznámí to dožadujícímu orgánu pomocí zabezpečeného systému elektronické pošty v rámci sítě CCN, přičemž uvede minimálně tyto informace:

a)

korelační číslo následných kroků příslušného dokladu v rámci vzájemné správní pomoci, který mu dožadující orgán zaslal, a to podle seznamu kódů 1 v příloze II;

b)

datum, kdy bylo o odmítnutí žádosti rozhodnuto;

c)

totožnost dožádaného orgánu, který odmítnutí vydává;

d)

důvody odmítnutí v souladu s čl. 7 odst. 2, čl. 21 odst. 1, článkem 25 nebo čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) č. 389/2012.

Toto oznámení je třeba zaslat, jakmile se o odmítnutí rozhodne, nejpozději však do tří měsíců od obdržení žádosti.

KAPITOLA III

VÝMĚNA INFORMACÍ BEZ PŘEDCHOZÍ ŽÁDOSTI

Článek 9

Nepovinná výměna informací

1.   V jiných případech než v těch, které jsou uvedeny v odstavci 2, probíhá nepovinná výměna informací, kterou stanoví článek 16 nařízení (EU) č. 389/2012, pomocí dokladu „výsledky správní spolupráce“, který je popsán v tabulce 10 v příloze I tohoto nařízení.

2.   Pokud se nepovinná výměna informací týká výsledků kontroly dokladů či fyzické kontroly zboží během přepravy, je třeba výsledky zaslat pomocí dokladu „zpráva o kontrole“, který je popsán v tabulce 11 v příloze I.

Článek 10

Povinná výměna informací – zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, na něž se vztahují ustanovení kapitoly III směrnice 2008/118/ES, nebo zboží obdržené registrovaným příjemcem

Pokud je na základě kontroly dokladů či fyzické kontroly zboží v prostorách registrovaného příjemce ve smyslu čl. 4 odst. 9 směrnice 2008/118/ES (dále jen „registrovaný příjemce“) či u oprávněného skladovatele ve smyslu čl. 4 odst. 1 uvedené směrnice (dále jen „oprávněný skladovatel“) zjištěno, že nastal jeden z případů uvedených v čl. 15 odst. 1 písm. a) až e) nařízení (EU) č. 389/2012, postupují se informace povinně pomocí dokladu „výsledky správní spolupráce“, který je popsán v tabulce 10 v příloze I tohoto nařízení.

Doklad „výsledky správní spolupráce“ se příslušným orgánům v dotčeném členském státě zasílá do sedmi dní od provedení kontroly.

Článek 11

Povinná výměna informací – zpráva o kontrole

Pokud je na základě kontroly dokladů či fyzické kontroly zboží během přepravy zjištěno, že nastal jeden z případů uvedených v čl. 15 odst. 1 písm. a) až e) nařízení (EU) č. 389/2012, postupuje se zpráva o kontrole povinně pomocí dokladu „zpráva o kontrole“, který je popsán v tabulce 11 v příloze I tohoto nařízení.

Doklad „zpráva o kontrole“ se příslušným orgánům v dotčených členských státech zasílá do sedmi dní od provedení kontroly.

Článek 12

Povinná výměna informací – definitivní přerušení přepravy

Pokud příslušný orgán zjistí, že došlo k definitivnímu přerušení přepravy v důsledku toho, že nastal jeden z případů uvedených v čl. 15 odst. 1 písm. a) až e) nařízení (EU) č. 389/2012, postupují se tyto informace povinně pomocí dokladu „přerušení přepravy“, který je popsán v tabulce 13 v příloze I tohoto nařízení.

Doklad „přerušení přepravy“ je třeba příslušným orgánům v dotčených členských státech zaslat do jednoho dne od okamžiku, kdy příslušný orgán uvedený v prvním odstavci zjistí, že došlo k definitivnímu přerušení.

Článek 13

Povinná výměna informací – oznámení varování nebo odmítnutí

Pokud příslušný orgán zjistí, že zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně odeslané registrovanému příjemci či oprávněnému skladovateli nebylo vyžádáno nebo že má elektronický správní doklad ke zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně odeslanému registrovanému příjemci či oprávněnému skladovateli nesprávný obsah, a pokud má podezření, že tomu tak může být v důsledku toho, že nastal jeden z případů uvedených v čl. 15 odst. 1 písm. a) až c) nebo e) nařízení (EU) č. 389/2012, zašle příslušnému orgánu členského státu odeslání doklad „varování nebo odmítnutí e-AD“, který je popsán v tabulce 14 v příloze I tohoto nařízení.

Doklad „varování nebo odmítnutí e-AD“ je třeba příslušnému orgánu v dotčeném členském státě odeslání zaslat do jednoho dne od okamžiku, kdy příslušný orgán zjistí skutečnosti uvedené v prvním odstavci.

Článek 14

Povinná výměna informací – zpráva o události

Pokud příslušný orgán zjistí o přepravě jiné skutečnosti než ty uvedené v článcích 10, 11, 12 nebo 13 a má podezření, že souvisí s jedním z případů uvedených v čl. 15 odst. 1 písm. a) až e) nařízení (EU) č. 389/2012, postupují se nezbytné informace povinně pomocí dokladu „zpráva o události“, který je popsán v tabulce 12 v příloze I tohoto nařízení.

Doklad „zpráva o události“ se zasílá do sedmi dnů od okamžiku, kdy příslušný orgán zjistí skutečnosti uvedené v prvním odstavci.

KAPITOLA IV

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O VÝMĚNĚ INFORMACÍ

Článek 15

Nedostupnost elektronického systému a používání záložních dokladů v rámci vzájemné správní pomoci

1.   Pro účely čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 389/2012 mohou členské státy elektronický systém považovat za nedostupný za těchto okolností:

a)

elektronický systém je nedostupný v důsledku selhání hardwaru či telekomunikace;

b)

vyskytují se problémy se sítí, nad kterými Komise či dotčený členský stát nemají přímou kontrolu;

c)

vyšší moc;

d)

pravidelná údržba ohlášená minimálně čtyřicet osm hodin před plánovaným zahájením období údržby.

2.   Pro účely čl. 9 odst. 1 druhého pododstavce a čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 389/2012 musí být na záložním dokladu v rámci vzájemné správní pomoci uvedeno, jaký typ dokladu v rámci vzájemné správní pomoci nahrazuje. Požadované informace se zpracují podle tabulek v příloze I tohoto nařízení v podobě datových prvků, přičemž se vyjádří stejným způsobem jako v dokladu v rámci vzájemné správní pomoci. Veškeré datové prvky a datové skupiny a podskupiny, do nichž tyto datové prvky patří, musí být označeny čísly a písmeny uvedenými ve sloupcích A a B příslušných tabulek v příloze I.

Záložní doklad v rámci vzájemné správní pomoci si dotčené příslušné orgány mezi sebou vymění jakýmkoli domluveným způsobem.

3.   Jakmile bude elektronický systém opět k dispozici, je třeba informace, jichž se výměna v souladu s odstavcem 2 týká, v podobě odpovídajících dokladů v rámci vzájemné správní pomoci zaslat pomocí elektronického systému.

Článek 16

Zpětná vazba o krocích učiněných v důsledku výměny informací

1.   Žádost o zpětnou vazbu podle čl. 8 odst. 5, čl. 15 odst. 2 nebo čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 389/2012 musí obsahovat minimálně tyto informace:

a)

korelační číslo následných kroků příslušného dokladu v rámci vzájemné správní pomoci, který příslušný orgán požadující zpětnou vazbu zaslal, a to podle seznamu kódů 1 v příloze II tohoto nařízení;

b)

datum či data, kdy byly tyto informace poskytnuty.

2.   Pro účely čl. 8 odst. 5, čl. 15 odst. 2 nebo čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 389/2012 musí zpětná vazba o následných krocích obsahovat minimálně tyto informace:

a)

korelační číslo následných kroků příslušného dokladu v rámci vzájemné správní pomoci, který příslušný orgán požadující zpětnou vazbu zaslal, a to podle seznamu kódů 1 v příloze II tohoto nařízení;

b)

totožnost příslušného orgánu, který zpětnou vazbu poskytuje;

c)

informace o následných krocích učiněných na základě poskytnutých informací.

3.   O zpětnou vazbu je třeba požádat za použití zabezpečeného systému elektronické pošty v rámci sítě CCN, přičemž se prostřednictvím tohoto systému také poskytuje.

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 17

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. února 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 121, 8.5.2012, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 612/2013 ze dne 25. června 2013 o provozování registru hospodářských subjektů a daňových skladů, souvisejících statistikách a předkládání zpráv podle nařízení Rady (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřební daně (Úř. věst L 173, 26.6.2013, s. 9).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 24).


PŘÍLOHA I

STRUKTURA BĚŽNÝCH ZPRÁV

Elektronické zprávy používané pro účely výměny informací o zboží podléhajícím spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

VYSVĚTLIVKY

(1)

Datové prvky elektronických zpráv používaných pro účely výměny informací o zboží podléhajícím spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením za pomoci elektronického systému uvedeného v čl. 21 odst. 2 směrnice 2008/118/ES a čl. 2 bodě 17 nařízení (EU) č. 389/2012 jsou strukturovány do datových skupin a případně do datových podskupin. Podrobnosti o datech a jejich použití jsou uvedeny v tabulkách této přílohy, v nichž:

a)

sloupec A uvádí numerický kód (číslo) přidělený každé datové skupině a podskupině; každou podskupinu označuje pořadové číslo datové (pod)skupiny, jejíž je součástí (např. je-li číslo datové skupiny 1, jedna datová podskupina této skupiny je 1.1 a jedna datová podskupina této podskupiny je 1.1.1);

b)

sloupec B uvádí alfabetický kód (písmeno) přidělený každému datovému prvku v datové (pod)skupině;

c)

sloupec C označuje datovou (pod)skupinu nebo datový prvek;

d)

sloupec D uvádí pro každou datovou (pod)skupinu nebo každý datový prvek hodnotu, jež indikuje, zda je vyplnění příslušného údaje:

„R“ (required = povinné), což znamená, že údaj musí být poskytnut; je-li datová (pod)skupina „O“ (nepovinná) nebo „C“ (podmíněná), mohou být datové prvky v rámci takové skupiny stále „R“ (povinné), pokud se příslušné orgány členského státu rozhodnou, že údaje v této (pod)skupině musí být vyplněny nebo je-li splněna podmínka pro přiložení této datové pod(skupiny);

„O“ (optional = nepovinné), což znamená, že vyplnění tohoto údaje je pro osobu předkládající zprávu (odesílatel nebo příjemce) nepovinné s výjimkou případu, kdy členský stát stanoví, že jsou tyto údaje podle varianty stanovené ve sloupci E požadovány pro některé nepovinné datové (pod)skupiny nebo datové prvky;

„C“ (conditional = podmíněné), což znamená, že použití datové (pod)skupiny nebo datového prvku je závislé na jiných datových (pod)skupinách nebo datových prvcích ve stejné zprávě;

e)

sloupec E uvádí podmínku nebo podmínky pro údaje, jejichž vyplnění je podmíněné, upřesňuje použití případných nepovinných údajů a uvádí, které údaje musí příslušné orgány poskytnout;

f)

sloupec F uvádí vysvětlivky k vyplnění zprávy, pokud je to nutné;

g)

sloupec G uvádí:

u některých datových (pod)skupin číslo, za nímž následuje písmeno „x“, které uvádí, kolikrát může být datová (pod)skupina ve zprávě uvedena (standardně 1);

u každého datového prvku, kromě datových prvků uvádějících čas a/nebo datum, písmena uvádějící typ a délku údaje; kódy pro tyto typy údajů jsou:

a

alfabetický,

n

numerický,

an

alfanumerický.

Číslo za kódem uvádí povolenou délku údajů pro dotčený datový prvek. Dvě tečky uvedené před identifikátorem délky udávají, že údaj nemá pevně stanovenou délku, může však maximálně obsahovat počet znaků stanovený identifikátorem. Desetinná čárka v označení délky dat znamená, že atribut může obsahovat desetinná čísla, přičemž číslice před desetinnou čárkou udává celkovou délku atributu a číslice za čárkou celkový počet desetinných míst.

Údaje „date“ (datum), „time“ (čas) nebo „dateTime“ (datum a čas) u datových prvků označujících čas a/nebo datum znamená, že musí být uvedeno datum, čas nebo datum a čas podle normy ISO 8601.

(2)

V tabulkách v této příloze se používají následující zkratky:

e-AD (electronic administrative document): elektronický správní doklad

ARC (administrative reference code): správní referenční kód

SEED (System for Exchange of Excise Data): systém na výměnu údajů o spotřební dani (elektronická databáze uvedená v čl. 19 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 389/2012)

Kód KN: kód kombinované nomenklatury

MRN (Movement Reference Number): referenční číslo přepravy

LRN (Local Reference number): místní referenční číslo

LNG (Language): jazyk

DPH: daň z přidané hodnoty

ACO (Administrative Cooperation): správní spolupráce

Tabulka 1

Žádost o chybějící e-AD

(na kterou se odkazuje v článku 4)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTY

R

 

 

 

 

a

Korelační číslo žádosti

R

 

U každého z členských států musí být hodnota <korelačního čísla žádosti> přiřazená žádosti o chybějící e-AD jedinečná.

an..44

2

e-AD TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVY ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

(viz seznam kódů 2 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an21

 

b

Pořadové číslo

R

 

 

n..2

Tabulka 2

Odpověď na žádost o chybějící e-AD

(na kterou se odkazuje v článku 4)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTY

R

 

 

 

 

a

Korelační číslo žádosti

R

 

U každého z členských států musí být hodnota <korelační číslo žádosti> přiřazená žádosti o chybějící e-AD jedinečná.

an..44

2

e-AD TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVY ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

(viz seznam kódů 2 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an21

 

b

Pořadové číslo

R

 

 

n..2

 

c

Stav

R

 

Hodnoty, kterých může <stav> nabývat, jsou:

X01

=

přijato

X02

=

zrušeno

X03

=

dodáno

X04

=

přesměrováno

X05

=

zamítnuto

X06

=

nahrazeno

X07

=

e-AD manuálně ukončeno

X08

=

odmítnuto

X09

=

žádný

X10

=

částečně odmítnuto

X11

=

vývoz

X12

=

přijato k vývozu

X13

=

zastaveno

an3

Tabulka 3

Historie přepravy

(na kterou se odkazuje v článku 4)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTY

R

 

 

 

 

a

Korelační číslo žádosti

R

 

U každého z členských států musí být hodnota <korelačního čísla žádosti> přiřazená historii přepravy jedinečná.

an..44

2

Veškeré ověřené e-AD

R

 

Soubor všech návrhů elektronických správních dokladů a elektronických správních dokladů týkajících se dotčené přepravy, jejichž strukturu udává tabulka 1 v příloze I nařízení (ES) č. 684/2009

99x

3

Oznámení o přijetí/vývozu zboží

O

 

Soubor všech zpráv „oznámení o přijetí/vývozu zboží“ týkajících se dotčené přepravy, jejichž strukturu udává tabulka 6 v příloze I nařízení (ES) č. 684/2009

99x

4

Poslední oznámení o přesměrování e-AD

O

 

Obsah posledního oznámení o změně místa určení / rozdělení týkajícího se dotčené přepravy, jehož strukturu udává tabulka 4 v příloze I nařízení (ES) č. 684/2009

1x

5

Veškeré zprávy o kontrole

O

 

Soubor všech zpráv „zpráva o kontrole“ týkajících se dotčené přepravy, jejichž strukturu udává tabulka 11

99x

6

Veškeré zprávy o událostech

O

 

Soubor všech zpráv „zpráva o události“ týkajících se dotčené přepravy, jejichž strukturu udává tabulka 12

99x

7

Veškerá vysvětlení zpoždění dodání

O

 

Soubor všech zpráv „vysvětlení zpoždění dodání“ týkajících se dotčené přepravy

99x

7.1

ATRIBUTY

R

 

 

 

 

a

Role zprávy

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

vysvětlení zpoždění při odesílání oznámení o přijetí/vývozu zboží

2

=

vysvětlení zpoždění při uvedení místa určení

n1

 

b

Datum a čas ověření vysvětlení zpoždění

C

„R“ po úspěšném ověření

V opačném případě se neuplatní

 

dateTime

 

c

Typ předkladatele

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

odesílatel

2

=

příjemce

n1

 

d

Identifikace předkladatele

R

 

<Identifikace předkladatele> je platné evidenční číslo subjektu pro účely spotřební daně.

(viz seznam kódů 1 v příloze II nařízení (EU) č. 612/2013)

an13

 

e

Kód vysvětlení

R

 

(viz seznam kódů 7 v příloze II)

n..2

 

f

Doplňující informace

C

„R“ v případě, že <Kód vysvětlení> je „jiné“

„O“ v ostatních případech

(viz kód vysvětlení v kolonce 7.1e)

 

an..350

 

g

Doplňující informace_LNG

C

„R“ v případě, že je použito odpovídající textové pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

7.2

e-AD TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVY ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

(viz seznam kódů 2 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an21

 

b

Pořadové číslo

R

 

 

n..2

8

Veškerá oznámení o vývozu zboží

O

 

Soubor všech zpráv „oznámení o přijetí vývozu“ týkajících se dotčené přepravy

99x

8.1

ATRIBUTY

R

 

 

 

 

a

Datum a čas vystavení

R

 

 

dateTime

8.2

e-AD TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVY ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI

R

 

 

99x

 

a

ARC

R

 

(viz seznam kódů 2 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an21

 

b

Pořadové číslo

R

 

 

n..2

8.3

SUBJEKT Příjemce

C

„R“ v případě, že <Typ zprávy> u všech dotčených e-AD není „předložení při vývozu (místní celní řízení)“

V opačném případě se neuplatní

Možné typy zpráv jsou:

1

=

standardní předložení (použije se ve všech případech s výjimkou předložení při vývozu s místním celním řízením)

2

=

předložení při vývozu s místním celním řízením (použití článku 283 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (1))

Tento typ zprávy se nesmí objevit v e-AD, kterému byl přidělen ARC, ani v listinném dokladu uvedeném v čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 684/2009.

 

 

a

Identifikace subjektu

C

„R“ v případě, že <Typový kód místa určení> je:

„místo určení – daňový sklad“

„místo určení – registrovaný příjemce“

„místo určení – dočasně registrovaný příjemce“

„místo určení – přímé dodání“

„O“ v případě, že <Typový kód místa určení> je „místo určení – vývoz“

V opačném případě se neuplatní

Možné hodnoty <Identifikace subjektu> uvádí následující tabulka:

Typový kód místa určení

SUBJEKT PŘIJEMCE. Identifikace subjektu

SUBJEKT Místo dodání. Identifikace subjektu

1 -

Místo určení – daňový sklad

Číslo pro účely spotřební daně (1)

Údaj o daňovém skladu (číslo pro účely spotřební daně) (5)

2 -

Místo určení – registrovaný příjemce

Číslo pro účely spotřební daně (2)

Jakýkoliv identifikátor (6)

3 -

Místo určení – dočasně registrovaný příjemce

Údaj o dočasném povolení (4)

Jakýkoliv identifikátor (6)

4 -

Místo určení – přímé dodání

Číslo pro účely spotřební daně (3)

(Neuplatní se)

5 -

Místo určení – příjemce osvobozený od spotřební daně

(Neuplatní se)

Jakýkoliv identifikátor (6)

6 -

Místo určení – vývoz

Identifikační číslo pro účely DPH (nepovinné)

(Datová skupina <SUBJEKT Místo dodání> neexistuje)

(případně viz seznam kódů 1 a seznam kódů 2 v příloze II nařízení (EU) č. 612/2013)

Možné typové kódy místa určení jsou:

1

=

daňový sklad (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod i) směrnice 2008/118/ES)

2

=

registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) směrnice 2008/118/ES)

3

=

dočasně registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) a čl. 19 odst. 3 směrnice 2008/118/ES)

4

=

přímé dodání (čl. 17 odst. 2 směrnice 2008/118/ES)

5

=

příjemce osvobozený od spotřební daně (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iv) směrnice 2008/118/ES)

6

=

vývoz (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iii) směrnice 2008/118/ES)

8

=

neznámé místo určení (neznámý příjemce; článek 22 směrnice 2008/118/ES)

an..16

 

b

Jméno/firma subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo orientační

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

h

Číslo EORI

C

O“ v případě, že <Typový kód místa určení> je „místo určení – vývoz“

V opačném případě se neuplatní

Uveďte číslo EORI osoby odpovědné za podání vývozního prohlášení, jak je stanoveno v čl. 21 odst. 5 směrnice 2008/118/ES

Možné typové kódy místa určení jsou:

1

=

daňový sklad (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod i) směrnice 2008/118/ES)

2

=

registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) směrnice 2008/118/ES)

3

=

dočasně registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) a čl. 19 odst. 3 směrnice 2008/118/ES)

4

=

přímé dodání (čl. 17 odst. 2 směrnice 2008/118/ES)

5

=

příjemce osvobozený od spotřební daně (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iv) směrnice 2008/118/ES)

6

=

vývoz (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iii) směrnice 2008/118/ES)

8

=

neznámé místo určení (neznámý příjemce; článek 22 směrnice 2008/118/ES)

an..17

8.4

ÚŘAD Místo vývozu

O

 

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

8.5

PŘIJETÍ VÝVOZU

R

 

 

 

 

a

Referenční číslo odesílajícího celního úřadu

R

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

 

b

Identifikátor odesílajícího celního úředníka

O

 

 

an..35

 

c

Datum přijetí

R

 

 

date

 

d

MRN Vývoz

R

 

Platné číslo MRN nebo JSD potvrzené na základě celních údajů, a to podle celního případu.

MRN

=

referenční číslo přepravy

JSD

=

jednotný správní doklad

an..21

9

Veškerá oznámení o odmítnutí celním úřadem

O

 

Soubor všech zpráv týkajících se dotčené přepravy, jež byly celním úřadem zamítnuty

99x

9.1

ATRIBUTY

R

 

 

 

 

a

Datum a čas vystavení

R

 

 

dateTime

9.2

Dotčený návrh e-AD

C

V případě zamítnutí při dovozu je třeba uvést jeden dotčený návrh e-AD a v případě zamítnutí při vývozu je třeba uvést jeden či několik dotčených ověřených e-AD.

(viz veškeré dotčené ověřené e-AD v kolonce 9.3)

 

 

 

a

Místní referenční číslo

R

 

 

an..22

9.3

Veškeré dotčené ověřené e-AD

C

V případě zamítnutí při dovozu je třeba uvést jeden dotčený návrh e-AD a v případě zamítnutí při vývozu je třeba uvést jeden či několik dotčených ověřených e-AD.

(viz dotčený ověřený e-AD v kolonce 9.2)

 

99x

 

a

ARC

R

 

(viz seznam kódů 2 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an21

 

b

Pořadové číslo

R

 

 

n..2

9.4

ZAMÍTNUTÍ

R

 

 

 

 

a

Datum a čas zamítnutí

R

 

 

dateTime

 

b

Kód důvodu zamítnutí

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

dovozní údaje nenalezeny

2

=

obsah e-AD neodpovídá dovozním údajům

3

=

vývozní údaje nenalezeny

4

=

obsah e-AD neodpovídá vývozním údajům

5

=

zboží zamítnuto při vývozních formalitách

n1

9.5

DIAGNÓZY NA ZÁKLADĚ KŘÍŽOVÝCH KONTROL VÝVOZU

C

„R“ v případě, že <Kód důvodu zamítnutí> je „obsah e-AD neodpovídá vývozním údajům“

V opačném případě se neuplatní

(viz kód důvodu zamítnutí v kolonce 9.4b)

 

 

 

a

LRN Vývozu

C

Musí být uveden alespoň jeden z následujících atributů:

<MRN Vývozu>

<LRN Vývozu>

(viz MRN vývozu v kolonce 9.5b)

 

an..22

 

b

MRN Vývozu

C

Musí být uveden alespoň jeden z následujících atributů:

<MRN Vývozu>

<LRN Vývozu>

(viz LRN vývozu v kolonce 9.5a)

Platné číslo MRN nebo JSD potvrzené na základě celních údajů, a to podle celního případu.

MRN

=

referenční číslo přepravy

JSD

=

jednotný správní doklad

an..21

9.6

DIAGNÓZA

R

 

 

999x

 

a

ARC

R

 

(viz seznam kódů 2 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an21

 

b

Jedinečné referenční číslo oznámení

R

 

 

n..3

 

c

Kód diagnózy

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

neznámý ARC

2

=

jedinečné referenční číslo oznámení v e-AD neexistuje

3

=

ve vývozním prohlášení se příslušná POLOŽKA ZBOŽÍ nenachází

4

=

váha/hmotnost neodpovídají

5

=

typový kód místa určení v e-AD není vývoz

6

=

kódy KN neodpovídají

n1

9.7

SUBJEKT Příjemce

C

„R“ v případě, že <Typ zprávy> u všech dotčených e-AD není „předložení při vývozu (místní celní řízení)“

V opačném případě se neuplatní

Možné typy zpráv jsou:

1

=

standardní předložení (použije se ve všech případech s výjimkou předložení při vývozu s místním celním řízením)

2

=

předložení při vývozu s místním celním řízením (použití článku 283 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (1))

Tento typ zprávy se nesmí objevit v e-AD, kterému byl přidělen ARC, ani v listinném dokladu uvedeném v čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 684/2009.

 

 

a

Identifikace subjektu

C

„R“ v případě, že <Typový kód místa určení> je:

„místo určení – daňový sklad“

„místo určení – registrovaný příjemce“

„místo určení – dočasně registrovaný příjemce“

„místo určení – přímé dodání“

„O“ v případě, že <Typový kód místa určení> je „Místo určení – vývoz“

V opačném případě se neuplatní

Možné hodnoty <Identifikace subjektu> uvádí následující tabulka:

Typový kód místa určení

SUBJEKT PŘIJEMCE. Identifikace subjektu

SUBJEKT Místo dodání. Identifikace subjektu

1 -

Místo určení – daňový sklad

Číslo pro účely spotřební daně (7)

Údaj o daňovém skladu (číslo pro účely spotřební daně) (11)

2 -

Místo určení – registrovaný příjemce

Číslo pro účely spotřební daně (8)

Jakýkoliv identifikátor (12)

3 -

Místo určení – dočasně registrovaný příjemce

Údaj o dočasném povolení (10)

Jakýkoliv identifikátor (12)

4 -

Místo určení – přímé dodání

Číslo pro účely spotřební daně (9)

(Neuplatní se)

5 -

Místo určení – příjemce osvobozený od spotřební daně

(Neuplatní se)

Jakýkoliv identifikátor (12)

6 -

Místo určení – vývoz

Identifikační číslo pro účely DPH (nepovinné)

(Datová skupina <SUBJEKT Místo dodání> neexistuje)

