(EU) 2016/44Nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011

Publikováno: Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 1-26 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. ledna 2016 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 20. ledna 2016 Nabývá účinnosti: 20. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/44

ze dne 18. ledna 2016

o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 ze dne 31. července 2015 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení rozhodnutí 2011/137/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 28. února 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/137/SZBP (2). Uvedené rozhodnutí v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (dále jen „Rada bezpečnosti“) č. 1970 (2011) a následnými rezolucemi zavedlo zbrojní embargo, zákaz vývozu vybavení pro vnitřní represi, omezení vstupu a zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů některých osob a subjektů, které se účastnily vážného porušování lidských práv vůči lidem v Libyi, včetně útoků na civilní obyvatelstvo a civilní zařízení v rozporu s mezinárodním právem. Tyto fyzické nebo právnické osoby, subjekty a orgány jsou uvedeny v přílohách rozhodnutí 2011/137/SZBP. Proto bylo nutné regulační opatření, aby byla stanovena příslušná nezbytná opatření. Rada bezpečnosti přijala řadu dalších rezolucí o Libyi, kterými prodloužila nebo pozměnila omezující opatření OSN vůči Libyi, včetně rezoluce č. 2174 (2014), která změnila rozsah zbrojního embarga a prodloužila platnost opatření týkajících se zákazu cestování a zmrazení aktiv, a rezoluce č. 2213 (2015) v souvislosti s odhodláním Rady bezpečnosti podporovat svrchovanost, nezávislost, územní celistvost a národní jednotu Libye.

(2)

Dne 26. května 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/818 (3) měnící rozhodnutí 2011/137/SZBP s přihlédnutím k přetrvávající hrozbě pro mír, stabilitu či bezpečnost Libye a pro úspěšné dokončení její politické transformace. Rozhodnutí (SZBP) 2015/818 rovněž zohlednilo hrozbu představovanou osobami nebo subjekty vlastnícími či ovládajícími finanční prostředky libyjského státu zpronevěřené za předchozího režimu Muammara Kaddáfího v Libyi, které by mohly být zneužity k ohrožení míru, stability či bezpečnosti Libye nebo k blokování či maření úspěšného dokončení její politické transformace. Rada provedla úplný přezkum seznamů osob a subjektů, na něž se vztahuje zákaz cestování a zmrazení aktiv, uvedený v příloze II a IV rozhodnutí 2011/137/SZBP. Dne 31. července 2015 přijala Rada konsolidované rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 a zrušila rozhodnutí 2011/137/SZBP.

(3)

Z důvodu jasnosti by nařízení Rady (EU) č. 204/2011 (4), jak bylo pozměněno a provedeno řadou následných nařízení, mělo být konsolidováno v novém nařízení.

(4)

Prvomoc měnit seznamy obsažené v přílohách II a III by měla vykonávat Rada z důvodu zvláštní hrozby mezinárodnímu míru a bezpečnosti, kterou situace v Libyi představuje, a za účelem zajištění souladu s postupem pro změnu a revizi příloh rozhodnutí (SZBP) 2015/1333.

(5)

K provedení tohoto nařízení a k zajištění co největší právní jistoty v Unii by měla být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje mají být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Při zpracovávání osobních údajů by měly být dodržovány nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (6).

(6)

K zajištění toho, aby opatření stanovená tímto nařízením byla účinná, by toto nařízeni mělo vstoupit v platnost okamžitě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i)

peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje,

ii)

vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek,

iii)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích,

iv)

úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené,

v)

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky,

vi)

akreditivy, nákladní listy, dodací listy,

vii)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

b)

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, změně nebo použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

c)

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

d)

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, a to i prodejem, pronájmem nebo zastavením;

e)

„technickou pomocí“ jakákoli technická pomoc týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušek, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít podobu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací, včetně takové pomoci poskytované ústně;

f)

„Výborem pro sankce“ výbor Rady bezpečnosti zřízený podle bodu 24 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011);

g)

„územím Unie“ území členských států, na která se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru;

h)

„určenými plavidly“ plavidla určená Výborem pro sankce podle bodu 11 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2146 (2014) a uvedená v příloze V tohoto nařízení;

i)

„kontaktním místem vlády Libye“ kontaktní místo jmenované vládou Libye, jak bylo oznámeno Výboru pro sankce v souladu s bodem 3 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2146 (2014).

Článek 2

1.   Zakazuje se:

a)

prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet vybavení, které může být použito k vnitřní represi a které je uvedeno v příloze I, bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoli, přímo či nepřímo jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Libyi nebo pro použití v této zemi;

b)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž předmětem nebo následkem je obcházení zákazu uvedeného v písmeni a).

2.   Zakazuje se nakupovat, dovážet nebo dopravovat vybavení z Libye, které může být použito k vnitřním represím a které je uvedeno v příloze I, bez ohledu na to, zda pochází z Libye či nikoli.

3.   Odstavec 1 se nevztahuje na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážených do Libye zaměstnanci OSN, zaměstnanci Unie nebo jejích členských států, zástupci sdělovacích prostředků a humanitárními a rozvojovými pracovníky a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu.

4.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze IV povolit prodej, dodávku, převod či vývoz vbavení, které může být použito k vnitřním represím, za podmínek, které uznají za vhodné, pokud shledají, že takové zařízení je zamýšleno pouze pro humanitární nebo ochranné použití.

Článek 3

1.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na Společném vojenském seznamu Evropské unie (7) (dále jen „společný vojenský seznam“) nebo s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného na tomto seznamu jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Libyi nebo pro použití v Libyi;

b)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc související s vybavením, které může být použito k vnitřní represi a které je uvedeno v příloze I, jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Libyi nebo pro použití v Libyi;

c)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu nebo v příloze I, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí nebo pro poskytování související technické pomoci jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Libyi nebo pro použití v Libyi;

d)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, financování či finanční pomoc související s poskytováním vyzbrojených žoldnéřů v Libyi nebo pro použití v Libyi;

e)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a) až d).

2.   Odchylně od odstavce 1 se zákazy v něm stanovené nevztahují na:

a)

poskytování technické pomoci, financování nebo finanční pomoci související s nesmrtící vojenskou technikou určenou výlučně k humanitárním účelům nebo k ochraně;

b)

ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážené do Libye zaměstnanci OSN, zaměstnanci Unie nebo jejích členských států, zástupci sdělovacích prostředků a humanitárními a rozvojovými pracovníky a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu;

c)

poskytování technické pomoci, financování či finanční pomoci týkající se nesmrtícího vojenského vybavení určeného výhradně pro účely pomoci libyjské vládě v oblasti bezpečnosti či odzbrojování.

3.   Odchylně od odstavce 1 a s výhradou předchozího schválení Výborem pro sankce se zákazy v něm stanovené nevztahují na:

a)

poskytování technické pomoci, financování nebo finanční pomoci související s jiným prodejem a dodávkami zbraní a souvisejícího materiálu;

b)

poskytování technické pomoci, financování či finanční pomoci týkající se vojenského vybavení, včetně zbraní a souvisejícího materiálu, které nespadá pod písmeno a) a je určeno výhradně pro účely pomoci libyjské vládě v oblasti bezpečnosti a odzbrojování.

4.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze IV povolit poskytování technické pomoci, financování a finanční pomoci souvisejících s vybavením, které může být použito k vnitřním represím, za podmínek, které považují za vhodné, pokud zjistí, že je toto vybavení určeno pouze pro humanitární nebo ochranné použití.

Článek 4

S cílem zabránit převodu zboží a technologií uvedených ve společném vojenském seznamu nebo dodávkám, prodeji, převodu, vývozu či dovozu, které zakazuje toto nařízení, platí pro veškeré zboží vstupující na celní území Unie z Libye nebo je opouštějící do Libye, vedle pravidel upravujících povinnost poskytnout informace před vstupem nebo výstupem, která jsou obsažena v příslušných ustanoveních nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 (8) a (EU) č. 952/2013 (9) týkajíích se souhrnných vstupních a výstupních prohlášení a celních prohlášení, že osoba, která tyto informace podává, musí v prohlášení uvést, zda je zboží uvedeno na společném vojenském seznamu nebo v tomto nařízení, a pokud jeho vývoz vyžaduje povolení, musí uvést údaje o udělené vývozní licenci. Tyto dodatečné informace podává příslušným celním orgánům dotyčného členského státu buď písemně, nebo případně s použitím celního prohlášení.

Článek 5

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům a orgánům uvedeným v přílohách II a III nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány.

2.   Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v přílohách II a III nebo v jejich prospěch.

3.   Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé či nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2.

4.   Veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které ke dni 16. září 2011 patřily subjektům uvedeným na seznamu obsaženém v příloze VI nebo keré jimi byly vlastněny, drženy nebo ovládány a které se k uvedenému dni nacházely mimo území Libye, zůstávají zmrazeny.

Článek 6

1.   V příloze II jsou uvedeny fyzické nebo právnické osoby, subjekty a orgány, které byly určeny Radou bezpečnosti nebo Výborem pro sankce v souladu s bodem 22 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011), bodem 19, 22 nebo 23 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1973 (2011), bodem 4 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2174 (2014) nebo bodem 11 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2213 (2015).

2.   Příloha III obsahuje seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů, které nejsou uvedeny v příloze II a které:

a)

se účastnily nebo spolupůsobily při vydávání rozkazů, dozoru či jiném způsobu vedení v souvislosti se závažnými porušeními lidských práv osob v Libyi, včetně účasti či spolupůsobení při plánování, velení, vydávání rozkazů nebo vedení útoků, a to i leteckých, v rozporu s mezinárodním právem vůči civilnímu obyvatelstvu nebo civilnímu zařízení;

b)

porušily nebo napomáhaly při porušování ustanovení rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) nbebo č. 1973 (2011) anebo tohoto nařízení;

c)

byly určeny jako osoby, subjekty nebo orgány, které se podílely na represivní politice bývalého režimu Muammara Kaddáfího v Libyi nebo byly jinak dříve spojeny s tímto režimem a které nadále představují riziko pro mír, stabilitu či bezpečnost Libye nebo úspěšné dokončení politické transformace v Libyi;

d)

jsou zapojeny do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Libye nebo poskytují takovým činnostem podporu anebo které blokují či maří úspěšné dokončení její politické transformace, mimo jiné:

i)

plánováním, řízením či pácháním činů v Libyi porušujících mezinárodní právo v oblasti lidských práv či mezinárodní humanitární právo nebo činů, které představují porušování lidských práv v Libyi,

ii)

útoky na kterékoli letiště, nádraží či jiné zařízení pozemní dopravy nebo námořní přístav v Libyi nebo na libyjskou státní instituci či zařízení nebo kteroukoli zahraniční misi v Libyi,

iii)

poskytováním podpory ozbrojeným skupinám či zločineckým sítím nezákonným využíváním ropy nebo jiných přírodních zdrojů v Libyi,

iv)

zastrašováním libyjských státních finančních institucí a libyjské státní ropné společnosti (Libyan National Oil Company) či vyvíjením nátlaku na ně nebo účastí na jakékoli činnosti, která může způsobit nebo mít za následek zpronevěření libyjských státních prostředků,

v)

porušováním ustanovení zbrojního embarga v Libyi podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) a článku 1 tohoto nařízení nebo napomáháním v jejich obcházení,

vi)

jednáním v zájmu, jménem či na příkaz některé z výše uvedených osob, subjektů nebo orgánů nebo tím, že jsou subjekty či orgány vlastněnými nebo ovládanými osobami, subjekty či orgány uvedenýmu v příloze II nebo III, nebo

e)

vlastní nebo ovládají finanční prostředky libyjského státu zpronevěřené během bývalého režimu Muammara Kaddáfího v Libyi, které mohou být použity k ohrožování míru, stability nebo bezpečnosti Libye nebo blokovat či mařit úspěšný proces její politické transformace.

3.   V přílohách II a III se uvedou důvody pro zařazení daných osob, subjektů a orgánů na seznam, jak je stanovila Rada bezpečnosti nebo pro přílohu II Výbor pro sankce.

4.   V přílohách II a III se uvedou dostupné informace nezbytné k identifikaci dotyčných fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů poskytnuté Radou bezpečnosti nebo pro přílohu II Výborem pro sankce. Pokud jde o fyzické osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. Příloha II rovněž obsahuje datum určení Radou bezpečnosti nebo Výborem pro sankce.

5.   Příloha VI obsahuje důvody pro zařazení osob, subjektů a orgánů uvedených v čl. 5 odst. 4 tohoto nařízení na seznam, jak je stanovila Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce.

Článek 7

Povinnost zmrazit finanční prostředky a hospodářské zdroje osoby, subjektu nebo orgánu určeného v příloze II nebo III nebrání tomu, aby osoby, subjekty nebo orgány, které ve zmíněných přílohách určeny nejsou, ale v nichž má určená osoba, subjekt nebo orgán podíl, dále vykonávaly dovolenou podnikatelskou činnost, pokud při ní nedochází ke zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů určené osobě, subjektu či orgánu.

Článek 8

1.   Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze IV, povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud shledají, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v příloze II nebo III nebo v čl. 5 odst. 4 a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypotéky, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů

pod podmínkou, že pokud se povolení týká osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze II nebo v čl. 5 odst. 4, dotyčný členský stát oznámí Výboru pro sankce takový závěr a svůj záměr udělit povolení a Výbor pro sankce proti tomu nevznese námitku do pěti pracovních dnů od oznámení.

2.   Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze IV, povolit uvolnění některých zmrazených prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých zmrazených prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud shledají, že zmrazené prostředky či hospodářské zdroje jsou nutné k mimořádným výdajům, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

pokud se povolení týká osoby, subjektu nebo orgánu uvedeného v příloze II nebo v čl. 5 odst. 4, členský stát tento závěr oznámil Výboru pro sankce a ten ho schválil a

b)

pokud se povolení týká osoby, subjektu nebo orgánu uvedeného v příloze III, příslušný orgán oznámil důvody, proč sedomnívá, že by konkrétní povolení mělo být uděleno, příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi nejpozději dva týdny před udělením tohoto povolení.

Článek 9

1.   Odchylně od článku 5 mohou v případě osob, subjektů nebo orgánů uvedených v příloze II a subjektů uvedených v čl. 5 odst. 4 příslušné orgány členských států uvedené v příloze IV povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo, nebo se na ně vztahuje soudní či správní rozhodnutí nebo rozhodčí nález, které były vyneseny:

i)

přede dnem, kdy byly osoba, subjekt nebo orgán zařazeny do přílohy II, nebo

ii)

přede dnem, kdy byl subjekt uvedený v čl. 5 odst. 4 určen Radou bezpečnosti;

b)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovýmto zástavním právem nebo uznaných za platné takovýmto rozhodnutím nebo nálezem, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, jimiž se řídí práva osob majících takové pohledávky;

c)

zástavní právo, rozhodnutí nebo nález není ve prospěch osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze II nebo III;

d)

uznání zástavního práva, rozhodnutí nebo nálezu není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě a

e)

členský stát oznámil zástavní právo, rozhodnutí nebo nález Výboru pro sankce.

2.   Odchylně od článku 5 mohou v případě osob, subjektů nebo orgánů uvedených v příloze III příslušné orgány členských států uvedené v příloze IV povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem, kdy byla fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán uvedené v článku 5 zařazeny do přílohy III, nebo předmětem soudního či správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotčeném členském státě před tímto dnem či po něm;

b)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných nebo uznaných za platné takovým rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, jimiž se řídí práva osob majících takové pohledávky;

c)

rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze II nebo III a

d)

uznání rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v daném členském státě.

3.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku.

Článek 10

Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze IV povolit uvolnění zmrazených finančních prostředků či hospodářských zdrojů náležejících osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze III nebo zpřístupnění určitých finančních prostředků či hospodářských zdrojů těmto osobám, subjektům či orgánům, a to za podmínek, které uznají za vhodné, pokud se domnívají, že je to nezbytné pro humanitární účely, jakými jsou dodávky či usnadnění dodávek humanitární pomoci, dodávky materiálu a zásob nezbytných k pokrytí základních potřeb civilního obyvatelstva, včetně potravin a zemědělských surovin nezbytných k jejich výrobě, zdravotnického materiálu a dodávek elektrické energie, nebo pro evakuace z Libye. Dotyčný členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o udělených povoleních podle tohoto článku do dvou týdnů od jejich udělení.

Článek 11

1.   Odchylně od čl. 5 odst. 4 mohou příslušné orgány členských států, na něž odkazují internetové stránky uvedené v příloze IV, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jestliže:

a)

se tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje použijí k jednomu či několika z následujících účelů:

i)

humanitární potřeby,

ii)

pohonné hmoty, elektřina a voda výlučně pro civilní použití,

iii)

obnova těžby a obnova prodeje uhlovodíků ze strany Libye,

iv)

zřizování, provoz a posilování civilních vládních institucí a civilní veřejné infrastruktury nebo

v)

snadnější obnova operací bankovního sektoru, včetně podpory nebo usnadnění mezinárodního obchodu s Libyí;

b)

dotyčný členský stát oznámil Výboru pro sankce svůj záměr povolit přístup k finančním prostředkům nebo hospodářským zdrojům a Výbor pro sankce proti tomu nevznesl námitku do pěti dnů od oznámení;

c)

dotyčný členský stát oznámil Výboru pro sankce, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje nebudou zpřístupněny jakékoli osobě, subjektu či orgánu uvedenému v přílohách II nebo III ani v jejich prospěch;

d)

dotyčný členský stát se předem poradil s libyjskými orgány o použití těchto finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů a

e)

dotyčný členský stát zaslal libyjským orgánům oznámení podle písmen b) a c) tohoto odstavce a libyjské orgány do pěti pracovních dnů nevznesly námitku proti uvolnění takových finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů.

2.   Odchylně od čl. 5 odst. 4 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze IV, povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, je-li splatná platba osoby, subjektu nebo orgánu na základě smlouvy nebo dohody, které tato osoba, subjekt nebo orgán uzavřel přede dnem, kdy byl určen Radou bezpečnosti nebo Výborem pro sankce, nebo na základě závazku, který jim vznikl před tímto dnem, a jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

dotčený příslušný orgán shledá, že tato platba není v rozporu s čl. 5 odst. 2 ani není ve prospěch subjektu uvedeného v čl. 5 odst. 4;

b)

příslušný členský stát oznámil Výboru pro sankce svůj záměr udělit povolení alespoň deset dnů předem.

Článek 12

1.   Ustanovení čl. 5 odst. 2 se nepoužije, jsou-li na zmrazené účty připsány:

a)

úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů;

b)

platby splatné podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzická či právnická osoba, subjekt nebo orgán uvedený v článku 5 určen Výborem pro sankce, Radou bezpečnosti nebo Radou;

c)

platby splatné podle soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva nebo rozhodnutí, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 1; nebo

d)

platby splatné na základě soudního či správního rozhodnutí nebo rozhodčího nálezu vydaného v Unii nebo vykonatelného v dotčeném členském státě, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 2,

za předpokladu, že veškeré tyto úroky, jiné výnosy a platby jsou zmrazeny v souladu s čl. 5 odst. 1.

2.   Ustanovení čl. 5 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím v Unii v tom, aby finanční prostředky převáděné na účet fyzické či právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu připsaly ve prospěch zmrazených účtů, za předpokladu, že takové přírůstky na účtech jsou rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o každé takové operaci příslušný orgán.

Článek 13

Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze IV, povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, je-li splatná platba osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze II nebo III na základě smlouvy nebo dohody, které tato osoba, subjekt či orgán uzavřel přede dnem, kdy byl určen, nebo závazku, který jim vznikl před tímto dnem, a jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

dotčený příslušný orgán shledá, že

i)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity k platbě osobou, subjektem nebo orgánem uvedeným v příloze II nebo III,

ii)

platba není v rozporu s čl. 5 odst. 2;

b)

pokud se povolení týká osoby, subjektu nebo orgánu uvedeného v příloze II, příslušný členský stát oznámil Výboru pro sankce svůj záměr udělit povolení deset pracovních dnů předem;

c)

pokud se povolení týká osoby, subjektu nebo orgánu uvedeného v příloze III, příslušný členský stát uvědomil ostatní členské státy a Komisi o svém rozhodnutí a záměru udělit povolení nejméně dva týdny předem.

Článek 14

Odchylně od čl. 5 odst. 2 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze IV, povolit zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů přístavním orgánům uvedeným v příloze III v souvislosti s plněním – do 15. července 2011 – smluv uzavřených před 7. červnem 2011, s výjimkou smluv týkajících se ropy, zemního plynu a produktů z rafinované ropy. Členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o povoleních, která udělí podle tohoto článku, do dvou týdnů od jejich udělení.

Článek 15

1.   Na určená plavidla plující pod vlajkou členského státu je zakázáno nakládat ropu z Libye, přepravovat ji na těchto plavidlech nebo ji z nich vykládat, pokud to nepovolí příslušný orgán členského státu po konzultaci s kontaktním místem vlády Libye.

2.   Je zakázáno přijímat určená plavidla v přístavech na území Unie nebo jim poskytovat přístup do přístavů na území Unie, pokud tak Výbor pro sankce stanoví.

3.   Opatření stanovené v odstavci 2 se nepoužije, pokud je vstup do přístavu na území Unie nezbytný pro inspekci, v případě nouze nebo pokud se plavidlo vrací do Libye.

4.   Určeným plavidlům nesmějí být poskytovány služby spojené s doplňováním paliva, zásobováním nebo jiné služby, včetně poskytování paliva nebo zásob, státními příslušniky členských států ani z území členských států, pokud tak Výbor pro sankce stanoví.

5.   Příslušné orgány členských států určené v příloze IV mohou udělit výjimky z opatření stanovených v odstavci 4, pokud je to nezbytné pro humanitární nebo bezpečnostní účely nebo pokud se plavidlo vrací do Libye. Každé takové povolení musí být písemně oznámeno Výboru pro sankce a Komisi.

6.   Finanční transakce týkající se ropy na palubě určených plavidel, včetně prodeje ropy nebo použití ropy pro účely úvěru, jakož i pojištění souvisejícího s přepravou ropy jsou zakázány, pokud tak Výbor pro sankce stanoví. Tento zákaz se nevztahuje na výběr přístavních poplatků v případech uvedených v odstavci 3.

Článek 16

1.   Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí jejich zpřístupnění učiněné v dobré víře, že takový krok je v souladu s tímto nařízením, nezakládá žádnou odpovědnost fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které takový krok učinily, ani jejich vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců, neprokáže-li se, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2.   Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů jim nezakládá žádnou odpovědnost, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 17

1.   Nesmí být uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo operace, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, včetně nároků na odškodnění nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu škody nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a)

určenými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v příloze II nebo III;

b)

jakýmikoli jinými libyjskými osobami, subjekty či orgány, včetně libyjské vlády;

c)

jakýmikoli osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů nebo orgánů uvedených v písmeni a) nebo b).

2.   Ve všech řízeních týkajících se nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, osoba domáhající se tohoto uspokojení.

3.   Tímto článkem není dotčeno právo osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum legality neplnění smluvních závazků v souladu s tímto nařízením.

Článek 18

1.   Aniž jsou dotčena platná pravidla týkající se ohlašování, důvěrnosti údajů a služebního tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo, uvedenému na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze IV, veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou účty a částky zmrazené v souladu s článkem 5, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím členských států Komisi a

b)

spolupracují s tímto příslušným orgánem při každém ověřování těchto informací.

2.   Veškeré informace poskytnuté nebo získané v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo získány.

3.   Odstavec 2 nebrání členským státům v tom, aby v souladu se svým vnitrostátním právem tyto informace sdílely s příslušnými orgány Libye a jiných členských států, je-li to nezbytné pro účely pomoci při zpětném získávání neoprávněně přivlastněných aktiv.

Článek 19

Členské státy a Komise se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si veškeré důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování tohoto nařízení, o obtížích s jeho prosazováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.

Článek 20

Komise je zmocněna:

a)

měnit přílohu IV na základě informací poskytnutých členskými státy;

b)

měnit přílohu V podle změn přílohy V rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 a na základě určení učiněných Výborem pro sankce podle bodů 11 a 12 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2146 (2014).

Článek 21

1.   Pokud Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce zařadí fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán na seznam, zařadí Rada tuto fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán do přílohy II.

2.   Pokud Rada rozhodne o tom, že se na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v čl. 6 odst. 2, změní odpovídajícím způsobem přílohu III.

3.   Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavcích 1 a 2, včetně důvodů jejich zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž této fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu umožní se k této záležitosti vyjádřit.

4.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada přezkoumá své rozhodnutí a fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán uvedené v odstavcích 1 a 2 o této skutečnosti informuje.

5.   Pokud OSN rozhodne vypustit osobu, subjekt nebo orgán ze seznamu nebo změnit identifikační údaje o fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedeném na seznamu, změní Rada odpovídajícím způsobem přílohu II.

6.   Seznam uvedený v příloze III se pravidelně přezkoumává, a to alespoň jednou za dvanáct měsíců.

Článek 22

1.   Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí pravidla uvedená v odstavci 1 Komisi neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí všechny jejich následné změny.

Článek 23

Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze IV.

Článek 24

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;

b)

na palubě všech letadel nebo plavidel spadajících do jurisdikce některého členského státu;

c)

na každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo ně, která je státním příslušníkem některého členského státu;

d)

na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán zapsaný nebo zřízený podle práva některého členského státu;

e)

na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo zčásti v rámci Unie.

Článek 25

Nařízení (EU) č. 204/2011 se zrušuje. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 26

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2016.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 206, 1.8.2015, s. 34.

(2)  Rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP ze dne 28. února 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 53).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/818 ze dne 26. května 2015, kterým se mění rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (Úř. věst. L 129, 27.5.2015, s. 13).

(4)  Nařízení Rady (EU) č. 204/2011 ze dne 2. března 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Úř. věst. C 69, 18.3.2010, s. 19.

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex) (Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).


PŘÍLOHA I

SEZNAM VYBAVENÍ, KTERÉ BY MOHLO BÝT POUŽITO K VNITŘNÍ REPRESI VE SMYSLU ČLÁNKŮ 2, 3 A 4

1.

Tyto palné zbraně, střelivo a jejich příslušenství:

1.1.

palné zbraně, které nepodléhají kontrole podle bodů ML 1 a ML 2 Společného vojenského seznamu Evropské unie (1) (dále jen „společný vojenský seznam“);

1.2.

střelivo speciálně určené pro palné zbraně na seznamu v bodě 1.1 a pro ně speciálně určené součásti;

1.3.

zbraňová mířidla, která nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu.

2.

Bomby a granáty, které nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu.

3.

Tato vozidla:

3.1.

vozidla vybavená vodním dělem, speciálně určená nebo upravená pro účely potlačení nepokojů;

3.2.

vozidla speciálně určená nebo upravená, aby elektřinou rozháněla útočící demonstranty;

3.3.

vozidla speciálně určená nebo upravená k odstraňování barikád, včetně neprůstřelného stavebního zařízení;

3.4.

vozidla speciálně určená pro převoz nebo přemístění vězněných a/nebo zadržených osob;

3.5.

vozidla speciálně určená k rozmísťování mobilních překážek;

3.6.

součásti pro vozidla uvedená v bodech 3.1 až 3.5 speciálně určená pro účely potlačení nepokojů.

Poznámka 1: Tato položka nezahrnuje vozidla speciálně určená pro hasičské účely.

Poznámka 2: Pro účely bodu 3.5 pojem „vozidla“ zahrnuje přívěsy.

4.

Tyto výbušné látky a související vybavení:

4.1.

vybavení a zařízení speciálně určené pro vyvolání explozí elektrickými nebo neelektrickými prostředky, včetně odpalovacích zařízení, rozbušek, roznětek a zápalnic, a součásti pro ně speciálně určené; s výjimkou vybavení, zařízení nebo součástí speciálně určených pro konkrétní komerční využití, které jsou spouštěny nebo zprovozněny explozivními prostředky jiného vybavení nebo zařízení, jejichž funkcí nevznikají exploze (například nafukovače airbagů v automobilech, elektrické přepěťové pojistky spouštěčů hasicích přístrojů);

4.2.

nálože s lineárním ničivým působením, které nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu;

4.3.

tyto další výbušniny a jejich příslušenství, které nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu:

a)

amatol;

b)

nitrocelulóza (s obsahem dusíku vyšším než 12,5 %);

c)

nitroglykol;

d)

pentaerytritol-tetranitrát (PETN);

e)

pikrylchlorid;

f)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5.

Toto ochranné vybavení, které nepodléhá kontrole podle bodu ML 13 společného vojenského seznamu:

5.1.

neprůstřelné vesty poskytující ochranu proti střelbě nebo bodnutí;

5.2.

neprůstřelné přilby nebo přilby s ochranou proti šrapnelům, policejní přilby, ochranné štíty a neprůstřelné štíty.

Poznánka: Tato položka nezahrnuje:

vybavení speciálně určené pro sportovní činnosti,

vybavení speciálně určené pro zajištění požadavků bezpečnosti práce.

6.

Simulátory, které nepodléhají kontrole podle bodu ML 14 společného vojenského seznamu, pro výcvik používání střelných zbraní a software pro ně speciálně určený.

7.

Zařízení pro noční vidění a termovizi a elektronkové zesilovače obrazu, které nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu.

8.

Žiletkový ostnatý drát.

9.

Vojenské nože, bojové nože a bajonety s ostřím delším než 10 cm.

10.

Výrobní zařízení speciálně určené pro položky uvedené v tomto seznamu.

11.

Zvláštní technologie pro vývoj, výrobu nebo používání položek uvedených v tomto seznamu.


(1)  Úř. věst. C 69, 18.3.2010, s. 19.


PŘÍLOHA II

SEZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ PODLE ČL. 6 ODST. 1

A.   Osoby

6.

Jméno: ABÚ ZAJD UMAR DÚRDA (ABU ZAYD UMAR DORDA)

Titul: není k dispozici Funkce: a) pozice: ředitel, Organizace pro vnější bezpečnost, b) vedoucí zahraniční zpravodajské služby. Datum narození: není k dispozici Místo narození: není k dispozici Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: Libye ((Předpokládaný status/místo pobytu: ve vazbě v Libyi)) Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti č 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zmrazení majetku).

Doplňující informace

Věrný stoupenec režimu. Vedoucí zahraniční zpravodajské služby.

7.

Jméno: ABÚ BAKR JÚNIS DŽÁBIR (ABU BAKR YUNIS JABIR)

Titul: generálmajor Funkce: pozice: ministr obrany. Datum narození: 1952 Místo narození: Jalo, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: není k dispozici Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Doplňující informace

Celková odpovědnost za jednání ozbrojených sil.

8.

Jméno: MA'TÚK MUHAMMAD MA'TÚK (MATUQ MOHAMMED MATUQ)

Titul: není k dispozici Funkce: pozice: tajemník pro veřejné služby Datum narození: 1956 Místo narození: Choms, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: není k dispozici Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: není známo, pravděpodobně zajat.

Doplňující informace

Vysoce postavený představitel režimu. Zapojen do revolučních výborů. V minulosti zapojen do potlačování opozice a do násilných činů.

9.

Jméno: AJŠA MUAMMAR MUHAMMAD ABÚ MINJAR KADDÁFÍ (AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI)

Titul: není k dispozici Funkce: není k dispozici Datum narození: 1978 Místo narození: Tripolis, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: Aisha Muhammed Abdul Salam (číslo pasu: 215215) Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: 428720 Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: Sultanát Omán (Předpokládaný status/místo pobytu: Sultanát Omán) Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem. Vycestovala v rozporu s bodem 15 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011), jak ve své průběžné zprávě za rok 2013 uvedla skupina odborníků na Libyi.

10.

Jméno: HANNIBAL MUAMMAR KADDÁFÍ (HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI)

Titul: není k dispozici Funkce: není k dispozici Datum narození: 20. září 1975Místo narození: Tripolis, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: B/002210 Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: Alžírsko (Předpokládaný status/místo pobytu: Alžírsko) Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam zařazena podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem.

11.

Jméno: CHÁMIS MUAMMAR KADDÁFÍ (KHAMIS MUAMMAR QADHAFI)

Titul: není k dispozici Funkce: není k dispozici Datum narození: 1978 Místo narození: Tripolis, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: není k dispozici Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem. Velení vojenským jednotkám zapojeným do potlačování demonstrací.

12.

Jméno: MUHAMMAD MUAMMAR KADDÁFÍ (MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI)

Titul: není k dispozici Funkce: není k dispozici Datum narození: 1970 Místo narození: Tripolis, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: Sultanát Omán (Předpokládaný status/místo pobytu: Sultanát Omán) Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem.

13.

Jméno: MUAMMAR MUHAMMAD ABÚ MINJAR KADDÁFÍ (MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI)

Titul: není k dispozici Funkce: vedoucí představitel revoluce, vrchní velitel ozbrojených sil. Datum narození: 1942 Místo narození: Syrta, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: není k dispozici Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam OSN zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Doplňující informace

Odpovědnost za příkaz k potlačení demonstrací, porušování lidských práv.

14.

Jméno: MUTASSÍM KADDÁFÍ (MUTASSIM QADHAFI)

Titul: není k dispozici Funkce: poradce pro národní bezpečnost Datum narození: 1976 Místo narození: Tripolis, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: není k dispozici Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem.

15.

Jméno: SÁDÍ KADDÁFÍ (SAADI QADHAFI)

Titul: není k dispozici Funkce: velitel zvláštních sil Datum narození: a) 27. května 1973 b) 1. ledna 1975Místo narození: Tripolis, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: a) 014797 b) 524521 Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: Libye (ve vazbě) Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zmrazení majetku).

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem. Velení vojenským jednotkám zapojeným do potlačování demonstrací.

16.

Jméno: SAJF AL-ARAB KADDÁFÍ (SAIF AL-ARAB QADHAFI)

Titul: není k dispozici Funkce: není k dispozici Datum narození: 1982 Místo narození: Tripolis, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: není k dispozici Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem.

17.

Jméno: SAJF AL-ISLÁM KADDÁFÍ (SAIF AL-ISLAM QADHAFI)

Titul: není k dispozici Funkce: ředitel Kaddáfího nadace Datum narození:25. června 1972Místo narození: Tripolis, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: B014995 Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: Libye (Předpokládaný status/místo pobytu: ve vazbě v Libyi.) Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem. Štvavá veřejná prohlášení podněcující k násilí vůči demonstrantům.

18.

Jméno: ABDULLÁH AL-SÁNÚSÍ (ABDULLAH AL-SENUSSI)

Titul: plukovník Funkce: ředitel vojenského zpravodajství Datum narození: 1949 Místo narození: Súdán Dostatečně spolehlivá přezdívka: a) Abdoullah Ould Ahmed (číslo pasu: B0515260; Datum narození: 1948; Místo narození: Anefif (Kidal), Mali; Datum vydání:10. ledna 2012; Místo vydání: Bamako, Mali; Konec platnosti: 10. ledna 2017.) b) Abdoullah Ould Ahmed (malijské identifikační číslo 073/SPICRE; Místo narození: Anefif, Mali; Datum vydání:6. prosince 2011; Místo vydání: Essouck, Mali) Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: Libye (Předpokládaný status/místo pobytu: ve vazbě v Libyi.) Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zmrazení majetku).

Doplňující informace

Zapojení vojenského zpravodajství do potlačování demonstrací. V minulosti podezření na zapojení do masakru ve vězení v Abú Sálimu. Odsouzen v nepřítomnosti za bombový útok na let UTA. Švagr Muammara Kaddáfího.

19.

Jméno: SAFÍJA FARKAŠ AL-BARÁSÍ (SAFIA FARKASH AL-BARASSI)

Titul: není k dispozici Funkce: není k dispozici Datum narození: přibližně 1952 Místo narození: Al Bayda, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, narozena dne 1. ledna 1953 (číslo ománského pasu 03825239) Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: 03825239 Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: Sultanát Omán Datum zařazení na seznam:24. června 2011Další informace: na seznam zařazena podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) a bodu 19 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1973 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

Doplňující informace

Značný osobní majetek, který by mohl být použit pro účely režimu. Její sestra Fatima FARKAŠ je vdaná za ABDULLAHA AL-SÁNÁSÍHO, ředitele libyjského vojenského zpravodajství.

20.

Jméno: ABDELHAZÍZ ZLITNI (ABDELHAFIZ ZLITNI)

Titul: není k dispozici Funkce: a) ministr plánování a financí ve vládě plukovníka Kaddáfího b) tajemník všeobecného lidového výboru pro finance a plánování c) dočasný guvernér libyjské centrální banky Datum narození: 1935 Místo narození: není k dispozici. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: není k dispozici Datum zařazení na seznam:24. června 2011Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) a bodu 19 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1973 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

Doplňující informace

Podílel se na násilí vůči demonstrantům. Tajemník všeobecného lidového výboru pro finance a plánování. Zlitni v současné době působí jako dočasný guvernér libyjské centrální banky. Dříve byl předsedou představenstva Národní ropné společnosti. Z našich informací vyplývá, že se v současné době podílí na úsilí o získání prostředků pro režim za účelem doplnění rezerv centrální banky, které již byly vynaloženy na podporu stávající vojenské kampaně.


PŘÍLOHA III

SEZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ PODLE ČL. 6 ODST. 2

A.   Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Důvody

Datum zařazení na seznam

1.

ABDUSSALÁM, Abdussalám Muhammad (ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed)

Pozice: vedoucí Organizace pro boj proti terorismu a vnější bezpečnost.

Datum narození: 1952.

Místo narození: Tripolis, Libye.

Významný člen revolučního výboru.

Blízký stoupenec Muammara Kaddáfího. Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

2.

ABÚ ŠA'RÍJA (ABU SHAARIYA)

Pozice: zástupce vedoucího Organizace pro vnější bezpečnost.

Švagr Muammara Kaddáfího.

Významný představitel Kaddáfího režimu a jako takový úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

3.

AŠKÁL, Umar (ASHKAL, Omar)

Pozice: vedoucí Hnutí revolučních výborů.

Místo narození: Syrta, Libye.

Předpokládaný status: zavražděn v Egyptě v srpnu 2014.

Revoluční výbory se podílely na násilí vůči demonstrantům.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

4.

ALŠARGAWI Bašír Sálih Bašír (ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir)

Datum narození: 1946.

Místo narození: Traghen.

Vedoucí kabinetu Muammara Kaddáfího. Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

5.

TUHÁMÍ, Chálid, generál (TOHAMI, General Khaled)

Datum narození: 1946.

Místo narození: Genzur.

Bývalý ředitel Úřadu pro vnitřní bezpečnost.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

6.

FARKAŠ, Muhammad Búša'rája (FARKASH, Mohammed Boucharaya)

Datum narození: 1. července 1949.

Místo narození: Al-Bajda.

Bývalý ředitel zpravodajství v Úřadu pro vnější bezpečnost.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

7.

AL-KÁSSIM ZUWAJÍ, Muhammad Abú (EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou)

 

Bývalý generální tajemník Všeobecného lidového kongresu.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

8.

AL-MAHMUDÍ, Baghdadí (AL-MAHMOUDI, Baghdadi)

 

Předseda vlády plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

9.

HIDŽÁZÍ, Muhammad Mahmúd (HIJAZI, Mohamad Mahmoud)

 

Ministr zdravotnictví a životního prostředí ve vládě plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali (HOUEJ, Mohamad Ali)

Datum narození: 1949

Místo narození: Al-Azizia (u Tripolisu).

Ministr průmyslu, hospodářství a obchodu ve vládě plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

11.

AL-GAÚD, Abdelmadžíd (AL-GAOUD, Abdelmajid)

Datum narození: 1943

Ministr zemědělství a živočišných a mořských zdrojů ve vládě plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

12.

AL-ŠARÍF, Ibrahím Zarrúgh (AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug)

 

Ministr sociálních věcí ve vládě plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

13.

FAKHÍRI, Abdelkebír Muhamad (FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad)

Datum narození: 4. května 1963.

Číslo pasu: B/014965 (platný do konce roku 2013).

Ministr školství, vysokého školství a výzkumu ve vládě plukovníka Kaddáfího. Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

14.

MANSÚR, Abdalláh (MANSOUR, Abdallah)

Datum narození: 8.7.1954.

Číslo pasu: B/014924 (platný do konce roku 2013).

Bývalý blízký spolupracovník plukovníka Kaddáfího, dříve prvořadá úloha v bezpečnostních službách, bývalý ředitel rozhlasu a televize.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

15.

plukovník Taher Juwadi

Pozice: čtvrtý v linii velení revolučních gard.

Plukovník.

Klíčový člen Kaddáfího režimu. Z titulu své funkce úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

23.5.2011

16.

AL-BAGHDÁDÍ, Abdulkádir Muhammad, Dr. (AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed)

Vedoucí styčného úřadu revolučních výborů.

Revoluční výbory se podílely na násilí vůči demonstrantům.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

17.

DIBRÍ, Abdulkádir Júsif (DIBRI, Abdulqader Yusef)

Pozice: vedoucí osobní ochranky Muammara Kaddáfího.

Datum narození: 1946.

Místo narození: Houn, Libye.

Odpovědnost za ochranu představitelů režimu. V minulosti řízení násilí vůči disidentům.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

18.

KADDÁF AL-DAM, Sajjid Muhammad (QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed)

Datum narození: 1948.

Místo narození: Syrta, Libye.

Bratranec Muammara Kaddáfího. V 80. letech minulého století byl Sajjid zapojen do organizovaných smrtících útoků na disidenty a údajně nese odpovědnost za několik zabití v Evropě. Má se rovněž za to, že se podílel na zadávání zbrojních zakázek. Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

19.

AL KADDÁFÍ, Kuren Sálih Kuren (AL QADHAFI, Quren Salih Quren)

 

Bývalý libyjský velvyslanec v Čadu. Z Čadu odešel do Sabhá. Přímo zapojen do náboru a koordinace žoldnéřů sloužících režimu.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

20.

AL KUNI, Amid Husajn, plukovník (AL KUNI, Colonel Amid Husain)

Předpokládaný status/místo pobytu: jižní Libye.

Bývalý guvernér města Ghat (jižní Libye). Přímo zapojen do náboru žoldnéřů.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Důvody

Datum zařazení na seznam

1.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO (také známa jako LAICO)

Internetové stránky: http://www.laaico.com. Společnost založena v roce 1981, 76351 Genzur-Libye, 81370 Tripolis-Libye.

Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613,

Fax: 00 218 (21) 4893800 – 4891867

E-mail: [email protected]

Společnost ovládaná režimem Muammara Kaddáfího, potenciální zdroj financování tohoto režimu.

21.3.2011

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Kontaktní údaje správy nadace: Hay Alandalus – Jian St. – Tripolis – PO Box: 1101 – LIBYE,

Telefon: (+218) 214778301 –

Fax: (+218) 214778766;

E-mail: [email protected]

Společnost ovládaná režimem Muammara Kaddáfího, potenciální zdroj financování tohoto režimu.

21.3.2011

3.

Waatassimou Foundation

Sídlo v Tripolisu.

Společnost ovládaná režimem Muammara Kaddáfího, potenciální zdroj financování tohoto režimu.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Kontaktní údaje:

Tel.: 00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

Fax: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

E-mail: [email protected]

Veřejné podněcování k nenávisti a násilí účastí na dezinformačních kampaních, pokud jde o represe proti demonstrantům.

21.3.2011

5.

Revolutionary Guard Corps

 

Zapojeny do represí namířených proti demonstrantům.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (také známa jako Agricultural Bank; také známa jako Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; také známa jako Al Masraf Al Zirae; také známa jako Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripolis, Libye; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripolis, Libye;

e-mailová adresa: [email protected]; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libye);

tel. (218) 214870586;

tel. (218) 214870714;

tel. (218) 214870745;

tel. (218) 213338366;

tel. (218) 213331533;

tel. (218) 213333541;

tel. (218) 213333544;

tel. (218) 213333543;

tel. (218) 213333542;

fax (218) 214870747;

fax (218) 214870767;

fax (218) 214870777;

fax (218) 213330927;

fax (218) 213333545

Libyjská dceřiná společnost Libyjské centrální banky

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund)

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund)

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

Tel.: (218) 213345187

Fax: +218.21.334.5188

E-mail: [email protected]

Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund)

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund)

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (také známa jako LAP Green Holding Company)

 

Libyjská dceřiná společnost společnosti Libyan Africa Investment Portfolio

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Spojené království

Další informace:

registrační číslo 01794877 (UK)

 

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy

Další informace:

registrační číslo 1510484 (BVI)

Dceřiná společnost společnosti Libyan Investment Authority zapsaná na Britských Panenských ostrovech.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Subjekt zapsaný na Britských Panenských ostrovech, jehož vlastníkem je Sádí Kaddáfí

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy

Další informace:

registrační číslo 1534407 (BVI)

Dceřiná společnost společnosti Libyan Investment Authority zapsaná na Britských Panenských ostrovech

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Ostrov Man

Další informace:

registrační číslo 59058C (IOM)

Dceřiná společnost společnosti Libyan Investment Authority zapsaná na ostrově Man.

12.4.2011


PŘÍLOHA IV

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ V ČLENSKÝCH STÁTECH PODLE ČL. 8 ODST. 1, ČL. 9 ODST. 1, ČLÁNKU 13 A ČL. 18 ODST. 1 A ADRESA PRO ÚČELY OZNAMOVÁNÍ EVROPSKÉ KOMISI

a)

Příslušné orgány v každém členském státě:

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NIZOZEMSKO

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

b)

Adresa pro zasílání oznámení nebo jinou komunikaci s Evropskou komisí:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgie

E-mail: [email protected]

Tel.: +32 2 295 55 85

Fax: +32 2 299 08 73


PŘÍLOHA V

SEZNAM PLAVIDEL UVEDENÝCH V ČL. 1 PÍSM. H) A ČLÁNKU 15 A POUŽITELNÁ OPATŘENÍ STANOVENÁ VÝBOREM PRO SANKCE


PŘÍLOHA VI

SEZNAM OSOB, SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ PODLE ČL. 5 ODST.4

1.

Název: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Další označení: Libyan Foreign Investment Company (LFIC). Dřívější označení: není k dispozici Adresa: 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, LibyaDatum zařazení na seznam:17. března 2011Další informace: zařazení na seznam podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1973 (2011), ve znění změn ze dne 16. září 2011 podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2009 (2011).

Doplňující informace

Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a jeho rodinou, potenciální zdroj financování jeho režimu.

2.

Název: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Další označení: není k dispozici Dřívější označení: není k dispozici Adresa:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibyaDatum zařazení na seznam:17. března 2011Další informace: zařazení na seznam podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1973 (2011), ve znění změn ze dne 16. září 2011 podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2009 (2011).

Doplňující informace

Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a jeho rodinou, potenciální zdroj financování jeho režimu.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU