(EU) 2016/190Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/190 ze dne 12. února 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1164, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám do konce hospodářského roku 2015/2016, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1803

Publikováno: Úř. věst. L 38, 13.2.2016, s. 3-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. února 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. února 2016 Nabývá účinnosti: 14. února 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2015/1164 Pozbývá platnosti: 1. října 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/190

ze dne 12. února 2016,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1164, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám do konce hospodářského roku 2015/2016, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1803

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 139 odst. 2 a čl. 144 první pododstavec písm. g) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na článek 7e ve spojení s čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 139 odst. 1 prvního pododstavce písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013 se mohou cukr nebo izoglukóza vyrobené během hospodářského roku nad kvótu podle článku 136 uvedeného nařízení vyvážet pouze v rámci množstevního omezení, které stanoví Komise.

(2)

Prováděcí pravidla pro vývoz nepodléhající kvótám, zejména pokud jde o vydávání vývozních licencí, se stanoví nařízením (ES) č. 951/2006.

(3)

Původně se odhadovalo, že poptávce na trhu v hospodářském roce 2015/16 bude odpovídat množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám ve výši 650 000 tun ekvivalentu bílého cukru. Výši tohoto omezení stanovilo prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1164 (3). Podle nejnovějších odhadů však množství vyrobeného cukru nepodléhajícího kvótám dosáhne 4 150 000 tun. Pro cukr nepodléhající kvótám by proto měla být zajištěna další odbytiště.

(4)

Vzhledem k tomu, že se strop WTO pro vývoz v hospodářském roce 2015/16 nevyužil v plné míře, je vhodné zvýšit množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám o 700 000 tun, aby se unijním výrobcům cukru poskytly další obchodní příležitosti.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/1164 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Aby byl umožněn příjem žádostí o vývozní licence na dodatečné množství cukru nepodléhajícího kvótám, mělo by se zrušit pozastavení příjmu žádostí stanovené v čl. 1 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1803 (4).

(7)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/1803 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/1164 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   V případě bílého cukru kódu KN 1701 99 nepodléhajícího kvótám činí množstevní omezení na hospodářský rok 2015/16 podle čl. 139 odst. 1 prvního pododstavce písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013 u vývozu bez náhrady 1 350 000 tun.“

Článek 2

V článku 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/1803 se zrušuje odstavec 3.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. února 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1164 ze dne 15. července 2015, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2015/2016 (Úř. věst. L 188, 16.7.2015, s. 28).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1803 ze dne 7. října 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám (Úř. věst. L 263, 8.10.2015, s. 31).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU