(EU) 2016/38Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/38 ze dne 14. ledna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, pokud jde o maximální strop záloh na podporu investic a inovací v rámci vnitrostátních programů podpory v odvětví vína

Publikováno: Úř. věst. L 11, 16.1.2016, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. ledna 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. ledna 2016 Nabývá účinnosti: 17. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/38

ze dne 14. ledna 2016,

kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, pokud jde o maximální strop záloh na podporu investic a inovací v rámci vnitrostátních programů podpory v odvětví vína

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 54 písm. b) a f) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 19 odst. 2 a čl. 20c odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 555/2008 (2) stanoví finanční řízení podpory poskytnuté na investice a inovace v rámci vnitrostátních programů podpory v odvětví vína. Tato ustanovení stanovují maximální strop záloh ve výši 50 % na rozpočtové roky 2013, 2014 a 2015, pokud jde o investiční opatření, a na rozpočtové roky 2014 a 2015, pokud jde o inovační opatření. Toto dočasné zvýšení v porovnání s běžným stropem 20 % by se mělo nadále uplatňovat v roce 2016 s cílem usnadnit provádění těchto opatření vzhledem ke složité finanční situaci, která nadále panuje v mnoha členských státech.

(2)

Nařízení (ES) č. 555/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

S cílem zajistit kontinuitu podmínek pro investiční a inovační opatření v případě záloh a vyloučit jakoukoliv diskriminaci mezi příjemci by se mělo toto nařízení uplatňovat od 1. ledna 2016.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 555/2008 se mění takto:

1)

V čl. 19 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Částka zálohy nepřekročí 20 % veřejné podpory související s investicí a podmínkou jejího vyplacení je poskytnutí bankovní záruky nebo rovnocenné záruky ve výši 110 % částky zálohy. Avšak v případě investic, pro které bude individuální rozhodnutí o poskytnutí podpory přijato v rozpočtových letech 2013, 2014, 2015 nebo 2016, lze částku zálohy zvýšit až na 50 % veřejné podpory související s danou investicí. Pro účely článku 23 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (3) se stanoví povinnost vyčerpat celkovou částku zálohy při provádění dotčené akce do dvou let od jejího vyplacení.

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 18).“"

2)

V čl. 20c odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Částka zálohy nepřekročí 20 % veřejné podpory související s investicí do inovace a podmínkou jejího vyplacení je poskytnutí bankovní záruky nebo rovnocenné záruky ve výši 110 % částky zálohy. Avšak v případě investic do inovací, pro které bude individuální rozhodnutí o poskytnutí podpory přijato v rozpočtových letech 2014, 2015 nebo 2016, lze částku zálohy zvýšit až na 50 % veřejné podpory související s danou investicí. Pro účely článku 23 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 se stanoví povinnost vyčerpat celkovou částku zálohy při provádění dotčené akce do dvou let od jejího vyplacení.“

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. ledna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína (Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU