(EU) 2016/94Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/94 ze dne 20. ledna 2016 o zrušení některých aktů schengenského acquis v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech

Publikováno: Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 6-8 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. ledna 2016 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 22. února 2016 Nabývá účinnosti: 22. února 2016
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 22. února 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/94

ze dne 20. ledna 2016

o zrušení některých aktů schengenského acquis v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 82 odst. 1 písm. d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) a c) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zvyšování transparentnosti práva Unie představuje zásadní prvek strategie zlepšování tvorby právních předpisů, kterou orgány Unie provádějí. V této souvislosti je vhodné zrušit ty akty, které již neslouží žádnému účelu.

(2)

Některé akty, jež byly přijaty v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech a jsou součástí schengenského acquis, již nejsou relevantní vzhledem ke svému dočasnému charakteru, nebo protože jejich obsah přejaly následné akty.

(3)

Rozhodnutí výkonného výboru SCH/Com-ex (93) 14 (2) bylo zaměřeno na zdokonalení praktické soudní spolupráce při boji proti nedovolenému obchodu s omamnými látkami pouze v případech odmítnutí spolupráce ze strany některého členského státu. Uvedené rozhodnutí se stalo obsoletním vstupem v platnost Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracované aktem Rady 2000/C-197/01 (3), která stanoví hlubší spolupráci mezi členskými státy, pokud jde o vzájemnou pomoc v trestních věcech, a tím i v oblasti boje proti nedovolenému obchodu s omamnými látkami.

(4)

Prohlášení výkonného výboru SCH/Com-ex (97) prohl. 13 rev. 2 (4) se týkalo únosů nezletilých osob a jejich nezákonného odejmutí osobě, jíž bylo svěřeno právo péče, jedním z rodičů. Uvedené prohlášení se stalo obsoletním vstupem v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 (5) a prováděcího rozhodnutí Komise 2013/115/EU (6), která stanovují nová pravidla pro kontroly nezletilých osob překračujících vnější hranice a pravidla v souvislosti s příslušnými činnostmi centrál SIRENE.

(5)

Rozhodnutím výkonného výboru SCH/Com-ex (98) 52 (7) byla přijata schengenská Příručka přeshraniční policejní spolupráce, která členským státům pomáhá při provádění přeshraničních operací. Uvedené rozhodnutí se stalo obsoletním po začlenění obsahu příručky do aktualizovaného katalogu doporučení pro správné provádění schengenského acquis a osvědčených postupů policejní spolupráce, Příručky pro přeshraniční operace a Příručky pro styčné důstojníky vyslané donucovacími orgány.

(6)

Rozhodnutím výkonného výboru SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2 (8) byla přijata Dohoda o spolupráci při řízení o dopravních přestupcích. Tato dohoda byla uzavřena nejen mezi některými členskými státy, ale také se dvěma třetími státy (Islandem a Norskem). Nejedná se proto o součást schengenského acquis. Kromě toho, dohoda nikdy nevstoupila v platnost a žádný z členských států neučinil prohlášení podle čl. 20 odst. 3 uvedené dohody, pokud jde o uplatňování dohody mezi těmi členskými státy, které ji ratifikovaly. Proto není uvedené rozhodnutí relevantní a mělo by být zrušeno.

(7)

Rozhodnutí Rady 2008/173/SVV (9) stanoví přesný rozsah, organizaci, koordinaci a postupy hodnocení pro některé testy, jejichž cílem je posoudit, zda je Schengenský informační systém II (SIS II) v souladu s technickými a funkčními požadavky vymezenými v právních nástrojích SIS II. Uvedené rozhodnutí pozbylo právního účinku dne 9. dubna 2013, kdy byl zahájen provoz SIS II.

(8)

Z důvodů právní jistoty a srozumitelnosti by uvedená obsoletní rozhodnutí a prohlášení měla být zrušena.

(9)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zrušení řady obsoletních aktů Unie v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, které jsou součástí schengenského acquis, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity, jak je stanovena v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(10)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto nařízení navazuje na schengenské acquis, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 4 uvedeného protokolu do šesti měsíců ode dne přijetí tohoto nařízení Radou, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(11)

Toto nařízení rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se Irsko účastní v souladu s čl. 5 odst. 1 Protokolu č. 19 o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a s čl. 6 odst. 2 rozhodnutí Rady 2002/192/ES (10).

(12)

V návaznosti na oznámení Spojeného království ze dne 24. července 2013, učiněné podle čl. 10 odst. 4 prvního pododstavce první věty Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, skončila použitelnost uvedených obsoletních rozhodnutí a prohlášení pro Spojené království dnem 1. prosince 2014, v souladu s čl. 10 odst. 4 prvním pododstavcem druhou větou uvedeného protokolu. Spojené království se proto neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(13)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (11), která spadají do oblasti uvedené v článku 1 rozhodnutí Rady 1999/437/ES (12).

(14)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (13), která spadají do oblasti uvedené v článku 1 rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/149/SVV (14).

(15)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (15), která spadají do oblasti uvedené v článku 1 rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/349/EU (16),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zrušení obsoletních aktů

Zrušují se tyto akty:

rozhodnutí SCH/Com-ex (93) 14 (boj proti nedovolenému obchodu s omamnými látkami),

prohlášení (SCH/Com-ex (97) prohl. 13 rev. 2 (únosy nezletilých osob),

rozhodnutí SCH/Com-ex (98) 52 (policejní příručka),

rozhodnutí SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2 (dopravní přestupky) a

rozhodnutí 2008/173/SVV (testy SIS II).

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

Ve Štrasburku dne 20. ledna 2016

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

A.G. KOENDERS


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2015 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady ze dne 14. prosince 2015.

(2)  Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 14. prosince 1993 o zdokonalení praktické soudní spolupráce při boji proti nedovolenému obchodu s omamnými látkami (SCH/Com-ex (93) 14) (Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 427).

(3)  Akt Rady ze dne 29. května 2000, kterým se v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii vypracovává Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie (Úř. věst. C 197, 12.7.2000, s. 1).

(4)  Prohlášení výkonného výboru ze dne 9. února 1998 o únosech nezletilých osob (SCH/Com-ex (97) prohl. 13 rev. 2) (Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 436).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 1).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/115/EU ze dne 26. února 2013 o příručce SIRENE a dalších prováděcích opatřeních k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 71, 14.3.2013, s. 1).

(7)  Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. prosince 1998 o Příručce přeshraniční policejní spolupráce (SCH/Com-ex (98) 52) (Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 408).

(8)  Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o Dohodě o spolupráci při řízení o dopravních přestupcích (SCH/Com-ex (99)11 rev. 2) (Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 428).

(9)  Rozhodnutí Rady 2008/173/SVV ze dne 18. února 2008 o testování Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 57, 1.3.2008, s. 14).

(10)  Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).

(11)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(12)  Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31).

(13)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(14)  Rozhodnutí Rady 2008/149/SVV ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 50).

(15)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 3.

(16)  Rozhodnutí Rady 2011/349/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, zejména pokud jde o justiční spolupráci v trestních věcech a policejní spolupráci (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU