(EU) 2016/127Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 ze dne 25. září 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a pokud jde o požadavky na informace týkající se výživy kojenců a malých dětí (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 25, 2.2.2016, s. 1-29 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 25. září 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. února 2016 Nabývá účinnosti: 22. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/127

ze dne 25. září 2015,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a pokud jde o požadavky na informace týkající se výživy kojenců a malých dětí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2006/141/ES (2) stanoví harmonizovaná pravidla pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES (3).

(2)

Směrnice 2009/39/ES a 2006/141/ES se zrušují nařízením (EU) č. 609/2013. Uvedené nařízení stanoví obecné požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na různé kategorie potravin, včetně počáteční a pokračovací kojenecké výživy. Komise musí přijmout zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, s přihlédnutím k ustanovením směrnice 2006/141/ES.

(3)

Počáteční kojenecká výživa je jediná vyráběná potravina, která plně uspokojuje výživové požadavky kojenců během prvních měsíců jejich života do zavedení vhodných příkrmů. Pro ochranu zdraví těchto kojenců je nezbytné zajistit, aby jediným výrobkem uváděným na trh jako vhodným pro toto použití v daném období byla počáteční kojenecká výživa.

(4)

Základní složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy musí uspokojovat výživové požadavky zdravých kojenců, jak byly prokázány obecně uznávanými vědeckými poznatky.

(5)

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa jsou propracované výrobky, jejichž složení je speciálně uzpůsobeno pro zranitelnou skupinu spotřebitelů. Aby se zajistila bezpečnost a vhodnost těchto výrobků, měly by být stanoveny podrobné požadavky na složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy, včetně požadavků na energetickou hodnotu a obsah makroživin a mikroživin. Tyto požadavky by měly být založeny na nejnovějších vědeckých poznatcích Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) uvedených v jeho stanovisku týkajícím se základního složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy (4).

(6)

Aby se zajistily inovace a vyvíjení výrobků, mělo by se umožnit dobrovolné přidávání složek, na které se nevztahují zvláštní požadavky tohoto nařízení, do počáteční a pokračovací kojenecké výživy. Všechny složky používané při výrobě počáteční a pokračovací kojenecké výživy by měly být vhodné pro kojence a jejich vhodnost by v případě nutnosti měla být prokázána příslušnými studiemi. Provozovatelé potravinářských podniků jsou odpovědní za to, aby tuto vhodnost prokázali, a příslušné vnitrostátní orgány jsou odpovědné za to, aby zvažovaly případ od případu, zda tomu tak je. Podoba a způsob vypracování vhodných studií jsou popsány v pokynech zveřejněných odbornými vědeckými skupinami, jako je Vědecký výbor pro potraviny, Výbor pro lékařské aspekty potravin a výživovou politiku ve Spojeném království a Evropská společnost pediatrické gastroenterologie, hepatologie a výživy. Při výrobě počáteční nebo pokračovací kojenecké výživy by tyto pokyny měly být zohledněny.

(7)

Na základě nařízení (EU) č. 609/2013 je Komise povinna přijmout ustanovení o omezení nebo zákazu používání pesticidů a reziduí pesticidů v počáteční a pokračovací kojenecké výživě s přihlédnutím k zákazům a omezením již stanoveným v přílohách směrnice 2006/141/ES. Přijmout ustanovení, která budou v souladu se současnými vědeckými poznatky, vyžaduje značnou dobu, neboť úřad musí provést komplexní hodnocení řady aspektů, včetně vhodnosti toxikologických referenčních hodnot pro kojence a malé děti. S přihlédnutím k datu 20. července 2015 stanovenému nařízením (EU) č. 609/2013 pro přijetí tohoto nařízení v přenesené pravomoci by v této fázi měly být převzaty stávající požadavky směrnice 2006/141/ES. Je však třeba použít terminologii nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (5).

(8)

Směrnice 2006/141/ES stanoví zvláštní požadavky týkající se používání pesticidů v produktech určených pro výrobu počáteční a pokračovací kojenecké výživy a reziduí pesticidů v těchto potravinách, a to na základě dvou stanovisek, která vydal Vědecký výbor pro potraviny ve dnech 19. září 1997 (6) a 4. června 1998 (7).

(9)

Na základě zásady předběžné opatrnosti je stanoven velmi nízký limit reziduí ve výši 0,01 mg/kg pro všechny pesticidy. Kromě toho jsou stanovena přísnější omezení u malého počtu pesticidů nebo metabolitů pesticidů, v jejichž případě by i maximální limit reziduí (MLR) ve výši 0,01 mg/kg mohl za nejnepříznivějších okolností příjmu vést u kojenců a malých dětí k expozici překračující přijatelný denní příjem (ADI).

(10)

Zákaz používání některých pesticidů by nemusel nutně zaručit, že počáteční a pokračovací kojenecká výživa tyto pesticidy neobsahuje, neboť některé pesticidy jsou perzistentní v životním prostředí a jejich rezidua se nacházejí v potravinách. Z tohoto důvodu se usuzuje, že tyto pesticidy nebyly použity, pokud jsou jejich rezidua pod určitou úrovní.

(11)

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa musí být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 (8). Aby se zohlednila zvláštní povaha počáteční a pokračovací kojenecké výživy a aby se podpořilo kojení a byla mu poskytnuta ochrana, mělo by toto nařízení v příslušných případech stanovit dodatky k těmto obecným pravidlům a výjimky z nich.

(12)

Vzhledem ke zvláštní úloze počáteční a pokračovací kojenecké výživy ve výživě kojenců je nutné zajistit, aby výrobky vyvážené do třetích zemí poskytovaly informace o potravině v jazyce snadno srozumitelném pro rodiče a pečovatele, pokud s dovážející zemí nebyla stanovena nebo dohodnuta příslušná zvláštní ustanovení.

(13)

Vzhledem k rozdílným úlohám počáteční a pokračovací kojenecké výživy ve výživě kojenců je vhodné stanovit ustanovení požadující, aby se mezi nimi jasně rozlišovalo, a zabránilo se tak jakémukoli riziku záměny.

(14)

Výživové údaje týkající se počáteční a pokračovací kojenecké výživy mají jak pro rodiče a pečovatele, tak pro zdravotnické pracovníky, kteří jejich konzumaci doporučí, zásadní význam, aby se zaručilo jejich vhodné používání. Z tohoto důvodu a s cílem poskytnout úplnější informace by výživové údaje měly obsahovat více informací, než požaduje nařízení (EU) č. 1169/2011. Kromě toho by se neměla používat výjimka stanovená v bodě 18 přílohy V nařízení (EU) č. 1169/2011 a výživové údaje by měly být povinné pro veškerou počáteční a pokračovací kojeneckou výživu bez ohledu na velikost obalu nebo nádoby.

(15)

V čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011 je uveden omezený seznam živin, které mohou být do výživových údajů o potravině zahrnuty dobrovolně. Uvedený článek nezahrnuje všechny látky, které je možné přidávat do počáteční a pokračovací kojenecké výživy. V zájmu zajištění právní jasnosti by mělo být výslovně stanoveno, že výživové údaje pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu mohou takové látky zahrnovat. Kromě toho by v některých případech mohly podrobnější informace týkající se bílkovin, sacharidů a tuků přítomných ve výrobku poskytnout rodičům, pečovatelům a zdravotnickým pracovníkům další užitečné údaje. Provozovatelé potravinářských podniků by proto měli mít možnost takové informace dobrovolně poskytovat.

(16)

Aby se usnadnilo srovnávání výrobků, měly by být výživové údaje pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu vyjádřeny na 100 ml výrobku připraveného k použití po přípravě podle návodu výrobce.

(17)

Počáteční kojeneckou výživou se rozumí potraviny, které jsou určeny pro kojence během prvních měsíců života a které odpovídají samy o sobě výživovým požadavkům kojenců až do doby zavedení vhodných příkrmů. Uvádění výživových údajů o energetické hodnotě a obsahu živin u počáteční kojenecké výživy jako procentního podílu denních referenčních hodnot příjmu by spotřebitele uvádělo v omyl, a proto by nemělo být povoleno. Pokračovací kojeneckou výživou se naopak rozumí potraviny, které jsou určeny pro kojence po zavedení vhodných příkrmů a které vytvářejí základní tekutý podíl postupně se rozšiřující smíšené stravy těchto kojenců. Z tohoto důvodu a s cílem zajistit srovnání s jinými potravinami, které mohou být součástí stravy těchto kojenců, by mělo být povoleno uvádění výživových údajů u pokračovací kojenecké výživy jako procentního podílu denních referenčních hodnot příjmu. Vzhledem k tomu, že zdraví kojenci mají jiné stravovací potřeby než dospělí, používání denních referenčních hodnot příjmu stanovených pro běžnou dospělou populaci v nařízení (EU) č. 1169/2011 by spotřebitele uvádělo v omyl, a proto by nemělo být povoleno. Pro pokračovací kojeneckou výživu by mělo být povoleno uvádět výživové údaje jako procentní podíl specifických referenčních hodnot příjmu, které jsou vhodné pro tuto věkovou skupinu.

(18)

Výživová a zdravotní tvrzení jsou propagační nástroje, které používají provozovatelé potravinářských podniků dobrovolně v obchodních sděleních v souladu s pravidly stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (9). Vzhledem ke zvláštní úloze počáteční kojenecké výživy ve výživě kojenců by používání výživových a zdravotních tvrzení nemělo být pro počáteční kojeneckou výživu povoleno.

(19)

Prohlášení týkající se přítomnosti či absence laktózy v počáteční a pokračovací kojenecké výživě mohou rodičům a pečovatelům poskytnout užitečné informace. Proto je vhodné pro taková prohlášení stanovit pravidla, která by mohla být přezkoumána s ohledem na budoucí vývoj na trhu.

(20)

Povinné přidávání kyseliny dokosahexaenové (DHA) do počáteční a pokračovací kojenecké výživy je nový požadavek, který zavádí toto nařízení, jelikož to nedávno doporučil úřad ve svém stanovisku týkajícím se základního složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy. Vzhledem k tomu, že dobrovolné přidávání DHA bylo povoleno podle směrnice 2006/141/ES a že rodiče a pečovatelé jsou obeznámeni s výživovým tvrzením o přítomnosti DHA v počáteční kojenecké výživě, jehož používání bylo povoleno podle uvedené směrnice, měli by mít provozovatelé potravinářských podniků možnost po omezenou dobu nadále odkazovat na přítomnost DHA v počáteční kojenecké výživě formou prohlášení stanoveného tímto nařízením, aby se předešlo nejasnostem. Je však důležité, aby uvedené prohlášení poskytovalo spotřebitelům úplné informace o povinné přítomnosti DHA ve všech výrobcích počáteční kojenecké výživy na trhu.

(21)

Využití hydrolyzovaných bílkovin jako zdroje bílkovin v počáteční a pokračovací kojenecké výživě je povoleno podle směrnice 2006/141/ES na řadu let a používání hydrolyzovaných bílkovin při výrobě výživy je na trhu rozšířené. Důvodem je zejména možnost, kterou uznává uvedená směrnice, uvádět za určitých podmínek stanovených v uvedené směrnici u počáteční kojenecké výživy vyrobené z hydrolyzovaných bílkovin zdravotní tvrzení, které popisuje úlohu této výživy při snižování rizika alergie na mléčné bílkoviny. Ve svém stanovisku týkajícím se základního složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy úřad uvedl, že bezpečnost a vhodnost každé konkrétní výživy obsahující hydrolyzované bílkoviny musí být stanovena klinickým hodnocením a že dosud byla kladně hodnocena pouze jedna výživa, která obsahuje částečně hydrolyzované syrovátkové bílkoviny. Úřad rovněž uvedl, že jsou zapotřebí klinické studie k prokázání toho, zda a v jakém rozsahu konkrétní výživa snižuje riziko rozvoje krátkodobých a dlouhodobých klinických projevů alergie u kojenců patřících do rizikové skupiny, kteří nejsou kojeni. S přihlédnutím ke stanovisku úřadu by mělo být povoleno uvádět na trh počáteční a pokračovací kojeneckou výživu vyrobenou z hydrolyzovaných bílkovin pouze tehdy, pokud její složení splňuje požadavky tohoto nařízení. Uvedené požadavky lze aktualizovat, aby se umožnilo uvádět na trh výživu vyrobenou z hydrolyzovaných bílkovin s odlišným obsahem složení, než má výživa, která již byla kladně hodnocena, na základě individuálního hodnocení její bezpečnosti a vhodnosti úřadem. Kromě toho, pokud se po posouzení úřadem a na základě studií prokáže, že konkrétní výživa vyrobená z hydrolyzovaných bílkovin snižuje riziko rozvoje alergie na mléčné bílkoviny, bude další pozornost věnována tomu, jak o této vlastnosti výrobku odpovídajícím způsobem informovat rodiče a pečovatele.

(22)

Nařízení (EU) č. 609/2013 stanoví, že označování, obchodní úprava a související reklama počáteční a pokračovací kojenecké výživy se provádí tak, aby neodrazovaly od kojení. Vědci se shodují na tom, že mateřské mléko je preferovanou potravinou pro zdravé kojence a Unie a její členské státy jsou stále odhodlány kojení podporovat. Rada ve svých závěrech o výživě a fyzické aktivitě (10) vyzvala členské státy, aby prosazovaly a podporovaly přiměřené kojení, a uvítala dohodu členských států o akčním plánu EU pro boj s dětskou obezitou na období 2014–2020, který obsahuje řadu opatření, jejichž cílem je zvýšení počtu kojících žen v Unii. Akční plán EU v této souvislosti uznává trvající význam Mezinárodního kodexu uvádění náhražek mateřského mléka na trh Světové zdravotnické organizace (WHO), na němž byla založena směrnice 2006/141/ES. Kodex WHO přijatý na 34. Světovém zdravotnickém shromáždění má přispívat k poskytování bezpečné a odpovídající výživy pro kojence tím, že chrání a propaguje kojení a zajišťuje, aby se náhražky mateřského mléka používaly řádným způsobem. Obsahuje řadu zásad týkajících se mimo jiné uvádění na trh, informací a odpovědnosti zdravotnických orgánů.

(23)

Aby bylo chráněno zdraví kojenců, měla by být pravidla stanovená v tomto nařízení, a zejména pravidla týkající se označování, obchodní úpravy a reklamy a propagačních a obchodních praktik i nadále v souladu se zásadami a cíli Mezinárodního kodexu uvádění náhražek mateřského mléka na trh s přihlédnutím ke specifické právní a skutkové situaci v Unii. Zejména je prokázáno, že reklama cílená přímo na spotřebitele a jiné marketingové techniky ovlivňují rodiče a pečovatele při rozhodování o způsobu výživy jejich dětí. Z tohoto důvodu a s ohledem na zvláštní úlohu počáteční kojenecké výživy ve výživě kojenců by měla být v tomto nařízení stanovena konkrétní omezení týkající se reklamy a jiných marketingových technik pro tento druh výrobků. Toto nařízení by se však nemělo týkat podmínek pro prodej publikací specializovaných na péči o malé děti a vědeckých publikací.

(24)

Informace o výživě kojenců a malých dětí kromě toho ovlivňují těhotné ženy, rodiče a pečovatele při volbě druhu výživy pro děti. Je proto nezbytné stanovit požadavky, aby tyto informace zajišťovaly odpovídající používání daných výrobků a nebyly v rozporu s podporou kojení, což odpovídá zásadám kodexu WHO.

(25)

V čl. 17 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (11) se požaduje, aby členské státy zajistily dodržování potravinového práva a sledovaly a ověřovaly, zda provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce plní odpovídající požadavky potravinového práva. Aby se v této souvislosti usnadnilo účinné úřední monitorování počáteční a pokračovací kojenecké výživy, měli by provozovatelé potravinářských podniků, kteří uvádějí počáteční kojeneckou výživu na trh, poskytnout příslušným vnitrostátním orgánům vzor použité etikety a veškeré příslušné informace, které se považují za nezbytné k prokázání souladu s tímto nařízením. Podobná povinnost by měla platit pro určité typy pokračovací kojenecké výživy, pokud členské státy nemají jiný účinný systém dozoru.

(26)

Aby se provozovatelé potravinářských podniků mohli přizpůsobit novým požadavkům, mělo by se toto nařízení začít používat čtyři roky po jeho vstupu v platnost. S ohledem na počet a význam nových požadavků použitelných na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu vyrobenou z hydrolyzovaných bílkovin, mělo by se toto nařízení začít používat na tyto výrobky pět let po jeho vstupu v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Uvádění na trh

1.   Počáteční a pokračovací kojenecká výživa smí být uváděna na trh pouze tehdy, pokud je v souladu s tímto nařízením.

2.   Žádný jiný výrobek kromě počáteční kojenecké výživy nesmí být uváděn na trh nebo jinak vydáván za výrobek odpovídající sám o sobě výživovým požadavkům normálních zdravých kojenců během prvních měsíců života až do zavedení vhodných příkrmů.

Článek 2

Požadavky na složení

1.   Počáteční kojenecká výživa musí být v souladu s požadavky na složení stanovenými v příloze I, přičemž jsou zohledněny hodnoty pro nezbytné a podmíněně nezbytné aminokyseliny stanovené v příloze III.

2.   Pokračovací kojenecká výživa musí být v souladu s požadavky na složení stanovenými v příloze II, přičemž jsou zohledněny hodnoty pro nezbytné a podmíněně nezbytné aminokyseliny stanovené v příloze III.

3.   Hodnoty stanovené v přílohách I a II se použijí na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu připravenou k použití, která je prodávána jako taková nebo je připravena podle pokynů výrobce. Tato příprava nesmí vyžadovat nic více než přidání vody.