(případně viz seznam kódů 1 a seznam kódů 2 v příloze II nařízení (EU) č. 612/2013)

Možné typové kódy místa určení jsou:

1

=

daňový sklad (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod i) směrnice 2008/118/ES)

2

=

registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) směrnice 2008/118/ES)

3

=

dočasně registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) a čl. 19 odst. 3 směrnice 2008/118/ES)

4

=

přímé dodání (čl. 17 odst. 2 směrnice 2008/118/ES)

5

=

příjemce osvobozený od spotřební daně (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iv) směrnice 2008/118/ES)

6

=

vývoz (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iii) směrnice 2008/118/ES)

8

=

neznámé místo určení (neznámý příjemce; článek 22 směrnice 2008/118/ES)

an..16

 

b

Jméno/firma subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo orientační

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

9.8

ÚŘAD Místo vývozu

O

 

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

10

Případné přerušení přepravy

O

 

Obsah případné zprávy „přerušení přepravy“ týkající se dotčené přepravy, jejíž strukturu udává tabulka 13

1x

11

Případné zrušení e-AD

O

 

Obsah případné zprávy „zrušení“ týkající se dotčené přepravy, jejíž strukturu udává tabulka 2 v příloze I nařízení (ES) č. 684/2009

1x

12

Veškeré změny místa určení

O

 

Soubor všech zpráv „změna místa určení“ týkajících se dotčené přepravy, jejichž strukturu udává tabulka 3 v příloze I nařízení (ES) č. 684/2009

99x

13

Veškeré výstrahy nebo zamítnutí e-AD

O

 

Soubor všech zpráv „výstraha nebo zamítnutí e-AD“ týkajících se dotčené přepravy, jejichž strukturu udává tabulka 14

99x

13.1

ATRIBUTY

R

 

 

 

 

a

Datum a čas ověření výstrahy nebo zamítnutí

C

„R“ po úspěšném ověření

V opačném případě se neuplatní

 

dateTime

13.2

e-AD TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVY ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

(viz seznam kódů 2 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an21

 

b

Pořadové číslo

R

 

 

n..2

13.3

SUBJEKT Příjemce

R

 

 

 

 

a

Identifikace subjektu

C

„R“ v případě, že <Typový kód místa určení> je:

„místo určení – daňový sklad“

„místo určení – registrovaný příjemce“

„místo určení – dočasně registrovaný příjemce“

„místo určení – přímé dodání“

„O“ v případě, že <Typový kód místa určení> je „místo určení – vývoz“

V opačném případě se neuplatní

Možné hodnoty <Identifikace subjektu> uvádí následující tabulka:

Typový kód místa určení

SUBJEKT PŘIJEMCE. Identifikace subjektu

SUBJEKT Místo dodání. Identifikace subjektu

1 -

Místo určení – daňový sklad

Číslo pro účely spotřební daně (13)

Údaj o daňovém skladu (číslo pro účely spotřební daně) (17)

2 -

Místo určení – registrovaný příjemce

Číslo pro účely spotřební daně (14)

Jakýkoliv identifikátor (17)

3 -

Místo určení – dočasně registrovaný příjemce

Údaj o dočasném povolení (16)

Jakýkoliv identifikátor (17)

4 -

Místo určení – přímé dodání

Číslo pro účely spotřební daně (15)

(Neuplatní se)

5 -

Místo určení – příjemce osvobozený od spotřební daně

(Neuplatní se)

Jakýkoliv identifikátor (18)

6 -

Místo určení – vývoz

Identifikační číslo pro účely DPH (nepovinné)

(Datová skupina <SUBJEKT Místo dodání> neexistuje)

(případně viz seznam kódů 1 a seznam kódů 2 v příloze II nařízení (EU) č. 612/2013)

Možné typové kódy místa určení jsou:

1

=

daňový sklad (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod i) směrnice 2008/118/ES)

2

=

registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) směrnice 2008/118/ES)

3

=

dočasně registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) a čl. 19 odst. 3 směrnice 2008/118/ES)

4

=

přímé dodání (čl. 17 odst. 2 směrnice 2008/118/ES)

5

=

příjemce osvobozený od spotřební daně (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iv) směrnice 2008/118/ES)

6

=

vývoz (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iii) směrnice 2008/118/ES)

8

=

neznámé místo určení (neznámý příjemce; článek 22 směrnice 2008/118/ES)

an..16

 

b

Jméno/firma subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo orientační

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

13.4

ÚŘAD Místo určení

R

 

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

13.5

VÝSTRAHA

R

 

 

 

 

a

Datum výstrahy

R

 

 

date

 

b

e-AD zamítnuto – upozornění

R

 

Formát hodnoty typu boolean je digitální: „0“ nebo „1“ („0“ = ne nebo nepravda; „1“ = ano nebo pravda)

n1

13.6

KÓD DŮVODU VÝSTRAHY NEBO ZAMÍTNUTÍ e-AD

C

„R“ v případě, že <e-AD zamítnuto – upozornění> je pravda

„O“ v případě, že <e-AD zamítnuto – upozornění> je nepravda

(viz e-AD zamítnuto – upozornění v kolonce 13.5b)

 

9x

 

a

Kód důvodu výstrahy nebo zamítnutí e-AD

R

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II)

n..2

 

b

Doplňující informace

C

„R“ v případě, že <Kód důvodu výstrahy nebo zamítnutí e-AD> je „jiný“

„O“ v ostatních případech

(viz kód důvodu výstrahy nebo zamítnutí e-AD v kolonce 13.6a)

an..350

 

c

Doplňující informace_LNG

C

„R“ v případě, že je použito odpovídající textové pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

14

Veškerá vysvětlení důvodu úbytku

O

 

 

99x

14.1

ATRIBUTY

R

 

 

 

 

a

Typ předkladatele

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

odesílatel

2

=

příjemce

n1

 

b

Datum a čas ověření vysvětlení úbytku

C

„R“ po úspěšném ověření

V opačném případě se neuplatní

 

dateTime

14.2

e-AD TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVY ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

(viz seznam kódů 2 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an21

 

b

Pořadové číslo

R

 

 

n..2

14.3

SUBJEKT Odesílatel

C

„R“ v případě, že <Typ předkladatele > je „odesílatel“

V opačném případě se neuplatní

(viz typ odesílatele v kolonce 14.1a)

 

 

 

a

Číslo subjektu pro účely spotřební daně

R

 

V případě SUBJEKTU Odesílatele

Existující identifikátor <Číslo subjektu pro účely spotřební daně> v souboru <POVOLENÍ SUBJEKTU>;

<Typový kód hospodářského subjektu> dotčeného <SUBJEKTU> musí být:

„oprávněný skladovatel“ NEBO

„registrovaný příjemce“

V případě SUBJEKTU Místa odeslání

Existující identifikátor <Údaje o daňovém skladu> (číslo pro účely spotřební daně v SEED)

(viz seznam kódů 1 v příloze II nařízení (EU) č. 612/2013)

an13

 

b

Jméno/firma subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo orientační

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

14.4

ÚŘAD odeslání – dovoz

C

„O“ v případě, že <Typ předkladatele > je „odesílatel“

V opačném případě se neuplatní

(viz typ odesílatele v kolonce 14.1a)

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

14.5

SUBJEKT Příjemce

C

„R“ v případě, že <Typ předkladatele > není „odesílatel“

V opačném případě se neuplatní

(viz typ odesílatele v kolonce 14.1a)

 

 

 

a

Identifikace subjektu

C

„R“ v případě, že <Typový kód místa určení> je:

„místo určení – daňový sklad“

„místo určení – registrovaný příjemce“

„místo určení – dočasně registrovaný příjemce“

„místo určení – přímé dodání“

„O“ v případě, že <Typový kód místa určení> je „místo určení – vývoz“

V opačném případě se neuplatní

Možné hodnoty <Identifikace subjektu> uvádí následující tabulka:

Typový kód místa určení

SUBJEKT PŘIJEMCE. Identifikace subjektu

SUBJEKT Místo dodání. Identifikace subjektu

1 -

Místo určení – daňový sklad

Číslo pro účely spotřební daně (19)

Údaj o daňovém skladu (číslo pro účely spotřební daně) (23)

2 -

Místo určení – registrovaný příjemce

Číslo pro účely spotřební daně (20)

Jakýkoliv identifikátor (24)

3 -

Místo určení – dočasně registrovaný příjemce

Údaj o dočasném povolení (22)

Jakýkoliv identifikátor (24)

4 -

Místo určení – přímé dodání

Číslo pro účely spotřební daně (21)

(Neuplatní se)

5 -

Místo určení – příjemce osvobozený od spotřební daně

(Neuplatní se)

Jakýkoliv identifikátor (24)

6 -

Místo určení – vývoz

Identifikační číslo pro účely DPH (nepovinné)

(Datová skupina <SUBJEKT Místo dodání> neexistuje)

8 -

Neznámé místo určení

(Neuplatní se)

(Neuplatní se)

(případně viz seznam kódů 1 a seznam kódů 2 v příloze II nařízení (EU) č. 612/2013)

Možné typové kódy místa určení jsou:

1

=

daňový sklad (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod i) směrnice 2008/118/ES)

2

=

registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) směrnice 2008/118/ES)

3

=

dočasně registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) a čl. 19 odst. 3 směrnice 2008/118/ES)

4

=

přímé dodání (čl. 17 odst. 2 směrnice 2008/118/ES)

5

=

příjemce osvobozený od spotřební daně (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iv) směrnice 2008/118/ES)

6

=

vývoz (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iii) směrnice 2008/118/ES)

8

=

neznámé místo určení (neznámý příjemce; článek 22 směrnice 2008/118/ES)

an..16

 

b

Jméno/firma subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo orientační

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

h

Číslo EORI

C

O“ v případě, že <Typový kód místa určení> je „místo určení – vývoz“

V opačném případě se neuplatní

Uveďte číslo EORI osoby odpovědné za podání vývozního prohlášení, jak je stanoveno v čl. 21 odst. 5 směrnice 2008/118/ES

Možné typové kódy místa určení jsou:

1

=

daňový sklad (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod i) směrnice 2008/118/ES)

2

=

registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) směrnice 2008/118/ES)

3

=

dočasně registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) a čl. 19 odst. 3 směrnice 2008/118/ES)

4

=

přímé dodání (čl. 17 odst. 2 směrnice 2008/118/ES)

5

=

příjemce osvobozený od spotřební daně (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iv) směrnice 2008/118/ES)

6

=

vývoz (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iii) směrnice 2008/118/ES)

8

=

neznámé místo určení (neznámý příjemce; článek 22 směrnice 2008/118/ES)

an..17

14.6

ANALÝZA

C

Musí se uvést alespoň jedna z datových skupin <ANALÝZA> nebo <TĚLO ANALÝZY>

 

 

 

a

Datum analýzy

R

 

 

date

 

b

Celkové vysvětlení

O

 

 

an..350

 

c

Celkové vysvětlení_LNG

C

„R“ v případě, že je použito odpovídající textové pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

14.7

TĚLO ANALÝZY

C

Musí se uvést alespoň jedna z datových skupin <ANALÝZA> nebo <TĚLO ANALÝZY>

 

999x

 

a

Jedinečné referenční číslo oznámení

R

 

Odkazuje na <Jedinečné referenční číslo oznámení> těla e-AD příslušného e-AD, přičemž NAVÍC ve zprávě musí být jedinečné.

n..3

 

b

Kód výrobku podléhajícího spotřební dani

R

 

(viz seznam kódů 11 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an4

 

c

Vysvětlení

O

 

 

an..350

 

d

Vysvětlení_LNG

C

„R“ v případě, že je použito odpovídající textové pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

e

Skutečné množství

O

 

 

n..15,3

15

Veškeré upomínky týkající se přepravy zboží podléhajícího spotřební dani

O

 

 

99x

15.1

ATRIBUTY

R

 

 

 

 

a

Typ zprávy

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

upomínka při vypršení lhůty na změnu místa určení (či rozdělení)

2

=

upomínka při vypršení lhůty na zaslání oznámení o přijetí/vývozu zboží

3

=

upomínka při vypršení lhůty na poskytnutí informací o místě určení (čl. 22 odst. 1 směrnice 2008/118/ES)

n1

 

b

Datum a čas vystavení upomínky

R

 

 

dateTime

 

c

Mezní datum a čas

R

 

 

dateTime

 

d

Informace v upomínce

O

 

 

an..350

 

e

Informace v upomínce_LNG

C

„R“ v případě, že je použito odpovídající textové pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

15.2

e-AD TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVY ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

(viz seznam kódů 2 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an21

 

b

Pořadové číslo

R

 

 

n..2

Tabulka 4

Obecný dotaz

(na kterou se odkazuje v článku 5)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTY

R

 

 

 

 

a

Typ žádosti

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

(vyhrazeno)

2

=

žádost o referenční data

3

=

žádost o EOL

4

=

(vyhrazeno)

5

=

žádost o opětovnou synchronizaci rejstříku hospodářských subjektů

6

=

žádost o vyhledání seznamu e-AD

7

=

žádost o statistiky SEED

n1

 

b

Název žádosti

C

„R“ v případě, že <Typ žádosti> je „2“

V opačném případě se neuplatní

(viz typ žádosti v kolonce 1a)

Možné hodnoty jsou:

„C_COD_DAT“= společný seznam kódů

„C_PAR_DAT“= společné systémové parametry

„ALL“= pro úplnou strukturu

a..9

 

c

Dožadující úřad

R

 

Existující identifikátor <Referenční číslo úřadu> v souboru <ÚŘAD>

an8

 

d

Korelační číslo žádosti

C

„R“ v případě, že <Typ žádosti> je „2“, „5“, „6“ nebo „7“

V opačném případě se neuplatní

(viz typ žádost v kolonce 1a)

Hodnota <srovnávacího identifikátoru žádosti> je pro každý členský stát jedinečná

an..44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ŽÁDOST O SEZNAM e-AD

C

„R“ v případě, že <Typ žádosti> je „6“

V opačném případě se neuplatní

(viz typ žádosti v kolonce 1a)

 

 

 

a

Kód členského státu

R

 

(viz seznam kódů 3 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

a2

2.1

PRIMÁRNÍ KRITÉRIUM ANALÝZY RIZIK

R

 

 

99x

 

a

Typový kód primárního kritéria

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

ARC

2

=

obchodní název produktu

3

=

kategorie přepravovaných výrobků podléhajících spotřební dani

4

=

(vyhrazeno)

5

=

(vyhrazeno)

6

=

(vyhrazeno)

7

=

(vyhrazeno)

8

=

město příjemce

9

=

město odesílatele

10

=

město poskytovatele zajištění

11

=

(vyhrazeno)

12

=

město místa dodání

13

=

město daňového skladu odeslání

14

=

město přepravce

15

=

kód KN výrobku

16

=

datum faktury

17

=

číslo příjemce pro účely spotřební daně

18

=

číslo odesílatele pro účely spotřební daně

19

=

číslo ručitele pro účely spotřební daně

20

=

(vyhrazeno)

21

=

(vyhrazeno)

22

=

číslo daňového skladu dodání pro účely spotřební daně

23

=

číslo daňového skladu odeslání pro účely spotřební daně

24

=

(vyhrazeno)

25

=

kód výrobku podléhajícího spotřební dani

26

=

doba trvání přepravy

27

=

členský stát dodání

28

=

členský stát odeslání

29

=

jméno/firma příjemce

30

=

jméno/firma odesílatele

31

=

jméno/firma ručitele

32

=

(vyhrazeno)

33

=

název místa dodání

34

=

název daňového skladu odeslání

35

=

jméno/firma přepravce

36

=

číslo faktury

37

=

PSČ příjemce

38

=

PSČ odesílatele

39

=

PSČ ručitele

40

=

(vyhrazeno)

41

=

PSČ místa dodání

42

=

PSČ daňového skladu odeslání

43

=

PSČ přepravce

44

=

množství zboží (v těle e-AD)

45

=

místní referenční číslo, které je sériovým číslem přiděleným odesílatelem

46

=

druh dopravy

47

=

(vyhrazeno)

48

=

(vyhrazeno)

49

=

identifikační číslo pro účely DPH příjemce

50

=

(vyhrazeno)

51

=

identifikační číslo pro účely DPH přepravce

52

=

změna místa určení (pořadové číslo ≥ 2)

n..2

2.1.1

PRIMÁRNÍ HODNOTA ANALÝZY RIZIK

O

 

 

99x

 

a

Hodnota

R

 

 

an..255

3

STATISTICKÁ ŽÁDOST

C

„R“ v případě, že <Typ žádosti> je „8“

V opačném případě se neuplatní

(viz typ žádosti v kolonce 1a)

 

 

 

a

Typ statistiky

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

aktivní a neaktivní hospodářské subjekty

2

=

končící povolení

3

=

hospodářské subjekty podle typu a daňové sklady

4

=

činnost související se spotřební daní

5

=

změny povolení souvisejících se spotřebními daněmi

n1

3.1

SEZNAM KÓDŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

R

 

 

99x

 

a

Kód členského státu

R

 

(viz seznam kódů 3 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

a2

4

OBDOBÍ, JEHOŽ SE TÝKAJÍ STATISTIKY

C

„R“ v případě, že <Typ žádosti> je „7“

V opačném případě se neuplatní

(viz typ žádosti v kolonce 1a)

 

 

 

a

Rok

R

 

Hodnota datového prvku musí být vyšší než nula

n4

 

b

Pololetí

C

Pro 4 b, c, a d:

Tato tři datová pole jsou nepovinná a vzájemně se vylučující

<pololetí>

<čtvrtletí>

<měsíc>

Tj. pokud je jedno z těchto datových polí vyplněno, obě zbývající se nevyplňují.

Možné hodnoty jsou:

1

=

první pololetí

2

=

druhé pololetí

n1

 

c

Čtvrtletí

C

Možné hodnoty jsou:

1

=

první čtvrtletí

2

=

druhé čtvrtletí

3

=

třetí čtvrtletí

4

=

čtvrté čtvrtletí

n1

 

d

Měsíc

C

Možné hodnoty jsou:

1

=

leden

2

=

únor

3

=

březen

4

=

duben

5

=

květen

6

=

červen

7

=

červenec

8

=

srpen

9

=

září

10

=

říjen

11

=

listopad

12

=

prosinec

n..2

5

ŽÁDOST O REFERENCI

C

„R“ v případě, že <Typ žádosti> je „2“

V opačném případě se neuplatní

(viz typ žádosti v kolonce 1a)

 

 

 

a

Upozornění na základě společných kritérii posouzení rizik

O

 

Možné hodnoty jsou:

0

=

ne nebo nepravda

1

=

ano nebo pravda

n1

5.1

KÓD SEZNAMU KÓDŮ

O

 

 

99x

 

a

Požadovaný kód seznamu kódů

O

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

měrné jednotky

2

=

typy událostí

3

=

typy evidence

4

=

(vyhrazeno)

5

=

(vyhrazeno)

6

=

kódy jazyků

7

=

členské státy

8

=

kódy zemí

9

=

kódy balení

10

=

důvody neuspokojivého přijetí nebo zpráva o kontrole

11

=

důvody přerušení

12

=

(vyhrazeno)

13

=

druhy přepravy

14

=

přepravní jednotky

15

=

vinařské oblasti

16

=

kódy operací při zpracování vína

17

=

kategorie výrobků podléhajících spotřební dani

18

=

výrobky podléhající spotřební dani

19

=

kódy KN

20

=

shody mezi kódem KN a výrobkem podléhajícím spotřební dani

21

=

důvody zrušení

22

=

důvody výstrahy nebo zamítnutí e-AD

23

=

vysvětlení zpoždění

24

=

(vyhrazeno)

25

=

osoby oznamující událost

26

=

důvody odmítnutí žádosti o historii

27

=

důvody pro zpoždění výsledku

28

=

úkony v rámci správní spolupráce

29

=

důvody žádosti o správní spolupráci

30

=

(vyhrazeno)

31

=

(vyhrazeno)

32

=

(vyhrazeno)

33

=

(vyhrazeno)

34

=

důvody, pro které není úkon v rámci správní spolupráce možný

35

=

(vyhrazeno)

36

=

(vyhrazeno)

n..2

Tabulka 5

Seznam e-AD jako výsledek obecného dotazu

(na kterou se odkazuje v článku 5)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTY

R

 

 

 

 

a

Dožadující úřad

R

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

 

b

Korelační číslo žádosti

R

 

U každého z členských států musí být hodnota <srovnávacího identifikátoru žádosti> přiřazená seznamu e-AD jedinečná

an..44

2

POLOŽKA SEZNAMU e-AD

O

 

 

99x

 

a

Datum odeslání

R

 

 

date

2.1

PŘEPRAVA ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

(viz seznam kódů 2 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an21

 

b

Datum a čas ověření e-AD

R

 

 

dateTime

 

c

Pořadové číslo

R

 

Hodnota datového prvku musí být vyšší než nula

n..2

2.2

SUBJEKT Odesílatel

R

 

 

 

 

a

Číslo subjektu pro účely spotřební daně

R

 

V případě SUBJEKTU Odesílatele

Existující identifikátor <Číslo subjektu pro účely spotřební daně> v souboru <POVOLENÍ SUBJEKTU>;

<Typový kód hospodářského subjektu> dotčeného <SUBJEKTU> musí být:

„oprávněný skladovatel“ NEBO

„registrovaný příjemce“

(viz seznam kódů 1 v příloze II nařízení (EU) č. 612/2013)

an13

 

b

Jméno/firma subjektu

R

 

 

an..182

2.3

SUBJEKT Místo odeslání

C

V případě, že <Typový kód původu u e-AD> je „místo původu – daňový sklad“.

PAK

je <SUBJEKT Místo odeslání> „R“

<ÚŘAD odeslání – dovoz> se neuplatní

JINAK

se <SUBJEKT Místo odeslání> neuplatní

<ÚŘAD odeslání – dovoz> je „R“

 

 

 

a

Údaj o daňovém skladu

R

 

V případě SUBJEKTU Místa odeslání

Existující identifikátor <Údaj o daňovém skladu> (číslo pro účely spotřební daně v SEED)

(viz seznam kódů 1 v příloze II nařízení (EU) č. 612/2013)

an13

 

b

Jméno/firma subjektu

O

 

 

an..182

2.4

ÚŘAD odeslání – dovoz

C

V případě, že <Typový kód původu u e-AD> je „místo původu – daňový sklad“,

PAK

je <SUBJEKT Místo odeslání> „R“

<ÚŘAD odeslání – dovoz> se neuplatní

JINAK

se <SUBJEKT Místo odeslání> neuplatní

<ÚŘAD odeslání – dovoz> je „R“

 

 

 

a

Dožadující úřad

R

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

2.5

SUBJEKT Příjemce

R

 

 

 

 

a

Identifikace subjektu

C

V PŘÍPADĚ, že <Typový kód místa určení> je:

„místo určení – daňový sklad“

„místo určení – registrovaný příjemce“

„místo určení – dočasně registrovaný příjemce“

„místo určení – přímé dodání“,

PAK je <SUBJEKT Příjemce.Identifikace subjektu> „R“

JINAK

V PŘÍPADĚ, že <Typový kód místa určení> je:

„místo určení – vývoz“,

PAK je <SUBJEKT Příjemce.Identifikace subjektu> „O“

JINAK se <SUBJEKT Příjemce.Identifikace subjektu> neuplatní

Možné hodnoty <Identifikace subjektu> uvádí následující tabulka:

Typový kód místa určení

SUBJEKT PŘIJEMCE. Identifikace subjektu

SUBJEKT Místo dodání. Identifikace subjektu

1 -

Místo určení – daňový sklad

Číslo pro účely spotřební daně (25)

Údaj o daňovém skladu (číslo pro účely spotřební daně) (29)

2 -

Místo určení – registrovaný příjemce

Číslo pro účely spotřební daně (26)

Jakýkoliv identifikátor (30)

3 -

Místo určení – dočasně registrovaný příjemce

Údaj o dočasném povolení (28)

Jakýkoliv identifikátor (30)

4 -

Místo určení – přímé dodání

Číslo pro účely spotřební daně (27)

(Neuplatní se)

5 -

Místo určení – příjemce osvobozený od spotřební daně

(Neuplatní se)

Jakýkoliv identifikátor (30)

6 -

Místo určení – vývoz

Identifikační číslo pro účely DPH (nepovinné)

(Datová skupina <SUBJEKT Místo dodání> neexistuje)

8 -

Neznámé místo určení

(Neuplatní se)

(Neuplatní se)

(případně viz seznam kódů 1 a seznam kódů 2 v příloze II nařízení (EU) č. 612/2013)

Možné typové kódy místa určení jsou:

1

=

daňový sklad (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod i) směrnice 2008/118/ES)

2

=

registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) směrnice 2008/118/ES)

3

=

dočasně registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) a čl. 19 odst. 3 směrnice 2008/118/ES)

4

=

přímé dodání (čl. 17 odst. 2 směrnice 2008/118/ES)

5

=

příjemce osvobozený od spotřební daně (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iv) směrnice 2008/118/ES)

6

=

vývoz (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iii) směrnice 2008/118/ES)

8

=

neznámé místo určení (neznámý příjemce; článek 22 směrnice 2008/118/ES)

an..16

 

b

Jméno/firma subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Číslo EORI

C

O“ v případě, že <Typový kód místa určení> je „místo určení – vývoz“

V opačném případě se neuplatní

Uveďte číslo EORI osoby odpovědné za podání vývozního prohlášení, jak je stanoveno v čl. 21 odst. 5 směrnice 2008/118/ES

Možné typové kódy místa určení jsou:

1

=

daňový sklad (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod i) směrnice 2008/118/ES)

2

=

registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) směrnice 2008/118/ES)

3

=

dočasně registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) a čl. 19 odst. 3 směrnice 2008/118/ES)

4

=

přímé dodání (čl. 17 odst. 2 směrnice 2008/118/ES)

5

=

příjemce osvobozený od spotřební daně (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iv) směrnice 2008/118/ES)

6

=

vývoz (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iii) směrnice 2008/118/ES)

8

=

neznámé místo určení (neznámý příjemce; článek 22 směrnice 2008/118/ES)

an..17

2.6

SUBJEKT Místo dodání

C

Možnosti u datových skupin <SUBJEKT Místo dodání> a <ÚŘAD Místo dodání – celní úřad> se popisují v tabulce níže, přičemž určující je <Typový kód místa určení>:

Typový kód místa určení

<SUBJEKT Místo dodání>

<ÚŘAD Místo dodání – celní úřad>

1 -

Místo určení – daňový sklad

„R“

Neuplatní se

2 -

Místo určení – registrovaný příjemce

„O“

Neuplatní se

3 -

Místo určení – dočasně registrovaný příjemce

„O“

Neuplatní se

4 -

Místo určení – přímé dodání

„R“

Neuplatní se

5 -

Místo určení – registrovaný příjemce

„O“

Neuplatní se

6 -

Místo určení – vývoz

Neuplatní se

„R“

8 -

Neznámé místo určení (neznámý příjemce)