Článek 3

Vhodnost složek

1.   Počáteční kojenecká výživa se vyrábí ze zdrojů bílkovin stanovených v příloze I bodě 2 a podle okolností i z jiných složek potravin, jejichž vhodnost pro kojence od narození byla prokázána obecně uznávanými vědeckými poznatky.

2.   Pokračovací kojenecká výživa se vyrábí ze zdrojů bílkovin stanovených v příloze II bodě 2 a podle okolností i z jiných složek potravin, jejichž vhodnost pro kojence starší šesti měsíců byla prokázána obecně uznávanými vědeckými poznatky.

3.   Vhodnost uvedenou v odstavcích 1 a 2 prokáže provozovatel potravinářského podniku systematickým přezkoumáváním dostupných údajů týkajících se očekávaných výhod a úvah o bezpečnosti a v případě nutnosti rovněž pomocí odpovídajících studií vypracovaných v souladu se všeobecně uznávanými odbornými pokyny ohledně podoby a způsobu vypracování takových studií.

Článek 4

Požadavky na pesticidy

1.   Pro účely tohoto článku se „reziduem“ rozumí reziduum účinné látky, jak je uvedena v čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009, použité v přípravku na ochranu rostlin, jak je uveden v čl. 2 odst. 1 zmíněného nařízení, včetně metabolitů a produktů vzniklých rozkladem nebo reakcí uvedené účinné látky.

2.   Počáteční a pokračovací kojenecká výživa nesmí obsahovat rezidua jednotlivých účinných látek v množství překračujícím 0,01 mg/kg.

Toto množství se určí podle obecně uznávaných standardizovaných analytických metod.

3.   Odchylně od odstavce 2 se na účinné látky uvedené v příloze IV použijí maximální limity reziduí specifikované v uvedené příloze.

4.   Počáteční a pokračovací kojenecká výživa se vyrábí pouze ze zemědělských produktů, při jejichž produkci nebyly použity přípravky na ochranu rostlin obsahující účinné látky uvedené v příloze V.

Avšak pro účely kontrol se přípravky na ochranu rostlin obsahující účinné látky uvedené v příloze V považují za přípravky, které použity nebyly, pokud množství jejich reziduí nepřekračuje 0,003 mg/kg.

5.   Množství uvedená v odstavcích 2, 3 a 4 se použijí na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu připravenou k použití, která je prodávána jako taková nebo je připravena podle pokynů výrobce.

Článek 5

Název potraviny

1.   Název počáteční a pokračovací kojenecké výživy jiné, než je počáteční a pokračovací kojenecká výživa vyrobená výhradně z bílkovin kravského nebo kozího mléka, musí splňovat ustanovení přílohy VI části A.

2.   Název počáteční a pokračovací kojenecké výživy vyrobené výhradně z bílkovin kravského nebo kozího mléka musí splňovat ustanovení přílohy VI části B.

Článek 6

Zvláštní požadavky na informace o potravinách

1.   Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, počáteční a pokračovací kojenecká výživa musí splňovat požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011.

2.   Kromě povinných údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 se na počáteční kojeneckou výživu vztahují tyto dodatečné povinné údaje:

a)

prohlášení, že výrobek je vhodný pro kojence od narození, nejsou-li kojeni;

b)

návod na vhodnou přípravu, skladování a likvidaci výrobku a varování před ohrožením zdraví při nesprávné přípravě a skladování;

c)

prohlášení týkající se nadřazenosti kojení a prohlášení doporučující, aby byl výrobek používán pouze na radu nezávislých osob kvalifikovaných v lékařství, výživě nebo farmacii, nebo jiných odborníků odpovědných za péči o matku a dítě. Údajům uvedeným v tomto písmeni předchází slova „Důležité upozornění“ nebo slova stejného významu, která musí být uvedena také na obchodní úpravě počáteční kojenecké výživy a v související reklamě.

3.   Kromě povinných údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 se na pokračovací kojeneckou výživu vztahují tyto dodatečné povinné údaje:

a)

prohlášení, že výrobek je vhodný pouze pro kojence starší než šest měsíců, že by měl tvořit pouze část smíšené stravy, že se nemá používat jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života a že rozhodnutí o zahájení podávání příkrmů, včetně jakékoli výjimky z pravidla věku šesti měsíců, by mělo být přijímáno pouze na radu nezávislých osob kvalifikovaných v lékařství, výživě nebo farmacii nebo jiných odborníků odpovědných za péči o matku a dítě, v závislosti na individuálním růstu a rozvojových potřebách konkrétního kojence;

b)

návod na vhodnou přípravu, skladování a likvidaci výrobku a varování před ohrožením zdraví při nesprávné přípravě a skladování.

4.   Ustanovení čl. 13 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 se použijí rovněž na dodatečné povinné údaje uvedené v odstavcích 2 a 3 tohoto článku.

5.   Všechny povinné údaje pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu musí být uvedeny v jazyce snadno srozumitelném pro spotřebitele.

6.   Označení, obchodní úprava a reklama počáteční a pokračovací kojenecké výživy musí poskytovat nezbytné informace o vhodném použití výrobků a přitom neodrazovat od kojení.

Označování, obchodní úprava a reklama počáteční a pokračovací kojenecké výživy nesmí používat pojmy „humanizovaný“, „maternizovaný“, „upravený“ nebo podobné pojmy.

Označování, obchodní úprava a reklama počáteční a pokračovací kojenecké výživy musí být navrženy tak, aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí záměny mezi počáteční a pokračovací kojeneckou výživou a aby se spotřebitelům umožnilo mezi nimi jasně rozlišovat, zejména pokud jde o použité texty, obrázky a barvy.

Článek 7

Zvláštní požadavky na výživové údaje

1.   Kromě informací uvedených v čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 zahrnují povinné výživové údaje pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu také množství veškerých minerálních látek a veškerých vitaminů uvedených v příloze I, respektive v příloze II tohoto nařízení, které jsou přítomny ve výrobku, s výjimkou molybdenu.

Povinné výživové údaje pro počáteční kojeneckou výživu zahrnují rovněž množství cholinu, inositolu a karnitinu.

Odchylně od čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 nezahrnují povinné výživové údaje pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu množství soli.

2.   Kromě informací uvedených v čl. 30 odst. 2 písm. a) až e) nařízení (EU) č. 1169/2011 může být obsah povinných výživových údajů pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu doplněn o jeden nebo více těchto údajů:

a)

množství bílkovinných složek, sacharidů nebo tuků;

b)

poměr mezi syrovátkovými bílkovinami a kaseinem;

c)

množství kterékoli látky uvedené v příloze I nebo v příloze II tohoto nařízení nebo v příloze nařízení (EU) č. 609/2013, pokud se na uvedení kterékoli z těchto látek nevztahuje odstavec 1;

d)

množství kterékoli látky přidané do výrobku podle článku 3.

3.   Odchylně od čl. 30 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 se informace zahrnuté do povinných výživových údajů pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu neopakují v označení.

4.   Výživové údaje jsou povinné pro veškerou počáteční a pokračovací kojeneckou výživu bez ohledu na velikost největší plochy obalu nebo nádoby.

5.   Články 31 až 35 nařízení (EU) č. 1169/2011 se použijí na všechny živiny zahrnuté ve výživových údajích pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu.

6.   Odchylně od čl. 31 odst. 3, čl. 32 odst. 2 a čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 se údaje o energetické hodnotě a obsahu živin počáteční kojenecké výživy a pokračovací kojenecké výživy vyjádří na 100 ml potraviny připravené k použití po přípravě podle pokynů výrobce. V příslušných případech mohou tyto informace navíc odkazovat na 100 g potraviny ve stavu, v němž je prodávána.

7.   Odchylně od čl. 32 odst. 3 a 4 nařízení (EU) č. 1169/2011 se údaje o energetické hodnotě a obsahu živin počáteční kojenecké výživy a pokračovací kojenecké výživy nevyjádří jako procentní podíl referenčních hodnot příjmu stanovených v příloze XIII uvedeného nařízení.

Kromě způsobu vyjádření uvedeného v odstavci 6 mohou být v případě pokračovací kojenecké výživy údaje o vitaminech a minerálních látkách, pokud jde o vitaminy a minerální látky uvedené v příloze VII tohoto nařízení, vyjádřeny jako procentní podíl referenčních hodnot příjmu stanovených v uvedené příloze na 100 ml potraviny připravené k použití po přípravě podle pokynů výrobce.

8.   Údaje zahrnuté ve výživových údajích pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, které nejsou uvedeny v příloze XV nařízení (EU) č. 1169/2011, se uvádějí za nejvýznamnější položkou zmíněné přílohy, do které patří nebo jejíž jsou složkami.

Údaje, které nejsou uvedeny v příloze XV nařízení (EU) č. 1169/2011 a které nepatří do žádné z položek zmíněné přílohy ani nejsou složkami žádné z položek zmíněné přílohy, se uvádějí ve výživových údajích za poslední položkou zmíněné přílohy.

Článek 8

Výživová a zdravotní tvrzení u počáteční kojenecké výživy

Výživová a zdravotní tvrzení se u počáteční kojenecké výživy nesmí používat.

Článek 9

Prohlášení týkající se laktózy a kyseliny dokosahexaenové (DHA)

1.   U počáteční a pokračovací kojenecké výživy lze uvést prohlášení „obsahuje pouze laktózu“, pokud je laktóza jediným přítomným sacharidem ve výrobku.

2.   U počáteční a pokračovací kojenecké výživy lze uvést prohlášení „bez laktózy“, pokud obsah laktózy ve výrobku není vyšší než 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal).

Pokud se prohlášení „bez laktózy“ použije u počáteční a pokračovací kojenecké výživy vyrobené ze zdrojů bílkovin jiných, než jsou izoláty sójových bílkovin, musí být doplněno o prohlášení „není vhodné pro kojence s galaktosémií“, které se uvede písmem stejné velikosti a se stejným zvýrazněním jako prohlášení „bez laktózy“ a v jeho těsné blízkosti.

3.   Prohlášení „obsahuje kyselinu dokosahexaenovou (jak požadují právní předpisy pro veškerou kojeneckou výživu)“ nebo „obsahuje DHA (jak požadují právní předpisy pro veškerou kojeneckou výživu)“ lze použít pouze pro počáteční kojeneckou výživu uvedenou na trh před 22. únorem 2025.

Článek 10

Požadavky na propagační a obchodní praktiky v souvislosti s počáteční kojeneckou výživou

1.   Reklama počáteční kojenecké výživy musí být omezena na publikace specializované na péči o malé děti a na vědecké publikace.

Členské státy mohou takovou reklamu dále omezit nebo zakázat. Taková reklama musí obsahovat pouze informace vědecké a faktické povahy. Takové informace nesmějí naznačovat nebo budit přesvědčení, že krmení z láhve je rovnocenné kojení nebo že je mu nadřazeno.

2.   V maloobchodě je nepřípustné na podporu prodeje počáteční kojenecké výživy přímo spotřebiteli provádět reklamu v místě prodeje, rozdávat vzorky nebo jakékoli jiné reklamní pomůcky, jako jsou zvláštní způsoby vystavení, poukázky na slevu, prémie, speciální prodej, reklamní výrobky a vázaný prodej.

3.   Výrobci a distributoři počáteční kojenecké výživy nesmějí poskytovat široké veřejnosti nebo těhotným ženám, matkám nebo členům jejich rodiny bezplatně nebo za nízkou cenu výrobky, vzorky nebo jakékoli jiné reklamní dárky ani přímo, ani nepřímo prostřednictvím systému zdravotní péče nebo zdravotnických pracovníků.

4.   Dodávky počáteční kojenecké výživy darované nebo prodané za sníženou cenu institucím nebo organizacím, ať pro použití v těchto institucích, nebo k distribuci mimo ně, se použijí pouze pro kojence nebo jsou distribuovány pouze kojencům, kteří musí být vyživováni počáteční kojeneckou výživou, a pouze tak dlouho, jak to tito kojenci potřebují.

Článek 11

Požadavky na informace týkající se výživy kojenců a malých dětí

1.   Členské státy přijmou opatření k zajištění toho, aby byly poskytovány objektivní a konzistentní informace o výživě kojenců a malých dětí rodinám a všem, kteří se zabývají výživou kojenců a malých dětí, včetně plánování, zajišťování, způsobu provedení a rozšiřování informací a jejich kontroly.

2.   Informační a vzdělávací materiály, ať písemné, nebo audiovizuální, které se zabývají výživou kojenců a jsou určeny těhotným ženám a matkám kojenců a malých dětí, musí obsahovat jasné informace ve všech těchto bodech:

a)

výhody a nadřazenost kojení;

b)

výživa matky a příprava na kojení a udržování této schopnosti;

c)

možný záporný vliv, který může mít přikrmování z láhve na kojení;

d)

obtížnost vzít zpět rozhodnutí nekojit;

e)

v případě potřeby správné používání počáteční kojenecké výživy.

Pokud takové materiály obsahují informace o používání počáteční kojenecké výživy, musí zahrnovat sociální a finanční dopady jejího používání, ohrožení zdraví nevhodnou stravou nebo nevhodnými způsoby výživy, a zejména ohrožení zdraví při nesprávném použití počáteční kojenecké výživy. V těchto materiálech se nesmějí použít žádné obrázky, které by mohly idealizovat používání počáteční kojenecké výživy.

3.   Bezplatné poskytování informačních nebo vzdělávacích pomůcek nebo materiálů výrobci nebo distributory se provádí pouze na žádost a s písemným souhlasem příslušného vnitrostátního orgánu nebo v rámci pokynů vydaných pro tento účel výše uvedeným orgánem. Takové pomůcky nebo materiály mohou nést název nebo logo společnosti, která je jejich dárcem, ale nesmějí odkazovat na chráněnou obchodní značku počáteční kojenecké výživy a musí být distribuovány pouze prostřednictvím systému zdravotní péče.

Článek 12

Oznamování

1.   Při uvedení počáteční kojenecké výživy na trh provozovatel potravinářského podniku oznámí příslušnému orgánu každého členského státu, v němž se dotčený výrobek uvádí na trh, informace uvedené na etiketě tím způsobem, že zašle vzor etikety použité pro tento výrobek a veškeré další informace, které může příslušný orgán rozumně požadovat, aby zajistil soulad s tímto nařízením.

2.   Při uvedení počáteční kojenecké výživy vyrobené z hydrolyzovaných bílkovin nebo pokračovací kojenecké výživy obsahující jiné látky než látky uvedené v příloze II na trh provozovatel potravinářského podniku oznámí příslušnému orgánu každého členského státu, v němž se dotčený výrobek uvádí na trh, informace uvedené na etiketě tím způsobem, že zašle vzor etikety použité pro tento výrobek a veškeré další informace, které může příslušný orgán rozumně požadovat, aby zajistil soulad s tímto nařízením, ledaže členský stát osvobodí provozovatele potravinářského podniku od této povinnosti v rámci vnitrostátního systému, který zaručuje účinné úřední monitorování dotčeného výrobku.

Článek 13

Směrnice 2006/141/ES

V souladu s čl. 20 odst. 4 nařízení (EU) č. 609/2013 se směrnice 2006/141/ES zrušuje s účinkem ode dne 22. února 2020. Směrnice 2006/141/ES se však nadále použije do 21. února 2021 na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu vyrobenou z hydrolyzovaných bílkovin.

Odkazy na směrnici 2006/141/ES v jiných aktech se považují za odkazy na toto nařízení v souladu s režimem stanoveným v prvním pododstavci.

Článek 14

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 22. února 2020, s výjimkou počáteční a pokračovací kojenecké výživy vyrobené z hydrolyzovaných bílkovin, na kterou se použije ode dne 22. února 2021.

Pro účely čl. 21 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 609/2013, pokud jde o počáteční a pokračovací kojeneckou výživu vyrobenou z hydrolyzovaných bílkovin, se za datum použitelnosti považuje pozdější datum uvedené v druhém pododstavci tohoto článku.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. září 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35.

(2)  Směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES (Úř. věst. L 401, 30.12.2006, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES ze dne 6. května 2009 o potravinách určených pro zvláštní výživu (Úř. věst. L 124, 20.5.2009, s. 21).

(4)  EFSA NDA Panel (vědecká komise EFSA pro dietetické výrobky, výživu a alergie), 2014. Scientific Opinion on the essential composition of infant and follow-on formulae. EFSA Journal 2014; 12(7):3760.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(6)  Stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny k maximálnímu limitu reziduí (MLR) ve výši 0,01 mg/kg pro pesticidy v potravinách určených pro kojence a malé děti (vyjádřené dne 19. září 1997).

(7)  Další doporučení ke stanovisku Vědeckého výboru pro potraviny vyjádřenému dne 19. září 1997 k maximálnímu limitu reziduí (MLR) ve výši 0,01 mg/kg pro pesticidy v potravinách určených pro kojence a malé děti (přijaté Vědeckým výborem pro potraviny dne 4. června 1998).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9).

(10)  Úř. věst. C 213, 8.7.2014, s. 1.

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).


PŘÍLOHA I

POŽADAVKY NA SLOŽENÍ PODLE ČL. 2 ODST. 1

1.   ENERGIE

Nejméně

Nejvíce

250 kJ/100 ml

293 kJ/100 ml

(60 kcal/100 ml)

(70 kcal/100 ml)

2.   BÍLKOVINY

(Obsah bílkovin = obsah dusíku × 6,25)

2.1.   Počáteční kojenecká výživa vyrobená z bílkovin kravského nebo kozího mléka

Nejméně

Nejvíce

0,43 g/100 kJ

0,6 g/100 kJ

(1,8 g/100 kcal)

(2,5 g/100 kcal)

Pro stejnou energetickou hodnotu musí počáteční kojenecká výživa vyrobená z bílkovin kravského nebo kozího mléka obsahovat každou nezbytnou a podmíněně nezbytnou aminokyselinu nejméně ve stejném využitelném množství, jaké je obsaženo v referenční bílkovině uvedené v příloze III oddílu A. Při výpočtu se však mohou koncentrace methioninu a cysteinu sečíst, pokud poměr methioninu k cysteinu nepřesahuje hodnotu 2, a stejně tak se mohou sečíst koncentrace fenylalaninu a tyrosinu, pokud poměr tyrosinu k fenylalaninu nepřesahuje hodnotu 2. Pokud je vhodnost dotčeného výrobku pro kojence prokázána v souladu s čl. 3 odst. 3, může být poměr methioninu k cysteinu větší než 2.

Obsah L-karnitinu musí být nejméně 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

2.2.   Počáteční kojenecká výživa vyrobená z izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského nebo kozího mléka

Nejméně

Nejvíce

0,54 g/100 kJ

0,67 g/100 kJ

(2,25 g/100 kcal)

(2,8 g/100 kcal)

Při výrobě této počáteční kojenecké výživy se použijí pouze izoláty bílkovin ze sóji.

Pro stejnou energetickou hodnotu musí počáteční kojenecká výživa vyrobená z izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského nebo kozího mléka, obsahovat každou nezbytnou a podmíněně nezbytnou aminokyselinu nejméně ve stejném využitelném množství, jaké je obsaženo v referenční bílkovině uvedené v příloze III oddílu A. Při výpočtu se však mohou koncentrace methioninu a cysteinu sečíst, pokud poměr methioninu k cysteinu nepřesahuje hodnotu 2, a stejně tak se mohou sečíst koncentrace fenylalaninu a tyrosinu, pokud poměr tyrosinu k fenylalaninu nepřesahuje hodnotu 2. Pokud je vhodnost dotčeného výrobku pro kojence prokázána v souladu s čl. 3 odst. 3, může být poměr methioninu k cysteinu větší než 2.

Obsah L-karnitinu musí být nejméně 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

2.3.   Počáteční kojenecká výživa vyrobená z hydrolyzovaných bílkovin

Nejméně

Nejvíce

0,44 g/100 kJ

0,67 g/100 kJ

(1,86 g/100 kcal)

(2,8 g/100 kcal)

2.3.1.   Zdroj bílkovin

Bílkoviny z demineralizované sladké syrovátky získané z kravského mléka po enzymatickém vysrážení kaseinů pomocí chymozinu, které sestávají z těchto látek:

a)

63 % izolátů syrovátkových bílkovin bez kaseinových glykomakropeptidů s minimálním obsahem bílkovin v sušině 95 % a méně než 70 % denaturací bílkovin a obsahem popela nejvýše 3 %; a

b)

37 % bílkovinného koncentrátu ze sladké syrovátky s minimálním obsahem bílkovin v sušině 87 % a méně než 70 % denaturací bílkovin a obsahem popela nejvýše 3,5 %.

2.3.2.   Zpracování bílkovin

Dvoustupňový proces hydrolýzy s použitím přípravku z trypsinu, přičemž mezi těmito dvěma stupni hydrolýzy dochází k tepelnému ošetření (3–10 minut při teplotě 80 až 100 °C).

2.3.3.   Nezbytné a podmíněně nezbytné aminokyseliny a l-karnitin

Pro stejnou energetickou hodnotu musí počáteční kojenecká výživa vyrobená z hydrolyzovaných bílkovin obsahovat každou nezbytnou a podmíněně nezbytnou aminokyselinu nejméně ve stejném využitelném množství, jaké je obsaženo v referenční bílkovině uvedené v příloze III oddílu B. Při výpočtu se však mohou koncentrace methioninu a cysteinu sečíst, pokud poměr methioninu k cysteinu nepřesahuje hodnotu 2, a stejně tak se mohou sečíst koncentrace fenylalaninu a tyrosinu, pokud poměr tyrosinu k fenylalaninu nepřesahuje hodnotu 2. Pokud je vhodnost dotčeného výrobku pro kojence prokázána v souladu s čl. 3 odst. 3, může být poměr methioninu k cysteinu větší než 2.

Obsah L-karnitinu musí být nejméně 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

2.4.   Ve všech případech mohou být aminokyseliny do počáteční kojenecké výživy přidávány výhradně pro zlepšení výživové hodnoty bílkovin a pouze v množství nezbytném k tomuto účelu.

3.   TAURIN

Množství taurinu přidaného do počáteční kojenecké výživy nesmí přesahovat 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal).

4.   CHOLIN

Nejméně

Nejvíce

6,0 mg/100 kJ

12 mg/100 kJ

(25 mg/100 kcal)

(50 mg/100 kcal)

5.   TUKY

Nejméně

Nejvíce

1,1 g/100 kJ

1,4 g/100 kJ

(4,4 g/100 kcal)

(6,0 g/100 kcal)

5.1.   Je zakázáno použití těchto látek:

sezamový olej,

bavlníkový olej.

5.2.   Obsah trans-izomerů mastných kyselin nesmí být větší než 3 % celkového obsahu tuků.

5.3.   Obsah kyseliny erukové nesmí být větší než 1 % celkového obsahu tuků.

5.4.   Kyselina linolenová

Nejméně

Nejvíce

120 mg/100 kJ

300 mg/100 kJ

(500 mg/100 kcal)

(1 200 mg/100 kcal)

5.5.   Kyselina alfa-linolenová

Nejméně

Nejvíce

12 mg/100 kJ

24 mg/100 kJ

(50 mg/100 kcal)

(100 mg/100 kcal)

5.6.   Kyselina dokosahexaenová

Nejméně

Nejvíce

4,8 mg/100 kJ

12 mg/100 kJ

(20 mg/100 kcal)

(50 mg/100 kcal)

5.7.   Mohou se přidávat jiné polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (20 a 22 atomů uhlíku). V tomto případě nesmí obsah polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem překročit 2 % celkového obsahu tuků pro n-6 polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (1 % celkového obsahu tuků pro kyselinu arachidonovou (20:4 n-6)).

Obsah kyseliny eikosapentaenové (20:5 n-3) nesmí být větší než obsah kyseliny dokosahexaenové (22:6 n-3).

6.   FOSFOLIPIDY

Množství fosfolipidů v počáteční kojenecké výživě nesmí být větší než 2 g/l.

7.   INOSITOL

Nejméně

Nejvíce

0,96 mg/100 kJ

9,6 mg/100 kJ

(4 mg/100 kcal)

(40 mg/100 kcal)

8.   SACHARIDY

Nejméně

Nejvíce

2,2 g/100 kJ

3,3 g/100 kJ

(9 g/100 kcal)

(14 g/100 kcal)

8.1.   Smějí se použít pouze tyto sacharidy:

laktóza,

maltóza,

sacharóza,

glukóza,

glukózový sirup nebo sušený glukózový sirup,

maltodextriny,

předvařený škrob (přirozeně bezlepkový),

želírující škrob (přirozeně bezlepkový).

8.2.   Laktóza

Nejméně

Nejvíce

1,1 g/100 kJ

(4,5 g/100 kcal)

Tato minimální množství se nepoužijí na počáteční kojeneckou výživu:

ve které izoláty sójových bílkovin představují více než 50 % celkového obsahu bílkovin, nebo

na níž je uvedeno prohlášení „bez laktózy“ v souladu s čl. 9 odst. 2.

8.3.   Sacharóza

Sacharózu lze přidávat pouze do počáteční kojenecké výživy vyrobené z hydrolyzovaných bílkovin. Obsah přidané sacharózy nesmí překročit 20 % celkového obsahu sacharidů.

8.4.   Glukóza

Glukózu lze přidávat pouze do počáteční kojenecké výživy vyrobené z hydrolyzovaných bílkovin. Obsah přidané glukózy nesmí být vyšší než 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

8.5.   Glukózový sirup nebo sušený glukózový sirup

Glukózový sirup nebo sušený glukózový sirup lze přidávat do počáteční kojenecké výživy vyrobené z bílkovin kravského nebo kozího mléka nebo do počáteční kojenecké výživy vyrobené z izolátů sójových bílkovin (samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského nebo kozího mléka) pouze tehdy, pokud jeho ekvivalent dextrózy nepřekročí hodnotu 32. Pokud se do těchto výrobků přidává glukózový sirup nebo sušený glukózový sirup, výsledný obsah glukózy z glukózového sirupu nebo sušeného glukózového sirupu nesmí překročit 0,2 g/100 kJ (0,84 g/100 kcal).

Maximální množství glukózy stanovené v bodě 8.4 se použije tehdy, pokud se glukózový sirup nebo sušený glukózový sirup přidává do počáteční kojenecké výživy vyrobené z hydrolyzovaných bílkovin.

8.6.   Předvařený a/nebo želírující škrob

Nejméně

Nejvíce

2 g/100 ml a 30 % z celkového obsahu sacharidů

9.   FRUKTOOLIGOSACHARIDY A GALAKTOOLIGOSACHARIDY

Do počáteční kojenecké výživy lze přidávat fruktooligosacharidy a galaktooligosacharidy. V takovém případě nesmí být jejich obsah vyšší než: 0,8 g/100 ml v kombinaci 90 % oligogalaktosyl-laktózy a 10 % oligofruktosyl-sacharózy o vysoké molekulární hmotnosti.

Ostatní kombinace a maximální hodnoty fruktooligosacharidů a galaktooligosacharidů je možné používat, pokud je prokázána jejich vhodnost pro kojence v souladu s čl. 3 odst. 3.

10.   MINERÁLNÍ LÁTKY

10.1.   Počáteční kojenecká výživa vyrobená z bílkovin kravského nebo kozího mléka nebo z hydrolyzovaných bílkovin

 

Na 100 kJ

Na 100 kcal

Nejméně

Nejvíce

Nejméně

Nejvíce

Sodík (mg)

6

14,3

25

60

Draslík (mg)

19,1

38,2

80

160

Chlorid (mg)

14,3

38,2

60

160

Vápník (mg)

12

33,5

50

140

Fosfor (mg) (1)

6

21,5

25

90

Hořčík (mg)

1,2

3,6

5

15

Železo (mg)

0,07

0,31

0,3

1,3

Zinek (mg)

0,12

0,24

0,5

1

Měď (μg)

14,3

24

60

100

Jód (μg)

3,6

6,9

15

29

Selen (μg)

0,72

2

3

8,6

Mangan (μg)

0,24

24

1

100

Molybden (μg)

3,3

14

Fluorid (μg)

24

100

Molární poměr vápníku k využitelnému fosforu nesmí být menší než 1 ani větší než 2. Množství využitelného fosforu se vypočítá jako 80 % celkového fosforu pro počáteční kojeneckou výživu vyrobenou z bílkovin kravského mléka, bílkovin kozího mléka nebo z hydrolyzovaných bílkovin.

10.2.   Počáteční kojenecká výživa vyrobená z izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského nebo kozího mléka

Použijí se všechny požadavky bodu 10.1 s výjimkou požadavků na železo, fosfor a zinek, které jsou tyto:

 

Na 100 kJ

Na 100 kcal

Nejméně

Nejvíce

Nejméně

Nejvíce

Železo (mg)

0,11

0,48

0,45

2

Fosfor (mg) (2)

7,2

24

30

100

Zinek (mg)

0,18

0,3

0,75

1,25

Molární poměr vápníku k využitelnému fosforu nesmí být menší než 1 ani větší než 2. Množství využitelného fosforu se vypočítá jako 70 % celkového fosforu pro počáteční kojeneckou výživu vyrobenou z izolátů sójových bílkovin.

11.   VITAMINY

 

Na 100 kJ

Na 100 kcal

Nejméně

Nejvíce

Nejméně

Nejvíce

Vitamin A (μg-RE) (3)

16,7

27,2

70

114

Vitamin D (μg)

0,48

0,72

2

3

Thiamin (μg)

9,6

72

40

300

Riboflavin (μg)

14,3

95,6

60

400

Niacin (mg) (4)

0,1

0,36

0,4

1,5

Kyselina pantothenová (mg)

0,1

0,48

0,4

2

Vitamin B6 (μg)

4,8

41,8

20

175

Biotin (μg)

0,24

1,8

1

7,5

Folát (μg-DFE) (5)

3,6

11,4

15

47,6

Vitamin B12 (μg)

0,02

0,12

0,1

0,5

Vitamin C (mg)

0,96

7,2

4

30

Vitamin K (μg)

0,24

6

1

25

Vitamin E (mg α-tokoferol) (6)

0,14

1,2

0,6

5

12.   NUKLEOTIDY

Mohou být přidány tyto nukleotidy:

 

Nejvýše (7)

(mg/100 kJ)

(mg/100 kcal)

cystidin 5′-monofosforečnan

0,60

2,50

uridin 5′-monofosforečnan

0,42

1,75

adenosin 5′-monofosforečnan

0,36

1,50

guanosin 5′-monofosforečnan

0,12

0,50

inosin 5′-monofosforečnan

0,24

1,00


(1)  Celkový fosfor.

(2)  Celkový fosfor.

(3)  Preformovaný vitamin A; RE = veškerý trans-retinol-ekvivalent.

(4)  Preformovaný niacin.

(5)  Ekvivalent folátu: 1 μg DFE = 1 μg folátu z potravin = 0,6 μg kyseliny listové z výživy.

(6)  Na základě aktivity vitaminu E u RRR-α-tokoferolu.

(7)  Celková koncentrace nukleotidů nesmí být větší než 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).


PŘÍLOHA II

POŽADAVKY NA SLOŽENÍ PODLE ČL. 2 ODST. 2

1.   ENERGIE

Nejméně

Nejvíce

250 kJ/100 ml

293 kJ/100 ml

(60 kcal/100 ml)

(70 kcal/100 ml)

2.   BÍLKOVINY

(Obsah bílkovin = obsah dusíku × 6,25)

2.1.   Pokračovací kojenecká výživa vyrobená z bílkovin kravského nebo kozího mléka

Nejméně

Nejvíce

0,43 g/100 kJ

0,6 g/100 kJ

(1,8 g/100 kcal)

(2,5 g/100 kcal)

Pro stejnou energetickou hodnotu musí pokračovací kojenecká výživa vyrobená z bílkovin kravského nebo kozího mléka obsahovat každou nezbytnou a podmíněně nezbytnou aminokyselinu nejméně ve stejném využitelném množství, jaké je obsaženo v referenční bílkovině uvedené v příloze III oddílu A. Při výpočtu se však mohou koncentrace methioninu a cysteinu a koncentrace fenylalaninu a tyrosinu sečíst.

2.2.   Pokračovací kojenecká výživa vyrobená z izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského nebo kozího mléka

Nejméně

Nejvíce

0,54 g/100 kJ

0,67 g/100 kJ

(2,25 g/100 kcal)

(2,8 g/100 kcal)

Při výrobě této pokračovací kojenecké výživy se použijí pouze izoláty bílkovin ze sóji.

Pro stejnou energetickou hodnotu musí pokračovací kojenecká výživa vyrobená z izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského nebo kozího mléka obsahovat každou nezbytnou a podmíněně nezbytnou aminokyselinu nejméně ve stejném využitelném množství, jaké je obsaženo v referenční bílkovině uvedené v příloze III oddílu A. Při výpočtu se však mohou koncentrace methioninu a cysteinu a koncentrace fenylalaninu a tyrosinu sečíst.

2.3.   Pokračovací výživa vyrobená z hydrolyzovaných bílkovin

Nejméně

Nejvíce

0,44 g/100 kJ

0,67 g/100 kJ

(1,86 g/100 kcal)

(2,8 g/100 kcal)

2.3.1.   Zdroj bílkovin

Bílkoviny z demineralizované sladké syrovátky získané z kravského mléka po enzymatickém vysrážení kaseinů pomocí chymozinu, které sestávají z těchto látek:

a)

63 % izolátů syrovátkových bílkovin bez kaseinových glykomakropeptidů s minimálním obsahem bílkovin v sušině 95 % a méně než 70 % denaturací bílkovin a obsahem popela nejvýše 3 %; a

b)

37 % bílkovinného koncentrátu ze sladké syrovátky s minimálním obsahem bílkovin v sušině 87 % a méně než 70 % denaturací bílkovin a obsahem popela nejvýše 3,5 %.

2.3.2.   Zpracování bílkovin

Dvoustupňový proces hydrolýzy s použitím přípravku z trypsinu, přičemž mezi těmito dvěma stupni hydrolýzy dochází k tepelnému ošetření (3–10 minut při teplotě 80 až 100 °C).

2.3.3.   Nezbytné a podmíněně nezbytné aminokyseliny

Pro stejnou energetickou hodnotu musí pokračovací kojenecká výživa vyrobená z hydrolyzovaných bílkovin obsahovat každou nezbytnou a podmíněně nezbytnou aminokyselinu nejméně ve stejném využitelném množství, jaké je obsaženo v referenční bílkovině uvedené v příloze III oddílu B. Při výpočtu se však mohou koncentrace methioninu a cysteinu a koncentrace fenylalaninu a tyrosinu sečíst.

2.4.   Ve všech případech mohou být aminokyseliny do pokračovací kojenecké výživy přidávány výhradně pro zlepšení výživové hodnoty bílkovin a pouze v množství nezbytném k tomuto účelu.