Neuplatní se

Neuplatní se

 

 

 

a

Identifikace subjektu

C

V případě, že <Typový kód místa určení> je „místo určení – daňový sklad“,

je PAK <SUBJEKT Místo dodání.Identifikace subjektu> „R“

JINAK

V PŘÍPADĚ, že <Typový kód místa určení> je „místo určení – přímé dodání“,

se PAK <SUBJEKT Místo dodání.Identifikace subjektu> neuplatní

JINAK je <SUBJEKT Místo dodání.Identifikace subjektu> „O“

Možné hodnoty <Identifikace subjektu> uvádí následující tabulka:

Typový kód místa určení

SUBJEKT PŘIJEMCE. Identifikace subjektu

SUBJEKT Místo dodání. Identifikace subjektu

1 -

Místo určení – daňový sklad

Číslo pro účely spotřební daně (31)

Údaj o daňovém skladu (číslo pro účely spotřební daně) (35)

2 -

Místo určení – registrovaný příjemce

Číslo pro účely spotřební daně (32)

Jakýkoliv identifikátor (36)

3 -

Místo určení – dočasně registrovaný příjemce

Údaj o dočasném povolení (34)

Jakýkoliv identifikátor (36)

4 -

Místo určení – přímé dodání

Číslo pro účely spotřební daně (33)

(Neuplatní se)

5 -

Místo určení – příjemce osvobozený od spotřební daně

(Neuplatní se)

Jakýkoliv identifikátor (36)

6 -

Místo určení – vývoz

Identifikační číslo pro účely DPH (nepovinné)

(Datová skupina <SUBJEKT Místo dodání> neexistuje)

(případně viz seznam kódů 1 v příloze II nařízení (EU) č. 612/2013)

Možné typové kódy místa určení jsou:

1

=

daňový sklad (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod i) směrnice 2008/118/ES)

2

=

registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) směrnice 2008/118/ES)

3

=

dočasně registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) a čl. 19 odst. 3 směrnice 2008/118/ES)

4

=

přímé dodání (čl. 17 odst. 2 směrnice 2008/118/ES)

5

=

příjemce osvobozený od spotřební daně (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iv) směrnice 2008/118/ES)

6

=

vývoz (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iii) směrnice 2008/118/ES)

8

=

neznámé místo určení (neznámý příjemce; článek 22 směrnice 2008/118/ES)

an..16

 

b

Jméno/firma subjektu

C

V PŘÍPADĚ, že <Typový kód místa určení> je „místo určení – přímé dodání“,

je PAK <Jméno/firma subjektu> „O“

JINAK je <Jméno/firma subjektu> „R“

 

an..182

2.7

ÚŘAD Místo dodání – celní úřad

C

Možnosti u datových skupin <SUBJEKT Místo dodání> a <ÚŘAD Místo dodání – celní úřad> se popisují v tabulce níže, přičemž určující je <Typový kód místa určení>:

Typový kód místa určení

<SUBJEKT Místo dodání>

<ÚŘAD Místo dodání – celní úřad>

1 -

Místo určení – daňový sklad

„R“

Neuplatní se

2 -

Místo určení – registrovaný příjemce

„O“

Neuplatní se

3 -

Místo určení – dočasně registrovaný příjemce

„O“

Neuplatní se

4 -

Místo určení – přímé dodání

„R“

Neuplatní se

5 -

Místo určení – registrovaný příjemce

„O“

Neuplatní se

6 -

Místo určení – vývoz

Neuplatní se

„R“

8 -

Neznámé místo určení (neznámý příjemce)

Neuplatní se

Neuplatní se

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

2.8

KÓD KATEGORIE VÝROBKU PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI

R

 

 

9x

 

a

Kód kategorie výrobku podléhajícího spotřební dani

R

 

(viz seznam kódů 3 v příloze II nařízení (EU) č. 612/2013)

a1

2.9

SUBJEKT Objednavatel dopravy

C

V PŘÍPADĚ, že <Záhlaví e-AD.Sjednání dopravy>(IE801) (nebo <Záhlaví e-AD.Sjednání dopravy>(IE815)) je „odesílatel“ nebo „příjemce“,

PAK se <SUBJEKT Objednavatel dopravy> neuplatní

JINAK je <SUBJEKT Objednavatel dopravy> „R“

 

 

 

a

Identifikační číslo pro účely DPH

O

 

 

an..14

 

b

Jméno/firma subjektu

R

 

 

an..182

2.10

SUBJEKT První dopravce

O

 

 

 

 

a

Identifikační číslo pro účely DPH

O

 

 

an..14

 

b

Jméno/firma subjektu

R

 

 

an..182

Tabulka 6

Odmítnutí obecného dotazu

(na kterou se odkazuje v článku 5)

A

B

C

D

E

F

G

1

Obecný dotaz

R

 

Obsah obecného dotazu týkající se dotčené přepravy, jehož strukturu udává tabulka 4

 

2

Zamítnutí

R

 

 

99x

 

a

Datum a čas zamítnutí

R

 

 

dateTime

 

b

Kód důvodu zamítnutí

R

 

2

nebyly nalezeny žádné e-AD, jež by odpovídaly zvoleným kritériím

3

referenční data nejsou k dispozici

4

seznam úřadů pro spotřební daně není k dispozici

5

data SEED nejsou k dispozici

6

statistiky nejsou k dispozici

7

neznámá požadovaná data

8

získané číslo mimo rozsah

26

byl zjištěn duplikát

n..2

Tabulka 7

Běžná žádost o správní spolupráci

(na kterou se odkazuje v článku 6)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTY

R

 

 

 

 

a

Typ žádosti

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

správní spolupráce

2

=

žádost o historii

n1

 

b

Lhůta pro výsledky

R

 

 

date

2

NÁSLEDNÉ KROKY

R

 

 

 

 

a

Korelační číslo následných kroků

R

 

(viz seznam kódů 1 v příloze II)

an28

 

b

Datum vystavení

R

 

 

date

 

c

Kód odesílajícího členského státu

R

 

Členský stát se označí kódem členského státu ze seznamu kódů 3 přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

d

Referenční číslo odesílajícího úřadu

O

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

 

e

Odesílající úředník

O

 

 

an..35

 

f

Kód dožádaného členského státu

R

 

Členský stát se označí kódem členského státu ze seznamu kódů 3 přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

g

Referenční číslo dožádaného úřadu

O

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

 

h

Dožádaný úředník

O

 

 

an..35

3

ACO_ŽÁDOST

C

„R“ v případě, že <Typ žádosti> je „1“

V opačném případě se neuplatní

(viz typ žádosti v kolonce 1a)

 

 

 

a

Informace v souvislosti se žádostí o správní spolupráci

R

 

 

an..500

 

b

Informace v souvislosti se žádostí o správní spolupráci_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

c

Upozornění na naléhavost

O

 

Možné hodnoty jsou:

0

=

ne nebo nepravda

1

=

ano nebo pravda

n1

3.1

KÓD DŮVODU ŽÁDOSTI

R

 

 

99x

 

a

Kód důvodu žádosti o správní spolupráci

R

 

(viz seznam kódů 8 v příloze II)

n..2

 

b

Doplňující informace

C

„R“ v případě, že <Kód důvodu žádosti o správní spolupráci> je „jiný“

„O“ v ostatních případech

 

an..350

 

c

Doplňující informace_LNG

C

„R“ v případě, že je použito odpovídající textové pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

3.1.1

REFERENCE POSOUZENÍ RIZIK

O

 

 

99x

 

a

Jiný rizikový profil

O

 

 

an..350

 

b

Jiný rizikový profil_LNG

C

„R“ v případě, že je použito odpovídající textové pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

3.2

Seznam ARC

O

 

 

99x

 

a

ARC

R

 

(viz seznam kódů 2 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an21

 

b

Pořadové číslo

O

 

 

n..2

3.3

SUBJEKT Osoba

O

 

 

99x

 

a

Číslo subjektu pro účely spotřební daně

C

Pro 3.3 a, b, a c: musí být uveden alespoň jeden z následujících atributů:

<Číslo subjektu pro účely spotřební daně>

< Identifikační číslo pro účely DPH >

<Jméno/firma subjektu>

Existující identifikátor (číslo pro účely spotřební daně) <Číslo subjektu pro účely spotřební daně> v souboru <POVOLENÍ SUBJEKTU> nebo <Reference dočasného povolení> v souboru <DOČASNÉ POVOLENÍ>.

(viz seznam kódů 1 a seznam kódů 2 v příloze II nařízení (EU) č. 612/2013)

an13

 

b

Identifikační číslo pro účely DPH

C

 

an..14

 

c

Jméno/firma subjektu

C

 

an..182

 

d

Kód členského státu

C

„R“ v případě, že <Jméno/firma subjektu> je uvedeno/uvedena, a <Číslo subjektu pro účely spotřební daně> a < Identifikační číslo pro účely DPH > uvedeny nejsou.

V opačném případě se neuplatní

(viz číslo subjektu pro účely spotřební daně v kolonce 3.3a, identifikační číslo pro účely DPH v kolonce 3.3b a jméno/firma subjektu v kolonce 3.3c)

Členský stát se označí kódem členského státu ze seznamu kódů 3 přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

e

Ulice

O

 

 

an..65

 

f

Číslo orientační

O

 

 

an..11

 

g

PSČ

O

 

 

an..10

 

h

Město

O

 

 

an..50

 

i

Telefonní číslo

O

 

 

an..35

 

j

Číslo faxu

O

 

 

an..35

 

k

E-mailová adresa

O

 

 

an..70

 

l

NAD_LNG

C

„R“ v případě, že je použito odpovídající textové pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

3.4

DOKLADY

O

 

 

9x

 

a

Stručný popis dokladu

C

Alespoň jedno z těchto tří polí:

<Stručný popis dokladu>

<Odkaz na doklad>

<Obrázek dokladu>

(viz odkaz na doklad v kolonce 3.4c a obrázek dokladu v kolonce 3.4e)

 

an..350

 

b

Stručný popis dokladu_LNG

C

„R“ v případě, že je použito odpovídající textové pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

c

Odkaz na doklad

C

Alespoň jedno z těchto tří polí:

<Stručný popis dokladu>

<Odkaz na doklad>

<Obrázek dokladu>

(viz stručný popis dokladu v kolonce 3.4a a obrázek dokladu v kolonce 3.4e)

 

an..350

 

d

Odkaz na doklad_LNG

C

„R“ v případě, že je použito odpovídající textové pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

e

Obrázek dokladu

C

Alespoň jedno z těchto tří polí:

<Stručný popis dokladu>

<Odkaz na doklad>

<Obrázek dokladu>

(viz stručný popis dokladu v kolonce 3.4a a odkaz na doklad v kolonce 3.4c)

 

 

3.5

POŽADOVANÉ ÚKONY

O

 

 

99x

 

a

Kód úkonu v rámci správní spolupráce

R

 

(viz seznam kódů 9 v příloze II)

n..2

 

b

ACO Doplňující úkon

C

„R“ v případě, že <Kód úkonu v rámci správní spolupráce> je „jiný“

„O“ v ostatních případech

(viz kód úkonu v rámci správní spolupráce v kolonce 3.5a)

 

an..350

 

c

ACO Doplňující úkon_LNG

C

„R“ v případě, že je použito odpovídající textové pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

4

ŽÁDOST O HISTORII

C

„R“ v případě, že <Typ žádosti> je „2“

V opačném případě se neuplatní

(viz typ žádosti v kolonce 1a)

 

 

 

a

ARC

R

 

(viz seznam kódů 2 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an21

 

b

Typ rozsahu žádosti o historii

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

příslušné údaje k dotčenému datu danému <Datem pro účely rozsahu>

2

=

příslušné údaje počínaje dotčeným datem daným <Datem pro účely rozsahu>

3

=

úplná historie údajů

(viz datum pro účely rozsahu v kolonce 4c)

n1

 

c

Datum pro účely rozsahu

C

Neuplatní se v případě, že <Typ rozsahu žádosti o historii> je „3“

„R“ v ostatních případech

(viz typ rozsahu žádosti o historii v kolonce 4b)

 

date

 

d

Důvod žádosti

R

 

 

an..350

 

e

Důvod žádosti_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

5

KONTAKT

O

 

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

 

b

Předkládající úředník pro spotřební daně

O

 

 

an..35

 

c

Telefonní číslo

O

 

 

an..35

 

d

Číslo faxu

O

 

 

an..35

 

e

E-mailová adresa

O

 

 

an..70

Tabulka 8

Odpověď

(na kterou se odkazuje v článku 7)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTY

R

 

 

 

 

a

Typ zprávy

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

odpověď na žádost o správní spolupráci

2

=

odpověď na žádost o historii

n1

2

NÁSLEDNÉ KROKY

R

 

 

 

 

a

Korelační číslo následných kroků

R

 

(viz seznam kódů 1 v příloze II)

an28

 

b

Datum vystavení

R

 

 

date

 

c

Kód odesílajícího členského státu

R

 

Členský stát se označí kódem členského státu ze seznamu kódů 3 přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

d

Referenční číslo odesílajícího úřadu

O

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

 

e

Odesílající úředník

O

 

 

an..35

 

f

Kód dožádaného členského státu

R

 

Členský stát se označí kódem členského státu ze seznamu kódů 3 přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

g

Referenční číslo dožádaného úřadu

O

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

 

h

Dožádaný úředník

O

 

 

an..35

3

ODPOVĚĎ

R

 

 

 

 

a

Lhůta pro výsledky

C

Pro 3 a a b:

„R“ v případě, že je uveden <Kód důvodu odmítnutí žádosti o historii>

V opačném případě se neuplatní

(viz kód důvodu odmítnutí žádosti o historii v kolonce 3c)

 

dateTime

 

b

Kód důvodu pro zpoždění výsledku

C

(viz seznam kódů 3 v příloze II)

n..2

 

c

Kód důvodu odmítnutí žádosti o historii

C

„R“ v případě, že <Typ zprávy> je „2“

V opačném případě se neuplatní

(viz typ zprávy v kolonce 1a)

(viz seznam kódů 4 v příloze II)

n..2

 

d

Doplnění důvodu odmítnutí žádosti o historii

C

„R“ v případě, že <Kód důvodu odmítnutí žádosti o historii> je „jiný“

V opačném případě se neuplatní

(viz kód důvodu odmítnutí žádosti o historii v kolonce 3c)

 

an..350

 

e

Doplnění důvodu odmítnutí žádosti o historii_LNG

C

„R“ v případě, že je použito odpovídající textové pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

Tabulka 9

Upomínka správní spolupráce

(na kterou se odkazuje v článku 7)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTY

R

 

 

 

 

a

Typ zprávy

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

upomínka týkající se výsledků správní spolupráce

2

=

upomínka týkající se výsledků historie

n1

2

NÁSLEDNÉ KROKY

R

 

 

 

 

a

Korelační číslo následných kroků

R

 

(viz seznam kódů 1 v příloze II)

an28

 

b

Datum vystavení

R

 

 

date

 

c

Kód odesílajícího členského státu

R

 

Členský stát se označí kódem členského státu ze seznamu kódů 3 přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

d

Referenční číslo odesílajícího úřadu

O

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

 

e

Odesílající úředník

O

 

 

an..35

 

f

Kód dožádaného členského státu

R

 

Členský stát se označí kódem členského státu ze seznamu kódů 3 přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

g

Referenční číslo dožádaného úřadu

O

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

 

h

Dožádaný úředník

O

 

 

an..35

Tabulka 10

Výsledky správní spolupráce

(na kterou se odkazuje v článcích 6, 9 a 10)

A

B

C

D

E

F

G

1

NÁSLEDNÉ KROKY

R

 

 

 

 

a

Korelační číslo následných kroků

R

 

(viz seznam kódů 1 v příloze II)

an28

 

b

Datum vystavení

R

 

 

date

 

c

Kód odesílajícího členského státu

R

 

Členský stát se označí kódem členského státu ze seznamu kódů 3 přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

d

Referenční číslo odesílajícího úřadu

O

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

 

e

Odesílající úředník

O

 

 

an..35

 

f

Kód dožádaného členského státu

R

 

Členský stát se označí kódem členského státu ze seznamu kódů 3 přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

g

Referenční číslo dožádaného úřadu

O

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

 

h

Dožádaný úředník

O

 

 

an..35

2

KONTAKT

O

 

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

 

b

Předkládající úředník pro spotřební daně

O

 

 

an..35

 

c

Telefonní číslo

O

 

 

an..35

 

d

Číslo faxu

O

 

 

an..35

 

e

E-mailová adresa

O

 

 

an..70

3

ACO_VÝSLEDEK ÚKONU

O

 

 

99x

 

a

ARC

O

 

(viz seznam kódů 2 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an21

 

b

Pořadové číslo

C

„O“ v případě, že je použit <ARC>

V opačném případě se neuplatní

(viz ARC v kolonce 3a)

 

n..2

 

c

Kód úkonu v rámci správní spolupráce

R

 

(viz seznam kódů 9 v příloze II)

n..2

 

d

ACO Doplňující úkon

C

„R“ v případě, že <Kód úkonu v rámci správní spolupráce> je „jiný“

„O“ v ostatních případech

(viz kód úkonu v rámci správní spolupráce v kolonce 3c)

 

an..350

 

e

ACO Doplňující úkon_LNG

C

„R“ v případě, že je použito odpovídající textové pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

f

Kód důvodů, pro které není úkon v rámci ACO možný

O

 

(viz seznam kódů 11 v příloze II)

n..2

 

g

Doplnění důvodů, pro které není úkon v rámci ACO možný

C

„R“ v případě, že <Kód důvodů, pro které není úkon v rámci ACO možný> je „jiný“

„O“ v ostatních případech

(viz kód důvodů, pro které není úkon v rámci ACO možné, v kolonce 3f)

 

an..350

 

h

Doplnění důvodů, pro které není úkon v rámci ACO možné_LNG

C

„R“ v případě, že je použito odpovídající textové pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

i