3.   TAURIN

Množství taurinu přidaného do pokračovací kojenecké výživy nesmí přesahovat 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal).

4.   TUKY

Nejméně

Nejvíce

1,1 g/100 kJ

1,4 g/100 kJ

(4,4 g/100 kcal)

(6,0 g/100 kcal)

4.1.   Je zakázáno použití těchto látek:

sezamový olej,

bavlníkový olej.

4.2.   Obsah trans-izomerů mastných kyselin nesmí být větší než 3 % celkového obsahu tuků.

4.3.   Obsah kyseliny erukové nesmí být větší než 1 % celkového obsahu tuků.

4.4.   Kyselina linolenová

Nejméně

Nejvíce

120 mg/100 kJ

300 mg/100 kJ

(500 mg/100 kcal)

(1 200 mg/100 kcal)

4.5.   Kyselina alfa-linolenová

Nejméně

Nejvíce

12 mg/100 kJ

24 mg/100 kJ

(50 mg/100 kcal)

(100 mg/100 kcal)

4.6.   Kyselina dokosahexaenová

Nejméně

Nejvíce

4,8 mg/100 kJ

12 mg/100 kJ

(20 mg/100 kcal)

(50 mg/100 kcal)

4.7.   Mohou se přidávat jiné polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (20 a 22 atomů uhlíku). V tomto případě nesmí obsah polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem překročit 2 % celkového obsahu tuků pro n-6 polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (1 % celkového obsahu tuků pro kyselinu arachidonovou (20:4 n-6)).

Obsah kyseliny eikosapentaenové (20:5 n-3) nesmí být větší než obsah kyseliny dokosahexaenové (22:6 n-3).

5.   FOSFOLIPIDY

Množství fosfolipidů v pokračovací kojenecké výživě nesmí být větší než 2 g/l.

6.   SACHARIDY

Nejméně

Nejvíce

2,2 g/100 kJ

3,3 g/100 kJ

(9 g/100 kcal)

(14 g/100 kcal)

6.1.   Je zakázáno použít složky obsahující lepek.

6.2.   Laktóza

Nejméně

Nejvíce

1,1 g/100 kJ

(4,5 g/100 kcal)

Tato minimální množství se nepoužijí na pokračovací kojeneckou výživu:

ve které izoláty sójových bílkovin představují více než 50 % celkového obsahu bílkovin, nebo

na níž je uvedeno prohlášení „bez laktózy“ v souladu s čl. 9 odst. 2.

6.3.   Sacharóza, fruktóza, med

Nejméně

Nejvíce

jednotlivě nebo dohromady: 20 % z celkového obsahu sacharidů

Med musí být ošetřen tak, aby byly zničeny spory Clostridium botulinum.

6.4.   Glukóza

Glukózu je možné přidávat pouze do pokračovací kojenecké výživy vyrobené z hydrolyzovaných bílkovin. Obsah přidané glukózy nesmí být vyšší než 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

6.5.   Glukózový sirup nebo sušený glukózový sirup

Glukózový sirup nebo sušený glukózový sirup lze přidávat do pokračovací kojenecké výživy vyrobené z bílkovin kravského nebo kozího mléka nebo do pokračovací kojenecké výživy vyrobené z izolátů sójových bílkovin (samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského nebo kozího mléka) pouze tehdy, pokud jeho ekvivalent dextrózy nepřekročí hodnotu 32. Pokud se do těchto výrobků přidává glukózový sirup nebo sušený glukózový sirup, výsledný obsah glukózy z glukózového sirupu nebo sušeného glukózového sirupu nesmí překročit 0,2 g/100 kJ (0,84 g/100 kcal).

Maximální množství glukózy stanovené v bodě 6.4 se použije tehdy, pokud se glukózový sirup nebo sušený glukózový sirup přidává do pokračovací kojenecké výživy vyrobené z hydrolyzovaných bílkovin.

7.   FRUKTOOLIGOSACHARIDY A GALAKTOOLIGOSACHARIDY

Do pokračovací kojenecké výživy je možné přidávat fruktooligosacharidy a galaktooligosacharidy. V takovém případě nesmí být jejich obsah vyšší než: 0,8 g/100 ml v kombinaci 90 % oligogalaktosyl-laktózy a 10 % oligofruktosyl-sacharózy o vysoké molekulární hmotnosti.

Ostatní kombinace a maximální hodnoty fruktooligosacharidů a galaktooligosacharidů je možné používat, pokud je prokázána jejich vhodnost pro kojence v souladu s čl. 3 odst. 3.

8.   MINERÁLNÍ LÁTKY

8.1.   Pokračovací kojenecká výživa vyrobená z bílkovin kravského nebo kozího mléka nebo z hydrolyzovaných bílkovin

 

Na 100 kJ

Na 100 kcal

Nejméně

Nejvíce

Nejméně

Nejvíce

Sodík (mg)

6

14,3

25

60

Draslík (mg)

19,1

38,2

80

160

Chlorid (mg)

14,3

38,2

60

160

Vápník (mg)

12

33,5

50

140

Fosfor (mg) (1)

6

21,5

25

90

Hořčík (mg)

1,2

3,6

5

15

Železo (mg)

0,14

0,48

0,6

2

Zinek (mg)

0,12

0,24

0,5

1

Měď (μg)

14,3

24

60

100

Jód (μg)

3,6

6,9

15

29

Selen (μg)

0,72

2

3

8,6

Mangan (μg)

0,24

24

1

100

Molybden (μg)

3,3

14

Fluorid (μg)

24

100

Molární poměr vápníku k využitelnému fosforu nesmí být menší než 1 ani větší než 2. Množství využitelného fosforu se vypočítá jako 80 % celkového fosforu pro pokračovací kojeneckou výživu vyrobenou z bílkovin kravského mléka, bílkovin kozího mléka nebo z hydrolyzovaných bílkovin.

8.2.   Pokračovací kojenecká výživa vyrobená z izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského nebo kozího mléka

Použijí se všechny požadavky bodu 8.1 s výjimkou požadavků na železo, fosfor a zinek, které jsou tyto:

 

Na 100 kJ

Na 100 kcal

Nejméně

Nejvíce

Nejméně

Nejvíce

Železo (mg)

0,22

0,6

0,9

2,5

Fosfor (mg) (2)

7,2

24

30

100

Zinek (mg)

0,18

0,3

0,75

1,25

Molární poměr vápníku k využitelnému fosforu nesmí být menší než 1 ani větší než 2. Množství využitelného fosforu se vypočítá jako 70 % celkového fosforu pro pokračovací kojeneckou výživu vyrobenou z izolátů sójových bílkovin.

9.   VITAMINY

 

Na 100 kJ

Na 100 kcal

Nejméně

Nejvíce

Nejméně

Nejvíce

Vitamin A (μg-RE) (3)

16,7

27,2

70

114

Vitamin D (μg)

0,48

0,72

2

3

Thiamin (μg)

9,6

72

40

300

Riboflavin (μg)

14,3

95,6

60

400

Niacin (mg) (4)

0,1

0,36

0,4

1,5

Kyselina pantothenová (mg)

0,1

0,48

0,4

2

Vitamin B6 (μg)

4,8

41,8

20

175

Biotin (μg)

0,24

1,8

1

7,5

Folát (μg-DFE) (5)

3,6

11,4

15

47,6

Vitamin B12 (μg)

0,02

0,12

0,1

0,5

Vitamin C (mg)

0,96

7,2

4

30

Vitamin K (μg)

0,24

6

1

25

Vitamin E (mg α-tokoferol) (6)

0,14

1,2

0,6

5

10.   NUKLEOTIDY

Mohou být přidány tyto nukleotidy:

 

Nejvýše (7)

(mg/100 kJ)

(mg/100 kcal)

cystidin 5′-monofosforečnan

0,60

2,50

uridin 5′-monofosforečnan

0,42

1,75

adenosin 5′-monofosforečnan

0,36

1,50

guanosin 5′-monofosforečnan

0,12

0,50

inosin 5′-monofosforečnan

0,24

1,00


(1)  Celkový fosfor.

(2)  Celkový fosfor.

(3)  Preformovaný vitamin A; RE = veškerý trans-retinol-ekvivalent.

(4)  Preformovaný niacin.

(5)  Ekvivalent folátu: 1 μg DFE = 1 μg folátu z potravin = 0,6 μg kyseliny listové z výživy.

(6)  Na základě aktivity vitaminu E u RRR-α-tokoferolu.

(7)  Celková koncentrace nukleotidů nesmí být větší než 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).


PŘÍLOHA III

NEZBYTNÉ A PODMÍNĚNĚ NEZBYTNÉ AMINOKYSELINY V MATEŘSKÉM MLÉCE

Pro účely bodu 2 příloh I a II se jako referenční bílkovina použije mateřské mléko, jak je uvedeno v oddílech A a B této přílohy.

A.   Počáteční a pokračovací kojenecká výživa vyrobená z bílkovin kravského nebo kozího mléka a počáteční a pokračovací kojenecká výživa vyrobená z izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského nebo kozího mléka

Pro účely bodů 2.1 a 2.2 příloh I a II jsou nezbytnými a podmíněně nezbytnými aminokyselinami v mateřském mléce, vyjádřenými v mg/100 kJ a v mg/100 kcal, tyto:

 

Na 100 kJ (1)

Na 100 kcal

Cystein

9

38

Histidin

10

40

Isoleucin

22

90

Leucin

40

166

Lysin

27

113

Methionin

5

23

Fenylalanin

20

83

Threonin

18

77

Tryptofan

8

32

Tyrosin

18

76

Valin

21

88

B.   Počáteční a pokračovací kojenecká výživa vyrobená z hydrolyzovaných bílkovin

Pro účely bodu 2.3 příloh I a II jsou nezbytnými a podmíněně nezbytnými aminokyselinami v mateřském mléce, vyjádřenými v mg/100 kJ a v mg/100 kcal, tyto:

 

Na 100 kJ (2)

Na 100 kcal

Arginin

16

69

Cystein

6

24

Histidin

11

45

Isoleucin

17

72

Leucin

37

156

Lysin

29

122

Methionin

7

29

Fenylalanin

15

62

Threonin

19

80

Tryptofan

7

30

Tyrosin

14

59

Valin

19

80


(1)  1 kJ = 0,239 kcal.

(2)  1 kJ = 0,239 kcal.


PŘÍLOHA IV

ÚČINNÉ LÁTKY PODLE ČL. 4 ODST. 3

Chemický název látky

Maximální limit reziduí

(mg/kg)

Kadusafos

0,006

Demeton-S-methyl/demeton-S-methyl sulfon/oxydemeton-methyl (jednotlivě nebo v kombinaci, vyjádřeno jako demeton-S-methyl)

0,006

Ethoprofos

0,008

Fipronil (suma fipronilu a fipronil-desulfinylu, vyjádřeno jako fipronil)

0,004

Propineb/propylenthiomočovina (suma propinebu a propylenthiomočoviny)

0,006


PŘÍLOHA V

ÚČINNÉ LÁTKY PODLE ČL. 4 ODST. 4

Chemický název látky (definice rezidua)

 

Aldrin a dieldrin, vyjádřeno jako dieldrin

 

Disulfoton (suma disulfotonu, disulfoton-sulfoxidu a disulfoton-sulfonu, vyjádřeno jako disulfoton)

 

Fenvalerát/esfenvalerát

 

Fensulfothion (suma fensulfothionu, jeho kyslíkatého analogu a jejich sulfonů, vyjádřeno jako fensulfothion)

 

Fentin, vyjádřeno jako kation trifenylstannanu

 

Haloxyfop (suma haloxyfopu, jeho solí a esterů včetně konjugátů, vyjádřeno jako haloxyfop)

 

Heptachlor a trans-heptachlorepoxid, vyjádřeno jako heptachlor

 

Hexachlorbenzen

 

Nitrofen

 

Omethoát

 

Terbufos (suma terbufosu, jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako terbufos)


PŘÍLOHA VI

NÁZVY PODLE ČLÁNKU 5

ČÁST A

Názvy podle čl. 5 odst. 1

Název počáteční a pokračovací kojenecké výživy jiné, než je počáteční a pokračovací kojenecká výživa vyrobená výhradně z bílkovin kravského nebo kozího mléka, je:

v bulharštině: „Храни за кърмачета“ a „Преходни храни“,

ve španělštině: „Preparado para lactantes“ a „Preparado de continuación“,

v češtině: „Počáteční kojenecká výživa“ a „Pokračovací kojenecká výživa“,

v dánštině: „Modermælkserstatning“ a „Tilskudsblanding“,

v němčině: „Säuglingsanfangsnahrung“ a „Folgenahrung“,

v estonštině:„Imiku piimasegu“ a „Jätkupiimasegu“,

v řečtině: „Παρασκεύασμα για βρέφη“ a „Παρασκεύασμα δεύτερης βρεφικής ηλικίας“,

v angličtině: „Infant formula“ a „Follow-on formula“,

ve francouzštině: „Préparation pour nourrissons“ a „Préparation de suite“,

v chorvatštině: „Početna hrana za dojenčad“ a „Prijelazna hrana za dojenčad“,

v italštině: „Formula per lattanti“ a „Formula di proseguimento“,

v lotyštině: „Maisījums zīdaiņiem“ a „Papildu ēdināšanas maisījums zīdaiņiem“,

v litevštině: „Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai“ a „Tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai“,

v maďarštině: „Anyatej-helyettesítő tápszer“ a „Anyatej-kiegészítő tápszer“,

v maltštině: „Formula tat-trabi“ a „Formula tal-prosegwiment“,

v nizozemštině: „Volledige zuigelingenvoeding“ a „Opvolgzuigelingenvoeding“,

v polštině: „Preparat do początkowego żywienia niemowląt“ a „Preparat do dalszego żywienia niemowląt“,

v portugalštině: „Fórmula para lactentes“ a „Fórmula de transição“,

v rumunštině: „Formulă de început“ a „Formulă de continuare“,

ve slovenštině: „Počiatočná dojčenská výživa“ a „Následná dojčenská výživa“,

ve slovinštině: „Začetna formula za dojenčke“ a „Nadaljevalna formula“,

ve finštině: „Äidinmaidonkorvike“ a „Vieroitusvalmiste“,

ve švédštině: „Modersmjölksersättning“ a „Tillskottsnäring“.

ČÁST B

Názvy podle čl. 5 odst. 2

Název počáteční a pokračovací kojenecké výživy vyrobené výhradně z bílkovin kravského nebo kozího mléka je:

v bulharštině: „Млека за кърмачета“ a „Преходни млека“,

ve španělštině: „Leche para lactantes“ a „Leche de continuación“,

v češtině: „Počáteční mléčná kojenecká výživa“ a „Pokračovací mléčná kojenecká výživa“,

v dánštině: „Modermælkserstatning udelukkende baseret på mælk“ a „Tilskudsblanding udelukkende baseret på mælk“,

v němčině: „Säuglingsmilchnahrung“ a „Folgemilch“,

v estonštině: „Piimal põhinev imiku piimasegu“ a „Piimal põhinev jätkupiimasegu“,

v řečtině: „Γάλα για βρέφη“ a „Γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας“,

v angličtině: „Infant milk“ a „Follow-on milk“,

ve francouzštině: „Lait pour nourrissons“ a „Lait de suite“,

v chorvatštině: „Početna mliječna hrana za dojenčad“ a „Prijelazna mliječna hrana za dojenčad“,

v italštině: „Latte per lattanti“ a „Latte di proseguimento“,

v lotyštině: „Piena maisījums zīdaiņiem“ a „Papildu ēdināšanas piena maisījums zīdaiņiem“,

v litevštině: „Pradinio maitinimo kūdikių pieno mišiniai“ a „Tolesnio maitinimo kūdikių pieno mišiniai“,

v maďarštině: „Tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer“ a „Tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer“,

v maltštině: „Ħalib tat-trabi“ a „Ħalib tal-prosegwiment“,

v nizozemštině: „Volledige zuigelingenvoeding op basis van melk“ nebo „Zuigelingenmelk“ a „Opvolgmelk“,

v polštině: „Mleko początkowe“ a „Mleko następne“,

v portugalštině: „Leite para lactentes“ a „Leite de transição“,

v rumunštině: „Lapte de început“ a „Lapte de continuare“,

ve slovenštině: „Počiatočná dojčenská mliečna výživa“ a „Následná dojčenská mliečna výživa“,

ve slovinštině: „Začetno mleko za dojenčke“ a „Nadaljevalno mleko“,

ve finštině: „Maitopohjainen äidinmaidonkorvike“ a „Maitopohjainen vieroitusvalmiste“,

ve švédštině: „Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk“ a „Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk“.


PŘÍLOHA VII

REFERENČNÍ HODNOTY PŘÍJMU PODLE ČL. 7 ODST. 7

Živina

Referenční hodnota příjmu

Vitamin A

(μg) 400

Vitamin D

(μg) 7

Vitamin E

(mg TE) 5

Vitamin K

(μg) 12

Vitamin C

(mg) 45

Thiamin

(mg) 0,5

Riboflavin

(mg) 0,7

Niacin

(mg) 7

Vitamin B6

(mg) 0,7

Folát

(μg) 125

Vitamin B12

(μg) 0,8

Kyselina pantothenová

(mg) 3

Biotin

(μg) 10

Vápník

(mg) 550

Fosfor

(mg) 550

Draslík

(mg) 1 000

Sodík

(mg) 400

Chlorid

(mg) 500

Železo

(mg) 8

Zinek

(mg) 5

Jod

(μg) 80

Selen

(μg) 20

Měď

(mg) 0,5

Hořčík

(mg) 80

Mangan

(mg) 1,2


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU